Viadalom a halottak élén

2015 december 15 12:04 de.31 hozzászólás

“Most a Mezőn mindenki veszt
S vér-felhők futnak szabadon
S hű csapatomat most leltem meg,
Most leltem meg a csapatom,
Az Életből kikényszerültet.”

Tudod-e, ki írta ezt?

Igen, téged kérdezlek, aki nemrég két alkalommal is százezer székesfehérvári polgár nevében utasítottad vissza, kérted ki a nevükben egy budapesti értelmiségi – reményeid szerint szűk – csoport rájuk zúdított gyűlöletét.

Téged kérdezlek, polgármester, aki százezer városlakó élén, pálfordulásod – a kurucinfo borzalmas új leleménye szerint “saulfordulásod” – előtt és után, egyaránt ugyanazt mondtad erről a csoportról, amelynek én is tagja vagyok. Mindkétszer a demokrácián túlmutató nyomásgyakorlásról szóltál, előbb egy interjúban a civilszándék szabadságának védelmében tiltakoztál ellene, két nap múltán pedig sajtónyilatkozatban a nyomásgyakorlás gyűlöletimportjának elhárításáért e civilszándék feladását kérelmezted.

Százezer városlakó élén.

De mert “Most a Mezőn mindenki veszt”, magam Adyval szólva “A Halottak élén” szólok ellened, viaskodom veled.
Tudod-e, hogy 1944 májusában, a vidéki zsidóság gyűjtőtáborokba hurcolásának levezérlésre hajlandó, új megyei főispánok egyikének székesfehérvári ünnepélyes beiktatásakor mi történt ebben a városban? Nem tudod? Nem csodálom. Mert az a szörnyű, hogy nem történt semmi. “A Tiszától keletre eső részen eddig 320 000 zsidót szállítottunk gyűjtőtáborokba”, jelentette be a rendezvényen Baky László államtitkár, összesítvén az addigi eredményeket, s a szónok mellett Hóman Bálint díszvendégként demonstrálta, hogy a transzportok összeállításával és táborokba fuvarozásukkal egyetért. Talán megtapsolták is mindkettőjüket.
“A Halottak élén” állítom neked, hogy a nem történt semminek Hóman Bálint a felelőse.

“Életes, drága jó fiúk,
Óh, halottakként ébredők,
Be szeretőn rántom ki kardom
Árnyas, szent rangotok előtt
S benneteket meg most talállak.”

Igen, benneteket most kellett megtalálnom. Benneteket, nem magyar, azaz „rendezetlen állampolgárságú” zsidókat is, akiket összegyűjtve előbb Kárpátaljára, majd részletekben a Kárpátokon túlra, a magyar hadsereg műveleti területéhez tartozó ukrajnai Kamanyec-Podolszk környékére – manapság hivatalosan és szakmailag “idegenrendészeti eljárásnak” nevezett művelet keretében – fuvaroztak, hogy aztán ott mindnyájatokat, úgy 18 ezren lehettetek – a helyi zsidókkal együtt – az SS gyilkolásban már jártas alakulatai kivégezzenek.

És most kellett megtalálnom titeket, magyar zsidókat, akiket ugyancsak Hóman Bálint miniszter szorgalmazására, és székesfehérvári országgyűlési képviselőként előkészített, általa is megszavazott törvényeinek foganatosításaként – a holokauszt történetében páratlan gyorsasággal – taszítottak ki a társadalomból, hogy kifoszthatók, gettósíthatók, deportálhatók és megölhetők lehessetek.

Tudod-e, polgármester, hogy annak idején mint a legtöbb városban, Székesfehérváron is falragaszokon tettek közzé minden zsidóellenes rendszabályt, hogy a zsidó vagyontárgyak (üzlet, lakás, lakberendezési tárgy és sok minden más) újraeloesztásának ígéretével növelték a kitaszítandók, gettósítandók iránti ellenszenvet, hogy az elrejtett vagyonok begyűjtése céljából egy úgynevevezett kihallgató házban (a Kégl György utcai Eppinger-házban) vallatták a gazdagabbaknak vélt elhurcoltakat. Hogyne tudnád! És ha tudod, nem kellett volna-e Hóman Bálint városgyarapító cselekedeteinek méltatása mellett legalább megemlítened, hogy az ő felelőssége is, amiért itt nem csupán a 2747 helybeli lakos elhurcolását tűrte szomszédaik túlnyomó többsége lehúzott redőnyök mögött, hanem amiért a lakosság zöme a legjobb esetben is közömbösen vette tudomásul más városok elhurcoltjainak a székesfehérvári csendőrkerületbe szállítmányozását, majd valamennyiük átcsoportosítását a tulajdonos Eppinger Andor által elhagyott, vasúthoz közeli téglagyárba, hogy onnan néhány napon belül nyolc nagyobb szerelvény marhavagonjaiba zsúfolva Kassán át juthassanak el az auschwitzi végállomásra.

Nem tudom, hogy jobb-e, avagy rosszabb, ha a székesfehérvári csendőrkerület területéről bevagonírozottak huszonegyezret meghaladó létszámáról nincs tudomásod, vagy ha ismereteid ellenére nem tartottad szükségesnek szóba hozni, hogy a kassai „transzportzsidók” jegyzéke szerint e városon át Magyarországot jobbára végleg maga mögött hagyni 137 halálvonattal 401 439 honfitársunk kényszerült, hiszen Hóman Bálint személyesen egyetlen egyet sem ölt meg közülük, őt magát pedig bűncselekmény hiányában idén jogerősen posztumusz felmentették a háborús bűntett vádja alól.

Ami szerinted okot adott arra, hogy a helyi képviselőtestület engedjen végre egy helyi civil szervezet régóta szorgalmazott kérésének: Hóman Bálintnak állami területen szobrot állítani.

A halottak élén nemcsak ezt az álláspontodat vitatom, hanem, hogy ezt az álláspontot százezer székesfehérvári élén fejthetted volna ki.

Ami a perújítási eljárás során kihirdetett jogerős döntést illeti, a hadba lépést megszavazó Hóman Bálintot a Fővárosi Törvényszék a szándékosság nem bizonyítható volta okán mentette fel, de csak a háborús bűncselekmény vádja alól és a pernek nem volt tárgya sem a tudományos és városfejlesztő munkássága, sem az antiszemitizmusának tendenciózus érvényesítése, sem a nyilas hatalomátvétel utáni politikai szerepe.

Százezer ember élén pedig nemcsak azért nem lehetsz, mert a székesfehérváriak már nincsenek annyian, hanem mert valamennyi helyi polgár nevében nem utasíthatod vissza és nem kérheted ki a nevükben a busszal érkező budapesti csoport szerinted kizárólagosan politkai érdektől vezérelt, tolarenciát hazudó, a gyűlölet és szembenállás kulturáját importálni próbáló, illetéktelen beavatkozását, részint mert tudtommal közülük senki nem nevezett elvetemültnek és butának százezer városlakót, részint, mert a székesfehérváriak korántsem valamennyien támogatják a civil kezdeményezést. Bizonyosan nem támogatják a csecsemők, az óvodások, a kisiskolások. A középiskolások közül még azok se mind, akiknek a tizenegyedik osztályos történelemkönyvből meg kell tanulniuk Hóman Bálintnak a magyar nemzet érdekében kifejtett gondolatait, és elvégzett jócselekedeteit. A felnőtt lakosság tekintélyes része pedig a civil kezdeményezés alanyát kevéssé ismeri, s az ő munkásságát főképpen pozitívan értékelő propaganda ellenére legalábbis megosztottnak mondható.

Hiába tartod tehát jómagad megdöbbentőnek és elítélendőnek a nyomásgyakorlás mindazon formáját, amely szerinted összeférhetetlen a véleménynyilvánítás szabadságával és a civilek önrendelkezését hirdető társadalommal, többes szám első személyben ezt a baromságot mások nyakába varrni nincs jogod.

A civilek önrendelkezését senki nem hirdeti, a társadalom meg végképp nem hirdet semmit.

A vélménnyilvánítás szabadságát se korlátozta az Eleven Emlékmű ideérkezett másfélszáznál több résztvevője, akik a felállítandó szobor helyén előre bejelentve előbb a kegyeletüket rótták le a Hóman által is gerjesztett zsidógyűlölet áldozatataira emlékezve, majd a kezükben mécsesekkel vonultak át abba az általuk bérelt terembe, amelyben kifejezetten az ugyancsak előre bejelentett beszélgetés céljából foglaltak helyet, s amelyben egyébként néhány nemzettudatból alaposan felkészített székesfehérvári szoborállítás-támogató a székekre helyezett, fényes, kemény, drágán nyomtatott Hóman-párti röplapokkal várta őket.
Az utóbbiak a beszélgetés során – amint arról az olvasók a csatolt videófelvételről meggyőződhetnek – kevéssé voltak meggyőzőek:

Egyikük szinte egy az egy egyben felsorakoztatta Hóman Bálintnak a veled készült interjúban általad kifejtett, valamint a te későbbi nyilatkozatodban szerepeltetett városfejlesztő tevékenységének eredményeit, ami őt az általa megszavazott zsidótörvények valóban elítélendő következménye ellenére arra érdemesíti, hogy a városban szobra legyen. Még az se verte ki a biztosítékot a szoborállítás ellenzőiben, köztük a helyi képviselőtestületnek a szoborállítás támogatása ellen szavazó tagjaiban, amikor egy másik, velük szemben érvelő fiatalember azt találta mondani, hogy bár tudomása szerint a helyi baloldali ellenzék beleállt ebbe a vitába, a Hómannal együtt mindenki által megszavazott akkori törvények nem foszthatják meg az ő szobrától a város lakóit csak azért, mert azok a törvények nem tetszettek a zsidóknak.

Kovács M. Mária történész, a történettudomány kandidátusa emlékeztetett arra a történemi tényre, hogy Hóman néhány parlamenti párttársával 1944 februárjában, tehát még a német megszállás előtt fordult a miniszterelnökhöz, s a zsidók deportálását követelte. Felhívta a figyelmet arra, hogy Hóman nem csupán megszavazta a zsidótörvényeket, hanem 1938-tól azok kezdeményezője, s a zsidók deportálásában kulcsszerepe volt. Így aztán szép lassan a magyar lakosságot hozzászoktatta ahhoz, hogy a zsidókat állami eszközökkel üldözik. Úgy, hogy amikor eljött az a pillanat, amikor állami eszközökkel kifosztották és gettóba rakták, majd pedig föltuszkolták őket a vonatokra, akkorra azok, akik évek óta erre voltak kondicionálva, nem is álltak ennek ellent. Az addigi beszélgetésből egy sajátos történelemszeléletre következtetett, arra többek között, hogy a szoborállítás hívei szerint van egy zsidó történet, és külön egy nem zsidó történet, csoporttörténetek vannak tehát, olyan, hogy a magyar közösség története, olyan nincs. Hozzá tette, hogy ha így gondolják, akkor így gondolják, de akkor szembe kell nézni vele, ezt a szemléletet fel kell vállalnia annak, aki így vélekedik.

Galkóczi Péter, az Eleven Emlékmű civil aktivistájaként mondta el, hogy ő személy szerint nem fehérvári, de nem is budapesti, hanem dabasi lakos, s hogy ez az ügy nem fehérvári és nem is budapesti ügy, hanem Magyarország ügye.

Galkóczi Péter, az Eleven Emlékmű civil aktivistájaként mondta el, hogy ő személy szerint nem fehérvári, de nem is budapesti, hanem dabasi lakos, s hogy ez az ügy nem fehérvári és nem is budapesti ügy, hanem Magyarország ügye.

Galkóczi Péter, az Eleven Emlékmű civil aktivistájaként mondta el, hogy ő személy szerint nem fehérvári, de nem is budapesti, hanem dabasi lakos, s hogy ez az ügy nem fehérvári és nem is budapesti ügy, hanem Magyarország ügye.

Hóman, ahogy elhangzott, magyar kultuszminiszter volt, s a magyar befogadók szempontjából, de az európai unió szempontjából is elfogadhatatlan, hogy egy ilyen miniszter szobrot kapjon.

Ott kellet volna lenned, polgármester, ott kellett volna lenned ezen a beszélgetésen.

Az Eleven Emlékmű elnevezésű, rendszeres nyilvános beszélgetésekre szerveződött civil csapat az elmúlt héten Székesfehérvárra érkezett tagjai az ott felállítandó Hóman-szobor tervezett helyén a kegyeletüket rótták le a Hóman Bálint által is gerjesztett zsidógyűlölet áldozatataira emlékezve.

Az Eleven Emlékmű elnevezésű, rendszeres nyilvános beszélgetésekre szerveződött civil csapat az elmúlt héten Székesfehérvárra érkezett tagjai az ott felállítandó Hóman-szobor tervezett helyén a kegyeletüket rótták le a Hóman Bálint által is gerjesztett zsidógyűlölet áldozatataira emlékezve.

Sok szó esett a magyar nemzet érdekéről. Például a Horthy-korszak megítélésével összefüggésben. Egy tábornoki felmenőket magáénak tudó fiatal hozzászóló, ahogy mondta, e felmenőitől reveláns információkat kapott. Úgy vélte, hogy ennek a korszaknak elévülhetetlen érdemei voltak, mert olyan politkusokat adott a magyar nemzetnek, akiknek fel kellett emelni az országot abból a brutális sokkhelyzetből, amibe Trianon után került, s azok a jeles államférfiak, akik között Hóman Bálintot is tisztelhetjük, ezt megtették. Az alapkérdés, mondta, hogy magyar nemzeti alapra helyezzük a vitáinkat és a tárgyalásainkat. Ebben az értelemben a magyar ember úgy tud tekinteni Hóman Bálintra, mint aki sokat tett ennek a nemzetnek az építéséhez. Természetesen, tette hozzá, én elfogadom azt, hogy ezzel szemben sok honfitársunknak érzelmi alapon averziói vannak. De, mondta még, el kell tekinenünk attól, hogy faji alapon folytassuk a beszélgetést, a magyar nemzetről, ennek a nemzetnek a jövőjéről kell szót váltanunk, s a perspektíva felvázolásához szimbólumokra, útjelzőkre van szükség, márpedig Hóman Bálint szobra ilyen útjelző lehet.
Meglehet, hogy neked, polgármester, élőben jobban tetszett volna ez az általam tömöríteni próbált szöveg, de a jelenlevők többségében viszolygást keltett. Ezt nem mondták ki, de utaltak rá.

A kezükben mécsesekkel vonultak át abba az általuk bérelt terembe, amelyben kifejezetten az ugyancsak előre bejelentett beszélgetés céljából foglaltak helyet, s amelyben egyébként néhány nemzettudatból alaposan felkészített székesfehérvári szoborállítás-támogató a székekre helyezett, fényes, kemény, drágán nyomtatott Hóman-párti röplapokkal várta őket.

A kezükben mécsesekkel vonultak át abba az általuk bérelt terembe, amelyben kifejezetten az ugyancsak előre bejelentett beszélgetés céljából foglaltak helyet, s amelyben egyébként néhány nemzettudatból alaposan felkészített székesfehérvári szoborállítás-támogató a székekre helyezett, fényes, kemény, drágán nyomtatott Hóman-párti röplapokkal várta őket.

Nem tudom értelmezni azt az antinómiát, hogy magyar és zsidó, mondta a viszolygók egyike. Most értettem meg, fűzte hozzá kis szünet után, hogy amit a Horthy-korszak ideológusai tettek, Hómannal az élükön, az máig is hat (ezt a kijelentését bólogatással fogadták a másik oldalon), mert a zsidótörvények voltak azok, amelyek megkülönböztettek zsidó magyart a nemzsidó magyartól. Amit nem tudok értelmezni, folytatta, hogy Radnóti vagy Szerb Antal, akik ráadásul nem zsidó vallásúak, hanem katolikusok voltak, akkor mostan itten ők kevésbé magyarok, mint mások? És ez, ami rettenetes. Miért is szolgálta a zsidótörvény a nemzeti érdeket?
Nézd és hallgasd meg a videófelvételt, polgármester, utólag is tanulságos lehet, például amilyen vidám és elnéző mosollyal fogadtak a szoborállítás hívei egy, a gázkamrákra vonatkozó megállapítást. Utólag tanulj, miután a szobor elkészíttetését és a felállítást kezdeményező civil szervezet vezetőjét nyilatkozatodban arra kérted, hogy a szándékának immár jóváhagyott beteljesítésétől tekintsen el, és a 15 millió forint állami, meg a kétmillió forint önkormányzati pénzt akár részletekben is, de fizesse vissza.

A filmfevétel rögzítette többek között, hogy beszédével a jelenlevő többségben viszolygást keltő fiú – aki engem a Kabaré című film csodaszép és fülbemászó dallamú énekbe kezdő, majd az egyre lelkesebb közönségét a mind hangosabb és félelmetesebb indulóba váltó dala együttharsogására bíró, barna egyenruhát és a karján horogkeresztet viselő szőke ifjújára emlékeztetett – szóval, hogy ez tábornok felmenőitől reveláns ismeretekkel gazdagított hozzászóló valamennyivel a beszélgetés befejezése előtt milyen magabiztosan jelentette ki, hogy a szobrot úgyis felállítják, nyugodjanak bele a jelenlevők. Nem, nem tett tányérsapkát a fejére, nem torzult el az arca, s nem emelte náci üdvözlésre a karját.

Amiről viszont eszembe jut, hogy a szobor felállítását kezeményezö civil szervezetet – amelynek cégadatai erősen hiányosak, mert belőlük az alapítás éve, a tagok száma, és pénzügyi helyzete se megtudható – bizonyos Kováts Gábor alapította, aki a Jobbiktól valamilyen okból távozni kényszerült, és mind facebook-profiljának, mind pedig e-mailjének címéből törölte a „heil Hitler” üdvözlésre utaló 88-as számot. Mindazonáltal a mellékelt linkekre klikkelve a cégalapítónak a 88-szám nélküli facebook-profilja még mindig felbukkan. ( https://www.facebook.com/kovats.gabor.88?_rdr=p és https://www.facebook.com/kovats.gabor.88 )

Ami azért is érdekes, mert a szabadság demokratikus érvényre juttatásának fontosságát hangsúlyozva nemrégiben Lázár miniszter az önkormányzati döntés, te, polgármester pedig a civil szándék felülről való megváltoztathatlanságának lehetetlenségével indokoltátok, hogy noha ti nem akarnátok felállíttatni az állami tulajdonban lévő tervezett helyre Hóman Bálintnak az immár elkészíttetett szobrát, azt nem tilthatjátok meg, mert a mi demokráciánkban a civileké döntés joga. És most kiderült, hogy tényleg így van. Mert a te kérésedre, polgármester, a „heil Hitler” üdvözlésre utaló 88-as számot egykor viselő civilvezető, azt ígérte, hogy a keddi sajtótájékoztatóján válaszol.

Most a Mezőn mindeki veszt, mondom Adyt idézve ismét, mert A Halottak élén bátran mondhatom:

“Be szép, kisértetes a világ,
Be jó nekem, be szép nekem:
Most az igazi halaványak
Táborában vezérkedem,
Hogy az Életre mosolyogjunk.”
***

Aczél Gábor

31 hozzászólás

 • “… ennek a korszaknak elévülhetetlen érdemei voltak, mert olyan politkusokat adott a magyar nemzetnek, akiknek fel kellett emelni az országot abból a brutális sokkhelyzetből, amibe Trianon után került …”
  .
  Miután, ugyanezen, ugyanilyen “löttyös” magyar urak, politikusok, “Trianonba vezették” az országot.
  .
  Deák Ferenc a “Haza Bölcse” lett, mert élni tudott azzal a történelmi helyzettel, amelybe a Habsburgok kerültek, a német hegemón szerepért a “Porosz-Oszrák” küzdelemben, és ebből eredően az Habsburgok igyekezete a két fronton való küzdelem elkerülésére, a hátország biztosítására adott.
  .
  Nos, Deák utódai is találhattak volna analógiát, az 1860-as évekhez, de nem tették.
  .
  Így lettek “Hazaáruló Gyalázatos Gazemberek” akik a Trianonban “végződő útra” vitték országukat.

 • Remek montázs, tanulmány a náci-fasiszta kibontakozás társadalmi jelenségeiről. Külön is kiemelném ebből a Kabaré című fílmbből hozott tökéletes hasonlatot, amelyet nem is a cikk írója, hanem maga a – biztos, hogy jobbikos – úrffy szolgáltatott shovhoz azzal az oly avisztokvatikus felsőbbrendű fölényességével… 🙁

 • Annak a hölgynek, aki a jelen lévő nácik felé azzal érvelt, hogy “Hitler sem ölt meg senkit a saját kezével” nagyon nagy igazsága vagyon…

  A hozzászólók – bizonyára elfogódottságukban – rendre elkövették azt a hibát, hogy a jobboldal által a köztudatba pumpált hazug szövegét, miszerint úgymond Hóman”c s a k . m e g s z a v a z t a”, mint sokan mások is a zsidó törvényt, ezt vita alapként kezelték, azaz átsiklottak eme fondorlatos megfogalmazáson. Holott, ezt . í g y . kerek perec cáfolni kellett volna. Ugyanis nem csak megszavazta, hanem – mert nem csupán egyről van szó – a z o k . k i ö t l ő j e, és hivatalból, az egyik aktív létrehozója volt, már kezdettől fogva. Például a Numerus Clausus nevű, 1920.XXV.tvc-ben való főszereplése során is.
  Pontosabb hasonlattal szólva Hóman a magyar Goebbels történelmi szerepét vállalta fel és hajtotta végre, ezért őt egy közönséges, egyszerű antiszemitának nevezni, az vagy csúsztatás, vagy a közvélemény, de méginkább a zöldfülűek, azaz >az ifjúság< a jövő generációjának a tudatos félrevezetése. Mert a retrográd fidSS tudatosan ezt műveli: a jövőt visszafelé építi.

 • Jichak Perlmutter

  A címhez és több megbocsátást forszírozó videó hozzászóláshoz megjegyezném, jól beszélt az az úr, aki csak egy súlyos bocsánatkérés után tartja esedékesnek a megbocsájtás lehetőségét…

  Nekünk meg, a véletlenül életben maratott utódoknak különösen nincs jogunk az odaveszett . h a l o t t a i n k . t e t e m e i . fölött alkudozva megbocsájtani a bűnösöknek. Ezért azok utódai pedig a megbánáson, és ne a gyilkosok mentegetésén fáradozzanak, mint azt a fidSS-jobbik koalició is rendre, nap-mint-nap teszi.

 • …És Különben is;
  “a temetetlen holtak lelke kiengesztelődésükig országuk földjei felett és városuk házai között lebeg…”

 • És te, tudod-e, ki írta ezt, íróember?

  Te vénember, te vénember, amit írtál,
  amit ősz fejjel papírra sírtál,
  szívem facsarta, lelkem átjárta,
  eszem csigázta, éjjel nem nyughatta,
  látod, ennyire megkínzál.

  Te, akit nem a sors edzett,
  s ki tudja, ki s mikor metszett,
  családodtól lettél ily aczél,
  s mi nekik, az neked is a cél:
  a régi jajt sose feledjed.

  Kérlek, olvasd a költőt,
  az igazit, a nagyot, a nyelvet öltőt,
  a sebet mindig felvágót,
  a lelkéből égre kiáltót,
  a hegeket mindig feltépőt,

  s gondolkozz el úgy a versén,
  ahogy a te soraidon én.
  Döbbenj most rá te is arra,
  amire ő is akarta:
  magyar s zsidó errefelé

  tán látszatra két lény,
  de mégis, mégis egy teremtmény.
  S ha egyiknek az nem fájna,
  mitől másik sírna, kiáltna,
  Az másik meg kell-e bocsássa?

  És tudod-e, hogy ezt ki írta, te íróember?

  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte újra Ábelt:
  Megöltem magamat.

  El sem bujdoshatom,
  Nem mostam meg véres kezem,
  Nem vétkeztem, mikor gyilkoltam
  És most sem vétkezem.

  Nincs senkihez közünk
  S Te nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A te arcod előtt.

  És föltámadt Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával együtt
  Ábelt, gyermekedet.

  E földön senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.

  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj, Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.

  S erre mi a válaszod, te vén iróember?

 • Paul Celan: Halálfúga

  Napkelte korom teje este iszunk

  és délben iszunk és reggel iszunk és éjszaka téged

  iszunk csak iszunk csak

  és sírt ásunk a szelekbe feküdni van ott hely

  Egy ember lakik a házban a kígyókkal játszik

  szakadatlan

  ír német földre mikor besötétedik írja aranyhaju Margit

  ezt írja kilép csillagragyogásban előfüttyenti kutyáit

  füttyenti zsidóit elő sírt ásat a földbe

  és rendeli tánczene szóljon

  Napkelte korom teje éjjel iszunk

  és reggel iszunk és délben iszunk és este iszunk mi

  iszunk csak iszunk csak

  Egy ember lakik a házban a kígyókkal játszik

  szakadatlan

  ír német földre mikor besötétedik írja aranyhaju Margit

  hamuhaju Szulamit sírt ásunk ím a szelekbe feküdni

  van ott hely

  Mélyebbre kiáltja az ásót itt ott meg hadd szóljon

  a zene az ének

  kap az övéhez a vashoz lendíti kék szeme van

  mélyebbre a földbe az ásót itt ott fújjátok húzzátok

  a táncot

  Napkelte korom teje éjjel iszunk

  és délben iszunk és reggel iszunk és este iszunk mi

  iszunk csak iszunk csak

  Egy ember lakik a házban aranyhaju Margit

  hamuhaju Szulamit a kígyókkal játszik szakadtalan

  Kiált lágyabban játszd a halált

  a halál némethoni mester

  kiált borusabb muzsikát s füstként a szelekbe foszoltok

  s fekhettek fellegsírba feküdni van ott hely

  Napkelte korom teje éjjel iszunk

  és délben iszunk a halál némethoni mester

  és este iszunk és reggel iszunk csak iszunk csak

  a halál némethoni mester kék szeme van

  elér a golyója talál sose téved

  egy ember lakik a házban aranyhaju Margit

  ránk hajtja szelindekeit sírt ád minekünk a szelekben

  a kígyókkal játszik szakadatlan s álmodozik a halál

  némethoni mester

  aranyhaju Margit

  hamuhaju Szulamit

  Lator László

 • Péter
  2015 december 20
  7:52 de.

  Eztis Ady.,..

 • “Magyarország -Temetőkert. Posztumusz Humusz.
  Történelme soha el nem évülő priusz.”
  (R.J)

 • falusi,
  ha valóban egyet is értesz Réti József szavaival,elnézem egy régebbi,rám nézve sértő beírásodat.Ugyanis megbocsátásról nem lehet szó.Az áldott emlékű Menachem Begin mondotta a német Helmuth Kohl kancellárnak,hogy bocsánatot kérni csak az auschwitzi hamutól és füsttől lehet.Ez vonatkozik a felvidéken,Erdélyben,Don kanyarnál, Kamenyec Podolszkban,a duna parton és minden magyar részvétellel lemészárolt halottunkkal egybe vonva.

 • Székesfehérváron Kanada, az USA, Izrael Állam képviselői és több száz ember tiltakozott a szobor felállítasa ellen december 17-én:

 • gyuri10
  2015 december 23
  5:11 de.
  Bocs, de az idézet nem Rétitől, hanem ratkó Józseftől származik..
  Nem volt szándékomban a sértés,- most sem látom benne.
  Ha jól emléxem azt írtam, hogy megérteni ugyan megértelek, csak elfogadni nemtudom a hozzáállásodat.
  Te mereven elzárkózol attól, hogy bármelyik muszlim, arab, iráni is lehet tisztességes, becsületes, munkából élő, aki nem válik terroristává az évek során.
  Hadd bontsam ki cseppecskét.
  Tod, valamikor a hatvanas évek közepéig viszonylag jól elvoltak egymás mellett az arab államokban élő zsidók, arabok, örmények, katolikusok. Néha valamrelyik arab diktátor megpróbált emberkedni Israellel, gyorsan pofán lett közösülve, oszt behúzott farokkal eloldalgott.
  A változások- az egymásmellett élésről beszélek- Arafat dominenciáját követően alakult ki. Miután kitalálta magának a Palesztín Felszabadítási Frontot sokfelől kapott támogatást. Elsősorban erkölcsit, de anyagiakban sem kellett szűkölködnie. A nevetségesség határát súrolgatja, hogy pl az USA, aki Israel szövetségese, szintén hozzájárult anyagilag a kampányához.. Csaknem húsz évvel később az elsé lehetőség után, kormányt alakított, önálló állami státuszt vindikált magának az ENSZ-ben.
  Tudod, az igazi terrorizmus akkor kezdődött. Igaz, volt akkoriban az OAS, néhány évvel később a Vörös Brigádok, vagy megelőzően Menachem Begin akcióját a King Dávid Hotel ellen, de nem nemzetközi szinten, vagyis bárki ellen aki nem arab, este meg magát a dolog.
  A gondok- szvsz- igazándiból az első Golf háború után kezdődtek. Az európában, amerikában, a nyugati világban élő arabok, muszlimok gyerekei naponta lettek alázva, kirekesztve, megkülönböztetve a többi “fehér”, “keresztény” gyerektől. Klikkesedtek. Sokuk az iskoláit sem fejezte be, vagy ha igan, a frusztráció benne maradt. A második Öböl háború csak tetézte az arabok elleni gyűlöletet. Ahogy érkeztek Iraqból a fekete hullazsákok, úgy nőtt az ellenérzés. A barnább bőrű munkavállalókat lassan mindenhonnét elutasították, bizalmi állásokba nemigazán engedték őket, -tökmindegy volt, hogy van-e rá képesítése, tehetséges-e.. 9/11 után ez érthető is volt részben. Amiről viszont hallgat a fáma az az, hogy az Al-Qaidát gyakorlatilag az amerikaiak hozták létre, illetve az általuk támogatott Talibánokból eredeztetett. Az “Arab Tavasz” finanszírozása és segítése szintén amerikából eredeztethető.. Nem kérdés, Saddam is, Khadaffi is diktátorok voltak, -de valahogy kordában tartották az országaikat, de az Arab Közösségen belül a többi országokat is. (részben) Amikor az USA sikeresen rábeszélte Saddamot az Irán elleni háborúra, még nem tudta, hogy mit indított el. Mert gyakorlatilag az volt a robbanófej.
  Miután a CIA éveken keresztül pénzelte Khomeini párizsi tartózkodását azt várták, hogy Reza Pahlavi elüldözése után nyitott lesz az amerikai gazdasági érdekek felé. Nemlett, innéttől egyesszámú közellenséggé vált. Khomeini kezdte el a komolyabb anyagi támogatásokat bármelyik anarchista csoportnak, akik amerika és israel-ellenesek voltak. Tudod, olyasmi ez, mint a hegytetőn elhajított hógolyó, ami egyre csak nő, és nő, a völgybe érve betemeti a falut..
  Szíriában gyakorlatilag már hat évvel ezelőtt megkezdődtek a belső villongások Assad ellen, de komoly fegyveres konfliktusok csak négy éve vannak.. Nü, mit gondolsz, kinek a segítségével lett a kormányellenes erőknek pénz, paripa, fegyver? És ez a pénz és fegyver, szépen átcsorgott a 2OO6-ban, Saddam levert hadseregéből álló katonákból, tisztekbőlálló Iszlám Állam nevű, 2OO9-ig alig jelentős társasághoz. Ma az egykori Szíriai Al-Nuszra fegyvereseinek a legtöbbje az ISIS katonája. Az USA iraqi kivonulása után megkaparintotta az otthagyott, mintegy számilliárd dollár értékű fegyverállományt, járműveket, technológiát.. És öl mindenkit, aki nem velük tart. Keresztényt, zsidót, arabot…
  Tudod, Szíria és Irán valamikor a környék legkevésbé fanatikus országai voltak. Iránban él ma is a Közel-kelet harmadik legnagyobb zsidó közössége. Az Irán- Szaudi Arábia- Törökörszág-Szíria hatalmi harcába beavatkozó amerika olyasmit követett el, mint a részegen kaptárokat felrugdaló bolgárkertész..
  És a népek pucolnak arról a környékről. Az életükért futnak. Vannak családok, akiknek a teenager korú gyerekei már menekülttáborban születtek. Libanonban, Jiordánban, Törökországban.
  És te ezeket az embereket egyformán kezeled, számodra valamennyien potenciális gyilkosok, a gyerekektől a felnőttekig, a nőktől az aggastyánokig.
  Próbáld megérteni, hogy a menekültek mindössze túlélni, életben maradni akarnak. Bármi áron.
  Mégegyszer, nem volt szándákomban a sértés. Ha úgy érzed, hogy megsértettelek, akkor bocsánatot kérek érte.

 • falusi,
  egy néhány nappal ezelőtti Don Ovuz és charlie elleni csörtémbe írtad be,hogy “Gyuri te szegény”mire én azt válaszoltam,hogy “Te vagy a legbunkóbb falusi tahó”.Nem volt szó megértésről és nem a hozzászólásodról.Ezért még nem válaszoltam volna szokásomhoz híven csípősen.Az idézetednél valóban tévedtem.Nem Réti,hanem Ratkó József megállapítása.Persze a szerző neve is,de még hatványozottabban a mondanivalója a lényeg.Az arab és zsidó együtt élésnél már több hibával fogalmazol,de ez egy nem közel élőnek bocsánatos bűn. 1957 februárjában találkoztam egy magyarországi születésű,de Egyiptomban élő és egyiptomi állampolgárral,aki faruk király nyakkendő gyártója is volt.56-ban a szuezi válság idején Őt a lányával és az összes egyiptomi zsidóval együtt egy szál ingben, minden vagyona hátrahagyásával nasszerék azonnali menekülésre kényszerítették.Ekkor érkeztem Izraelbe a Marokkóból és Egyiptomból menekülők utolsó csoportjával.Irakból az utolsó zsidók 1948-49 ben menekültek el.Az ifjú Izrael állama csak az arab államokból befogadott 850.000 menekülő zsidót.Az ENSZ,a Karitász,a pápai áldás és mindenféle anyagi támogatás nélkül.És ez 1958-ig történt.Nem a “hatvanas évek közepéig.”A további közel kelettel és menekültekkel kapcsolatos írásodhoz nem adok további felvilágosítást,mert érzem, hogy kezdek rossz passzba kerülni.Túl sok a cáfolandó és cáfolható.

 • falusi,
  a honfoglalókkal kapcsolatban a véleményünk 180 fokban különbözik. Tudod,csak egész röviden annyit írhatok,hogy hozzánk 1 azaz egy sem jöhet be,tehát nem haza beszélek.Kanada él a szuverén állam jogával. Sajnálom!Európának,pedig kívánok mihamarabbi szerencsés Eurábiává válást.Ennél méltóbb ajándékot nem érdemelnek.

 • Kanada január végéig 15.000 szíriai menekültet fogad be, ez a szám akár 50.000 fő is lehet.
  Egy országot sem tett naggyá a kirekesztés.
  Brávó Kanada.
  Nézzétek meg, hogy járt el Magyarország a menekültekkel szemben.

 • gyuri10
  2015 december 23
  5:21 du.
  Melyik cikk alatt este meg magát ez a nehézlovassági becsuletsértés ? Azért kérdezem, mert semmi ilyesmire nem emléxem. (Attól még lehetséges, de kiváncsi lennék, hogy ha írtam ilyet, azt mire.. )

 • falusi, szóban forgó irományt avi ben giora aljas barna gergely követte el
  2015 dec.-10.-én 9:50.de-kor.
  “Felelősségérzet,(egy s-sel írandó)Izrael és az európai menekültválság”címmel.Don Ovuzzal és charlievel folytatott randorim közepette dec 12.-én 12:38du-kor, dec 11. 5:32 du-i bejegyzésemre írtad,hogy”gyuri te szegény.”Nem vettem volna komolyan
  de az egész megjegyzésed teljességében oda nem illő és feleslegesen sértő beszólás volt egy olyan tárgyba,amibe úgy léptél be,mint elefánt a porcelán üzletbe.A válaszom azonnali volt és így szólt: “Te legeslegbunkóbb falusi tahó”.Ha visszaolvasod az egész témát
  megérted,hogy beírásodat egy váratlan és méltatlan övön aluli ütésnek fogtam fel.Ezért a vulgáris válasz.Ha úgy lett volna mint itt írod,semmi képen nem durvultam volna be.A nézet-különbséget el tudom fogadni.Vannak dolgok amikre aztán kitör belőlem a Hunyadi- téri rossz nevelésem.Egyébként sérteni akarásról és nem becsületsértésről volt szó.Azt hiszem így mindkettőnk részéről bocsánatos a bűn elkövetése.Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok:Gyuri.

 • Ágnes40 (Ágnes40
  2015 december 23
  9:14 du.)

  Kedves Ágnes, tegye már meg nekem, és nyomozza ki legyen szives, hogy a baj forrásához legközelebb elterülő demokratikus ország, Izrael hány menekültet fogadott be vagy szándékszik befogadni? Ha másokat nem, hát legalább a gyerekeket, családokat, hogy nekik ne kelljen annyit árkon-bokron és főleg a fajgyűlölő Magyarországon át gyalogolni a bizonytalan veszélybe? Vagy talán a Moszad még nem érzékelte és jelentette a főnököknek a határok mentén hömpölygő “problémát”? Akkor talán ideje lenne szólni nekik is, nem gondolja?

 • wog A 7.5 milliós Izraelben, másfél millió arab él.
  Ha ennyit sem tudsz, ne tündökölj itt a mindentudó, bölcs megmondó emberként, mert ciki.

 • Kedves Ágnes, linkelt videód remek példa. Megnézném én, hogy egy kétszobás lakásban hogyan látnál el egy hirtelen megjelent nagypofájú 30 fős társaságot. A gazdag ausztriának se sikerült, Miklóshalmán is a szabad ég alatt aludtak esténként.

 • Ha jól emlékszek Izrael kijelentette, hogy egy menekültet se fogad be, mert kicsi ország. Véleményem szerint indokolnia sem kellett volna ezt a döntést, mert meg tudom értem pusztán a józan parasztész alapján.

 • gyuri10
  2015 december 25
  10:22 de.
  Bocs, hogy a csapos közbeszól.
  Falusi beszólásást én én inkább helyzetfüggőnek éreztem az adott cikknél, nem személyesnek.

  Azt hiszem Endre volt aki katonai vonalként értelmezte a cikket. Erre szóltam neki, hogy az áru jelölés a fő téma.
  Ön reagált ahogy reagált.
  Én adtam egy szarkasztikus választ.
  Ön le nyilasozott.

  Sajnos túl hevesen reagál a más nézőpontokra, még akkor is ha nem vagyok arab ellenes, nem vagyok zsidó ellenes, nincsenek szélsőjobbos nézeteim. Csak több kérdésben másképpen látom a világot. A viták arra lennének, hogy ha mindenki elmondja a véleményét, hatunk egymás véleményére.
  Az önt nem kímélő szarkazmus nem elsősorban a személyének szól, hanem az azonnali legszélsőbb megnyilvánulásnak.

  Ugyanide sorolom “falusi” megnyilvánulását is. Nincs minden bokorban ellenség, nem kell azonnal lőni.
  Én így értelmeztem azt a kommentet.
  Tisztelettel: Don Ovuz

 • Kedves tropa,azt hiszem, hogy egy állam sem jarhat el úgy a menekültekkel szemben, hogy az humanitárius katasztrófához vezessen, függetlenül attól, hogy a menekülteket befogadja-e, vagy sem, pláne akkor, ha ellátásukra az Eu-tól pénzt is kaptak.
  Nem az egyes egyéneknek kell ezt a problémát megoldaniuk – az állampolgárok adót fizetnek – de ennek ellenére megtették – ahogy az videóban is látszik, Jó érzésű emberek civil szervezeteken keresztül, pártállástól függetlenül.

 • Az eredeti cikk a Magyarországon újjáéledő fasizmusról, ennek kapcsán a székesfehérvári Hóman szobor állítási kisérletről szólt.
  Ez ellen emelték fel a szavukat a belföldi zsidó, keresztény és civil szervezetek, de a tilktkozason megjelent Izrael Állam nagykövete, Kanada és az USA képviselője is – köszönet érte.

 • A megelőző hozzaszolasomat mar egyszer elküldtem, kérem, utolsó hozzaszólásomat ne jelentessék meg – törölni sajnos nem tudom.

 • gyuri10
  2015 december 25
  10:22 de.

  Megtaláltam.. Azt is, ami miatt írtam..

  “hogy elődei turul záptojásból fröccsentek a kárpát lavórba”

  Tudod, nemcsak te vagy büszke a származásodra.. Az egészséges nacionalizmus természetes, bármely más népcsoport lekicsinylése viszont sértő.
  Viszont úgy tűnik, a szarkazmust nem az erősséged…
  A kérdésfeltevésemben a “nehézlovassági becsületsértés” irónia, ha úgy tetszik szarkazmus volt, mert az, hogy “Te szegény”, valahogy nincs egyensúlyban a “legbunkóbb falusi tahóval”..
  Mindegy, spongyát rá.
  (Kösz a karácsonyi és újévi jókívánságokat, hasonlót neked és családodnak is. Már évtizedek óta nincs jelentősége a számomra egyiknek sem..)

 • falusi,
  gyere,fejezzük be ezt a témát.Valóban legjobb megoldás a spongya. A karácsonyi jó kívánságaim a gyerekszobám (hunyadi tér)igazolása.A szilvesztert(az antiszemita pápa miatt)már évek óta leváltotta a roshásáná.A származásomra vonatkoztatva azért én büszke vagyok,hogy mi maximum gúnyolódunk,bár a magyarok bűneik miatt még ezt sem érdemlik meg.Mi nem lőttünk a dunába egyetlen magyart sem.Meg egyéb vérfürdőket sem rendeztünk a kárpát-bazénban.Csak azért is, még egyszer: B.U.É.K

 • gyuri10
  2015 december 27
  5:29 du.

  😀 😀 😀
  Nekedis!!

 • wog niknevű, semmihez nem értő politikai analfabéta firkálását még megkésve sem méltatom érdemleges válaszra. Ha egy ilyen tudós bagollyal vitába szállnék bizony nagyon mélyre kellene süllyednem.

 • Péter, Péter, Péter, csak most olvastalak, nagyon megleptél, felemeltél és leckéztettél, köszönet érte. Ki vagy?

 • Még valamit, Péter, ami megütött. Van egy kutyám, tudod, néha egymást nézzük. Nemrég bevallottam neki, hogy szeretnék rá hasonlítani. Mert nem vénül, nem öregszik, hanem idősödik és szépül.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.