Kertész Ákos: Szoborerdő Magyarországon

2015 november 26 9:27 de.66 hozzászólás

Örvendezzünk! A legújabb hírek szerint szobrot kap Nyilas Pufi, anyakönyvileg bejegyzett Hóman Bálint. Mellékállásban történész, főállásban kultuszminiszter és fajgyűlölő. Székesfehérvárott. Köztéren. Közpénzből, vagyis a magyar adófizetők zsebéből. Tizenötmillióért.

Legutóbb az újjáéledő Horthy kultuszt elemeztem e lap hasábjain, és azt, hogy ebben a siralmas reneszánszban milyen szerepük van a magyar zsidóknak, akiket Randolph L. Braham a zsidó nép száraz ágának nevezett és joggal. Két éve annak, hogy egy újabb Horthy szobrot avattak Budapesten, ami ellen még az Egyesült Államok követsége is tiltakozott.

Eredménytelenül. Benedek István Gábor írónak drámai hangú tiltakozása mellett a Mazsihisz, a magyar zsidó hitközségek szövetsége is kiadott két lagymatag tiltakozást. Nem tudom, kinek a nevében. A holokauszttal a nácik nem csak a zsidó vallást gyakorlókat (hitközségek tagjait) , hanem egyértelműen a zsidó fajt akarták kiirtani. Van olyan, hogy zsidó faj? Természetesen nincs. Az egész emberi nem (genus) egyetlen faj. Ez tudományosan bizonyított tény. Zsidó nép viszont van. Zsidó etnikum. És van zsidó vallás. A fajelmélet, minden genocídium ideológiai alapja, tudománytalan maszlag!

De az mindegy, hogy a halálraítélteket zsidó népnek, zsidóságnak vagy zsidó fajnak nevezik-e. A hóhérok hatmillió zsidón végrehajtották az ítéletet, ebből ötszázezer magyarországi születésű, magyar anyanyelvű, magyar zsidó volt. Magyar állampolgár, Hóman Bálint állampolgártársa. Horthy Miklós alattvalója.

Van a magyar zsidóság egészének, nem csak a hitközségekhez tartozó vallásos zsidóknak képviselete Orbán Viktor Magyarországán? Nincs.

Miért tiltakozik a Mazsihisz lagymatagon? Mindig. Mert ezzel az obligát tiltakozás le van tudva, viszont nem olyan hangos, hogy a tiltakozók elveszítsék bérelt helyüket a Nagy Húsosfazék mellett.

Horthy népszerűségének – fejtettem ki a hivatkozott cikkben – a magyarok és a jellemükben magyarrá lett zsidók körében oka pedig az, hogy Horthy a mosakodásával, miszerint ő semmiről sem tehet, hogy mindenért más felelős, hogy csak a történelem sodorta szerencsétlen kényszerhelyzetekbe, pontosan kifejezte a mindent másra hárító magyar lélek igényeit. „Similis simili gaudet”, mondták már a rómaiak is. Hóman Bálint is ezért kap szobrot. Ő sem tehet semmiről. Ő történész volt, és csak másodállásban kultuszminiszter, és a történelmi helyzet áldozata. Saját kezűleg senkit se lőtt agyon.

Horthy Sztálin közbenjárására kerülte el a számonkérést Nürnbergben, nem ismétlem meg, miért. Ez viszont a neonáciknak azt üzeni, hogy az egész magyar holokauszt törvényes volt, hiszen a kormányzót nem vonták felelősségre háborús bűnösként. És ha nem volt háborús bűnös, feudális, klerikális, antiszemita diktatúráját jogosan tekintik előképnek az új diktatúra hívei, és a zsidók is csak a szépre emlékeznek, mint a régi slágerben, hiszen csak a szerencsétlen történelmi körülmények kényszerítették közreműködésre a mi drága kormányzó urunkat félmillió zsidó legyilkolásában.

És ha Horthy nem volt háborús bűnös, akkor az egész huszonöt éves ellenforradalmi korszak is rehabilitálható, és nem ítélhető el holmi „erkölcsi” alapon. És hát akkor miért ne állíthatnának szobrot Horthynak a nyilas református papok? Ez nem az első Horthy szobor, és garantáltan nem is az utolsó. És a Horthy szobrokat követik majd a Hóman Bálint szobrok, és Hóman Bálint gimnáziumok, és Hóman Bálint sugárutak, hiszen Hóman nagy segítségére volt Horthynak félmillió zsidónak az auschwitzi halálgyárba való kivonatoztatásához: amennyiben a zsidótörvények kidolgozásával elhitette a magyarokkal (sőt, a zsidókkal is – el ne feledjük!) hogy a zsidó Untermensch, alsóbbrendű lény, kifosztandó és utána megsemmisítendő nagy szövetségesünk, a náci Német Birodalom megsemmisítő üzemeiben.

Vagyis a mi kezünkhöz még csak vér sem tapadt az egész ügymenet során!

Hómanon keresztül az egész Horthy-korszakot próbálják meg most szimbolikusan rehabilitálni és ez minden tiltakozás ellenére nyilvánvalóan sikerülni fog, mert ez a Kedves Vezető akarata, és Magyarországon öt éve minden az Ő akarata szerint történik. Hóman a székesfehérvári piedesztáljáról egyenesen Felcsútra mosolyog majd; szép időben pontosan oda lehet majd látni.
Hóman a bizonyítékok szerint kérés nélkül készített antiszemita tervezeteket, és részt vett a zsidótörvények megformálásában is. „A zsidókérdés kezelésében végre szakítani kell a kompromisszumok rendszerével. Tudatára kell ébrednünk végre, hogy a zsidó, ha kivételezett is, sőt a zsidószármazású és zsidókapcsolatú személy is ellensége kell hogy legyen a mai kormányrendszernek. (…) Bármennyire behódolni lássanak is, természetükből következik a kérlelhetetlenség és ezért titkon mindig ellenünk fognak dolgozni”– írta Hóman Teleki Pálnak „Rapszodikus gondolatok” címen, melyben szigorúbb, faji alapú zsidótörvényeket követelt.

Hóman végig fajpolitikai alapon állt, javasolta a zsidók kitelepítését, és a nyilasokkal versengve támogatta az antiszemita törvényeket. Az értelmiségi pályákon a zsidók „keresztényekkel” való kicserélésében és a sportélet zsidótlanításában is fontos szerepet játszott, de a rendszeres egyetemi zsidóverések ellen sem tett semmit. Oktatáspolitikusként a középiskolákra törvényi alap nélkül, önkényesen terjesztette ki a numerus clausust, és saját hatáskörben utasította az egyetemeket is, hogy szigorúbban járjanak el a zsidók felvételénél.
Ezzel egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy a magyar felsőoktatást elöntse a hülyék áradata, másrészt megfosztotta az országot elitjének egy részétől.

Történészként, akadémikusként és miniszterként aktív szerepet vállalt az első zsidótörvény kezdeményezésében és előkészítésében. Később Teleki Pál miniszterelnököt készítette fel emlékeztetőiben németországi tárgyalására. Ezekben többek között azt írta, hogy a németek teljes bizalmának elnyerése érdekében Teleki fogadja el „Hitler és Mussolini faji gondolatát”, és nyújtson be – „az eddigi kompromisszumokkal szakítva” – újabb, „faji alapú” törvénytervezetet. Végül ő maga terjesztette elő az izraelita vallásfelekezet jogállását szabályozó 1942. évi VIII. törvényt is, mely súlyosan korlátozta a zsidónak nyilvánítottak jogait.

Kezdeményezője volt az értelmiségi szakmai – orvosi, ügyvédi, mérnöki – kamarák rasszista célú átalakításának, és következetesen kiállt a zsidótörvények újabb és újabb szigorítása mellett. Az általa támogatott és megszavazott zsidótörvények 825 ezer embert érintettek. 1942-ben Kállay Miklós miniszterelnök nem egyértelműen németbarát hintapolitikája elleni tiltakozásul mondott le tíz éve betöltött miniszteri állásáról. 1943-ban és 1944-ben két, feltétlen német hűségről és a zsidóság kitelepítésének igényéről szóló memorandumot is aláírt.

A nyilas hatalomátvétel után tagja volt a nyilas parlamentnek, amelynek ülésein is megjelent. 1945 első hónapjaiban Sopronban arról tárgyalt Szálasival, hogy közösen találjanak „valamilyen politikai megoldást […] az egész magyar jobboldali összefogásra”.

Hóman Bálint egy 1936-os fotón. / Ullstein Bild / Europress / Getty

Hóman Bálint egy 1936-os fotón. / Ullstein Bild / Europress / Getty

Amíg a magyar hatóság irányításával és az állami infrastruktúra teljes kapacitásával folyt a zsidók összeírása elkülönítése, kifosztása, majd nagyjából félmillió zsidónak nyilvánított magyar állampolgár bevagonírozása és Auschwitzba szállítása elgázosítás céljából, addig magyar kezekhez nem tapadt vér, Szálasi nyilasai Hóman Testér, a Nyilas Pufi kebelbarátai azonban már saját kezűleg végezték a hóhérmunkát, és pancsikoltak a zsidóvérben: na ez az, ami ma Magyarországon bizonnyal szobrot érdemel.

Szoborerdő – írtam föntebb. A Hóman szobrot ugyanaz a művész szoborta, aki Klebelsberg Kunó számtalan szobra közül a kápolnásnyékit bírta megfaragni… ki is volt ez a Klebelsberg, aki a mai közoktatásnak is nagy elődje, példaképe és legfőbb szervezetének névadója? Emlékezzünk csak!

Ő volt az, aki kultuszminiszterként a numerus clausus kapcsán mondott parlamenti beszédében félreérthetetlenül megfogalmazta a lényeget:

A törvényhozás “azzal a nyílt szándékkal” alkotta meg a numerus clausus törvényt, hogy “a zsidóságot fajnak jelentse ki. (…) Mert ha fajnak van egyszer minősítve a zsidóság, akkor nem lehet a fajtól menekülni úgy, mint – mondjuk – a felekezettől az áttéréssel, vagy a nemzetiségnél azzal, hogy az ember más nemzetiségűnek vallja magát.”

Vagyis a magyar törvényhozás, amint ezt Klebelsberg gróf az utókor számára megfogalmazta, már 1920-ban Horthy Miklós kormányzóságának első esztendejében megelőlegezte a német nácik által csak másfél évtizeddel később bevezetett nürnbergi törvényeket.

Magyarországon ma Hóman Bálint, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Wass Albert, Nyírő József, Tormay Cecil, Szeleczky Zita szelleme kísért, és nem sok kell hozzá, hogy újabbak: Bárdossy, Imrédy, Jaross meg a többi dicső kísértete is csatlakozzon hozzájuk, na nem fehér lepelben, hanem darutollas díszmagyarban.

Persze, azért nem reménytelen: van tiltakozás. Eredménye nincs, de több, mint a semmi –: a tiltakozóknak legalább nem kell leköpniük magukat, ha a tükörbe néznek.

A Mazsihisz is tiltakozott. Az ellenzéki pártok négy darab képviselője is tiltakozott a székesfehérvári városi képviselőtestületben, de leszavazták őket. Együtt tiltakoznak tanárok, művészek, szerkesztőségek és írószervezetek.

A Szépírók Társasága által indított tiltakozáshoz több mint egy tucat más szervezet is csatlakozott eddig.

Látványterv

Látványterv

Hadd idézzek szemelvényeket a Szépírók Társaságának tiltakozó közleményéből.

„TILTAKOZUNK A HÓMAN-SZOBOR ELLEN

Tiltakozunk az ellen, hogy a Horthy-korszak faji polgárháborújának egyik szítója, Hóman Bálint születése 130. évfordulóján, december 29-én szobrot kapjon Székesfehérváron – az Igazságügyi Minisztérium, a kormánypárti polgármester és a városi képviselőtestület többségének támogatásával!

Hóman a Darányi-, Imrédy-, Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányok kultuszminisztereként folyamatosan támogatta a magyar zsidóság jogainak egyre súlyosabb korlátozását. Politikai tevékenysége a harmincas évek elejétől összeforrott azzal a deportálásokat megelőző, mintegy másfél évtizedes folyamattal, amely a magyar társadalmat hozzászoktatta ahhoz, hogy zsidó polgártársaikat végül szabadságuktól és többségüket életüktől is megfosszák.

(…) A Hóman-szobor – állami tulajdonú területen történő – felállítását 15 millió forinttal támogatja az Igazságügyi Minisztérium; a szobrot állító Hóman Bálint Kulturális Alapítvány a székesfehérvári önkormányzattól még közel 2 millió forintos segítséget is kap.

Az állami és kormánypárti támogatással tervezett szobor felállítása Hómannak a zsidótörvényekben játszott szerepe miatt vérlázító. Erkölcsi felelősségét nem csökkenti sem egykori fehérvári országgyűlési képviselősége – íróasztala mellől Fehérvár lakosságának 10 százalékát lökte a halál felé –, sem tudományos teljesítménye és akadémiai pályafutása.

Nem kaphat szobrot ma Magyarországon, aki a magyar lakosság egy részének jogfosztásában ilyen magas beosztásban, ilyen törvények létrehozásával és beterjesztésével részt vett! Ez az emlékmű nemzeti szégyen: azt üzenné az elhurcoltak utódainak, a magyar polgárok tisztességes többségének és a világnak, hogy a magyar zsidók szenvedése és százezreinek meggyilkolása másodlagos fontosságú eseménye történelmünknek.
–Szépírók Társasága

Csatlakozó szervezetek

Beszélő folyóirat
BUKSZ – Budapesti Könyvszemle
Eleven emlékmű – az én történelmem csoport
Eszmélet folyóirat
Fiatal Írók Szövetsége
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
József Attila Kör
Magyarországi Cionista Szövetség
Magyartanárok Egyesülete
Oktatói Hálózat
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöksége
Pedagógusok Szakszervezete
Romano Instituto Alapítvány
Szociális Csomagküldő Mozgalom
Tevan Alapítvány
Tolerancia Csoport
Történelemtanárok Egylete
tranzit. hu

Kertész Ákos 

66 hozzászólás

 • Homan Bálint egyetlen bűne volt, hogy kultúszminiszter volt a Horthy kormányban.
  A magyar tanulási rendszer megalapítója, 500 magyar iskolát létesitett minisztersége alatt. Az angol példát probálta követni a tanítási módszerben. Ezenfelűl, ő hozta be először sportban a magyarokat az Olimpiára, a Margitszigeten ő létesitette a fedett úszódát és más sportegyesületeket.
  Felesége itt élt és halt meg Montrealban.

 • Göllner András

  Bravó Kertész Ákos, Bravó !!!! Köszönet, hogy törődik, hogy odafigyel, hogy tiltakozik az átverés ellen.

  Gyalázatos, hogy Auschwitz felszabadításának 70. évfordulóján, a magyar kormány olyanoknak emel szobrokat az adófizetők pénzén akik a zsidókat a haláltáborokba kergették. Gyalázatos, hogy miközben odahaza, a rzsidógyűlölőket tünteti ki az Orbán kormány, a kanadai helytartója, Ódor Bálint azzal a szöveggel eteti a helyi zsidokat, hogy a magyar kormány politikájának központi eleme, a magyar identitásnak szerves része a Holokauszt áldazatai airánti tisztelet. Hányszer tudják ezek az emberek eljátszani a zsidók átverését, meddig fogják zsidó testvéreink bekajálni ezt a hamis dumát, mi folyik itt, miért csak Kertész Ákos, és egy két ember képes e tájon felemelni a szavát, és kijelenteni, hogy elegünk van, takarodjatok csirkefogók !!!!!

 • Göllner, Homan Bálint senkit sem küldött a haláltáborba….ő a magyar kultúráranak adott nagy segítséget.

 • Ja, de őt mégis megőlték. T.i. már a fogságban meghalt, nem volt idejük felakasztani.

 • abban az orszagban ahol letezhet a mai napig-(igaz maganportan…°6mezokovesd mellett Szalasi emlekoszlop,-mar semmi se lep meg!!
  az oszlopot 2013-ban emelte a jobbik kepviselo beszedevel az “arcvonal’ fedonevu naci csurhe!!

 • figyelo!
  homan balint hozzajarult tevekenyen a zsidotorvenyekben lefektetett elvek alapjan a zsido szarmazasu hallgatok kizarasahoz,meghurcoltatasahoz,!!!
  lasd,; 1939 evi IV.ik TC!!-(eletbelepett,; 30 majus ho 5-en)-

 • barlev:
  Hagyd el…
  Figyelő Bencsics Klára elmebeteg !
  Neki Hitler is csak egy rég meghalt ember , semmi több.
  Nem érti miért kellett sokaknak tiltakozni a születésnapjának megemlítése ellen.
  ( Mármint a Hitlerének , nem a Bencsicsének .)

 • barlev
  Na ja!
  Engem meg kicsaptak az ország összes iskolájából 1951 dec.6 án, mert azt mertem mondani az iskolában, hogy Sztálin nekem nem Isten.

 • Kertész úr, kérem, sziveskedjen elolvasni az alábbi részt a saját cikkéből (idézem), és megmagyarázni nekem, hogyan is érti ezt a “hülyék áradata”-t. Azt sem bánom, ha nem “comment”-ként, nyilvánosan válaszol, hanem az emailemre irja válaszát. Köszönettel, László
  —-Oktatáspolitikusként a középiskolákra törvényi alap nélkül, önkényesen terjesztette ki a numerus clausust, és saját hatáskörben utasította az egyetemeket is, hogy szigorúbban járjanak el a zsidók felvételénél.
  Ezzel egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy a magyar felsőoktatást elöntse a hülyék áradata, másrészt megfosztotta az országot elitjének egy részétől.

 • figyelo!
  -es most ide hogy jon a “stalin”?ezzel mir akart celozni?
  no csak mert nagyon melle lott vele!!

 • Figyelő!

  Ön ezek szerint az ország összes iskolájába járt egyszerre?
  Mert egy adott napon csak úgy sikerülhet a “kicsapása” valamennyi intézményből! Nem?

  De hát mi is a magát ért méltatlan rendelkezéshez képest a zsidó tv.-nyek hatálya alá eső több százezer ember megaláztatása, meghurcoltatása és elpusztítása!
  Ugyan, mindez szóra sem érdemes, hisz Figyelő Bencsics Klárát az 1951.év Mikulás napján kicsapták az iskolából, hát hülye aki Hóman Bálint kapcsán másfajta mélyen elítélendő cselekményekről ír!
  Itt ebben a világban az igazi sérelem és megaláztatás csakis magát érte!
  Bocsásson meg, ha a fenti cikkez olvasva nem az Ön kínját érzem a legembertelenebbnek!
  Mikor fogja végre abbahagyni életútja folyamatos és unásig ismételt részleteinek ismertetését- szerintem már mindenki betéve tudja, így eltekintenénk a további ismétléstől!

  Amennyiben viszont a cikket is elolvasta és fel is fogta – ez Önnél mindig kérdéses – akkor egésze biztos benne, hogy H.B.-ra pusztán a jó cselekedeteinek okán van emlékzni való? Azzal hogy X számú iskolát létesített, és támogatta a “keresztény, magyarérzelmű” főleg paraszti származású fiatalok tanulását – mindent megtett?

  Kertész Ákos cikkéből- ha már saját,kiegészítő ismeretekkel nem rendelkezik – valóban azt vette le, hogy
  H.B. “egyetlen bűne” csupán az volt, hogy Horthy oktatásügyi minisztere volt?

  Jól figyeljen kedves Figyelő – én nem ismerem Önt,de ha mindent úgy gondol ahogy leírta, és nem egy gyalázatos provokátor aki feladata szerint zavaró elemként van jelen minden oldalon a teljesen övön aluli bárgyú megjegyzéseivel – akkor Ön egy érzéketlen, primitív és szándékos kerékkötő csupán!

  terminusnak igaza van, és mindenki másnak, aki úgy gondolja át kell lépni olvasatlanul az ön vaskos idiótaságain, hisz valójában nem tudja mit beszél!

 • Klárika,
  eddig erről soha nem írtál!Szó volt egy faliújság cikkről.Később szó volt egy cikk letépéséről a faliújságról.Azután egy beáruló osztálytársnőről.Később szó volt a kiskorúak börtönében a halálra ítéltekről.Most meg már Sztálin elvtárs sem isten?Ezért tiltottak ki a szenthaza összes iskoláiból?Olvasd vissza a régi beírásaidat. Tulajdon pónem miért ítéltek Téged egy évi fegyházra és 56 ban miért is kellet menekülnöd a jányi gusztávok szenthazájából?Túl soknak tűnik nekem a cselekmény.Ennyi mindenért más közönséges halandó akár öt-hat évet is bespeizolhatott volna.Volt valami protekciód,hogy ilyen olcsón megúsztad és a forradalom alatt a meglincselt embert is ide-oda kísérgethetted a Lenin körút-aradi utca sarka és az Andrássy út 60 között.Plusz még azt is megtudtad állapítani,hogy az 1 ÁVÓ-S volt.Fenomenális emlékezötehetségedért csodállak és még jobban KEDVELLEK.

 • Geyza

  2015 november 26
  7:06 du.
  Géjza, soha nem róttam fel senkinek, ha engem ledorongolt. midenkinek más kehet a veménye.
  Viszont, senkit se rágalmaztam meg, ilyen aljasul, mint maga engem!
  Sehol nem írtam Hitler személyéről, a családom is megszenvedte a létét!

 • barlev

  2015 november 26
  5:48 du. Tudom, hogy a numerus clausust, akkor hozták be,Magyarországon.
  Utánanéztem, hogy amáshol a világon volt e még ilyen akkoriban. Képzelje, a montreali McGill egyetemen behozták például 1920-as években! Itt pedig nem járt Homan Bálint, sem Horthy.

 • figyelo!
  nem tud maga semmit!!
  a “numerus clausus”-t meg 1920 ban hagyta jova Horthy!!eletbe lepett 1920 januarjaban!!
  amirol en irtam az mar a masodik zsidotorveny!!de az is meg jo negy honappal a II.ik vilaghaboru kitorese elotti!!
  az 1939 evi IV.ik TC

 • aztan jott egy evre ra a harmadik zsidotorveny az 1940 evi XV.ik TC
  -es iogy tovabb egeszen 44 marciusaig!!
  az 1939-1944 kozti harom torvenyt en eloben olvastam!!ki volt plakatolva pesten a gettoval szemben!!

 • gyuri10

  2015 november 27
  9:38 de.
  Kedves Gyuri!
  NEM faliújságot téptem le 14 éves koromban, hanem plakátokat, Mindszenty József hercegprimás üldőzése alkalmából!
  Sztálint, 2 ÉV múlva szídtam, azaz nem AJÁNLOTTAM fel neki A SZÜLETÉSNAPJÁRA (70-IK) SEMMIT, MERT AZT MONDTAM NEKEM NEM ISTEN!
  Ekkor csaptak ki az ország összes iskolájából.
  Nem olyan bonyolult ez, ha figyelmesen olvassuk.

 • Gyuri ez még kimaradt, azon panaszkodsz, hogy túlsok minden történt velem….. hát, az igaz, de becsületben, munkás életben, 4 szerető gyerek és 4 unoka utáni öregséget élvezem!
  Ja, és azért menekültem, mert férjem (akkor még csak völegényem) akart kimenni, én nem. Apámat és nagyanyámat nem akartam magára hagyni.
  De jól tettem, mert apám mesélte később, keresett 2 civilruhás úr…

 • Besancon

  2015 november 27
  9:11 de.
  Én CSAK azért hoztam fel az én emlékeimet, mert volt másfajta autrocitás is, nem csak a zsidók számára, a náci idők!
  Volt a bolzsevizmus is, ami legalább olyan kegyetlen és igazságtalan volt, mint az előbbi!

 • Figyelő :
  Úgy éljek “felásom” ezt az oldalt , ha van archivuma és vissza másolom a megjegyzését a Hitler Adolf születésnapja körüli hacacáréból !
  Ahol kiskegyed azt találta írni hogy nem érti mi ez a felhorkanás mert egyesek ezt megünneplik , mikor az csak egy rég meghalt ember születésnapja.
  Erre írtam én magának hogy Hitler nem “csak” egy ember volt , hanem a Világtörténelem eddig ismert leggonoszabb embere , maga az Antikrisztus. A születésnapját ünnepeni pedig emberiség elleni tett.
  Persze magácska az iyesmit előszeretettel felejti el másnapra.
  Bezzeg a hüyeségét hetek óta szajkózza a menekültekkel kapcsolatban.
  Féloldalas a maga emlékezete kedvesem.Menjen analízisbe , ott talán kikezelik belőle. Ma már igen jó szerek vannak : Kavinton és hasonlóak.

 • Géjza, hozza ide amit írtam Hitlerről.
  Mivel megszenvedtem és átéltem ezt a kort, engem nem kell oktatnia!
  De egy biztos, hogy vannak emberek, akik Hitlert így látják mint őn, közben elfelejtik amásik tömeggyilkost, Sztálin elvtársat! Azt a kort is átéltem és megszenvedtem!

 • Figyelő (Klárika) és ellenfeleinek szópárbaja nem csak primitív, ízléstelen, de abszolút érdektelen is. Hogy merészelitek ezzel terhelni a Kanadai Magyar Hírlap tisztes olvasótáborát?
  *
  Laszlo
  A kérdés jogos, magának válaszolok.
  A „hülyék áradata” kifejezést már Ungváry Krisztián történész is használja a Hómanról rendezett akadémiai vitában, utána lehet nézni. Én ezt megelőzően így fogalmaztam: „Korlátozni kellett az okos és szorgalmas zsidó fiatalok jelenlétét az egyetemeken, hogy ne lehessenek versenytársai a dzsentri vagy dzsentroid, piáló, nőző, kártyázó, párbajozó, s ezért siralmas előmenetelű magyar diákoknak. Ezzel a zsidók jelenlétét a magyar értelmiség és a középosztály köreiben is le akarták faragni.”
  Tehát a tanulás helyett piáló, nőző, kártyázó, párbajozó, és hozzátehetem még zsidóverő szépreményű magyar ifjakat neveztem egyszerűség kedvéért HÜLYÉKNEK. Világos?
  Hóman kultuszminiszterként – egyebek között – mindent megtett, hogy fokozza az egyetemeken a numerus clausus érvényesítését, sőt kiterjesztette azt önhatalmúlag és törvényi alapok nélkül a középiskolákra is, amely intézkedésének magam is személyes „áldozata” voltam. 1942-ben nem vettek föl, csak az állami Berzsenyi Dániel gimnázium első B, azaz megkülönböztető, zsidó osztályába. Afféle kis tanügyi gettóba. Hogy ott kitűnően éreztem magam zsidó osztálytársaim között, az más lapra tartozik.

 • Figyelő Ne haragudj, de én is emlékszem rá.

 • Kedves Kertész Ákos,
  lehet,hogy a Klárikával folytatott csörtém számodra”primitívnek”néz ki.Azonban ha jól megvizsgálod az előzményeket könnyen rá fogsz jönni,hogy az én “primitívségem” ez esetben helyén való. Megérdeklődheted véleményem helyességét B.Gyuri közös barátunktól. Montrealban. Tisztelettel üdv: Gyuri10.

 • Kertész Ákos

  Kedves gyuri10
  A véleményeddel B. Gyuri barátunk megerősítése nélkül is egyetértek, nem ezzel van bajom. De a KMH minden egyes cikke után ugyanaz a levélkígyó következik, ez a hölgy ír egy fasiszta szellemű baromságot, és utána kezdődik a megállíthatatlan meddő vita, hiszen “Figyelőt” nem lehet lelőni. Minden érvedre van egy újabb riposztja.
  Közben nem marad erő, gondolat, érv a LÉNYEGRE.
  Hidd el, Klárikával egyet lehet tenni, nem válaszolni. Nem észrevenni. Letiltani a politikai korrektség szent nevében nem lehet, ugye.

 • Kertész Ákos

  2015 november 27
  12:29 du.
  Kedves Ákos, elnézését kérem, ha cikkére így reagáltam, megértem, hogy rosszúl esik!
  Tudja, ez a lap olyan, hogy mindenki szabadon írthatja véleményét, nem úgy mint máshol, vagy a magyar honban nemrég.
  Egyet igérhetek, ezentúl nem írók erre a témára.

 • Különben nem vagyok fasiszta, ha véletlenül más is a véleményem. Kikérem magamnak, arra még magának sincs jóga, hogy rágalmazzon!

 • Kedves K.Á.
  Azt hiszem majdnem tökéletesen igazad van és ehhez fogom tartani magam a jövőben.Már amennyire a temperamentumom megengedi.Vedd figyelembe,hogy én erről az idős,de egy életen át mimikriben élő hölgyről többet tudok,mint amit lidérces álomban elképzelhetünk.Vele én nem vitázok csak néha megpróbáltam a lehetetlent:Észhez téríteni! Egyetlen téma amiben itt-ott egyetértek vele az európai migráció.Ez is érthető okokból.Na jó…túl van ragozva.

 • Igen Ákos bácsi , de hát mégsem hagyhatjuk szó nélkül itt (is) az ordas eszmék propagálását.

  Sajnos a nácik és fasisztoidák (Új szó. Most találom ki: Női Fasiszta szellemű propagandista )
  kiválóan tudják alkalmazni Szun Cu tanításait a hadviselés kérdéseiben :
  ” Csatában légy olyan mint az árvíz : áraszd el ellenfeledet , minden kis résbe furakodj be és pusztítsad őt.”
  (Nem szó szerint idéztem , de nem is ez a lényeg.)

 • Kertesz Akos
  -en speciel semmilyen csortet se folytatok itt senkivel!!de muszalynak ereztem megjegyezni par “aprosagot” pontositaskent ugy is mint azt a bizonyos kort atelo valaki!!
  figyelo-(vagy klarika)-tokmindegy hogy nevezzuk,beszel ir bele hulmyesegeket a nagy vilagba!!olyasmikorol is amirol halovany goze sincsen amugy!!
  hat ugye ennyit irtam volt csak hozza!!

 • Kedves Kertész Ákos !

  Sajnos, ha már ide, erre az alapjában demokratikus fórumra beengedik az ilyen nyilvánvalóan fasiszta elemeket, akkor ezek minden “szellemi” megnyilvánulására reagálni vagyunk kénytelenek. Ugyanis az ide látogató – remélem nem is kevés – fiatal olvasókat is fel kell világosítanunk a történelmi valóság legapróbb, a cikkekben nem szereplő részleteiről is, ezzel cáfolva azt a hazug propagandát, amit például ez a valóban primitív nőszemély a KMH-n is kifejt…

  Üdv: DG 🙂

 • A fenti esszé pedig egy hiánypótló r e m e k m ű.
  …Hogy minek a hiányát is pótolja, minden olyan olyan cikkét, amely amely eddig a magyar média, sajtótermékek és elektronikus oldalak egyikében sem jelent meg.

 • Pontosan úgy van ahogy Don Golo mondja !
  Amikor a Bencsicsklára félék irásaira reagálunk , akkor nem nekik válaszolunk, úgysincs annak semmi értelme , hanem azoknak a jóhiszemű tapasztalatlan idelátogatóknak , akik -még- nem tudnak különbséget tenni a valóság és a fasisztoid propaganda között. Ők azok , akik nem ismerik az előzményeket sem , amiket Figyelő mindig letagad , ahányszor csak a szemére vetik hogy mikor miket állított.
  Hazugság-gyártással könnyű megmérgezni a tapasztalatlanok lelkét.
  EZ a göbbelsi propaganda-módszer alapelve : Végy egy féligazságot, aztán fejeld meg egy orbitális hazugsággal.

 • Orbanisztán filozófiája:

  Leleplező cikkek jönnek, leleplező cikkek mennek,
  -a trójai falovak viszont haladnak a maguk útján.

 • Mégis, mikor.miben hazudtam? Mert más a véleményem , mint az itteni átlagnak?
  Na tessék, máris megszegtem a fogadalmat, hogy ide nem írok.
  Persze, az természetes, hogy a rágalmakat nem fogadja el az egyszerű ember….

 • Figyelő! Ne hazudozzon! Valaki már, úgy emlékszem, egyszer megírta magának, hogy a Margitszigeti Sportuszodát az újkori olimpiák első magyar olimpiai bajnoka, a zsidó származású Hajós Alfréd tervezte és építette.

  Még egy tény:
  Annyira azért mégsem voltak finnyásak ezek az amúgy nevetséges kacagányos, mentés, tollforgós és sarkantyús Klebersbergek, Hómanok és más Szar alakok, amikor a Numerus Clausust hatályát olimpiai szereplések idejére érdekes mód, felfüggesztették. Az még nekik is jól jött, amikor sok zsidó sportoló szerzett dicsőséget a magyar színeknek (pl. a berlini olimpián is).

  És egy megjegyzés:
  Aztán – ahogy az első Viláháborús hősiesség, úgy nekik már ez sem számított, közülük székely Évát gettóba zárni, vagy Petsauer Attilát mint munkaszolgálatost egy fára fölkergetve, élve megfagyasztani…

 • málnaszőr

  2015 november 28
  2:22 du.

  Menjen a a wikipédiára, onnan kaptam érteüléseimet. Ja, abban tévedtem, hogy a Fedett uszóda és az Olimpiai részvétel, nem Homan nevéhez kapcsolódik, hanem Klábersberg Kunóhoz. Elnézést a tévedésért, később jutott eszembe.

 • Figyelő:
  Ezerszer elmagyaráztuk már azt , hogy a Wikipédia NEM hiteles adatforrás.
  ( Műszaki-matematikai dolgokban igen , mert ott nincs melléduma.Kétszer kettő még néha sem öt.)
  Azonban a történelmet a derék nagyhangú magyarok általában a saját szája-ízük szerint magyarázgatják és a Wikipédiára feltöltenek sok valótlanságot.
  Ne onnan tájékozódjék kérem. Az nem hiteles forrása a közelmúlt eseményeinek.

 • Egyébként eléggé egy undorító alak ez a Hóman , a golyó alakú fejével és az önelégült vicsorával , mögötte azzal a náci fenevaddal.
  ( Hiába no. Jó társaságban jó az ember kedve.)

 • Figyelő,
  “mégis mikor,miben hazudtam”?Mikor?Nem nézek utána az első dátumtól kezdődően és hogy miben?Hát nem tudhatom mi volt rajtad kombiné vagy báli ruha.Nem is érdekel!Lényeg,hogy jól szórakoztatsz és ezért KEDVELLEK.

 • -en nem ertem mire jo ez itt?minek hergelik magukat meg itt is egyesek?
  ha nem tudnak normalis hangon tenyekkel alairva vitazni mire jo hargelni a masikat?
  sajnalatos hogy ez a KMH is pletykarovatta kezd valni!!

 • Kedves FigyelŐ! Az, hogy Magyarországon volt egy másik – baloldalinak mondott -diktatúra, melyben Ön állítólag még ellenálló is volt, még nem legitimálja az előző Horthy-féle diktatúrát, de legfőképpen annak bűneit. Tehát: az, aki a Horthy rendszer bűneit a Rákosi rendszer bűneivel akarja mentegeti, az nem csak igen nagyot téved, hanem elfogadja a neki tetsző diktatúrát, tehát nem lehet demokrata. Kikegyed valószínüleg nem tud róla, de azért történt Magyarországon és a többi volt “szocialista” országban a rendszerváltás, hogy ezek az országok végleg megszabaduljanak a bármiféle diktatúrák rémétől. Látja, az alapvető különbség a magyar bal – és jobboldal között éppen az, hogy amíg Önök a Horthy rendszerbe klívánják visszavetni ezt az országot, addig a magyar baloldal nem akarja visszahozni sem a Rákosi-, sem a Kádár rendszert. Ezek után csak azt kell már eldönteni, melyik oldal a demokrata és progresszív. Abban tehát, hogy ma Magyarországon a demokrácia eltűnőben van, abban bizony Önnek és az Önhöz hasonlóan gondolkodóknak, acsarkodóknak igen nagy szerepük van, tehát bűnösök! Egyebekben meg puszilom, és megigérem, többet nem reagálok az Ön hagymázas, zavaros, kötekedő hozzászólásaira, mert egyszerűen nem érdemli meg.

 • Bezony kérem…Tódor kollega mondta meg a frankót. Pontosan úgy van minden !!!

 • FIGYELO!
  ne orjitsen meg mert ketsegek kozt toltom almatlanul ejszakamat!!
  hol ki ellen allt maga mint “ellenallo”?
  ez valahogy ugy lehet mint a viccben,;
  -“hat eggyutt lottuk a parthazat nem emlekszel?
  -aztan mikor?melyiket?
  haaaaat mikor melyiket!!”-

 • -Mondja kérem , volt maga partizán ?
  -Még nem, de már készül róla a pappír…

  / Hofi /

 • todor 48

  2015 november 29
  12:22 du.
  Azért volt rendszerváltás mert a II.Világháborúban az orosz-amaerikai erők győztek! Ez hozta be az oroszokat Magyarországra és voltak ott 1990-ig. Igen, Rákosi, Kádár stb. uralmak is.
  Sehol soha nem védtem a nácikat, vagy a németeket, már többször írtam,családom is megszenvedte ezt a kort.
  Így kérem, szálljanak le rólam.
  Viszont éltem 11 évig a Rákosi korban is. Ami számomra, bár ártatlanul, egy elképesztő, megrázó élmény vol

 • Továbbá, soha nem kivántam vissza a Horthy rendszert a magyaroknak, ez teljesen sötét előttem, hogy honnan veszik:
  A mai, otthoni magyarok sem, szerintem!
  Én meg nagyon jól megvagyok az emigrációban 58 éve.

 • todor 48

  Lehet, hogy figyelmetlen vagyok, de én nem vettem észre, hogy Figyelő a Rákosi rendszer hibáival mentegette volna a Horthy rendszer bűneit. Szerintem, normális ember nem kívánja egyik rendszert sem, így Figyelő sem. Ennek többször hangot is adott és egyszer említette, hogy annak idején a vészkorszakban családja nem rázta le zsidó kapcsolatait, hanem cselédnek álcázva zsidó lányt bujtatott. Ugyanakkor – származástól függetlenül – étellel stb. odafigyeltek a hajléktalanokra is. Ilyen volna egy “fasiszta”? Arra sem emlékszem, hogy olyan kifejezést használt volna magára, hogy “ellenálló” volt. Bár, a lényeget tekintve az volt.

  Figyelő a túlzásokkal és a valótlanságokkal szemben szokott fellépni. Sajnos ezen a fórumon is gyakorlat, ha a túlzásoktól védenek valakit vagy valamit, akkor azonosítják vele, vagy az illetővel kapcsolatba hozható legnegatívabb dolgokkal. Ez egy lejárató szándékú retorikai fogás. Érző ember nem mindenkit lát csupán vad nácinak vagy kommunistának. De valószínű, ezzel szemben tehetetlen vagyok, mert ez már a több párt rendszer hozadéka, ahol ki-ki úgy próbálják eladni a saját portékáját, hogy minél negatívabban próbálja beállítani a másikét. Verbális polgárháború folyik egymás erkölcsi megsemmisítésére. Homan Bálint nem szerencsés példa. Pl. a Katolikus Egyház mielőtt szenté avat valakit, pert folytat le. És akivel szemben valamilyen kifogás van – nem válhat szenté. Bár a szoboravatás nem szenté avatás, de valamilyen mértékben mégis az. Viszont, az se volna jó, ha oda jutnánk, mint az afganisztáni tálibok, akik minden szobrot ledöntenek. Kéne találni valamilyen civilizált megoldást, mert ilyen erővel a magyar vezéreket is le lehetne dönteni, mert Európát dúló pogányok voltak. Szerintem, ne csak az legyen feltétel, hogy élő személynek ne állítsunk szobrot, hanem addig sem, amíg az közvetett vagy közvetlen áldozatai vagy azok emléke elevenen él.

 • Jani.
  Me figyejjé’ jobban.
  Mi itten évek óta figyejjük a Figyelőt.
  Még abból a korszakából amikor volt neki neve is.

 • Jani, szép hozzászólás volt. 🙂

 • Köszönöm, Jani!

 • Figyelo!
  ne oruljitsen meg ezzel!!
  az oroszokat az hoizta be hogy a magyarok a nacik oldalan hadban alltak ellenuk!!pont!!
  szo nincs “felszabaditsarol”!!sem usa-Orosz kozos gyozelmi hulyesegrol!!

 • Jani!

  Itt is per folyik. Például Hóman Bálint elítélt háborús bűnös ellen, akit a jobboldal mégis minden áron szentté akar avatni, és ez természetesen egy jóérzésű emberből már eleve undort vált ki.

  .

 • Jani!

  Ha jól emlékszem, egyszer már ugyanezt a “pört” eljátszották Teleky Pállal is.

  Sőt ! Már egyszer ugyanitt Klebersberg Kunóval is.

  A jobbszél nem tágít. Annyi bizonyos.

  Csak a Horthyszobor vita – per – a KMH-n immár pro és kontra legalább 1000 kommentet számlál…
  A jobboldal persze ezt is úgy fogja fel, “nem baj, csak beszéljenek róla”, a tanulatlan tömeg végül úgyis a mi malmunkra hajtja majd a vizet.

  A Szabadságtéri “Áldozati Orbánemlékmű”-ről is csak azért száltak le, mert ott már annyira kilógott a jobbláb, hogy azt még a külföld előtt sem tudták letagadni.

  A jobboldal remélt elve:
  “Törvények és tételek jönnek és mennek – mi szavazzuk meg, vagy le őket – az idő nekünk dolgozik. Az új generáció már ma is annyira hülye, vagy tunya, hogy az idő csak nekünk dolgoztik”

 • uraim!!!
  nyugalom!!
  tessek tudomasul venni egyszer es mindenkorra hogy kedves olvasotarsunk “FIGYELO” segitette meg anno a partizanokat is!!!
  csak hat ugye azzal a picinke hibaval hogy azok ezt ugy koszontek meg,; “danke schon”!!

 • barlev

  2015 december 1
  1:30 de.
  Hogyhogy nem volt felszabadítás? Az oroszok, nem szabadították fel a magyarokat a náci uralomból?
  Ezt most olvastam először.

 • Figyelo!
  nem!
  a magyarokat megszalltak az oroszok miutan legyoztek a karpatokba kivezenyelt magyar hegyivadasz es panzer egysegeket!!
  magyarorszag hadban allt a nacik oldalan oroszorszag ellen!!
  a kiugrasi kiserlet-(dalnok m bela)-nem sikerult!!szalasit ultettek Horthy helyere!

 • Horthy Dalnoki Miklos-Bela vezerezredest kertye fel a kiugrasi targyalasokra az oroszokkal-(Tollbuhin marshallal aki a deli hadseregcsoport/2ik ukran front foparancsnoka volt)-
  ez a kiserlet elbukott!!

 • A hivatalos orosz (szovjet) kifejezés a megszállás volt. Magyarország a németek szövetségeseként volt a Szovjetunió ellensége, és ezért mind a magyar, mind a magyarországon állomásozó német erők “leküzdése” (megsemmisítése, harcképességének megszüntetése), a terület elfoglalása volt a céljuk. Hogy ennek során a magyar területeket felszabadították a német megszállás alól, az csak következmény. Hogy a cél nem a felszabadítás, hanem a megszállás, sőt, büntetés és sarcolás volt, azt a megszállt területeken kiadott néhány napos szabad rablási engedély, a malenkij robot és a jóvátételnek hívott hadisarc bizonyítja.

 • endre,
  hála a Teremtőnek és a Vörös-hadseregnek IGAZAD VAN !

 • endre,
  “a büntetés és sarcolás”részben igaz,mert amit a 2.magyar hadsereg művelt Ukrajnában,azért amennyit a felszabadító ukrán hadtest “büntetett”,akár husvéti ajándéknak is elkönyvelhető.Legalább annyira ott voltam,mint Klárika.A mi családunkat nem az oroszok rabolták ki és mészárolták le.Tőlük kenyeret kaptunk.Nem volt friss a ruszki kleba,de Ők is azt ették!Anyámat és Nagyanyámat sem erőszakolták meg.Egy nálunk beszállásolt orosz tiszttel 1957-ben az autóbuszon találkoztam Haifán.Itt már akkor a hadzs amin el husseini féle gyilkos hordák ellen folytatta a harcot…

 • Még annyit,hogy 2015.nov.7.én a forradalom 98. évfordulóján az Alexandrov együttes színházi előadását néztük meg.A belépő díjak igencsak borsosak voltak,de a műsorukkal itt-ott felidézték gyerekkorom nosztalgiáját.Ellentétben a magyar nácik szoborerdeivel.

 • Gyuri, szerencséjük volt anyádnak és nagyanyádnak. A bunkerben ahol voltunk, minden nőt megerőszakoltak. Nagynénémet is, hárman.
  A vörös hadsereg ezután maradt Budapesten 45 évig. A náci uralom Budapesten csak félévig tartott.
  Mindegyiket átéltem.

 • Klárika,
  a gettóból kijött hölgyek kevésbé voltak kívánatosak,mint a várbunkerban táplált asszonyok.Amennyit pedig a magyarok kegyetlenkedtek,gyilkoltak és erőszakoltak Ukrajnában és minden általuk megszállt területen, bizony csodával határos,hogy nem csak rezervátumban hagytak néhány magyart maradékként és nem csináltak katonáik számára kuplerájt úri bigékből.10 éves szerződéssel.

 • Igen Klárika,
  a német náci uralom Budapesten”csak”9 hónapig tartott.A horthy fasisztákkal és nácikkal még hozzáadhatsz plusz 24 évet. Kommunisták,szocialisták,zsidók,munkás emberek bebörtönzésével és tömeges kivégzésével fűszerezve.Csodálom,hogy úgy csinálsz mintha erről nem tudnál,pedig ott voltál.Abba az érába születtél bele Te is .

 • Újdonság a Hóman ügyben, hogy a fehérvári fiaskó után a jobboldal most Vác városát ajánlja a cikis szobor új helyéül, méghozzá a város már korábban e díszmagyarról elnevezett utcájában. A polgárok egy másik csoportja pedig éppen ennek az utcának a név változtatását követeli és tiltakozik a szoborállító terv ellen.