A keresztfiú

2016 január 28 7:17 de.91 hozzászólás

„A Szépség aranyüledéke gyakran mocskos folyók iszapjából csapódik le, és ezért szeretjük a nagy zavaros folyót, a Történelmet.”

Ezzel a mondattal fejezte be Szerb Antal 1943-ban írt utolsó novelláját. A herceg a címe. Főszereplője az olasz reneszánsz egy kisszerű, ám Galilei nyomán a Földet magát is a megszámlálhatatlan világok egyikének tartó zsarnoka, „… valami lényegtelen és nemtelen közember a csillagok megdöbbentő hierarchiájában. És ha ez így van, kérdezi (maga a zsarnokocska) eltűnődve és riadtan egyik levelében, vajon akkor hogyan lehet az, hogy Isten éppen ennek a tizedrangú kis csillagnak a megváltásáért áldozta fel Egyszülött Fiát?”

Szerb Antal egy évvel korábban az alábbi mondatot írta a naplójába: „A zsidóság tragédiája az, hogy nem dicsekedhet a legnagyobbal, amit adott, Jézussal és a kereszténységgel.”

Akkortájt a parlamentben Magyar irodalomtörténet című munkájának betiltásáról folyt a szó, „Égessék el a könyvet!”, javasolta volt hangosan az országgyűlési képviselők egyike, jelesül Baky László.

Szerb Antalt 1945. január 27-én katolikusként, a zsidósága miatt verték agyon.

Akkor már gyenge volt nagyon. Nem tudott megállni a lábán. Megtámasztatták hát a rabtársaival. Hogy puskatussal szétverhessék a fejét.

Gyilkosai fiatal nyilasok voltak, s bizonyára nem tudták, hogy Prohászka Ottokár keresztfiával végeztek. Talán a legendás püspökről se hallottak sokat.

Szerb Antal

Szerb Antal

Szerb Antal azonban tudta, tudnia kellett, hogy elpusztításának a saját keresztapja jóvátehetetlenül a részese.
Szülei vélhetően megtiszteltetésnek vélték, hogy egy Rómában tanult és felszentelt pap – akit esztergomi lelki vezetőként a századforduló idején a magyar katolikus megújhodás programadójának is neveztek – egyáltalán elvállalta az asszimilált zsidó családban született gyermek keresztapaságát. Bizonyára nem olvasták a katolikus folyóiratokban megjelent cikkeit, amelyeket utóbb (Prohászka Ottokár püspökké avatásának centenáriumán, 2005-ben) a boldoggá avatásáért imádkozók reveláció erejűeknek minősítettek. Ezek egyikében (a Magyar Sion hasábjain, 1893-ban publikált A zsidó recepció című dolgozatában) nemhogy nem tagadja a saját antiszemitizmusát – amint azt főpap-polititikusként később többször is megtette –, hanem a keresztény erkölcstan és a keresztény társadalmi rend képviseletében az antiszemitizmus jogosultságának bizonyítására vállalkozott: „Az antiszemitizmus a keresztény erkölcstan és a keresztény társadalmi rend reakciója, s mint ilyen, a legjogosultabb mozgalom, minek bizonyítására vállalkozunk!”

Márpedig ez az ember lett az 1901. május 1-jén született Szerb Antal keresztapja.

Aki a fenti írása tanúsága szerint már korábban nyilvánosságra hozta a zsidóságról kialakított álláspontját: „A zsidóság fekélye már csontvázzá rágta a keresztény magyar népet, s a nemzetnek nagy részét koldusbotra juttatta.”
Különös véletlene a sorsnak, hogy amikor a piaristák gimnáziumában jelesen érettségizett keresztfiú1920 szeptemberében beiratkozott a pesti egyetem bölcsészkarára, éppen a keresztapjának volt jelentős szerepe abban, hogy a magyar zsidó fiatalság felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulását korlátozó, úgynevezett numerus clausus törvényt fogadott el a magyar parlament. A törvényjavaslatot támogató beszédében Prohászka Ottokár a már beiratkozott zsidók visszahívásáról ekként vélekedett: „Én is tisztelem a jogot, tisztelem azoknak jogát, akik már beiratkoztak, hogy folytathassák tanulmányaikat, de ha az immatrikulált nem állja meg helyét az igazoló-bizottság előtt, ha rá lehet sütni a nemzetköziségnek, a hazátlanságnak és a destruktív irányzatnak bélyegét, akkor azt mondom, hogy itt a jog határozottan megszűnt, vagy legalább is azt mondom, hogy ez egy kisebb jog, amelynek egy nagyobb jog előtt okvetlenül meg kell hátrálnia. Itt a közösség nagy joga áll előttünk, a magyar keresztény fejlődés nagy joga áll szemben a kisebb joggal, az egyes egyének jogával, olyan egyénekével, akik kompromittálva vannak, akik az igazoló-bizottság ítéletét nem állják, akiknek tehát mindenesetre a rövidebbet kell húzniok.”

A keresztfiú feltehetően felismerte, hogy a törvény szerint a magyar állam a keresztény hitre tért zsidókat nem kereszténynek, hanem zsidónak tekinti akkor is, ha papírjaikon keresztény vallás szerepel. És ha esetleg mégis azt képzelte volna volt, hogy őrá, a római katolikus vallású zsidóra nem vonatkoznak ezek a mondatok, egy évvel később az Ébredő Magyarok Egyesülete közgyűlésén ebbéli hitéből maga a keresztapja ábrándította ki. Már amennyiben a tudomására jutott, amit Prohászka Ottokár ott hangoztatott:

„Vannak keresztelt emberek. Abból van elég. Ez azonban nem keresztény kurzus, hanem a kereszteltek kurzusa. Tagadni nem lehet, hogy ez nem szellem és élet, nem erő és valóság. Ez csak olyan rakéta, mely puffog, izzik, fénylik, színt játszik, de amelynek vége korom, piszok és üres tok és semmi más… Ráfogják az Ébredő Magyarok Egyesületére, hogy az zsidópusztító egylet. Ez nem igaz, mert az ébredők csak a magyar fajt védik. Hiába mondja akármilyen tekintély, hogy a jogrend, az egyenlőség mindenkinek egyenlő jogot kíván. Lehet-e ez? Egy példát említek. Ugy-e, a görény is csak állat, s e mivoltánál fogva helyet kívánhatna a — tyúkketrecben is.”

A keresztfiú, persze, bizonyosan antiszemitának tartotta az új törvényt. Annak ellenére, vagy éppen azért, amit főpap-politikus keresztapja mondott az elfogadásáért a parlamentben: „…a numerus clausust a közvélemény általában antiszemitizmusnak ítéli, azt mondhatnám, bélyegzi sok tekintetben. Azt gondolják egyáltalában, hogy mi  a numerus claususszal a zsidóságot el akarjuk nyomni és a keresztény nemzeti társadalmat kiváltságban akarjuk részesíteni az ő kulturális jogaiknak leszorításával. A numerus clausust… a magyar középosztály leromlása ellen és a magyar faji géniusz veszélyeztetése ellen kontempláljuk. Úgyhogy nem antiszemitizmusról van itt szó egyáltalában — ezt nagyon szeretném belekiáltani a magyar világba — hanem ez faji önvédelem.”

Szerb Antal legfeljebb nem hitt a keresztapjának. Tudta, hogy nem igaz, amivel az új törvény elfogadását  Prohászka Ottokár megindokolta: „Nemcsak a magyar középosztály leszorulásában, leszorításában van a probléma, hanem a magyar faji géniusz romlásában. Ha az ember a magyar irodalmat nézi, amire a kultuszminiszter úr is rámutatott, okvetlenül azt látja, hogy a zsidó értelmiség térfoglalása a magyar irodalom elzsidósodását eredményezte.”

Nem, a keresztfiú tette a dolgát: elvégezte az egyetem magyar-német szakát, közben megtanult angolul és franciául, verseket és kritikákat publikált jeles irodalmi folyóiratokban, majd a Himnusz költőjéről írt disszertációjának benyújtása után doktorrá avatták.

Nem zavarta, hogy keresztapja parlamentben elmondott beszéde részletes és tipikus antiszemita ideológia jegyében fogant, amelynek természetes része volt a nemzetvédelem igénye, s az antiszemita-vád elhárításának valamennyi ismert fordulata:

„Mi akarjuk védeni a magyart; mi akarjuk védeni a magyar keresztény középosztályt; mi akarjuk védeni a magyar kultúrát, a magyar faji géniuszt, semmi egyebet nem akarunk. És ha ez a védekezés a liberalizmus ellen van, akkor szakítok ezzel a liberalizmussal.”

Talán arra sem fordított figyelmet, hogy numerus clausus a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvét megtagadta (Schmidt Mária megfogalmazásában „elsőként ütött rést a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvén”), részint, mert hithű katolikus volt, részint, mert a törvény végrehajtását nem tapasztalta.

Miután a keresztapja meghalt (1927-ben) és a numerus clausus visszavonatott (1928-ban), beleáshatta magát a regényelméletbe, az angolszász és a világirodalomba. Műveivel több mint egy évtizeden át részese lett a különféle nemzetbeli alkotók egymást termékenyítő folyamatának, írói alkotásaiban gyarapodott a misztika, s irónikusan szemlélte az egyre jobban borongó önmagát. Mert borongott ugyan, de nem feltétlenül érzékelte a magyar politikai vezetőréteg és a magyar zsidóság vezetése közötti viszony alakulását, a zsidóknak a megváltozott kül- és belpolitikai helyzetnek megfelelő alárendelt szerepének konzerválását, előttük a köz- és államigazgatás, valamint a fegyveres testületek kapuinak bezáródását.

De érzékelte, érzékelnie kellett, hogy fogy körülötte az alkotói tér, s hogy akik a rádióelőadásaitól megfosztották, irodalomtörténetét betiltották, továbbá megszüntették a Nyugat című folyóiratot, azok egy része a keresztapja hazafiasan keresztény hitvallására hivatkozva tette ezt.

Fokozatosan szinte minden időszerűvé vált, amit a Prohászka Ottokár mondott. Például a fajvédelemről. A náci fajvédelem ugyan különbözött az általa használt fogalomtól, de magyarországi változata a püspök-politikus mondataiból táplálkozott. Akár csak Ébredő Magyarok Egyesülete, s más, hasonló elvek alapján szerveződött mozgalmak, csoportok, szervezetek sora. Akarom – mondta 1921-ben, az Ébredő Magyarok Egyesületének közgyűlésén Prohászka Ottokár – „akarom, hogy az ébredő magyarság szervezkedjen, egymás oldalán szorosan haladjon, hogy szervezkedjen öntudatosan, hogy szervezkedjen utcák szerint, hogy szervezkedjen gárda módra. Hadseregünket elvették, elsorvasztották. De hát mi teszi a hadsereget? Nézzenek oda föl Írországba, hogy mi teszi. Mi az oka annak, hogy Írország a legnagyobb hatalommal szemben ki tudta vívni szabadságát? Ott nem volt mundér, de volt gárda. Ott szövetkeztek, szervezkedtek. Ott az angol nem tudhatta, melyik a káplár, melyik a frajter, mert senki sem árulta el. Kossuth azt mondta, hogy leborul a nemzet nagysága előtt; hát ilyen nagy nép előtt, mint az ír, mi is mondhatjuk, hogy leborulhatunk, mert ott nincs árulás, nincs zsidóság, romlasztás, bomlasztás, repesztés… Tehát, szervezkedjünk, szervezkedjünk, szervezkedjünk! Ha azt mi megértjük, hogy csak mi magunk segíthetünk magunkon, akkor bízom az ébredő magyarokban. Megírtam az újságban is, most élőszóval is hangoztatom, hogy az ír nemzeti mozgalmat úgy hívták: sinnfein. Magyarul: mi magunk. Hát minket nem fognak hívni sinnfeinistáknak, de mi leszünk a «Mi magunkisták»…Ne olvasson senki zsidó újságot, és ha van 100 koronája, adja ide, az ébredő sajtóra.”

Nemcsak két évtized múltán hatottak, de most is hatnak a katolikus egyház kiemelt példaképei, és a jobboldali-konzervatív irányzatú szervezetek iránymutató, identifikáló történelmi személyiségei közé további fél évszázad után emelt, egykori székesfehérvári püspök szavai. Amiképpen az általa meghonosított hungarizmus fogalmát a maguk módján értelmezve vették át a nyilasok és veszik át a szebb jövőt ígérő mai nácik.

Annak az esztendőnek a novemberében, amely évben Szerb Antal könyvének elégetését hangos szóval a parlamentben indítványozta Baky László (aki később belügyi államtikárként vagoníroztatta be a csendőrökkel a koncentrációs táborok felé gördülő vonatokba a magyarországi zsidókat) ezt írta naplójába Prohászka Ottokár római katolikus keresztfia: „Megtaláltam a definíciómat: magyar anyanyelvű zsidó vagyok.”

Először 1943-ban, utoljára 1944. június 5-én hívták be munkaszolgálatosnak. Akkor, amikor (ismét  Schmidt Máriának Diktatúrák ördögszekerén című, Budapesten a Magvető által 1998-ban megjelentetett értekezéséből idézve) „a náci bábok által dirigált ország nem védte többé zsidó polgárait”. Schmidt Mária szerint „a hagyományos uralkodó körök egy részének az utolsó pillanatban még sikerült a katonaköteles korban lévő zsidó férfiakat munkaszolgálatra behívni, és ezzel megmenteni őket a deportálástól”. Így mentették meg Szerb Antalt is, aki más, csak a zsidótörvények értelmében zsidónak tekinthető értelmiségiekkel együtt az úgynevezett védett századok egyikébe került, amelynek irányítását november végén vették át a nyilasok. Hogy aztán ezernyolcszáz sorstársával sáncot ásson az ország nyugati határán. December 16-án a feleségének címzett levélben ez áll: „Általában az a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely, és minden tekintetben nagyon rosszul megy nekünk. És most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz, ez tartja még bennem a lelket.”

Szilveszter éjszakáján Prohászka Ottokár keresztfia betegen, tetvesen és éhesen a rabtársainak állítólag József Attiláról és Shakespeare-ről tartott előadást.

Íme utolsó regénye előszavának záró mondata: „És a tényeket megmagyaráztam, amennyire szükségesnek látszott és amennyire tudtam; tettem ezt abban a szerénységre intő tudatban, hogy a történelem végeredményben megmagyarázhatatlan.”

Aczél Gábor

91 hozzászólás

 • Göllner András

  Brávó Aczél Gábor !!! Brávó !!! Nagyszerű, nagykaliberű írás ez. Gratulálok, és köszönet a reflektorfényért !!! Aki ebből nem látja a párhuzamot az Ébredő Magyarok által, az úgynevezett keresztény kurzus által lendületbe hozott embertelenség és Orbán Viktor által lendületbe hozott durvaság közt. az vak. Újfent a Prohászka Ottokár által jól kitaposott, az egyház és a politika összefonódásának köszönhető fundamentalizmus ösvényén császkál a magyar, egy egyre bizonytalanabb, egyre több ember számára fájdalmas jövő felé. Ennek a bizonytalanságnak, fájdalomnak az ismérve készteti fiataljaink 67%-át arra, hogy ne hazájába, hanem az idegenbe keresse személyes boldogulásának útvonalát. És igen, figyeljenek az olvasók, mind ez után, majd jönnek a hozzászóló hazai lámpások, Charlik, jelszik és a többi hasonszőrű, gerincferdült Hungarista, hogy Gyurcsányozzanak, másokra mutogatva védelmezzék azokat, akik megint az árokba, a Nyugat ellen, a vesztébe meneteltetik népünket – a szeretet, hit és összefogás hamis zászlaja alatt. Hajrá Magyarok ???

 • „ Hajrá Magyarok???”

  Isten mentsen meg tőlük, fasisztáktól!

 • Végre egy értelmes (és nagyon szép, szomorú) írás, nem csak a Kádár-kori lózungok hajtogatása!

  Göllner András: maga hogy lett doktor elől-hátul? Úgy mint a Huhogányos Akadémia tagja, aki azt a feladatot kapta, hogy szálljon egy házra, s borítsa gyászba? Véletlenül épp egy halottasház volt …

 • Göllner András

  Hazai lámpa. Magának meg miből a lámpaernyője ? Örvendek, hogy végre van egy elismerő szava a KMH egyik szerzőjének soraihoz. Az hogy szerénységemről miket vakkant, még a kutyámat se érdekli. Nyomja csak bátran – nálam automatára van állítva a szelep. A többit majd a Geyza elintézi 🙂

 • Bőrből van neki.
  Kis korbács-tartóval , forró éjszakákhoz.

 • Szerb Antalnak nagy tisztelője vagyok! Igen kedveltem írásait, a könyvespolcomon megvannak a könyvei!
  Nagy bűn volt megőlni Őt, és a többi zsidószármazásút!

 • igen Figyelő, továbbá a kőfaragókat és a balettáncosokat is.

 • Géjza, valóban nagy bajok vannak az agyában!

 • Ha a KMH-nek érdemnek tűnik a fenti és hasonló beírások, akkor kár érte, de nagyon!

 • Figyelő:
  Ugye ?
  Mindig mondom én is !

 • Göllner András

  @ Geyza

  A hazai lámpás ernyőjével kapcsolatban én is erre gondoltam. A kis korbácstartót szerintem vidékről hozta fel magával, és a csalánt is amit a korbácstartó melletti vázába tartogat. Különben szerintem valamit elütött a koma – ez nem hazai lámpás hanem hazai lompos.

  Ez úton szeretnék gratulálni tegnapi, vagy tegnap előtti egyik hozzászólásodhoz, melyet a kedves házmesterné, a Figyelő, érdemelt ki (látom, ma már megin’ csapkod, duzzog valamin) Idézlek, ha szabad, mert költői alkotás, az utolsó sor egy valódi gyémántszem….”Én a szocializmus idején szocializálódtam, a végrehajtó, a háziúr, a gyáros, az ispán , a földesurak , a pökhendi dzsentrik , a parasztokat megfélemlítő és ha kell tüzet nyitó csendőrők ismeretlenek voltak számomra.
  Szerettem politikai vicceket mesélni jó hangosan a kocsmában,had röhögjön a közönség, ma már ilyet szűk társaságban sem tennék.
  Ez van ténsasszony.
  Ja és a legfontosabb: Hányok is tőle.”

  Brávó, Geyza fiú, ez az egyenes beszéd. Én a tanteremben, tudományos fórumokon nem beszélhetek így, de a lépcsőházban, ahol a meghülyített Orbánimádok lomposkodnak, ezt kell tenni.

 • Göllner András
  2016 január 28
  12:51 du.

  Jól van Göllner! Leírta rólam, hogy a beszédemet ugatásnak veszi, ráadásul maga szerint egy nagy f.sz vagyok! Egyszerűbb lett volna, ha a doktoriját megveszi az Ecserin, és tanulás helyett kétszer körbehajózza az Ellesmere szigetet. Akkor legalább a koszon kívül más is ragadt volna magára, mert az látszik, hogy a tanulásra pazarolt ideje teljesen felesleges volt!

  Ezek után hogy mondja bárki, hogy Orbán Viktor veszélyes a magyar népre …

  Amiket Geyza firkált, már múltkor is hótt demagóg kádárista klisé volt! Nem kádári, mert Kádár ennél sokkal intelligensebb volt.

 • Göllner András
  2016 január 28
  10:34 de.

  Göllner, én viharlámpás vagyok, ami nyilván nagy szégyen a maga szemében! Ahogy föntebb kiderült, a vidékieket lenézi!

 • Geyza

  2016 január 28
  11:03 de.
  Géjza, melyik könyvét olvasta el Szerb Antalnak?
  Csak úgy, érdekelne.

 • Göllner András

  2016 január 28
  12:51 du
  Házmesterné a maga rokona! De nem tud sértegetni, ezt már megtanulhatná! A doktorátus sem segítette ebben.

 • hazai lámpa, most hogy átlöktek mihozzánk, ne keseredj el, csak figyeld, ahogy egymást is lenácizzák egy rosszul fogalmazott mondatért. Az, hogy már a “lámpaernyő” kifejezés is előkerült, mint valami halálosat ütő csúcsfegyver, mindent elmond a szellemi beszűkülésről, amiből csak a rád küldött “Geyza fiú” intellektusa tud esetleg gyököt vonni.

 • Ja, és majdnem elfelejtettem már. ÉN meg a szocialzmusban voltam börtönben.

 • Göllner Bandi:
  😀 😀
  Igyekszem..igyekszem..
  Már amennyi gyengécske költői vénámból kitellik.
  Tudod… mi ,költők rendkívül érzékeny lelkek vagyunk, most is hogy belémtiport ez az elemlámpa.
  ANNYIRA el vok keseredve..ráadásul kefélni se akar velem.
  (Pedig nem is kértem rá oszt mégse.)

 • Figyelő:
  Egynehány cellatársa nem kötötte fe sajátmagát azért, mert már nem bírta elviselni a maga jajveszékelését ?
  Egyébként ez a börtön-project eléggé sántít.
  Azért mert bevitték valami balhéért pár napra , még nem kéne önmagából mártírt faragnia itten.

 • csárli
  TE csak ne kend másokra azt a trutymót amit magadra tappasztottál.
  Viseld büszkén, továbbra is nézzél át azokon akik az orrukat fintorgatják a megérzik közelségedet.

 • hazai lámpa:
  jóóól kapaszkoggy meg !
  az alja-náci, nyiltan nemzetiszocialista eszméket hirdető Charlie éppen készül téged a keblére ölelni !
  Hisz tudod :
  “Az ellenségem ellensége a barátom”

  Szaal csak ízirájder “öcsém” !

 • Vajon Göllner hány Szerb Antal könyvet olvasott?
  Csak úgy kérdem.
  Géjza hallgat erről, szerintem egyet sem.

 • A Lámpa öregkora

  A viharlámpa belibe
  Nem gyön már a petrol
  Bár a kertnek végibe’
  Szépen égett egykor.

  Nem jut neki nafta
  Sem pediglen kanóc
  A NER üresen hagyta
  Nem lángol a vadóc.

  / Ma, félkilenckor/

 • Geyza

  2016 január 28
  2:09 du.
  Egy évre itéltek!
  De előtte az AVH-ra jártam, 17 éves koromban.

 • Geyza, mielőtt kicsit megrepedezne a többi fórumozó előtt hitelességed vastag máza, légy szíves idézd már konkrétan hol ‘hirdettem nyiltan nemzetiszocialista eszméket”?
  Én amúgy Gyuri10-et, Avi Ben Giorát, Moshet stb. is a keblemre ölelem, ha igaztalanul, a véleménye miatt bántjátok.

 • Bencsics Figyelő Kára :

  Gondolom büntetlen előletét figyelembe véve felfüggesztettet kapott a miért is ?
  Hogy letépte az iskolájában a faliújságot ?
  Eléggé mese-ízű történet.
  De legyen.
  Szóval akárhogy számolom jó ha 24 órát benn töltött.
  Azt elhiszem hogy párszor behívták egy kis beszélgetésre, de ilyesmiért azért senkit nem vertek agyon, még akkoriban sem.
  Kedves Bencsics kollegina.
  Magácska már ANNYISZOR lebuktatta itt magát a különféle történeteivel melyek valahogy mndig másképpen történtek meg, és az itteni “éveink” múlásával ugyanaz a történet rendre egyre szörnyűbb véget ért , hogy az ember már csak a térgyit csapkodná a röhögéstől, ha nem lenne ez a maga erősödő tébolya annyira szomorú… 🙁

 • charlie
  2016 január 28
  1:51 du.

  A lámpaernyő engem is szíven ütött első olvasatra … De szerintem azért írta Göllner, mert ő még életében nem látott mást, csak nagypolgári selyemernyős vagy porcelán lámpát, ami a mahagóni kisasztalon áll.

  Orbán táborába soha nem fognak átlökni, de nagyon megdöbbentem, hogy a Demokratikus Charta egyik alapítója ilyen sekélyes ember lehet. Most, hogy elolvastam a rövid életrajzát, már értem, hogy miért siklott ki Mo. EU-csatlakozása, és még élénken emlékszem a hihetetlen demagóg kampányra Győzikével és Törőcsik Marival! Kezdem megérteni, miért süllyedt ilyen mélyre az ország az orbánizmus mocsarába … 🙁

 • Kedves Figyelő.
  Most azért mert maga véletlenül félig elolvasott egy Szerb Antalról szóló esszét és abból megismerte nehány művének a kivonatos tartalmát, miért terhel másokat ilyen hülyeségekkel ?
  Tuggya maga azt hogy nekem mekkora könyvtáram van ?
  Nem.
  Naláttya nagysád.
  Ne nyagasson már ilyen óvis dolgokkal..

 • Chárli:
  A kérésed költői és színpadias.
  Magad is jól tudod hogy nem fogom most hónapokra de még napokra visszamenőleg átnyálazni az egész archivumot csak azért, hogy bebizonyítsam azt, amit itt mindenki tud már rólad, de legfőképpen TE magad tudsz magadról.

 • Lápanína:
  Miért siklott volna ki Mo EU-s csatlakozása?
  Amennyire látom-hallom , egész szépen eltart minket az EU.
  Brüszel még azt is eltűri hogy Mosthatolmonlévő rendre beléje törli a lábát.
  Akkor meg mi a baj vele ?

 • Geyza
  2016 január 28
  3:12 du.

  Géza, nem merted leírni, hogy lámp.na, mi?

  Téged lehet, hogy eltartanak, mert a legtöbb pénz Pestre megy, fölösleges építkezésekre. Az EU-tagság legitimálja a rablóhordát, Bajnai és Gyurcsány közbenjárására. “Köszönjük” nekik.

 • Geyza

  2016 január 28
  2:50 du.
  Tudja mit Géjza, NEM ÉRDEKEL a véleménye!
  Maga lehet, hogy sokat hazudik, de nekem nem szokásom. Viszont, van olyan is aki magából indul ki.

 • Geyza

  2016 január 28
  2:54 du.
  Senkit sem érdekel a maga könyvtár!
  Az érdekel, mit olvasott el Szerb Antaltól?

 • Göllner András

  Szelíden kérdezném a vidéki lompost és társait, hogy tudnának e inkább Aczél Gábor mondanivalójával foglalkozni mint az enyimével? Én csak megdícsértem a szerzőt, és elejtettem egy két morzsát az idejáró galamboknak. Azóta se csinálnak mást, mint dühösen kapirgálnak e morzsák közt.

  Nagyszerű írás Aczél Gáboré, tesék szépen ezzel foglalkozni, és azzal a zsidó ellenes, fundamentalista úszítással, amit a Nyilasok és Orbánék szíve csücske,Prohászka Ottokár bíboros művelt annó. Milyen következtetéseket vonnak le ebből a közös áhitatból, vagy abból, hogy az Orbán kormány eminenciásai, a Prohászkákat,a Hómanokat, a Horthykat, a Nyírőket Istenítik, olyanokat tűntetnek ki díszbélyegekkel, akik személyesen felelnek a zsidók mészárlásáért, Szerb Antal gyalázatos elpusztításáért, Magyarország meghurcoltatásáért, becsületvesztéséért? Szerintem a magyar anti-Szemitizmus gyökereinek feldolgozása egy sokkal érdekesebb feladat mint az én doktorátusom származásának kiderítése. Az utóbbival kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel bátran a The London School of Economics kancelláriáján. Én másként és máshol doktoráltam mint az önök nagytiszteletben tartott és lebukott államfője, Schmitt Pál.

 • hazai lámpa, egy mienkkel paralel mai hír:
  „A Saul fia rendezője és producerei döbbenten értesültek a Juedische Allgemeine cikkének tartalmáról. »Rágalom minden nekem tulajdonított szó« – nyilatkozta Nemes Jeles László rendező. Az idézett mondatok nem hangzottak el az interjúban, ezért a film producerei azonnal megindítják a német lap ellen a szükséges jogi lépéseket.”
  …….
  A Jüdische(!) Allgemeine által közölt szöveg szerint Nemes Jeles többek között a magyarországi antiszemitizmus súlyosságáról, illetve a Golden Globe- és az Oscar-gála értelmetlenségéről nyilatkozott.
  …….
  Összefoglalva: a zsidó rendező lehazugozza a zsidó újság szerkesztőit és viszont. Ha esetleg én vagy te vetemednénk idáig, azonnal ránk ugrana egy Geyza.

 • Csárli:

  charlie
  2016 január 28
  2:48 du.
  bejegyzésedre :

  Én nem tartanám magamat hitelesnek.
  Csak mondom a véleményemet. Az mér baj?

  Gondolom a Gyuri10 elhányná
  magát a kebleiden hehehehe pffuujj..:D

 • György Lázár

  Gratulálok….! Remek írás…..

 • hazai lámpa:
  Há má mér ne merném leírni a nickjét ?
  Kimaradt egy betű.
  Na és ?
  Megesik még okos emberekkel is , hátmég velem, aki írni-olvasni alig tud.

 • Figyelő:
  Olyan óvodás maga..unalmas..ostoba..
  És már sajnos nem fog javulni.
  A maga állapota olyan mint a globális felmelegedés :
  Lassan romló, de visszafordíthatatlan.

 • Csárli:
  Nem hinném hogy maguk annyira jó nő lenne hogy bárkinek is ugrania kéne magukra.

 • Hazai Láppa :
  Engemet spec. nem tartanak el EU-ék , soha semmiféle állami pénzt nem húztam , csakis akkor bizniszeltem Állambácsival ha valami műszaki problémával megkerestek.
  Megmondták mit akarnak, azt megterveztem, elkészítettem , kimentem a telephelyre és telepítettem a berendezést. Ha kellett szakadó hóban egy acéltorony tetejére.
  Aztán kipengették ennyi.
  Soha semmiféle alapítványosdi meg pályázat…
  Azok a bennfenteseknek való huncutságok a pénzek lenyúlására.
  Most akkor úgy látod hogy mégiscsak rablóhorda vagyok ?

  Különben az előzőhöz:
  nem akartam durvát írni , a Nina női nevet szerettem volna öszekombinálni a Lámpa szóval , de kissé férrecsúszott ..nálamnál nagyobb szó-zsonglőrökkel is megesik ilyesmi.

 • charlie
  2016 január 28
  4:13 du.

  Remélem, ezt tényleg mondta Jeles: „az Orbán-kormány keményen kiáll az ország zsidó közösségéért”! Ebből mindenki látná, amit én már rég mondogatok, hogy valszeg Orbán-kollaboráns ez az ember. Egy új Mephistó lehet, aki eladta a családja múltját a művészi ambíciói miatt.

  Én minden szavát elhiszem az újságnak, mert tudhatjuk, hogy mi volt eddig is a stáb véleménye a szerintük giccses holokauszt-filmekről. És amit az ország politikusairól mondott Jeles az igaz, csak nem tette hozzá, hogy ez mindkét oldalra vonatkozik!!

 • Göllner András
  2016 január 28
  4:05 du.

  Szólni kéne a kanadaiaknak, hogy nem minden arany, ami fénylik, nem mindenki értelmes, aki elöl-hátul professzor. Ha maga azt szűrte le a kommentjeimből, hogy náci vagyok, akkor magának komoly bajok vannak a fejével.

  Egyetértek, az egyik fontos dolog Magyarországon az antiszemitizmus elleni harc lenne. De kétlem, hogy ennek jó módja az állítólagos náci kommentelők állandó szurkálása. Ráadásul ezt barokkos körmondatokkal, cikornyás túlzásokkal teszi, ami mögött semmi tartalom nincs, csak egy nagy üresség. A kommentjeiben a kritikátlan áradozáson és az alpári gyűlöleten kívül én még értelmes dolgot nem nagyon láttam, pedig nagyon kerestem.

 • Göllner András

  @ hazai lompos

  Maga nem tudom milyen altatót szed, de sorozatba olyan szavakat tesz vita partnereinek a szájába, amelyeket azok nem használtak önnel szemben. Én pl nem náciztam le magát, nem hívtam f.sz-nak, nem űztem gúnyt vidéki származásából (jó magam is vidékről származom). Ha “hazai lámpás” ál névvel rugdos bele a KMH szerzőibe, ne legyen meglepődve, ha azok rákérdeznek lámpa ernyőjének anyagára.

  A másik érdekes tulajdonsága: Miközben mindenkit akivel nem ért egyett, durván sérteget (pl Kertész Ákost vagy szerénységemet) ha a sértett fél visszavág, azonnal megsértődik. Miből veszi, hogy a pofozás joga az ön monopóliuma ? Azt a fajta magatartást amit ön itt a KMH oldalain képvisel, köznyelven szarkeverésnek hívják, de mivel én nem szoktam ilyen szavakat használni nyílvános oldalakon, hát most sem fogom ezzel vádolni. Idáig viccelődve, hazai lomposnak hívtam, de talán mostantól hazai slamposnak fogom becézni magát. Világos ?

  Mivel bátran elmondta mit gondol rólam, viszonoznám a bókot: Szerintem, kedves hazai slampos, ön egy ravasz, izgága, a tények előtt szemet hunyó maszatoló, az Orbán féle autokrácia lompos farkú kutyusa (a.k.a. troll.) Ezt a véleményemet nem a légből, hanem saját szavaiból vettem.

  Végül is, megint csak arra tudnám kérni a közösség nevében, hogy próbáljon a cikkben leírt anyagokkal és nem a hozzászólók személyek sértegetésével, lejáratásával foglalkozni. Kutyába le menni könnyű dolog, próbáljon ember módra viselkedni. Azzal sikeresebb lesz. Oké ?

 • hazai lámpa

  2016 január 29
  6:08 de.
  Ne aggodj! A kanadai magyarok többsége tudja ki Göllner András!
  Bár, én még ismertem a szüleit, aranyos, magyar úriemberek voltak!

 • mi meg jól tudjuk már ki a Figyelő.
  Egy megrögzött ostoba hazudozó.
  Ennyi és nem több.

 • Csak pár adalék Figyelő hazudozásaira:
  fenntebb valahol azt állítja hogy 14 éves volt 1956.-ban.
  Itt azt állítja hogy 17 évesen BÖRTÖNBEN ült mert valami plakátot letépett és az ÁVH .-ra kellett járkálnia.
  Hát kérem.
  1959 .-ben , a “konszolidáció”éveiben bírósági ítélet nélkül nem csuktak börtönbe senkit, de az eljárásról és ítéletről rendre elfelejt beszámolni Bencsics nagysága.Peg összehord mindenfélét.
  Továbbá.
  Ha el is ítélték 1 évre az iskolai faliújság vagy mi letépése miatt, akkor is max. javító-nevelő intézetbe zárhatták csak. A börtön a nehézfiúknak volt/van fenntartva, a fogház annál kisebb volumenű elítélteknek. Tehát nettó hazugság ez is.
  Továbbá.
  Azt panaszolja foyton hogy az áVH.-ra kellett járkálnia kihalgatásokra. Na de hogyan ? Felvette a civilruhát kalapot-kesztyűt és elsétált a Népk.útja 60 -ba ? Duma ez is.
  Továbbá.
  Az ÁVH.-t 1953 ban megszüntették és 1956.-ban FELSZÁMOLTÁK .
  Akkor végülis hová járt a jóasszony ?
  Duma..Duma..Duma..

 • Göllner András
  2016 január 29
  11:50 de.

  Megbocsátok Önnek, nyilván nem tehet arról, ami ebbe a szellemi mélységbe juttatta magát. Talán valami gyógyszer még segíthetne magán, ezt most komolyan mondom.

 • Figyelő
  2016 január 29
  11:52 de.

  Én kérek elnézést a kedves olvasóközönségtől, de nem tudtam, hogy ennyire beteg. Mert ez már orvosi eset, ahogy kivetíti a saját viselkedését másokra.

 • Hazzay:
  Gondolod hogy van “olvasóközönséged” ?
  Szteem már kiismertek téged.
  Már unalmas vagy.

 • hazai lámpa

  2016 január 29
  1:57 du.
  Ne higgyél egy szót sem el! Gézja pickel rám és szeretné ha nem lennék itt!
  Természetesen, az egész ahogy leírta az én életemet,. összekevert, hazug adatokkal, csakis rá vett rossz fényt.
  Nagyon megbántam, hogy valaha is írtam, itt a magán életemről.
  De most megtanultam végleg, hogy ez egy hazug, lejárató lap. A szerkesztő, vajon mit szól ehhez?

 • Géjza, mivel a dátumokat,. eseményeket elferditette, és hazugságokat állit rólam, nem méltó a válaszra. Mellesleg egy pontositást azért kell tennem: Az igazi megtörtént esemény 1950 ás 1952 között történt, mikor még Rákosi atyánk volt uralmon.

 • Geyza
  2016 január 29
  1:07 du.
  Ahogy Don, úgy teis félreérthettél valamit, vagy figyelő üthette félre az évszámot.
  Kláránk 45-ben volt 14 éves, és 17 évesen került a kecskeméti Fiatalkorúak Börtönébe.
  Ez a két dolog állandó a történeteiben.

 • falusi:
  Jó jó..de én csak abból tudok dolgozni amiket látok.
  A ténsasszony minden szösszenetét azzé nem kísérhetem figyelemmel, pláne ogy nem is érdekel.

 • Szegény Szerb Antal!
  Milyen kitünő író volt és őt is elpusztitották!
  Nagyon örültem, hogy végre róla és tőle is olvashatunk!
  Szerény, nagyszerű író volt!
  Talán Róla írna valami érdemlegeset Gézja, ahelyett,hogy megint kipécéz engem!

 • Megdöbbentően remek írás… Felépítése tényszerűségénél fogva is szuggesztív erővel olvastatja magát: tovább és mégtovább..!

  A tartalma pedig egyrészt enyhén maró iróniával mutatja be a hazug politikai katolicizmus náci indíttatását Prohászka Ottokár saját szavain keresztül. Másfelől pedig, Szerb Antal személyében eme álságosan vallásos világnak az egyik, Radnóti Miklós esetében pedig a másik, szó szerint, két nagy XX.századi keresztény vér-tanút és áldozatot vagyunk kénytelenek tisztelni: a már kora-gyermekkoruktól félrevezetett, ám meggyőződéses, és erre büszke, mindvégig önigazoló és kompenzáló
  “”m e g v á l t o t t a k a t””…

  …Namegaztán, hogy ez a “keresztatya” éppen az egyik legnagyobb
  n á c i, magyar püspök; az összefüggés felismerése külön is Aczél Gábor zseniális felismerése és érdeme, amelyre ezt az egész tragikus történetet az évfordulóhoz méltó megemlékezésként oly ügyesen szemenként fölfűzte.

  Köszönöm: V

 • Geyza
  2016 január 29
  3:24 du.
  Figyelőből büfé vagyok.
  Tizenhat éve harczolászunk mindenféle fórumokon. 😀

 • Figyelőkém haggyjon már ezzel…csak mert most -életében először- hallott-olvasott Szerb Antalról, honnan veszi hogy mások még nem is hallottak róla?
  IGEN OL-VAS-TAM Szerb Antaltól.
  Meg még ötven-hatvan magyar írótól és párszáz külfölditől mit akar már ezzel ?
  Remélem most elégedett.

 • Figyelő:

  Maga úgy beszél, mint aknek nincsenek eszményei.
  Igaz. Én neofrivol vagyok!
  És ez miben különbözik a régi frivolitástól?
  Hát abban, hogy előtte van a “neo” szótag. Így izgalmasab.

  Nna.
  Most boldog vagy ?

 • Falusi:
  Figyelemre méltó hobby.
  Én inkább maradnék az alpakka díszműtárgyak készítésénél, amire hátrelévő napjaimat kívánom szentelni

  / Rejtő után szabadon /

 • A (szent) boldogi címre várományos néhai Prohászka püspökatya szó és fogalomkészlete, a “faji önvédelem” értelmében maga Jézus – a krisztus – is (már bocsánat, de) “görény a tyúkketrecben”…
  – Hisz’ szegénynek az édesanyja, az biztosan zsidó volt…

  A cikkben valahol felháborodottan nyilatkozik az atya “a nemzetköziségről”, miközben minden normális olvasóban fel kell merüljön a kérdés, hogy vajh létezik e a földkerekségen nemzetközibb, internacionálisabb szervezet a Római Katolikus Egyháznál? Nyilván nincs is nagyobb nálánál… – és esze ágában sincs e nemzetközi szervezetnek, valójában már államnak, hogy tényleg annak a nemzetnek az érdekét a szem előtt tartsa, ahol képviselteti magát, ahol éppen megszólal. Mert mindenhol ott van dél-Amerikától a Fülöpszigetekig, és mindenütt azt prédikálják az ő püspökei, hogy úgymond “ez faji önvédelem”. A kérdés mostmár csak az, hogy a brazil, a magyar, vagy filippíno vagy ki tudja még hány-ezerféle nemzet, szerinte “faj” önvédelme, akiknek éppen a szépet teszi, akinek aktuálisan éppen akkor udvarol…? Mint egy házasságszédelgő hazug gavallér.

 • Dubois

  2016 január 29
  4:22 du.
  Érdekes én már sok püspöki és papi beszédet hallottam már életemben,romai katolikus vagyok.
  DE a faji elméletekről, még soha!

 • voronyezs

  2016 január 29
  3:28 du.

  Radnóti sajnos “oly korban élt” mint MÁS kikeresztelkedett zsidó, aki meghalt származása miatt.
  Olyanról is tudok, aki kikeresztelkedett, felesége is keresztény volt, gyerekei is, mégis elvitték munkatáborba!

 • Figyelő:
  Tán hogyha “haláltábort” méltóztatnál írni…

 • Geyza
  2016 január 29
  3:42 du.
  Francokat hobby..
  Tod, engem nem engedtek kisdobosnyakkendőhöz jutni, hát irigykedve figyeltem mindenre, ami azzal volt kapcsolatos.
  Figyelőt is ezért informálgatom itt-ott dolgokról.
  A kisdobos hat pontja közül az egyik legfontosabb: A kisdobos ahol tud, segít !
  😀

 • falusi:
  NEM VOLTÁL kisdobos ??!
  Há ammeg hogylehet?
  Hogy valaki ne lehessen kisdobos, min 15. igazgatóit kellett begyűjteni. Na de második elemista korban, tanév elején ?

 • Göllner András

  @ hazai slampos

  Teccel amikor komolyan beszélsz hozzám. Vonzó vagy és érett, ilyenkor. 🙂 Tényleg, na. Olyan jól áll ez rajtad, ez a komolyság, mint az a kis korbácstartó az éjjeliszekrényeden amiről a Geyza mesélt nekünk nemistudommikor. Használod ? És a csalánt is ? Mire ? Örülök, hogy végre egymásra találtatok Bencsics Klárival. Puszi, Neked. 🙂

  (Tanácsodra most be kaptam be egy TU-104est, és elrepültem házad felett. Érezted ? Ha komolyan beszélsz hozzám, ígérem visszarepülök egy belga juhász hátán. Szeretnéd ?)

  Bocs, de most már tényleg futnom kell – vacsorára várom a kanadai magyarságot. Körömpörköltöt készítek nekik. Édesség ? Madártej (most feji őket a párom a balkonon) és képviselő fánk. A bébiknek hashis.

  Szióka, helóka. Elmentem. 🙂

 • Geyza
  2016 január 29
  5:43 du.
  A dolog eccerűbb volt.
  Jóatyám ex alezredes a II.VH-ban, anyácskám kékvérű székely nemesi családból való volt.
  Oskolakezdéskor (53) atyácskám alig egy éve volt szabadlábon, mi pedig kettővel előtte térhettünk vissza nagyszüleim házába. (A sajátjainkat elvették.)
  Szal, mint nemmegbízható családból származót kékkendőtlenítettek.
  Az igazgatóikat később sikerült begyüjtenem. Ötödik félév, és hatodik évvége között nyolc különböző oskolába jártam. Volt, ahova három hétig, volt, ahova három napig, és olyan is, hogy mindössze két órát.. 😀

 • Ja? Nemmondtam. A kitelepítésből térhettünk “haza”..

 • Figyelő !

  Ha Prohászka cikkbeli beszédét és írásait vesszük alapul, máris megcáfoltatott ez az állításod, hogy még egy püspököt sem hallottál “faji elméletről” prédikálni. Nála éppenséggel kibújt a náci szög a zsákból, az általuk istengyilkossággal vádolt zsidók ősi gyűlölete. Más papok talán ezt indirektebb módon közvetítik kifelé amikor a hívekhez szólnak…
  Hozzászólásomnak viszont pont az a lényege, hogy a katolikus papság – az egyház – retorikájában nagyon is pragmatikus megfontolásból, l á t s z ó l a g . mindig azt a nemzetet dicséri, “képviseli”, annak nevében szónokol ahol (földrajzi értelemben állomásozik) éppen az egyházi küldetését teljesíti. Az ő szemléletükben és működésükben – személy szerint legyen francia, magyar, ír, v. lengyel származású – mindig az egyháznak van primátusa, szemben a saját nemzeti identitásával. Ugyanígy másodlagos, v. tized jelentőséggel bír az adott állomás, székhely népének az érdeke. Az náluk csupán a szavak szintjén érvényesül.

  Hadd említsek néhány történelmi példát erről a sanda kaméleon magatartásról:
  – Az egyik a magyar jakobinusok, Martinovics-perében viselt egyértelmű Habsburg-pártiságuk.
  – Aztán, a ’48-as Forradalom és Szabadságharc és a megtorlások idején, szintén a császárság mellett viselt sunyi kiállásuk. Ott is csak a szószéken – mondjuk úgy, az uszításban – voltak magyarok…
  – Végül a legeklatánsabb példa a Római Katolikus Egyház háborúk esetén viselt színlelt függetlensége, melynek során két, egymással szembenálló, illetve egymással harcoló, akár két “testvéri”, katolikus nemzet katonáit és fegyvereit is képes – az Isten nevében – mind a két oldalon megáldani és felszentelni. 🙁

 • Hozzáteszem:
  Tisztelet a kivételnek, amely viszont e jellegénél fogva, éppen erősíti a szabályt.

 • Figyelő! 4:43

  Jól tetszik írni, Radnóti “oly korban élt e földön”…
  De kik hozták azokat a piszkos törvényeket? Bizony annak a “parlamentnek” csúfolt díszmagyarba bújtatott horthysta alsó-felső házban ott ült a Római Katolikus Egyház is, és rendre részt vett eme örökre szégyenletes jogszabályok parafálásában is… És kik is tűrték el ezt az embertelenséget hallgatva, mint [email protected] a fűben és nem mellesleg hasznot is remélve…? Azok, akik közül sokan “kéjjel öltek, nemcsak parancsra”…

  A felhozott példájára, hogy kikeresztelkedetteket is elvittek, sajnos nekem is van példám. Egy fontos alföldi, érseki székhelyű városban élt egy – bizonyos Gara – család. A családfő ügyvéd és bankigazgató… Mindketten már katolikusnak születtek, akárcsak Szerb Antal, mert a szüleik még a Kiegyezés után kitértek. Ez, az akkor már idős házaspár jó kapcsolatot ápolt az érsekúrral. Összejártak, gyakran meghívták vasárnapi ebédre, majd ezt követő kártyapartira. Ennél fogva biztosak lehettek abban, hogy nekik még a szigorú zsidótörvények dacára sem eshet bajuk, melyről őeminenciája is biztosította őket…
  Mondanom sem kell, hogy minden fenntartás nélkül,
  “annak rendje és módja szerint, tehát törvényes keretek között”,
  úgy röpítette őket Auscwitzba a . r e n d s z e r . v o n a t a,
  mint annak a rendje…

 • Bocs’ Figyelő, de ott a 4:43 végén még az a “munkatábor” nem stimmel.

  A KZ – azaz koncentrációs – lager az nem munkatábor volt, hanem megsemmisítő halálgyár… Onnan hivatalosan nem volt visszatérés, mint pl. Recskről az ítélettől függően mindig, amely valóban munkatábor volt. KZ-ből csak akkor tért haza az áldozat, ha az utolsó pillanatban fölszabadították a szovjet, vagy az amerikai szövetséges csapatok… Ne tévessze meg kiskegyedet a “táborok” homlokzatán virító – a friss érkezőket “üdvözlő” – német szlogen sem, az “Arbeit macht frei”, vagyis a munka ( szabaddá tesz) felszabadít. Ez is csupán az utolsó pillanatig tartó megtévesztés, az álcázott genocídium szerves tartozéka volt a Wannsee-i értekezlet endlösungi szellemében.

  Csak érdekességként említeném a fidSS egyik 2006-os vonulásán a legelső sor – a Vezér és csatlósai – által kiveszített utca szélességű, hatalmas molinón, óriási betűkkel, a fenti jelszóval cinikus gúnnyal alliteráló jelmondatot, amely így szólt: az igazság szabaddá tesz. Ez volt a választáson azévben sokadszor bukott és ettől frusztrált fidSS üzenete, amelynek csak az igazsághoz nem volt semmi köze…

 • falusi:
  Engemet azé távolítottak el a Fehérváry úti Ált. Iskolából,ötödikes koromban, mert az iskola tégla-kerítésének a tetejéről, kezemben kisbaltával. ( persze véletlenül ) ráestem a nyelvtan-tanárnő fejére.
  Hát istenem. Fiatal fiúcskák szerettek indiánosdit játszani …

  Falusikám:
  Most ugrik csak be :
  Lehet hogy EZ volt a plitikai töltete kirugásomnak ?
  A rothado amerikai impreializmus egyik hollivúdi szellemi mákonyát próbáltam nyilvánosan bemutatni ezzel ? )

 • voronyezs

  2016 január 30
  2:37 de.
  Ebben téved! Biztos forrásból tudom, hogy a munkatáborok valóban azok voltak. Közeli ismerősöm is volt egy ilyenben. Valóban, utat, és hadászati árkokat ástak: Az illető “százada” életben maradt és 45-ben hazament. Ha Radnóti életét elolvasta, ő is ilyenben volt. Csak peche volt,mert olyan náci őrei volatk akik halálra dolgoztatták a z embereket. Mikor agyonverték, bár olyan sovány volt és elgyötört, hogy borzalom!

 • Bocsi, rosszúl írtam Radnótit, nem verték agyon, hanem agyonlótték.

 • Emlékeim szerint a nácik ateisták voltak, nem katolikus emberek. Az lehet, hogy katolikus is volt eredetileg, de lehett protestáns is. Mindenestre, NEM a magyar katolikus egyház volt a nácizmus mögött, csak Mindszenty hercegprímás egy példa rá! Akit a nácik elvittek Sopronköhidára.

 • Figyelő

  Arról is el szoktak feledkezni, hogy a felszabadító angol-amerikai szövetségesek is katolikusok és protestánsok voltak.

 • Figyelő
  megint kósza hallomásaira támaszkodik amik semmit nem érnek.
  Keveri a “munkatábor” fogalmát a “munkaszolgálatra való behívás” fogalmával.
  A munkaszolgálatosokat (megbízhatatlan, rendszerellenes elemeket, nemcsak zsidókat, mindenkit aki gyanús volt) vagy másnéven MUSZ-osokat azért hívták be és vitték ki az orosz frontra (köztük fateromat is ) hogy ott megsemmítsék őket úgy, hogy halálra dolgoztatják őket normális élelem ellátás nélkül. Szerencsére sokan hazatértek, de a java ott maradt.A faterom is azért tudott hazatérni kalandosan mert a Vörös Hadsereg felkente a falra..bocsánat..a sztyeppére az egész istenverte rongyos Horthy-hadat és utána aki élvemaradt elkezdett vándorolni Nyugatnak.

  Örvendetes lenne Figyelőkém , hogy ha kényszeres beírási ingerenciája támad , előtte tájékozodjon köszike.

 • Napersze.
  Prohászka Ottokár a szeretet vallásának “emberbarát” főpapja.
  A mélységesen náci propagandájával.

 • Jani, az nem számit! A szovjet volt az igazi, ami meg ateista.

 • Geyza

  2016 január 30
  11:37 de.
  Uram, magának fogalma sincs a multról! Én átéltem.
  Tudom pontosan, hogy a kikersztelkedett, keresztény feleséggel rendelkezőket elvitték munkatáborba, ezeknek az volt a neve, hogy munkaszolgálatos. Nem vitték a haláltáborba őket.
  Radnótit felhoztam példáűnak, aki hasonlóban volt, csak ő nem úszta meg a halált.

 • Mégegy, Prohászka Ottokár írásait NEM olvastam, nem ismertem. Lehet, hogy igaz a vád, lehet, hogy nem!
  De ha egy volt ilyen antiszemita, nem szabad, és nem lehet egy egész egyházat annak hívni. Mert ez nem igaz, már felhoztam Mindszenty példáját is, aki már akkor főpap volt.

 • Figyelő!

  Prohászka e cikkben idézett beszéde a magyar parlamentben hangzott el, ahol a magyar Katolikus (= Egyetemes) Egyházat képviselte…
  Különben is ahol egy pap, pláne egy püspök megszólal, ott ő az egyház nevében beszél.
  Ám amikor II.János Pál egy enciklikájában elítélte az antiszemitizmust, amikor a zsidóságot (a zsidó vallást) “az idősebb testvérként” aposztrofálta, ezt követően az egész magyar katolikus közösség mélységes hallgatásba burkolódzott, az szentatya(!) szava érdekes mód, süket fülekre talált, ill. nem talált visszhangra. Ebben azóta is csak 1-2 követője akadt Erdő Péter bíboros érsek és Várszeghy Asztrik pannonhalmi apát személyében, a többiek úgy tűnik továbbra is Prohászkát követik.

 • Az Esztergomi (katolikus egyházi) Piarista Gimnázium tanári kara (köztük sok szerzetes, az igazgatóval együtt) és diákjai néhány évvel ez előtt meghívták körükbe Bayer Zsolt, közismerten antiszemita és náci nézeteket valló és terjesztő újságírót, ahol e díszes vendégüket ütemes tapssal és hangos ovációval fogadták, illetve a több órás közös program után búcsúztatták…
  Mellesleg ez a nyíltan antiszemita alak – a “galíciai jöttmentek” fogalmi megalkotója – az 005.számú fid-SS tagkönyv boldog birtokosa és természetesen Orbán Viktor személyes jó barátja…
  Ha ebben viszonyrendszerben bárki is bármilyen összefüggést vél fölfedezni a magyar Katolikus Egyház, a Fid-SS, illetve a nácizmus újabb térhódítása között, azt megnyugtathatjuk, hogy ezt csupán véletlenek egybeesése okozza… 🙂

 • Hazai lámpás:
  “…én viharlámpás vagyok..”

  Ezt nem vitatom, sőt… Ön egészen rendkívüli lámpás, szellemi létrehozói érdemesek a (fizikai) Nobel-díjra. Az Ön megszólalási igazolni látszanak, hogy a sötétség – no jó, nem a teljes sötétség, csak a homály! – gyakorta gyorsabban terjed, mint a világosság. 🙂

 • voronyezs

  2016 január 31
  2:12 de.
  Sajnos, ismét általánosit!
  Nem ismerem Bayert, azt sem tudom mennyire antiszemita, de mert örömmel üdvözlik a népszerű írót, nem jelenti azt, hogy most az egész gimnázium antiszemita ! Ismét ez is csak következtetés, de nincs alapja.
  Mellesleg, ha a zsidók nem foglalkoznának ÁLLANDÓAN azzal ki antiszemita, ki nem, sokkal többre becsülnék őket.

 • Na sok szennyet olvastam,meg oktalan,alaptalan sértegetést a normális és gondolkozó emberekkel szemben,ennyi elég is volt,ehhez most se időm se kedvem hozzászólni,pláne,hogy egyesek úgysem értik
  (vagy nem akarják…)és csak szánalmas visszaszólásra,rágalmazásra telik tőlük,szokás szerint……
  nem baj nem oszt nem szoroz,csak még jobban lejáratják magukat!

 • Marcsi,
  te azt ígérted,hogy elhúzod a csíkot.A beírásaid sokszor problémásak de azt azért nem gondoltam,hogy az ígéreteidben is kételkedni kell.

 • Figyelő,
  Klárika,ha hiszed,ha nem minket egyáltalán nem izgat,hogy az antiszemitizmusra hajlamos szennyedékek becsülnek-e vagy csak mimikálnak irányunkba.Tudod Kedves,már néhányszor leírtam,de lehet,hogy Te nem olvastad:Vannak antiszemiták és vannak “filoszemiták”.A differencia közöttük annyi,hogy a”filoszemiták” ráadásul hazugok is.(nagyon nagy tisztelet a nagyon kis kivételnek).

 • Figyelő!

  Én nem állítottam sosem, hogy zsidó lennék. Honnan veszi?
  Talán csak nem úgy asszociál a védő magatartásra, a humanizmusra, az emberiességre, hogy az csak zsidó lehet…?

  Egyébként téved: nem általánosítottam, amikor ezt a közismerten minden hájjal megkent nyilas gazembert lelkes együttérzéssel fogadókat is az ő táborába soroltam. Magam csupán a régi magyar bölcsességet – ha kegyed még emlékszik az ilyenekre – fordítottam le az adott valóságra; azaz,
  “Madarat tolláról, embert barátjáról…”

  .

  .