1956 A Műegyetemista szemével!

2016 október 23 12:44 de.53 hozzászólás

Igen! Nagybetűvel A Műegyetemista. De máris pontosítanék, hiszen valójában hárman írták a 14 pontot, amit 1956. október 22-én a nagygyűlésen megvitattak és különben a Műegyetem sem pontos.

De kezdjük az elején.

11047011_7469c39da77d34697804ce47a602adb6_xl

Most, először jelenik meg összefoglaló a velük kapcsolatos történtekről, bár régóta készülök megírni esetüket, hiszen kivételes szerencsém révén nagyon közeli kapcsolatban vagyok a 2 főszereplővel Sz. Sral. és M. L.-sal. (Harmadikuk – H. K. az előzmények közepette kivonult a dolgok sodrásából.)
Október 23 előtt már a szegedi egyetemisták tartottak egy nagygyűlést, ami után mindenki szépen hazament szinte utózönge nélkül.

Ezt megelőzően, október 23. előtt már egy héttel meghirdették a Műegyetem központi épületének aulájába a nagygyűlést 22-e 14 órára. Ezidő alatt állították össze a 14 pontot, ami a nagygyűlés alatt elnöklésükkel, levezetésükkel vagy 16-ra bővült, módosult az országból összesereglettek bekiabálásai, felszólalásai alapján megvitatva. Persze mindenki a saját sérelmeit vetette fel, illetve indulatokkal teli maxihazafias ötletekkel jött elő, mint a katonák magyaros ruházatának követelése és hasonlók. A Himnuszt legalább ötször elénekelték éjfélig, amíg a nagy tömeg előadta felvetéseit. Azután mindenki hazament, ki Tatára, ki Budafokra és a szélrózsa minden irányába, ahonnan a gyárakból, a vállalatoktól jöttek, vagy sokan csak egyedül, ahogy a szájról-szájra terjedő információ alapján inspirációt érzett.

Részletkérdés, de pontosítani kell a köztudatban elterjedt paradigmát! Nem műegyetemisták voltak, hanem Építőipari egyetemisták. A két egyetem egymás mellett volt, és közös volt a központi épületük, az aulájuk. A nagygyűlést tehát ezek az építőipari egyetemisták hirdették meg, szervezték meg, írták össze a követeléseiket és vezették le a nagygyűlést, amiben később az este folyamán egy katonai hallgató is besegített.

A 14 pont összeállításánál meghatározó szempont volt, hogy szigorúan, logikusan a reálisan megvalósítható fontos kérdésekből állították össze, amelyek a politikai realitást fontosnak tartották az utóbbi évek fellazuló diktatúrája esélylehetőségei alapján.

A nagygyűlés éjfélkori befejeztével elhatározták a másnapi, 23-ai demonstrációt az utcákon végigvonulva, amiről már számtalan leírás megemlékezett, így ezt, valamint a Rádió és a Parlament eseményeit sem taglalnám, hanem csak az események összefüggéseit gondolnám végig.

Számomra csak az elbeszéléseikből derült ki, hogy a rákosi-éra alatti kemény időszak után az 56 előtti évek enyhültek, egyfajta kiegyezés indult el, lehetőséget adtak megtorlás nélkül az alulról jövő megmozdulások, demonstrációk szervezésére, sőt, a munkahelyeken is szervezkedtek a munkások és a választott politikai képviselőik. Úgy tűnik, hogy a politikai vezetők hatalma gyengült vagy akaratuk ellenére, vagy egy tervezett enyhülés miatt. Minden esetre 56-ban a vezérkar helyzete nem volt túl stabil, a burjánzó események volt akit külföldön értek, voltak akik eltűntek a színről. Alulról jövő követelések és a következő vezetői szint választása olyanokat emelt fel, akik Rákosi alatt politikai okok miatt börtönbe kerültek. Így Nagy Imre és Kádár, akik eleinte egy irányba tartottak, de később külön irányba mentek.

Ezeket a részeket már viszonylag pontosan ismerni lehet a történelmi visszaemlékezésekből, így csak röviden említem. De szintén fontos rávilágítani, hogy pont ekkor zajlott a szuezi válság is, ami miatt a nagyhatalmak kevesebb figyelmet fordítottak a magyar eseményekre, bár óvatosak voltak, nehogy egy hasonló nagyhatalmi ütközőpont alakuljon ki Magyarországon is.

De visszatérve a belpolitikára, a demonstrációk növekedése és szaporodása gerjesztette a hatalom vezetőinek bukását. Leginkább egy puccsszerű bukásukat vélem felfedezni az alulról jövő szerveződések túlburjánzása katalizálta módon. Érzelemmentesen elemezve az eseményeket és az összefüggéseket számomra összeáll, hogy a demonstrációs követelések nyomásgyakorlása eredményeként a hatalomban lezajlott minden, ami a forradalmat jelentette ebben az esetben. Sőt! Azideig mondhatnánk vérnélküli forradalom volt, hiszen a változásnak nem voltak közvetlen szükségszerű kellékei az addigi áldozatok. Természetesen minden kioltott életért kár, de a bekövetkezett politikai vezetésbeli változások már kötelezően bekövetkezőek voltak. Nyilván minden áldozat erősítette ezt a folyamatot, de volumenében a későbbi eseményekhez képest kevesebben voltak. A későbbi vérontásokat én már nem a forradalom részeinek, hanem egy kaotikus anarchia eredményének tekinteném, mégpedig a következő alapon.

Az új politikai vezetés egyedül gyengén szerepelt a kialakult anarchia megoldásában. Az utcákat ellepő fegyverek bárki kezébe kerülhettek és emiatt sok banda alakult ki, amelyek szinte polgárháborús viszonyokat idéztek elő, mert nem volt olyan hatalommal rendelkező politikai szereplő, vezető rendőr, vagy katonatiszt, aki politikamentesen a közállapotok normalizálása érdekében vállalta volna, hogy kiáll és fellép minden fegyveres ellen, hangoztatva, hogy a közbiztonság visszaállítása után hajlandó a megválasztott hatalomnak alárendelni magát legyen az bármilyen színezetű is. Tehát célja nem a hatalom birtoklása, gyakorlása lett volna, hanem csak a közállapotok normalizálása ebben a kritikus különleges helyzetben. (Emlékeztetnék mindenkit, hogy ezen időszakban fegyvereket zsákmányoltak a fegyveres testületektől agresszióval, de sok esetben a kérésükre is kaptak a hozzájuk csatlakozó szervektől. Így emiatt kontrollálatlanul kalandoztak a fegyverek kézről kézre, sokszor gyerekek, vagy bűnözők között is. A 10-15 éves gyerekek fegyverrel ellátását pedig bűnnek tekintem, hiszen kvázi gyerekkatonákat csináltak belőlük!

A fegyveres csoportok pedig sok esetben lőttek mindenre, amiről – akikről maguk sem tudták, hogy kikre. Ekkor még a szovjet seregek sehol sem voltak, így kénytelenek vagyunk elismerni, hogy se szabadságharc, se polgárháború sem volt, hiszen az egymásra lövöldözők még arról sem voltak meggyőződve, hogy kikre is lőnek és miért. Ezt én inkább kaotikus anarchiának tekinteném.

Óriási szükség lett volna egy keményöklű rendőr-, vagy katonai vezetőre, de akár bármelyik fegyveres csoport vezetőjére is, ha az minden rendbontást, fegyverhasználatot, lincselést, kirakatbetörést és fosztogatást meg tudott volna akadályozni, leállítani, aki ideiglenesen hatalmat gyakoroljon, majd önmérsékletet! De ilyen nem volt. Na ilyenkor jöhet egy kaotikus polgárháborúnak tűnő népirtás, ahol láncreakciószerűen csak mészárolják egymást a vélt sérelmeik miatt az egymást nem ismerő emberek, akár a mellettük állók családját, ismerőseit is, hiszen az már senki sem tudja, hogy ki kivel van. Na ilyen típusú esztelen polgárháborús népirtásokká fajul az egész, amint azt láthattuk Közép-Afrikában, Irakban, Afganisztánban, Líbiában, Tunéziában, Latin-Amerikában.

Valószínűleg ilyen haláltáncot előzött meg Kádár is a nemszeretem szovjet erőkkel, akik ennek az árát évtizedeken keresztül behajtották. De a fent részletezett lövöldözések magyar-magyar ellen voltak, tehát az szabadságharcnak sem volt mondható. Ha volt is szabadságharc, akkor az nem november 4-e utáni rendcsinálásra terjed ki, vagy talán arra végképp nem, hanem az az utáni időszakra, egészen 1989-ig, amikor is a rendcsinálóink végleg elhagyták országunkat. Ez olyasmi lehetett, mint korábban a törökök, vagy az osztrákok ittléte. Együtt éltünk a nemkívánt rosszal.

Tehát összegezve a szovjetekre nem lett volna szükség, ha van olyan magyar, aki önzetlenül eléggé eltökélt a politika mentes rendcsinálás mellett.

Mivel ilyen sajnos nem volt, ezért Kádár vonala tudott a nyerő helyen befutni. A szovjet seregek csináltak rendet az anarchiában.

Piszkosul rosszul érzem magam ebben a szerepben, de fontosnak tartom, hogy a fenti gondolatmenetet megismerhessék, mérlegelhessék, és, ha összességében egy mítosz csorbulását jelenti is, de hátha felráz bennünket, hogyha ilyen történelmi helyzetbe kerülünk, tudhassuk, hogy csak helyes döntésen múlik, hogy egy hasonló felesleges nemzeti katasztrófát el tudunk-e kerülni.

Csak egy pozitív példát mondok. Az 1989-90-es vérnélküli rendszerváltás. De meg sem becsüljük, hiszen nem folyt vér! Csak akkor lennének az abban résztvevők a társadalmunk elismert hősei, ha áldozatok vére színezte volna akkor is a nemzeti lobogónkat. Sok országban ez nem sikerült vér nélkül! De ott, nemzeti hősök is lettek szobrokkal, sétányokkal és parkokkal….

Becsüljük meg a nemzeti hőssé nem váló nemzeti hőseinket!

Vak Ond

53 hozzászólás

 • Turóczi Béla

  Én is akkor voltam műegyetemista a villamosmérnöki karon. (Most 79 éves.Vonultam, tüntettem, ahogy illett.) Akkortájt a BME-n volt építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki és villamosmérnöki kar. Olyan, hogy építőipari egyetem nem létezett.

 • 1. Építőipari Közlekedési Műszaki Egyetem: Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar. A közlekedési Kar vidéken volt.

  2. Műszaki Egyetem: gépész, vegyész és villamosi. képzés

  Egy épületben.

  Később lett összevonva BME-ként!

  http://old.bme.hu/Document%20Library/BME1956/bme1956_1.aspx

  (Elolvasva a linket, az is sok pontatlanságot tartalmaz a gyűjtések alapján történt információkból, de ez az egyetemek akkori szerkezetét nem érintve pontosan alátámasztja az akkor odajáró szervezők szavait.)

 • VakOnd
  Alattomos sunyi szöveg. Immár a többedik itt…
  Nemrég még SzabadNépes-es ujságirónak vallottad magadat, most budapesti műegyetemistának. (Lehet, hogy a Bessel-függvény és a parciális deriválás miatt siklott félre a pályád…). Ha annyira OTT voltál, még a dícsőséges Kádár-szovjet féle rendcsinálás előtt, megkérdem: miért feküdt a Budafoki ut 17 előtt Albrecht Márton müegyetemista társunk teteme az utcán fél napig, és ki temette el ideiglenesen a Könyvtár épülete mellé,-és ki lőtte agyon…!?
  Menj te is fütyülni a Parlament elé, ne késlekedj!

 • Göllner András

  Vak Ond írása elgondolkoztató – mélyen elgondolkozató. Nem illene csípőből mindenkit kilőni aki másként látja, értelmezi 56-ot.

  A Kremlini puhulásnak, amely Sztálin halála után bekövetkezett, valóban óriási szerepe volt 56 kirobbanásában. Nem véletlenül törtek ki forrongások másutt is Közép-Európába. Ugyan azt a szerepet játszotte e külső tényező, mint Gorbacshov felbukkanása, és a Kremlini zűrzavar, az 1989-es fejlemények, a magyar rendszerváltás esetéeben.

  Orbán szeretné kisajátítani magának a rendszerváltó harcos szerepét, pedig lótúrót volt harcos. Gorbacsov hátán lovagolt a hatalomba a felcsúti kishuszár, az egykori KISZ titkár, aki egész életét, drága édesapjával, Kövér Laci, vagy Áder Jancsi barátjával együtt, az egypártrendszer fenekében, töltötte. Már fiatal jogászként az egypártrendszer létráján kúszott a hatalom felé, amikor Gorbacsov váratlanul kihúzta a létrát a fiúk lába alól. Nagyon szépen el lett volna mint Politikai Bizottsági tag, ha nem változik meg körülötte a világ.

  Vak Ond írása azért fontos mert arra figyelmeztet, hogy ne legyenek illúzióink. Lásd: a 2010-es földcsuszamlás esetét, amit Orbán “fülkeforradalom”-ként etet a nemzeti tudatlanságba. Aki még ma azt képzeli, hogy Orbán, Szíjjártó Péter, Vajna “Andy”, Habony Árpi, vagy a többi Fideszes csirkefogó 56 szellemiségét, a 14 pontban megfogalmazott célokat, a jogállamiság, az igazságosság elveit képviselik, annak a Lipót mezőn a helye.

  Tisztelet mindazoknak, akik tiszta kézzel, tiszta cselekedetekkel, az életüket áldozva, küzdöttek azért, hogy Magyarországon a szabadság, a jogállamiság, az igazságosság, az emberi méltóság tisztelete uralkodjék. Sajnos, 60 év után, még most is olyan messze vagyunk e céloktól, mint Makó Jeruzsálemtől.

 • Keeedves 56-os!????

  Látom, az első 2 mondatot sem sikerült elolvasnod.
  Az, hogy kettőnk közül ki az alattomos, a sunyi, a hazudozó, azt szerintem mindenki el tudja dönteni.
  Különben én nem szoktam hazudni, mert rossz a memóriám és lusta vagyok számontartani ilyen felesleges terheket. De számomra soha nem is volt alternatíva, nem is kellett még. Ma meg főleg nincs is értelme ilyen dolgokban. Illetve az sem világos, hogy miben kéne, hogy hazudjak. Mondtam már, hogy rossz a memóriám?

  – És mi az, hogy többedik? Ha kopnkrétan megírod, hogy miben találtad annak, akkor talán tisztázni tudnám, de így, ilyen alattomos vagdalkózás ellen nem tudom megvédeni magam. Ha maradt még tököd, akkor meg mered írni konkrétan, nemcsak gyáva impotensként gyalázkodsz!
  Szóval mutasd meg, hogy nemcsak egy kredencalatt bujkáló [email protected] neo56-osnak nevezted ki magad! Ha nem, akkor midannyian láthatjuk, hogy csak egy puhapocsu önmagát nagyrafújt lufikaméleon vagy!

  – Az életben nem állítottam, hogy én valaha is “SzabadNépes-es ujságiró” lettem volna! Sőt! Még újságíró sem vagyok.
  De, ha támadják őket a sajtószabadság eszméjét sárba tiporva, akkor szolidaritásból melléjük tudok állni. (Különben azt sem tudom, hogy kik ők! Milyen erkölcsiséget vallanak, demokraták, vagy a fasiszta diktatúrát istenítik….)

  – Az elején megírtam, hogy 2 nagyon közeli ember az akik ezt elindították, nem én! Én akkor még csak elképzelés sem voltam, a szüleim még nem is ismerték egymást.

  – Azt is tudom tőlük, hogy mivel megállapodás szerint az egyetemre nem volt szabad bevinni a fegyvereket, voltak olyanok, akik egyetemista létükre fegyverrel elmentek reggel, majd visszamentek a menzára ebédidőben, amíg az épület melletti sportpálya (talán BEAC) kerítésére akasztották sorba a puskákat, géppisztolyokat. Megebédelve pedig újból magukhoz vették, majd mentek a városba szerte széjjel.
  Ahogy említettem, szervezetlen módon össze-vissza lövöldöztek, garázdálkodtak, járőröztek csoportok, és hogy a tagjaik, vagy akiket megláttak, azok hogy jártak, annak csak a képzeletünk szabhat határt. Egy biztos, én semmiképp sem szerettem volna köztük lenni, se találkozni velük. Ez az az említett kaotikus anarchia, ami ellen most is tiltakozom.
  Tegyünk fel egy teoretikus kérdést! Holnaptól orbánista és orbánellenes csoportok lövöldöznének az utcákon. Kinek lenne kedve akkor arrafelé mászkálni a bandák között, főleg, ha egy részük kopasz neonáci lenne, köztörvényes ránkszabadított, illetve gyerekkatonák, mondjuk 12-14 évesek. Te bátran mernél azon az utcaszakaszon keresztülmenni? Mondjuk jó, mert azt tudjuk, hogy te melyik galeriban tüzelnéd a kissrácokat, hogy lőjenek mindenre és húznál fel embereket lámpavasra ködös sugallmakra, hátha ellenség….

  Igen! És ha kell, akkor el fogok menni fütyülni a Parlament elé is, ha van esély ezzel a diktatúránkat megdönteni, vagy elősegíteni a végleges megoldást.

 • Neo56-os!

  És igen!

  Ha sikerült volna fegyvermentesen megoldani 56-ot, az utcán galerik és vegyes fegyveres csoportok nélkül, akkor az említett fiatal egyetemista élete is megmaradhatott volna! És érted is mondom, hiszen a te életed is megmenthető lenne ilyen esetben, te sem válhatnál értelmetlen áldozattá. Se te, se a gyerekeid, se az unokáid és senki más sem! Legfeljebb a mindig aktuális diktátor kapná meg megérdemelt jutalmát az égiek segedelmével!

 • Neo56-os!

  Máskor időben szólj, mert mostis lekéstem a demonstrációt a füttykoncerttel!

 • Göllner András

  @ Vak Ond

  Csillapodj le egy kicsit. Jó volt a cikked. Nem kell itt az alagsorban leereszkedni a provokátorok szintjére. Ez nem segít, hanem károsít. Ne csináld.

 • Az 56-os eseményeket a szegedi egyetemisták kezdték el! De igazán tömegdemonstrációvá akkor vált a menetük, mikor a munkából hazatérő dolgozók csatlakoztak hozzájuk!

  “Egyforintos kenyeret, Rákosinak kötelet!” – ezt kiabálták a munkások, ami sokkal érthetőbb volt az egyetemisták x pontos követelésénél. (Ormos)

 • Göllner András
  2016 október 23
  1:08 du.

  Orbán miért sztárolja a pesti srácokat? Nagy Imrét nem sztárolhatja, aki reformkommunista volt. Megint ott vagyunk, hogy mindenki sztárol valakit, csak a NÉP-ről feledkezik meg ez a sok sztárcsináló!

  A magyar Néppel itt annyit törődik bárki népboldogító, mint a körme alatti piszokkal … Írja Vak Ond, hogy nincsenek megbecsülve a 89-es rendszerváltás hősei. Igaza van, az egymillió munkanélkülinek meg akinek kiszúrták a szemét a “kárpótlással”, még mindig nincs szobra!

 • Nyilván sokan voltak, akik tiszta szívvel küzdöttek a demokratikus változásokért, és szomorú, tiszteletre méltó az áldozatuk! Mindazonáltal nehéz elkülöníteni ezeket azoktól, akik öncélúan garázdálkodtak és annak lettek áldozatai.
  És ez minden forradalomban, háborúban, zűrzavaros időszakban megtörténik, amire példa, hogy a temetőkben a hősök sírjai keverednek gyilkosaikéval.

  A helyzetértékelés fontos szempontja lehet, hogy 53-ban Sztálin halála után a szovjet rendszer erősen gyengülve kritikus helyzetekbe is került. Magyarországon volt abban az időben a leggyengébb termelés, elszegényedés és így számítani lehetett, a SZU számolt is lázongással, demonstrációkkal, ami veszélyes lehetett abban az instabil állapotban.
  Sőt! 55-ben a szovjetek által is felosztott és megszállt Ausztriából kivonultak a szovjet seregek! Egy kommunista irányítású hatalomátvételi kísérlet (Koplenik-puccs) kudarca után 1955 október 25-e után. Független és semleges lett, és ettől félt a SZU, hogy Magyarországon is ez következhet be könnyen.
  És igen! Ha a békésen elindult demokratizálódás folytatódott volna fegyverek nélkül, akkor erre még jó esélyünk is lehetett volna!

  Na ez lehetett 56 legnagyobb vesztesége!

 • Igen. Amint írtam, A Műegyetemen a szerveződés egy jó héttel korábban megkezdődött és meghirdették a nagygyűlést 22-ére.
  Szegeden is volt egy nagygyűlés, de azután annak nem lett érdemi következménye. A történelem szövevénye úgy hozta, hogy a Műegyetemi eseményeknek lettek meghatározó következményei. Ez egy bonyolult komplex eredmény.

  Hazaipilács! Hát a reformkommunisták ma a Fideszben ülnek! Nem tűnt fel?

  A 1989-es rendszerváltás devalválási kísérletedet nem is minősítem, mert annyira primitív. Persze! Maradhattunk volna Albánia, vagy Montenegró szintjén. Csak azt nemértem, hogy ők miért akarnak az EU-ba rohanni?!

 • Vak Ond
  2016 október 23
  5:01 du.

  Aha, Magyarországot 1989-ben az fenyegette, hogy Albánia szintjére süllyed … Mondja, az 56-os forradalomról is ilyen hitelesek az adatai?

  1989-ben nem volt muszáj a vadkapitalizmust rászabadítani a magyarokra, mert csak folytatni kellett, amit a reformkommunisták elkezdtek. Pl. magántulajdon, piaci folyamatok a gazdaságban, az állampárt fölszámolása. Ezt lehet úgy is, hogy a középosztályt erősítik meg, vagy úgy, hogy néhány oligarcha ráteszi a kezét az ország vagyonára.

 • Pannonpilács!

  Annak ellenére, hogy megpróbálod kiforgatni a szavaimat, röviden válaszolok.
  Ha nem indultunk volna el az európaiúton, akkor a mai Albánia és Montenegro szintjén vergődnénk maximum, ha egy orbáni országot kirabló diktatúrától eltekintenénk.
  Ma is csak süllyedünk, és az EU pénzei nélkül csak mégjobban zuhannánk.
  Nemhiszem, hogy tudnál, vagy más tudna olyan projectet, amiben ne lenne EU-s pénz!

  Az 56-os adatok pedig hitelesek, tőlem függetlenek. Sőt, utánuk is lehet nézni sok munkával.

  És igen!
  Az EU kapitalizmusa – ha még nem is mindenben tökéletes, akkor is jobb, mint bármi ismert fajtája, bár nagy hiányossága, hogy orbánt még nem tüntette el!
  De talán mihamarább ez is elkövetkezik! Mindannyiunk érdekében reménykedjünk ebben és kérjük az égieket is erre!

  Igen! Pontosan az a baj, amint írtad, hogy az orbánoligarchák szabadon garázdálkodhatnak. Pontosan az orbanizmust írtad körül a hibát megjelölve!

  Egyetértünk!

 • Kedves Vak Ond!
  Sok pontban jól látja az akkori eseményeket.
  De mint egy kortársa ennek a kornak, egy pár pontra szeretnék rávilágítani.
  Egy két dolgot kihagyott ebből. Pl. a felkelők NEM kezdték a lövöldözést, hanem a rádiónál mikor be akart menni a diákság beolvasni a pontjaikat akkor lőttek rájuk az ÁVÓS-ok. A katonák, akiket kihívtak segítségül, adtak először fegyvert nekik. Ti. a katonák nem az ÁVÓ-nak segített, hanem a diákoknak. Én éppen a Múzeum kertben voltam akkor este, és a Bródy Sándor utcába láttunk.
  A másik, fontos pont, az oroszok Budapest körül voltak tankjaikkal és másnap reggel jöttek Kelenföld felől, amit magam is láttam, mert sorban álltam kenyérért reggel 7-kor.
  Valóban, enyhülés állt be a diktatúrában Sztálin halála után. Viszont a diákság a lengyeleknek akarta kimutatni szolidaritását , ezzel indult el az egyetemen az egész.
  Viszont, néhány magyar színész pl. Sinkovits Imre is, megragadta az alkalmat és szavalt többször hazafias verseket. A Bem szobornál hallottam d.u.,3 kor, hatalmas tömeggel.
  Utána ment a tömeg a parlamenthez, ahol meg Nagy Imrét követelte, aki későn, de megérkezett. Innen mentek az emberek a fele a rádióhoz, a másik fele a Sztálin szobrot ledönteni.
  Mint egy hólapda nőtt az egész , és ha nem lőnek az ÁVÓ-n, talán nem lett volna véráldozat sem.
  Viszont, az orosz tankok megérkeztek reggel és a többit már tudjuk.
  Nem a felkelők lőttek “mindenkire” hanem az orosz ágyúk.

 • Vak Ond
  2016 október 23
  7:16 du.

  Nem a Kádár-rendszerből ugrottunk át az EU-ba, jól tudom?

  A tsz-ek eszközállományát a volt elnökök és párttitkárok vásárolták föl bagóért, és nem a dolgozók. Értelmes középbirtok rendszert az elmúlt 100 évben Magyarországon egy kormány sem támogatott! Nyugat-Európa mezőgazdasága ezen alapszik, ezért (de ők is csak támogatással) tudnak fennmaradni! Az mszp-szdsz a nagybirtokot meg a multikat támogatta, ezért nem hisz nekik senki a fidesz elleni szabadságharcukban!

 • 1956 nov. 6-án voltak az USA-ban az elnökválasztás, amit a SZU is tudott, így ennek tudatában lépett gyorsan, mert tudta, hogy ez az idő optimális , hisz az USA nem tudott lépni!
  A Szuezi -válság pedig elsődleges volt, hogy a szovjet hadihajókat megakadályozzák az Európa felé történő átkelésben, mert ellenkező esetben hadihajóik az európa felé történő tankhajókkal szállított olajat leállíthatták volna azok elsüllyesztésével, miközben a rakétaállományuk fejlettebb volt a NATÓ-énál.
  De, ha figyelmesek vagyunk, ma pont ezt valósítja meg Putyin, amikor Egyiptommal közös barátoi projecteket aktivizált ,és ezzel együtt Töröko-gal 1 nap alatt lepaktált a korábbi repülőlelövési konfliktus ellenére!
  Azaz a Boszporusz és Szuez is a kezébe került! Ígyí a Krimről és Ázsia felöl is pillanatok alatt a Földközi-tengrerről is agresszorkodhat és az olajszállítmányokat is kontrollálhatja!

  Na ez az igazi gáz!

 • A kor világpolitikai hátterét egy nagyon komoly dolgozatban foglalja össze Kopácsi Judit 2012-ből!

  Ebből minden nemzetközi aspektus , összefüggés elolvasható, és csak plagizálnék, ha próbálnék kiemelni részeket, vagy csak tartalmakat is.

  Mindenkinek ajánlom azt a komoly komplex munkát, hiszen abból lehet tökéletesen megérteni a dolgokat. Az én szerény írásom jelentősége csak annyiban áll, hogy a Műegyetemi eseményeket szedte össze pontosabban, mint eddig bármi más, ill. a véleményem követhető nyomon az esetleges 56-os siker elérése felé.

  http://kanadaihirlap.com/2012/10/23/1956-a-kulisszak-mogott/

  Olyan tökéletesen összeszedett Kopácsi Judit munkája, hogy minden évben október 23-a előtt érdemes lenne felrakni az oldalra, hogy újra és újra elolvasva rögzülhessen és minél többen ismerhessék meg!

 • Kedves Vak Ond!

  1960-ban több hónapig éltem Egyiptomban. 1956-ban volt az ő forradalmuk, amelyben elkergették az angolbarát Faruk királyt. Minket magyarokat nagy tiszteletben tartottak az egyiptomi emberek, mivel ők úgy gondolták, hogy mi szívességből csinálunk forradalmat, hogy az ő forradalmukról eltereljük a világpolitika figyelmét.

  Hogy mennyire szimpatizáltak velünk, arra a legjobb példa, hogy rengetegen koldultak az utcákon Kairóban és Alexandriában azzal a szöveggel, hogy ők magyar menekültek. Feltehetően ez jó üzlet volt. Persze egy szót sem tudtak magyarul… 😀

  A világmindenség tele van tévedésekkel.

 • Vak Ond
  2016 október 24
  2:30 de.

  A nemzetközi helyzet nem menti fel a hazai politikusok bénaságát! Nagy Imre lehet, hogy ott rontotta el, hogy nem mondott le. De ha itt sikerül is a forradalom, attól még nem oldódik meg a VSZ többi országának gondja!

  Érdekes összefoglaló a szovjet okokról. A sztálinisták eltávolítása megtörtént a hatalomból Kelet-Eu-ban, tehát ebből a szempontból sikeresek voltak Hruscsovék. Amit a SZU a cikk szerint Nyugat-Európával akart tenni, az elég hajmeresztő, bár nem annyira bizonyított. A nagy orosz birodalom úgy látszik, egy olyan álom, amiről nehezen akarnak lemondani.

 • Asszem, Debrecen is megérdemli, hogy meglegyen említve 56-alkapcsolatban. Ott hamarabb lóttek, mégis azt lehet mondani, hogy az első napon nagyobb sikereket értek el fegyver nélkül, mint Budapesten az első három napban..

  https://debrecenbar.com/2012/10/23/debrecen_56_forradalom/

 • 1955-ben kivonultak Ausztriából, azaz buktak. Berlinben és Lengyelországban is komoly tüntetések, lázongások voltak és várható volt, hogy Magyarországon is ez lesz. Sőt, eközben körvonalazódott a Szuezi Válság, ami fontos, kritikus, stratégiai helyszín a hajóforgalom, az olaj szempontjából, hadihajók gyorsmozgása miatt. Így az esetleges támadás, de minimum a fenyegetés miatt.

  A SZU étvágyáról csak az jut eszembe, amikor katona koromban a politikai oktatáson az egyik tisztes nagy vehemenciával magyarázott: “Ma a SZU és társai a Föld egy negyedét uralják, de annyira erősek vagyunk, hogy 10 év múlva már az egy nyolcadát fogjuk!”

 • Vak Ond,
  elhiszem a megjegyzést, viszont tudom, hogy akkoriban az internacionalizmust akarták a balosok , ami elterjed az egész világon,.
  Szerintem megbuktak, de az internacionalizmus bizony elterjedt a világon, egészen más formában.

 • Tudomásom szerint 1955-ig tartott a békeszerződésben megállapított határidő a megszállásra Ausztriában, és nálunk is. (Sőt, a nyugati hadseregek németországi megszállásának is ez a végpontja. Nem végleg löktek minket a SZU karjaiba 1945-ben.) Innen kezdve az egyes országok “döntöttek úgy”, hogy egy szovjet szövetségben akarnak maradni, attól kezdve tehát nem megszállás, hanem baráti szövetség. Ez persze kézenfekvővé teszi, hogy a berzenkedő magyarok forradalmát leverjék, mivel gondolom, nagyon nem szerették volna a független kapitalista országokat a közvetlen határaiknál. Más kérdés, hogy az USA-tól elvárható lett volna egy kis keménykedés. De hát nem az a világpolitikai helyzet volt éppen, ezért inkább “kiegyeztek”.

  Végül is később a kubai válság során is kiegyeztek, ha nem is ANNYIRA, mert az oroszok ott már “nem segíthettek”. Pedig Hruscsov ugyancsak verte a pulpitust a szandáljával. De hát Kuba túl közel volt az USA-hoz.

  Kedves Figyelő, nincs ezen mit nehezményezni, a világpolitika az világpolitika. Ott minden állam a maga erejét képviseli.

  Mi meg (tudjuk Miviktorunktól) hatalmasak vagyunk…

 • Almási Alma
  2016 október 25
  3:06 de.

  Galambocskám. Pontosan ezért lett megkreálva (sic) a Warsói Szerződés. Az NDK-nak akkorság még nemvolt saját hadserege, így ők később lettek tagok. Mivel a nyugati nagyhatalmak sem hagyták el az NSZK-t, megalakult a Közös Piac, az oroszoknak kellett egy biztés stratégiai bázis, egy vizesárok a SZU és a nyugati államok közé. Az un. szocialista országoknak az ötvenes évek közepén édeskevés beleszólása volt a történésekbe, oroszország megbízottjai ültek a különböző országok vezetőinek székjeiben.

 • Katona Zsombor

  Almási Alma
  2016 október 25
  3:06 de.

  “Tudomásom szerint 1955-ig tartott a békeszerződésben megállapított határidő a megszállásra Ausztriában, és nálunk is. (Sőt, a nyugati hadseregek németországi megszállásának is ez a végpontja. Nem végleg löktek minket a SZU karjaiba 1945-ben.)”

  Ez nagyon igaz, és ezért jött jól az USA-nak is a Szovjetúniónak az általa “felszabadított” országok magához csatolása, mert viszonzásul hasonlóan bánhatott el Németországgal és Japánnal, ahol még most is állomásoznak “ideiglenes” fegyveres erői. Lehet hogy, szupertitkos Jalta 2.0 szerződés volt 1956-ban és csak most kezdünk ráeszmélni?

 • Katona Zsombor
  2016 október 25
  6:26 du.

  Hagyjuk a szupertitkos megállapodások taglalását azokra a fórumtársakra, akik ilyesmiben nagyon kreatívak. Én nem vagyok ilyen. Ezzel szemben számomra egyértelmű, hogy bizonyos megállapodások magától értetődőek, és voltaképpen helyesek is az emberiség szempontjából. A hidegháború idején, amikor a Szovjetunió igen csak potens háborús erő volt, nagyon is jó megoldás volt egy csendes világfelosztás az emberiség szempontjából. A meglehetősen nehezen előállítható, szupertitkos technológiájú atomfegyvereket ugyanis sajátmaga miatt senki sem merte használni, és így – a perifériákat leszámítva – békét lehetett tartani. Ugyanilyen békegeneráló eszköz volt a német-francia ellenséges viszony kordában tartására az EU létrehozása által. Szóval én általában híve vagyok az ilyesféle titkos paktumoknak. Akik pedig nem tartoznak bele a nagyhatalmi rendszerbe, azoknak “kuss”-t ajánlok, bármennyire is dehonesztáló egyesekre nézve. Szerintem minden önállóságnak korlátozottnak kell lennie, vagy önkéntesen a reális helyzet felismerése következtében, vagy az ostoba, ugrabugráló bolhák esetében a potens hatalmak kényszerítése által.

 • Göllner András

  @ Falusi

  Teccik, hogy galambocskámnak hívod az almásit. Én anyucikámnak hívnám őt, de nem csinálom, mert shy vagyok. Tudod ?

 • Katona Zsombor

  Almási Alma
  2016 október 26
  12:30 de.
  “Szerintem minden önállóságnak korlátozottnak kell lennie, vagy önkéntesen a reális helyzet felismerése következtében, vagy az ostoba, ugrabugráló bolhák esetében a potens hatalmak kényszerítése által”

  Azt akarod ezzel mondani hogy, a kis államok eleve önként vállaljanak vazallusi meghunyáskodást, sőt követeljék a nagyhatalmak atyai simogatását? Vissza a feudalizmusba esetleg a kolonializmusba? Ezt nem gondolhatod komolyan!

 • Katona Zsombor Ne haragudj, de ha kommented értelmét nézem, akkor Alival nem megbeszélni kell a dolgokat, hanem kihívni a kocsma elé (azután béke poraidra)? Azért az csak ostoba álom, hogy egy Kína vagy USA egyenrangúként fogja fogadni Mr Tarajost. Ahhoz nem elég a plakátháború, a tisztelethez más kell. A légy is addig szemtelenkedik, amíg pórul jár. Ha nem ismered saját és partnered lehetőségeit, hamar ráfázol. (lásd hatnapos háború, azt hitték vidáman legyűrik Izraelt. Kaptak olyan pofont, hogy nem találtak haza).

 • Llanfair,
  A mai magyar helyzetet bizony, nagyon aláássa a BALOS külföldi magyarok politikai aktívitása.
  Ez minden irányban tapasztalható!

 • Figyelő Gondolod, hogy itt Írországban a “balos” magyarok aktivitása járatja le a kormányt, nem az idült alkoholista nagykövet, aki lehazudja a csillagot az égről, és kioktatja nyilt levélben az Irish Times újságíróját, hogy Magyarországon az egészségügy tökéletes, minden nagyon szép, és minden nagyon jó?
  Komolyan gondolod, hogy a Tarajos, Deutsch, Ádler vagy Kövér valakiben is tiszteletet ébreszt? Láttad Te már a “Dajcsot” élőben? Azt hiszed, külföldön nem tudják hogyan szerzik ezek a diplomájukat? Komolyan azt hiszed, hogy nem látják mi történik Magyarországon?
  Komolyan gondolod, hogy a balosok miatt nem jött el senki az 56-os ünnepségekre? Már a saját párttársainak is kellemetlenek. Komolyan elhiszed, hogy ez a “balosok miatt van? Már mulatságos, hogy mindenki “balos” és “komcsi”, aki kritikát fogalmaz meg a kormány ellen. Ennek fényében, Ázsia kivételével az egész világ komcsi. Nem azért kell fel a nap, mert kukorékol a kakas. Ez tévhit.

 • Turóczi Béla

  kedves VakOnd!
  Most értem rá, hogy pontosítsak. Íme a kivonat a BME múltjából:

  “Kivonat az egyetem múltja és története kiadványból:

  Budapesti Műszaki Egyetem
  . . .
  A harcok múltával, 1945 áprilisában megindult a tanítás. Ezzel egyidőben folyt az újjáépítés is, amely 1949-re fejeződött be. Ekkorra azonban már a Műegyetem szervezete is átalakult. Az 1934-ben létrehozott óriási egyetemből elsőként 1945-ben a mezőgazdasági és állatorvosi kar vált ki, s az újonnan alakított Magyar Agrártudományi Egyetem része lett. A mezőgazdákat és állatorvosokat a közgazdák követték, 1948-ban a műegyetemi közgazdaságtudományi karból önálló Közgazdaságtudományi Egyetem alakult. 1949-ben kivált a soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar bánya- és kohómérnöki osztálya és Miskolcra költözött, ahol az újonnan alapított Nehézipari Műszaki Egyetem egyik karaként működött tovább. Az erdőmérnökképzés ekkor még a Műegyetemen maradt, sőt ennek kebelében földmérő-mérnökképzés is indult. A soproni kar ezután az Erdő- és Földmérőmérnöki Kar nevet viselte. Később az erdőmérnöki oktatás is átkerült az agrártudományi egyetemre, a földmérőképzés pedig áttelepült Budapestre, ahol a mérnöki fakultás egyik ágazata lett.

  A kiválások után megmaradt intézmény szervezetét az Elnöki Tanács 1949. évi 15. számú törvényerejű rendelete szabályozta, megalakítva a Budapesti Műszaki Egyetemet. A régi egyetem mérnöki és építészmérnöki karának, valamint gépész és vegyészmérnöki karának négy osztálya önállósult, s Mérnöki (Építőmérnöki), Építészmérnöki, Gépészmérnöki és Vegyészmérnöki Karrá szerveződött. A Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából – Európában meglehetősen későn – létrehozták a Villamosmérnöki Kart, amelyen a képzés erős- és gyengeáramú, majd műszer tagozaton folyt.”

 • Llanfair
  2016 október 28
  2:59 du.
  Tudod, sokat olvasok az interneten is. A mai magyar balosok, képtelenek elfogadni vesztességüket, melyet kimutatott a magyar nép az utolsó vállasztáskor.
  Nekik, NEM kell a baloldal, igen jól ismerik, hiszen hosszú évekig volt hatalmon.

 • Figyelo. Kedves Figyelo Nagyon felreismered a magyarokat. A magyarok azt “tudjak”, amit Orban sajtoja ir. Az emlekezetuk pedig az aranyhalhoz hasonlit. Nem emlekszik vissza nyolc evre, es minden rosszat a baloldalnak tulajdonit, barki csinalta. Miert? Mert a Fidesz sajto ezt akarja. Horn Gyula? Jo miniszterelnok volt, de pufajkas. Az volt a dolga, nem tapadt ver a kezehez. De pufajkas. De meg Orban is elismerte. De pufajkas! Ez az ertelmes magyar szavazo mintaja? Olyanokat tulajdonitanak a baloldalnak, amit egyertelmuen Orbanek csinaltak. De legyen ez is mindegy. Ki mit nem tud elfogadni, ez is aranyhal efektus. Nem emlekszel milyen cirkusz volt a Fidesz vesztett valasztasa utan? Hidfoglalaa, folyamatos cirkusz a kormanyzas akadalyozasa? A puccskiserlet is felejtendo, pedig sosavval sem lehet tisztara mosni. Most is, az ervenytelen szavazast hatalmas gyozelemnek latni? Ez a normalis tobbseg a la Marcsi?
  De persze ez mind nem igaz, hiszen a Habony hiradonak mas a velemenye. Rendben.
  Szerinted azzal, hogy valaki a kormany ellenzeke, akkor mar nem erdemli meg az eletet? Allitolag 15 millio magyar miniszterelnoke Orban. Francokat, a Fidesz szekertoloinak a kormanya. Aki behuzza a nyelvet, az hazaarulo, mert a haza Orban Viktor. Ha meg a szajat is kinyitja, skkor minden csak nem ember. Ez normalis? Aki ellenzeki pusztuljon? Kanadaban igy van? Nalunk nem.
  Nem kell feltetlen baloldali kormany, tisztesseges korrekt europai kormany kellene. Ahol nem szamit partallas, nem segget kell nyalni, es a kormany az emberekert vannak, nem forditva.
  Tudom. Teged nem zavar, hogy a dolgozo emberek minden jogat elvette Orban. Ki a fenet erdekel, hiszen kocsmatoltelekek, akik azert vannak, hogy a nem dolgozo, magat ertelmisegnek gondolo reteget eltartsa. Tudod az egesz idiota orszag ugy viselkedik, mintha az uralkodo osztaly tagja lenne. Boldogan tapsol, mikor megnyomoritjak a munkasokat, parasztokat es a kozeposztalyt is. Es a magyar tapsol erte, csak nehogy Gyurcsany legyen hatalmon. Miert ne? Hat azt nem tudja, de az szornyu lenne. De miert? Nem tudja, de Orban azt mondta. Az az Orban, aki tobbszor kijelentette, hogy akkor hazudik, mikor erdeke fuzodik hozza. Vagyis mindig. Te gyulolsz valamit, de ez a valami amikor tortent, ez a baloldal nem is elt. Kisztagok voltak? Az egesz Fideszkar Kisz es parttag volt. Hat az aranyhalnak tobb memoriaja van, mint a magyar valasztopolgarnak.
  Szerinted mennyi agya van annak, aki 2000 migransert odadobja az orszagat egy kollegiumi tarsasagnak? Nem baj ha mindent ellopnak, de nem engednek be 2000 migrans. Dehogynem, csak egy masik ajton.
  Te olvasol roluk, en koztuk eltem. Fidesz szavazo volt kollegam azert szavazott Orbanra, mert ha a baloldal nyer, elvesznek Tole mindent. Ennyi agya van a magyar atlagszavazonak

 • Llanfair,
  Érdekes amit írsz, de a helyzet az, hogy a nép mégis többségben megszavazta Orbánt, tehát ez van,. ezt kell szeretni.
  Ha sarat, szart dobtok rá, akkor is a kormányon lesz 3 évig legalább.
  Ha olyan rémes lenne, nem szavazta volna meg a magyar nép.
  Vagy, az a helyzet állt fenn, hogy az ellenzék még rosszabb lett volna! A kettő rossz közül a jobbikat választották.

 • Figyelő Szerintem nem három évet lesznek, megnyerik a következő választást, mert az ellenzék balfácán a Fidesz meg nem játszott soha sportszerűen. De azért szeretni nem kell őket. 🙁

 • Seres Róbert

  Llanfair
  2016 október 31
  5:30 du.
  Nem akarom a Fideszt alaptalanul védelmezni, de mutass csak egy kormányzó pártot vagy miniszterelnököt aki sportszerűen játszott! Volt egy szerény próbálkozás Medgyesi részéről, de amikor kimondta, hogy “az SZDSZ tele van korrupcióval”, pünkösdi királysága megszakadt, betörték a fejét és a kedvenc sportminisztere “spontán” megpuccsolta!

 • Még annyit merészelek tudomásodra hozni, hogy a magyar nép átélte, azt a kort is, mikor Gyurcsány volt kormányon! Van némi alapja a döntésének.
  Amit a baloldalról írsz viszont, az olyan naiv vélemény, hogy csak mosolyogni tudok rajta.

 • Seres Robert Horn Gyula. Olyan hatalom volt a kezeben, hogy barmit megszavaztathatott volna. Ha csak a fele aljassagot megcsinalja annak amit a Fidesz, ma Orban talan Felcsut polgarmestere. Az is csak talan, mert a juhasz meg elne, es O lenne.

 • Katona Zsombor
  2016 október 26
  6:27 du.

  Ez egy nagyon fontos kérdés, amit fölteszel, de tudod, hogy ez csak költői kérdés.

  Nyugat-Európában könyvtárakat töltenek meg ezek a viták a szuverenitásról, de itthon a ballibek tabusítják a témát, a jobbosok viszont, mint te is, idegbetegen állnak hozzá a témához. Ezeréves magyar állammal példálóztok, ami egy elméleti konstrukció, a valósághoz nincs sok köze.

  Mondjuk a ballibek ki nem mondott Merjünk kicsik lenni! jelszava mögött se elvi megfontolások vannak, hanem a megszokás és/vagy a személyes érdek.

 • November 4 két írunk máma, meggyújtom a mécsest a forradalmunk áldozataiért!

 • GLORIA VICTIS!
  Gloria Victis! Emlékezzetek
  az elesettekre,
  kik holt ajakkal ma is hírdetik:
  a győzelemnek végső percekig
  őrzött reménye életüknél mégis több nekik.
  Gloria Victis! Emlékezzetek,
  kik élni megmaradtak,
  a halállal is dacolva, mivel
  a gyermeküknek holnap enni kell
  s szívük halk dobbanásán kívül semmi, semmi jel.
  Fordította: Tollas Tibor

 • Katona Zsombor

  hazai lámpa
  2016 november 4
  8:11 de.
  1. Nem költői kérdésnek szántam!
  2. Semelyik mostani párttal nem szimpatizálok, de ha valamelyik jót akar az országnak azt pártállás nélkül támogatom! Ha találsz rá példát ami a jobbikosságomra utal nyugodtan idézhetsz! Az hogy, lejobbikosoztál talán 1 ezrelékkel jobb mintha lebaloldaliztál volna, viszont a “Merjünk nagyobbak lenni” szlogent szívesen támogatnám. 🙂

 • Katona Zsombor
  2016 november 4
  6:35 du.

  Jobbos az jobboldalit jelent.

  Persze, ha egy ország önmagában nagyhatalom, akkor elvileg sokat megengedhet magának, de ez a mai többpólusú világban inkább csak egy illúzió. Az, hogy Orbánról most sokat beszélnek az EU-ban, az egy dolog, de gazdasági teljesítmény is kell ahhoz, ha ő másoknak akar diktálni.

  Szerintem Orbán is úgy gondolja, hogy a szövetségi rendszereké a jövő, csak az nem tetszik neki, hogy ő ebben egy kis pont legyen. Az EU-ban úgy gondolja, hogy ő zászlóshajója lehet a konzervatív-vallásos pártoknak, mivel a hazai liberálisokat már lenyomta, mint a bélyeget.

 • hazai lámpa

  2016 november 4
  8:11 de.
  Nem nekem írtad ezt a h. szólást, de én is válaszolok rá.
  Úgy veszem észre, hogy nem veszed észre, hogy manapság mi az EU-ban mi a tendencia. pl. Lényeges, hogy a nemzeti tagság egyenként , ne legyenek nemzetek, és főleg a nemzeti érzés eltörlésén igyekeznek.

 • Miért a pipacs az emlékezés – nap szimbóluma?

  Montreál, november 1 .

  Észak Amerikában minden év november 11-én, tartják az I. Világháború fegyverletételének emlékére a Remembrance Day-t, azaz az Emlékezés Napját. Onnan tudjuk, hogy közeledik ez a nap, ha az üzletekben, utcákon, öreg katonák árulják a pipacsokat, azaz a poppykat.

  Nemrég, egy kedves barátomtól megsárgult Montreal Star újságcikket kaptam, 1968-ból.
  Egy verset tartalmaz, amit a kanadai Dr.John McCrae alezredes (1872-1918) írt, az I.Világháborúban a lövészárokban, 1915. május3- án. McCrea az I.Kanadai Gyalogos hadtestnél szolgált Ypres –nél , Franciaországban. Az újságcikk lehozta a kézzel és géppel írt változatát a versnek.

  In Flanders Fields

  In Flanders field the poppies grow
  Between the crosses, row on row….

  Ennek a történelmi versnek magyar fordítását továbbadom Nika Géza fordításában.

  Flanders Mezején
  Flanders mezején pipacsok nőnek
  Keresztjei közt egy temetőnek
  Ez jelöli a mi helyünket; s bár fenn az égen
  Még bátran szól a pacsirta ének
  Lenn, az ágyúdörgésben nem hallod őket.

  Mi vagyunk a halottak, kik pár napja még
  Éltünk, elestünk, ragyogott ránk a naplemente
  Szerettünk, szerettek minket s most itt a vég,
  Flanders mezején.

  Viaskodjatok Ti az ellenséggel;
  Átadjuk a fáklyát elhaló kézzel;
  Vigyétek Ti azt magasra tartva.
  De ha hűtlenek lesztek hozzánk, mélyén a sírnak
  Mi nem tudunk aludni, bár pipacsok nyílnak
  Flanders mezején.

  A cikk beszámol, ennek a versnek, a montreali Royal Viktoria kórházban történt kiállításáról, egyben az 1968-ban kiadott 6 centes emlékbélyegről is, ami a szerző fényképét és a vers két első sorát ábrázolja. Ugyanis a költő a Royal Viktoria kórházban dolgozott mint orvos, bevonulása előtt.

  Dr.J.McCrea a harctérről küldte el a londoni Punch magazinnak költeményét, amit közöltek., még 1915 decemberében. Majd saját kézírással írott versét elküldte barátainak Bostonba, Mr. és Mrs Carlton Noyesnak. Így maradt fenn az eredeti példány.

  Dr.John McCrea alezredes, Franciaországban halt meg 1918-ban, tüdőgyulladásban, néhány hónappal a háború befejezése előtt…. eddig szól a vers eredete.

  De nem halt el a pipacsok emléke. Mint a szél, úgy kapta föl a világ a pipacs mezőről szóló verset és vitte szét azt mindenhová.

  Az amerikai Ms.Moina Michael is olvasta a verset 1915-ben, s egy válasz verset írt rá. Majd a pipacsoktól ihletve, anyagból készített piros pipacsokat, és ő volt az első aki az amerikai hősöknapján viselte. Az volt a véleménye, hogy a háborúk hőseit tiszteljék meg a pipacs viselésével. Élenjárt a pipacsok terjesztésében. Barátainak, kollégáinak készített pipacsokat házilag, amit eladott az elesett hősök családtagjai támogatására.

  Franciaországból érkezett egy hölgy az USA-ba, Madame Guerin, aki elvitte a tengerentúlra is ezt a szokást. Mikor visszatért Franciaországba, ő is terjeszteni kezdte és eladta a házilag készített pipacsokat (poppy-kat). Az anyagi hasznot a háborús árváknak adományozták. Nemsokára a pipacsokat Franciaországban és Belgiumban is engedéllyel árulták.

  Már 1922-ben, az USA-ban az Emlékezés Napjára a veterán katonák államilag engedélyezve árulták, a rokkant bajtársak segítésére.

  1948-ban, Ms. Moina Michael emlékére, aki ott a pipacsok terjesztését bevezette, az amerikai Postahivatal kiadott egy 3 centes emlékbélyeget.

  Úgy tudom, Angliában is szokássá vált a veterán katonáknak gyűjtése a pipaccsal, az Emlékezés Napján.

  Kanadában, a legújabb hírek szerint, 25 centes pénzérmét adtak ki, melynek közepében ott van a piros pipacs , megemlékezve a háborúkban elesett hősökről.
  Ez a hiteles történet tanulság arról, hogyan is vált a pipacs (poppy) világmozgalommá, egy kanadai katona szép verse alapján, amit közel 90 éve írt a lövészárokban, valahol Franciaországban.

 • Vak OND! Meg megirom, hogy nagyon meghatott az irasod a Mugegyetemistaktol , az az erzesem, hogy Te is ott voltal! ami meerintett megjobban, hogy ezt Izraelbol kuldted, ami most a hazad.

 • Llanfair
  2016 október 30
  11:24 de.Csak kesve olvastalak.Orban eppen olyan komcsi nevel;st kapott akkoriban, mint minden fiatal. De en meghallottam, igazan BATOR kijelenteset egy alkalommal. Meg hoszu haju diak volt, A volt miniszterelnok ujratemetesen,
  Ruszkik menjenek haza! mondta.Nem felt! A magyar nep meghallotta ezt es ez az egy erdeme van.Rossul kormanyoz ?Mi a valasztek, GYurcsany?

 • Figyelő Azt plakátot az MDF csinálta. Mikor Orbán nagy bátran mondta, már semmi félnivalója nem volt, már mentek ki. Viszont Ö hozza vissza az országba Öket.
  Nem hiszem, hogy két ember van csak Magyarorszagon. Így nem Ök ketten a választék.
  Bár Nektek jó Orbán, ott Amerikabán nem kell egy erős Európa. Kínának sem és Putyinnak sem. Így nektek nagyon hasznos az EU bomlasztása.
  Kommunista nevelést pedig senki nem kapott, sosem volt Magyarorszagon kommunizmus.

 • Kenny
  2018 augusztus 6
  4:23 du.
  A plakatrol egy szot sem irtam, nem is tudtam rola.
  Lattam es hallottam, amit Orban mondott a temetesen, nem talaltam ki.
  Kanada nem igen torodik az EU val az biztos.
  Ha majd lesz jobb akire szavazni lehet Magyarorszagon, majd szoljal!

 • Meg annyit:

  Lehet, hogy nem hivtak magukat komcsinak, hanem szocialistaknak, az jobban hangzott. En eltem abban 1957 ig, nem volt jo. ahogy mar irtam, lecsuktak 17 eves koromban egy ev foghazra mert az iskolaban, azt mertem mondani, hogy Sztalin nekem nem isten! Hogy TE minek hivod ezt a kort, nem szamit mar.DE szocializmus nem volt, hanem diktatatorsag. Mar elnezest,de 1945 tol 1957 ig az volt. Csak mikor Nagy Imre jott miniszterelnoknek akkor enyhult egy kicsit. Ot is felakasztottak az elvtarsai!

 • Clara Bencsics Figyelo

  Vak Ond

  2016 október 24
  2:31 du.
  Ismet megint elolvastam a beirasokat! Az elejen, leirta a forradalmi esemenyeket igen pontosan. Mint szemtanu ezt allithatom.
  Meg azt mondja meg, HONNAN kaptak fegyvert a forradalmarok?