A kedves vezető hitvallása–A magyar Mein Kampf

2015 június 9 10:05 de.35 hozzászólás

Orbán Viktornak nem adott a sorsa egy kis hasznosra fordítható börtön-nyugalmat, mint Hitlernek, hogy könyv alakban megírja a maga harcát és harci céljait. Így aztán könyvírásra bokros hazafiúi teendői mellett nem jutott ideje. Ezért az ő programja, hitvallása, eszmerendszere nyilatkozataiban öltött testet. Könyv helyett ezek a nyilatkozatok jelentik Orbán vezér Mein Kampf-ját.

Az első fejezet 2002-ben hangzott el: „A haza nem lehet ellenzékben!” Ez úgy értendő, hogy mivel ő maga, Orbán Viktor és az ő pártja a hazával azonos, illetve a haza ővelük azonos, ők, Orbán és a Fidesz nem lehetnek ellenzékben. Csakhogy demokráciában bárki, bármelyik párt illetve pártvezér, egykori kormányfő ellenzékben lehet; ezzel tehát Orbán egyszer s mindenkorra kiiratkozott a demokráciából.

A második fejezet 2009-ben, Kötcsén fogalmazódott meg, mikor kijelentette, hogy a duális erőtérrel szemben egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér lebeg lelki szemei előtt, mert csak így lehet zavartalanul kormányozni. Bár ez már nyílt kiállás volt a diktatúra mellett, sokan helyeseltek: így végre megoldhatóak lesznek olyan égető problémák, amelyek eddig a demokrácia vitái és egyeztetési kényszerei miatt megoldatlanok maradtak. Várható, hogy a centrális, vagyis egypólusú erőtérben leküzdhető lesz a gazdasági válság, megteremtjük a pénzügyi stabilitást, fölszámoljuk az államadósságot, megalkotjuk az alaptörvényt, az ország szuverenitását megvédjük a gyarmatosító nyugattal szemben, végrehajtjuk a rezsicsökkentést, elszámoltatjuk a bankokat, kimenthetőek lesznek a magyar családok az adósrabszolgaságból, és örökre fölszámolható lesz az országot megbénító korrupció. Ezt várta mindenki, aki 2010-ben Orbán Viktorra és pártjára a Fideszre szavazott. Öt évvel később aztán a kormányfő beszámolhatott róla, hogy mindez sikeresen meg is valósult.

2014-ben, Tusványoson az illiberális demokrácia fogalmával bővült ki az orbáni közösségszervezés, államelmélet és hatalomépítési stratégia harmadik fejezete.

És még tovább árnyalta a képet, tovább elemezte a Magyarországra és az ő saját használatára szabott kormányzásának a szerkezetét és sajátosságait a 2015-i Magyarország Barátai konferenciáján elhangzott beszédében. Ezt a beszédet tehát Orbán úr Mein Kampfja negyedik fejezetének tekinthetjük. Itt fejtette ki, hogy a világban versenyfutás van annak az államnak a kitalálásáért, amely leginkább képes egy nemzetet sikeressé tenni. Ma a világ azokat a rendszereket próbálja megérteni és követni, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, talán nem is demokráciák, és mégis sikeresek; az elemzések sztárjai pedig Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország. Vagyis nyíltan, egyszerűen, magyarul fogalmazva, ezeket a sikeres hatalmakat tekinthetjük követendő példáknak. „Megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-Európában elfogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva azt a közösségszervezési formát, azt az új magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes távlatban versenyképessé tegye a nagy világ-verseny-futásban” – fogalmazott.

A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell – szögezte le a kormányfő. Szerinte a korábbi, liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem védte meg az országot az eladósodástól, a családokat pedig az adósrabszolgaságtól. „A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell” – állapította meg Orbán Viktor. (Ez is micsoda nagy elmére vall! Kinek jutott még eszébe a világon Orbán Viktor előtt, hogy egy nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem közösség?!) – Ilyen értelemben – folytatta a kormányfő –, a Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam. Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Attól, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia.

Tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, illiberális, vagyis nem liberális állam.

Mindezt aztán a következőkben Orbán Viktor még alá is húzta azzal a megállapításával, hogy az „illiberális demokrácia” magyarul teljesen jól cseng, mert a magyar direkt nyelv, angolul viszont úgy hangzik, mint egy vérvád. Minden tiszteletem a nyelvészetben is nagyot alkotó diktátoroké, amiképp egykor Sztálin elvtárs, a generalisszimusz is nagy nyelvésznek bizonyult.

Szóval: a magyar direkt nyelv? Akkor az angol nyilvánvalóan indirekt nyelv. Nobel díjas nyelvészeti fölfedezés! A lingvisztika eddigi, Orbán Viktor előtti, elavult álláspontja szerint a magyar agglutináló, míg az angol gyökérizoláló szerkezetű nyelv, de ennek nincs szemantikai következménye, ettől az illiberális demokrácia angolul még nem hangzik úgy, mit egy vérvád, csak egyszerűen úgy, mint egy „nonsense”. Képtelenség. Badarság. De a költői (és azon belül direkt!) magyar nyelv hatásos képet tudott alkotni a képtelenségre: „fából vaskarika”. Ugyanis minden demokrácia eo ipso liberális; a liberalizmus, hogy úgy mondjam, a demokrácia attribútuma, meghatározó alaptulajdonsága; quod erat demonstrandum: az illiberális demokrácia fából vaskarika.

Az elméleti alapvetés roppant tanulságos része, amit a magyarok kormányfője úgy általában az őszinte beszédet és hatékony cselekvést akadályozó tabukról mond.

Megbénítja a hatékony cselekvést, ha tabunak tekintjük mindazt, amit az európai demokráciák morális alapon tabunak tekintenek, ezért a kormányfő politikai krédójában fehéren feketén kimondja, hogy az egypólusú politikai erőtér, vagyis a diktatúra híve, sőt máskor meg egyenesen azt, hogy mivel nem korlátozzák tabuk, a demokráciákkal ellentétben a halálbüntetésről igenis beszélni kell, s ezzel a halálbüntetés sok-sok hívét állítja maga mögé. A tabuk, és morális fontolgatások tehetetlenné teszik a cselekvő akaratot: azok az államok sikeresek, amelyek tabukat nem ismerve, erkölcsi skrupulusok nélkül gyakorlatiasan oldják meg a problémákat, melyeket a való élet, azaz maga a történelem vet föl. Míg a nyugat beszél, moralizál, fontolgat, a kelet cselekszik, ezért van az, hogy míg a nyugat a maga liberalizmusával válságról válságra bukdácsol, a kelet egyik sikert a másik után könyvelheti el.

Orbán Viktor politikai krédójának kiskatekizmusának, vagy ahogy a művelt német mondja: Mein Kampf-jának eddigi utolsó fejezete, amint már föntebb megállapítottuk, a Magyarország Barátai konferenciáján hangzott el. Ezt ismerteti Kanadába szakadt hazánkfiai számára veretes magyar nyelven, mély szakértelemmel, a kormányfő szárnyaló intellektusát elismerve, ugyanakkor tárgyszerű pontossággal a Magyar Krónikában Orbán Viktor elhivatott apologétája, Miska János.

A tabukkal terhelt kanadai liberális demokráciában, ebben a többpólusú, és ezért eleve sikertelen, és alacsony hatékonyságú politikai erőtérben sínylődő magyar diaszpóra számára tanulságos, sőt: egyenesen fölemelő érzés tudni, hogy elhagyott szülőhazájuknak nemcsak politikai vezetője, de valóságos szellemi vezére, mondhatnánk világítótornya, Orbán Viktor kormányfő milyen bravúros politológiai tudással bizonyítja be a világ autokratikus hatalmainak, diktatórikus államainak fölényét a hanyatló liberális demokráciákkal szemben.

Vajha remélni lehetne, hogy Orbán Viktor Kanadában élő elkötelezett hívei előbb utóbb meggyőzik tévelygő kanadai születésű állampolgártársaikat is a liberális demokráciák zsákutcájáról, hiszen egy ilyen sikerekre igényt tartó nagy országnak, mint Kanada, tudnia kell, hogy az út a fényes jövőbe csakis az illiberális demokrácián keresztül vezet!

Mert sose feledjük: a vaskarika, ha fából van is – gurul!

Kertész Ákos

Kertész Ákos Montreálban

Kertész Ákos Montreálban

35 hozzászólás

 • György Molnár

  A kedves vezető egy közönséges falusi tolvaj-rabló gazember, akinek jelleméért elsősorban az apja a felelős. Aki még él és a végsőkig kihasználja az előnyeit a fia hatalmának. Érdekes módon a “baloldaliak” sohasem támadták ezt az agresszív, korábban kommunista embert……Pedig ezzel a fiát ugyancsak meg lehetett volna testileg-lelkileg szorongatni (ahogy Simicska is maga alatt volt, amikor az apja és apósa belehalt a ténykedésébe…)

 • változatlanul személyeskedő kommentje törölve. Gondolkozzon el, rendet fog-e tanulni, vagy folytatja?

 • Jómagam korábban valami hasonlót írtam egy másik fórumon.

  “Ha valakinek kétsége lett volna, hogyan vélekedik Orbán a parlamentarizmusról, pártjának tagjairól, a fülkeforradalmárokról, és úgy általában saját nemzetének alkotó elemeiről, az emberekről, most bizonyosságot szerezhet. Mindezt azoknak a postoknak – per tangentem Orbán – indíttatására, amiket az utóbbi egy napban olvastam.
  Hosszú lesz, de tanulságos. Úgy 1.200 szót még ki is vettem belőle, nem kár érte, csak töltelékszöveg volt. Kiemelések tőlem, az eredeti szöveget Orbánon kérjétek számon.
  “Orbán Viktor: A propagandáról*
  A mozgalomban való ténykedésem első idejében amint már jeleztem a propagandának szenteltem magam. A propaganda feladata az volt, hogy az emberek egy kis számát telítse az új eszmékkel, hogy aztán rendelkezésre álljon az az emberanyag, amely a későbbi szervezésnek első egyedeit adhatta.”

  Ezek voltak a bevezető mondatok. Valami véletlen folytán a további IS erősen hasonlított az eredeti gondolatsorra, a Mein Kampfra. Hiába, no, nagy szellemek, ha találkoznak…

 • Bátorkodtam hazahívni Kossuth-díjas írónkat, hogy itthon dolgozzon/írjon…….erre kaptam a nyakamba Illétől !!!!

 • Christopher Adam

  Azért nem egészen így hangzott el kommented, Che. Én is láttam mielőtt moderálták.

 • Ez a Guevara comendante megint mérgezni akarta a levegőt?

 • Pláne AKKOR lesz sikeres a kelet ( pl. Szingapúr , vagy Kína de akár Japán is ) ha a ” dekadens ” Nyugat , élükön a haldokló ( SIC ) Amerikai Egyesült Államokkal , odaviszi azoknak a termékeknek a gyártását , amiknek a gyártása már nem rentábilis az USA-n belül. Vagy Németországban. Stb.
  Ide , Hungarosztánba is hoztak ilyesmit : az IBM itt gyártatta az egész Globusz számára a merevlemezeket.
  ( Csak halkan mondom : tizedére estek emiatt a hazai merevlemez-árak ) . Aztán sikerült a pragmatikus Gyurcsány-kormánynak vagy kiknek összeveszni az IBM-mel , mire elhúztak Székesfehérvárról , mintha sohasem lettek volna ott. Ezértaztán ugrott is a ” felvirágoztatás ” .

 • De nem baj , mert jöttek helyette indai meg más finánctőkések.
  Ugyebár az USA Indiában gyártat dolgokat tizedannyiért mintha országon belül kéne előállítani , India meg mivelünk teszi ugyanezt. De nem baj , szemétkedjünk csak az USA-val. Dekadens széthulló agyagbáb az már , mi majd utolérjük őket sőt túl is szárnyaljuk. Megmonta már Hruscsov elvtárs , valamikor a hatvanas években , amikor meghirdette a ” békeharcot ” . Ami kb. pont akkora baromság mint az illiberalizmus.

 • Bírom mikor egy ilyen lemoderált náci ” síros hangon ” rinyál.
  Velem is előfordul néha néha ilyesmi , olyankor az ember magában röhög hogy aszongya : ” Nédda..hát nem kimoderált a marrhája ” ? :D…..de a legutolsó dolog az lenne normális ember számára hogy emiatt elkezdjen itten sikoltozni .

 • Che: ciki, mi? Képzelje el, nem csak az én önkényem hat itt 🙂

 • Geyza
  2015 június 9
  5:46 du.

  “Dieter Münk október 22-i sajtótájékoztatóján, hogy az informatikai óriáscég 2002. november 30-ával beszünteti székesfehérvári üzemében a merevlemezek gyártását, és 2003. június 30-ig elhagyja a Videoton Holdingtól bérelt telephelyét.”

 • Che!

  Kossuth díjas írónk innen azaz a hazából – ahova ön “hazahívná” ment, azaz menekült el Kanadába, miután konkrétan életveszélyesen megfenyegették több alkalommal a demokráciában ugyebár, még csak nem is a diktatúrában!
  Mocskos kis piti, “perc politikusok” törték a fejüket, és vizsgáltatták jogászokkal, miként lehetne kivitelezni, hogy a Budapest díszpolgára címe után a Kossuth díját is vissza lehessen vonni utólag – miután néhány senki kis mélymagyar kitalálta, hogy na most aztán végleg méltatlanná vált rá !

  Talán emlékszik még, hogy mi volt a kiváltó ok ?
  Megmondta, ill. leírta az igazságot a magyarok alapállását illetően, és ezt jó néhányan zokon vették – többnyire azok és olyanok akikre a publicisztika jelzői nagyon is illettek: azonban ahogy így elnézem helyesebben elolvasom, pl Önt, meg még néhány társát ( szándékosan nem nevesítem Őket ) bizony nagyon igaza volt !

 • Kedves Chris ! Végül még is csak írok egy rövid választ a moderált (és nem moderátori) bejegyzésedre. Leéltem több mint 70 évet, ötven éven át szocializálódtam az átkosban, megtapasztaltam pár dolgot. A rendszerváltás után évekig a Munkáspárttal szimpatizáltam. Markáns és csípős véleményem van sok mindenről. De amit itt ez a kegyelted csinál, az egyszerűen nem minősíthető. Nincs borzalmasabb, mintha egy kistílű ember rivaldát/hatalmat kap, amivel él, pontosabban visszaél. Figyelem visszamenően: az igazi jó fej szerkesztők visszavonultak, a beugró menő cikkírók megsértődnek… A normális véleménycsere helyett a fasisztázás meg az (ön)tömjénezés a kivánatos. Kár, nagy kár! Barátsággal “CHE”

 • Che: “Nincs borzalmasabb, mintha egy kistílű ember rivaldát/hatalmat kap, amivel él,” valóban, elvtikém, valóban. Ezért nem is értem, miért is adja itt elő magát?
  Ami pedig munkáspárti szimpatizáns múltját illeti, mekkora torzuláson mehetett keresztül jelenlegi állásfoglalását illetően! A markáns és csípős vélemény nem egyenlő a gúnyos és antiszemita véleménnyel.
  Magával normális véleménycserét folytatni ennek alapján meglehetősen kivitelezhetetlen.
  Visszamenőleg: ennek az oldalnak egyetlen szerkesztője volt és van, az pedig Christopher. Kik is voltak azok a beugró menő cikkírók, és miért is sértődtek meg? Mert én eggyel sem találkoztam, mi több, Chrisnél se panaszkodott pl. Kertész Ákos, vagy más, hogy jaj, ez a csúnya Ille de nagyon visszaél – a mivel is? Elég sokáig hagytam, hogy rongálja itt a közérzetet, pedig már rég letilthattam volna, de – gondoltam – majd csak veszi a lapot, de nem vette.
  Még valami, ami nem tetszik? Idézzem ide a törölt kommentjét? Valóban azt akarja, hogy megszégyenítsem?

 • mkati:
  Köszi a linket , sok dolgot nem tudtam az eset körül.
  A lényeg a végén van :
  Meg kívánták vonni a nagybefektetői adókedvezményeket az IBM-től.
  Én csak ennyiről tudtam , de a gazdasági-műszaki problémáik fényében méginkább érthető hogy elhúztak innét hogy máshol folytassák a tevékenységet.
  Lehet lenyelte volna az IBM a kedvezmény megvonását , de mikor ilyen nehéz szituáció alakul ki , akkor talán az akkori kormánynak kellett volna -nem bürokratikus módon- segítenie valahogy.
  Dehát jól tudjuk : Ferink mindig három hónap után szokott rájönni mi is lett volna a helyes eljárás…és megintcsak a melósok szívták meg.

 • Illepityu:
  Nemtuttad ?
  A legjobb komcsikból lesznek a legobbikok

 • Geyza
  2015 június 10
  9:40 de.

  Azért hoztam a cikket, mert emlékeztem rá, hogy több ok együttesen juttatta el az IBM-et ehhez a döntéshez. Még azt is megkockáztatom, hogy a politikai volt a kisebb súlyú.

  Az meg külön tetszik, hogy már 2002-ben (meg előtte is) Gyurcsány volt a hibás. Hiába no, ilyen a “történelem”..))

 • mkati:
  Nem fogok erről vitázni , én kedvel(tem) a Ferit de SZILÁRD meggyőződésem hogy a mostani igencsak áldatlan állapot javarészt az ő gyengekezűségének , tesze-toszaságának tudható be.
  Elismerem hogy rendes ember , még beszéltem is vele egyszer személyesen , de a jószándékúság sajnos kevés egy ország vezetéséhez.
  Mondom nem akarok vitázni , nem is tartozik ehhez a cikkhez , de tekintsed vissza az eseményeket, egy kicsit kritikus szemmel.

 • Geyza!

  Sem a véleményemnek, sem a kritikámnak nincs köze ahhoz, hogy 2002-ben Gyurcsány még sehol sem volt.

 • mkati:
  Ja tényleg 😀 😀 Akkó mea culpa 😀

 • mkati:
  Rájöttem miért ez a ” visszamenőleges Gyurcsányozás ” :
  Az előtte lévő se hal-se hús MSzP-s kormányfő valahogy nem látszik Ferink mellett.
  Vagy mögött.Vagy előtt. Mindegy.
  Szóval óhatatlanul ő jut az ember eszébe efféle felemlegetésekkor. ( Már ha én embernek számítok persze )

 • Geyza és Ille Pityu!

  Most már tényleg történelmi tapasztalat az, hogy a patkó két vége egymás felé hajlik. A két jobb és baloldali végletek pedig, elő-elő fordul, hogy összeérnek illetve találkoznak egymással – sajnos nem a végtelenben, mint az egyenesek…
  Így volt ez Hitlerrel, Mussolinivel, de sajnos így van ez Thürmerekkel és Vonákkal is, tekintve, hogy mindannyiuk ugyanazokkal a demagóg érvekkel operálnak. És, ebbe körbe nyugodtan besorolhatjuk Orbánt is, aki maga is egy baloldalról indult renegát, immáron egy fasiszta, aki hatalomra jutását követően nem sokkal szükségesnek találta egy Jobbik névre hallgató náci alapelveket valló és hirdető antidemokratikus párt személyes létrehozását is.

 • DonGolo:
  Jó , csak ne keverjük össze a kumunistákat a komcsikkal.
  ( Thürmer..hm..mintha már hallottam volna róla. valami munkáspárt-féléje van nem ? De hol vannak a munkások ? Talán csak nem a Jobbikban ?? )

 • Geyza: ez a csecsbogyó meg jó ideig a Munkáspárt híve volt, és nézd meg, hiova torzult mára! Igaz, hogy idolja is forradalmárként kezdte, és köztörvényes bűnözőként végezte, de hát, van ilyen.
  Nem, a jobbikban nincsenek munkások, mivel a munka mellett nem jutna idejük a nemzet megmentésre.
  Kb. úgy viselkednek, mint az egyszeri uttörő: az öreg néni nagyon nem akarja, hogy átkísérjék az utca túloldalára, mivel ezen az oldalon van dolga, de a kis uttörő jusztis átkíséri!

 • Göllner András

  Én inkább Kertész Ákos mondanivalójával foglalkoznék, mint egyesek személyeskedő megjegyzéseivel, magyarán mondva, jobb alsó madárfogásra emlékeztető magatartásukkal. Nyugodtan használjanak akár csalánt is hozzá, a KMH játékszabályaiba ez belefér 🙂 Az RCA Viktor kanadai hangszóróinak valóban el kellene gondolkozniuk Kertész záró sorain. Ha már beálltak az illiberális magyar állam műsorának itteni terjesztésébe, talán ezt következetes módon illene csinálniuk ? Ne csak az otthoni magyarok hátán aprítsák fel a tüzelőt, mert az pofátlan gyávaság, próbálják ezt itt, a széles kanadai közvélemény előtt megtenni !!!! Gyerünk, Bede Fazekas, gyerünk Vaski, ki vele Krónikások, KMOSZosok, hirdessétek itt kanadába, hogy ki a bevándorlókkal, be a halálbüntetéssel, s irány az illiberális, Ruszki féle paradicsom. Mitől féltek ? Mért csak hazai testvéreinknek kívánjátok fenntartani az Orbán féle jó sorsot ?

 • Göllner Bandi !
  Most gondolatban megtapsoltalak 😀

 • Én nagy tisztelője vagyok Kertész Ákosnak, de ez az írása y nagyon sántit. Sok bekjezdésben kerülne, ha mindegyikére megválaszolnék.
  Szerintem, Kertész Ákosnak fogalma sincs a kanadai demokráciáról és a mai magyar politikáról.
  Mellesleg, Kanadában is több mint hat éve EGY fajta kormánya van, egy miniszterelnökkel, aki ha nem is népszerű de csinálja a dolgát, elég jól.
  Ugyanez elmondható a mai magyar kormányról is.
  A Mein Kampfnak se híre, se hamva, se itt, se Magyarországon.

 • Fenyvesi Glória

  Besancon!
  Más népet,pl. a szlovákot, románt, a zsidót,az arabot lehetne úgy pocskondiázni, ahogy Kertész tette a magyarokkal, miközben itt kitüntetéseket kapott?

 • Fenyvesi G!

  Tudja azt maga, hogy például Petőfi Sándor, Ady Endre, esetleg József Attila is mennyit, de mennyire “pocskondiázta a magyarokat”, meg azt a rendszert amelyben éltek? – Ők, a nemzeti költészet élharcosai.

  Maga kis senki, ne vegyen a szájára egy hasonlót!

 • Figyeló

  A demokrácia – ha nem tudná – általános fogalom, nem nemzeti… Egy rendszer vagy demokratikus, vagy nem az, nincs harmadik megoldás, illetve igen a fából vaskarika…

  .

 • Tudom mi a demokrácia, abban élek már hosszú ideje.

 • Figyelő !
  Hitler is tudta, mi a demokrácia, de ki is jelentette:
  “…a demokráciát a saját eszközeivel fogjuk megfojtani…” – és megtette. Sajnos a naiv demokraták – a “weimari köztársaság” politikusai – az ilyen és ehhez hasonló folyamatos kijelentésekre csak legyintettek…
  Igen maguk, a mai jobboldal is általában él a demokrácia számára biztosított számtalan lehetőségével s ahogy csak teheti kitekeri a nyakát… A kijelentéseik oly tehetetlenül peregnek le a naiv demokraták dobhártyájáról, mint az egri kazamaták jelződobjairól a borsó…

 • Fenyvesi Glória

  Don Golo!
  Senki maga!

 • Egy idézet a cikk klasszikus címadójától,Adolf Hitlertől*:

  “…felhasználok minden célszerű eszközt s nem törődöm bevett szokásokkal, sem valalmiféle becsületkódexszel…” “…Azoknak pedig, akik szememre vetik, hogy nem tartom meg a szavamat, hanem megszegem a szerződéseket, csalok és színlelek, ezt felelem:
  tegyenek ők is ugyanígy, senki sem akadályozza meg benne őket…”

  Kedves olvtársaim, hát nem a “pávatánc beszéd” analógiájával állunk szemben ? Kísérteties hasonlóság !!

  * Irod.: Hermann Rauschning: Hitler bizalmasa voltam, Párizs 1939.
  + Zrinyi 1970.