Fasiszta-e az Orbán kormány?

2013 március 21 10:53 de.126 hozzászólás

Először talán azt lenne fontos leszögezni, hogy az ország módszeres átalakításában a Fidesz, a KDNP és kapcsolt egységeik, a Jobbik és egyéb ultrajobbos szervezetek kereteiben, akarva, akaratlan együttműködnek. Kéz a kézben segítik és unszolják egymást az egyre szélsőségesebb irányba. Amit ma még csak követel a Jobbik, azt holnap már törvényesíti a Fidesz, amit pedig a Fidesz ma még csak suttogni mer, a Jobbik talpasai már holnap skandálják az utcákon és a Hősök Terén. A kettő között legfeljebb időnként van csak különbség, ha van, és akkor is csak a retorika szintjén. Amikor tehát a címbeli kérdésre keresek választ, akkor ezeknek a pironkodó szövetségeseknek az együttes tevékenységét kell figyelembe vennem.

The Head of Fascism / William T. Ayton

A fasizmus nemzetközileg ismert szaktekintélyének, Emilio Gentilének, az összefoglaló elemzése a fasizmus természetéről kitűnő eszköz az összehasonlításhoz.*

Elsősorban a rezsim célja a totalitarius rendszer felépítése. Azt pedig az Orbán kormány szinte az első napjától kezdve végzi. Ennek lényege egy ”új civilizáció” megteremtése, amely túlnyúlik az országhatárokon és nemzeti identitasokat is felűlír. Ennek kikényszerítéséhez a kovetkező eszközök szolgálnak:

Kényszer, akár erőszak útjan is. Megfélelmlítés, vagy ha az nem elég, akkor erőszak az ideologia terjesztésére, védelmére és megerősítésére.

Demagógia, állandó és átható propaganda a lelkesedés mozgósítására, a párt és vezérének csaknem vallásos ünneplése.

Szövevényes szervezetek létrehozatala melyek behálózzák a teljes társadalmat, kiterjednek minden rétegre, megkülönböztetés nélkül, hogy meghódítsák az egész társadalmat, hogy sulykolják a Tant.

Totalitárius pedagógia, kifejlesztendő a ”helyes” női és férfi ideált, az Ősi Erény szellemében.

A kívülállók kirekesztése, az ellenük folytatott megkülönböztetés kényszer alkalmazásával, akár erőszakkal is, kizárásuk a közéletből, mert eszméik, szociális állapotuk, vagy nemzetiségük okán nyilvánvalóan ”ellenségek,” mert őket a rendszer céljaival összeférhetetlennek tekinti.

Úgy sejtem, az olvasó aligha igényli, hogy az eddigiekre esetenkénti példákkal szolgáljak. A legutóbbi egy-két évben számtalan eset szolgált bizonyítékúl arra, hogy az Orbán rezsim gőzerővel igyekszik a fenti lista minden követelményének példásan megfelelni. Ahol pedig maga túl kényes a piszkos munkát elvégezni, oda a Gárdákat küldi. Ki ne emlékezne például a médiamunkások megfélelmlítésére elbocsájtások és lefokozások utján? Ki tudná elfelejteni Orbán „miniszterelnökúr” szakadatlan ünneplését, a legtehetségesebb és ”megkerülhetetlen” zseni alázatos tódítását? A demagógia és a megalapozatlan hazugságok végnélküli áradatát parlamenten belül és kívűl? Az éppen újjászülető polgári körök, és kubatovlisták ”hőstetteit”? Az oktatási rendszer ideologiai célú átszervezését? A cigányok, nők, nyuggerek, fogyatékosok, diákok, zsidók és általában mindenki más lefokozását másodrendű, vagy akár alacsonyabb társadalmi állapotba? Úgy tűnik, hogy az Orbán rezsim, alig három röpke év alatt, máris teljesítette a totalitárius rendszer majdnem minden követelményét.

Mindez azonban még nem elegendő a fasiszta eszme megvalósításához. Ennél továbbmenve, meg kell hódítania az intézményeket, a kultúrát és a szervezeteket is. Sajátságos módon, etéren a rezsim még mintha előbbre is lenne, mint a korábbiakban.

A szervezetek terén:

Tömegmozgalom létrehozása, osztálykülönbségre való tekintet nélkül, a hadseregben, irányított káderekkel, fiatal középosztály létrehozatala az új politikai tevékenységre.

Militáns szervezetek létrehozatala, nem szociális, vagy osztály alapon, hanem bajtársiasság alapján elszánva magát a nemzet megújítására, hadban állónak vallja magát a politikai ellenséggel.

A politikai hatalom kizarólagos birtoklása, akár megfélemlítés, parlamenti trükkök és a felső tizezerrel való megalkuvás révén, új rendszert teremteni és a demokráciát szétzúzni.

A kultúra terén:

Anti-ideologikus, gyakorlatias ideológia, mely ellenzi a materializmust, ellenzi az individualizmust, szembeszáll a demokráciával, a marxizmussal, de  egyszersmind populista, és antikapitalista. Inkább esztétikai, mint elméleti alapon, új politikai stílusban fejezi ki mitoszait, szertartásait és jelképeit egy új közösségi vallásnak, annak érdekében, hogy a tömegeket átformálja szociálisan, kultúrálisan és vallásosan, az ”Új Ember” megalkotása érdekében.

A kultúrája mítoszon alapszik és azon a tragikus és aktivista életérzésen, mely az akaraterő megtestesülése, mint az ifjú, történelemteremtő, másfajta modellje az életnek és a közösségi szervezetnek.

Totalitáriánus felfogásában a politika mindenek elöttvaló, mint nélkülözhetetlen élmény és állandó forradalom, hogy egybeforrassza az állam által az egyént a tömegekkel a szerves és misztikus Nemzetben. A faji és erkölcsi közösség megkülönböztetéssel és üldözéssel lép fel azok ellen, akiket a közösségen kivülinek ítél, mert a rezsim ellenségei, vagy mert alacsonyabbrendű, veszélyes fajúak akik a Nemzetet veszélyeztetik.

Olyan polgári erkölcsöket követel, melyek tejesen alávetik a polgárt az Államnak, megköveteli az egyén teljes odaadását a Nemzeti Közösség iránt, miközben fegyelmet, férfiasségot, bajtársi elkötelezettséget és éberséget vár el tőlük.

Az intézmények terén:

Az egyetlen Párt, amely az ”állandó forradalom” szerve, gondoskodik a rendszer fegyveres védelméről, kiválasztja az irányító kádereket, és megszervezi a tömegeket a totalitárius Államban, a folyamat részéve teszi őket érzelmileg és hithűen az állandó mozgósításban.

Rendőri szervezet, mely megelőzi az ellenőrzést, és elnyomja, akár megfélemlítéssel az eltérő nézeteket és az ellenzéket.

A politikal rendszer hierarchikus, felűlről kinevezett és rányomja bélyegét a ”főnök,” aki felruháztatott karizmatikus, vallásos tekintéllyel és aki felülről parancsaival irányítja, és szervezi a Párt, a rendszer és az Állam tevékenységét.

Egyetlen testületté szervezi a teljes gazdaságot, amely megszűnteti a szakszervezetek szabadságát, egyre növeli az állami befolyás terét és technokratikus, valamint szolidaritási alapon igyekszik biztosítani a piacgazdaság szereplőinek együttműködését a rezsim felügyelete alatt céljai elérésének, a hatalomnak az érdekében, miközben megőrzi  a magántulajdont és az osztálkülönbségeket.

Imperialista külpolitika, melyet a nemzeti nagyság mítosza ihlet és az Új Civilizáció mely terjeszkedni igyekszik a határokon is túl.

Nagy a kísértés, hogy minden egyes felsorolt téma és intézkedés mellé odahelyezzük akár a tavalyi, akár a múltheti példát mely a felsorolt lista sebes megvalósulására utal. Ez azonban nem igazán szükséges, miután minden részletessége és vésztjósló alapossága mellett a Gentile ”katalógus” egyik nagy erénye, hogy a felsorolás egymaga elegendő a vészterhes hangulatnak a felkeltésére, a félelem sötét felhőinek érkezését, azok előszelét szinte az arcán érzi az olvasó. A hangulat mely ezekből az elfelejtettnek hitt és mégis ismerős mozzanatokból árad, jeges félelem és szégyen, keveredve az egyenkénti felismerés ösztönös és elfolythatatlan örömével, mindkettő beágyazva a dermedt hitetlenségbe.

Hosszú hónapok óta várok arra, hogy valaki végre felismerje és kimondja, hogy ami ebben az országban készül, míves alapossággal, az nem egyéb mint fasizmus. De akit eddig megkérdeztem erről mind csak legyezgette húzódozva a nyilvánvalót, a hasonlóságok felismerése helyett a különbségek buzgó magyarázgatásába menekült. Ha szemtől szembe beismerjük a tényt, akkor talán a dermedt rémület feloldódik valamelyest és a tettek ideje is elérkezik végre. Már nincs sok idő hátra amikor még cselekedni lehet.

Hivatkozás:

* http://www.oslo2000.uio.no/program/papers/s12/s12-gentile.pdf

Kerekes Sándor

126 hozzászólás

 • Lélfai Szilárd

  Kerekes Sándor!
  Szépen leírta a volt kommunista vezetésű “szocialista” berendezkedésünket!
  Ami a fasizmus és a kommunizmus közti hasonlóságot illeti, már Hitler is észrevette! (Amikor beszüntette a kommunista pártot, sokan léptek át a nácik közé!
  Önök most azt hiszik, ha elég soká sulykoljuk a világsajtóba, hogy Magyarország fasizálódik, akkor ez előbb-utóbb igaz is lesz!
  Eddig azt hittem, hogy Ön és Mohácsi Viktória nem azonos kategória!
  Ön mint közgazdász miért nem azt elemzi, hogy Ciprus sem tartja elfogadhatónak az EU/IMF kölcsön feltételeit!(Orbán sem, lehet, hogy Ciprus is fasizálódik?)Mindenki renegát aki szembemegy a “nemzetközi bankvilággal”?

 • EL KELL OLVASNI A magyar hirlapot,a kormâny lapjât,tele uszitâsal szélsösJge pofâz♪1sal.

 • Szomoru,hogy ennyi hazugságot összehoznak,félre vannak tájékoztatva, ilyen és hasonló cikkeket kellene betenniük!!
  hogy a külhoni magyarokat ne vezessék félre.
  Nyílt levél Orbán Viktorhoz

  Az egyik legnagyobb példányszámú lengyel katolikus hetilap, a Niedziela internetes oldalán csatlakozhatnak az egyetértők a magyar miniszterelnökhöz címzett levélhez.

  A levél kezdeményezője Jerzy Robert Nowak történész professzor, aki a hazafias jobboldal egyik ikonja, rendszeresen publikál jobboldali orgánumokban, de a Radio Maryja egyik vezető kommentátora is. Több magyar vonatkozású könyve jelent meg, elsősorban a rendszerváltozás előtt. Általában mély rokonszenvvel kíséri Magyarországot, az ottani eseményeket, tud is magyarul.

  A “Magyarország ügye ma Európa ügye” című íráshoz (http://www.niedziela.pl/artykul/97045/nd/Sprawa-Wegier-jest-sprawa-Europy

  ( az azzal egyetértők a lap internetes oldalán csatlakozhatnak aláírásukkal. A weboldalon Orbán Viktor portréjával és magyar nemzeti színekkel külön lapot nyitottak erre a célra.

  A csatlakozók száma gyorsan emelkedik. Mindjárt a második helyen Andrzej Nowak történész professzor szerepel, a krakkói Jagello Egyetem Történettudományi Intézetének helyettes vezetője, az egyik legjobb külpolitikai (keleti politikai) elemző az országban, az Arcana című igen rangos politikai-történelmi publicisztikai havilap főszerkesztője. De ott
  van az aláírók között számos egyetemi rektor és docens, tudományos kutatók sora, jó néhány jobboldali véleményformáló szerző, számos katolikus pap, katolikus oktatási intézmények vezetői – rangos értelmiségi társaság gyűlt össze.

  A levél gyorsfordítása:

  ”Orbán Viktor Úrnak,
  Magyarország miniszterelnökének

  Mélyen Tisztelt Miniszterelnök Úr!
  A magyarok számára drámai időkben, amikor szégyenletes külföldi hajtóvadászat folyik az Ön kormánya és hazája ellen, ezúton is ki szeretnénk fejezni mély azonosulásunkat az Ön reformintézkedéseivel, minden hazafias érzésű lengyel ember teljes szívből jövő szolidaritását. Csodáljuk az Ön kormányának bátorságát, amellyel a külföldi tőke igája és az Európai Unió nagy országainak dominanciája alól próbál kiszabadulni, kiállva a magyar vállalkozások és az összmagyar nemzeti érdekek mellett. Irigyeljük az őszinte hazaszeretetet és a vallásos értékek tiszteletét sugárzó új magyar alkotmányt. Ugyancsak csodálattal adózunk mindannak, amit Miniszterelnök Úr személyes szerepvállalásával tett a magyar patriotizmus újjáépítése és a magyar nemzeti méltóság újjáteremtése érdekében, s annak a rendíthetetlen elkötelezettségnek, amellyel Ön következetesen megvédi Hazáját különböző nemzetközi fórumokon. Az elmúlt két évtized szégyenletes lengyel mulasztásainak tükrében annál inkább lenyűgöz bennünket a lendület, amellyel az Ön kormánya hozzákezdett a kommunisták bűntetteinek elítéléséhez, és mai örököseik nemzetellenes viselkedésének leleplezéséhez.
  Az önök programja és tevékenysége valóságos és követendő útmutatást jelent Lengyelország számára is annak érdekében, hogy esélye legyen kijutni abból a mocsárból, amelybe a posztkommunista Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD), valamint az olyan liberális formációk, mint a Demokrata Unió (UD), a Szabadságunió (UD) és a Polgári Platform (PO) juttatták.

  Itt és most nincs helyünk ara, hogy felsoroljuk az Ön kormányának mindazokat a sokrétű eredményeit, amelyeket elért a kommunizmus maradványainak felszámolásában és az idegen érdekeket szolgáló baloldali liberalizmus visszaszorításában. Legjobb publicistáink és megfigyelőink ugyancsak mély elismerésüket fejezik ki a magyarországi változások iránt, és csodálattal adóznak azért, amit az Ön kormánya alig másfél év leforgása alatt cselekedett, a nemzeti érdekek védelmétől kezdve, a keresztény értékek tiszteletén és a hazafiasság erősítésén át a családpolitikáig, a kommunizmus zárványainak felszámolásáig. Mindebből eredően elismerésünket kívánjuk kifejezni, s közvetíteni Önnek a hazafias gondolkodású lengyelek lelkesedését az Ön kormányának tevékenysége iránt, és személyesen Önnek is,
  mint egész Közép-Európa reformjainak utat mutató vezetőnek, egy nagy formátumú államférfinak, akikből talán egy, ha megjelenik évszázadonként. A mintegy kétszáz éve született lengyel nemzeti himnusz többek között azt mondja „Példát adott Bonaparte, miként győzhetünk”. Most akár úgy is szólhatnánk, hogy „Példát adott Orbán Viktor, miként győzhetünk”. A magyarországi változások sikere számunkra a remény és a lelkesedés forrásává vált.

  Miniszterelnök Úr, az Ön személyében olyan embert látunk, aki egyesíti magában a magyar történelem legnemesebb hagyományait: II. Rákóczi Ferenc kuruc felkelőinek kockázatvállaló hősiességét, az 1848-49-es szabadságharc áldozatkész nemzeti fellángolását, ugyanakkor magévá téve a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István realizmusát, józan és pozitív gondolkodását. Úgy ismerjük Önt, Miniszterelnök Úr, mint Lengyelország következetesen közeli barátját, melyet már korai munkájában is kifejezett, amikor a Szolidaritás mozgalmáról értekezett. Támogatásunk és együttérzésünk kifejezésekor ezért még fokozottabban ki kívánjuk emelni bátorságát és elszántságát a szükséges reformok megvalósításában, mindazt a számtalan fontos kapcsolatot figyelembe véve, amelyek közös történelmünk során egybefonták Magyarország és Lengyelország sorsát. Hivatkozni kívánunk azokra a történelmi pillanatokra is, amikor e nem mindennapian erős hagyományos kapcsolataink együttes fellépésre késztették nemzeteinket az idegen agresszió ellen. Jó emlékezetünkben őrizzük a II. Rákóczi Ferencnek és kurucainak nyújtott lengyel segítséget, azoknak a lengyel önkénteseknek az emlékét, akik 1848-49-ben a magyar szabadságharc oldalán fogtak
  fegyvert, köztük Bem József tábornokét, aki szoros barátságba került a legnagyobb magyar költők egyikével, Petőfi Sándorral. Nem felejtjük azt sem, hogy 1920-ban, a lengyel-bolsevik háborúban Magyarországról önkéntesek akartak jönni a megsegítésünkre, s bár a csehek ellenállása ezt meghiúsította, a sorsdöntő Varsói Csatára mégis megérkeztek a létfontosságú magyar lőszerszállítmányok, amelyek nélkül a lengyel győzelem nem lett volna lehetséges. Emlékszünk Teleki Pál miniszterelnök rendíthetetlen álláspontjára, amikor 1939 szeptemberében megtagadta a német csapatok felvonulását magyar területeken át Lengyelország felé, s arra, hogy a világháború alatt mintegy 140 ezer lengyel katonai és polgári menekült meleg vendégszeretetre talált Magyarországon. Emlékezünk arra is, hogy 1956. október 23-án a lengyelországi események kapcsán kifejezett magyar szolidaritás felvonulása jelentette a kezdetét a magyarországi szovjetellenes felkelésnek. A fülünkben cseng a budapesti Bem-szoborhoz áradó 300 ezres tömeg skandálása, mely szerint „Lengyelország utat mutat, kövessük a lengyel utat!” Napjaink Lengyelországában egyre többen formálják időszerűvé ezt a jelmondatot a következőképpen: „Magyarország utat mutat, kövessük a magyar utat!” Mindez csak tovább lelkesít bennünket arra, hogy az Ön kormányának hatalmas reformjait támogató hangok sorában különös erővel zendüljön fel a lengyel társadalom hazafias rétegeinek szava.

  A magyar függetlenség nagy harcosa, Kossuth Lajos 1831. június 23-án a Zemplén-megyei közgyűlésen kijelentette: “Lengyelország ügye Európa ügye!” Aktualizálva a híres magyar szavait, mi most azt mondjuk: “Magyarország ügye Európa ügye!” A mai Magyarország a legbátrabban és messze hangzóan lép fel a kis és közepes európai nemzetek önrendelkezése védelmének ügyében a nagy államok, a multinacionális konszernek és pénzintézetek diktátumaival szemben. Európa minden nonkonformista, szabadságszerető társadalmi csoportjának megértését és szolidaritását kell, hogy kiváltsa ezzel. Ismételten hangsúlyozni kívánjuk csodálatunkat és elismerésünket mindazért, amit az Ön kormánya tesz annak érdekében, hogy megszabadítsa Hazáját az idegen függőségtől, és egyre növekvő felháborodással fogadjuk a külföldi pénzügyi körök, valamint a David Cohn-Bendit és Adam Michnik-féle baloldali és liberális formációk hajszáját Magyarország ellen. Hiszünk abban, hogy az Ön kormánya a magyar nemzet túlnyomó része odaadásának és bizalmának köszönhetően átvészel minden vihart. Ennek jelképes megnyilvánulása volt a hatalmas, félmilliós tüntetés 2012. január 21-én Budapesten, s az Országház előtt.

  Szolidaritást vállalva az Ön kormányának és egész nemzetének erőfeszítéseivel kívánjuk, hogy Miniszterelnök Úr győzedelmesen kitartson mindvégig az aljasság és a tespedés elleni harcban.

  Varsó, 2012. január 22.

 • Sitkune

  kifelejtette az alairasbol, hogy “Vakok, siketek es gyengenlatok szovetsege”:)

 • erdekes Lelfai, hogy a bankok haracsolasat latja a problemak mogott es nem a munkamoralt, az erkolcsot….itt Kanadaban nem tudjak az emberek ugy razni a rongyot, mint otthon, mert itt dolgozik mindenki, megpedig kemenyen, a bankok regulazva vannak es az elet dolgai elfogadhato szabalyok menten haladnak….ha ez az egyensuly megbomlik peldaul magyarorszagon az azert van, mert pld az orszag 47 %-a van minimalberre bejelentve, azaz feketen dolgozik, gondolom az egynegyede iskolas, szinten egynegyede beteg, nyugdijas….meseljen mar arrol kipicsa tartja el az orszagot? persze az is igaz, hogy irnak ala jopar, az orszagnak elonytelen szerzodeseket egyreszt tapasztalatlansagbol, masreszt, mert a kulonfele magyar partok, szervezetek kozott nincs egyuttmukodes, parbeszed…koszonhetjuk ezt Orbannak…az ugy nem mukodik, hogy mindig csak a fel orszag kormanyoz, a masik fele meg tuzet okad es teljes erejevel akadalyozza a masikat.. ezt igy hogy? ez a rakfeneje az egesznek, nem a bankok…Ciprus is feltehetoen nem munkabol, hanem penzmosasbol el…nem sajnalom oket…

 • Kerekes Sandor

  Kedves Lelfai Szilard!

  Mint irja: “Kerekes Sándor!
  Szépen leírta a volt kommunista vezetésű “szocialista” berendezkedésünket!
  Ami a fasizmus és a kommunizmus közti hasonlóságot illeti, már Hitler is észrevette! (Amikor beszüntette a kommunista pártot, sokan léptek át a nácik közé!
  Önök most azt hiszik, ha elég soká sulykoljuk a világsajtóba, hogy Magyarország fasizálódik, akkor ez előbb-utóbb igaz is lesz!
  Eddig azt hittem, hogy Ön és Mohácsi Viktória nem azonos kategória!
  Ön mint közgazdász miért nem azt elemzi, hogy Ciprus sem tartja elfogadhatónak az EU/IMF kölcsön feltételeit!(Orbán sem, lehet, hogy Ciprus is fasizálódik?)Mindenki renegát aki szembemegy a “nemzetközi bankvilággal”?”

  Valaszom:

  A nazizmus es kommunizmus kozott van hasonlosag, mig a fasizmus nemileg kulonbozik a masik kettotol. De a hasonlosag nem von le a veszelyessegebol egyiknek sem. Talan eppen ennek a hasonlosagnak okan velekednek sokan ugy, hogy Orban voltakeppen az egykori szocializmus rendszeret epiti ujra. En ezt nem kivanom cafolni, mert a hasonlosag miatt eppen az allitasaim megerositeset latom benne.
  A helyzet sulykolasara semmi szukseg, az ugy sulyos ahogy van es a vilag egyre nagyobb resze ismeri fel azt.
  A Mohacsi Viktoria es koztem fennallo allitolagos hasonlosagot kereken tagadom, miutan neki nincs bajusza, nekem meg van. Ennelfogva a kettonket nem lehet osszeteveszteni.
  Ciprus nem ment eddig szembe a “nemzetkozi bankvilaggal.” Sot, Ciprus maga a bankvilag. A ciprusi bankszektor nagyobb, mint a magyar, holott a lakossaga kevesebb mint tizede Magyarorszagenak. Ciprus amellett egy hagyomanyos ado paradicsom, amit Magyarorszagrol meg elvetve sem lehet allitani. Azok a moho ciprusi bankok a nyaklo nelkul erkezo kulfoldi, foleg orosz penzeket mohosagukban a legkockazatosabb befektetesekbe csatornaztak, mint peldaul gorog allampapirokba, a nagy hozam remenyeben. Azoknak a befekteteseknek az erteke nagyot zuhant es igy most nem fedezik a betetesek koveteleseit: a bankok ezert a csod szelere kerultek, kulonosen az egyik legnagyobb. A magyar bankrendszernek egy vasa sincs arra, hogy befektessen, meg kolcsonzesre sincs penze, ebben tehat megintcsak nagyban kulonbozik a ciprusitol.
  Vegul pedig, a 10 milliard euros segelycsomagot szivesen elfogadnak, de az EU feltetelul szabta, hogy kb. 6 milliard sajat reszt tegyenek hozza a bajbajutott bankok megsegitesehez. Ez az, amit a ciprusi parlament visszautasitott, nem pedig a segelycsomag.
  A magyar helyzettel mindossze annyi a hasonlosag, hogy a ciprusiak is, mint a magyarok, a mas koltsegere akarnak megoldani a rossz gazdalkodasuk altal eloidezett tarthatatlan helyzetet. Nos, remelem, nem kivanja ezek utan fenntartani, hogy barmi hasonlosag volna a magyar es ciprusi helyzet kozott.
  Ez nem lenne egyeb mint ostoba, atlatszo es primitiv propaganda. Ilyesmit meg az elvadult magyar kormany, vagy a fidesz sem mer allitani.

 • Sitkuné
  2013 március 21
  3:09 du.

  Ez meg itt alant Budapest. Magyarul, hogy ne legyen gondod a nyelvvel.:
  “Az atv.hu birtokába jutott levélben a Jobbikkal szövetséges Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke azt írta a Kanadai Magyar Hírlapnak, hogy Magyarországon ők az urak, és ha kell, ő antiszemita, ha kell fasiszta, náci, továbbá gyilkolna is.
  A Jobbikkal szövetséges Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – melynek vezetői Zagyva György Gyula, a Jobbik parlamenti képviselője, valamint Toroczkai Tóth László, a Jobbik Csongrád megyei képviselője – alelnöke, Barcsa-Turner Gábor augusztus 13-án kelt levelében többek között azt írta a Kanadai Magyar Hírlapnak és külföldön élő magyaroknak:
  „Ne gyertek haza!… Soha! Igazatok van: itt az újnácik és fasiszták fel fognak titeket akasztani a gusztustalan cikkekért. Itt mi vagyunk az urak, mi tombolunk, gyűlölködünk, rasszistáskodunk és antiszemitaként viselkedünk, utálunk mindenkit, de főleg titeket! Szóljatok legyetek szivesek az itthon maradt elvbarátaitoknak is, hogy élhetetlen lett Magyarország a burjánzó nácizmus miatt, és hívjátok ki magatokhoz Dániel Pétert, Gyurcsányt, és a sok tetvet. Felejtsétek el a nyelvünket, hiszen ezt már csak fasiszták és ‘mélymagyarok’ beszélik! Legyetek kanadaiak, amerikaiak, európaiak, amik csak akartok, de szátokra ne vegyetek semmit, ami a magyarsággal kapcsolatos! És igen: antiszemita vagyok, ha antiszemitáztok az igazság kimondása miatt. Fasiszta vagyok, ha a rendpártiságomat bíráljátok. Náci vagyok, ha elítéltek, amiért nem a hivatalos dogmákat vallom a második világháború kapcsán. – Hungarista vagyok, amikor Magyarország hősies világháborús szereplését szidjátok. Fehérterrort kívánom, mikor Ságvári Endrét éltetitek! – Példaképem Ostenburg-Morawek Gyula és az ő különítménye, mikor a ti cikkeiteket olvasom, én is lennék egy Somogyi-Bacsó firkászpáros gyilkosa! – olvasható az ATV által megszerzett levélben.
  Barcsa- Turner tovább fokozza: “Rasszista vagyok, mikor a cigányokat véditek elvtelenül, szemet húnyva az idősök és gyengék terrorizálása felett. (…) A legszélsőségesebben szélsőjobboldali vagyok, egy csepp baloldaliság és a baloldaliság irányába tett tolerancia nélkül! (…) És higyjétek el nekem, nagyon sokan vagyunk itthon, túl sokan.
  Barcsa-Turner alelnöksége mellett a Jobbikhoz kötődő Magyar Sziget szervezője volt, ezen kívül műsorvezető a szélsőségesnek számító Szentkorona Rádión.
  A „nemzeti oldal” legfontosabb erői a Jobbik, a Magyar Gárda és a Betyársereg vezetői 2009 nyarán stratégiai szövetséget kötöttek. Tavaly augusztusban Toroczkai kijelentette: „A Jobbik, a Hatvannégy Vármegye, a Betyársereg és a Gárda közötti stratégiai szövetség jól működik.”
  Az atv.hu megkereste Barcsa-Turnert, aki elismerte, hogy tőle származik a levél.

  Még több olvasnivaló: http://kanadavilaga.com/2012/08/17/a-ka … haza-soha/”

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 21
  12:32 du.
  Miről beszélsz, jóbarát?
  Sem az EU, sem az IMF nemad pénzt egyetlen ciprusi banknak sem.
  Így feltételeket sem szab.

 • Egyébként 98O milliárd forint a magyarországi tulajdosú ciprusi bankbetétek összege.
  Ha ezt odahaza adózták volna, abból az államnak 24O milliárd adóbevétele származott volna..
  (Simlicska, Varga, Lézerjani, meg a többi csókos napok óta telefonálgatnak, mint az őrültek. Az orosz, ukrán maffiózók szintén. Mert Cipruson zajlott(zajlik) az egyik legnagyobb ls legismertebb pénzmosás. A másik két hely az Monaco és Lichtestein..

 • “Méltánytalanok és kettős mércét alkalmaznak azok a bírálatok, amelyek az Orbán-kormányt érik a demokrácia és az emberi jogok helyzetével kapcsolatban – foglalt állást Christopher H. Smith republikánus képviselő, az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke.”
  Ilyen is van am…

 • Az nem kérdés, hogy mi épül Magyarországon. A különböző pártportálokat böngészve én úgy látom, az ellenzék is tudja.
  A szennyes takargatása nem a mának, hanem inkább a jövőnek szól. Azt hiszem, mint pénzügyi szakember, és mint politika kutató, nálam jobban tudja annak pénzügyi, gazdasági, politikai hátrányait mind nemzetközi, mind Magyarországi, viszonylatban, ha kimondják a tényt.
  Nincs teljes képünk az ország helyzetét illetően. De azt tudjuk, nagyon szarul állunk. Eddig sem álltunk jól, de a fasisztoid diktatúra szabadrablása és gazdasági dilettantizmusa miatt kritikus a helyzet.
  A diktatúra megdöntése, és a fasizmus terjedésének megállítása szempontjából mindenképpen jobb lenne kimondani. De amíg az ellenzék lát esélyt vér nélkül megdönteni a fasizmust, az országnak jobb lehet az elkendőzés.
  A személyes véleményem nekem is a fasiszta diktatúra kimondása. A fentebb leírtakat a pártok nyilatkozataiból szűrtem le.
  Most az a kérdés, valóban megdönthető-e a diktatúra vér nélkül? Lesz-e Orbánban annyi kurázsi mint Kádárban volt, hogy félreálljon?
  Azt hiszem, nincs. Így szerintem is fel kellene vállalni a fasizmus kimondásának következményeit.

 • Tüske Zsófia

  hát, Jimbo, mindenféle vélemény van….. az azért mégsem véletlen, hogy az Orbán-kormány sorra bukja el a strasbourgi emberi jogi bíróságnál vele szemben indított pereket. Nem tudom, éltél-e valaha is Magyarországon, de az Orbán-kormány által indított, szépen fejlett koncepciós perek erősen emlékeztetnek a Rákosi által alkalmazottakra – ajánlom figyelmedbe például Császy Zsolt esetét. Egy-két jelentős különbség azért van. Most Orbánék mögött nem áll a Vörös Hadsereg és a Szovjetunió, és az új Vida Ferenc vérbírók fajtája sem kapott még elegendő erőre.

 • Georgina Bojana

  Szerencsénkre és reményünkre – az élet változó! Hol jobb, hol rosszabb napokat élünk meg. De már nagyon elegem van a rosszabb napokból. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, ha multunkba mélyebbre nézünk. Még nincs kötelező Békekölcsön jegyzés, még nincs padlás-söprés, de lesz és van bankszámláink feletti “felügyelet”, vagy betekintés. Még nincs spicli szervezet, de félek tőle, hogy lesz.
  Van viszont lehetőség véleményünk megírására, de nem történik semmi. Igaz, a nagy fekete autó sem visz el minket az Andrássy útra… Eddig.
  Hja és nem kell menni a budapestieknek – vidékre szabad idejükben agitálni sem…
  No, szóval – azért változtak a dolgok.
  Ami a legfontosabb, nincs háború – és nem kell rettegnem attól, hogy a velem szemben jövő lepuffanthat, mint esetleg Amerikában ez jogos félelem. Nincs szabad fegyvervásárlás és viselés… De van nemzeti hülyítés, a tévén keresztül…
  Nehéz megtartani önmagunkat becsülettel középen, tiszta elmével és tudatos döntéssel.
  *
  Még megkapjuk a nyugdíjunkat, nem csökkentve, mint ahogyan külföldön már volt példa. Igaz, itt az Alkotmányból kiradírozták a jogot, ha bármikor csökkentik, nem fordulhatunk Alkotmánybírósághoz – csak Istenhez, Aki, mint tudjuk, manapság igencsak elfoglalt…

 • Nem tartom ma még fontosnak, hogy az Orbán-rezsim diktatúráját pontosan definiáljuk s elhelyezzük a diktatúrák nagy családjában. A tények osztályozása alapján
  annyit meg lehet és meg is kell határozni, hogy irányzata
  ellenforradalmi, ideológiája mindent áthatóan nacionalista,ellensége a liberalizmusnak, a demokratikus
  jogállamnak,antikommunista és tekintélyelvű. Az állam – a végrehajtó hatalom omnipotenciájának elvi híve és megvalósítója. Az állam érdekeinek megfelelően, annak
  alárendelten támogatja az egyházak kisebb körét, támaszkodik a vallásos emberekre.Miközben a kormányzat egyezményt köt ötven multicéggel, nyíltan pártolja a
  formálódóban lévő nemzeti nagytőkét – jogi téren kiszolgáltatva a munkaadóknak a munkavállalókat. Erős az állam gazdasági befolyása, d épp oly erős a gazdasági elit egyes csoportjainak befolyása a politikai döntésekre. Ettől támadnak kétségeim, hogy az eltorzult
  piaci viszonyaink miatt nem helyesebb-e államkapitalizmusról beszélni Mo.on. Társadalomlélektani szempontból erősen hasonlít a Kádár-diktatúrára: annyiban, hogy szavakban az életnívó emelkedésének reményét állítja a lakosság elé, továbbá a népesség
  nagyobb részének passzív beletörődésére (is) alapoz.
  Szerintem ma már Mo. nem alkotmányos állam, diktátora
  jelenleg autoriter módon kormányoz. Nyitott kérdés, hogy
  ha a politikai válság tovább mélyül (gazdasági kudarcok…), akkor a neonáci Jobbik bevonásával a hatalom gyakorlásába totális diktatúrába fejlődik-e át a mai rezsim. Sem a mában, sem a holnapban nem adok esélyt
  a Mussolini-féle fasizmusnak, mert annak differencia specifikája – a korporativizmus – nem jellemzi a magyar viszonyokat. A magyar diktatúrának egy megkülönböztető jegyét azonban érzékelem: a hozzá kapcsolódó politikai elit és klientúra gyenge emberi és szakmai minőségét a
  diktatúrára általában jellemző provincializmuson belül.

 • Logikusan felépített, érvekkel alátámasztott gondolatok. A szerző mégis kérdőjellel írta a címet, és a cikk végén utalt rá, hogy nem mindenki osztja véleményét. Így korrekt.

  Nem próbálom cáfolni az Orbán kormány diktatúráját, mert szerintem is az. Ahogy a világon minden államot és szervezetet – kezdve a Vatikántól az USA-n át az Európai Unióig – annak tartok. Legfeljebb a mértékén, a milyenségen és a folyamatokon lehet vitatkozni.
  Hagyományosan a nyilvánosságot tekintjük a demokrácia kontrolljának, holott a nyilvánosságot meg is lehet vásárolni. Erről nem szoktunk beszélni. A multik, a pénzhatalmak vehetnek TV-t, újságokat, befolyásolhatják a közvéleményt. Az egyszerű embereknek erre alig van lehetőségük. Naná, hogy a hatalmasok érdekei jelennek meg a médiumokban. Ennyit a nyugati demokráciákról, amelyek mostanában éppen kioktatják a szegény Magyarországot. Valahol olvastam, hogy igazán a “sebeinken keresztül érzékeljük a világot”. A magyarok szenvednek, és remélem nem hülyék. Ezért, jó esélyük van, hogy jobban átlássák szenvedésük okait, mint a brüsszeli diplomaták.

 • Ha korporatizmus az egyetlen dolog amit hianyolsz, Kronborg, akkor hadd nyugtassalak meg: folyamatban van. Talan emlekszel, es valoszinuleg erre hivatkozol, hogy Musszolini egyetlen allami korporacioba egyesitette a termelo szektort. (Igaz, hogy ez rovideletunek bizonyult a haboru miatt.) Nos, az Orban rezsim pontosan ezen dolgozik nagy garral. Allamosit es kisajatit mindenfele szinten.
  Az, hogy a “Nemzeti Tröszt” meg nem alakult meg nem bizonyit semmit, hiszen helyette a gazdasagi miniszterium fogja ossze az allamositott gazdasagot, amely folyamatosan bovul. (Mara meg a nemzeti bank is betagozodott ide.) Tehat a forma talan kulonbozik kisse, de a hatas es a metodus ugyanaz.
  Mint mindig, most is azt ajanlom, hogy ne az egyes esetet, hanem a folyamatot tekintsd. Ugy tekintve a trend elegge vilagos, a kormany osszpontosit, az ellenorzeset kitejeszti es a gazdasagba goromban beavatkozik, anelkul, hogy szabalyozna, hiszen a szabalyozassal a sajat mozgasteret veszitene el.

 • Lélfai Szilárd

  Tisztelt Sitkuné!

  Ön bizonyára téved, tévednek a lengyel történészek!
  Az igazat csak a KMH „szakértői”, mint például a Nyilas tudják! Könnyű nekik, náluk van a „Bölcsek Köve”!

 • Lélfai Szilárd

  Nyilas

  Igazat adok Önnek, sic. ’.itt Kanadaban nem tudjak az emberek ugy razni a rongyot, mint otthon, mert itt dolgozik mindenki, megpedig kemenyen,” A kapitalista fejlődés és folytonosság megtanította az embereket, hogy a kitartó, szorgalmas munka terem csak gyümölcsöt!
  Itt Magyarországon viszont un. „szocializmust építettünk”, ahol degradálódott a munka, a teljes foglalkoztatottság érdekében egy munkát 2-3 ember végzett el, de tudok olyanról ahol, amikor 23 „dolgozó”-ból 18-at elküldtek, a maradék 5 gond nélkül látta el ugyanazt a feladatot!
  Azután visszajött a kapitalizmus! A Vállalat vezetői átalakították a céget Részvénytársasággá, a dolgozók is vehettek részvényeket, (akinek volt rá pénze, de amikor kilépett valamelyik, a részvény nem tarthatta meg, s mit gondol kié lett az ilyen részvény?). A vezetők alapítottak 4 Kft.-t, és a dolgozók vagy alapítottak Bt.-t vagy kiválthatták a Vállalkozói igazolványt, kényszervállalkozók lettek, ha maradni akartak! A Vállalat könyvelői „méltányos díjért” vállalták a könyvelést, de azt már nem magyarázták el, hogy a minimálbéren való működésnek milyen következményei lesznek! Ez a jelen esetben tartott 2004-ig! Akkor a Vállalt Kft-i elkezdtek késve fizetni, majd nem fizetni a kényszervállalkozóknak. A szerencsésebbek kiléptek és úgy próbálták az elmaradt bérüket megszerezni. Sokaknak, a naivabbaknak a számláit befogadták, kifizetni viszont csak egy részét fizették kl, így felgyűlt a követelésük több százezer forintra. Aztán csődöt jelentett a Vállalat, mindenki utcára került, a kifizetetlen számlákat a károsultak nem kapták vissza! Az APEH követelte az ÁFA-t, be is hajtotta, mivel a csődbiztos sem adta vissza a ki nem fizetett számlákat! A főrészvényesek, a vezérigazgató, a párttitkár és az SZB. titkár simán lelépett a bedöntött Kft-k vagyonával. A „becsődölt” cég árverezésekor a vezér lánya akarta megvenni a céget, vajon miért? És ez csak egy a sok közül! Ilyen Kanadában elképzelhető?
  A bankok ártatlanságában biztosan igaza van! Gondolom Kanadában is úgy megy, ha beteszem a pénzem a bankba, jó esetben kapok 4-5% kamatot, ha kölcsönt veszek fel, akkor csak 30-40% THM-t kell fizetnem!
  Mit gondol, mennyibe kerül a jelenlegi kormánynak a „devizakölcsönösök” valamilyen szinten történő lerendezése?
  Ön valószínűleg nem emlékszik a Posta Bankra! Csődbe ment, 180- 200 Mrd-ért konszolidálták, azután 110-140 Mrd-ért eladták az Erste banknak! A vezérigazgatót 3 millióra büntették, de a felelősségét el nem ismerve, gondolom ezt sem fizette be! Ilyen Kanadában előfordulhat?
  – „mert pld az orszag 47 %-a van minimalberre bejelentve, azaz feketen dolgozik, gondolom” – rosszul, ez csak egy rosszindulatú propaganda!
  – „.meseljen mar arrol kipicsa tartja el az orszagot?” Őszinte leszek nem tudom, de egy biztos, nem a Mesterházi, nem a Bajnai de nem is az Orbán! Gyanítható, van egy dolgozó réteg, az a bizonyos 53%!

 • Lélfai Szilárd

  Kedves Kerekes Sandor!

  – Az első mondatában van igazság, főleg ha azt vesszük, hogy ha jól tudom pl. Franco nem engedte deportálni a zsidókat, Mussolini meg munkára fogta az olaszokat. A nácizmus az ideologíájában főleg a fajelmélet volt elfogadhatatlan, a kommunizmus pedig zsákutca jellegében, kivitelezésében, (és ezt az áldozatok száma is alátámasztja sok más mellett). Ezt megvitatni néhány sorban lehetetlen, valakire ráfogni, …… inkább nem minősítem!
  – Az, hogy Orbán a szocializmust építené, csak egy lejárató kampány része lehet, az állítás komolysága is megkérdőjelezhető!
  – Azt, hogy a világ egyre nagyobb része mit ismer fel, az egy kérdés! A tegnapi százezerhez képest a mai 110.000 is egyre több, de összességében a nullához van közel a 6 Mrd viszonylatában! Hiába mondjuk, hogy a világ több mint negyede kommunista, és egyre többen vannak, ha mindez az állítás csak magára Kínára is igaz!
  – „A Mohacsi Viktoria es koztem fennallo allitolagos hasonlosagot kereken tagadom, miutan neki nincs bajusza, nekem meg van.” Ezt gondolom viccnek szánta, a választ én is: ezen könnyen lehet segíteni, akkor neki is lesz bajusza, önnek meg még szakálla is!
  – Ciprus nem ment eddig szembe a “nemzetkozi bankvilaggal.” Igaz! Orbán meg igen, és ezt nem tűrheti a nemzetközi bankvilág! Amig a magyar bankokat is feltőkésítette az állam addig nem volt gond, igaz ez a nemzetközi kölcsönökből, a magyar nép zsebéből történt! Az viszont, hogy a bankok is fizessenek adót, ki hallott ilyet! Az egész gazdasági világválság az amerikai bankok rossz gazdaságpolitikájából indult, de azt hiszem ezt Ön jobban tudja nálam!
  – A tízmilliárdos hasonlatban nem értünk egyet, Orbánék nem kértek hitelt, nem is vettek fel, csak az előzőleg felvett hiteleket törlesztik! Érdekes, hogy amíg az előző kormányok vették fel a hiteleket, adósították el az országot, senki nem aggódott!
  – „ Nos, remelem, nem kivanja ezek utan fenntartani, hogy barmi hasonlosag volna a magyar es ciprusi helyzet kozott.” Valóban nem! Bízom abban, hogy ez a kormány a sok, számomra is érthetetlen lépése dacára, tovább halad azon az úton, amely remélhetőleg kivezeti az országot abból a gödörből amelybe az elmúlt 55-60 év alatt kerültünk!
  – A gyermekeim és unokáim jövője érdekében drukkolok a kormánynak itthonról, és nem „ellendrukkerkedek” idegenből!

 • Lélfai Szilárd

  Kedves falusi!

  – A 64 vármegyére nem érdemes szót sem vesztegetni, aki nem érti meg, hogy Trianon minden bújával-bajával már csak a múlt, az menthetetlen!
  – akkor én félreértettem az alábbi híreket:
  -Az EU és az IMF mintegy 5,8 milliárd eurós bevételt vár a bankbetétek adójából,
  -Az EU, az IMF és az Európai Központi bank a hét végén 10 milliárd eurós mentőcsomagot hagyott jóvá Ciprus számára, azzal a feltétellel, hogy …

  – Ami a 980 Mrd forintot illeti mindig csodálom a mások ilyen irányú „jól értesültségét”! Simor András ezek szerint jól járt, az MSZP-SZDSZ-es vezetők nem tartották ott, Bajnaiék a Wallisba fektették, akkor mi a gond! Én csak örülök ha valaki megszivatja az „adóparadicsomosokat”!

 • Persze hogy nem fasiszta.

 • Lélfai Szilárd

  Don Ovuz!
  Árulja már el nekem Ön, vagy valaki más, mit jelent ez:’ a fasisztoid diktatúra szabadrablása és gazdasági dilettantizmusa miatt kritikus a helyzet.”

 • Lélfai Szilárd

  Tüske Zsófia!
  Nem tudom Ön milyen sajtót olvas, milyen pereket bukik el a kormány, mikor mentették fel Császy Zsoltot?

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 22
  11:29 de.
  Mivel a Jobbik és a 64 Vármegye közösséget vállal egymással, nem lehet nem odafigyelni rájuk. illetve lehet, de az hiba lenne.
  A bankbetétek után a demokratikusan és logikusan működő országokban a bankban elhelyezett bankbetétek banki kamatai adókötelesek. Ebből áll össze az 5.8 milliárd..
  A ciprusi parlamentben ma döntenek arról, hogy elfogadják-e azokat a feltételeket, amit a kérvényük benyújtásakor alapfeltételként szabott a Világbank, az IMF, meg az EU. Ez kb olyan, mintha te bemennél a bankba, hogy kocsit akarsz vásárolni és ott elmondják, hogy min. mekkora jövedelemnek kell lenni ahoz, hogy megkaphasd. Még nincs szó összegről, kamatokrol, fizetési részletekről.
  Simor “hazavitte” a ciprusi pénzét és adózott utána. A Közgép és csatolt részei nem voltak ennyire szerencsések, ahogy az orosz, ukrán maffiózók sem.
  A 98O milliárdról a Portfolio.hu-n lehet olvasni.
  Hogy Bajnai mibe, meg hova fektetett be, magánügye. Mint a neve is mondja, befektetés. Ahogy azoknak is a magánügyük, akik magyarországra vitték a pénzüket.

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 22
  11:38 de.
  Gondolja hogy belefér a felsorolás az adatbázisba? Szerintem játsszuk azt, ami rövidebb! Felsorolja azt, amit pozitívumnak tart a zsebsztálin tetteiből, eredménynek könyvel el, mi meg megcáfoljuk. Ez rövidebb lesz, mintha minden megmozdulását felsorolnánk negatívumként, magyarázattal egyetemben.

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 22
  10:57 de.
  Nos ezt a kommentet pozitívan értékelem, hiszen itt tényeket sorol. Az elküldéshez annyit, hogy a teljes foglalkoztatottság miatt csak annyit gépesítettek a szocban, amennyi feltétlenül szükséges volt. Így tudta biztosítani a foglalkoztatottságot. Ahhoz, hogy a 23 ember munkáját öt végezze, gépesíteni kellett. Így az a 18 ember nem ingyenélő volt, hanem a technika helyett dolgozott. Ezt az is mutatja, hogy a rendszerváltáskor 20 milliárd volt az ország adóssága, amit a Bős-Nagymarosi vízlépcsőre vettek fel. Mivel azt még nem építették, az összeg egyben bent volt a kasszában.

  A privatizáció körüli panamákhoz nincs mit hozzátenni, korrekt módon írta le. Bár az is mintha az Antal kormány alatt lett volna. Ennek utánanézek, most nem pontosítom az időpontot. Viszont nem értem, hogy jön ez a diktatúra építéshez. No mindegy, én sem érthetek mindent.

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 22
  11:02 d
  Egy Dénes Erősnek adott válaszomban attól kezdődően levezettem az adósság alakulását, a fidesz-1 kormány mivel adta át, egész 2012 decemberig. Nem akarom átmásolni ide.
  Az MSZP által felvett 28 milliárd hitel amit azért vett fel, hogy a világválság hatására ne zuhanjon forint-euró érték, ott csücsül a jegybanki tartalékban. Akkor növelték 9 ről, 36 milliárdra. A mol megvételére orbán vette fel a pénzt.
  Ami azért lényegi különbség, hogy az MSZP csak rendelkezési alapot kért, ami nem tényleges hitel, hanem igénybe vehető hitelkeret. Ezt az összeget vette fel orbán. Vagyis a tényleges hitelt a fidesz vette fel. Ez lényegi különbség.

 • Igen Lelfai

  azert fordulhatott ez elo, mert nem a regulakra, szabalyokra fokuszalnak a vezetoink na es persze egysegesen, hanem a hatalomra, annak mindenaron valo megszerzesere….sot, ha jol latom a regulak varhatnak, mert ez a helyzet elsosorban a megfelelo helyeken ad kedvezo lehetoseget a lopasra, nem erdekuk szabalyozni…ettol fognak megzavarodni az emberek, mert nem lesz miheztartas, az egyiknek elnezik, amit a masiknal buntetnek stb….erkolcsi katasztrofa, ami otthon van, de en ezert egyertelmuen a penztelen, uj partokat hibaztatom, akik ahelyett, hogy fokozatosan erosodtek volna meg es nemcsak anyagilag, hanem hozzaertesben, tapasztalatban, ahelyett erobol kormanyoznak orult nagy baklovesek, otletelesek es hazugsagok aran…

 • Az, hogy fasiszta, az talán túlzás, de etatista, erős fasisztoid jellemvonásokkal és törekvésekkel “megáldott ” kormányunk van, ehhez illő vezetővel , az biztos. Ha abban az értelemben nézzük a fogalmat, amit az eredeti -Muusolini -féle – “fascio di combattimento” takart , akkor a válasz igen.

  J

 • Misi!……….Kik uralták a hatalmat tőbb ideig?Kik tették nincstelenné a rendszerváltás után a magyarokat?Az MSZMP-ből miért maradt ki a munkás?Hova tünt a nép-vagyon?Netalán egyesek saját zsebre dolgoztak?Hova lettek a jól működő vállalatok és üdülöik?Átverték az embereket a teljes szabadság igéretével a liberális eszmék követhetőségével a jobb élet reményével áltatva.2010-re maradt a nincstelenség és a nyomor.Megkérdezhetnéd miéet is irom le ezeket?Mert ebben éltem-élek.

 • Washingtoni meghallgatás – Smith társelnök: méltánytalanok a magyar kormányt ért bírálatok

  Gondola – 2013. március 22. 07:34 – http://gondola.hu/cikkek/84807-Smith__m … latok.html

  Méltánytalanok és kettős mércét alkalmaznak azok a bírálatok, amelyek a magyar kormányt érik a demokrácia és az emberi jogok helyzetével kapcsolatban – foglalt állást Christopher H. Smith republikánus képviselő, az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke.

  *

  “De sokkal szerényebbeknek kell lennünk – különösen ha egy olyan országgal van dolgunk, mint Magyarország, ahol az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszere él és virul, ahol egy demokratikus párt, amely példátlan szupertöbbségét és felhatalmazását szabad és igazságos választások útján nyerte el, demokratikus alkotmányt fogadott el és nyitottnak mutatkozik az iránt, hogy másokkal együttműködjön az új törvényeiben mutatkozó hibák kiigazításában és javításában” – hangzott Smith képviselő nyilatkozata.

  “Ez egy egyenlők között folytatott párbeszéd és mi sokat tanulhatunk Magyarországtól. Különösen az államadósság alkotmányos korlátozására és arra a rendelkezésre gondolok, amely megvédelmezi a méhen belüli életet” – írta a Helsinki Bizottság társelnöke.

  Christopher Smith gratulált a magyar kormánynak, amiért az új alkotmány olyan dicséretes, az emberi jogokat előmozdító elemeket tartalmaz, mint amilyen …
  *
  Hosszabb cikk, a teljes szöveget ld. a fent megadott linken.

  Ilyen vélemény is van Magyarországról, nem is akár kitől!

 • http://mandiner.hu/cikk/20130322_gyongyospata_a_szent_korona_falva_lett
  hát szép jövő elé nézünk visszamegyünk a középkorba talán megbuggyant ez az önkormányzat?

 • Judit Noszticzius

  Fidesz-KDNP-tól jobboldali szélesőségesekkel együtt Magyar Gárdától Jobbik és sokfélei neonácig !!!!!!!!!!!!!>:-((((////////
  Persze,EU+ baloldali összefogások még megerősítjenek harcolni a Fidesz-KDNP + Jobbik,sokfélei jobboldali szélsőségesek és sokfélei neonácik ellen !!!!!!!!!!

 • Georgina Bojana

  Kedves Szilárd! Engedje meg, hogy ellent mondjak! Az Orbán Korány kitalálta azt a végtörlesztést. Csak az tudott végtörleszteni, akinek volt valami tőkéje, +ingatlana amit eladhatott jó áron – ma már az is csoda?! – Irgalmatlanul mélyen vannak a házak, lakásoknak az árai.
  A devizásokat eddig ezen kívül a fene sem mentegeti, ne legyenek téves gondolatai. Tehát végtörlesztett, akinek volt pénze. Akinem nem, az továbbra is nyög.
  Az árfolyamgát pedig olyan gödör, melybe nagyon kevesen lépnek, félve! Mert nem tudják a forint további szárnyallását – akár lefelé?! – Mi lesz pár év múlva egy újabb kölcsön?! Hirdetik, hirdetik – nem sok sikerrel. Az emberek rettegnek és reménykednek. Svájcnak sem annyira jó, ha mindig egyre feljebb és feljebb értékelik a pénzüket. Egyszer mindennek vége, reméljük, remnykedünk – ennek is.
  Csak annyit, aki 2008-ban felvett 3 millió forintnak megfelelő devizát (amit ugye nem is látott!) – jelenleg több, mint 4,5 millió forintnak megfelelő devizával tartozik.
  Hol itt a megmentés?! Sokan felkötik magukat, sokan az ideggyógyászaton kötnek ki. Ez már nem olyan barátságos kölcsön, mint anno az OTP-s volt, amiből a fél ország felépítkezett! Szó van, hogy forintosítják a hiteleket – és egy részét elengedik! Nem hiszünk benne.
  Tehát kérem, ne írjon olyat, ami nem éppen igaz. Legalábbis mi – devizások! – nem így értékeljük. Mivel nincs elfekvő pénzünk, aranyunk, így nem végtörleszthettünk. Végtörlesztettek a politikusok, azok, akiknek amúgy is jól futott a szekere… No ők igen. Meg kell nézni, kik közül kerültek ki azok akiket “megsegítettek”. No ezt tűzik a zászlóra, jó magasra. Szó nincs arról, hogy elengedik a hitelünk egy részét. Miért is tennénk?! De van szó az Alkotmányunk újra, meg újra megfogalmazásához, no meg még sok mindenről – amit kintről nem tudnak, csak aki itt bent nyög! Ennyit erről. No comment – tovább.

 • Nagyon jó írás.

  A téma sokunkat foglalkoztat, magam két évvel ezelőtt vetettem fel a régi ellenszékben. Én is feltettem a kérdést, fasizálódik-e Magyarország:

  “Napjaink súlyosan vészterhes közéleti és politikai folyamatait szemlélve sokakban felmerül a kérdés: milyen kilátások rajzolódnak ki és milyen forgatókönyvek körvonalazhatók a 2010-es választások óta hatalmon lévő rezsim társadalom- és gazdaságpolitikájából, legfőképpen pedig hatalomtechnikai ámokfutásának társadalmi és gazdasági életre gyakorolt hatásából kiindulva? Más szavakkal: meddig tartható fenn az Európai Unión belül egy nyíltan tekintélyelvű, autokratikus, a demokráciát és a jogállamot leépítő, helyébe ravasz diktatúrát építő, pártállami berendezkedésű önkényuralom?

  E kérdés megválaszolásában nagy segítségünkre vannak olyan éles szemű elemző publicisták, mint például Debreczeni József és Bartus László. Ők a legapróbb, legrejtettebb aktuál- és társadalompolitikai jelenséget is azonnal a lehető legtágabb összefüggésrendszerbe helyezzék, és ezáltal olyan széles és átfogó összképet tárnak olvasóik elé, amelyből bárki megértheti az általuk kíméletlenül bírált hatalom igazi természetét, valódi céljait és szándékait, elemző szavaik nyomán ugyanis az elnyomó rezsim propagandagépezetének összes hazugsága pillanatok alatt porrá zúzatik.

  Mit is mond Debreczeni és Bartus, milyen lehetséges jövőkép bontakozik ki jelen viszonyainkat elemző értelmezésük nyomán? Debreczeni már 2008-ban megjósolta, hogy mi vár ránk 2010 tavasza után. Jóslata pontról pontra beigazolódott. Bartus a jelen állapotok legkíméletlenebb ostorozója, aki elsőként ismert fel és mondott ki olyan döbbenetes igazságokat, amelyeket se előtte, se utána senki más nem vett észre: pontról pontra kimutatta és tudományos definíciókkal támasztotta alá, hogy pártunk és kormányunk lényegében a Mussolini-féle olasz fasiszta korporatív államberendezkedés mintáit ülteti át 21. századi környezetbe.

  Más tehetséges tollforgatók is sok-sok kisebb-nagyobb lényeges mozzanatot elemeztek ki a Fidesz gátlástalan hatalmi tombolásával és tudatosan manipulatív hazugságrendszerre épített propagandájával kapcsolatban. Mindegyikőjük közös vonása, hogy szinte kizárólag társadalompolitikai, hatalomtechnikai és – leginkább Bartus László nyomában – társadalomlélektani, szociálpszichológiai szempontok alapján értékelnek, elemeznek és vázolják fel a lehetséges jövőképek – nem sok bizakodásra okot adó – lesújtóan elkeserítő alternatíváit és kilátásait. Ezek szerint Magyarországon 2010 után egy saját hatalmát leválthatatlanul bebetonozó antidemokratikus és széles társadalmi rétegeket elnyomó önkényuralmi rezsim fogja birtokolni a teljhatalmat, a legoptimistább becslések szerint is minimum tizenöt-húsz évre.”

  Innen folytatva rátértem a gazdasági helyzetre, ami azóta, ezalatt a két év alatt csak romlott. És ez akkor előrelátható volt. Akkoriban 6-7%-os növekedést vizionált Matolcsy György, lett belőle közel 2%-os visszaesés.
  Az idén is hasonlóképpen alakul, miközben kúsznak fel a pénzügyi mutatók (308ft-os euró, emelkedő CDS felárak, kamatok, termelékenység nulla, munkanélküliség nő)
  Nincs építkezés – nincs valós, normális munkalehetőség.
  Mussolini fasiszta államában volt. Gazdasági fellendülés is volt – nálunk zuhanórepülés van.

  Mert tehetségtelen, csak a hatalomtechnikára figyelő pártkatonák vezetik az országot – a párthűség a fontos, a szakemberek repülnek. Ennélfogva az ország bedől, talán nem az államcsődig, de a működésképtelenség határáig.

  Cikkemet így fejeztem be:

  “Ha a vezetés éppen nem demokratikus, azért a gazdaság még prosperálhat, és az emberek jól élhetnek (Pl.Türkmenisztán), de ez már fordítva kurvára nem igaz. Ha a gazdaság épp egy jelen hatalom politikája miatt bukik, akkor a sóder, a szép szavak, a visszamutogatás édeskeveset fog érni. Vagyis: ha a gazdaság összeomlik, minden bebetonozás ellenére a jelenlegi hatalom is összedől, mint a lápra épített ház.”

  http://osszian.nolblog.hu/archives/2011/09/08/Osszefuggesek/

 • Figyelő
  2013 március 22
  9:45 du.
  ““De sokkal szerényebbeknek kell lennünk – különösen ha egy olyan országgal van dolgunk, mint Magyarország, ahol az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszere él és virul, ahol egy demokratikus párt, amely példátlan szupertöbbségét és felhatalmazását szabad és igazságos választások útján nyerte el, demokratikus alkotmányt fogadott el és nyitottnak mutatkozik az iránt, hogy másokkal együttműködjön az új törvényeiben mutatkozó hibák kiigazításában és javításában””

  bencsics, megadná mr. smith dealere címét? csuda jó cucc lehet, amit szív, ha ennyire el van varázsolva tőle!

 • Kedves Sitkuné!

  Elképedve olvastam a lengyel levelet. Hihetetlen, mennyire elvakult emberek írták, fel sem tudom fogni, honnan, milyen szemszögből nézik a folyamatokat, hogy nem veszik észre, hogy amit gondolnak Orbánról, annak épp az ellenkezője az igaz.
  Hogy keresztény, meg vallás?
  Nevetséges. Puszta képmutatásról van szó. De ez annyira nyilvánvaló, hogy még az Orbán hívek is tudják. Haszonelvűségből lettek egyik napról a másikra radikális liberálisból konzervatívok – mert ott épp üresedés volt vezető politikusokban, volt egy réteg, akit csak ilyen szólamokkal lehetett meghódítani.
  De ez a legkevesebb.
  A másik: az ország teljes és tökéletes tönkretétele. És itt Topapónak is válaszolok.
  2008-ban súlyosan érintette az országot a világválság, de éppen 2010-re kezdett kilábalni az ország.
  Nyitott gazdaságú ország vagyunk, a külföldi tőke, a beruházók nagyon fontosak lennének. az előző kormányok sikeresen tárgyaltak nagyberuházókkal, a Mercedesszel, az Audival – aztán konyec.
  Miután Mo-on megszűnt a jogállamiság, messze elkerül bennünket a működő tőke, beruházás nincs, ennélfogva munkahely sincs, adózás messze nem elegendő, és a kormány horribilis kamatokra bocsét ki kötvényeket, hogy az államot finanszírozni tudja.
  Így az államadósság nem csökken, hanem rohamosan nő.
  A despota politikai berendezkedés meghozta gyümölcsét – minden összeomlik szép lassan.

  Mintha minden önkényuralmi berendezkedésből kimazsolázták volna a legkárosabb motívumokat: némileg fasiszta, némileg államszocialista (most mánia lett az újraállamosítás), erősen nacionalista, de még nem náci (az a jobbik), de leginkább és legfőképpen maffiaszerű. Az országvezetés maga a maffia.

  Erről a jó lengyeleknek fogalmuk sincs. Csak a legócskább propaganda jut el hozzájuk, tájékozatlanságuknál csak a hiszékenységük a nagyobb.

 • Topapó
  2013 március 22
  7:57 du.
  valóban, ebben él, méghozzá jól, elégedetten, nyertesként.
  maga az emúttnyócévben se volt nincstelen, se nem nyomorgott, most is haszonélvezője az orbáni demokráciának.
  nem is értem, mire fel nyüzsög itt?

 • Kedves Kerekes Sándor!
  Amit leirt az mind igaz és jellemző ma hazánkra.Sajnos az itthon maradt segnyalós “értelmiség” a “békemenet”zászlaja alatt ennek a folyamatnak tapsol lelkesen.Tesszik ezt minden szégyenérzet nélkül.Megtévesztve ezzel nagyon sok bizonytalan embert.

 • Topapo

  szo nincs errol, az antal egyreszt nem irta ala az allamadossag eltorleset, a lengyelek megkaptak!, masreszt elkotyavetyelt mindenunket egy rosszul idozitett karpotlassal… a szocik olyan helyzetbe hoztak az orszagot, ami jo alap lehetett volna a rendszervaltasra, ha az uj partok elobb bele akartak volna tanulni a politizalasba, nem pedig azonnal lerabolni az orszagot…persze, hogy ezt latvan a szocik se hagytak magukat…amugy a kitalicskazott penzeket nem sajnalna az ember, ha latna, hogy az orszag javat is figyelembe veszik, de sajnos errol szo nincs…se a jobb oldalt eljenzo nep, se a bal oldalt eljenzo nep nem lesz boldog, ha nem tanulnak meg egyuttmukodni az orszag erdekeben, a jelenlegi politikusok ebben nagyon rossz peldat mutatnak onos erdekekbol…egyetlen szomszedos orszagban nincsenek hasonlo erkolcsi problemak, mint nalunk…ezt a megosztast fogja nyogni a nep meg vagy szaz evig!

 • Kik tették, Topapó! Azok, akik nem tudtak leszámolni hagymázas álmaikkal Nagy-Magyarországról, akik elkezdték megosztani az országot, akik szalonképtelenné tették országunkat -és vele együtt bennünket, az ország polgárait – más, demoratikus országok szemében…

  J

 • Figyelő
  2013 március 22
  9:45 du.

  Kár, hogy az nem a Szájer meghallgatásról, hanem Fellegi Tamás februári látogatásáról szól..
  Smith ezúttal nem vett részt a találkozón, mert Rómában járt a pápát üdvözlő amerikai delegációval..

 • Topapó
  2013 március 22
  7:57 du.
  Papó.
  12 év baloldali, 11 év jobboldali kormányzás az eddigi mérleg.
  A privatizáció 94-re szinte teljesen befejeződött. A pozícióban lévők megvásárolták a gyárakat, üzemeket, vállalatokat- fillérekért, vagy fillérekért adták el, ha asztal alatt meg megkapták a maguk kis járandóságát.
  ma is így megy. 2O% a tartifa, ha az önkormitól, állambácsitól akarsz felvenni, de van ismerősöm, akinek a bankos is azt mondta, megkapod a húszmillát. ha letejelsz négyet belőle..
  Nem a jobb, vagy a baloldal tette tönkre az országot, hanem a kettő együtt. Nincs mit egymás szemére vetniük..

 • Jó kérdés,jó hozzászólások…

 • Tüske Zsófia

  kicsit hosszú lesz – de tanulságos történet.

  “NRSZH

  Tegnap elkísértem öcsémet és sógornőmet. Sógornőm kapta a behívó végzést az NRSZH-tól. Ez volt rajta: “Végzés”
  Azt végezték, hogy kötelező megjelennie az NRSZH bizottsága előtt.
  “A végzés ellen önáló fellebezésnek helye nincs.”
  Már ettől görbe rándult a gyomrom, mikor megmutatták. Mi az, hogy kötelező, hogy nincs joga tiltakozni, hogy mennie kell, ha tetszik, ha nem?

  Elkísértem őket, mert siketek, öcsém hiába óvja a feleségét, ő sem sokat ért. Reggel félnyolcra szólt a behívó. 7.15-kor ott voltunk.
  Rokkantak álltak a zárt kapu előtt. Együtt vacogtunk az esőben, egyikünk sem szólt, mindannyian ugyanazt érezték, amit én. Iszonyt.
  Aztán félnyolc előtt pár perccel kinyílt a kapu. Biztonságiőr nyitotta kulccsal, és terelt minket befelé a keskeny járdán. Ahogy önkéntelenül egyes sorba kényszerülve befelé iparkodtunk, mellettünk biztonsági őrök vigyáztak, meg ne bontsuk a rendet, a sort.
  Hátul valaki kiabálni kezdett, azzal vádolta az őrt, hogy meglökte, rendőrrel fenyegetőzött. Nem láttam, mi történt. Az őr visszamordult rá, hogy fogja be a száját, ha akar járadékot, vagy kivágja.
  Egy ablakhoz tereltek minket, az őrök továbbra is ott álltak vigyáztak ránk, míg sorunkra vártunk. Öcsém megismert egy siket fiút és az édesanyját. Nekem is bemutatta őket, halkan beszélgettünk, majd sorra kerültünk, sorszámot kaptunk, a sorszámmal egy ajtószámot, és nem láttuk többé az ismerősöket. Minden ajtó előtt egy ember várakozhatott. Már ha nem volt kísérője. Sógornőmmel ketten is voltunk, ez láthatóan feszélyezte az őröket.
  Ahogy ott ültem, érdeklődve nézelődtem. A kártyával nyíló biztonsági ajtók mögött sorban tűnt el egy-egy fehér köpenyes öregember. Igen, ez volt a benyomásom, minden orvos hetven és a Matuzsálemi kor között. Hosszú fehér köpenyben, megvető, mosolytalan arccal.
  Odébb egy nő kiabált lefelé a lépcsőn.
  – Nyitást kérek a 105-ösre! Beengedne valaki? Biztonsági őr jött fel, lehúzta a kártyáját, a nő eltűnt az ajtó mögött. Az őr várt, míg becsukódott mögötte, majd lefelé indult.
  Vártunk. A nekünk kijelölt ajtó mögül hangos nevetés szállt felém. Ahogy odafigyeltem, rájöttem, sógornőm nevén kacagnak. Kiforgatják, gúnyosan tréfálkoznak. Ökölbe szorult a kezem, felálltam ,hogy jobban halljam. Egy ott dolgozó nő halatt keresztül a folyosón, rámförmedt.
  – Üljön le! Attól nem jut be hamarabb, ha ott ácsorog! Azért tettük oda a padot!
  Megvárta, míg leülök, csak akkor ment tovább.
  Végül kinyílt az ajtónk, az asszisztens kilépett, elkérte sógornőm papírjait. Én adtam át őket.
  – Ennyi? – mordult fel. – Csak ennyi papírral jöttek?
  – Ennyi – felelem megszeppenve, mint amikor kisdiák koromban elnagyoltam a házi feladatot. – Siket. Ott az audiogram.
  Bevitte a leleteket, majd kisvártatva behívott.
  Nem tudok rosszat mondani az orvosnőre. Kedves volt, szimpatikusak voltunk neki. Csak nem értettem, a sógornőm siketsége mennyiben függ össze a vérnyomásával, a szívhangjaival, a pulzusával. Más vizsgálatot nem végzett. Megkérdezte, mi a panasza.
  – Panasza? – értetlenkedtem. – Hogy nem hall.
  – Egyéb panasza nincs? Hogy kommunikál?
  – Jelbeszéddel.
  – Maga hivatásos jeltolmács?
  – Nem, a sógornőm, családtag.
  – És ki a férfi?
  – Az öcsém, a férje.
  – Miért vette feleségül?
  – Öh… Mert szereti….
  – Hogy szoktak veszekedni?
  – Nem szoktak. Szeretik egymást.
  – Na persze, gondolom. Leküldöm magukat a foglalkoztatási szakértőhöz.
  – Kihez? – nyikkantam. A szó olyan Orwellesen csengett. Vagy Madáchosan? A foglalkoztatási szakértő elbírálja, a Falanszterben ki mire alkalmas.
  – Ő majd megmondja, milyen munkát végezhet.
  Kifelé indultunk, udvariasan köszöntem, majd lenyomtam a kilincset. Az azonban nem engedett. Visszanéztem.
  – Zárva az ajtó – jegyeztem meg.
  Az orvosnő az asszisztensre pillantott.
  – Engedd ki őket!
  Az megnyomott egy gombot az asztalán, és a kilincs engedelmessé vált. Ismét összeszorult a gyomrom. Vajon van olyan is, akit nem engednek ki? De akkor mi lesz vele? Ha mindenkit kiengednek, minek a zár?
  Lementünk a földszintre, ott már a lépcső aljában várt az őr.
  – Hová? – mordult ránk.
  – A foglalkoztatási szakértőhöz – magyaráztam.
  Egy padra mutatott.
  – Ott üljenek le! Majd szólítják magukat.
  Köszönetet rebegtem a parancsra, és helyet foglaltunk. Több sérült ember ült ott kísérőivel. Egyenként megnéztem az arcukat.
  Egy mankóval ücsörgő fiút egy hasonló korú fiatalember kísért. Testvéreknek tűntek a vonásaik alapján. A mankós srác telefonba mesélte valakinek, hogy nagyon szemetek voltak vele. Félfüllel hallgattam a már sokaktól ismert rémtörténetet arról, hogy olyat követeltek tőle, amit nem tudott, elesett, de kinevették, pokróc stílusban beszéltek vele, megalázták. Bátyja egy zsömlét felezett éppen. Gondos aprólékossággal törte ketté, összemérte a darabokat, majd a nagyobbikat öccse kezébe nyomta. Az letette a telefont, és szorongva összemosolyogtak.
  Mellettünk egy vak lány egy idősebb nővel. A lány idegességében fehér botját kopogtatta ujjbegyeivel. A nő hallgatott. Majd szólították a lányt, az felállt, és a hang irányába indult a bottal. A nő összekapkodta a kabátokat, táskákat, de mire az ajtóhoz ért velük, az asszisztens berántotta a vak lányt, és az bezárult előtte. Ott állt a cuccal zavartan, tétován, nem tudva, mit tehetne. Végül jobb híján visszaereszkedett a padra.
  Hátunk mögött egy középkorú asszony down-kóros fia hátán tartotta a kezét. Nyugtatóan simogatta, tekintete riadtan járt ide-oda, ugyanakkor arcán ült az elszántság, hogy bármi áron fédi a fiát. A fiú egykedvűen bámult maga elé, nem mozdult. Tűrte a simogatást.
  Aztán szólították sógornőmet, és mi is felugrottunk. A foglalkoztatási szakértőnél ketten vártak. A női szakértő nekem esett, hogy mit keresek itt, milyen viszonyban vagyok a vizsgált személlyel, öcsém miért van itt, ő milyen viszonyban van vele. Miért nem tud beszélni sógornőm, és vajon tud-e magyarul különben.
  A férfi egy mondatban szakértette, hogy sógornőm nem alkalmas semmilyen munkára, mert nem tud beszélni, nem tud kommunikálni. Tehát munka nincs. Járadékot ne várjon, mert nincs öt év munkaviszonya. Tehát nem jár neki ellátás. Pont. Mehetünk.
  Majd kapunk határozatot, abban benne lesz minden, de ne számítsunk jóra. Mehetünk.
  Ekkor már egyetlen kívánságom volt. Kikerülni a zárt ajtó mögül, a nyomasztó légkörből. Odakint friss levegőt venni, és messzire elkerülni a jövőben minden ilyen helyet.
  Ahogy az ajtón kiengedtettünk, rohantunk végig a folyosón. A bejáratnál meginútunkat állta az őr.
  – Hova?
  – Haza – feleltem udvarias mosollyal. – Végeztünk.
  Kiengedett az ajtón.
  Nem tudom miért, de a kapun kilépve visszafordultam, pásztáztam a homlokzatot, a falat. Úgy éreztem, valahol ott kell lennie a feliratnak:
  “A munka szabaddá tesz!”
  Amikor már az utcán mentünk, öcsém megszólalt.
  – Olyan volt, mint Auschwitz – mondta. Pedig saját gondolataimat nem osztottam meg vele.”

 • Lélfai Szilárd

  Don Ovuz!

  Nem nyert!

  Egy ismerősömről volt szó, párttitkár és raktárvezető volt! 1991-ben a vállalatot megvette egy „jó elvtárs”, és a saját vagyonát már nem pocsékolta! A raktárvezetőt elküldte nyugdíjba, a 18 hölgy mehetett ahova tudott, maradt az az 5 aki tudott is és akart is dolgozni! Ez valóban az Antallék idejében volt!
  A másik példa kezdete szintén, de a becsődöltetés, a dolgozók pénzének a lenyúlása az 2004-2005-ben!

 • Lélfai Szilárd

  Kedves Georgina Bojana!
  2003-ban 3 millió kedvezményes lakásvásárlási kölcsönt vettem fel! Az elmúlt 10 év alatt kb. 2.800.000 Ft-ot fizettem be a bankba és már csak 2.800.000 Ft-t kell a következő 10 évben fizetnem!
  Pedig én nem is vagyok “devizahiteles”!

 • Kerekes Sandor

  Azt kerem a szerkesztotol, igen, Christopher ez Te vagy, hogy Tuske Zsofia irasat mint onallo cikket tegye kozze. Lehet azt?
  Gondolom a szerzonek nem lesz kifogasa ellene.

 • Lelfai ur…ez a tragedia…..az uzsorakolcsonoket ma a BANKOK nyujtjak ugy magyarban mint az usa-ban….kizart dolog hogy kanada kivetel lenne…..szegeny mozes kotablara irta hogy ne lopj…..osszetortek a kotablait es be se engedtek kanaanba…mi magyarok se vagyunk jobbak…marmint a bankaraink….en ha a vilag ura lennek azonnal beszuntetnem a kozgazdasz kepzest peldaul…semmi haszon beloluk……

 • Tuske Zsofi..azt kifelejtette holgyem hogy amikor elkotyavetyeltek a gyarakat,azaz elloptak a gyurcsanyok,bajnaik, szelesek,demjanok,csanyik…..akkor az utcara tett dolgozokat CSALASSAL , orvosi csalassal lerokkantositottak……maga meg csak auschwitzoljon abbol senkinek se lesz baja legfeljebb en lenezem a szellemi kepessegeit mint as fasiztazo ernyo nyitogaTO OKOSOKAT IS

 • Lélfai Szilárd

  Kedves Tüske Zsófia!
  Idézetek az Ön által ajánlott irodalomból!
  „2011-ben Strasbourgban 34, Magyarországgal kapcsolatos ügyben született ítélet, ami az összes tavalyi ítélet három százaléka. A tavaly ítélettel lezárt ügyek általában 2008-ban vagy 2009-ben kerültek Strasbourgba, és még korábban kezdődtek Magyarországon.”
  „A korábbi években évi 450 alatt maradt a Strasbourgban befogadott magyar ügyek száma”
  „A statisztika szerint Magyarországon tízezer lakosra 0,66 befogadott ügy jut, ami növekedést jelent ugyan az előző évekhez képest, de még mindig kevesebb, mint a kontinens átlaga (0,79)”
  „A strasbourgi bíróság tavaly három esetben marasztalta el a magyar államot a kínzás és az embertelen, magalázó büntetés tilalmának megszegése miatt. Ezekben az ügyekben elítélt bűnözők fordultak a bírósághoz, kifogásolva az eljárást, illetve a fogva tartásuk körülményeit.”
  „Az emberölés miatt jogerősen elítélt, jelenleg is 15 éves büntetését töltő Szél Lászlónak a bíróság 12 ezer euró kártérítést és 3750 euró perköltséget ítélt meg, mivel a Budapesti Fegyház és Börtönben olyan túlzsúfolt cellában tartották fogva, amelyben a minimálisan elvárható négy négyzetméter helyett csak 2,7, később 3,1 négyzetméter jutott egy főre, illetve a vécé nem volt elszeparálva a cella többi részétől.” – Igazuk van! Breivik is egy 3 szobás lakosztályt kapott!

  Ezekre a tényekre Ön hívta fel a figyelmemet, de mi köze ezekhez a mai kormánynak?

  A Császty ügyben még nincs ítélet!

 • Lélfai Szilárd

  Kedves Judit Noszticzius!

  Azt hiszem mégsem a fordítógépeddel van baj! Sem-sem.
  Az “EU+ baloldali összefogások” ragyogó ötlet, már meg történt! Sem-sem! A következő javaslat lehet az Antant és Trianon II. vagy sem-sem!

 • Lélfai Szilárd

  Kedves kakukk!

  Csak csendesen “bankározzon” mert mindjárt megkapja az antiszemita jelzőt, pedig biztos nem az, legalább is nem hiszem, hogy a kb. 300 millió, magát Sém leszármazottjának valló embert is ellenségnek tartaná!

 • kakukk

  ennek a visszamutogatasnak semmi ertelme, adott egy szocialista tarsadalom, amely a szocialis vedohalok biztonsagaban nott fel es ezt a tarsadalmat kellett volna atvezetni egy penz- es teljesitmenykozpontu rendszerbe….a hibak mindket oldalrol egyreszt tudatlansagbol, tapasztalatlansagbol adodtak, hiszen nincs minta elottunk hasonlo problemara, masreszt hatalmi celokbol…a szocialistaknak volt hatalmuk igy ok biztos nem voltak elszantak az orszag lerablasaban, viszont arra nem szamitottak, hogy az ujonnan jott partokat kozel se fogja zavarni az a teny, hogy nem ertenek egy orszag vezetesehez es erobol fogjak megszerezni a hatalmat…a sikertelenseg oka ez a nagyfoku gyulolkodes, a kommunistazas es osszeuszitas, ami egyebkent teljesen alaptalan, mert a fidesz az a part, amelyik nem tamogatja az ugynoklista nyilvanossa tetelet, koztuk vannak a legnagyobb kommunistak es ezaltal egyertelmu, hogy a nepuszitas csupan egy undorito modja az orszag lerablasanak, amig egymast marjuk, addig ok kitalicskazzak a penzt simicskaval…de mar emlitettem, ez se lenne gond, ha ertenenek kicsit is az orszag vezetesehez, de teljesen dilettansak minden teren…ez az orban maga a problema, egyetlen modon lehetne penzt csinalni belole, ha kiadnank orszagoknak konfliktus kirobbantasa celjabol es annak megkernenk az arat…semmi masra nem jo…

 • Lélfai Szilárd

  Az alapkérdéstől messze eltértünk!

  Kérdés: Fasiszta-e az Orbán kormány?

  Válasz:

  1.Igen, mert a “többséget képviselő kisebbség” így döntött!
  2.Ha mégsem, akkor érvénybe lép az első pont!

 • Lelfai

  mindegy, innen demokraciabol nezve, valami nem stimmel az biztos…minden orszag fasizalodik, amelyik ilyen komoly gazdasagi gondokkal kuszkodik, mint mi…

 • Lelfai ur…..az izraeli knesszetben is antiszemtaznak , fasisztaznak idonkent….ugyanugy semmi ertelme mint a nyilasozasnak…aztan csodalkoznak amikor a bayer meg bagolykopetezik…irigyek hogy nem nekik jutott eszukbe

 • Terez anyu…mindenki mindig visszamutogat….a szoci a fideszre ….a fidesz a szocira….ugyanez van az usa-ban , izraelben….mindenhol ahol NINCS egy part rendszer……a sikernek tucatnyi edesapja edesanyja van…a baj az mindig ARVA gyerek

 • kakukk

  ugyan ne hasonlitsa mar Amerikat Magyarorszaghoz…ott kepesek egyuttmukodni az orszag erdekeben, az ellenzek nem ellenseg…csak nalunk politizalnak ilyen primitiv modon, itt Kanadaban is tobbpartrenszer van megse utaljak egymast az emberek, elheto szabalyok vannak es az emberek bekesek, segitokeszek a problemaik ellenere…jah es tobbsegeben a jok elnyerik jutalmukat, a rosszak a buntetesuket…otthon meg mindha minden forditva lenne…

 • Terez anyu!………..Úgy védi a rerndszerváltó szocikat mint,ha maga is az lett volna.Netalán családtag?

 • Ille!……..Osztottam magának lapot?Nem tudok róla.Akkor pedig a kibicnek /finoman/pszt.

 • Kerekes Sandor

  Syolid Lelfai irja:

  “Az alapkérdéstől messze eltértünk!

  Kérdés: Fasiszta-e az Orbán kormány?

  Válasz:

  1.Igen, mert a “többséget képviselő kisebbség” így döntött!
  2.Ha mégsem, akkor érvénybe lép az első pont!”

  Valaszom:

  Mondja Lelfaikam, miota lett ennyire okos?
  Termeszetesen a “tobbseget kepviselo kissebbseg” alatt a fideszt erti, hiszen ki mas lehetne.
  Igy meg vilagosabb, hogy a fidesz rezsim fasiszta.

 • Topapó
  2013 március 23
  7:18 du.
  ugye, belátja, hogy a maga lapjainak semmi szerepe nincs ebben a játékban? teljesen érdektelen, kinek oszt, és kinek nem. nem maga az osztó! mi több, se nem oszt, se nem szoroz 🙂
  nincs abban a helyzetben 😀

 • Kerekes Sándor

  Minden diktatúrát az áldozatai minősítenek. Amíg egy rezsimnek csak az ellenzékben lévő pártok a “kárvallottjai”, addig nem beszélhetünk sem fasizmusról, sem másról. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Orbán kormánynak nincsenek párthovatartozástól független áldozatai. De jobban körül kéne írni őket, és bebizonyítani, hogy valóban azok. (Amit pl. Tüske Zsófi írt, az elég hiteles.)

 • Kerekes Sándor

  Pontosítok. Amit Tüske Zsófi a rokkantak felülvizsgálatáról írt, az hiteles.

 • Tüske Zsófia

  Kedves Kerekes Sándor,

  az általam ideidézett szöveg nem az én történetem, hanem Bartos Enikőnek a facebookon közzétett élménye.

 • Tüske Zsófia

  kakukknak: nem felejtettem el, mi történt a gyárak elkótyavetyélése és a munkahelyek tömeges megszűnése idején, de felhívnám a figyelmét arra a nem elhanyagolandó tényre, hogy mindez az Antall- és Boross-kormányok idején zajlott le, ezért nem igaz, hogy ebben Gyurcsánynak és Bajnainak bármi része is lett volna. Szélest említheti, mert az Ikarus és a Videoton megszűnése az ő nevéhez köthető. Az orbán-párti Demján nem éppen a rombolásról és a privatizációról híresült el, hanem inkább új szövetkezeti formában működő üzletek létrehozásáról. Csányi, az OTP-vezér most a felcsúti földbirtokossága miatt már enyhén szólva nem örvend jó hírnévnek, a bankja sem a legolcsóbbak közé tartozik. Nem kellene ezeket összekeverni.
  Ami a csalással rokkantosított embereket illeti: történt ilyesmi, de azt azért nem gondolhatja komolyan, hogy a húsz-harminc évet a bányában, vagy a kohó mellett lehúzott melósnak, vagy a három műszakban gürcölő szövőnőnek csalnia kellett ahhoz, hogy az egészségkárosodását megállapítsák…. azért az egészségminősítő bizottságok orvosait kivétel nélkül korrupt gazembereknek minősítéséhez kell némi pofátlanság.
  Mellesleg az általam beidézett történet alanya egy süketnéma fiatalasszony nem a szociban lett csaló rokkant, se nem álsüket, aki az őt minősítő orvos szerint semmiféle munkára nem alkalmas, mert csak jelnyelven tud kommunikálni. Na de ha már nem dolgozott – a munkaképtelensége ellenére 5 évet, akkor lehetőleg rövid úton dögöljön éhen, igaz? Az meg, hogy a szellemi képességeimet lenézi, engem nagyon nem ráz meg… felőlem azt hisz rólam, amit csak akar.

 • Tüske Zsófia

  Lélfai Szilárdnak: kérdezte, milyen irodalmat olvasok, ami szerint Magyarországot elmarasztalta az emberi jogok megsértéséért a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság.
  Válaszoltam.
  Erre az a válasza, hogy ez mind bagatell.
  Mindenesetre a jogsértés a maga bagatellizálása ellenére fennáll.
  Ha nagyon hevesen követeli, a héten gyűjthetek magának ilyen jogeseteket ügyiratszámokkal együtt, de ha hozzáfér megfelelő adatbázisokhoz és nagyon kíváncsi, megteheti ugyanezt maga is. Egyet nem tehet meg: nem állíthatja, hogy nem voltak ilyen esetek.
  Császy ügyében még ítélet valóban nem volt, bár az ügy rétestésztaként húzódik, és az ügyészség mindent elkövet, hogy a valamikor fideszes Császy Zsolton megbosszulja azt, hogy nem volt hajlandó – hamisan – Gyurcsányra kenni a sukorói ügybe való beavatkozást. Ha kiváncsi a részletekre, utánanézhet, minden fent van a neten, még Császy vizsgálati fogságban tett vallomásának jegyzőkönyvei is. Nem tudom, élt-e az ötvenes években, vannak-e élményei a koncepciós perekről…. az én nagyapámat horthysta tábornokként bebörtönözték és halálra ítélték, de megúszta egy kitelepítéssel, mert Gömbös hatalomra jutásakor nyugdíjaztatta magát. Nagybátyám több évre Kistarcsára került, családját szintén kitelepítették, sógorom a Sólyom-perben lett halálra ítélve és lett a két életben hagyott egyike. …. szóval a Polt Péter-vezette ügyészség próbálkozásaiban nekem biza visszaköszön ez az időszak. Ha maga ezt nem látja, vagy majd csak későn kapcsol, sajnálom, én szóltam.

 • Tüske Zsófia

  topapónak: még mielőtt bárkit is rendreutasít, mert hozzászól egy fórum témájához, eltöprenghetne arról, magának ki osztott lapot.

 • Topapo

  nem vedem a szocikat, sosem voltam parttag, kisztag semmi, de amugy sokszor megkornyekeztek, mert kituno tanulo voltam…egyszer delegacio jott a lakasunkra a keruleti parthazbol, voltam vagy 20 eves stb. de szerencsere mar akkor is tudtam, mit akarok es ok nem fertek bele az elkepzeleseimbe…DE ettol meg latom, hogy ok sokat tisztultak, az uj generacio lenyegesen kulturaltabb, szelesebb latokoru, mint elodeik es a szocik mar meglevo kul- es belfoldi kapcsolatai reven tudtuk volna csak vegigcsinalni a rendszervaltast, ezt rombolta szet orban es semmilyen alternativat nem kinalt helyette, sot lassan senki nem all velunk szoba, ignoral Amerika, a Nyugat es utalnak minket a szomszedos orszagok is…orbannak elobb meg kellett volna ernie erre a feladatra, ez nem tortent meg es ezutan mar nem is fog…igy nem maradt neki mas, mint az arrogancia…ez higgye el se maganak, se nekunk nem hasznal!

 • T. Ille űr. T. normális vitapartnerek! Olvasván topapó nevű /finoman is/ MENTÁLIS hadirokkant beírását Ille úrra vonatkozóan , kérem, hogy a mai naptól ignoráljuk, amíg rá nem jön, hogy egy klubban nm illik lábat az asztalra téve, padlóra hamuzva hagoskodni-pláne, ha a kluban ő is csak tag…

  J

 • Zsófika!………….Tán el kellene olvasni,hogy miért is irtam azt az Illének amit irtam.Válasz volt egy nekem szóló beirására.

 • Lélfai Szilárd

  Kerekes Sandor!
  “”Termeszetesen a “tobbseget kepviselo kissebbseg” alatt a fideszt erti, hiszen ki mas lehetne.””
  Ha humorizálni akarnék, azt mondanám, régen volt utoljára irodalom órán! Az idézőjel azt szándékozik jelenteni, hogy a most kisebbségben levők, (saját álmaik szerint), a többséget képviselik! Mivel ők úgy döntöttek, és ezt szajkózzák az egész világban, hogy az Orbánék fasiszták, akkor ez így is van!

  “Igy meg vilagosabb, hogy a fidesz rezsim fasiszta.”
  Ez a mondata még a kisebbség két essel való írása dacára sem érthető! A Fideszt a többség választotta, és többségben is vannak!

 • Tüske Zsófia

  elolvastam. a “lap” ennek ellenére itt mindenkinek jár.

 • Ille István
  2013 március 24
  3:32 de.

  ille, ille:)
  Szerintem te csak a labda vagy ezen a pályán, akibe jobbról is, balról is belerúgnak.
  Hozzáteszem, hogy megdolgozol érte, olajbogyó 🙂

 • dakota
  2013 március 25
  8:02 du.
  na és? az pedig, hogy mi vagyok, és főleg, milyen pályán, remélem, belátja, nem kompetens a megítélésében.
  persze, véleménye azért lehet, csak éppen nem nagyon számít 😛

 • Journalist
  2013 március 24
  9:15 de.
  dakota és az illem? lótolvajlás, az igen, abban igencsak híresek a dakoták, oly annyira, hogy még a baráti törzsek lovait is képesek ellopni, azután meg letagadni.
  őt se nagyon szokta zavarni egy -egy írásom tartalma, csak a személyeskedésre koncentrál. tegye, ha jól esik neki.

 • szerintem meg Ille az arulok taborat gyarapitja, Topapo a magyarellenes naciket, egyikre sincs szukseg! es ettol a picinyemtol, mucustol meg egyenesen hanyok…tenyleg buzis

 • Kerekes Sandor

  Kedves Lelfai Szilard On volt oly szives a tobbseg neveben nyilatkozni imigyen: “Ez a mondata még a kisebbség két essel való írása dacára sem érthető! A Fideszt a többség választotta, és többségben is vannak!”

  Nos, Urasagodnak nyilvanvaloan komoly nehezsegei vannak bizonyos egyszeru fogalmak megertesevel, kulonosen, amikor a szamok is szerepet jatszanak.
  A 2010-es valasztasokon az elso forduloban a valasztok 64.2%-a szavazott, mig a masodik forduloban mindossze 46.64%-a. Az osszesitesben a Fidesz 52.8%-kal nyerte el a ketharmadot. Ez azonban az osszes vasztoknak mindossze 33.9%-a, ha az elso fordulo reszveteli szamat vesszuk alapul. Ha azonban a masodik forduloet, amely valojaban szamit mert az dontotte el a valsztast, akkor a teljes valasztoi szam 24.6%-a valasztotta meg a ketharmadot.
  Ez az a “tobbseg” amelyet a Fidesz kepvisel.
  Ez egyben jo lecke is a valsztok szamara, hogy mekkora kockazatot vallalnak, ha nem mennek szavazni.
  Ami pedig Ont szemely szerint illeti, jol kepviseli az elvakult, a valosagtol elrugaszkodott, tipikusan magyar ostobasagot. On az, akit a legnagyobb marhasagokkal is az orranal fogva lehet vezetni. Gonolkozni nem tud, nem is akar, beeri ures szolamokkal, tekintet nelkul a tenyekre. Remelem, ekozben csendben szegenyedik el, anelkul, hogy eszrevenne, hiszen boseges vigaszt talal a ketharmados szolamokban.

 • Terez anyu
  2013 március 26
  7:35 de.
  hány? akkor javaslom, szorítsa össze a fogait, így megtakarít jó sok újbóli bevitelt. egyszerűen visszanyeli, és már jól is lakott.
  topapó egy hazai kis senki, bevallottan jobbikos, már régóta rajong értem. igenis, szükség van rá, elrettentő példaként, hogy mennyire képes egy normálisnak indult agy nemzeti alapon eltorzulni.
  hogy maga szerint kinek a táborát gyarapítom, teljesen indifferens. de sokat segítene a megítélésén, hogy kifejtené, kit és mit is árulok. gondolom, komoly érvei vannak, készek vagyunk meghallgatni. akár külön postot is sikeríthetne belőle – ilyet már többször kértem magától, de attól tartok, képességei ehhez kevesek – és, ha megküldi, biztosítom a megjelenését.
  szóval, hajrá, piri néni!

 • Lélfai úrnak–(Az se’ baj ha más is elolvassa…)

  Már eddig több költségtérítést kaptak a képviselők a parlamenti ciklusban, mint az előző négy évben – írja a Blikk.

  A lap elkérte a parlamenttől a költségtérítési tízes toplistát. Az élboly legalább bruttó 25 milliót vághatott eddig zsebre, a ciklusból hátralévő 14-16 hónapban pedig újabb 11-12 milliót kaphat. Így a 40 milliót közelítik majd a legnagyobb térítések, szemben az előző ciklus 24 milliós összegeivel.

  A növekedés oka, hogy 2009 előtt a politikusok még nem adóztak ebből a pénzből, amikor ez változott, a honatyák annyit emeltek az összegeken, hogy nettójuk ne csökkenjen. A költségtérítés két részből áll. Egyik a lakhatási támogatás, amely 115 950 forint, s annak jár, akinek a fővárosban vagy választókerületében nincs lakása. A nagyobbik rész a választókerületi pótlék. Mértéke attól függ, milyen messze van a képviselő választókerületi székhelye Budapesttől. Ez újabb havi 140-672 ezer forint lehet.

  A TOP 10

  1. Hörcsik Richárd (Fidesz) 26 800 000.-
  2. Apáti István (Jobbik) 26 757 071.-
  3. Vitányi István (Fidesz) 26 720 491.-
  4. Lipők Sándor (Fidesz) 25 838 950.-
  5. Gyüre Csaba (Jobbik) 25 421 801.-
  6. Pálffy István (KDNP) 25 385 445.-
  7. Firtl Mátyás (KDNP) 25 230 720.-
  8. Jakab István (Fidesz) 25 230 720.-
  9. Pósán László (Fidesz) 25 230 720.-
  10. Ágh Péter (Fidesz) 25 216 581.-

 • Nem lehet fasiszta.
  Mert az olasz fasizmus,az nemzeti mozgalom volt,mindenkit befogadott,vallástól nemzetiségtől függetlenül,aki támogatta az egypárti diktatúrát.
  Nálunk nyilas diktatúra van.
  Amely kirekeszt mindenkit(vallást-nemzetiséget-ellenzékit) akit ők nem ismernek el.

 • Lélfai Szilárd

  Kitől tanuljunk demokráciát!?
  “Tény, hogy a II. világháborúval – lassú folyamatban – lezárult az eugenika rasszhigiénés szemlélete, mégis az elnevezéstől függetlenül folytatódtak az eugenikát jellemző folyamatok. Az USA-ban a 70′-es évek végéig (pontosan: ’81-ig hivatalos sterilizációk történtek.”
  Ez igaz, vagy csak kacsa?

 • Lélfai Szilárd

  falusi!
  Vérzik a szívem az MSZP, LMP képviselőkért!
  Mellesleg ezt sem engedném, csak igazolt számlák alapján!

 • Ille

  maga komolyan gondolja, hogy a posztiras valakive teszi magat? maga, mint mar emlitettem egy szenilis venember, aki elarulta a balliberalis oldalt, elarulta azokat a baratait, akik reven idekerult es elarulta az ugyet is, amiert itt allitasa szerint kardoskodik…teljesen mindegy mit er az en velemenyem (egyebkent sokat er), mint mar mondtam volt a maga posztjai kozul is csak azok erdemelnek figyelmet, amit osszeolloz a konyvtarban, ami sajat koltes az szanalmas! maga itt vendeg, annak sem kellemes, ha itt akar maradni a “haverjaival” egyutt, akkor tanuljon meg kulonbseget tenni…vensegere is erdemes!

 • terezanyu…ille beteg …..kezelni kene cihiatereknek…..de maga is beteg….gyilkos kadar jancsi ittfelejtett betege….jarjon ki a sirjahoz

 • Lélfai Szilárd
  2013 március 26
  3:00 du.
  Vérzik?
  Az enyém nem. Én egy fillér költségtérítést sem adnék.
  Félmillás fizetésbe belefér a benzinköltség, meg a nassolás.
  Budapestre az ország bármelyik részéből el lehet jutni három óra alatt.

 • kakukk

  en annal joval fiatalabb vagyok, hogy a kadar-renszer “ittfelejtett betegenek” tekintsen es akarhogy is kavar, Magyarorszagon utoljara beke a rendszervaltas elotti evekben volt, ha nem ott elt, ne ugasson bele…

 • Kedves kakukk, magát ki felejtette itt? Gyilkos Horthy- esetleg Szálasi? Vagy-ami még rosszabb: Rákosi?

  J

 • Tájékoztatásul:
  1. A Postabankot az első Orbán-kormány tömte ki jó sok pénzzel, amikor már tönkrement.
  2. Nekem nagyjából mindegy, hogy milyen diktatúra van, mindegyiket utálom. Sajnos, ismét élem meg, csak sokkal rosszabb körülmények között, mint régen.
  3. Akik itt a többséget szajkózzák, jó, ha legalább két dolgot tudnak.
  a.) 1994 és 1998 között az MSZP-SZDSZ kormánynak 72%-os kétharmada volt (a mainak 69%), mégsem törték össze az országot és a demokráciát, sőt pl. az alkotmánymódosítást négyötödös többséghez kötötték, hogy ne lehessen konszenzus nélkül módosítani. (Ezért dobta ki az egészet a fidesz.)
  b. A többség nem azt jelenti, hogy korlátlan és ellenőrizhetetlen a hatalom. Magyarországon jelenleg ezt jelenti, ezért diktatúra, amely MINDEN diktatórikus eszközt használ: a személyi kultuszt éppúgy, mint a magánhadseregeket, a törvények semmibevételét, a különböző társadalmi csoportok semmibevételét, a munkavállalói jogok megnyirbálását, a polgári jogok eltörlését. (A zalaptörvényből számtalan példa hozható. Ez a többségi elv, amely igen nagy karriert futott be a 20. században, orosz neve: bolsevizmus.
  Az egy C.H. Shmithen kívül nem hallottam, hogy bárki védte volna az orbán alaptörvényét. Azon kívül hogy az illető a HB alelnöke, republikánus képviselő. Megnyilatkozásai nem annyira a konkrét magyar helyzetről szólnak, inkább Obama lejáratásáról. Ezzel szemben több nemzetközi alkotmányjogász (és most már magyar is, hogy csak a volt elnököt Sólyom Lászlót és a fidesz egykori tanárát, tanácsadóját, jelenlegi alkotmánybírót, Stumpf Istvánt említsem)rendkívül éles kritikát fogalmazott meg, sőt magyar veszélyre hívta fel a figyelmet. Például Sheppele professzor, aki egyébként négy éven keresztül dolgozott Magyarországon, tehát részletesen ismeri a helyzetet.

 • Kopácsi Judith

  Teréz anya, Ille csak velem egy gyékényen árúl, de hogy nem a Hazát, az egyszer biztos. És miután volt szerencsém személyesen is találkozni Ille Úrral, igy bátran állithatom se nem meleg, se nem beteg.

 • Kopácsi Judith

  Ja, és ha kell, erről egy pöcséttel ellátott igazolást is adok.

 • Terez anyu
  2013 március 26
  3:22 du.
  mármint, hogy mi ér sokat? a maga véleménye? talán az ócskásnál 😀
  mondja, mégis, hogyan érné el az eltávolításunkat? miért is lennénk vendégek? no meg, nem hiszem, hogy abban a helyzetben lenne, hogy a maga megengedő készségéhez lenne kötve bármelyikünk ittléte.
  éntőlem izmozhat itt annyit, amennyit akar, csak megizzad, és dezodor használata nélkül az bizony, büdös. igaz, nemzetáruló, hazaáruló már voltam, a liberális baloldal árulója még nem. éppen ideje volt.
  csak szóljon, ha tud egy jobb állást, ha megfizetnek, én bármit és bárkit elárulok!
  de mivel – ahogy jelezte – jóval fiatalabb nálunk – burkus se mai gyerek éppen – nem csodálkozom, hogy 66 évemmel vénembernek tekint. én meg inkább nem is jelzem, hogy magát mindek tekintem 😀

 • talalom
  2013 március 28
  7:10 du.
  nos, stumpf meg is kapta a magáét a mentálisan már teljesen szétesett kövértől!

 • Tüske Zsófia

  Lélfai Szilárd, sterilizálásokat nemcsak Amerikában végeztek nevezett időszak után, hanem cigány nők esetében nálunk, a miskolci kórházban is.
  falusinak: az a félmillás fizetés rendszerint a bizottsági munka után járó kiegészítéssel több, mint egymilla.
  míg a közmunkáról:
  http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/a-kozmunka-korlatozasaval-trukkozik-a-kormany-397680

 • Kerekes Sandor

  Kopacsikam, nagy oromomre szolgal, hogy Ille ur egeszsegi allapotat sikerult megnyugtatolag tisztaznod. Hosszu es boldog eletet kivanok neki. De mar hogy a sexualis termeszetet mikent azonositottad, az erdekelne. Kulonosen, hogy utolag “pöcsét” emlitesere kerult sor.

 • Ille

  eleg, ha a nol-blogon mergezitek a levegot, hogy sajat irotarsadat idezzem: “Rasid, tahosagod felulirja kepessegeidet”…nyirfa irta, gondolom ismeros! eppen ezert eltakarodjal innen (is)! A gyurcsanyozo mszps, liberalis arulok meg mennek a sullyesztobe, veled es haverjaiddal egyutt!

 • Kopacsi

  maradjunk annyiban, hogy johiszemusegednel mar csak naivitasod nagyobb, en kb 5 eve kiserem nyomon ezt az idiotat az irasai alapjan es semmi figyelemremeltot nem talaltam benne, hogy te kit melengetsz a kebleden, az a te maganugyed…akik pedig gyurcsanyoznak a nagykozonseg elott, azok arulok, nekik koszonhetjuk orban 2/3-at, mert elbizonytalanitottak az embereket…az okozott kar felmerhetetlen!

 • T. Ille úr, szeretném megkérdezni , hogy mi történt, mire gondol?

  J

 • Journalist
  2013 március 29
  10:41 de.
  óh, én csak belemélyedtem ekkicsit a dakota törzs múltjába és a dakoták jellemrajzába 🙂

 • Kerekes Sandor
  2013 március 29
  8:34 de.
  irigy kutya 🙂

 • Tüske Zsófia
  2013 március 29
  4:59 de.
  Igazad van, elfelejtettem odaírni, hogy a bizottságosdit sem, és a kettős munkahelyet sem tartom ethikusnak.
  (Olyasmire gondolok, mint orsz.gy.képvis., meg önkorm.képvis.plusz a bizottságok.)

 • Terez anyu
  2013 március 29
  9:33 de.
  na, ezen még dolgozzon egy csöppet 😀
  azért az megható, hogy öt éve figyelemmel kíséri munkásságomat, bár, ha jól sejtem, ez csak valami beteges dolog lehet.
  persze, még az is előfordulhat, hogy a tanulásvágy sarkallja, mivel szellemi képességei…khm…hagynak némi kívánni valót 🙂

 • Kopácsi Judith

  Kerekes, ha már ilyen kedvesen kérdeztél, bevallom neked. Onnan tudom Ille egyenes hajlamait, hogy volt szerencsém találkozni tündéri, aranyos, értelmes párjával, aki minden oldalról nőnek tünt. 🙂

 • Kopácsi Judith

  Teréz anyu, ha jól emlékszem eddig még sajtó és szólás szabadság van sok helyen, Kanadában meg pláne. Engedelmed nélkül is képesek vagyunk úgy a NOL-on, mint itt is kinyilatkozni. Neked meg jogod van nem olvasni minket, ha nem a szájad íze szerint irunk. És jogod van megtalálni azokat a forumokat és sajtókat, ahol a kedved szerint irnak.
  Csak csenben jegyzem meg, nincs olyan politikus, akit ne lehetne kritizálni. A nép pénzén élnek és a népért kéne cselekedniük.

 • igen Judith

  itt mindket oldalt lefikazta, ezert innen mennie kell ha buzi ha nem:) amugy meg szemelyes szimpatiadat kifejezesre juttathatod iranta napjaban ezer emaillel, skyppal vagy amivel akarod, itt ne mergezze a levegot, ha lehet!

 • Kopácsi Judith
  2013 március 28
  10:49 du.
  judithom, ebből már nem jövünk ki jól 🙂

 • valamit nem értek…ez a szerencsétlen teréz anyu – leánynevén nyilas misi – olyan, mint egy elszabadult hajóágyú, tör-zúz ide-oda hányódása közben mindent, lő mindenfelé.
  ugyan, mi tart vissza attól, hogy hp-nak nevezzem? most nem az ismert nyomtató márkára gondolok.

 • Ille

  es akkor mi van, ha akarminek nevez? szamit az valahol valamit, hogy maga kit hogyan nevez…egyaltalan nem, maga egy kis oreg zero, annak is jelentektelen, nem miattam kell innen eltakarodnia, sajat maga dolgozott meg azert, hogy kiutaljak innen mindket oldalrol, ez gyorsabban sikerult maganak, mint gondoltam:)

 • Kopácsi Judith

  Terézke, te elnézted a címet, de alaposan. Itt, ugyanis Ille és én is itthon vagyunk, és te vagy a hivatlan, sőt kellemetlen vendég. Mint mondtam, ha nem tetszik a vendéglátás, kivűl tágasabb.

 • Kopácsi Judith

  Rasidom, nem hiszem, hogy Terézke azonos lenne Nyilas Misivel, arról én is tudnék, közvetlenül.

 • Terez anyu
  2013 március 29
  5:47 du.

  Hajrá Gedeon:)

 • Ille!…….Biztos,hogy a dakota csak egy indián törzs neve lehet?Lehet tanulmányozni a szleng szótárat mr.okoska.

 • “Nálunk nyilas diktatúra van.”[email protected] lehet most a palesztinoknak Izraelben!:)

 • “Nálunk nyilas diktatúra van.”[email protected] lehet most a palesztinoknak Izraelben!:)
  “Azonos hozzászólásokat észleltünk, úgy tűnik ez már egyszer megírásra került.”Nagyon úgy néz ki hogy nekünk magyaroknak egyedülálló AZONOS gondolkodásunk van!!!

 • Topapó
  2013 április 3
  3:04 de.
  😀
  az még rosszabb 😀
  nem vagy a toppon, picinyem 😀

 • Terez anyu
  2013 március 29
  5:47 du.
  😀 hát, tegyen róla, picinyem!
  vagy inkább keressen egy karakán fickót, aki helyben van, és nem magyarországról tartja el, akkor talán lenyugszik 🙂

 • Ille!……..A top az inkább neked való”picinyem”.Tudod az áthallás.

 • “Hosszú hónapok óta várok arra, hogy valaki végre felismerje és kimondja, hogy ami ebben az országban készül, míves alapossággal, az nem egyéb mint fasizmus.”

  Nem,Kerekes Sándor.Ami ebben az országban történik,az rendszerváltás.Az igazi,amit anno elsvindliztek az elvtársak.Ezért fáj nektek.A gyógyulás velejárója.

 • Kerekes Sandor

  2013 március 21
  6:24 du.
  Nem kívánok kitérni minden téves állítására,csak egyet ragadok ki,hogy tájékozatlanságára rámutassak.

  “A magyar bankrendszernek egy vasa sincs arra, hogy befektessen, meg kolcsonzesre sincs penze, ebben tehat megintcsak nagyban kulonbozik a ciprusitol.”

  Ezt a kijelentését vesse össze ezzel:

  “A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) üdvözli a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön bejelentett, a kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági tevékenységét előrelendítő, összesen 500 milliárd forint értékű kezdeményezését – közölte a felügyelet pénteken.”

  Amúgy igaza van.Magyarországon valóban mutatkoztak a diktatúra jelei az EU,az IMF,a multinacionális cégek és a külföldi bankok képében.A pénzszivattyúk most dugulnak el,ettöl köhög a liberális kisebbség.Ajánlom,hogy kritikáját alapozza tényekre,ne mendemondákra.

 • Elnézést,de ez is nagyon bájos:”A legutóbbi egy-két évben számtalan eset szolgált bizonyítékúl arra, hogy az Orbán rezsim gőzerővel igyekszik a fenti lista minden követelményének példásan megfelelni. Ahol pedig maga túl kényes a piszkos munkát elvégezni, oda a Gárdákat küldi.”

  Mesélne kicsit ezekröl a “Gárdák”-ról?

 • “Fasiszta-e az Orbán kormány?”

  Kanada hazudott?
  “A kanadai kormány decemberben tette közzé az úgynevezett biztonságos országok listáját, vagyis azon országok lajstromát, amelyekből az ottawai kabinet szerint „normális esetben” nem érkezhetnének menekültek, hiszen általában betartják a jogállamiság szabályait és érvényesítik a jogi garanciákat.”

  http://mno.hu/belfold/botrany-megjelentek-miskolcon-a-kanadai-kormany-oriasplakatjai-1132374

  “A magyar kormány tevékenységének számos pontját lehet bírálni, az azonban „tiszta hülyeség”, hogy Magyarország nem demokrácia – mondta Klaus von Dohnanyi német szociáldemokrata politikus kedden Berlinben, a magyar nagykövetség egy rendezvényén.”

  http://mno.hu/kulfold/tiszta-hulyeseg-helyrerakta-hazank-kritikusait-a-volt-nemet-miniszter-1147447

  “Fischer szerint a baloldal – amely Magyarországon „nem igazán baloldal, hanem a volt kommunisták, akik annyira voltak marxisták, mint Al Capone” – teljesen összezúzódott, ezért képviselői külföldre mentek, hogy ott kreáljanak végletekig torz képet Magyarországról. Ha egyvalakit megillet a demokrata cím, az Orbán Viktor miniszterelnök, akinek EU-beli ellenfelei mind baloldaliak, áll a cikkben.”

  http://mno.hu/kulfold/ostoba-keptelenseget-terjesztenek-magyarorszagrol-1148895

  Mindenki hazudik,aki nem fasisztázza az Orbán kormányt?

 • Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra. Így hívják Orbán Viktor gyerekeit. Egy izraeli név még oké, de könyörgöm, mind az öt? A nevekből is világosan látható hogy kihez illetve kikhez lojális az Orbán. Az Orbán fasiszta lenne kérdezi a cikk írója ? Én itt élek már 60 éve Magyarországon és nem húztam ki Kanadába. Így nem lehet kérdés hogy jobban ismerem a Magyar viszonyokat mint a cikk írója. A Duce az fasiszta volt, de hogy az Orbán az lenne ? Ha az Orbán fasiszta lenne akkor én a buszokon és a villamosokon látnám a cigányokat amit jegyet lukasztanak. De én még cigányokat nem láttam jegyet lyukasztani. A fasizmus egyik ismérve a rend írókám. A Mai Magyarországon pedig minden van csak rend nincs. Majd lesz rend de akkor nem Orbán lesz a miniszterelnök.

 • Kerekes Sándor
  “mű”
  A magyarországi állapotokról sok mindent el lehet mondani, jó is, rosszat is, de amit Ön összehablatyol, annak semmi köze a valósághoz.
  De mindenek előtt segítek Önnek a fogalmak tisztázásában, mert, amint elnézem, erre Önnek igen csak nagy szűksége van. A fasizmus, amivel Ön üzletszerűen riogat, latin-olasz eredetű, a ‘fascis’ vesszőnyaláb szóból származik, amelybe az ókorban a lictorok egy bárdot szúrtak, a végrehajtó hatalom megfellebbezhetetlen jelképeként. Ezt a motívumot vették át Mussoliniék, és innen ered a fasizmus szó. Szóval Kerekes Úr, alapjaitól fogva roppant zavaros, amiket összehordott. Persze, megértem én Önt, hiszen Ön is csak a boltból él, ráadásul Vespasianus óta tudjuk, hogy pecunia non olet, ami nem német mondás, ne is keresse a náci német szótárban, és azt jelenti, hogy a pénznek nincs szaga, amit leghitelesebben éppen írása igazol. Nyilván Kanadában a magyar nyelv után, mint idegen nyelv után megkaphatja a nyelvpótlékot, akár “kétszeresen” is, de az “írása” alapján az a véleményem, hogy Ön bármikor hazajöhet Magyarországra, Önnek itthon is kijár a magyar után, mint az Ön számára idegen nyelv után a nyelvpótlék.
  Szintén az elemi ismeretek tökéletes hiányából vezethető le, hogy Ön összetéveszti a kormányt az országgal. Elárulom Önnek, tudom ezt sem tudta eddig, hogy egy ország kormánya és maga az ország két különböző dolog. Egy adott kormányt mindenki úgy szid, ahogyan csokornyakkendős úri kedve megkívánja, mondhatnám magánügye. Az országot azonban még kötődés nélküli idegenként sem illik lejáratnia, mert ez szemben áll az idegenekre vonatkoztatható vendégjog gyakorlásával.