Az egyház legyen egyház és ne más

2018 május 20 8:04 de.60 hozzászólás

Ötvenedik évfordulóját ünnepli a Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház 2018. május 27-én. Az alábbi reflexiót Nt. Szabó Péter, a magyar nyelvű gyülekezet lelkipásztora írta.

Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház

Ötven évvel ezelőtt azzal a vággyal indult el a Montreáli Magyar Presbyteriánus Egyház, hogy az egyház legyen egyház és ne más. Erre a tömören megfogalmazott lényegbeli célra sajnos meg volt az oka a közösségnek, ahol az emigrációban (nem csak a magyaroknál, de másutt is) úgy összekeveredett a lelki élet a nemzeti, kulturális programmal, hogy ez az utóbbi fojtogatta és károsította az egyház lényegét.

Hogy mitől egyház az egyház és mit csináljon, erre a fenntebb idézett Ige ad feleletet. A magyar Egyház szó, s még inkább a régebben használt “Eklézsia”, a görög “Ek-Kaleo”-ból származik, ami a “kihivottakat” jelenti. Mert az egyház a világból kihivottak közössége avégett, hogy Isten népe legyen. Tagjai személy szerint felismerték, hogy a Názáreti Jézus fogantatásától mind-mostanáig megbizonyíttatott Isten Fiának, a prófétákon keresztül megígért Messiásnak, görögül Krisztusnak, magyarul Szabadítónak. Emellett, sőt ezzel párhuzamosan fölismerték a Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd összefüggésében azt a személyes bűn-állapotot, amelyet részben örököltünk részben az általunk elkövetett vétkek és bűnök sorozatával sulyosbítottunk. Ezért az Urvacsorai liturgiával egyetértésben mondjuk, hogy bűntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. Ebből a helyzetből a kimenekedést az irgalmas, de igazságos Isten az Ószövetség idején a helyettes-áldozat által adta, s közben beszélt arról, hogy saját Fiát küldi el Isten ama Bárányának a megtestesítésére, Aki majd szenvedése és halála által elveszi a világ bűnét, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete legyen. Az ismételten ujjáépített Jeruzsálemi templom Krisztus után 70-ben leromboltatott, a földdel egyenlővé tétetett Titusz római hadvezér által, s ekkor semmivé lett az az oltár is, ahol pontosított szertartásban lehetett bűnbocsánatot nyerni az áldozati állat kiontott vére folytán.

Mi volt az Apostolok tudománya? Hogy az Ószövetségi bűnbocsánat szertartása eltöröltetett, eljött a Názáreti Jézusban az Istennek ama Báránya, Aki viszont nem csak megöletett a Golgotai kereszt oltárán, de fel is támadott a halálból!! Most már vagy behódolok Neki és az Ő helyettes-áldozatáért bűnbocsánatot kapok a multamra, egy teljesen új életformát a jelenre, – (bár a régi testben együtt élek az óemberemmel, de az nem uralkodik), a jövőre nézve pedig örökéletet az Isten Országában, új lelki testet, melyben nem lakozik bűn, következésképpen nem lesz szenvedés és halál. Ez a Jézus, Aki fel is ment a Mennybe, onnan vissza fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Ekkor magához veszi a benne hívő megváltott népét, akiknek teste feltámad lelki-test minőségben. Az Őt megvetőket, szabadítását el nem fogadókat, s az Ő Lelkének nem engedőket örök ítéletre rendeli a sátánnal és az ő angyalaival együtt.

Kik voltak tehát az első keresztyén gyülekezet tagjai? Akik rádöbbentek arra, hogy bűneik miatt bűntetést, halált és kárhozatot érdemelnek, de az Ur Jézus Krisztusban kaphatnak bűnbocsánatot, új életet és örökéletet. Ezek azok akik tudatosan döntöttek az Ur Jézus követését illetően, Néki adva az egész életüket.

Na már most a fent elmondottak és összefoglaltak aprópénzre váltásában az egyház tagjai foglalkoztak az Apostolok tudományával, vagyis azzal, hogy mit jelent ez a Jézusnak átadott életgyakorlat a társadalomban, a munkaadó és a munkás viszonyában, a családban, a házastársak között, a szülők és gyermekek között….mit jelent hogy egy világbirodalom polgára vagyok és földi törvények kötnek, közben egy örökkévaló Isten-Országa polgárává lettem, ami meghatározza, hogy Isten gyermekeként mi módon éljek itt a földön. Nos, ezek az aprópénzre váltott ismeretanyagok, Istenről, emberről, egyházról, stb. találhatók meg azokban a levelekben, amiket Péter, Pál, János, Jakab, Judás, (nem az Iskáriótes) fogalmaztak, s természetesen az Evangéliumokban, melyeket azok a tanítványok irtak le, akik három éven keresztül együtt voltak éjjel-nappal az Ur Jézussal, akik látták Őt meghalni, eltemettetni, akik sokszoros tanui voltak a feltámadásának, majd a mennybe-menetelének, a Szentlélek eljövetelének, s az azt következő eseményeknek. Tehát rövidre fogva, az egyház tagjai a tanítványok-tanítványai, akik számára zsinórmérték az az ismeretanyag, amit ma Ujszövetségi Szentírásnak nevezünk, s ami egyértelmüen belegyökerezik az Ószövetségbe.

Az Egyház tehát olyanoknak a közösségéből áll, akik a Teremtő, Megváltó, és Megszentelő Szentháromság Istent a Bibliában foglalt kijelentés szerint ismerik és tudatosan életre-szóló döntéssel ahhoz tartják magukat. Az Egyház ugy egyház, hogy a teljes Szentírás a tanítója, a mértéke, melyet Isten Szentlelke elevenít meg.

A következő ismérve az Anyaszentegyháznak az, hogy gyakorolták a közösséget. Egy hasáb fából nem lehet tábortüzet rakni. Kettőből nehézkes, de lehetséges, mert az Ur Jézus azt mondta, hogy “ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, ott Ő jelen van”. Magyarán szólva, ahol ketten összejöttek az Ő nevében, ott már hárman vannak, mert Ő is ott van. S mert Ő ott van, ezért ez már Egyház. Akármilyen kicsiny, de Egyház! Viszont ezek a tagok tudják, nemcsak azt, hogy Jézusra rászorultak, megváltásban is, gyümölcstermésben is (szőlőtő példázata), de abban is, hogy különböző adományaik, képességeik vannak. Ám ebből a különbözőségből nem szétesés jön ki, hanem összeállás, s így lesz az egyházból a Krisztus teste. A benne lévő tagok egyéni és sajátos képességeket kaptak, s ugyanakkor mindegyik hiányos. A szemem csak látni tud, de se járni se kézi munkát végezni nem tud. A kezem-lábam viszont nem lát. S ez így igaz a belső szervekre is, a szivem nem tudja megemészteni a megevett ételt, a gyomrom pedig nem tud vérkeringést biztosítani. A tagok egymást egészitik ki, egymásnak is szolgálnak a Fej (azaz a Krisztus) vezetése alatt. A mi biológiai testünket Isten szerkesztette egybe, ahol nem egymás ellen, hanem egymásért működnek a tagok, s így kell lenni az egyházban.

A Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház tagjai templomuk előtt. Fotó: Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház.

A harmadik ismérve a keresztyén Anyaszentegyháznak, hogy a tagok részesei a sákramentumoknak. A sákramentumok Isten ígéreteinek látható jegyei. Egyszerü víz a keresztségben, egyszerü kenyér és bor az Uri Szent Vacsorában, mert ezek csak szimbolizálják a csoda-valóságot. Az pedig az, hogy a Mindenható Isten az Ur Jézus Krisztusért szövetségébe fogadott, kegyelemből gyermeke lettem, Ő pedig Jézusért Atyám. Ez a mennyei állampolgárságba való bekerülés, a keresztség által a Lélek ajándéka. A kezdetben főleg felnőttek vették fel tudatosan, később, még a nagy üldözések előtt, a ház fejének, az édesapának a döntése alapján az egész család, benne a gyermekek is be lettek fogadva ebbe a szövetségbe, annak az elkötelezettségével, hogy tanítva lesznek Isten nagyságos dolgaira. Az üldözések alatt vált általános gyakorlattá a gyermek-keresztség, azon meggondolás alapján, hogy a zsidó család ujszülött fián nyolc napos korában történt a körülmetélés. Azonban a keresztség önmagában nem üdvözít, ha nem párosul a felnövő gyermekben engedelmes hittel.

Ám mivel testben élve, hívő emberként is együtt élünk az óemberünkkel, ezért legjobb szándékunk közepette is állandóan elvétünk dolgokat. Isten olyan szent, hogy ezek mind-mind elválasztanak Tőle, de olyan irgalmas, hogy Közbenjárót adott, Aki most nem csak helyet-készít számunkra az atyai házban, de esedezik is érettünk. Az Uri Szent Vacsorában a Fiu megváltó halálára emlékezve, a hittel magunkhoz vett kenyér és bor jegyében bűnbocsánatot nyerünk. Ekként a sákramentumokban, Igéje és Szentlelke által Krisztus formál minket a Maga képére és hasonlatosságára, hogy majd mint szenteket és tisztákat állítson az Atya elé. A keresztyén egyház tagjai tehát azok, akik fölvették a szent keresztséget (akár gyermekként akár felnőttként tudatosan, de ez egyszeri alkalom), akik eldöntötték hogy az Ur Jézust követik, és akik rendszeresen élnek az Uri Szent Vacsorával. (“megtörik a kenyeret…”)

Ennek a közösségnek elementáris gyakorlata az imádkozás. Az imádkozás nem más mint a láthatatlan Istennel való beszélés, amit csodák-csodája de meghallgat. Ez az Isten népének sok évezredes tapasztalata. Ennek többfajta megjelenése is van. Az első, ahol visszavonulva, lehetőleg Igeolvasással összekötve elmondom az Urnak a hálámat, a kérésemet, a szorongásaimat, s mindent, ami a szívemen és lelkemen van. Ez azonban tovább terjedhet és kell hogy tovább terjedjen egy szüntelen való kapcsolatra, ami az élő Isten és közöttem exisztál, az Ur Jézus Krisztus érdeméért. Beszélhetek és beszélek Hozzá, amig a munkahelyemen végzem a feladatomat, amig autót vezetek, bevásárlok, takarítok, főzök, mosok, s jóllehet nincs olyan méltóságteljes külsősége, mint a lehajtott fejnek, ami a megalázkodás jelképe, csakugy mint a térdeplés, avagy a behunyt szemnek, hogy a látásom által belémkerülő információkat kizárjam és egyedül csak az Urra figyeljek. Lehet, hogy a kezem nincs valamilyen imádságos pozicióban (összetéve, összekulcsolva, felemelve, vagy koldusként előrenyujtva), de a bensőm Rá figyel, Hozzá beszél, sőt hallgat, mert az Ő Lelke Igéket mond majd nekem, ami által vezet.

A magányos imádság összekapcsolódhat és kell hogy összekapcsolódjon mások imádságával, ahol ketten vagy hárman jönnek össze az Igére figyelni és imádkozni. Míg a magános imádsághoz Jézus a meghallgattatást ígéri, addig a közös imádsághoz a jelenlétét is. Az együtt-imádkozás és az együtt-zörgetés és az együttes-hálaadás rendkivül fontos eleme a keresztyén életgyakorlatnak. Sokszorozódik a könyörgés, a hálaadás, és sokszorozódik a dicsőítés. Emiatt szükséges, hogy ne csak vasárnapi istentiszteletek, egyéni vagy családi áhitatok és bibliaórák legyenek. Pál azt irja, hogy tartassanak könyörgések és esedezések “minden királyokért, előljárókért”, a világon másutt élő Isten-népéért, szentekért, az üldözöttekért, a szenvedőkért, mint akik mi magunk is testben élünk. Ezért van gyülekezetünkben is bibliaórákon, házi istentiszteleteken alkalom a közös imádkozásra, s ennek tetejében külön alkalom, ami kifejezetten imaóra. S ebben az Istennel való beszélgetésben helyet kap a dicsőítés (énekben és imádságban), a hálaadás konkrét dolgokat felemlítve, és a könyörgés ismét konkrét dolgokért.

Végül, de nem utolsó sorban, a Krisztusról szóló tanítás úgy ment tovább, hogy az Egyház továbbvitte. Ez a bizonyságtétel, amely magába foglalja az Ige tanítását, és a személyes Isten-tapasztalatot. A keresztyén közösség munkálta és munkálja a Biblia-fordítást, s a misszioná-riusok kiküldését olyan területekre, ahol a mi Urunkról még nem tudnak. Ennek a munkának anyagi szükségletei is vannak, s az Isten népe tudja a Bibliából, hogy mindent az Urtól kaptunk. Ezt a gyönyörű teremtettséget, amiben élünk, az életünket, a testünket, az ép elmét, a különböző képességeket, a tanulás-lehetőségét, a munka-lehetőséget. S ezekből ha csak egy is hiányzik máris jövedelem nélkül vagyunk. Következésképpen Isten azt akarja, hogy a Tőle kapott felszereléssel szerzett tiszta-jövedelmünk tizedét e célra adjuk, a maradékból pedig áldozatot hozzunk az Ő Országa munkálására. S ebben benne van nem csak a pénz, de benne van az idő, a tudás, s minden, ami az Urtól jön. Isten Országa terjesztése az Egyház feladata, az egyetlen feladata, szóval, életformával, és jócselekedetekkel.

Sok minden más funkciója van az életnek, amely mind része ember-voltunknak, de ezt a feladatot, Isten Országa megjelenítését és terjesztését nem kapta a bank, az ipar, a katonaság, az üzlet, az iskola, a szórakoztató-ipar, stb. stb., ezt csak és kizárólag az Anyaszentegyház kapta. Igy néz ki hát ez a mondat, amivel indultunk, s amivel folytatni kell az Ur Jézus visszajöveteléig az életünket, hogy az Egyház legyen Egyház és ne más.

Az Úr Jézus segítsen meg ebben bennünket a jelenünket és a jövőnket illetően.

Nt. Szabó Péter

*

Meghívó: A Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház (7110 de L’Epée — Jean Talon sarok) szeretettel hívja gyülekezetünk tagjait és barátait a 2018. május 27-én vasárnap d.e. 9:30-kor tartandó hálaadó Istentiszteletre fennállásunk ötvenedik évfordulója kapcsán. Az Istentisztelet után gyülekezeti ebéden maradunk együtt. Az ebéd költségeire felnőttektől 10 dollárt, diákoktól 5 dollárt kérünk. 6 éven alul ingyenes.

60 hozzászólás

 • magam részéről minden jót kívánok a munkátokhoz, valamivel több pragmatizmus és kevesebb terminus abstractus (szvsz sokan a jó barátokért, emberi légkörért és a derűért járnak templomokba, mert máshol ilyeneket úgy együtt nehéz meglelni…a tudós lelkész -mint te is- nagy feladata ismereteket adni és vezetni ha kell kézen fogva, de a járdán (azt hiszem érted ezt?)

  még egyszer minden jót és te istened áldjon meg

 • Az erkolcsi alapokon minden vallasok feladatai hogy az emberiseg erkolcsi es szellemi szuksegleteit szolgaljak es segitsek embertarsaikat a Teremtojuk elismerese alapjan.

  Persze mind a Levitikai adatok meg annak idejen is a szimbolikussagot jelekepeztek.

  Mind a kulombozo Kereszteny vallasok tulzasba menve a kulombozo “teologiaikkal”. Nagyban felrevezeto ertelmelre vezetve.

  Mint az “Isten fia” kifejezeset.
  Figyelmen kivul hagyva hogy a Bibiali szoveg tisztan adja.
  “Isten fia a szellem alatal, de David fia a ver-altal”.

  S azt hogy a varva-vart Messias a Juda tirzsebol, a Jessi verebol, a David utodanak kell lennie. Tehat HA nem a “Jozsef” fia akkor az lehetetlen.
  Jozsef volt Judaita , Miriam Levita volt.
  Tehat az az u.n. “szeplotlen fogamzas” semmisit minden hituket.

  Na de Constantine Mitraizmus hiten alapototta a Romai birodalmi vallast. S a Mitra volt hituk alapjan hogy szuletett emberi-szulok nelkul egy barlangban az alapkobol.

  Ma vallasos hivok mennek Betlehembe a Nativiti-templom alatti kis barlangba es ott egy luk az alapkoben amit imadnak ahol hituk alapjan a fiatal rabbi szuletet 2 ezer eve.

  De maga a fiatal rabbi hirdette, hogy “tudnitok kell az igazsagot, mert csak az igazsag tehet benneteket szabadda”.

  Lehetne a valosag/igazsag emlitese elitelendo az itteni olvasok altal ?

 • Nt. Szabó Péter! Meg emlekszem az egyhaza megalakulasara es arra a sok, aldozatos munkara, amivel egyhazat vezette! Jo baratnom, Noeh Anna festomuvesz sokat meselt nekem, kituno beszedeirol es egyhaza eleterol!| A jo Isten megaldotta Tiszletes urat, ket nagy tehetseggek, Kituno szervezo es szonok! Hallottam nehany szep beszedet es bibliai ragaszkodazat. Gratulalok, a sikeres munkajahoz es tovabbi egeszseget, erot kivanok egyhaza vezeteshez!

 • Dicséretes IRÁS !

  Mint római katolikus hadd tegyek pár kiegészitést. Az Egyház és Egyházközség nem teljesen ugyanaz. Az egyik a másik részhalmaza. Mi az EGYHÁZON Isten népét, Krisztus Testét értjük. Az Isten népe különbözőképpen köszön: Áldás-Békesség, Erős Várunk a mi Úrunk…, Dicsértessék….

  Lényeg: Erre a szép jubileumi ünnepségre Nt.Szabó Péter lelkipásztor úrnak meg kellene hivnia a többi helyi Egyházak képviselőit is, pl. Licskó Szabolcs plébános urat. Ez a Ökuméne lenne az igazi jubileumi ÜNNEP! AMEN!

 • Bendeguz79
  2018 május 20
  7:45 du.

  once upon a time (gyengébbeknek és bende gúúúúúznak aki púzás közben is tud) egyszer volt hol nem volt

  és ennek ma milyen jelentősége van? mert jelentése a sok gyilkolászás kéjjel között már nincs…arculcsapás és pofátlan ájtatosság
  a Leviaticus t nem is olvastad mert abban nem az van amit te kitalálsz

 • Attol fugg a hit, hogy ki hogyan hisz a Bibliaba, azaz az Uj Testamentumba! Szent Pal, aki megalakitotta a kereszteny egyhazat leveleit olvasva,vagy az Apostolok cselekdeteit. Ha nem hisz valaki, azzal nem erdemes vitazni. Ahogy a zsido vallas hiszi es allitja az Oszovetseg igazat, igy kene a keresztenyeknek elfogadni az Ujszovetseget.

 • Alapos tudasom van a vilag ateizmusarol, a keresztenyseg uldozest nem is emlitve!

 • NAGY István

  dicsertessék ….?????

  ohhhh, edes istenem, nalatok ez a keresztenyseg???

  Tudod, ez ugyanez mint muszlimeknal a rongyfejuseg – ugyan olyan hibbantak vagytok
  es még kulturanak is kellene mindezt hivni?

  Igen van ilyen kultusz, meg olyan, meg amolyan….

  Azert birta ez nagycsibesz, de nagyon okos nagyvezeretek (Viktor) bebonlonditani a fel orszagot, mert tele vagytok ilyen suletlen eszmekkel!
  O meg magaban halara rohogi magat!

  Ha tudnad hogy Jezus mit mondott, akkor ISMERNED
  Es ha “ISMERNED” akkor ismernéd az igazsagot is!

  Baratom, elmondanam neked is hogy mit hagyott meg vegso uzenetnek:
  Hallgasd, nem en mondom, irva van:

  “arrol ismerszitek meg egymast, hogy engem befogadtatok” “aki engem befogadott, azzal en vele lakok, es utolso napon feltamasztom azt”

  dicsertessek …..

  Templom, egyhazkozseg???

  “Ti vagtok a Szentlelek temploma” – mondta Jezus!

  Es aztan azt is mondta, a papok mergeskigyoknak a fajzatai – ennyi, nem más.

  Jubileumi unnepsegek, meg mindenfele ajtatossag, belul a lelketek meg az ordoggel cimboral, mert szeretet nincsen benne!
  Haborura, gyulolkodesre uszitanak, mivel mindegyik a maga perselyet kivanja teletoltetni.

  Muszlim, katolikus, protestans, egykutya! Ha ujra “az egyhaz” kerulne a hatalomba, ugyanugy viselkedne, mint ahogy a kozepkorban.
  Vallashaboruk, gyuloletek, uszitasok!
  Hitlert a Lutheranusok tettek hatalomra, mivel Luther a legnagyobb antiszemita volt!
  De mielott valaki zsidozna velem, megmondanam, hogy a zsido szektak is tele vannak gyulolkodokkel.

  Ezeket az “egyhazakat” akarjatok ujra feltamasztani???!!!!

  Jezus ezeket mindegyiket, kivetel nelkul egy kalap alatt, lerombolni jott!

 • Figyelő, azt irod:

  “Attol fugg a hit, hogy ki hogyan hisz a Bibliaba!”

  Hinni a bibliaban?

  Hat nem Jezus Cristus-nak kell hinni?

  Nem ettol lesz valaki Cristus koveto, hogy hisz abban, amit tanitott?

  Nem az a Cristian, vagyis “magyaros” kifacsart szoval, kereszteny?

  Ha azt mondod, hogy nem, akkor csók…..

 • Az egyik hozzaszollo predikalt hogy a rabbi allitolag miket igert.
  Sajnos nagyon sokat is igert am.

  S HA mind az valoban volt igeretei, ami leheto hogy csak kesobbi theologiak altal hozza-adva, meg tevesen-forditva az evszazadokon at, kulombozo “egyhazak” celjait es erdekeit szolgalni.

  De aki a Torah-t hajlando olvasni tisztan lathatja hogy barmi igeretek a Teremto neveben teve mindazoknak a legalapvetobb adataival ellnetetben vannak.

  Persze gyarlo emberi-lenyek nagyon kedvelik igereteiket ismetelgetni embertarsaikat korlatozni es azzal felre-vezetni.

  FIGYELO oszinten hivatkozott a Bibliai adatokra, amik allitolag, remelve hihetoen es elegge-pontosan az eredti tetteket es mondasokat allitana.

  De mivel hogy nem letezik amit “erdeti-szovegnek” lehetne velheto, hat az igen kerdeses es csupan minden adatok merlegelesei mind a talalhato ellent-mondasokkal valo vizsgalasai altal adjak ut-mutatasokat.

  Azert veszem a mindenek alapjat, a Torah-t az alapnak.
  Ami azzal nem eggyezik, vagy ellent-mond, az mind mas-eredtuk, es jelentektelenek.

  Na de az mindenki sajat ugye.

  A Biblia szovege alapjan Moses volt az egyedulli halndo emberi leny akivel a Teremto u.n. negyszemkozt tarsalt.
  Mindenki mas csupan allitolagos “szellemi” alapon, vagy almokat olvasott, sot hangokat hallott.

  De az is mindenki sajat megallapitasa alapjan veli mind azt, s ogen kerdore tesz minden allitasokat.
  De hogy ki mit talal elfogadhatonak abban, a sajat kielegitesere.

 • gabriel borzalmasan nezel ki a fenykepen kb ugy mint az irasaid

 • gabriel
  Nem kell kiforgatni minden szoveget. Az Ujszovetseg mirol ir? Nem Jezus eleterol es halalarol?

 • gabriel
  2018 május 21
  12:53 du.
  Az egyhaz is emberekbol tevodik ki, amit Jezus nagyon jol tudott!

 • Gabriel, te a Tengerentúl melyik zsidó szektájából gyűlölködsz ?

 • gabriel
  2018 május 21
  1:01 du.

  https://www.youtube.com/watch?v=4n042id3FIM

  ülj le, igyál meg egy liter jó bort és utána tedd ezt fel
  ez a történelemben egyszer van

  és ez “csak” ráadás és Sawallisch önmaga ahogy elkíséri La Diva t

 • gabriel
  2018 május 21
  1:01 du.

  és annyit tuggy!!!!!!!!!!! Jessye Normann a Kurt Mazur felfedezettje az NDK ban ahová az usa fajgyűlölői elő menekült migránsként érkezett… és ezzé vált Leontyne Price otthon küzdööt addig amíg el nem jött a pillanat mikor a MET egyik nagy előadásán Aida berekedt és Pavarotti volt Radames és felhívták, kérdvén mit kér? +$1 mint amit az a kövér disznó kap

  https://www.youtube.com/watch?v=NSCahrCIrTw

  https://www.youtube.com/watch?v=z5_dwWfe97g

  ma már nincs több

 • gabriel
  2018 május 21
  1:01 du.

  ember élni akar és boldog akar lenni és ezért küzdeni hajlandó..talán így?

  https://www.youtube.com/watch?v=sGZcEfsCHpU

 • Figyelo!

  Ha Jézus Krisztus halott lenne, akkor mit érne a kereszteny hit?
  Ez az bizony.
  Jezus él! És ott ul az Atya jobbján.
  Ez a mistérium, az ujjászuletes es feltamadas!

  De aki nem hisz benne, az nem nyert orok életet!

  A vallasososok pedig rosszabak a muszlim fanatikusoknal!
  Mert minek jarnak templomba? Csak azert, hogy kulonbnek latszodjanak másoknál?

  Magukat kulonbnek mutassak, es a masokat meg lebecsmereljenek?

  Pontosan Nagy Istvan engem gyulolkodonek nevez! Már miert is?
  Kit gyulolok en?
  Csak az mondtam amit szent Istvan mondott, es mindjart meg is koveztek erte!
  De Istvan is ugy imadkozott, mielott kilehelte a lelket, hogy “Istenem, bocsasd meg nekik, nem tudjak, hogy mit cselekszenek!” De ugye, maga Jezus is ugyanezt mondta?
  Azt kivannám neki is es a papjainak is, hogy terjenek meg es legyen orok eletuk!

  Ha nem hisznek benne?
  Nekem abbol mi bajom szarmazik?
  De a papokrol nem veletlenul mondta az Ur Jezus Krisztus, hogy merges kigyoknak a fajzatai. Mivel hazugsagokat tanitanak es elveszik a megigazulas (ujjaszuletes) esélyet a “hiveiktol”

  Mert nem arra tanitanak, hogy Jezusban higgyenek, hanem arra, hogy oket (a papokat) kovessék.

  Igen, arrol van szó pontosan, hogy ha lehet a bibliat “tetszes szerint” ertelmezni, akkor mire való?

  Jezusban hinni, ot kovetni csak egy ok lehet: elfogadni az orokkevalo életet.

  Ezt pedig csak ugy lehet, hogy Jezus szavait, amelyek az evangelistak által vannak leirva es tolmacsolva, azokat maradektalanul koveti az aki hisz benne.

  Nem a romai kiraly mondja meg, nem a romai papocska osztogatja a megigazulast, es nem valami kiskaté meg nagykaté, meg ilyen tanc, vagy olyan tanc amitol valaki Isten szine ele juthat.

  Ha ezeket valaki nem akarja elfogadni es kovetni, akkor sajat magaval cseszik ki, hogyha “csak” biblikus akar maradni.

 • Rodeo!

  Koszi a conselho-t! Es a valogatast!
  Sajnos nincs soproni kekfrankos, igy maradok egy chilei merlot-nal

 • Hm ?

  Ki lett a predikator itten ?

  Aki az elobbiekben lehulyezett es lemarhazott masokat ismetelten.

  Milyen szerencseje hogy nem olvasna onmaga meg azokat a nehany szavas parancsolatokat sem.

  Hivatkozik a fiatal rabbi allitasaira, de figyeelmen kivul hagyva mindet.

  OK FIGYELO, remelve olvasta az “iteletet” ?

 • Azt, hogy a Lutheránus, a kálvinista egyház miben különbözik a katolikustól, hogy a görögkeleti, a görögkatolikus, a pravoszláv egyházak miben különböznek a római katolikustól, arról van egy kialakult képem. A presbiteriánus kereszténységről viszont sajnos semmit sem tudok.

  Ebből a cikkből most úgy sejtem, elsősorban a bűnök kezelésében van a differencia, de ezt nem pontosan látom.

  Valamikor sokat kerestem egy íráshoz irodalmilag is szép imákat a gyermekekről, és akkor találtam úgy, hogy ilyenek vannak nagyanyám katolikus imakönyvében, de irodalmilag nem túl érdekesek. Viszont az irodalmilag gyönyörű kálvinista zsoltárokban senki másról nincs szó, csak önmagunkról… 🙁

 • NAGY István
  2018 május 21
  3:35 du.

  Gabriel, te a Tengerentúl melyik zsidó szektájából gyűlölködsz ?
  ________________

  Arra Gábriel egyszer már utalt. De lám, te Kanadából csinálod ugyanezt, ez most kiderült, még ha eddig nem is akartad az orrunkra kötni… 😀

 • ALMASI;

  A “Zsoltarok” az eredeti “Psalm-ok” a fiatal David altal enekelt dallamok amit a harsjan jatszott fiatal juhasz-fiu koraban.

  Persze hogy a teremtettek a Teremtojukhoz fohaszkodo enekeik.

 • gabriel
  2018 május 21
  5:10 du.Az igazi kereszteny hiszi Jezus szavait es abban is hisz, hogy Jezus Isten fia volt, akit hite miatt keresztre feszitettek, igaz hogy a romaiak, de a zsido fopap jovahagyasaval! A “templomba jaraskor” a kereszteny az istentizteleten , vagy a misen, megemlekeznek Jezus szenvedeseeirol es feltamadasarol. A katolikusok a misen az utolso vacsorat probaljak emlekezetbe tartani, mig a protenstasok inkabb a miniszteruk bibliai magyarazatat kovetik, es himnuszokkal szepitik.
  A presbiterek, magyarul evangelikusok, hasonloan a reformacio ota, a protestans szokast kovetik, a miniszter felolvas egy verset a bibliabol es a beszedeben azt meltatja.

 • Meg annyit a temahoz,a reformacio ota a reformatus egyhazat Kalvin alapitotta, a az evangelikuset Luther.

 • Kedves Figyelő, tehát a presbiterianusok tulajdonképpen az evangélikusok (lutheránusok)? Ezt nem tudtam.

 • Christopher Adam

  Almási Alma,

  a presbiteriánusok skót reformátusok (kálvinisták). Úgy tudom, hogy ez a montreáli templom is eredetileg skót református gyülekezetként alakult…aztán később a gyülekezet tagsága kicserélődött és itt kaptak helyet a magyarok (is).

 • Helyet kapott az evangelikus magyar egyhaz az angol protestan templomban. Itt tartjak vasarnaponkent az Istentiszteletuket. En is voltam ott, meghallgatni Szabo Peter presbitaran (evangelikus) tiszteletes beszedet.
  Ahogy irtam baratnom is az volt.Evangelikus magyarul.

 • gabriel
  2018 május 21
  5:10 du.
  Ezzel nem ertek egyet. A Biblia olyan a kereszteny vallasban, mint a Torah a zsido vallasban.
  Vagy hisz valaki az Ujtesatamentumban, vagy nem.! Jezus azt mondta, aki engen m kovet, az udvozol. Mast nem is iger. Vagy hisz valaki ebben., vagy nem. Mindenki maga donti el, a nevelstol fuggetlenul.

 • Almási Alma
  2018 május 22
  4:13 de.Erre meg nem valaszoltam. Az evangelikusok , vagy a minisztereik, nagy hangsulyt fektetnek a bunokre, ez igaz. Neha, ha hallom, ahogy a pokol szenvedeseit lefestik , a hideg szalad at rajtam. Sajnos, ez az egyik kulonos temajuk nekik.
  A katolikusoknal van egyedul a gyonas szentsege,ami sok embert megnyugtat, Allithatom, hogy ez egy igen jo es okos intezmeny. egy masik embernek elmondta a buneit es az fel tudja oldozni buneibol. Neha nagy megkonnyebulest jelent annak, akinek lelkifurdalasai szoktak lenni.

 • Billy Graham is evangelikus preacher volt.

 • FIGYELO, ha nem venne rossz neven, de a Luther kovetoi az u.n. Lutheranusok.

  A Persbitarianok reformaltak anyiban hogy visszautasitottak a Vatikan,ill. a Papa feljebbvalosagat, vezeteset. A valsztott “Presbiterek” a vezetoik.

  De majdnem minden “kereszteny” vallas koveti sertrtasaikban a Romai szokasokat. Mint az Anglikan, Episkopalian, Lutheran,
  Methodist,

  A Baaptists, Calvinists, SDA, Mormon, stbk. inkabb a regi zsido szokasok es szertartasokhoz hasonloak.

  Az elobbiek a Constantiain-t (Niceant) az uttobbiak a Swis-Hiedelberghi-Dutch-Scott modszereket kovetik.

  Persze mind a fiatal rabbi eletet,igereteit es kevesbe az elet-peldajat gyakoroljak.
  De a Termeto masodranguva valt.

  Imadat, ahitat, magasztalas nem csak a ket-ezer ev-elott elt rabbit, de meg szulo-anyjat is es testvereit, munkatarsait is.
  Amit a Paracsolat tisztan tilt ! (Masodik).

  NE atkozz engem mind ezert ! Nem en irtam a Biblia szoveget !

 • FIGYELO;

  De a Baptistak, a kulombozo Southern Baptistak az igazi hell-fire preachers.

  Igazan tuzet-gyujtanak a hatso-resze alatt megteriteni !

  Sot vannak a merges-kigyokkal valo merenykedo Baptistak is.

  Akik kovetik rabbi Saul (Paul) esetet amikor a Romaba valo utazsan a vihar-pusztitsaitol , sot meg a merges kigyotol is mentette a hite.

  Igen sok esztelensegejre tallahato alatamasztasa a Biblia oriasi szovegebol.

  De a Torah a fundamentuma a civilizalt eletnek.

 • Bendeguz79
  2018 május 22
  2:49 du. Tudom, hogy a kulonbseg az a kereszteny vallasoknal, hogy van amelyik papa ellenes.Ebben az utolso irasodban a szereplok az USA deli allamaiban elo keresztenyeket jellemzi,. Az is egy egeszen mas es hangosabb hiteletnek szamit, ismeretlen egy europai szamara.

 • Ja, es Bendeguz a lutheranus (evangellikus) is protestansnak szamit, irtam a baratnom is az volt, Szabo Peter egyhazahoz tartozott.
  A kepen lathato a templomban tartjak az Isten tiszteletuket vasarnaponkent,

 • FIGYELO;

  Ugen, de nem csak hogy vannak ma mar ottan is Baptistak, hanem onnan eredtek, az ottani “Anabaptist”-ak kezdetevel.

  Sot Sapolyai Janos szabad-elvei lett tobb fuggetlen es szabad-elvu vallasok eredete.
  Mint pl. a Unitariunok es a Universaliastak, stb.
  Ma letezik kb. 500+ kulombozo “keresztemy”-vallasok.

 • FIGYELO;

  Ma mind a kereszteny vallasok amelyek NEM fogadjak el a Papa hatlamt, az mind Priestasnak velve.

  Henry VIII, csupan visszautasitotta a Papa hatalmat,mert nem adott neki jovahagyasat elvalni felesegeitol.
  Henry on-magat tete az egyhaz uralkodojava es valtoztatta a nevet Anglikan-ra.
  Semmi mas NEM valtozott.
  Hasonloan a US-ban az Anglikan meg Episcopalian nevet vette fel, az anglia elleni szabdsagharc esetben.

  De igen sok u.n. kereszteny vallasok liturgiaik es teologiaik teljesen valtozatlan a Romaitol.

 • Tudom, hogy az Anglikan vallas hogyan alakult. Kanadanak is
  csomo temploma is. Semmiben sem kulonbozik a katolikus szertartastol , de a papjuk hazasodhat viszont.

 • Tudom, hogy az Anglikan vallas hogyan alakult. Kanadanak is
  csomo temploma van. Semmiben sem kulonbozik a katolikus szertartastol , de a papjuk hazasodhat viszont.

 • FIGYELO;

  Ma mar a Romai katolikus egyhazban is vannak “hazas-papok”.

  Nagy a vilagszerti pap-hianyuk, s vannak mas felekezetben papok akik kiabrandultak a vallasaik mai elvei altal.
  Fokent Methodista,es mas papok az LGBT stbk.miatt.
  S a Romai Katolikus elfogadott tobb olyan hazas papokat.

  Sot nagyobb szamban idosebb, nyugdijjas egyenek akik hazasok, de nyugdijjazasaik utan mennek a Romai szemineriakba, s pappa avatja a Romai egyhaz.

 • Utobbi beirasa ujd=sag nekem. Errol nem tudtam!

 • Valaki irta;
  “…ha Jezus Krisztus halott lenne mit erne a hit…”?

  A Biblia szovege tisztan adja ismetelten hogy eliteltetet, kivegztetett es eltemettett.

  Ha az nem igaz akkor a bibliai adatok hazugsagok.

  Oh persze a “feltamadasa”.

  De ha olvasnad Luke 24-t tisztan ertheto hogy az u.n. szellemi feltamadas ertelmezeset adja az iro.

  Egesz Sabath napjan gyalogoltak vele, s nem ismertek fel,
  Csupan amikor a szertartasos Kidust es a Ha Mitzit veszi ,csak akkor ismertek fel.

  Prsze az elozo Szabath elott let kivegezve, s a het masodik napjan, hetfon ‘tamadt fel’. Negy napi adatok hianyzanak.

  Oh persze, Thomas az ujjaval a sebbebe tanuskodik.
  De veheto az kerdore?
  Yuri Geller eltuntette a Staute of Liberty-t.
  Legalabb is a latszatok alapjan, mert a szobor maig is ott van.

  Tehat melyik a valosag ?
  Melyiket veszed elhihetonek ?

  Persze a Hassidok mindeg veltek, sot meg ma is, hogy a rabbijuk lessz majd a Messiah es orokke elo.
  Meg rabbi Teitelbaumrol is hittek azt.

  S par hete volt egy cikk a felvideki “csoda-rabbirol” is.
  Azok is mind Hassidok voltak.
  Persze azok ma nem ismerik el a 2 ezer evvel elotti rabbijukat.
  Ma a Hassidok belesen egyutt mikodnek a rabbiniaki hatosaggal.

 • Bendeguz79
  2018 május 22
  2:49 du.
  te ugyanolyan …vagy, mint az új levédiabasznádi emberminiszter, aki bemutatkozásaképpen azt merte mondani, hogy a betegségek döntő többsége elkerülhető és gyógyítható lenne, ha a 10 parancsolatot betartanák

  ezek után rátette a a kezét a friss halottra és az nem kelt fel

  minek kórház meg gyógyszer és főleg orvosok mind kidobott pénz helyettük stadijonyokat és baseball pályákat

 • Bendeguzkám:
  Egy a lényeg :
  Elvis él.
  A többi smafu.
  A Marsra is mi megyünk előbb.
  Lila bocskay kabátban hehe.

 • bendeguz csak az halt meg akit elfelejteytek mivel draga JEZUSUNKAT senki se felejtette el o bizony ILYEN ERTELEMBEN ma is eletben van 5-6 milliard ember tudja ki volt

 • Bendeguz79
  2018 május 23
  5:03 du.
  Valamit elfelejtettel. Attol fugg melyik Bibliat olvasod T.i. az Ujtestamentumban igen is feltamadt. A zsidok, soha nem fogadtak el Krisztust, ez vallasztotta el mindig oket a keresztenyektol. Meg egy, 3 nap mulva tamadt fel, igy van az Ujtestamentumban.

 • geyza bud spencer is el a szobraban buTapesten

 • kunbela is el a szobraban a szoborparkban

 • Figyelő
  2018 május 23
  9:14 du.
  agylúdtalp

  keress gyorsan hozzávaló betétet

 • Elvis él !
  Épp tegnap beszéltem vele.
  Itt lakik három utcával feljebb.

 • Persze, persze. Mindenki el azok elmeiben akik azt ohajtjak elhinni.
  Elvis el, Lenin es, stb.stb.a sajat ertelmek altal, habar mind azok reg por es hamu.(Leni az csak egy wax-fugura)
  Mindenki szabadon a sajat elkepzelesei alapjan alkothatja a sajat elveit !
  Az egyedulli szuksegesseg csupan, elhinniuk azt.

 • FIGYELO;

  Minden valasi felekezetnek van egy jovahagyott Bibliai kiadasaik.

  A Romaiak, a Doweday-t, tobb mas “protestansak” a King James verziot, vannak melyek az u.n. NKJ-t,az az Uj-King-James.

  De hogy mit es honnan vett a Niceai zsinat Constatine Csaszar parancsara elveiket iraba tenni, az igen ismeretlen.

  Sot meg hogy az u.n. “Ujtestament-i adatok mi nyelven leteztek sem ismerve.
  Van a Vatikan konyvtaraban adat,(nem vagyok szemtanuja), hogy Jerome szemlyesen utazott Jerusalembe forditani Methew sorait ‘az eredeti Aramaik-bol.

  AQ ma letezo legregibb manuscript Szt.Petervaron letezo. S nem gorog, hanem Cyrilic szovegu.

  Nem letezo ma mar az u.n. Septugian.

  Tehat mint a Dead Sea Scrolls a legidosebb (2,000) irott szoveg,de azt is csupan az ertelmek alapjan hasonlithato.
  Ami nem tartalmaz semmi Gorog, sem Uj-testamenti referenciat.

  Az osi Heber irnokok, fokent a Massorett-ek (2,500 eve)voltak a leg-megbizhatobbak. Azok vezettek be a maganhanzo-pontokat.
  Szamoltak a betuke.
  Csupan egy hibat talaltak az egesz muvet eldobtak, es ujra kezdve irtak.

  Sot mind a hatra maradt “manuscripotek” azokbol a kidobott szemete-kosarakbol maradtak hatra.

  NINCSEN semmi EREDETI Ujszovetsegi adat !

  De mind a mai forditasok az elfogadott Kaino-Gorog szovegtol igen furcsa ertelmeket nyujtanak a forditasok.

  De tiszta teny, hogy a fiatal rabbi (Jezus) egy Hassidic zsido rabbi volt.
  A hassidok mindeg, ma is hiszik hogy a rabbiuk orokke el es lessz a Massiah.

  Na higgyen barki, barmiben amit ohajt ! Szabad a valasztas.

 • “levediabasznadi emberminszter” meglatasait kozolte valaki, akinek a fogalmazasait es hozzaszollasait igen bolyolult kobogozni.

  De ha ertheto, hogy a legtobb eberiseget sulyto betegsegek az emberiseg sajat eletmodjaik altal okozva.

  Az orvosrudomany legalabb az ismert betegsegek 90%-at veli annak.

  Egy masik 9%-at meg jelenleg orokolt eredeteknek.

  S 1%-at meg mint ismeretlen okzo okoknal nyilvanitva.

  Ketsegtelenul, ha az emberiseg azon parancsolatokat betartana, igen sok szenvedeseket es nyavajakat megelozhetne.

  Mennyi szenvedesek, serulesek vannak okozva pl. a haboruk alat ?

  Mennyi az emberi gyarlosag, mint onzesek alatal ?

  Mennyi okozva az emberiseg kegyetlensegeik altal ?

  Mi okozza az ehinsegeket ?

  Vajon miert volt eh-inseg a nagy Szovietunidban ?
  Miert van eh-nseg ma Yemenben Venezuellaban, Eszak Koreaban, s sok mas kegyetlen helyeken ?

  Vajon miert van opiod-jatvany ?

  Miert van nyomor es a rendkivulli szegenyseg a vilagon ?

  Lenne valasza bunko-egyeni ragalmazasaik nelkul ???

 • Bendeguz79
  2018 május 24
  8:48 de.Szegeny ferjemet nagyon erdekelte minidig a Dead Sea Scrolls! Sajnos, soha nem tudta olvasani. Meg eleteben volt nemi idezet abbol, de nem sok. Ferjem, ugy kepzelte, hogy azokban megtalalja az “igazsagot”.

 • Bendeguz79
  2018 május 24
  12:05 du.
  Kerdesidre, szerintem senki sem tud valszolni. A vadallatokat vadaszok ritkitjak, az emberiseget a betegsegek es a haboruk. Kulonben meg tobben lennenk ezen a kis foldgolyon, Hinni kell a nagy Rendezoben,O tud mindent. A vilag, nagyon jol van megrendezve es teremtve!

 • norma2
  2018 május 23
  9:28 du. Senki sem el egy szoborban, DE Kun Bela elvei, meg ma is soknak “Szentirst” jelent . Izles dolga.

 • FIGYELO;

  A Dead Sea Scrolls legkivallobb angol forditasai Vermes Geza keszitette.

  Geza nallam egy par evvel idosebb volt. Zsido csalad sarja.
  A 30-as evekben, amikor Hitler orjongeseinek hirei jottek, szulei “ki-keresztelekdtek”.

  Gezat Katolikus iskolaba irattak be. S kesobb katolikus szeimnarira ment es katolikus pap is lett. De munkajat scolarly
  iranyba vitte.
  1947-ben amikor a Dead Sea Scrolls talalva, Geza azon koncentralt. Amodon rajott hitenek eredetere es vissza tert eredeti hitere. De teljes munkajat a Dead Sea Scrol-al toltotte. A leg kivallobb angolnyelvu forditasai tolle erednek.

  Persze a Dead Sea Scroll- nem a teljes Tanakh. Csupan nehany lapok mint Isaiah soraibol.
  De bizonyitja hogy a Massoretek munkaja nyujtotta a legsikeresebb megorzeset az eredti manuscriptoknak.
  Persze semmi Gorog ,ill. Uj-testamenti anyagot nem tartalmaz.

  Ha erdekelne a Conatantinapolyi zsinat anyaganak adatai, azt a konyvtarban talalhatna;

  “The Lost Book of the Bible” and “The Forgatten Books of Eden”.
  1926 by Alfa Hoyse, Inc.
  And in New Funland 1927, by Alfa House. ISBN0-529-03385-2
  Library of Congrrss #63-19159

  About 130 books that was considered by the Nicean Zsinat in 325

  .

 • FIGYELO;

  A haboruk az emberiseg leg-kegyetlenebb tettei!!!
  Sok szenvedseket es pusztitasokat okoz. DE a haboruk utan az meberiseg annal gyosabban szaporodik.

  Mint a fu a fu-vagasa utan. Ha nem vagja, akkor meg csak a dudva novelszik es szaporodik, a fu kipusztul.

  Az I.V.H. 9 milliot pusztitott, de a Spanyol natha meg a haboru utan 10 milliot.

  De semmi alatifaj nem pusztitja, nem eszi aajat fajat. Meg ahalak is csak mas halak fajait.
  Csupan az emberi leny amely celzatosan, tudatosan es elvezettel pusztitja sajat ember tarsat.

  S nem let-szuksegletebol, hanem csupan az elvezet es jovedelem (hoditas es uralom) celjabol. S az ami meg-bocsajthatatlan.

 • norma2;

  NEM, a szobrok NEM elnek. Csupan emlekeztetnek !

  A vilag ossz-lakossag ma kb. 7 es fel billio (milliard).
  Kb. egy billio (milliard) az allitolagos ,inkabb nevszerinti Keresztenye-vallasi tarsadalmak.

  Kb, mas-fel billio (milliard) muzulman, s kb. mas-fel-billio (milliard) Hindu, Sinto, es mas kisebb vallasok kovetoi.

  De a nagytobbseg az atheistak, vagy hagyomanyos szokasok kovetoi.

 • Az egyik…. irta;
  Ratete kezet az ujhalotra es nem kelt fel..”

  Persze csak az eleo-alvo embert lehet felkelteni,

  De a Torah tiltja a kolt-tesetek erintkezeset.

  Az adja az elso hygenia figyelemezteteseket is !

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.