Kommunisták Magyarországon – egy másik olvasat…

2017 szeptember 25 12:14 du.428 hozzászólás

Van a családi albumomban egy csoportkép 1913-14 tájáról. A kép igen jól jellemzi a háború elõtti pesti polgárias világot. Derék, jólöltözött, jóarcú, jobbára bajszos urak egy asztal körül ülnek, cipõkellékek, bütykös láb-sámfák, a cipõkészítés fortélyait ábrázoló oktatótáblák között. Háttérben pedig néhány csípõs NÉPSZAVA karikatúra a falon. Nem kommunisták, nem is szociáldemokraták õk, hanem valami cipész-kamara, vagy szakszervezet tagjai. Köztük nagyapám, cipészmester, akinek akkoriban több segédet foglalkoztató cipõszalonja volt a Nádor utcában. Kuncsaftjai többek között ismert iparosbáró családok, Weisz Manfréd, Mautnerék.

(A fotót szerzőnk, Almási Alma küldte lapunknak.)

A baloldali gondolkodás kezdete – és nem csak a mi családunkban, hanem alighanem egész Budapesten is – az a természetes, magától értetõdõ eszme, hogy nem csak a mester, hanem a segéd is ember, aki becsületes keresetre, szabadságra, ember-mivoltának elismerésére tart igényt. De ezzel a gondolattal indult a késõbbi Õszirózsás forradalom is, amelyet Károlyi az éles politikai helyzet és a saját tehetetlensége miatt engedett át Kun Béla kommunistáinak. Ebben a politikai hercehurcában nagyanyámnak, mint csecsemõ-védõnõnek volt szerepe, mert gyerekek nyaraltatásában vett részt Szõdligeten, szintén magától értetõdõ természetességgel, mindenféle kommunista vagy szociáldemokrata ideológia nélkül.

A Kommün leverése után Horthy nagy gondot fordított rá, hogy a fenti eszme többé ne üsse fel a fejét. Sikertelenül. Az általa (vagy tanácsadói által?) kifejlesztett módszer, az ifjuság sportba terelése fordítva sült el. A szakszervezetek, a szociáldemokraták és a betiltott kommunisták is ezeket a sportmozgalmakat vették célba.

Apám, és testvérei sportoltak, és bár egyáltalán nem politizáltak, a család baloldali gondolkodása megmaradt. Gondolom ez Budapesten meglehetõsen jellemzõ volt a hozzájuk hasonló önálló iparosemberek körében, különösen a gazdasági válság idején. Nálunk senki sem volt semmiféle párt tagja, apám önálló fogtechnikus kisiparos volt, még kibicként sem politizált.

Azonban apám második felesége, nevelõanyám személyében 1950-ben egy párttagot, egy valódi, hithû, 1939 elõtti illegális kommunistát adoptáltunk. Tõle tudom, amit tudok, meg a személyes tapasztalataimból. Õ 1939-ben kezett el kirándulni járni a barátaival. Elsõ férje (akitõl 1949-ban vált el) Rákosi minisztere volt, egyik sógora pedig Rajk egyik közvetlen munkatársa. A fiatalok közül, akikkel õ 1940-ben az erdõket járta, nem egynek jutott Rákosi, sõt Kádár alatt is vezetõszerep.

Édesanyja és egyik nõvére mélyen hívõ lutheránusok voltak. Nevelõanyám bíztatására jártam én is hittanra, holott nálunk senki sem volt hívõ. Innen tudom, hogy a vallásosság soha nem volt igazi probléma a kommunizmusban, csak akik a karrierjüket féltették, vagy párttagok voltak, azoknak nem volt tanácsos templomba járni. Nevelõanyám, azon kívül, hogy magától értetõdõen tagja volt a pártnak, politikai szerepet soha nem vállalt, és sem tõlem, sem senkitõl a családban nem várta el még azt sem, hogy belépjünk a pártba. Na jó, egyszer-kétszer felvetette nekem, de egyáltalán nem forszírozta. Így NEM lettem én párttag SOHA.

***

Nevelõanyám viszont egész élete végéig benne volt és figyelemmel kisérte a pártot, és sok érdekes problémára mutatott rá nekem. Olyanokra, amik hivatalosan sohasem merültek fel sem Rákosi, sem Kádár alatt, de még a rendszerváltás után sem. Például arra az erõs lelkiismeretfurdalásra, amely Rajk kivégzése, vagy ötvenhat után eluralkodott a “berkekben”, és amelyet a rendszerváltás után Kádár zavaros utolsó beszédébõl meg lehetett már sejteni. Anyámnak volt olyan idõsebb bíró jóbarátja, aki valamikor 1959-tájban öngyilkos lett.

Mindezekbõl én azt szûrtem le magamnak, hogy ezek az emberek – egy-két kivételtõl eltekintve, hiszen karrierista gazemberek mindenütt akadnak – egyáltalán nem voltak azok a fékevesztett fickók, akiknek manapság lefestik õket. Akartak egy jobb világot, csak nem tudták, hogyan? Aztán némelyikkel elszaladt a ló – ezt ismerjük az újabb történelmünkbõl is. Mellesleg Rákosi, miután a kommün után a Szovjetunióba emigrált, a huszas években álnéven, hamis papírokkal VISSZAJÖTT, hogy a Kommunista Pártot itt újjászervezze. Csak hosszabb idõ után bukott le. (Eljátszom a párhuzammal: Orbán megbukik, és Azerbajdzsánba – vagy hová – menekül, majd álnéven visszajön mondjuk Gyurcsány Magyrországára, hogy a muszlim terroristák és a migráció ellen illegálisan küzdjön… 😀 )

A II. Világháború után Magyarország szerintem már meglehetõsen el volt fertõzve a baloldalisággal. Nem véletlen, hogy az elsõ valóban szabad választáson a Kisgazdák és a Szociáldemokraták taroltak. Akkoriban a kisgazdák nemzeti jellegû, kurucos, baloldalias nézeteket vallottak.

Rákosi szovjet típusú diktatúrája nem volt szimpatikus a magyar embernek, hiszen a kezdeti “rendcsináló” idõktõl eltekintve elsõsorban a saját õszinte híveiket gyilkolták, ami nevetséges, ha meggondoljuk. Kezdetben még csak azkat üldözték, akiket az ideológiájuk szerint üldözni kellett, – ezek fõleg Recskre kerültek, – késõbb pedig kitelepítették fõleg azokat, akiknek volt valamijük (lakásuk, villájuk,…) amire valami besúgó szemet vetett.

Kádár személyisége és politikája viszont késõbb elfogadhatóvá tette a kommunista gondolatot – már amennyiben egyáltalán kommunista volt ez a gondolat.

***

És most magáról a magyar (nem)létezõ kommunizmusról…

Mindenek elõtt a szokatlan oktatáspolitikáról. Sok buktató volt benne – egyik másik ki is fejtette a rossz hatását, de összességében mégis nagyon jó eredményeket hozott. Elsõsorban az emberi önérzet kialakítása és az egyéni világszemlélet szempontjából, másodsorban az általános mûveltség és a motiváció szintjén.

Már Rákosiék – akik mindenáron politikailag megbízható “munkás” vezetõket akartak az állami vállalatok élére – bevezettek egyfajta könnyítést a felsõoktatás területén. Vagyis hamarjában mérnököket, közgazdászokat képeztek ki gyorstalpalón hat elemivel, vagy esetleg négy polgárival. Nekem volt még ilyen mûhelyfõnököm, tény, hogy a tudása hiányos volt, de szorgalommal egészen jól pótolta. Persze voltak durvább vadhajtások, de azok is inkább nevetségesek voltak, mint károsak. Ismertem én hat elemivel rendelkezõ, de egyetemet végzett repülõgéptervezõ mérnököt is. Hát istenem, repülõgépet nem tervezett, de viszont egy tervezõirodán egészen jól megállta a helyét, mint mûszaki rajzoló. Magas fizetést meg az igazi mérnökök sem kaptak, meg õ sem.

Ezek a hamarjában kiképzett emberek gyárigazgatók, fõmérnökök, fõkönyvelõk lettek – amennyiben el tudták látni a feladatot. Ha nem, nem, a diplomájuk akkor is megvolt, büszkék lehettek rá (még ha pénzt õk se nagyon kerestek). Aztán megnõsültek, és ezáltal különféle egyszerû munkáslányokból ízibe igazgatónék lettek, meg is kapták bérlakásként a kitelepítettek rózsadombi villáját. Ezek az igazgatónék képezték a rendszer elsõ látványos ellenzõit. És joggal haragudtak, hiszen mennyivel nagyobb tisztelet és vagyon jutott Horthy alatt egy igazgatónénak, mint nekik a kommunizmusban!

Ezek a mai elõkelõ rózsadombi özvegy igazgatónék persze már nem az eredeti, ötvenes-hatvanas évekbeli feleségek, azok már rég lerokkant, elhajított fogatlan mamuskák, ha egyáltalán élnek még. Ezek a mostani hölgyek azok a rámenõs csinibabák, hajdani titkárnõcskék, akikre a régi feleségek le lettek cserélve a 60-70-es években (akár többszörösen is). Õk azok, akik Miviktorunk mai lelkes hívei, aláírásgyûjtõk, elõkelõ rózsadombi igazgatónék, a kommunizmus áldozatai és ádáz ellenségei. Ezek a hölgyek soha nem is voltak kommunisták, se kicsit, se nagyon, de még úgy se csináltak, mintha azok lettek volna, sõt!!! Õk titkárnõk voltak, igazgatónék, és a kommunizmus nyílt ellenzõi. Aki nem élt akkor itt, nem tudja, hogy a 70-es, 80-as években a magánéletben a legnagyobb sikk volt szidni a rendszert. A mostani komcsizás kismiska ahhoz képest, ma már ugyanis csak üres káromlás, olyan csak, mint a bazmegezés… Persze ezeknek a hölgyeknek semmi bajuk se lett semmiféle komcsizásból, hiszen mégis csak igazgatónék voltak, vagy mi a szösz…

Más, és egészen különleges szerepük lett késõbb azoknak a tehetséges szegény munkás- és parasztfiataloknak, akiket kedvezményesen, de szabályosan képeztek ki, tehát akik kijárták a középiskolát is, és akik késõbb – úgy körülbelül a 70-es évek vége felé – jutottak vezetõ pozíciókba, miután az elõzõ, kényszer-kiképzett generáció kiöregedett. Õk a Jancsó féle “fényes szelek” nemzedéke. Praktikus, ideálokra nem fogékony, józan, magabiztos és tehetséges emberek voltak – korrupciótól ugyan nem mindig mentesek, – viszont nekik köszönhetjük a szocialista táboron belüli viszonylag jó gazdasági helyzetünket, és például a zökkenõmentes, korrekt rendszerváltást is. Talán kezdetben “kommunisták” voltak, de idõvel kinõtték ezt.

Na, ilyen szakember volt az az ismerõsöm is, aki kitaláta, hogyan koppintsuk le a DEC egyik embargó alá esõ számítógépét, ami aztán a kezelhetõsége és a nyugatról lopott szoftverek eredményeképp jól eladható lett a KGST világban. De a fényes szelek nemzedékébõl kerültek ki jobbára azok a mai nagytõkések is, akik a rendszerváltáskor a privatizált tõkét annak rendje és módja szerint mûködtették mindnyájunk javára. Sajnos, kevesen vannak már, mert a politikai korrupció és protekcionzmus sokukat tönkretette.

A harmadik felsõoktatást végzett csoport azokból állt, akik a dolgok rendje és módja szerint végezték el az egyetemeket közepes tehetséggel. Sokan voltak, mert nem volt túlságosan erõs a szelekció, és ezért sokan nem jutottak megfelelõ érdembeli munkához. A mérnök végzettségûek technikusi munkát végeztek, vagy sokszor még azt sem. Volt az egészben valami – a létezõ szocializmusban megszokott – üresség és álságosság, de ez volt a teljes foglalkoztatottság átka. És magánvéleményem szerint egyáltalán nem baj egy társadalom számára az, ha sok “túlképzett” embere van. Sokkal jobb, mint a széles körben erõszakkal elterjesztett butaság. De ezt nehéz belátni. Õk jobbára keserû emberek, akik karriert akartak csinálni, és minden korszakban mellõzöttnek érzik magukat.

***

Maga a Párt elég nagy változásokat élt meg az ideológia és a gyakorlat terén is. Minthogy maga a “kommunista” fogalom a naiv marxi megfogalmazás után eléggé ambivalens utat járt be nemzetközileg, a párizsi kommüntõl a német, a magyar és fõleg az orosz forradalmak során, továbbá – és fõleg – mert a kapitalista gazdaság nyílt ellenzõje volt, természetesen a globális kapitalista világ ideológiai gyûlöletének a célpontja lett. Ezért aztán a magyar párt nevébõl 1945 után kimaradt a “kommunista” szó.

Nehéz, és nehezen leküzdhetõ akadály volt ebben a folyamatban Ötvenhat is. (Nem írok forradalmat, mert én nem tudom, valójában mi történt 56-ban, különösen, ha a nemzetközi folyamatokat is figyelembe veszem. Talán jobb szó lenne a függetlenségi harc, de hát arra meg nincs konszenzus.)

56 után azonban elég határozott változások voltak. Például a régi, “megbízható” kommunisták közül nagyon sokan estek ki a pikszisbõl, és különféle “elfekvõ” munkahelyekre lettek tapintatosan átcsoportosítva. Aztán elõtérbe kerültek olyanok, akik a politikát és a gazdaságot is meg akarták reformálni. NyersFehérAczél kell hozzá, mondtuk akkoriban 😀 . Nem igazán sikerült. Minthogy kapitalista gazdaságról szó sem lehetett elvi okokból, politikailag pedig a szovjet táborba, a KGST-be lettünk besorolva nemzetközileg, ezen nincs is mit csodálkozni. De azért Kádárék tették, amit lehetett. A mezõgazdaságban a háztáji gazdaság, majd a 80-as években az iparban is megcélzott “háztájik” (GMK-k) hoztak sikereket. Kár, hogy ezekkel – különösen az utóbbiak esetében – a korrupcióra is nagyon rászoktunk.

A legszörnyûbb azonban szerintem az volt, ami voltaképpen természetes. Hogy tudniillik egy hosszasan létezõ, megbízható jövõjû pártba tömegével lépnek be olyanok, akiknek egyetlen célja a hatalom és az apróbb-nagyobb érvényesülés. A párt tagsága felduzzadt és felhigult ilyesfajta élõsködõkkel, akik hol fasiszták, hol nácik, hol kommunisták, hol liberálisok vagy illiberálisok vagy bármik, attól függõen, hogy mi a menõ éppen. Na, elsõsorban õk járatták le a baloldalt is.

***

És most térjünk át a gyûlölt szadeszre…

Nos. A szadeszeseknek, illetve a lukácsista filozófusoknak már a 60-as években feltûnt, hogy valami nincs rendben az ideológiával. Õk ugyanis – többnyire vezetõ komcsik ivadékai – otthonról másképpen és kevésbé iskolásan “kapták” az ideológiát, mint a gyalognépek. Közel a tûzhöz inkább beleláttak az ügyekbe, és az értelmesebbje felismerte a problémákat és kezdett más megoldás után nézni. Így találtak rá elõször a mao-izmusra, majd azt is átlátva és elvetve, a liberalizmusra. Én ezt az intellektuális küzdelmet és keresést igenis nagyon pozitívnak tartom, szemben az ilyenolyan mai vélekedéssel.

Néhány, fõleg filozófiai megnyilvánulásuk után (cikkek, vélemények) ki is zárták õket a pártból. Sokan közülük (Márkus, Heller) külföldre távoztak, mások meg szervezkedni kezdtek, cikkeztek, új híveket szereztek (Haraszti, Demszky), és megpróbáltak valamit itthon.

Természetesen nem a Horthy rendszert akarták visszaállítani, hanem a kommunista tanokat próbálták egyeztetni – vagy késõbb, amikor úgy látták, hogy ez lehetetlen, helyettesíteni – a liberalizmussal. Tény, hogy ezt sokszor irritáló fölénnyel tették, amit az igazgatóné félék nagyképûségnek és sértõnek éreztek, hiszen õk ugyebár tényleg MÁR JÓVAL ELÕBB is antikommunisták voltak, mint ezek az “ávóspalánták”.

Aztán az igazgatónékhoz csatlakoztak azok az értelmiségiek is, akik nem vitték semmire, akik sikertelenségükben hirtelen felfedezték magukban a népnemzeti antikommunistát, vagy épp a botcsinálta kapitalistát. Különösen rendszerváltáskor, amikor a karrierista párttagok is átálltak, mert úgy nézett ki, most aztán végre leesik nekik is valami nagyobb konc…

***

Nagyjából így festett a kádárrendszer ellenzéke a rendszerváltáskor.

Belõlük alakultak a különféle pártok, az élelmesebbje mindenféle boldog békeidõkbõl ismert pártnevekkel, Szocdemek, Kisgazdák… (a választásokon indult pártok között hamarjában három “szociáldemokrata” és vagy nyolc különféle “kisgazda” pártot találtam… 😀 )

De akárhány párt is jött létre, tény, hogy politikai gyakorlata csak az MSZP-nek volt, és még ez a gyakorlat is mai szemmel nézve eléggé kétbalkezes volt. De azért ebben sem az álmodozó Antall József, sem a jószándékú idealista környezete nem volt versenyképes. Illetve emlékszem még egy-két öreg kisgazda politikusra 1990-bõl, akiket azonban Torgyánunk könnyedén lesöpört a porondról.

Amikor pedig az MDF dicstelen regnálása után az alapvetõen baloldali választók megelégelték a tehetetlenkedést, és visszatértek az MSZP-hez, akkor kezdõdött az MSZP romlása, de most már aztán gõzerõvel, hiszen hirtelenében tele lettek pénzzel. Sajnos 2010-re nemcsak a baloldali elvek, hanem a tisztesség is háttérbe szorult náluk. Gyurcsánynak esélye sem volt már velük szemben, hogy a pártot újra felépítse.

Még látványosabb volt az SZDSZ bukása, úgy gondolom, elsõsorbn az elitista stílusuk miatt, no meg azért, mert képtelenek voltak magukat valami múltbeli liberális politikushoz kötni. Pedig a liberalizmus nem idegen a magyar politikától, mást ne mondjak, Deák Ferenc is, Szilágyi Dezsõ is, Tisza Kálmán is, Wekerle Sándor is liberálisnak vallották magukat.

***

Amikor közvetlenül a rendszerváltás után elõször megláttam az állatkert Dózsa György úti falán a grafitit: SZDSZ=zsidók, megdöbbentem. Persze tudtam én is, ahogy más is, hogy valamikor, mint a mesében: egyszer volt, hol nem volt egy tömeges zsidómészárlás, de egészen biztos voltam benne, hogy ilyesmi többé sohasem fog elõfordulni, hiszen azt már kinõttük.

Az a felirat azonban figyelmeztetett, és eszembe juttatta nevelõanyám egy régesrégi, addig általam komolyan nem vett megjegyzését, miszerint Kádár azért volt jó választás, mert õ nem zsidó. Ha zsidót választanak vezetõnek – magyarázta – az olyan zsigeri ellenkezést vált ki sokakban, amely tönkre teszi az ország mentális állapotát, és gyakorlatilag élhetetlen világ lenne a mindennapokban, akár csak Horthy idejében.

És ez a mentális romlás 1990-ben el is kezdõdött, eleinte csak lassan, lappangva, ma meg már teljes nyiltsággal és vicsorogva. Az összes félmûvelt és eddig háttérbe szorult “intellektüell” ebbe a hajóba kapaszkodva reméli a feltámadást. Cigánysággal, majd a muszlimsággal is kibõvítve a gyûlöletét.

Ez ellen pedig ma már senki nem mer nyiltan fellépni, még a szétzilált ellenzék-maradványok is igen-igen óvatosan beszélnek ilyesmirõl. Hmm… Szegény kockafejû Grósz Gyula mondta meg a tutit anno, de mi kiröhögtük. De ha õ és a pártja ennyire látta a valós helyzetet a fû alatt, akkor meg miért nem fektettek nagyobb súlyt a népnevelésre még a boldog békeidõkben, amikor diplomatikusan megtehették volna? Na ja, a jó élet elkényelmesít…

Mi naivak azt hittük, a rendszerváltás szemléletváltást hoz, a szabadság szeretetét, a liberalizmust és nyugatias baloldali szemléletet. HÁT TÉVEDTÜNK. Elõbújt az összes hatalommániás – ráadásul nem is a régiek, hanem egészen újak – és irány vissza a Horthy korba! De ebben a “nép” csak annyiban hibás, hogy nem tanult eleget önszántából akkor, amikor még megtehette volna (az a fránya jólét, ami elkényelmesít…). Ma már butaságra van kényszerítve, teszi, amit a propaganda diktál.

Nem tudom, mi lesz. Ha van még elrejtõzve a közélet bokraiban néhány józan, korrektül gondolkodó ember, akkor talán van remény. (Parkinson írja a törvényeiben, hogy középszerû vállalatvezetõ esetén a feltámadás csakis az álságosan butaságba rejtõzködõ tehetséges alkalmzottaktól remélhetõ, akik egy ponton átvehetik a vezetést. Ha pedig ilyenek nincsenek, biztos a csõd. A csõd pedig a mi esetünkben egy hosszabb-rövidebb vegetálás utáni erõszakos krach lesz.)

Egy bizos: az MSZP már nem lehetõség. És nem azért, mert õk “komcsik”, hanem éppen ellenkezõleg, mert úgy tûnik, õk már eljátszották az összes ideológiai szimpátia-tartalékukat, amelyet egy évszázad alatt baloldali elõdeik nehéz munkával összeszedtek.

***

De akkor merre tovább?

Szinte azt mondhatjuk, a baloldal visszatért a kezdeteihez, amikor tétován csak annyit gondolt, hogy nem csak a mester, hanem talán a segéd is ember (horribile dictu, tán még a cigány is), aki becsületes keresetre, szabadságra, ember-mivoltának elismerésére tart igényt. Innen kellene újraindulni. Azt gondolom a választók fogékonyak lennének ilysmire, ha õszintén és felelõsséggel beszélnek velük.

Természetesen mások ma a körülmények. Egyre inkább igaz, hogy a tömegtermelés szinte minden megélhetéshez szükséges élelmet, ruhát, tárgyakat szinte ingyen, robotok és automaták segítségével legyárt. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs munka. Új paradigma van kialakulóban: Alapvetõen nem munkára, hanem megélhetésre (ennivalóra, tárgyakra) van szüksége mindenkinek. Jó lesz ezt az új paradigmát megszokni. Ha a robotok ingyen csinálják, ingyen jut mindenkinek, minek a munka? Ezen kívül persze a robotok gyártása, meg a robotok mûködtetése nem ingyenes, és ezért mindig szükség lesz kevés, de magasan kvalifikált munkaerõre. És persze személyes jellegû szolgáltatásokra. (Ez már ma is így van, ezért is küzd a világgazdaság a munkanélküli, eltartott, vagy éhezõ tömegekkel.)

Gondolom, a társadalom átstruktúrálódik, illetve lényegében kettészakad olyanokra, akik nem dolgoznak, de alapszinten megélnek, illetve olyanokra, akiknek van munkájuk, és magas lesz az életszínvonaluk. Ennek a helyzetnek az anyagi és mentális kezelésére, ebben a helyzetben célszerû oktatásra, életmódokra (sport, játék, mûvészet, drogok, szex!) kell felkészülnie a baloldalnak (kinek másnak?).

De még ne igyunk a medve bõrére… Elõbb nagyon nehéz évek, évtizedek várnak ránk, ahogy a magyar és nemzetközi politikát nézem…

***

A tisztesség kedvéért még elmondom, nevelõanyám bõven megérte a rendszerváltás elsõ éveit. Amikor az MSZMP “kettészakadt”, õ nem a Munkáspártot, hanem az MSZP-t választotta, noha öreg barátnéi inkább Thürmer mellett maradtak, elvbõl. Anyám azt mondta, más világ van már, és õ jobban bízik azokban, akik még tudnak változni, és az elveket újra tudják gondolni. Nyolcvan éves volt ekkor.

***

Utóirat: Nem volt szándékomban a baloldal, a liberalizmus és a magyar kommunisták dicsérete. Célom a magyar történelem egy kis részének – a baloldali szálnak – a feltárása. A baloldal története nélkül nem érthetõ meg a rendszerváltás, és az sem, ami utána történt. De a téma mára tabu lett, ma már jó úton vagyunk, hogy mindent elfelejtsünk, és csak néhány szitokszó maradjon belõle. Ennek próbáltam ellenállni…

Almási Alma

***

Olvasóink Almási Alma nevét a hozzászólásokból ismerhetik, ahol rendszeresen reflektál a KMH-ban megjelent cikkekre.

428 hozzászólás

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  “ma már jó úton vagyunk, hogy mindent elfelejtsünk, és csak néhány szitokszó maradjon belõle. Ennek próbáltam ellenállni…”

  Ezt viszont nagyon jól tette. 🙂

 • Kedves Almási Alma,

  Nagyon köszönöm hogy ezt megírta. Valóban kibillent az egyensúly a mostani Magyarországon.

  Megnyugtatom, hogy itt Amerikában sokan egészen másképpen látják a Kádár-korszakot, a republikánus Reagan adminisztráció jelentős politikusnak tartotta. Rákosi esetében 1945 előtti főként pozitiv szerepét meg kellene említeni, természetesen az 50-es évek vállalhatatlanok.

  Horthy szégyenletes és bűnös tevékenységét soha nem támogatata Nyugat, és főleg nem Észak-Amerika. Éppen ellenkezőleg.

  Nagy érdeklődéssel olvastam a DEC megjegyzést. Valóban a KFKI TPA sorozata a PDP-8 és PDP-11 lekoppintása volt, de szerintem segitette a magyar számitástechnika elindulását….

 • Tegyuk felre az ESZMET, mert az csupan esztetikai ugy, ugy mint a vallas es mas hasonlo elvek, theorik, otletek, stb.

  A Reneszansze , ugy mint a Reformacoi is eszmei ugyek voltak.
  Ugy a muveszet mint a vallas alapjan , de szellemi es annal fogva tarsadalmat befolyasolo eszkozze valtak.

  De a “kommunizmus” eszmei nem a tarsdalmakat segitettek elorahaladni, hanem mindeg, mindenutt veres kegyetlenseggel alkalmazva a toeljes hatalom szerzesenek az eszkozekent volt alkalmazva mindeg es mindenutt.

  Hogy amit senki pshykologus nem volt kepes meg eddig valaszolni, hogy a kommunizmus valami-je, amit nem lehet megallapitani, az emberiseg erkolcsi meglatasat, magatrtasat csupan vadda es kegyetlenne tette.

  De miert?

  Mert barhol a foldon a mai napig is, mindenutt es minden kivetelnelkulli esetekben a veres ellenseges magatartast teremtette.

  Az tortent vilagszeret.
  Nem csal a volt Szoviet Unio teruletein, kelet europaban, sot hasonloan meg Azsiaban,Afrikaban, es minden kiveletnelkulien mint Korea, Viet Nam, Kina, Afghanistan, Ethiopia, stb. esetekben is.
  Lasd mi ment, s megy ma is azokban az orszagokban.
  Cuba, Venezuela, nem csak hogy az elvet alkazmaznak a szegeny nepet segiteni, mint az elv eredetileg allitotta ,de minden letuk csupan az eroszakon letezik.

  DE MIERT ??? Miert az eroszak, miert az ertrelmetlen verontasok ? Miert megtagadni minden emberi leny lete-altal jogosult alpveto jogait?
  Miert a kegyetlen elpusztitasai azoknak akik talan mast velenenek ? S miert az allando gyulolkodes ?

  Amit itten ezen a KMH es HFP lapokon is megallasnelkul es kivetelek nelkul folyik.

  Lenne valakinek erteheto es valamifele logikus va;lassza arra ?

  Elore is koszonom, HA a szemlyes ragalmazasokat melloznek.
  Azt szeretnem tudni mind az ‘elvtarsaktol”.

 • Kedves Alma, ugyan intellektusa nem a szívem csücske, de fogadja elismerésemet bátorságáért, hogy egy ilyen témájú cikket összehozott. Minden mondata vitatéma lehetne, remélem lesz is, és ha a cikkét szétcincálják, nem kell megsértődni – Hollósy Gerti – hanem törni a fejét a következőn.

 • Jó kis dolgozat, némi pontatlansággal, de ezek nem lényegiek. Habár arra rákérdezek: kicsoda a “kockafejû Grósz Gyula” ?? – nem rémlik.

  A mai időket nézve a legnagyobb baj az, hogy nincsenek “butaságba rejtõzködõ tehetséges alkalmazottak”, mint a Kádár érában, mert ma ők léptek ki elsőnek határainkon kívülre. A fiatalok meg már látják amit látnak, közülük a tehetséges emiatt indult és indul külföldre.

  De egy kicsit vissza a régmúlthoz. Nem szabad elfelejteni, hogy a magyar gazdaságnak először a háborús jóvátételt kellett megfizetni. Ezt tette olyan formában, amiben a legnagyobb törlesztőrészt váró Szovjetunió kérte. Kért mozdonyokban, vagonokban, sínekben, textíliákban, cipőkben. Aztán maradtak a legnagyobb gép- és könnyűipari termékeink megrendelői, azzal az igénytelenséggel, ami alapján prosperáltak az ilyen profilú gyáraink és üzemeink, hiszen a nagy Szovjetunió elnyelt minden terméket.

  Azonban a legkomolyabbról itt ebben a dolgozatban szó nem esett, ahol a legnagyobb problémát nem a maximált létszámú párttagság (800 ezer) jelentette, amiben még a szellemi és a fizikai dolgozók számszerűsített arányát is megszabták, hanem a BM III-as főcsoportfőnöksége. Tevékenységüket csak az vette észre, aki velük kapcsolatba került, vagy akinek mert valaki róluk beszélni. Ők jelentették a diktatúrát, ők voltak a diktatúra megtestesítői. Sokan nem ismerték és ma sem ismerik, mennyire mélyen hatolt be a társadalom rétegeibe, a gyárakba, üzemekbe, a kulturális életbe, még az orvosi körökbe is. Nem hiszed? Egy gyakorlati operatív művelet: a kiszemelt célszemély lakását be kellett poloskázni. Nehogy bármilyen okból hazakeveredjen a telepítés idején, az orvossal (körzeti vagy munkahelyi) egészségügyi vizsgálatra lett berendelve. Míg vizsgálták, a poloskákat telepítették. Az egészségügyi személyzetnek, házmesternek stb. tartani kellett a száját, ha fecsegtek, szorult helyzetbe kerültek. Ugye eszedbe nem jutott ilyen, kedves Almási Alma?

 • Almási Alma,

  ” Nem volt szándékomban a baloldal, a liberalizmus és a magyar kommunisták dicsérete. ”

  Ennek ellenere nagyon sikerult! Viszont az allitolagos liberalisok, a “haladok” egyre-masra gratulalnak neked.
  Ilyenkor lehet latni merre is haladnak az elvtarsak. 🙂

  Bendeguz,

  ” Hogy amit senki pshykologus nem volt kepes meg eddig valaszolni, hogy a kommunizmus valami-je, amit nem lehet megallapitani, az emberiseg erkolcsi meglatasat, magatrtasat csupan vadda es kegyetlenne tette.

  De miert? ”

  Ha jol ertem arra keresed a valaszt, hogy miert lettek a komcsik is kegyetlenek, amikor az eszme eredetileg epp a kegyetlenseg megszunteteset kereste.

  Szerintem a valasz erre az, hogy az ember olyan allat, aminek limited ertelem lett adva. Gondolkodni tud, de a gondolatok egyreszt tapasztalatokbol erednek, masreszt erzelmekkel parosulnak, es harmadreszt minden eszmenk csupan elmelet, hinni kell bennuk. Hogy a kaosz beteljesuljon, tokeletlensegunk folytan mindannyian valami masban hiszunk.

  Gondolom eszrevetted mar, hogy sok embernek rosszul esik, ha masok nem abban hisznek, amiben ok. Nehany vallas kovetoi, amiket ismerek, akkor erzik jol magukat, ha azt hazudjak nekik a vezetoik, hogy az o vallasuk a leggyorsabban terjedo vallas a vilagon. Ez szamukra azt bizonyitja, hogy ok vannak az egyetlen Istennek tetszo vallasban. Sokan kozuluk meg orulnek is annak, hogy a vallas hose (Mohamed, Jezus, Messias) majd amikor eljon kivegzi az osszes hitetlent. Ez a hit kerdes nagyon sok ember eseteben “kisse” beteges dolog, es ez nem szoritkozik csak a vallasokra. A vallastalanok ugyanigy vannak az o elkepzeleseikkel, kiveve, hogy ok a sajat kezukbe kell vegyek a nepirtas ugyet, mert ugye ok nem varnak valaki masra.

  No es ha mindez parosul egy hatalmas elbaszassal is, akkor meg rosszabb a helyzet. Amikor te magad rajossz arra, hogy valami baromsagban hittel.
  Maradjunk a cocjalizmus peldajanal: Nem sokkal a hatalomra kerulesuk utan a cocjalista vezerek rajottek, hogy amit szerettek volna csinalni az lehetetlen, illetve a beigert Bolsi Paradicsom helyett csak egy poklot tudtak biztositani a nepnek. A nep viszont csak azt latta, hogy at lettek baszva, semmi nem valtozott. Ugyanugy mindennap fel kell kelni dolgozni menni, ugyanugy keves berert, es meg raadasul ennivalo sincs. Rosszabb, mint a rabszolganak.
  Hogy tudnad te kordaban tartani az embereket ilyen korulmenyek kozott terror nelkul?
  Meg kell erteni a szegeny komcsi vezetoket is! 🙂

 • Kedves kommentelők! Megpróbálok mindenkinek válaszolni, amennyire birok, mert nagyon lényegesnek tartok egy őszinte beszélgetést ebben a kérdésben.

  Kedves Göllner András, köszönöm a bátorító szavakat.

 • Drizari
  2017 szeptember 25
  1:58 du.
  Teljesen egyetertek ezzel a beirassal.
  En is aldozata voltam a poloskaknak.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 25
  1:41 du.
  A fejen talalta a szoget.
  Jo korjellemzes, mert az uralmuk akkor csakis a terroron, azaz a bortonok es akasztofakon nyugodott. Ezt 56 ban tisztan latni lehetett, vegsofokon, ezert is volt forradalom.

 • M;g szeretn;k graulalni, Almanak, mert tisztam, vil’gos intelligens irasa nagyon jo volt.
  Az mas lapra tartozik, hogy ;en mindig a masik oldalon voltam.

 • @Lázár György

  A TPA-k története, az elektrotechnika és számítástechnika fejlesztése nagyon izgalmas fejezet volt, mert habár a konstrukciót koppintottuk, ámde megfelelő számítástechnikai alkatrészekhez (pl. tranzisztorokhoz) már általában nem jutottunk hozzá. Konkrétan emlékszem olyan elektronikára, amelyhez orosz gyártmányú tranzisztorokat (amelyek funkcionálisan nem voltak megfelelők) olymódon lehetett csak felhasználni, hogy nagyobb tételt kellett venni, majd egyesével bemérni a paramétereket. Így a vásárolt mennyiségnek csak mintegy 10%-át, vagy még kevesebbet lehetett az adott műszerhez felhasználni. Vagyis egészen sajátos problémákkal kellett megbirkózni.

  Szóval a koppintás sem valami kényelmes módszer… A rendszerváltás után pláne a KFKI-ról legomboltak egy csomó büntetés-pénzt. 🙁

 • @Bendeguz

  Valahol már egyszer kifejtettem, hogy véleményem szerint egy társadalom belső szabadsági foka a jól működő gazdaság eredménye. Ha a gazdaság akadozik, akkor erősebb, vagy kevésbé erős diktatúra jön létre, az emberek kevésbé tudnak szabadok lenni.

  A kommunista rendszerek MINDEN ESETBEN olyan országokban jöttek létre (akár külső erőszakkal, akár spontán társadalmi átalakulással), amely országok nagyon szegények voltak, és gyakorlatilag az emberek nyomor-szinten éltek.

  Így volt nálunk is a háború után 1919-ben is, de különösen 1945-ben, amikor kártérítést kellet fizetnünk a Szovjetuniónak, és nem fogadhattuk el politikai okokból a Marshall segélyt.

  Szükségképpen ez diktatúrához vezet, ráadásul a kommunista elvek éppen azokat a gazdasági erőket fogják vissza ELVILEG, amelyek a gazdaságot működtetik (kapitalista magánvagyon, magáncégek, magánbankok, stb…) Így aztán nem is igen lehet kimászni a szegénységből és a diktatúrából. Ez a marxi-lenini elmélet alapvető hibája.

  Ebből – meg az állandó ideológiai fenyegetettségből (Hidegháború), amelyeket a globális nyugati kapitalizmustól kellet politikailag elszenvednie minden kommunista országnak – egyenesen következik a diktatúra kegyetlensége. Ez nem kifejezetten kommunista sajátosság, hiszen a győztes Francia Polgári Forradalom is több évtizedes kegyetlen diktatúrával kezdődött, ugyebár…

  Viszont éppen a Kádár rendszer mutatta meg, hogy ez a kegyetlen diktatúra idővel – amikor a külső-belső fenyegetettség csökken – mennyire képes mérséklődni. Az 1960-ig tartó időszak szörnyűségei után harminc évvel már gyakorlatilag alig volt érezhető az átlagember számára. Kétségtelen persze, hogy a rendszert állandóan támadó liberális ellenzék – később SZDSZ – még mindig ki volt téve atrocitásoknak, bár az is sokkal gyengébb volt már.

  Drizarinak is ez a válaszom: Nem ismerem ugyan a BM III. főcsoportfőnökségét – a rendszerváltásig nem is hallottam róla, inkább csak sejteni lehetett, hogy VAN – de nyilvánvalóan csak az alapvetően lázadozó ellenzék ellen irányult, de eléggé lájtosan ahhoz képest, amit még Rákosiék műveltek, ugyebár…

  Ez a fizikában is ismert hatás-ellenhatás törvényhez hasonló. Minél inkább veszélyben érzi magát egy diktatúra, annál kegyetlenebb eszközökhöz nyúl. És ez nem feltétlenül függ az ideológiától.

 • @Miklos

  Ha a “cocjalizmus” szó helyett a lényegre koncentrálnál, biztosan meg is értenéd a folyamatokat… 😀

 • “Teljesen egyetertek ezzel a beirassal.
  En is aldozata voltam a poloskaknak.”

  Kedves Figyelő!

  Ne idegelj már…
  Nem szeretnék tiszteletlen lenni veled, de nehogy már bebeszéld itt nekünk, hogy a ti lakásotokat BEPOLOSKÁZTÁK Rákosiék, hogy megtudhassák, vajon miért nem ajánlottad fel Sztálin elvtárs születésnapjára a jótanulást a gimnáziumban…

 • @charlie

  “Kedves Alma, ugyan intellektusa nem a szívem csücske…”

  Ez kölcsönös…

 • Mellesleg a jobboldali szellemiseg az I. vilaghaboru utan kezdodott, mikor borzalmas eh-inseg volt Europaban. Hitler retorikaja is, igy tudott ervenyesulni.
  Apam meselte, aki hadnagy volt az I. vilaghaboruban, es bizony a tiszti tarsasagban is elhangzottak Ferenc Jozsef ellenes megjegyzesek, mert ot okoltak a haboruert.
  Az eh-insegrol is az akkori nemet allapotokrol lattam egy jo filmeta PBS TV adasaban, a cime: A Bunos varos. Azaz Berlin a 2O-as evekben.

 • Almási Alma,

  igen, sok ember gondolja: amiről nem tud, az nincs.

 • Alma, kösz.
  Az 50-es, 60-as években volt egy vicc Magyarországon: Megkérdezik a cipészsegéd feleségét: Mondja, miért szidja örökké a rendszert? Hiszen a férje gyárigazgató lett, felköltözhettek a szuterénből a háztulajdonos lakásába, autó viszi magát is a piacra! Mire az asszony: Ja, de ha nem jönnek ezek a piszkos kommunisták, már nagyságos asszony lehetnék! (Ezer bocs, de ilyennek képzelem szegény Boda Marcsit.)
  Egy apró pontosítás: a “kockafejű” Grósz nem Gyula volt, hanem Károly – 1987-88-ban kormányfő, és fogadta őt az USA akkori elnöke, R. Reagan is. Őt követte Németh Miklós. Grósz 1989 nyarán a négyigenes népszavazás kampányában tartott a Budapest Sportcsarnokban (leégett) egy országos pártaktívát – ez egy több ezer fős értekezlet volt, ahol a párt országos aktivistái jelentek meg – nyilvánosan. Ott beszélt Grósz arról, hogy visszajöhet a fehérterror, ami mindenképpen túlzás volt 1989-ben. Mégis azt vetették a szemére, hogy elutasítja a demokráciát, holott azt mondta: a termelésben, technológiában nincs demokrácia. Ha belegondolunk: tényleg. Nem a többség szava dönti el, hogy pl. egy varrás egyenes vagy görbe, vagy hogyan kell résmentes varratot hegeszteni. Egyelőre ennyit, és még egyszer kösz.

 • “sok ember gondolja: amiről nem tud, az nincs.”

  Kedves Drizari, én nem gondolom. Viszont mivel ebben az országban éltem 74 évet családostul, barátokkal, ismerősökkel, stb… azért úgy vélem, meg tudom “saccolni” a realitásokat és a nagyságrendeket.

 • Tisztelet ALMASI ALMA;

  Mindenek elott koszonetemet fejezem ki valaszt adva kerdesemre igen tisztesseges es ertelmes hangon.

  Elsokben, ohajtanam megjegyezni, hogy cikkeben ahol jelezte ,hogy 1945 utan a magyar part nevebol el maradt a kommunista szo.
  Hogy mi tortent, a Magyar Kommunista Part,1948 korul allitolag, a hivatalos kijelentes szerint “eggyesult” a Szocialista Demokrata Parttal. Persze azzal az “eggyesulessel”, nem csak Szoc-Dem Party, de meg Sztakits Arpat is eltunt.
  Az volt amit Rakosi kesobb jelentett hogy ugy jottek teljes hatalomra a “szalami-szeletelese-modjan” a totalis hatalomra.

  Valaszaban belatva elismerte hogy a gazdasagi fellendules, ill. a gazdasagilag sikerebb elet ugy az egyeniszabdsag mint a gazdasagi szabdsag lehetosegenek a gyumolcse.

  Tehat, valojaban valaszt adott a maga “szegenyseg” eredetenek okaira. Belatja azt ?

  Emlitette a Francia Forradalmat. Persze azok voltak akik elsokben a “communist” elnevezesuk jelent meg elsokben.
  Ottan es akkor is a “szabdsag” elve es a zsarnoksag eltorlesenek elve csupan korlatlan es kegyetlen verontasokkkal vegzodott. Nem csoda hogy eredmenye Napoleon veres uralma es az end-less haborukkal vegzodott.

  De manapsag, a Franciak ,hasonloan mint a mai oroszok is ertelmetlennek es szuksegtelennek velik meg az uralkodo csalad gyilkolasait is.

  Gondolna, hogy talan majd egy napon a volt kommunista, vagy nemzetkozi cocialista elvek ertelmetlen verontasait is belatnak majd?

  Veli, hogy a szegenyseg volt az okozoja a verontasoknak.
  De az eroszak es verontasok az erkolcs es civilizalt magatartas hianya.
  A szegenyseg inkabb az ambiciora serkenti a tisztesseges egyeneket. Az az elso motivacio tudni, dolgozni, termelni szorgalmassag es gazdassagossag elomozditoja.

  Tobbszor hivatkozik, sot mas hozzaszollasaiban is jelzi a Kader evek kisse nayagilag jobb megelhetest hozott.

  Persze Kadar oriasi ,33 billios (USD) kolcsont vett nemet bankoktol, a kozgazdasag elolenditese celjabol.
  Persze a kozpntilag iranyitott es vezetet, terv-gazdsag keptelen volt azt elerni.
  S a kolcsonzott penz az u.n. “gulyas-kommunizmust” segitette kisse jobra mint az elozo idobeliben.
  De a kolcsonoket, vissza kelett fizetni kamattal, s az a dolgozo nep veritekebol jott.

  De mi velemenye, miert nehany nemzetek, ill. uralkodoik az utolsokig ragaszkodnak a sikertelen elvek dogmaihoz ?
  Mint pl. Venzuella? A vilag egyik LEGgazdagabb olaj-nemzete. Ahol a lakossag valojaban ehezik.
  Cuba es Eszak Korat nem is emlitve.

  S nem csak hogy azok inkabb elpusztulnak, mint hogy inkabb felebrednenek es valtoznanak ?

  De meg az itteni “elvtarsak” is magyarorsagon az el-mult
  idokbeli hatalmat ohajtanak ismet megszerezni. Miert ?

  A hatalom vagy egyenlo lenne nekik az on-pusztitassal?

 • @Drizari
  Grósz Károly, bocs, eltévesztettem… Ő volt közvetlenül a rendszerváltás előtt az MSZMP főtitkára, és rendszerváltáskor olyan beszédet mondott, hogy “vigyázzunk, mert jönnek a fasiszták”…

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3sz_K%C3%A1roly

 • naaaaaaaaa, még én nem szóltam, a különféle szamizdatok végigvonulnak a magyar életen (direkt nem politikát írok!) és annak bizony egyfajta magyar lélek a dögölön meg a szomszéd tehene is életelv egyik lényege
  ennek leküzdéséhez pragmatizmus kellett, ami az 1956 -os keserű ébredés után vált lehetségessé, élni és élni hagyni azaz : aki nincs ellenem az velem van (kihagynám az elméletek és a tudósok meg áltudósok és a szemetek szerepét ebben de ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, mi is amit okoznak folyamatosan ezer év óta)

  a rasszista megközelítést (miszerint van zsidózás meg a zsidók és a többiek) elutasítom olyan mértékig, hogy nem is vagyok hajlandó ilyen alapokon megítélni senkit!

  ez olyan társadalmakban érdekes ahol a rabszolga feketék és latínók meg őslakosok elnyomva és háttérbe szorítva tengődnek miaalatt a fehér ember (bármilyen értéktelen egyed is) uralkodik mert nála fegyver van

  na ez meg lett szüntetve 1956 után… az un demokráciáknak semmiféle érdekük nem fűződött a KGST n belüli változásokhoz, sőt és ez ment a berlini fal leomlásáig

  az a számítógépes eset nem egyedüli és sok minden másban is alkottunk azm ipar és a mezőgazdaság területén (a háztáji a tsz ek és a gmk k manapság elfogadott kapitalista decentralizáslásnak nevezett költség mentő folyamatai lettek és nagyon jól műxenek)

  az a viceházmesteres és igazgatóné titkárné izé az jó téma a korábbi Mikroszkóp szinpadra és a Madách kamarába, esetleg a pesti színházba de az élet lényege pragmatikus alapokon változott
  manapság ez “elment”
  @bendegúz70 akármennyi téved a csak a feltörekvő népek nemzetek és országaik központosított erőszakszervezeteinek működéséhez a FÖLD nevű bolygón nem létezik demokrácia csak van amit bizonyos körök elfogadnak annak és ugyanazok am, körök máshol ugyanazt nem és én ebben ezekkel a megmondó kkal messazemenően nem értek egyet maraggyanak otthon és söpörjék le a stelázsit és takaítsanak ki majd utána ugassanak beleértve a “Régen” meg a Tecser” féléket és leginkáb az utóbbi 25 év usa elnöknek nevezett bohócait kavarják a többiek be belehellik a mérges gázokat

  nincs iagzságos társadalom talán egyszer lesz de manapság az elosztás sem műxik megfelően és ez látszik szerte széjjel

  arrafelé a kárpátmedencében is, egyre büdösebb

 • MIKLOS valaszara;

  Koszonom megjegyzeset.
  Emlitette az emberi lenyt az evolucionista kifejezesek alpjan, mint egy allati lenyt.

  En pont, a biologiai alapokon letom eppen ellenkezoleg.
  Mert az evolucios elveket veve figyelembe, az emberi leny es mind az allati lenyek eseten van kozottunk egy oriasi szeles es mely szakadek.

  S az hogy mind az allati lenyek, nem kepesek az agyuk ,ill szellemi mukodeseik alapjan a tervezo, ill. elorelato gondolkodas kepessegre.
  Mind csupan a termeszet adotsaga, u.n OSZYONEIK alapjan leteznek vagy mukodnek ,de igen sikeresen.

  Csupan az emberi leny kepes ertelmezni, tervezni, elorelattoleven, u.n. kovetkeztetse alapjan mukodni, az altal a teljes sajat hatarozatai alapjan kepes merlegelni a kulombseget tetteinek a kovetkezmenyeit.
  Az allatok nem.

  Azert mondhato, hogy az allatok nem kovetnek el, amit mi velhetunk gonoszsagnak, bunoknek.

  De az allatok ,eggyetlen faja sem ,meg a hus-evo ragadozok sem vadasznak es nem olik meg sajat fajaikat meg az on-fentartas celjabol sem.

  Sajnalatosan, az emberi leny amely pusztit mindent ezen a Foldon. Sot meg sajat embertarsat is. S nem az onfeltartas szuksegletenek okabol, csupan gyarlo es onzo celjaibol. Csupan az elvezet es jovedelmezese celjabol.
  Az ami teljesen megbocsajthatatlan !

 • Almási Alma
  2017 szeptember 25
  5:08 du.
  Sajnos, nem tettem a a poloskakat idezojelbe, az en hibam. De az elottem levo beiro poloskanak hivta a besugokat.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 25
  7:26 du.
  emberi lény úgy viselkedik, mint ahogy személyes érdekei diktálják ha nem, akkor mhülye
  kapitalizmus vagy kommunizmus esetleg szocializmus esetén

  mi is a mkülönbség a 3 között szerinrted Óh nagy Ká
  ,????

 • Meglepődve olvasom (a kommentjeiben gyakran vagdalkozó feministának tűnő) Almási Alma remek értekezését. Remek, noha a tartalmával csak részben lehet egyetérteni. Ötvenhat többet érdemelt volna három sornál. De: GRATULÁLOK !

 • Kedves talalom, írtam már a múltkor, hogy érlelődik bennem egy vitaindító… 😀
  Ez lett belőle…

 • Almási Alma
  2017 szeptember 25
  6:10 du.

  Sokan éltek “családostul, barátokkal, ismerősökkel, stb” a Kádár-érában, de fogalmuk nem volt realitásokról, megsaccolni meg végképp nem tudták.
  Azt sem tudják, pontosan mi zajlott “felső szinteken” a rendszerváltás éveiben és közvetlenül utána, ami az előző éveken alapult, és kihat napjainkra is. Ezt hívják államhatalomnak. Ennek egyik(!) végrehajtó eszköze volt a BM III-as főcsoportfőnöksége.

  A wikipédia helyett ajánlok egy kis olvasnivalót erről az évekről, egy tudományos kutatótól, akiről kevés szó esik, pedig kutatómunkája nagyban segítené megérteni a rendszerváltás előtti időszakot is. Ráérő idejében “lapozgasson” bele a szerző könyvébe, amit fényképekkel és történeti állambiztonsági szolgálatok levéltári dokumentumaival bőségesen ellátott:
  .
  http://leleplezo.eu/tarhely/leleplezo/dokumentumok/elmaradt_rendszervaltas_javitott_s.pdf

 • Kedves Bendeguz!
  Ha értelmeset kérdeznek értelmes hangon, akkor mindig a lényegre válaszolok. De ha ugratni akarnak, vagy piszkálódni, akkor másképpen is tudok… 😀

  1. A Szociáldemokrata Párt, mint olyan, tulajdonképpen kettészakadt. Az a része, amely szövetséget kötött Rákosiékkal (Szakasits, Marosán), lényegében összeolvadt a kommunista párttal. Bár nevelőanyámtól tudom, hogy a belső körökben nagyon is tudták egymásról, hogy ki honnan jött, és adott esetben ezt fel is emlegették a belső vitákban.

  2. A szegénység okai kezdetben a háborús romok, az újjáépítés, a jóvátétel, a Marshall segély kényszerű visszautasítása volt. És nem mellesleg a nyersanyaghiány. Tudja, kedves Bendeguz, 7-8 éves koromban mennyi vasat, fémet, papírt gyűjtöttünk mi, iskolások? Micsoda halmokban, nagy targoncákon toltuk a MÉH-be a rézkilincseket, vízcsapokat, sokszor igazi kincset érő régiségeket, és persze rozsdás vasdarabokat a romokból, pincéből, padlásról? Mit gondol, miért volt erre szükség? Mert kezdetben ugyan rosszul álltunk a szükséges nyersanyagokat illetően, és még a gyerekeket is be kellett fogni ilyesmire. Elsősorban az újjáépítéshez, illetve a későbbiek folyamán új gyárak, üzemek építéséhez és működtetéséhez. A szegénység később is alig csökkent, de ez már a kommunista ideológia, tudniillik a magántőke kérlelhetetlen üldözése okozta. Na meg az Oroszországhoz kényszerűen odakötött gazdaságunk.

  Tudja kedves Bendeguz, ezt nem látják a mai okosok: A kerítéssel Európától és a világgazdaságtól elzárt Magyarország haldokló ország lesz. Mert a gazdaság működtetéséhez való nyersanyagok hiányoznak, az innovációhoz (szellemi termékek előállításához) szükséges pénz nem áll rendelkezésre. Mit gondol, az a sok Nobel díjas magyar miért Amerikában tudott csak világhírű eredményeket elérni (az egy Szentgyörgyi kivételével)?

  3. Az emberségről, a gyilkolás szükségtelenségéről majd akkor, ha nem lesznek már a halálbüntetésnek hívei az országban. És természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy nálunk a két világháború, a Donkanyarban elpusztult katonák, a Holokauszt, Budapest rommá lövése után, a Nürnbergi politikai perek itéletei után a halál mindennapos, megszokott dolog volt. Miért gondoljuk, hogy Rákosiéknak, Kádáréknak egy negyven évvel későbbi humnitárius szemléletet kellett volna követniük?

 • @rodeo36

  Körülbelül így…

 • Ami pedig a humanitárius szemléletet illeti, mostanság éppenséggel múlóban van. Még tíz-húsz év, és vidám tömeggyilkosságok, pogromok csodálatos világát élhetjük át megint… És nemcsak Magyarországon, hanem Amerikában és – ki tudja – talán Európában is. Szóval fel a fejjel…

 • 1945-ben az oroszok nem engedték, hogy jobboldali pártok is induljanak a választáson. Viszont az MKP még a csalások nélkül is népszerű párt volt 1948-ban. A kommunisták ott taroltak, ahol nem volt széles középosztály. A hazai szocdemek kissé tehetségtelen társaság voltak (pl. 1938. választási bukás), ez a cikk pedig nagyon elfogult velük.

 • 1. A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Magyar Szociáldemokrata Párt 1948 júniusi közös kongresszusán egyesült, és Magyar Dolgozók Pártja (MDP) lett a neve.
  2. A “poloska” kicsi, kb. mint egy kerti poloska – mikrofon volt, amit nemcsak telefonba (kevés magántelefon volt), hanem a lakásokba is beépítettek, és a lehallgatók mindent hallottak, ami a lakásban történt. Én speciel nem is ismertem olyat, akinek lett volna a lakásában ilyen – házmesterek voltunk, tudtunk volna erről. De nem nagyon irigyelték el anyámtól a söprűt, apámtól a sörcsapot, vagy a házban lakó rendőr főtörzstől a járőrszolgálatot. Lakott egy ember, akiről rebesgették, hogy ávós volt 56 előtt. Részeges, garázda alak volt, a lánya sokszor aludt nálunk a szenespadra vetett “ágyon” (nekünk sem volt külön ágyunk), ha a villamosvezető anyukája esti-éjszakai műszakban volt, és az apja fenyegetőzött, hogy kiirtja az egész családját.
  3. A párt és a KISZ alapszervezetek a munkahelyeken működtek, és minden alapszervezetnek kötelessége volt havonta “infót” adni, hogy milyen a hangulat, mi foglalkoztatja az ott dolgozókat. Magam is írtam ilyeneket kiszes koromban: a műhelyben én voltam, aki képes volt két összefüggő mondatot leírni. Legtöbbször meg is beszéltük a munkatársaimmal, mi legyen az “infóban”. NEVEKET SOSEM KÉRTEK, csak témákat. A hatvanas években főként a rossz munkaszervezés, az állandó hiány és a sok adminisztrátor miatt volt elégedetlenkedés – ilyesmikről írtam én is. Hogy nem érkezik meg időben az alkatrész, sokat állunk, nem tudjuk teljesíteni a normát. Írhattam jó lelkiismerettel, hiszen én is zúgolódtam emiatt. A nyolcvanas években, amikor beléptem a pártba, már nem volt ilyen gyakorlat.

 • Alma, fogadd elismerésemet!

 • Almási Alma

  Többek közt sommásan azt írja az úgymond “marxi-lenini elméletről”, hogy ez, meg az az alapvető hibája…

  Először is e két teoretikus egy sarkalatos ponton [a később konvergencia elvnek nevezett törvényről] egymással homlokegyenest szemben, azaz merőben ellentétes nézetet vallott. Ez pedig az, hogy a szocializmus, Marx szerint, majd a kapitalista világ legfejlettebb fokán nőheti ki magát az előző történelmi állapotból a következőbe, egy gyökeresen más, fejlett rendszerbe.
  Ezzel szemben Lenin, a szocializmus “győzelmét” a kapitalista világ leggyengébb láncszemében vélte megvalósulni, figyelmen kívül hagyva a termelési viszonyok, de főleg a termelőerők történelmileg, tehát adott történelmi pillanatban szükségszerű, azaz sorsdöntő állapotát. Ha figyelemen kívül is hagyjuk azt, hogy a Németország a lenini központi bizottságot hogyan “dobta át” zárt vagonban orosz földre, akkor sem mellőzhető az a tény, hogy ő 1917-ben nem a társadalom, a gazdaság aprólékos elemzéséből, hanem ez a téves következtetése csupán a pillanatnyi – a tömegek háborúval összefüggő elégedetlen hangulatából fakadó – politikai helyzetből indult ki, egy iparilag és gazdaságilag általában elmaradott, munkásosztállyal alig rendelkező, jobbára mezőgazdasági országban. Ő lényegében csak az akkor éppen fölfegyverzett, frontról megtért katona tömegrekre épített, ami minőségében egy merőben más, Marxétól teljesen eltérő helyzet volt…
  Nem véletlen, hogy akik akkor az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárton belül ezt az álláspontot követték, egy korábbi, más témájú, részükről győztes szavazásra hivatkozva, magukat már folyamatosan bolsevik-nak, azaz többséginek nevezték, pedig pont az adott, a forradalmi helyzet megítélése kérdésében itt kisebbségben maradtak…
  Mint minden önkényes helyzetértékelésnek, a bolsevizmusnak is súlyos történelmi következményei voltak, kezdve az erőltetett fegyveres felkeléstől, az országot súlytó nemzetközi embargón, polgárháborún át a sztálinizmusnak a marxizmustól abszolút idegen tragédiáin keresztül, egészen a Szovjetunió összeomlásáig tartó folyamatban csúcsosodtak ki, amelyet nem ellensúlyoznak még az elért dicsőnek is mondható, világra szóló eredmények sem…

  Márpedig ez már eleve értelmetlenné teszi a két, rendszer és önkényes irányzat egybekapcsolását, amelyet természetesen nem Ön, hanem az akkor ún. létező szocializmus teoretikusai, bár történelmi kényszerűségből, mégis óriási károkat okozva magában a marxizmusban is, de megtettek…

  .

 • kedves ISTVAN Nagy!
  Itt az alkalom, hogy vitassuk meg egyes állításaimat. Ötvenhatról is, akár – bár az egy egészen más, önálló téma, nem a kommunistákról szól. De állok elébe…

  (Attól még nem lehetetlen, hogy tényleg feminista vagyok… :D)

 • Na gratulálok, mert mást nem vagyok képes erre mondani. Egyrészről amolyan “beismerő vallomás”, másrészről meg amolyan “Szabad nép” félórája. Szabadok lettük(Mondjuk rá, mert nem teljesen)A beismerő valomás meg nagyon szép és tiszta, hogy kedves mostoha anyukája aggitálta magába az eszmét.De nem ócsárolni akarok mert az nem lenne fair. Pusztán egy dolgot említenék meg. Már rögtön a bevezetőben olyant tetszik írni hogyn a segédek is emberszámba lettek véve. És ez hova szívódott fel a kommunizmusban? Mert annó a segéd csak “lógosnak” lett titulálva és még azt a kedves jelzőt is megkapta, hogy “besugó”. Na ugorjon. Ezek a segédek aztán ahogy magácska is elismeri Nagyságos urak és asszonyok lettek. Kinevezték(nem én írtam magácska) gyárigazgatónak hat elemivel szakértelem és rátermettslg nélkül. Pusztán propaganda szávdékkal hogy a nép egyszerű fia hova viheti. A repülőgép mérnökön meg jót nevettem. Arra a repülőre amit ő tervezett volna az egész pártot felkellett volna ültetni. De lehet hogy valaki még idejében észrevette és lefokozták müszaki rajzolónak. Ha nem másolt akkor itt ugyan olyan veszélyforrás lehetett mert ha ne adj Isten a hajtómávet rosszhelyre rajzolta és úgy építették meg? Ámmég az is elment volna hiszen a négyelemis vasesztergélyos Kossuth dijat is kaphatott. Hogy manapság ezek lettek Miviktorunk lelkes hívei? Lehet. A vicce, hogy Viktor az azerbajdzsáni emigrációból hogy térne haza abszólut jól hangzik. Elképzelhető. Rákosi pajtás nem hiszem hogy 49 előtt már Magyarországon volt ha még totkosítva is. Az elhíresült “kékcédulás” szavazást ő vitte véghez de a ruszki elvtársai nem csináltak volna belőle vezezőt ha ennyit egyénieskedik. 56 után példul nem engedték vissza magyarországra hanem kitelepítették a gruz nejivel valahova Buspicsa falvára. na ennyi erről kedves Almuska. De a gratuláciom nem pusztán csak szójáték. Tényleg nagyon jó a és öszinte a cikke.

 • Kedves Drizari, mint céloztam is rá, volt némi információs csatornám is nevelőanyám barátai révén. Igaz, ez a forrás nagyjából a nyolcvanas évek közepére leapadt, mivel az öreg barátok, barátnők kihaltak. Onnantól kezdve EXTRAPOLÁLOK… 😀

 • Kedves talalom!
  Az a bizonyos “hangulati jelentés” nálunk a kutatóintézetben rendszeresen mindig ki volt téve a faliújságra a 80-as években. Abban semmi titok nem volt.

  De persze volt másmilyen infógyűjtés is. De annak meg szintén elég ritkán volt tényleges következménye, ahogy én tudom.

 • Természetesen voltak különbségek Marx és a követők filozófiája között, kedves KORDON BLUED. De abban mindegyik egyetértett, sajnos, hogy a kapitalista magántőke kiirtandó… Ez volt az igazi baj. Legalább is én úgy látom.

 • Kedves KORDON BLUED!

  Összefoglalva, más az elmélet, és más a politikai érdek, amely az elméletre hivatkozva regnál egy társadalom felett. Például miféle értelmes cselekedet lehetett AZ ELMÉLET SZEMPONTJÁBÓL Rajk kivégzése? Nyilván ebben már a diktatúra és a politikai versengés dominált.

 • kedves hazai lámpa!
  A szociáldemokratákról szinte szót sem ejtettem. De nem azért, mert szerintem “tehetségtelenek” lettek volna, hanem mert a II. világháború előtt a betiltott kommunista párttal bizonyos mértékig együttműködtek (noha volt köztük versengés is), viszont akkoriban – talán a betiltástól félve, ezt nem tudom – valóban nem voltak túlságosan hatékonyak. Nekem legalább is az a benyomásom alakult ki, de ebben nevelőanyám véleménye természetesen befolyásol. A kommunisták a szocdemek egy részét “munkásárulónak” tartotta, ebben viszont én nem vagyok biztos, és ez a tudomásom nyilvánvalóan szubjektív, én pedig mindig, mindenkor őrizkedem minden érzelmi, bizonyítatlan kijelentéstől..

 • talalom,

  ha nem is tudtál róla, voltak ilyen lakók, akiket bepoloskáztak, máshol. Arról se tudtál, hogy fenntartottak a besúgókkal találkozásra országosan 216 K-lakást (konspiratív) és 639 T-lakást (találkozási).
  Itt olvashatsz egy kis ismertetőt:
  .
  http://mult-kor.hu/20110114_titkos_lakasok_budapesten

 • talalom,

  itt egy kicsit részletesebben a budapesti titkos lakásokról (ma is vannak):
  .
  http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2010_4_tabajdi.pdf

 • Almási Alma
  2017 szeptember 26
  2:45 de.

  éééééés ezzé vált a nagyhatalmas rencerváltás benne antaljózsiősértődékenységi főpacallal és a tsai…és vidámság és móka kacagány és röhögény

  https://kolozsvaros.com/2017/09/25/kovetelem-botka-laszlotol/

  csak ne lenne ennyire siralmas és bendegúúzinak ajánlással ilyen is lehet a demagográcia amit annyira istenít benne a szabaccsággal: ott döglik éhen ahol akar (egy a jelsző a konyha melybe korgó gyomorral megyünk munkásmozgalmi kórusz csak bendegúznak)

 • Egy kis “szines” a két világháború közötti és a mai hülyeségről:

  A Szociáldemokraták ifjumunkás kórust alakítottak, amelynek a vezetője Szalmás Piroska zenepedagógus volt. A kommunisáknak ez nem volt elég harcias, így a kórus egy részéből, és új tagokból egy másik kórust alapítottak, amelyet Vándor Sándor zenész vezetett. A két kórus egymással vetélkedve működött.

  Mindkettőjükről megemlékezik a Wikipédia, mindkét karvezető kapott utcát is. Történetesen a Szalmás Piroska utca közel volt hozzánk, és eléggé a szivemhez nőtt, talán hat ház van benne. Ezt az utcát viszont Tarlós Pubi sürgősen átnevezte. Talán viccesnek hat, de EZT SOHASEM BOCSÁTOM MEG NEKI…

 • @Avi Ben Giora

  Ez a hozzászólása – hogy is mondjam csak – falrengető. Mindössze egyetlen mondására térek ki, a többi maradjon így, mert így SZÉP… 😀

  Írja: “Rákosi pajtás nem hiszem hogy 49 előtt már Magyarországon volt ha még totkosítva is.”

  Nos, nekem van egy könyvem, egy Horthy korszakbeli rendőrnyomozó tiszt írta, talán 1940-ben jelent meg. Oktatókönyv rendőr-tanulók számára. Ebben pontosan leírja Rákosi esetét (és sok más, politikai és nem politikai rendőrségi esetet, amelyből tanulni lehet). Én tőle puskáztam ezt a történetet, mert magam is meglepődtem rajta, hiszen 1960 után Rákosit már nagyon meg kellett vetni.

  Most sajnos nincs kézügyemben a könyv, ha jól emlékszem, a szerzője Nemes Béla, de ez nem biztos, mert már régen olvastam. De, ha igényli, záros határidőn belül megkeresem az 5000 darab könyvem között, és akkor majd pontosítok.

 • DRIZARI soraira;

  Legyunk oszintek ,de nem volt lenyeheben “rendszer-valtas” ottan.
  Csupan a rendszer nevenk valtoztatasa.

  S hasonloan mint moscvaban is, 1988-tol, amikor ‘az iras olvashato volt a falon’ a KGB lepett akcioban az osszes szocialis vagyonok felosztasaban, amit mind a vezeto elvtarsak tulajdonaba kerult siman es gyorsan.

  Hasonloan tortent maguknal is.
  S azert mas-nevu allam-uralom teljesen ke[telen volt az allabiztonsagi szerveket valtoztatni, hiszen jovojuk azokon fuggott.
  S az allam-biztonsaganak erdekeben is szukseg volt rajuk.

  Lassa pl. az oriasi hibat a US kovetet el Iraq-ban, amikor a Saddam Hissein minden letezo allam=hatalmi szerveit feloszlattak. A hadsereget, a koztarsasagi gardat, a rendorseget, sot meg Saddam partjanak tagjait is kikiltottak minden vezeto poziciobol.
  Sot azok szervezgedve titiokban alkottak a mai ISIS-t.

  Hasonloa cselekedett a US Iraqban mint Rakosiek Magyarorszagon.
  Magyarorszagon az eredmeny lett a teljes gazdasagi osszeomlas.

  De mivel nem letezett semmi ertelmes cel, sem elv, sem tudatos gyakorlati kepessegek, a helyzet ami kaoszba futott meg a negey-evszazad erolkodesei eseten is.

 • Kedves ALMA;

  Valaszara valaszolva, ha mondhatnam Maga ugy latta helyzetet mint a kukac az almat belulrol.

  Igen, mind az a leirt elmelkezetbeli ocskasag gyujtes az uttorok alatl, volt a bizonyitek,hogy az orszag kozgazdasaga rosszab helyzetben volt mint valah is.

  Nem minden orszagnak van, vagy szukseges az ecel-ipar fejlesztese, kulonosen amely annak legalapvatobb anyagaiban teljesen hainyos.

  A Svajciak soha nem probalkoztak acel-iparukat fejleszteni, belatva hogy az orult otlett lett volna.
  S mivel sikeresebbek lettek azon dolgozni ami leheto volt!
  Miert kelett a magyarnak a Sztalini eszmket, ill. parancsokat kovetni?
  Aha, mert Szoviet alattvalok lettek.

  De mi erdekeit szolgalta mind az meg a hatalmas Szoviet Unionak is ?
  Semmit !
  Nem gazdasagilag, csak a Mozkvai elvtarsaik bizalmat hogy ok diktaltak mindent mindenkinek uralmuk alatt.

  De abba is beledoglottek.
  Hat mi ertelme volt mind az erolkodesekenk, amikor a vegen csodbe jutottak?

  Ketsegtelenul semmi mas mint a hatalom-erzes gyakorlasa.

  De az ami volt eredeti kerdesem.
  Miert erolkodni barmivel is keptelenseg sikereket erni ?

  S mind a verontasok, az emberiseg hulla-hegyein a sok milliok csontajai.
  Semmi mast nem ertek el sehol.

  Persze vannak ma azok akik velik, hogy mind az tortent csupan mert nem ok voltak az uralkodok hatalmon.
  De ki hehetne el ,hogy egy masik probalkozasaik barmivel sikeresebb is lehetne?
  S legalabb is nem oly kegyetelen es veres ?

  Az amit meg ok sem kepesek allitani. S nem is probalnak.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 26
  10:00 de.

  “Legyunk oszintek ,de nem volt lenyeheben “rendszer-valtas” ottan.
  Csupan a rendszer nevenk valtoztatasa.”

  Fogalmam nincs, miről-kiről írsz.

 • TALALOM magyarazo valaszaira;

  Igen, hivatalosan a ket part eggyesult.
  De a masik part, sot vezetoi eltuntek a felszinrol.
  Nem iteleve hogy mind ugy jartak mint Kirov vagy Rajk.

  Az allitolagos “tobb part rendszer” a jelenteseik szerint mind leteztek csak a NEP FRONT alatt mukodtek, allitolag.

  S csupan a Magyar Dolgozok Partja kepviselte mindeniket.

  Talan azt is veltek a “demokratikus centralizmus” alapjan.
  De Rakosi buszken ismetelgette, hogy megszerezte a teljes hatalmat ugy mint a szalami szeleteleset.
  Szeletnkent torolte el minden leheto mas allaspontokat velo, vagy koveto partokat es egyeneket.

  Sot meg a B-listazassal, mind a multban kepzett szakertoket is. 350 ezret, kozel az ossz-lakossag 4 %-at.
  Mint ALMASI jelezte, a hat-elemistak 6 honalpos kikepzesevel helyettesitettek oket.
  Nem mondanom hogy mind azok ertelmetlen emberek vagy nok lettek volna, de nem volt megfelelo alp-kepseseik, sem gyakorlataik.
  S az erdemenyet a nemzet lakossag szencedte.
  Csupan a Moskvai parancsok engedelmessege volt jelentos.

  Micsoda gazdasagi rendszer?!
  Az igazi recept a teljes gazdasagi kudarcoknak.

 • Drizari
  2017 szeptember 26
  9:11 de.

  Azt hiszem félre értetted talalomot – nem vitatta, hogy lettek volna ilyen bepoloskázott telefonok ill.lakások, (lakók) mindössze azt írta, hogy ő – személy szerint – nem ismert ilyet! Hozzászólásában a 2. pont épp ezt fejtegeti. Szerintem, erről nagyjából mindenki tudott, ha azt pontosan nem is, hogy ki az érintett!

 • “De a masik part, sot vezetoi eltuntek a felszinrol.”

  kedves Bendeguz, szó sincs róla. Én persze nem tudom, ki melyik pártból való volt eredetileg, csak néhányukról. Marosán például elég jelentős hatalom volt a Szociáldemokrata gyökereivel mindvégig. De bizonyosan voltak mások is. Persze nyilván nem voltak Párt a Pártban, hanem magukévá tették a Kommunista Párt ideológiáját és gyakorlatát.

 • @Bendeguz79

  Nem értek a gazdasághoz, így ebbe nem szólok bele. Csak annyit: A svájci ipar és főleg a bankrendszer az valami egészen más dolog. Ne hasonlítsuk őket még viccből se össze Magyarországgal, pláne a II. Világháború utánival.

 • ALAMASI ALMA soraira;

  “Nem ertek a gazdasaghoz”.

  Ha maganak valaha is kellett letfentartasat nyerni kepessege es szorgalma latal, akkor nem csak hogy ertett, tanult, de gyakorolta is a gazdasag leg-szuksegesebb tetteit.
  Ha allami alkalmazott volt, az persze teljesen mas eset volt. Mert akkor az adofizeto dolgozoknak volt az kotelesseguk.

  De hogy velni ,hogy a Svjc esete az “mas”.

  Hat visszautastsa a leg-alapvetobb korulmenyeket figyelembe venni.

  S HA azt tenne, lathato hogy lenyegeben egyenlo a magyar-helyzetehez.
  Mert egyik nemzetnek NEM letezik semmi lehetosege a nehez-ipar fejlesztese, mert arra nem kepesek (sem Svajc, sem a magyar)az alapveto nyersanyagok hianyaban.

  De a Svajciak a korulmenyeik alapjan pl. az ora, muszer,gyogyszer, penzugyek, elemiszer-tej-ipar, turizmus, telisportok, stb. amit leheto volt, azt fejlesztettek es koncentraltak. Es sikereskedtek.
  Ostoba dikmakat NEM vettek figyelembe sem.

  Probalna , ill. probalt volna maga gyors-uszobajnok lenni amikor nem tudott uszni, s nem volt lehetosege arra? Biztos hogy nem.

  De hat akkor a mgyar miert nem gondolkodott logikusan?
  S miert vissza utasitjak mind a legapavetobb es legszuksegesebb tenteket es lehetosegeket am is ?

 • Besancon
  2017 szeptember 26
  10:37 de.

  Igen, sokan nem tudták, kik az érintettek, mi zajlik éppen, vagy miért úgy. Én sem tudtam, hogy környezetemből miért “disszidáltak” annyian (de tényleg) és miért lettek néhányan öngyilkosok (valóban magukat ölték). Aztán nagy sokára megtudtam, közvetlen kapcsolatba kerültek a III/III-al …

  Azóta érdekel ez a szervezet, és megismerve a magyar titkosszolgálatok történelmét, úgy gondolom, ők olyanok, mint a kiképzett vadászkutyák. A kérdés csak az, ki a gazdájuk? Rákosi belbiztonsági titkosszolgálatát egy a szovjet börtönből visszahozott Horthy titkosszolgálati tiszt alapítja és szervezi, majd a Kádáréba a megszüntetett ÁVH vadászkutyái mennek, hogy aztán 1990-től a III-as főcsoportfőnökség prominensei ügyködjenek a köztársaságban. Legutóbb a rendészeti államtitkár nem titkoltan volt az előző rendszerben operatív tiszt, tavaly elő is léptették altábornaggyá, aztán a nagy felzúdulás miatt (tényleg csak emiatt?) kénytelen volt lemondani.

 • DRAZIRI valaszara;

  Irt a “rendszer-valtas” rol.
  De jeleztek hogy csupan a rendszer-nevenek a latoztatasa tortent.
  Mire adta hogy fogalma sem volt hogy mire vagy kire jeleztem’

  Hat kedves Draziri, nem tudom eletkorat, sem kepessegeit, de HA emlekezne 1988-90 eveben, a Szoviet osszeomlasa utan, a Magyar Nepkoztrasasag, csupan Magyar Koztarsasag lett.

  A Magyar Dolgozok Partja, valami mas nevu, Magtar Szocialista Munkas Part lett nevezve.
  Lenyeges NEV- valtozasok tortentek, de sem a nemzet politikai, tarsadalmi, gazdasgi, penzugyi, igazsagszolgaltatasi, rendszer alapjai, korulkmenyei, sem az allamigazgatas modszerei sem eszkozezi, de meg a lakossag altalanos gondolkodas modja sem valtozott.
  Mas szoval, semmi lenyeges valtozas nem tortent.
  Minden a regi modon, de nemi ujj szloganmokkal haladt.

  Az ujj “szocialistak” az az fiatalabb kovetoi az elobbi Marxista dogmaknak kovetoi voltak hatalmon 1/4 evszazadon at. Orban sem volt semmi kulombseg.
  Manapsag, talan “trul kicsi lett a gyatyaja”. De a regi modszerket koveti ma is.
  Talal valami ujjat is ma ?
  Mint a regi mondas, minden a regi, csak ujj szloganok hangoztatva.

  Csodalkozhatna barki is hogy lenyegeben semmi nem valtozott.

 • “az a viceházmesteres és igazgatóné titkárné izé az jó téma a korábbi Mikroszkóp szinpadra és a Madách kamarába, esetleg a pesti színházba ”

  Kedves rodeo36!
  Magam is üdítő színfoltnak szántam. De azért ne becsüld le. Mert ez a kis “színes” mindazokról szól, akik a “kommunizmusnak” köszönhetik a státuszukat, de mégis most utólag rkölcsi alapokon szörnyen fel vannak háborodva miatta.

  Mást ne mondjak, mi lett volna Miviktorunkból a Kádárrendszer nélkül, a 80-as évek komcsi belügyminisztere nélkül? De mi lett volna Soros nélkül? És mégis egy országot uszít ezek ellen, akiknek MINDENT köszönhet…

 • Almási Alma
  2017 szeptember 26
  10:54 de.

  csak treffa(dehogy!)
  Svájcnak van a világon az egyik legnagyobb és legfejlettebb acélműve…igaz egyik kantonban sem találnád meg…van aki ésszel él

  részleteket az LME.com -on találhacc

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 26
  10:30 de.

  kedves elvtárs az Úrban, összehasonlítanád Rákosi, Sztálin és Mc Carthy tevékenységét valamint a demokráciában mai napig legálisan létező rabszolgaságot…csak úgy mellékesen a nagyérdemű érdeklődve olvasná

 • Almási Alma
  2017 szeptember 26
  9:40 de.

  ” Most sajnos nincs kézügyemben a könyv, ha jól emlékszem, a szerzője Nemes Béla, de ez nem biztos, mert már régen olvastam. De, ha igényli, záros határidőn belül megkeresem az 5000 darab könyvem között, és akkor majd pontosítok..”

  Kedves Alma! Tudom, mert írtad, hogy nem emlékszel pontosan a szerzőre, de nem lehet, hogy Nemes Sándor 1944-ben megjelent “Gyakorlati nyomozás” c. könyvéről van szó?

 • 1. Rákosi Magyarországon volt kommunista, Sopronban végezte az elemi iskoláit, Szegeden a gimnáziumot. De tanult Hamburgban és másutt is. 1915-ben az orosz fronton harcolt (a monarchia hadseregében), ahol hadifogságba esett. 1919 után Komintern megbízottként a közép-euópai pártokat építette. 1942-ben kitiltották Ausztriából, itthon 1925-ben 8 és fél évre ítélték, majd 1935-ben ismét perbefogták. A szegedi Csillag börtönben töltötte a büntetését, ami 1940-ben járt le. Ezután Vas Zoltánnal engedélyt kapott, hogy a Szovjetunióba távozzon, ahonnan 1945-ben jött haza.
  2. Marx a Tőke c. művében nem programot hirdetett a kommunista pártoknak, hanem a tőkés termelés és társadalom viszonyait elemezte. Ebből jutott arra a következtetésre, hogy mivel a tőke működése átlépte az országhatárokat, a munkásosztály is csak nemzetközi keretek között tud érvényt szerezni érdekeinek. Ezt az elméletet (a világforradalom elméletét) rúgta föl a lenini “leggyengébb láncszem” elve, ami egyetlen országban – éppen a kapitalizmus legkevésbé fejlett államaiban is megvalósítható.
  A munkásmozgalom korábbi, már a XIX. század elején létezett irányzatai, a szociáldemokrata, majd a század közepétől (a Kommunista Kiáltvány 1848 februárjában jelent meg az amúgy is forrongó Európában) létrejött kommunista irányzat között az volt a legfontosabb különbség, hogy a szocdemek fokozatosan a parlamenti demokrácia eszközeivel érték volna el a “szocializmust”, a kommunista szárny pedig úgy vélte, hogy a proletárdiktatúra lehet csak a hatásos a tőkés rend megdöntésében.

 • @Almási Alma

  Bravó

  “Eljátszom a párhuzammal: Orbán megbukik, és Azerbajdzsánba – vagy hová – menekül, majd álnéven visszajön mondjuk Gyurcsány Magyrországára, hogy a muszlim terroristák és a migráció ellen illegálisan küzdjön…”

  Na ennél jobb játékot is találhattál volna Almácska. Mondjuk azt a variációt, hogy Orbánt megbuktatják a nemzetközi bűnözőkkel öszzeesküvő magyarországi hazaárulók, hogy az illegális muszlim terroristákat beimportálják Magyarországra és ez ellen nemcsak az álnéven visszajött Orbán hanem az egész Magyar Nép küzd és véres polgáháborúban kiirtja még az írmagját is ennek a bitang bandának a kedvenc importjukkal együtt.

 • Alma, “… először megláttam az állatkert Dózsa György úti falán a grafitit: SZDSZ=zsidók, megdöbbentem.”
  Ezen mit kell megdöbbenni, tényszerű és nincs benne semmi sértő. Ha a falra festve Jobbik=Magyarok olvasnál, gondolom akkor is megdöbbennél. :))

 • @Besancon
  Valószínű. Mert tényleg Gyakorlati nyomozás a címe… 😀

 • Bocsánat: 1945 és 1948 között, a “koalíciós időkben a kisgazdapárt volt a legerősebb, de a kommunisták tábora folyamatosan gyarapodott: főként az 1948-as egyesülés után. Nem lett rögtön egypártrendszer: a Nemzeti Parasztpártnak pl. minisztere is volt az egyik Rákosi kormányban – Veres Péter népi író volt a hadügyminiszter. A kisgazdák a köztársasági elnöki címet kapták – amíg meg nem alakult a Népköztársaság. Itt már nem volt elnök: az Elnöki Tanács elnöke viszont még a hatvanas évek elején is az eredetileg kisgazda Dobi István volt.
  Elég kísérteties a hasonlóság: 1998-ban még négypárti koalíció nyert: Fidesz-MDF-FKGP-KDNP. Már 2010-ben Csak a Fidesz volt a jelszó,a KDNP a kormányfő szerint sem koalíciós partner csak szövetséges. Kizárólag azért sakkoznak a magukat kereszténynek mondókkal, hogy két frakciójuk lehessen a parlamentben: ez jelentős anyagi előnyt és többletjogokat jelent.
  Drizari!Te SZT tiszt voltál, hogy úgy rá vagy kattanva a titkosszolgálatokra? Minden állam működtet ilyesmit: de nincs olyan erős titkosszolgálat, ami meg tud akadályozni egy fordulatot, a társadalom többsége ellenére.

 • @charlie, valószínűleg te nem vagy magyar anyanyelvű ember, mert nem érted a magyar nyelv metakommunikációját…

 • @Robert Morrison

  Mondani is akar valamit, vagy csak a klavit (fogait) csattogtatja? 😮

 • Rodeo 12:07, 🙂 🙂

 • HAZAI LAMPA megjegyzesere;

  Sajnalom Lampa, Marshal Malinowsky elsokben engedte az elso valsztasokon a tobb part rendszert, mert remelte hogy elvtarsai talan eleg sikeresek lettek volna.
  A kisgazda part volt a tobbsegi nyertes.
  Az MKP csak 11%-ot kapott.

  S azert aztan Malonowsky rendelt ujabb valaszatsokat, sot nem csak egy kovetkezett. Sot a vegen meg egy teljesen uj-part lett a nyertes, a Nemzeti Fuggetlensegi Part neven, egy ismeretlen Pfeiffer nevu egyen altal.
  Mind az elozo partok vezetoinek menekulni kelett.
  De aztan Pfeffer is eltint valahova. Gyozelme menekulesre kenyszeritette.
  A szavazok visszautasitottak minden alkalommal az elvtarsakat. Sot minden ellenzeki partok megszuntetesevel az elvtarsak sulyedtek a valszatsokon.
  Azzal tisztan latjhatta a szavazo lakossag hogy mi volt a jovore vonatkozok.

  Azert alkalmazta Rakosi az u.n. “nep-front” nevet, amit persze csak a Magyar Dolgozok Partja kepviselt.
  Az lett a demokracia elvevel.

 • talalom,

  az szt-tisztek nem beszélnek és nem szerepelnek sehol még álnéven sem. Írtam föntebb, miért érdekel a magyar titkosszolgálatok történelme. A legjobb forrás dr. Ilkei Csaba műveit olvasgatni.

 • talalom,

  talán ez érdekel téged is, sok ismerősre találhatsz benne:

  http://leleplezo.eu/tarhely/leleplezo/dokumentumok/201701/ujsagirok4a_s.pdf

 • Robert Morrison

  Almási Alma 2017 szeptember 26 1:00 du.

  Kedves Alma, annak aki érti (vagy érteni akarja) annak nincs szüksége magyarázatra, aki nem annak meg felesleges megmagyarázni.

  A játékos gondolatodat fordítottam meg, hogy lásd mit írtál. Ha tetszik jó, ha nem akkor is. Ennyi.

 • TALALOM Marxista leckeire;

  Szocializmus, vagy kommunizmus= allam-kapitalizmus.

  A cel nem a tokes rendszer megdontese, hanem mind a “toket elrabolni”, az elvtarsak szamra.

  Az ALLAM-KAPITALIZMUS tonkre tette onmagat az ertelmetlensegeivel es kpetelensegeivel.
  De kiszenvedte annak arat ?
  A munkasosztaly, a maga proleteritaja.

  Hat hol abban az “marxizmus” ???
  Ketszeresen bunbtette a dolgozo munkasosztalyokat, a proletarokat.
  Minden hazugsag volt, minden hazugsag ostoba propagandajukban maig is.

  Ketelkedne abban ?
  Lassa a nep helyzetet Venezuelaban, Cubaban, Eszak Koreaban, stb.
  Hazugsag, gyilkossag, verontas, haboruk a hoditasok celjainol. A pro;leterok csak agyutoltelekke valtak.

  Annyit a draga szocializmusarol !
  Probalna tagadni, vagy ellenbizonyitani ?

  S ma is azt koveti?
  Azt ohajtja a szegenby dolgozo proletar embertarsanak? ??

 • Robi, egyetertek veled!
  Csak remelni lehet hogy ilyen polgarhaborura soha nem kerul sor Magyarorszagon, es a hazaarulok sosem tudnak a hatalom kozelebe sem kerulni.

  rodeo36,

  ” … összehasonlítanád Rákosi, Sztálin és Mc Carthy tevékenységét valamint a demokráciában mai napig legálisan létező rabszolgaságot ”

  Nem engem kerdeztel, es remelem nem akarod, hogy Rakosit es Sztalint osszehasonlitsam.
  De Rakosi, vagy Sztalin es McCarthy (Mekk) osszehasonlitasanal ket alapveto kulonbseg van:

  1. Mekk a demokracia ellensegeit, a komcsikat “uldozte” egy demokratikus orszagban, ami nem hogy siman ajanlatos, hanem a mai napig is szukseges lenne. (Azonban sajnos mara mar a komcsik uldozik Amerikaban a demokracia hiveit.)
  Rakosi pajtas es Sztalin a szabadsag hiveit (is) gyilkolaszta.

  2. Mekk nem olte meg a komcsikat, csak listazta azokat es tobb kevesebb sikerrel megprobalta elmozditani a megvezetett orulteket a fontosabb poziciokbol. Az elmozditasban nem volt semmi rossz, mert manapsag mar szinte minden fontosabb pozicioban ok vannak, kiturnak mindenki mast – es ez az amit a Mekk profetai szeme elore latott.
  Az egyeduli hiba ennem az volt, hogy sajnos nem allitottak oket falhoz, igy aztan nemsokara ok fognak minket falhoz allitani. Tipikus peldaja a hulye ur esetenek, aki talalt egy felig fagyott kigyot es a mellkasan melengette.

 • Hat, azok az ujsagirok “megertek a penzuket”, ahogy mondani szokas.
  A magyar ujsagirokrol nincs nagy velemenyem, sem regen, sem most.

 • talalom
  2017 szeptember 26
  12:21 du.
  es
  talalom
  2017 szeptember 26
  12:54 du.
  Tudod, az elvhuseg dicserendo egy bizonyos fokig.
  De az ember mindig remenykedik, hogy van valami esz is , nem csak elfogult parthuseg!
  Beirasodbol arra kovetkeztettem, hogy huseges kommunista vagy, de olyanban is hittel es kovettel, ami nem realis.
  Sajnos, az emberiseg NEM egyforma. Van ember aki okos, tehetseges, munkaszereto es van olyan sok, aki pont az elobbi, ellenkezoje.

  Ha jol emlekszem, Marx alap tanitasa egyik az volt, hogy minden ember egyenlo. Ebben tevedett!
  Ezt el kell fogadni, sajnos!

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 26
  11:20 de.

  Svájc esete… 😀

  Egy olyan országnak, amely csak néhány termék előállításra szakosodik, erős külkereskedelmének, piacának és mindenféle egyéb termékekből behozatalának kell lennie. Gondolom, akármennyire akadékoskodsz, ezt elismered… 😀

  Hol volt Magyarországnak megfelelő külkereskedelme, amikor a szovjet táborba tartozott? Sehol. Volt egy KGST piac, amely lényegében kívülről szabályozott volt, nyugat felől ráadásul embargóval sújtott… Bizony, ekét, traktort, autóbuszt, és mindenféle szerszámokat sajátmagunknak kellett előállítani. Fémből.
  Ezért aztán szükség is volt fémekre, és fémfeldolgozó iparra, Martin kemencékre…

  Ami pedig a híres mezőgazdaságot illeti, éppen téeszesítés volt az egész keleti táborban (kommunista elvi okokból). Az meg bizony még arra sem volt elég, hogy a magyar városokat élelemmel ellássa, nem hogy exportra mehetett volna. A parasztok, ha termeltek is egyénileg háztájit, eldugták jobb időkre a terményeket, Rákosiék nem gonoszságból söpörték le a padlást, hanem azért, mert a városokban is ennivaló kellett.

  A híres mezőgazdasági vidéken, Ukrajnában is ugyancsak éhhalál volt hasonló okokból. És biza, Kelet-Berlinben sem igen lehetett lakomákat csapni. 1964-ben ott töltöttem egy nyarat, mint fizikus gyakornok, hát például vajat csak külföldiek kaphattak (útlevélre), júliusban nem volt se paprika, se paradicsom… Csak ültünk a koleszben a srácokkal és gyakorlatilag kétféle étel volt: szafaládé és főtt marhahús, generálszafttal… De nem ám borjú vagy göböly, hanem a kiöregedett tejelő tehenek lecserélése során keletkezett vénségesvén, kemény tehénhús.

  Később, Kádár ügyessége és az elvek lazítása árán nálunk a háztáji gazdaságok enyhítettek ezeken a problémákon. De azért ebből nemigen lehetett volna akkor sem Svájcot csinálni…

 • A fentieket rodeonak is írtam…

  Igen, ha nem is tudtunk “gyorsúszást” – ahogy Bendeguz írta – de mégis át kellett úsznunk valahogy a “Dunát”… És át is úsztuk… valahogy…

  Dubnában még a 80-as évek vége felé sem igen lehetett mást kapni egy vendéglőben – ha nem voltál külföldi – mint azt a bizonyos marhahúst. Én szerettem, mert annak egészen speciális íze van, a gyerekkoromra emlékeztetett. Az élelmiszerboltban viszont gyakorlatilag kétféle termék volt (eceten kívül): Bulgár uborka-konzerv és 5 literes üvegben paradicsomlé (az is finom volt, gondolom, szintén Bulgáriából). És úgy emlékszem csütörtökönként néhány enyhén büdösödő csirke… De sietni kellett, ha venni akartál, nehogy elkapkodják előled.

  A 70-es évek elején Bulgáriában nyaraltunk a barátnőimmel, aludttej volt, meg a sós “fehérsajt”. Egyszer a háromnapos ünnep alatt a Rilai Kolostor mellett sátoroztunk, semmink se volt, kenyér sem, zöldség sem, szó szerint csak egy jó kilónyi sós fehérsajt hármunknak. Még szerencse, hogy ott bőséges a forrásvíz ellátottság… 😀

  Szóval azt hiszem, legtöbben nem is tudjátok, mit beszéltek összevissza ott a kies Kanadában…

 • Na, megint Bendeguz:
  “A cel nem a tokes rendszer megdontese, hanem mind a “toket elrabolni”, az elvtarsak szamra.”

  Ne keverjük a múltat a jelennel. A szocialista rendszerben Magyarországon gyakorlatilag nem lopott senki valami nagyokat mindaddig, amíg az iparban be nem vezették a GMK-kat. Cinege Lajost szokták emlegetni, hogy micsoda villát építtetett magának a katonákkal… Ugyan már… Hol van az a villa egy mai fideszes seggfej kastélyához képest?

 • Robert Morrison

  Almási Alma 2017 szeptember 26 6:31 du.

  “Cinege Lajost szokták emlegetni, hogy micsoda villát építtetett magának a katonákkal… Ugyan már… Hol van az a villa egy mai fideszes seggfej kastélyához képest?”

  Almácska, Almácska, mi van a történelmi térben és időben való vizsgálattal? Csak nem csipegették a madarak le az almát a fáról?

  Annélkül, hogy kisebbiteni próbálnám a “fideszes seggfej”-ek harácsolási képességét, azért nem mindegy hogy valaki honvédelmi miniszterként az alárendelt katonasággal ingyenmunkában épittetget vagy ellopja a közpénzt amihez mások is gondolkozás nélkül nyúltak az elmúlt években. Netán azt is mondanád, hogy a Balatonöszödi Kormányüdülőt Fletó Elvtárs három független értékbecslés alapján piaci áron vásárolta meg az államtól készpénzért?

 • Figyelő! Mi a “párthűség” néhány tényben? Melyik nem igaz?
  És tévedsz: Marx nem azt mondta (nem úgy), hogy “minden ember egyenlő”. Marx a társadalmi-gazdasági folyamatok törvényszerűségeit kutatta: hogy pl. miért vannak ciklikus válságok. (Azóta is kutatják). Hogy mit hallottál a templomban Marxról, az mellékes.

 • charlie
  2017 szeptember 26
  1:20 du.
  ez egy “vidéki” olasz opera előadás,… az élet is ilyen ha…???

  egy igaz történet
  elénekelte az akármit… és a közönség valahol dél oalszországban megőrűlve érte teletöltötte a színpadot virágokkal
  és a csaj elesett és eltörte a lábát…nem tudta folytatni de a közönség…
  https://www.youtube.com/watch?v=b_TKRAM2yJU
  és a Di Stefano ugyanez a stílusú olasz tenor mint a Bonisolli
  a közönség őrjöngni kezdett és nem hagytam abba…mert ezek még énekeltek
  honnan? hát honnan: szívbűl

  levédia…don szavazni kellene

 • Bendeguz79,

  “” Szocializmus, vagy kommunizmus= allam-kapitalizmus.
  A cel nem a tokes rendszer megdontese, hanem mind a “toket elrabolni”, az elvtarsak szamra. “”

  Ezen jot rohogtem. Nem mintha lenyegeben nem lenne igazad, de vagy nem tudod normalisan kifejezni magad, vagy valamit osszekeversz.
  A cocjalista elmelet szerint a cocjalista nem akart ugy rabolni, hogy az elrabolt javak kremjet a vezeto elvtarsak nyuljak le. Csak az lett belole, mert az elvtarsak ugy gondoltak, hogy ok mint szakerto vezetok, megerdemlik azokat a luxus-villakat es egyebeket. (A szakertelem a rablogyilkossagra szoritkozott csupan, de ezt most ne firtassuk.)

  ” Az ALLAM-KAPITALIZMUS tonkre tette onmagat az ertelmetlensegeivel es kpetelensegeivel. ”

  Ebben is lenyegeben igazad van, de latnod kene azt is, hogy Marxnak egy dologban igaza volt: Ha mukodokepes cocjalizmust akarunk, akkor eloszor el kell jussunk a technikai es egyeb fejlodes egy bizonyos fokara, amikoris a megtermelt, es ertekesitett javak mennyisege, illetve erteke akkora, hogy azt mar szet lehet osztani egyenloen mindenki kozott ugy, hogy nem a nyomorban, hanem a joletben osztozik mindenki.
  Tobbek kozott ezert is ment el szarni a szovjet rendszer; ok csak a nyomorban tudtak osztozni.

  Szereny velemenyem szerint azonban barmennyire is megy manapsag a “halado” agymosas – es sok esetben kivalo eredmennyel! – soha nem fog egyetlen igazi cocjalista rendszer sem tovabb tartani 2-3 generacional.
  De tul hosszu lenne most, miert. Talan kesobb.

 • Almási Alma,

  ” Ugyan már… Hol van az a villa egy mai fideszes seggfej kastélyához képest? ”

  Na, hat en Velencen voltam kotona. (Nem Olaszorszagban.)
  Aznap hogy hazamentem utolso elotti alkalommal, hogy mar csak a leszerelesre megyek vissza, osszefutottam egy volt munkatarsammal, aki amugy egy eleg vidam fiu volt, es o akkor volt ugynevezett gumi-kotona. Baromi nagy orsegben allt, vedte a semmit, ugyhogy nem alltam meg, hogy megkerdezzem ki volt az a hulye aki ot ide orsegbe allitotta. Nagy titokzatossag jott ezutan, nem mondhatta el hogy mit keres ott.
  Par evvel kesobb osszefutottunk az utcan, es eszembe jutott a kulonos eset, megkerdeztem tole mi a francot csinalt o ott annak idejen.
  Mondta, hogy valamelyik tabornok elvtars javittatta fel az egyik kozelben levo romos oreg kastelyt sajat maganak a katonakkal – allami koltsegen – es az o feladata az volt, hogy senkit se engedjen be azon a kis folduton, ahol o allt.

  Ennyit a kastelyokrol.

 • R. Morrison. És mennyit fizetett a gánti kőbányáért, vagy a hahóti tőzegkitermelési monopóliumért id. Orbán Győző? Vagy az állami földek sok-sok hektárjáért Anikó asszony? Hagyjuk már ezt!
  Tisztelettel kérem: (úgy tudom, nem Magyarországon él) hagyja abba a mocskolódást, mert gőze nincs, mi van itthon. Csak nézze szépen, hogy hogy küszködik Európa a nagyon jelentős bevándorló kérdéssel, nem kell még a kárörvendő uszítása is.

 • Almási Alma !

  Éppen arról van szó(5:28), Lenin szerint igen, Marx szerint annak brutális értelmében viszont nem kiírtandó, h a n e m , hogy az általa sorolt feltételek meglétével (majd egyszer) meg fogja haladni. A kapitalizmus már ma sem ugyanaz, ami a kezdetben volt, és földrajzi helye is válogatja, és pl. már Kína sem ugyanaz az – sztálinista – alakulat, amely 40-50 évvel ez előtt egyértelműen volt…

  Ami a Rajk ügyet illeti, az időben és térben is a sztálinizmus kategóriája és semmi köze – max hivatkozás – a marxizmushoz. Magam is kijelentem, hogy 1917. nem volt Marxista forradalom
  (részletek ugyanott: 5:28-ban)

  .

  😀 Ellenőrző kérdés:

  Oszt, az Inkvizíció egyenlő e a kereszténységgel ?

  .

 • @Morrison
  “azért nem mindegy hogy valaki honvédelmi miniszterként az alárendelt katonasággal ingyenmunkában épittetget vagy ellopja a közpénzt amihez MÁSOK IS gondolkozás nélkül nyúltak az elmúlt években.”

  Ja, ha mások is, akkor rendicsek…

 • Kedves Almási Alma 9:10

  A szocdemek annak érdekében, hogy bekerülhessenek az Antant által a Horthytól elvárt “parlamentbe”, lepaktáltak Horhyval.
  Értsd ez alatt: ehhez Horthy hozzájárulása kellett és a rendszer nemzetközi elfogadtatása érdekében a fővezér( mert akkor még ennek titulálták) bár úgymond “minden porcikája tiltakozik ellene”, beleegyezett. A kortárs irodalom és az utókor is ezt a megegyezést nevezi Bethlen-Peyer° paktumnak. Tehát tény, hogy lepaktáltak a diktatúrával, ami aztán évtizedekig úgy is maradt…

  .

  ° Bethlen István a Horthy éra első miniszerelnöke.
  Peyer Károly a 1922-től 1944-ig szocdem. parlamenti képviselő.

 • Ps.

  Ez a Horthy korszak kzdeti szakasza:
  az “e l l e n f o r r a d a l o m . konszolidációja”.

  .

 • Almási 10,48

  Folytatnám az egyesült Magyar Dolgozók Pártja szocdem tagjait:
  Szakasits Árpád
  Marosán György

 • Elvezettel olvasom mindenki sorait, foleg a cikk szerzojenek az allitasait, amely valojaban tanuvallomasok sorozatai arrol, hogy milyen nyomult korulmenyek kozoot voltak kenyszeritve szeretett elvtarsaik alatal mindenutt abban a boldog voros paradicsomban.
  Ahol a tanuvallomasok szerint meg paradicsom sem letezett eni.

  De akkor mi a feneert predikalja maga es tarsai azt a rendszert masoknak?

  Elekpzelne hogy majd az lenne amit a nepek vilagszerte ohajtananak ?
  Talan veli a vilag lakossagat annyira esztelennek?

 • MUKLOS teljes pontosaggal ramutatott arra a “rettenetes McCarthy-izmusra.
  Ami semmi mas nem volt mint reamutatott hogy a Moskvai ugynokok hogyan, mint es hol beteve labukat sikereskedtek a Szoviet modszer terejesztesere.

  Senki nem jutott bortonokbe,
  Senki kormei nem voltak letepve,
  Senki nem volt kinozva,
  Senki tulajdonait nem kobozta el senki,
  Senki tesztikeljeivel senki nem “harangozott”,
  Senki nem volt B-listazva,
  Snki nem lett felaksztva,
  Senki nem jutott kenyszermunka taborokba,
  Senki nem volt eheztetve,

  Semmi akit az elvtarsak vilagszerte kenyszeritettek a nepekre, NEM tortent soha a US-ban.

  Meg a romania matador sem hasonlithatna semmit a “rabszolgasag” hoz sem.
  Miert nem olvasta azon adatoka arrol;
  http://www.theroot.com/did-black-people-own-slaves-1790895436

 • Almási Alma 10,54

  Sajnos az első Világháború kezdetéig Svájc bizony Európa egyik legszegényebb országa volt.

  De márcsak azért is nonszensz a II. háború utáni Magyarországot Svájccal egy lapon emlegetni, ahogy
  a Bendegúz79-média lapszerkesztősége teszi,
  mert amíg a magyar gazdaság romokban és elszegényedve “élte túl” a II.Világháborút, addig ez az idilli fekvésű, “békés” alpesi ország – éppen, vagy legikább e háború jóvoltából – önmagát és teljesítményét sokszorosan meghaladva, meggazdagodva emelkedett ki Európa rommá vált országai közül.
  Higgye el, Hitler sem jóságból hagyta ki háborús terveiből Tell Vilmos földjét, hanem nagyon is jól megfontolt érdekből és gondolt a kollégáira és azok vagyoni menedélkére is…

  E vonatkozásban különösen figyelemre méltó a híres és úgymond teljesen megbízható >svájci banktitok<, maga a svájci csoda magyarázata. Svájc e büszke nevezetességének a háborús pályafutása, amelyet háborús bűn gyanúja esetén is, csak az 1990-es évek végén kezdtek nagy nehezen, különböző áthághatatlan akadályok felállítása mellett feloldani, azt is csak svájci bírói végzés ellenében…

  Svájcban nem véletlenül ennél már korábban, a 70-es években népszavazás vette védelmébe a svájci banktitok "haladó hagyományát", ugyanis a bankokban elhelyezett vagyon kihat az egész gazdaság stabilitására és prosperitására ugyancsak…

  Nemmondom, ügyes, hiszen csak dollár milliárdokban és arany tonna-milliókban fejezhető ki azon európai polgárok vagyona, ill.azok a vagyonok és "letétek" amelyek az eredeti tulajdonos megsemmisítését követően a mindig megbízható – háború alatt különösen – svájci bankok trezorjaiban és számláin landoltak. Aztán az azt követő évtizedekben a már jómódú úrrá avanzsált pl. német háborús bűnösök használták fel ezeket mint fejőstehenet, utaltatgatták a számlájukra a vészterhes időkben meggyilkolt európai polgárok tulajdonát képező elrabolt szajrét oda, a tökéletes biztonságba mentő rablógyilkosok…

  .

 • Almási Alma !

  Amiről nem titkolt empátiával ír, az nem a magyar történelem, hanem a magyar történelem szemétdombjának, visszataszító eseménye… Nyilván, voltak, baloldali munkás mozgalmak, ezt használták ki a “kommunisták” hogy ráerőszakolják magukat a”társadalomra”…A vesztes háború után, a megszálló erőkkel kollaboráltak, ugyanúgy mint a nyilasok a németekkel…Sokszor a legaljasabb népség, sokszor ugyanazok a személyek vitték a diktaturák zászlaját… Mint élcsapat…
  Csodálom, Önt, és az Önnel egyetértőket, hogy szégyenérzet, nélkül, nosztalgiázgatnak… Gratulálok a haladó hagyományokhoz…

 • Talán ismét a fenti dolgozatról … ami alapján olybá tűnhet, hogy az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) és az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) – tényleg nem volt nevükben a kommunista szó – valamiféle dalárdaegyletek lettek volna, és elhozták a “dolgozó nép” boldogulásának reményét.

  Talán az elején leszögezem, hogy Churchill és Sztálin a háború befejezése utáni “Európa újjászervezésének” megvitatása után 1945-ben Magyarország a Szovjetunió érdekvédelmi övezetébe sorolódott. Ausztria már nem, és Németországnak is csak a fele került kommunista irányítás alá.

  Ennek megfelelően Magyarországon ki kellett alakítani a kommunista uralmat szovjet mintára, amihez a gyakorlati tanácsokat, és háttérből az erőt (hazánk területén ideiglenesen állomásozó csapattestek formájában) a Szovjetunió adta.

  Nem volt Magyarországon kommunizmus? Lényegtelen és elterelő felvetés. Kommunisták voltak, és ők határozták meg (szovjet előírás szerint) merre és hogyan. 1956 után a Politikai Bizottság tagjai. A taglétszám tíz fő körüli, általában több, néha meghaladja a 15 főt. Amit itt elhatároztak, azt vitték a Központi Bizottság elé, ahol az előterjesztett témát látszólagos vita után megszavazták. És ezek a döntések határozták meg a magyar gazdaságot, ezen belül annak minden ágát, a külkereskedelmet, és persze az ország lakosságának az életét.

  A Politikai Bizottság összetétele viszonylag rövidebb időszakok alatt állandó, a tagok cseréje nem igazodott se a kommunisták kongresszusához, se az országgyűlési választásokhoz. De a tagok között vannak stabilak, ilyen Kádár János, Gáspár Sándor, Biszku Béla, Fehér Lajos, Apró Antal, Kállai Gyula. Ők évtizedeken át is tagok. Minden, ami történik 1956-tól Magyarországon, legyen akár az Erzsébet-híd fölépítése, az ő döntéseiken alapul. Persze a kezdetekben a PB-tagja Marosán György is, de vehemens tömegbelövetési módszerei még a többi PB-tagnak is sok volt, ezért őt maguk közül kigolyózzák.

  És hogyan zajlott tovább a politikai élet? A kommunisták PB és KB ülésein kívül tartottak kongresszust, ahol szintén megszavazták azt, amit előtte a PB és a KB már eldöntött és meghatározott. Végül nagy ritkán összehívták az országgyűlést, ahol “megvitatták” és lelk4sen megszavazták azt, amit előtte már a PB és a KB megszavazott.

  Szóval, Magyarországon nem volt kommunizmus, csupán a politikai és a gazdasági hatalom birtokosai a kommunisták voltak.

 • Írtam 2017 szeptember 27 9:15 de. amit a magyar “kommunizmusról”, illetve a kommunista egyeduralomról.

  Ezután fölmerülhet a több évtizede külföldön élő magyarokban, hogy ma mi bajuk van az “ellenzékieknek”, hiszen Magyarországon ismét van magántulajdon és magánvállalkozás, tőzsde, több párt rendszer, rendszeres országgyűlés, és négy évente képviselőválasztás?

  Mindössze annyi, hogy amit Orbán Viktor kigondol, azt megbeszéli néhány közvetlen “harcostársával”, aztán döntésüket jelzik a parlamenti frakcióvezető felé, és a képviselőik közül valami benyújtja az elfogadásra váró törvényt, és ezt a Fidesz-frakció megszavazza. Az ellenzéki pártok felvetéseinek és javaslataiknak kuss.
  És mivel a kormány minden tagja Fideszes (még a KDNP-s is), a kormányrendeletekkel is egyetértenek, amit maga Orbán ír alá.

  Hát ezért van az ellenzék fölháborodva, mert jelenleg a politikai működés és törvényhozás gyakorlatilag követi már hét éve a kommunisták vezetési gyakorlatát.

 • Hat sajnos Slapaj igencsak rátapintott a lényegre. Sok ilyen igazi “haszonélvező” él ma Magyarországon akik hűséges zászlólobogtatókként kerültek képbe, és utána valahogy mindig dúsgazdag válalkozókként futottak be.(többek közt ezért nem lehet azokat a bizonyos még megmaradt aktákat előkaparni.) Tessenek csak belegondolni, hogy esetleg egy mai nagyratartott államtitkárról vagy miniszterről kiderülne hogy szép kis aktagyűjteménye van. Csak valahogy nem értem miért akkor kapirgálják elő az ilyeneket ha véletlen megpróbál hatalmat szerezni magának vagy a pártjának. Hagy ne soroljam de még ma is van belőlük szép számmal.
  Ami a gazdaságot ileti. Nem kell hozzá hatalmas ész meg egyetem. Magyarország képes volna egy termékéből illetve ágazatából megélni ha hagynák. Nevezetesen a mezőgazdaságából. Talán előkapirgálhatók olyan képek amelyeken Rákosi pajtás ücsörög az aratók közt és bugylibicskával kétpofára zabál, miközben az aratóknak a nyáluk kicsordul, mert nekik még a friss kenyérből is csak a morzsák jutottak. Akkor a SZU rágta el az ország legföbb importcikkeit mint a Herz vagy Pick szalámit. Nem is lehetett kapni csak pártprotekciósnak. Ahogy kikerült a gyárból vitték a SZU-ba és onnét ment exportra. Mink akik megtermeltük egy árva filért sem láttunk belőle. De ugyan ez volt a Gyulai vagy Csabai kolbász vagy a makói hagyma és a szegedi paprika. Manapság meg pont Svájc és a franciák tesznek nekünk keresztbe. Illetve ügyesen megoldoták a németek és a többi más multi cégek. Felvásárolják olcsón a kiváló magyar kaját és a javát elviszik, a szemétjét meg eladják a magyar üzletláncolatukba. Fényesen megélhetnénk belőle ha odabasznánk az asztalra, hogy azé legyen a haszon aki meggürcölt érte. És mégvalami. Annó aktatáskákban hordták ki Rákosi emberei a valutát szerte a világba de főleg Svájcba. Namármost jött a rendszerváltás és állítólag demokratizálódott az ország. Svájc szinte minden volt diktatúra pénzét visszaszolgáltatta az új demokratikus kormányoknak, mint példul a Csacseszku vagyont. Kádárnak nem voltak titkos kontói de másoknak annál inkább. Ugyan miért nem zárolták és adták vissza az államnak. Hagy ne soroljak neveket akik ma multik és senki sem számoltatta őket el.

 • Szellemi segéderő! Nyilván kedvesebb a szívednek vérgőzös rasszisták gyilkos tobzódása, mint a kétkezi munkásoknak a jobb életért való küzdelme – de ez is, az is magyar történelem. Mert szerencsére azt nem Te írod.

 • Kedves Slapaj!
  Fogalomzavarban vagy, mivel el sem tudsz képzelni mást, mint lelkesedést vagy gyűlöletet. Nem nosztalgiázunk, csupán összeszedjük mindazokat a jó és rossz dolgokat egy csokorba, ami a XX. századi baloldalon történt. A magyar kommunista rendszert pedig Drizari pontosan megfogalmazta.

  itt:

  Drizari
  2017 szeptember 27
  9:15 de.

 • MIKLOS 9/27 ,11;06 d.e.soraira;

  Orulok hogy jot nevethetett. Persze az idezojelek mutatta hogy en azt Almasi sorait ideztem.

  De lenyegeben nem az elvekrol volt megjegyzesem es kerdesem, hanem a tetteikrol.

  Az elvek mint soraimban is jeleztem, csupan elkepzelesek, semmi mas mint tinta papiron.

  De akik azt tettekbe forditottak es eremenyekeppen meg a conservative szamitasok alapjan is kb. 100 millio artatlan ember eletet vegezte a legkehyetlenebb modon.

  Hat hogy a feneben lenne kepes barki emberi leny azt mafaeva tenni es kovetni, de remelve hogy azt majd ok is tehetnek a jovoben is.

  Azt vagyok igen kivancsi olvasni azoktol akik onmaguk azt velik es ohajtjak egesz eletukben.

  S hogy miert?

  Miert nem inkabb a cel es remeny, hogy minden emberi leny kepes lehetne elni szabadon a sajat remenye es ohaja szerint. Szabadon elni a vilag minden emberi lenyevel bekeben. Kovetni remnyeit es celjait egy jobb jovott teremteni maganak, szeretteinek es az egesz emberisegnek.

  Hat mi lehet elitelendo abban az elvtarsak szemeben, elgondolasaikban, lelkukben es celjaikban ?

  Egyetlen egy sem hajlando azt oszinten kozolni.

  De vajon mirt nem ???

 • @Avi Ben Giora

  Nem akartam többet foglalkozni azokkal, amiket maga ideírogat, de néhány dolgot mégis…

  Miután kissé lekezelően “megdicsért” azért, hogy “őszine vallomást tettem”, kénytelen vagyok megkérdezni, maga, mint publicista nem őszintén ír? És ha nem ír őszintén, vajon az olvasó hisz magának?

  Írja: “Sok ilyen igazi “haszonélvező” él ma Magyarországon akik hűséges zászlólobogtatókként kerültek képbe, és utána valahogy mindig dúsgazdag válalkozókként futottak be.”
  Bocsánat, ezt kikről írta? Kik futottak be Kádár alatt dúsgazdag vállalkozóként? (mert én jobbára a Kádár-kor sajátosságairól írtam, meg a logikus következményekről, ami máig kihat..).

  Írja: “Magyarország képes volna egy termékéből illetve ágazatából megélni ha hagynák. Nevezetesen a mezőgazdaságából.”
  Ez tévhit, de elismerem, nagyon elterjedt, más országban élő publicistának igen lelkesítő. De vajon miért tépték ki a szabolcsi almaültetvényeket gyökerestül a rendszerváltás után? Miért lehetett már a rendszerváltás előtt is csak “szedd magad” mozgalom keretén belül a Pomáz környéki almáskerteket leszedni? Miért nem szedte le a TSZ, és adta el jó pénzért?

  Megmondom: mert a gyümölcs minősége nem volt megfelelő bizonyos szabványoknak. Az oroszoknak esetleg el lehetett adni, szó se róla, de a rendszerváltás után ennek befellegzett. Ennyit a “kiváló magyar kajáról”…

  Hozzáteszem: Teller Ede amerikai fizikus ajánlotta, hogy az érintetlen magyar mezőgazdaságot állítsuk át biotermesztésre. Ja, igen, akkor nem baj, ha kukacos az alma… De ez sem történt meg, és talán nem is lett volna célszerű, mert kérdés, hogy mekkora kereslet van hosszútávon biogyümölcsre? pláne most, háborús hangulatban…

  Szóval, ahogy a magyar mondás mondja, “itt szép lehetsz, de okos nem…”

  Ami pedig a rendszerváltás utáni pénzügyi visszaéléseket illeti, sajnos ez is csak mendemonda, bizonyíték egy szál se. Különben is, az első négy évben Antall József volt a hunyó, az Mszp-sek csak fű alatt közlekedhettek.

  Talán lelkes publicistáknak, – mint maga is, – kellett volna tényfeltáró riportokat írni. Persze nem Ausztriából…

  Ahhoz képest, hogy maga publicista, elég lazán kezeli az igazságot…

 • Na, menj már, Bendeguz!
  Írod: “De akik azt tettekbe forditottak es eremenyekeppen meg a conservative szamitasok alapjan is kb. 100 millio artatlan ember eletet vegezte a legkehyetlenebb modon.

  Hat hogy a feneben lenne kepes barki emberi leny azt mafaeva tenni es kovetni, de remelve hogy azt majd ok is tehetnek a jovoben is”

  Hát mi, baloldali emberi lények ilyen megátalkodottak vagyunk, 100 millió halottnál alább nem érezzük jól magunkat…
  Kapiskálod már? 😀

 • De csak úgy an passant… A kapitalizmus, a kapitalista háborúk hány millió embert pusztítottak el a XX. és XXI. században? Hát hogy lehet, hogy a kapitalista elveket te is magadévá teszed, hát milyen ember lehetsz te annyi millió halottal a hátad mögött? 😀

 • 😀
  Magam is belátom, kezdek bepipulni az itt előadott sok provokatív csacskaságon…
  😀

  Úgyhogy most eltünök egy rövid időre…

 • talalom 2017 szeptember 27 2:32 de.

  Kedves Rátési Elvtársnő! (igaza volt abban, hogy aki egyszer megtanulja a nevét az sosem felejti el).

  Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a következő idézetet a bejegyzésemből, melyre ekkorát tetszett ugrani: „Annélkül, hogy kisebbiteni próbálnám a “fideszes seggfej”-ek harácsolási képességét,..”

  Szabadjon idéznem egy idevágó angol mondást: “two wrongs don’t make a right”. Gondolom nem kell lefordítanom hogy megvilágítsam mekkora marhaság amit felém hajított. “És mennyit fizetett a gánti kőbányáért, vagy a hahóti tőzegkitermelési monopóliumért id. Orbán Győző? Vagy az állami földek sok-sok hektárjáért Anikó asszony? Hagyjuk már ezt!”

  Azt viszont szeretném visszautasítani hogy én mocskolódom, mert ha kissé csípősek is a bejegyzéseim, azokat csak rosszindulatúan lehet mocskolódásnak venni. Azt pedig ha egyszer kivételesen a realitások talajára lépne véletlenül akkor önként kellene visszavonnia hogy “gőze nincs, mi van itthon.” (bocsánatkérésre nem tartok igényt).

  Amit pedig a végére biggyesztett azért nyugodtan szégyelheti Magát: “Csak nézze szépen, hogy hogy küszködik Európa a nagyon jelentős bevándorló kérdéssel, nem kell még a kárörvendő uszítása is.”

  Amit Ön kedves Elvtársnő uszításnak lát az részemről a Népemért és a Hazámért való aggódás. Ha kell akkor fegyverrel fogom megvédeni mindkettőt ellentétben Önnel aki tollal (billentyűzettel) hajlandó mindkettőt elárulni.

 • Almási Alma 2017 szeptember 27 3:16 de.

  @Almácska!
  “Ja, ha mások is, akkor rendicsek…”
  Persze hogy nem rendicsek mint as sem, hogy az egyik felet ütjük azért amiért a másikat simogatjuk.
  Nekem egyik sem tetszik, de a hosszú élettapasztalat bizonyítja, hogy nincs becsületes politikus SEHOL a világon.

 • @ Almási Alma

  Segítene abban, hogyan lehet betenni egy cikket ide mint KMH Vendégszerző?
  Nem találok rá sehol utalást.
  Köszi előre is.

 • @Christopher Adam!

  Szeretném, ha a negative megkülömböztetés nem állna a már kétszer beküldött cikkem megjelenésének útjában.

  Tapasztalom, hogy számos KMH Vendégszerző cikk jelent meg a bloggodon, legutóbb ez is “Kommunisták Magyarországon – egy másik olvasat…” Almási Alma neve alatt ami nyilvánvalóan nem valós, hiszen Te magad utaltál erre azzal, hogy: “Olvasóink Almási Alma nevét a hozzászólásokból ismerhetik, ahol rendszeresen reflektál a KMH-ban megjelent cikkekre.”

  Gondolod, hogy én is számíthatok erre a kiváltságra a közérdekű cikkem megjelentetésésvel?

  Üdvözlettel: Robert

 • Nem tudom eldönteni, hogy a külföldi magyarok szándékosan keverik a baloldalit a kommunistával, vagy csak butaságból.

  A jelenlegi német parlamentnek – a választások után – tagja az FDP és a Die Linke, amik úgy tudom, baloldaliak. De egyik sem kommunista!

  Ideje lenne ezeknek a külföldi magyaroknak megjegyezni, hogy a baloldali az nem egyenlő a kommunistával. De hogy legyen mit szidniuk, van bejegyzett és engedélyezett kommunista párt Magyarországon, a vezetőjük Thürmer Gyula, aki a Magyar Munkáspárt nevű kommunista formációt irányítja, és eddig mindegyik választáson indította pártját és jelölteket.

 • Robert, írj Chris-nek egy levelet, tuti, hogy engedni fogja, mert a színesedés vonzza az olvasókat.
  Arra készülj, hogy rommá szedik a cikkedet, de keress olyan témát, amiben jó vagy. -lásd Almási Alma

 • ALMASI ALMA soraira valasz;

  “Csak menj mar…” Igen megyek, sot jovok is.

  Soraibol erezheto hogy valoban valami feleloseg erzelme van ,hogy kedvenc ideologiai rendszer-uralami a vilgszerte milliok artalank emberek eletet pusztitotta.

  Maga kerdezi a “kapitalismus” aldozatait.
  De valja be oszinten az a “kapitalizmussa” nem ugyan az “allam-kapitalizmus” eseten is?
  A kulombeseg csupan hogy a allam vezetoi az egyedulli tulajdonosok s akik jovedelmeznek, senki mas.

  No de mondja kerem, mi kozom nekem ahoz ?

  Ha ertelemzne kerdeseben a US estet, hat boldogan valaszolok maganak arra.

  Kedzhetnem az u.n Indian haborukkal ?

  1., Az a Francia es Angol hodito celokkal volt egymas ellen a teruletek foglalasainak celjabol.Persze, mindket oldal a csatlos Indian torzseket a maga oldalara, es az ellenzekeik ellen celoztak.

  2., A US. Ill. a 13 Angol gyarmat az anyaorszag ellen haboruba kerult a fuggetlensegeik elereseert.

  3., Az 1812-es haborut ,igen a US Congress hivatalosan rendelte el. Mert az Angol Flotta, nem ismerve el a gyarmataik onallosagait, a nyilt tengeren megallitottak amerikai kereskedelmi hajokat es legenysegeit mint tengeresz-szokevenykent vissza kenyszeritettek.
  Az 1812-es habout Anglia vesztette, de aztan elimerte a US-t.

  4., US-Mexico haboru.1846-48. Spanyon Birodalom igenyt tartott mind az eszak-amerikai teruletekre a Mississipitol nyugatra. A Franciak bereltek az obolt, s varost letesitettek (New Orlaeans) vedeni az Angoloktol a folyon valo behatolast eszak-amaerikaba.
  De amint Napoleon haborui penzt kovetelt, Napoleon eladta New Orleanst 10 millio USD-ert.
  Spain panaszkodott, de keso volt.
  Mexico velte sajatjanak mind a volt Spanyol teruleteket.
  De nem volt telepuleseik. Los Angeles es San Francisco a Csendes Oceanrol ertek el a Spanyolok hajo-ahadak.
  Taxast gringok (feherek) telepitettek be. S 1836-ban fuggetlen koztarsasgukat kialtottak ki.
  Mexico Santa Anna tabornok vezetse allat az Alamos-nal elpusztitotta 100%-kat.
  Sam Huston maliciajaval utan ment es elpusztitotta Santa Anna hadsereget.
  Attol kezdve a Mexico-US relation annak emlekei alapjan lett. 1846-ban ismet Mexican lovassag Tezasba behatolt.
  A US hadakkal reagalt. A haborut Mexico csunyan elvesztette, DE anyagilag egy igazi aldassa valt. Mert a US fizette 10 millio USD (aranyban) Californiaert, amikor Mexico kincstarban meg az egerek is ehen haltak.

  5., 1861-65 A polgar haboru. Del Carolina tuzersege tuzet nyitott a US Fort Sumter-en.Az lett a kezdete.
  A del vesztett es a szolgasag veget ert.

  6., US-Spanyol haboru. 1898-99. Havana kikotojeben egy US hadi-hajo felrobbant. Allitolag merenylet, allitolag baleset. De Cuba felszabaditva onnallo,fuggetlen nemzette valt. A Phylipinok meg US igazgatas allatt mint US eltek. Angol gazdasagi-kereskedelmi rendszeret atveve.

  7., V.H.I. 1914-18. A US 1917-ben kuldott elsokben csapatokat, de Angliat-Franciat anyagilag tamogatva.

  8., A II. v.H. esemnueire remelve emlekezne. Japan 1941 Dec. 8-an megtamadta a US-t Hawai ban. 2,500 tengeresz halott.

  9., Korea eseteben Eszak lerohanta a delt. A UN ellenalt.

  10., Viet-Nam eseten a Franciak visszamentek elfoglalni elobbi tartomanyaikat azsiaban. A US nem tagdta azt meg nekik, ami volt a problemak okozoja. De a normalis diplomacia rendszere. Sot a Francia vesztsseguk utan tamogatta a deli koztarsasagot az eszaki-kommunista haboruban. Az egy evtizedes vesztesseg volt.

  11., Iraq, Afghanistan eseten bevonultak a muzlim terrorok elln. Ahol rem sok politikai tevedeseket kovetve a helyzet csak rosszabra fordult.

  A Balkan, Lybia, Szyria eseteiben az inkabb nemzetkozi ellenallasokkent torteent. De nem kezdve a verontasokat. csupan reagaltak a politikusok.

  Na hat mi volt barmelyikben az u.n. “kapitalizmus” az indito ok, vagy az “aggression” ?

  Maguk dicsiotettek tobbszor a reagalsokat fegyveres erokkel, amik mindeg csak veresebbekke valtak.

  Tehat kerdesere kerdezem hany milliokat gyilkolt meg a “kapitalizmus”?
  Persze az allam-kapitalizmus amely celzatosan, tervezve kezdte a verontasokat, s haboru-mentessegevel kb. 100 miilo artatlan gyilkossag beke-idokben tortentek am.

  Az “rettenetes kapitalizmussa” igen kevceseket bunteti halallal meg tomeggyilkosokat is.

  Na mi a maga vedelme elvtarsai vilagszerti tetteiert ?

 • DRAZIRI kerdesere;

  Come on Draziri;

  Nem hinnem hogy nem tudna hogy a communizmus laboldali.

  Probalan tagadi azt ?

 • Robert Morrison
  2017 szeptember 27
  12:28 du.

  Szerintem ne nagyon számíts rá, írd le itt komment szekcióba, amit gondoltál leírni.
  Szerintem Almási Alma hiteltérdemlően igazolta a szerkesztőnek valós személyét, de kérte, változatlanul az ismert nickneve jelenjen meg.
  Végtére a leközölt írások tartalmáért Christopher Adam felel. (a komment az már más téma, habár az is előmoderált)

 • Bendeguz79 hülyeségére:

  nem, a mai Magyarországon a baloldali nem egyenlő a kommunistával. Jobb lesz az eszedbe vésni, ha még megy.

 • Robert Morrison

  charlie 2017 szeptember 27 1:08 du.

  “Robert, írj Chris-nek egy levelet, tuti, hogy engedni fogja, mert a színesedés vonzza az olvasókat.
  Arra készülj, hogy rommá szedik a cikkedet, de keress olyan témát, amiben jó vagy. -lásd Almási Alma”

  Köszi a tanácsot de ezen már többszörösen túl vagyok. Nem működött, valószínüleg azért mert nem a megfelelő oldalról közelítem meg a dolgokat. Majd meglátjuk mi alakul ki, de nem adom fel túl könnyen.

 • Kedves Bendeguz, nem panaszkodhatsz, elég nagy türelemmel sillabizáltam ki az olvashatatlan hozzászólásaidat, és elég önuralommal válaszolgattam még a látszatproblémáidra is.

  De sajnos, mindennek vége van egyszer. Számolgasd egyedül a hullákat a kedvenc felsorolt háborúidban, meg azon kívül is. A Gugli meg a Wiki majd segít. 😀

 • Robert, mondjuk azt ne felejtsük, hogy egy magán honlapnál mindenki a saját rögeszméit szeretné látni. Azért csinálta a honlapot. Ezt el kell fogadni. Amúgy szurkolok, hátha.

 • Miert jon be ilyen lassan a KMH? Csak nem a kanadai elharitas figyeli?

  Errol jut eszembe.

  https://www.jihadwatch.org/2017/09/canada-muslim-who-hailed-the-islamic-state-and-quebec-jihad-murderer-acquitted-of-terror-charges

  Kanadaban ma ha muszlim vagy biztathatod a tarsaidat tomeggyilkossagra is, de ha valaki a leghalvanyabb kritikat is megereszti az iszlamrol, azt bortonbe csukjak.

  Persze ne is mondjam hogy nyomos ok van erre is, mert ezek a “Svedorszagban” keszult kepek akar Kanadaban is keszulhettek volna:

  http://www.barenakedislam.com/2017/09/27/student-class-photo-in-sweden-is-causing-a-panic-in-norway/

  A gyerekek 20-30% feher csak az iskolakban. Kivancsi lennek, hogy ugy kb. 2040-tol lesznek-e specialis kisebbsegi jogai a fehereknek?

 • slapaj,

  ” Amiről nem titkolt empátiával ír, az nem a magyar történelem, hanem a magyar történelem szemétdombjának, visszataszító eseménye… ”

  Vegre valaki megmondta a lenyeget.
  Nekem ugyanez az erzesem tamadt (miszerint nosztalgiaznak egyesek), ahogy kezdtem olvasni a cikket. Nem is birtam sokaig.

  Drizari,

  A mai baloldaliak kozott is akadnak olyanok, akik nem anarchistak, cocjalistak, nacik, vagy kommunistak.
  Azonban a magukat liberalisnak hazudok kozott mar tulnyomo tobbsegben vannak azok a “haladok” akikre a marxi eszme, illetve annak “feljavitott” valtozatai erosen hatottak.

  Egyszer mar kuldtem ebben a temaban link-eket, nem fogom ujra elkotorni oket. Ha akarod roppant konnyen utananezhetsz hogy mikent valtozott a liberalizmus Marx ota annyira, hogy mar hirbol sem hasonlit az eredetihez.

  Kedves Robi!

  Ha irsz egy cikket a KMH-ba ne feletsd el az ekezeteket!!! 🙂

 • Bendeguz,

  Sok dolgot osszehordtal az Almasinak teljesen feleslegesen.

  Abban igaza van az Almasinak, hogy a “kapitalizmusnak” is vannak aldozatai. (Kimaradt a feudalizmus, a nomadok (tatarok), muszlimok es a rabszolgatarto tarsadalom, de mindegy.)

  A kulonbseg az csupan, hogy a “kapitalizmusnak” nincs egy meghatarozott eszmeje, vagy eszmerendszere, az csak siman igy alakult ki az eredeti liberalizmus jovoltabol. A kommunizmusnak es cocjalizmusnak viszont mar van eszmeje, sot meg kibaszottul tudomanyos is! A tudomanyossag egyik alappillere a rablogyilkossag legalizalasa, miszerint mindenkitol el kell venni mindent ha 20 forintnal tobbje van a rohadeknak. Es ha pattog a kifosztott, akkor le kell loni. De azok, akiknek tul sok van feltehetoen a csodas cocjalizmus ellensegei lesznek mindorokke amig elnek, tehat jobb ha azokat akkor is kiirtjuk, ha nem pattognak.

  A “kapitalizmusnak” nincsenek ilyen eszmei, bar az igaz, hogy surun elofordul hogy valaki tonkremegy a szabad verseny kovetkezteben. (Mellesleg vicces, hogy az EU es a NAFTA pont ezt a versenyt akarja megszuntetni monopoliumok teremtesevel, es ezt legjobban az allitolagos “baloldaliak”, koztuk a cocjalistak is, marhara tamogatjak, holott nekik kene a legjobban ellene lenni.)

  Meg hozzatennem a gyengebbek kedveert, hogy a “kapitalistak” nem azert tamadtak ra mas orszagokra, mert ok “kapitalistak” voltak, hanem azert, amiert a feudalisok, a rabszolgatartok, es a dicsoseges Szu. is megtamadott mindenkit, akit tudott. Gondolom tudod mire gondolok.

 • ” A kulonbseg az csupan, hogy a “kapitalizmusnak” nincs egy meghatarozott eszmeje, ”

  Hozza kellett volna tegyem, hogy “legalabbis en nem tudok rola”.

 • Miklós, 🙂 🙂

 • Szerintem a kapitalista azt a regi elvet vallja, hogy “live, and let others live”., Csak az igen kapzsi, elvetemult ember tesz masnak kart.
  Igaz az is, hogy a konkurenciat vagja, ahogy tudja! Ezert kapitalista.

 • Miklos
  2017 szeptember 27
  3:52 du.

  Marxi ideológiát Magyarországon csak Thürmer Gyula pártja alkalmaz. Nehéz ezt felfogni a külföldi magyarnak, megértem.

 • Mar irtam, hogy az emberiseg vegsofokon a fenti alapbol fejlodott, azaz a gazdasagi vilaga. Mar az osemebr idejeben is az erosebb elte tul a nehezsegeket es a gyengebb pusztult el.
  Az mar jobb, hogy ma mar nem fizikai erorol van szo, hanem a szellemi ero es tehetseg hataroza meg az ember letet, vagy erejet.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 27
  1:11 du.

  szépen átfestetted a múltat teljes fidexkft módszerrel, minden nap más a múlt aszerint melyik kényszerképzetedet akarod eladni

  csak már eccer megtanulhatnál írni…a billentyűzetet használni

 • Drizari
  2017 szeptember 27
  5:00 du.
  A marxi ideologia mar regen megbukott. Ugyan ma is vannak diktatorok akik probaljak a nepre raeroszakolni.
  Azt is irtam mar, hogy miert bukott meg?
  Egyszeruen azert, mert ez az ideologia az emberiseg egyenlosegen alapult. Ami nincs.
  Van okos, tehetseges, szorgalmas ember es van lusta, buta tehetsegtelen. Mindegyikunk egy egyeniseg, akik orokoltuk elodeink szellemi kapacitasat.
  En hiszek az oroklestanba.

 • Miklos
  2017 szeptember 27
  4:14 du.

  de, igen, van eszméje, hogyne lenne:
  az erősebb kutya élvezi a nemi élet örömeit a többi meg dögöljön meg, de előbb dolgozzon neki olcsón vagy ingyen

  és akkor még a tőzsde nevű izéről nem is szóltam, az a kedvencem meg a Fitch AAA kategóriás csalói és becsődöltjei akiket a nyomoroncoktól ellopott pénzből kárpótoltak…

  a bendegúz majd jön, hogy ez már államkapitalizmus amit ő összekever mással de még nem tudja mi is az…

  a kapitalista állam és az államkapitalizmus az két szöcske amiből az egyik sáska

 • Az érdeklődőknek, akiket nem a múlt megszépítése érdekel, ajánlom Ormos Mária új könyvét, a Remények és csalódásokat.

  Többek közt leírja, hogy az első férjét vélhetően beszervezték 1956 után, és hét évig félelemben élt mellette. Ugyanis a magánéletéről értesült ezután a Hivatal, pl. hogy milyen vendégeket hív. Mikor válni akart, akkor a férje megfenyegette, hogy magas összeköttetései révén elveszi tőle a gyereket. (187. oldal)

  A 145. oldalon leírja, hogy a pécsi egyetemen a rektorsága idején Gyurcsány Ferenc volt a KISZ-titkár, aki ekkor farmerban járt. Egyszer Gyurcsány levétette a faliújságról egy diákkör hirdetését. A diákkört a rendőrség is figyeltette, amely értesülve volt a beszélgetésekről, amik a helyi kiskocsmában zajlottak. Az egyetemen is volt rendőrségi összekötő, és vélhetően poloska az irodákban.

  Máshol leírja a szerző, hogy csak a szocializmus kezdeti időszakában kerültek a munkás és paraszt származású fiatalok nagy számban a felsőoktatásba. Később a középosztály gyerekei foglalták el a helyüket. A szocialista oktatásügy súlyos hibákat követett el, pl. a nagy többség nem tanult használható idegen nyelvet, viszont oroszból, amit mindenki tanult, nagyon kevesen szereztek használható tudást.

 • Figyelő
  2017 szeptember 27
  5:14 du.

  “kedves” fidel Ő(?)

  az amit ott körmicélsz az érthetetlen és grammatica ilag helytelen

  hiszel az “oroklestanba” az orok az mit jelent és valamiben hiszel akkó’ a “n” betűt miért nem teszed ki? a ba be az nem ban ben

  használj már magyar billentyűzetet a W10 en lehet kapcsolni különféle nyelvekre de már az XP -n is lehetett

  lusta is vagy meg undok ilyen szöveggel amin egyetlen ő, ó, é,á, ű, ü, í, nem szerepel olvasgasd egyedűl a sok marhaságodat…ugyanúgy a bendeguzi aki még nálad is renitensebb és mindenféle szanszkrít szövegeket klimpírozik ide hogy a nagyérdemű majd kihámozza ha kíváncsi a hülyeségeire

 • Drizari
  2017 szeptember 27
  12:31 du.

  Miért csodálkozol a külhoni magyarokon? Alma simán egy kalap alá vette a szocdemeket a komcsikkal a fenti cikkben, és a liberálisokkal együtt besorolta őket a hazai baloldali áramlathoz …

  Sokkal jobb lett volna a cikk, ha a családi fényképről és az érdekes történetekről szól.
  Az egy dolog, hogy hemzseg a cikk a hamis adatoktól, ráadásul mindenki hülye benne a balosok háza táján az utóbbi 50 évben, csak a ma ismert bukott ballib oldal a helikopter …

 • A szabad-kozgazdasag, szabad-kereskedelem, a szabad-versenyges a szbad tarsadalom, letenk az lapja.

  Az u.n. egyeni jogok, mint szollas, kigejezes,sajto, gyulekezes, stb.stb. mind csupan esztetikai jogok.

  De az egyenek valodi es lenyeges jogai a tulajdonozas joga.

  A Marxista meghatarozasa a kozgazdasag mukodesenek a parametereit a termelo eszkozok tulajdonozasan allapitotta meg. Ami persze az anyagi dolajdont jelenthetett.
  Ugy jot fel a “kapital” jelzeovel.

  De ahol az egyen, a lakossag nem kepes magan tulajdont szerezni munkaja szorgalam es kepessege altal ottan nem letezik kozszuksegleti dolgok keszitese. Csupan szegenyseg, nyomor es elmaradottsag letezhet.

  Ahol mind a termelo eszkozoket az allam elkobozta a lakossaitol, semmi mas nem tortenhetett.

  Az lett az “allam-tulajdonban levo termelo eszkozok eredmenye. Az amit sokan ma is ohajtanak. Nem csak Venzuelaban, Cubaban, de sokan az itten hozzaszollok is.

 • FIGYELO irta;
  A Marxi ideologia reg megbukott.

  Igen, nem csak hogy megbukott mindenutt ahol azt probalatak kiserelni, de vannak sokan vilagszerte, akik meg maig sem hajlandok a tenyeket belatni.
  Lassa a rettenetes korulmenyeket Venezuelaban.
  Letezik ma remmes korulmeny Porto Rocoban is, de az a mult week-endi hurrican tette.

  Venezuelaban, Cubaban, stb. mind a problemak, a hianyok, az inflacio, munkanelkulliseg, stb.stb. de meg kegyetelenseg es verontasok is csupan mert Maduro elvtars es nehany mas az tuz-korul azt eroszakkal okozzak mindenkinek.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 27
  5:48 du.

  Az Ormos Mária könyvben van egy vélemény, egy fontos megállapítás a Kamenyec-Podolszk-i eseményről (232. oldal).

  A magyar belügyi szerveknek voltak elképzelései arról, hogy a hontalan zsidók odatelepítése valamiféle következménnyel jár (1941). A lengyelországi német megszállásból vontak le következtetést, ahol a zsidókat gettóba zárták (1939).

  A gettózás is szörnyű, de hozzá kell tenni, hogy 1941-ben éppen elkezdődött Ukrajna (SZU) német megszállása, és az ottani zsidók összegyűjtése. Az első tömeggyilkosságot éppen Kamanyec-Podolszkijnál követték el a német szervek.

  A “végleges megoldás” terve 1941-ben még nem létezett.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 27
  5:48 du.
  elég egyszersmindenkorra az agnoszkálásból? és a múlt átfestéséből…naponta más lesz a múlt…benne éltem nekem is vannak tapasztalataim…de azok az én tapasztalataim…végre tudomásúl kellene venni, hogy nem létezik semmilyen rendszer a Föld nevű bolygón, ahol a regnáló hatalom ne akarná és csinálná megtartani a hatalmát bármi áron…nincs kivétel…a többi rablómese…a demagográcia maszlagját útálom a legjobban az demokrácia amit bizonyos körök annak titulálnak… azaz máris ló…sz és esti fény…aljas képmutató módon háborúkkal operálnak és aki…
  szóval elegem van ebből

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 27
  6:26 du.
  amit Marx tanított az manapság bizonyúl valóságnak, betűről betűre…
  levédiab…don fegyházra ítéltek egy anyát aki halálra éheztette a saját leánygyermekét, de a usa t senki sem ítéli halálra vagy életfogytiglanra mert országokat népeket éheztet és kiírt benne a Cuba elleni embargo és a Venezuela elleni acsarkodása mert azok sem akarják, amit a perzsák már elértek azzal, hogy a sah ot elpaterolták és ma önállóak de nem szűnik meg a piszkálásuk, mert a világnak egy irányba kell masírtozni és azt az irányt egyetlen szarházi akarja megszabni és a világ nem értg ezzel egyet még akkor sem ha ez a hatalom túl van fegyverezve reggelire is tankot esznek kecsöppel

 • talalom
  2017 szeptember 26
  8:23 du.
  Itt valaszolok erre, jobb keson, mint soha. Eltem otthon tudod , eppen a legnagyobb szocializmusban! Es felesleges gunyolodni templommal.T.i. kisse gyerekes!

 • rodeo36,

  ” de, igen, van eszméje, hogyne lenne:
  az erősebb kutya élvezi a nemi élet örömeit a többi meg dögöljön meg, de előbb dolgozzon neki olcsón vagy ingyen ”

  Erre irtam, hogy ez csak igy alakult ki. Lehet persze hogy csak en nem tudok rola, de en meg nem olvastam egy olyan konyvet sem, amiben a szerzo az altalad felvazolt kepletet tervezte, illetve javasolta volna egy “kapitalista” rendszer letrehozasahoz. Radasul roppant tudomanyosan!

  Ha szabadsagot adsz mindenkinek, akkor a gazdag is szabad, nem csak a szegeny. Nekunk ez persze kenyelmetlen, de lehet valogatni e kozott, vagy hogy egy agyon-szabalyzott rendszerben eljunk, ahol mindekinek egyutt kell lepnie, mint a kotonasagnal.
  En inkabb ebben elek.

  Mellesleg nem a demokraciaval van baj az ugynevezett szabad orszagokban, hanem a demokracia hianyaval. Ettol persze lehet hogy van meg valami mas okod is, ami miatt neked eleve nem tetszik a demokracia.
  Milyen rendszerben szeretnel elni? Hozzuk vissza a kiralyokat, vagy nevezzunk ki egy-egy jopofa diktatort? Hogy kepzeled?

  ” és akkor még a tőzsde nevű izéről nem is szóltam, ”

  Jesssz! A kezdetben valoszinu meg jol kezelhettek a tozsdet, mert hihetetlen fejlodesnek nyitott utat. Azota azonban rosszabb mint a lotto.
  A problema ugyanaz veluk, mint a bankokkal: Amikor tonkremennek az allam vesz fel kolcsont, hogy az idiotakat karpotolja. Ez elvileg problematikus, de gyakorlatilag ma mar nem. Olyan mennyisegu penzzel tartozik allamunk, hogy azt soha senki sem fogja tudni visszafizetni. Elobb-utobb vagy leirjak, vagy beall a total csod. Ez utobbi esetben ha cocjalizmus nem is, de anarchia annal inkabb lesz.

 • rodeo36,

  ” … a világnak egy irányba kell masírtozni és azt az irányt egyetlen szarházi akarja megszabni …”

  Nem szarhazi, csak a sajat erdekeit nezi. Mint minden mas orszag – hacsak nem hazaarulok ulnek a tronon.

  De sebaj! Most hogy jonnek a jovo tudosai es mernokei a muzulman vilagbol Kanadaba, nemsokara le fogjuk korozni Amerikat mindenben, aztan majd mi fogjuk megszabni a vilag iranyvonalat. Hacsak nem a nyugat-europai orszagok lekoroznek majd minket, mert ugye ok is “haladnak”.

 • “csak a szocializmus kezdeti időszakában kerültek a munkás és paraszt származású fiatalok nagy számban a felsőoktatásba. Később a középosztály gyerekei foglalták el a helyüket. A szocialista oktatásügy súlyos hibákat követett el, pl. a nagy többség nem tanult használható idegen nyelvet, viszont oroszból, amit mindenki tanult, nagyon kevesen szereztek használható tudást.”

  Na, lámpa, ez VALÓBAN ÍGY VOLT.

  Örülök, hogy van köztünk néha egyetértés is – ha most majd el nem rontod ezt is gyorsan egy “igen,de”-vel… 😀

 • @lámpa
  “hemzseg a cikk a hamis adatoktól”

  Sorold…
  Kíváncsian fogom olvasni…:D

 • Na látod, lámpa, ez is igaz, csakhogy ennek ideológiai oka volt. Ugyebár minek a magyar népnek idegen nyelv?

  Mellesleg az én gyerekeim a 80-as években egészen jó angolt tanultak, érettségi előtt le is vizsgáztak belőle. Szóval ez azért iskolafüggő is volt.

  Mellesleg a mai nyelvtanítással is probléma van, úgy tudom. Az én papám anyja német anyanyelvű volt, de Trianon után megmakacsolta magát, és a gyerekeivel csak magyarul beszélt. Így aztán a papám nem is tudott németül, csak amit otthon elcsípett a nagymama rokoni beszélgetéseiből. És a szent Horthy iskoláiban sem sajátította el a német nyelvet, pedig neki lett volna esélye megtanulni…

 • rodeo36
  2017 szeptember 27
  6:41 du.

  Majdnem teljesen egyetértek ezzel a hozzászólásoddal…

 • Figyelő! Nem tudom mit nevez a “legnagyobb szocializmusnak”, de eddigi életútját ismerve Ön nem élt itt a kérdéses időszakban. Marx elmélete pedig némileg összetettebb annál, mint ami önnek rendre beugrik róla “minden ember egyenlő” – aztán sokadszorra is leírja azt az alapvetést, hogy “vannak szorgalmas és okos emberek és vannak lusta, dolgozni nem akaró buta emberek” stb. Ezeket az “érveket” panelszerűen biggyeszti be egy-egy hsz-ba, és ezzel le van tudva az Ön elmélete, Marxé meg pláne! Nyilván Ön sem “adhat mást csak mi lényege” – de ez esetben ne talalom gondolatait nevezze gyerekesnek!

 • Avi Ben Giora
  2017 szeptember 27
  9:41 de.
  Kedves Avi, ne fáraszd magad, mert a bizonyítható igazságaid miatt a magukra ismerők a végén még Téged is lenáciznak, leantiszemitáznak! Egyébbként meg nagyon dicséretes az elfogulatlan, saját tapasztalatokra épülő meglátásod, mert ha jól tudom az “átkosban” még Te is itt éltél Magyarországon!

 • Miklos
  2017 szeptember 28
  12:36 de.

  smájli! 10 nagyvállalatnak több vagyona van, mint 180 országnak!
  érdekek: én azzal egyetértek! de ez amiről én beszélek már nem érdek, ez pofátlanság

  én szeretnék egy demokráciát amelyben lennének “élmunkások” meg Kossuth és Nobel díjas Lemezlakatosok és sokkal kevesebb pénzt keresnének a Kardashianék meg a többi senkiházi celebecske és nem lenne sem emmi mammi sem huppy, sem oscár, sem vencel, sem más gittrágási főhajcihő

  és abban a demokráciában én törvényileg létrehoznám az üzemi négyszögeket amelyben a CEO nak csak egy szavazata lenne

  és ami a legfontosabb mindenkit oktatnék kötelezően de nem cintányérozni és a dobverőt szétverve a pléhkarimás harci dobon amivel k…va nagy zajt lehet csapni…hanem tudományokat a tudomány fejlesztésére

  én még ismertem négy nyelven beszélő lemezlakatost aki (5 országban tanulta és gyakorolta a szakmáját) míg végűl megérkezett az ígéret főggyére levédia…ra…: kézbe vett egy darab acéllemezt és egy szál kalapáccsal egy acél egyengető lapon szépen lemásolta a Peugeot 504-es bal sármentőjét hogy cuppanós lett…nem kapott kiváló dolgozó jelvényt sem de ha szüxég volt olyanra amit más nem tudott akkor előszedték és reverenciával beszéltek vele az átkosban

  valahogy így

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  2:33 de.

  Szerintem söprögessél a polgári származású közepes tehetségű fiatalok háza táján, ami a továbbtanulást illeti! Nekik köszönhetjük a ballib oldal csúfos bukását a rendszerváltás után!

  Nagyon fárasztó, ahogy állandóan a munkás-paraszt fiatalok tevékenységét vizslatod, amiben nyilvánvalóan teljesen kívülálló vagy.
  Ormos Mária is azt írja a könyvében a 94. oldalon, hogy a Rákosi-rendszerben névleg volt egy szép kezdeményezés, ti. hogy a munkás-paraszt fiataloknak végre megadja a politikai vezetés a lehetőséget a továbbtanulásra. Csakhogy sajnos a valóságban ennek nagyon is földhözragadt politikai indokai voltak, ti. a rendszerhez hű, új értelmiségi hadsereg kiképzése.
  Csakhogy Ormos Mária továbbmegy, és megjegyzi, hogy ennek a gárdának a sorsát soha senki nem vizsgálta a későbbiekben állami szinten! Ennek a felemelt ifjú gárdának nagyon másképp alakult a sorsa a későbbiekben, és sajnos szomorúan. Volt, aki vért izzadt egész pályája során, mert lelkiismeretesen akart ugyan dolgozni, de sokkal nagyobb hátránnyal indult a polgári származásúaknál.

  Amiről te írsz, hogy dőzsöltek a cipészből lett feleségek, az inkább az ipari vagy mezőgazdasági létesítmények vezető posztjain lehetett, semmiképp se általánosítható az értelmiségi szakmákban. Ti. a fizetési különbségek óriásiak voltak. Pl. Bábolnán vagy a pesti elitben előfordulhatott, hogy nercbundában jártak az igazgatónék, ez az egyetemi tanárok vagy mérnökök feleségeinél nehezen hihető.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  2:58 de.

  és mi az amivel nem?
  közben én Miklós sal majd eltréfálkozok…Sinon ról és a többi kedves…állampolgárról…meg hátha sikerűl itt a blogon megváltanunk a világot pláne ha a bendegúz is felébred delírium kredencéből és leesik a stelázsiról

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  2:55 de.

  És ha ideológiai indoka volt az orosz nyelv tanításának, akkor az megbocsátható?

  Tönkretették vele több magyar nemzedék életét, és még van képed védeni ezek után a szocialista oktatáspolitika minden részletét?

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  2:46 de.

  Nem fogok helyetted dolgozni, már csak azért sem, mert te állítólag “tudós” vagy, és nyugdíjas, aki ráér.

  Csak megismételném, hogy a cikked jó lett volna, ha megmaradsz a mindenképpen érdekes családi fotóknál és emlékeknél.
  Ha a hazai baloldal 140 évéről akartál egy összefoglalót írni, ahhoz azért el kéne mélyedni kicsit, és valamiféle alázattal közelíteni a témához. Pl. nem azzal kéne indítani a cikket, hogy mindenkit lekommunistázol, aki nem is volt az.

  A hazai liberálisokat pedig, akiket az 1. v.háború előtt polgári radikálisoknak hívtak, nagyon kár volt idekeverni.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  7:54 de.

  szóval: “ballib” jobb bal mennek a majmok? nem (csak) az a baj, hogy a tehetségtelen ből nem lehet kikényszerített (érdek) szorgalommal hasznos majmot és nem olyanokat, mint a Dzsungel könyvében a Káa által is lenézettek és ebédnek használta egyedeiket ez társadalom szerkezet és működ(tet)és …számomra a szamizdatok voltak és maradtak azok amelyek értéktelenségüket tiltakozással helyettesítették azaz semmi dialektika a tagadás tagadás hanem csak a tagadás és agnoszkálás (az agnoszticizmusnál nincs aljasabb és ezt csinálja a fidex minden napra egy vadiúj múlt)

  el kellene már felejteni ezeket a bal és jobb meg jobbközép (pont a köldökében?? vagy a másik oldalon?) balközép széljobb még szélsőbb jobb, még szélsőbb bal és a legszélsőbb hülyeség

  értelmetlen és tartalmát veszítette inkább maraggyunk a bolshevik és menshevik csoportosításnál azt még fidex esek is megértik két kézcsók között

  vagy netántánesetleg műköggyünk együtt??? és közösen a közös dolgainkat?

 • Kedves Elmér!
  Igen érdekes, hogy akinek “érzelmi” problémái vannak, mennyire nem “hallja” meg azt, amit a másik ÍR. Avi Ben Giora ilyen.

  Megvetően – és nekem ellentmondóan írja, hogy “Sok ilyen igazi “haszonélvező” él ma Magyarországon akik hűséges zászlólobogtatókként kerültek képbe, és utána valahogy mindig dúsgazdag válalkozókként futottak be.”

  Csakhogy én ezt pontosan megírtam a cikkben (ámbár állítólag én elfogult vagyok): “A legszörnyûbb azonban szerintem az volt, ami voltaképpen természetes. Hogy tudniillik egy hosszasan létezõ, megbízható jövõjû pártba tömegével lépnek be olyanok, akiknek egyetlen célja a hatalom és az apróbb-nagyobb érvényesülés. A párt tagsága felduzzadt és felhigult ilyesfajta élõsködõkkel, akik hol fasiszták, hol nácik, hol kommunisták, hol liberálisok vagy illiberálisok vagy bármik, attól függõen, hogy mi a menõ éppen. Na, elsõsorban õk járatták le a baloldalt is.”

  Továbbá ezt is írtam:
  “Amikor pedig az MDF dicstelen regnálása után az alapvetõen baloldali választók megelégelték a tehetetlenkedést, és visszatértek az MSZP-hez, akkor kezdõdött az MSZP romlása, de most már aztán gõzerõvel, hiszen hirtelenében tele lettek pénzzel. Sajnos 2010-re nemcsak a baloldali elvek, hanem a tisztesség is háttérbe szorult náluk.”

  És még ezt is: “a fényes szelek nemzedékébõl kerültek ki jobbára azok a mai nagytõkések is, akik a rendszerváltáskor a privatizált tõkét annak rendje és módja szerint mûködtették mindnyájunk javára. Sajnos, kevesen vannak már, mert a politikai korrupció és protekcionzmus sokukat tönkretette.”

  Ezekhez csak annyit, Nekem nem a vagyonokkal van bajom, akár “jobbos”, akár “balos”, hanem azzal, ha nem korrektül élnek vele, vagyis például amit most Miviktorunk gazdagjai művelnek: nem termelnek, hanem korrupt módon az államot rabolják ki.

  Persze ahhoz, hogy valaki ezeket a szövegeket meglássa, és ne csak elhomályosult szemmel “átlapozza”, kell bizonyos érzelemmentesség. Avitól nem is várom el, hiszen ő publicista, ilyesfélre félreértésekből áll az ő mestersége, DE TŐLED NEM VESZEM JÓ NÉVEN. 🙁

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  7:57 de.
  szóval ne legyen nyelvtanulás…orosz meg semmiképpen? én ugyanakkor és ugyanott angolt is tanultam amit a TIT en rátanultam (manapság nincs TIT?), hogy ha Práőga alsón vagy Berlin szélsőn esetleg Leningrádban vagy Szocsiban, Páris ban használni is tudtam???

  senki sem halt bele és tudtommal senkit sem buktattak meg sem tornából sem oroszból

  mit szerettél volna Gőthe ídézeteket Hoch Deutsch al? vagy Marx -ot, Hegel-t esetleg Aristótelés t eredetiben?

  vagy Omar Khajjam ot eredetiben?

  mi is a bajod?

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  7:54 de.

  Mondom, hogy mindjárt jössz a “de” vel… Majd olvasd el a cikket is, észre fogod venni, hogy amit ebben Ormosra hivatkozva írtál, azt mind én is megemlítettem.

  Arról igazán nem tehetek, ha párás szemmel nem tudsz olvasni, és erőnek erejével olyasmit olvasol bele az írásba, ami nincs benne, de te cáfolod, és olyan ellenérvekkel bizonyítasz, ami viszont benne van… 😀

  Istemmencs, hogy “helyettem dolgozz”, te csak mondd meg, hogy NINCS ÚGY, meg hogy HÜLYE VAGYOK, és kész… Megértelek, így érezheted legolcsóbban, hogy TE GYŐZTÉL… 😀 😀

 • és most hozzál még tizenhárom idézetet, addig sem kell gondolkodni…

 • Avi Ben Giora
  2017 szeptember 27
  9:41 de.

  Voltak a magyar iparnak is olyan fellegvárai, amiket érdemes lett volna megmenteni a rendszerváltáskor, és magyar kézben hagyni!

  Pl. az Ikarus, a gyógyszergyárak, és élelmiszeripari üzemek! A tsz-eket ott érdemes lett volna meghagyni, ahol sikerágazat volt, vagy egyébként a környező lakosoknak semmi munkalehetőség nem maradt ezen kívül.
  Az életszínvonal nagyon különböző volt a Rákosi és a Kádár-rendszer idején. Rákosi alatt nyomorogtak az emberek, miközben győzelmi jelentéseket olvastak az újságokban.
  A Kádár-rendszerben viszont megvolt az általános életszínvonal emelkedés a széles tömegek részére. Jó táplálkozás, pl. mindennapi öt étkezés, meleg ebéd. Húsféle, tejtermék fogyasztása nőtt, és nemcsak a húskészítményeké (párizsi), hanem színhúst ettek sokan két-három naponta. Ez ma sokaknak csak álom.
  A lakásépítés a hatvanas évektől a nyolcvanas évek elejéig szintén sikerágazat volt. Ma az ország nagy része lakik az akkori lakásokban, nemcsak a panelban, hanem rengeteg falusi családi ház akkor épült, vagy akkor bővítették ki, korszerűsítették a meglévőt fürdőszobával, plusz szobával. Manapság sok fiatal belerokkan a lakáshitelbe vagy az albérlet fizetésbe.

  A lakásállomány negyven százaléka mai napi vályogtéglából van, aminek a készítése munkát adott a cigányoknak. Ezek a házak helyi alapanyagból készültek, és ha megfelelő a szigetelés és alapozás, akkor nagyon jól bírják a használatot. Manapság a cigányok munka nélkül csellengenek, és az iskolából is sokan kilépnek végbizonyítvány nélkül.

  A külföldi hiteleken kívül, az életszínvonal emelést azzal érte el Kádár, hogy volt egy reformista csoportja a pártban. Sajnos a sztálinista ellenzék őket sikeresen blokkolta több területen, amely ellenzék megvolt itthon és a többi szocialista országban is.
  Sajnos, a rendszerváltáskor még azt a kis eredményt is veszni hagyta a “demokratikus” rendszerváltó ellenzék.

 • Bocs, javítanék:

  mai napiG vályogtéglából van

 • Kedves lámpa, mindig elszomorítasz, mert rengeteg munkát ölsz bele a hozzászólásaidba, de pár perc figyelemmel és egy kevés gondolkodási idővel sokkal többre mennél.

  Sajnálom, ha ez személyesre sikeredett, de én sem vagyok TELJESEN JÁMBOR angyalka… 😀

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  8:09 de.

  Szerintem a ballib oldalt a mérsékelten tehetséges, elkényeztetett, középosztálybeli értelmiségiek járatták le.

  Az oligarcha ugyebár arra fordul mindig, amerre a haszon van. Az állam feladta lenne, hogy helyes irányba terelje őket, és védje a dolgozók érdekeit. Magyarországon a rendszerváltó “demokratikus” elit mindennel foglalkozott, sajnos a munkavállalók érdekeinek védelme és a magyar gazdaság védelme nem tartozott ezek közé.

  Sokkal fontosabb volt a szamizdatban “gürcölő” ifjú jogászpalántáknak a jogi kérdések csűrés-csavarása. Az mellékes volt nekik, hogy a sok “felszabadított” magyar ember mihez kezd majd a jogaival? Mert egy dolog, hogy elmehet szavazni arra, akire akar. De nyomorgó, munkanélkülivé tett, kiszolgáltatott emberektől nem lehet elvárni, hogy a demokráciát műveljék, esetleg megvédjék.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  8:03 de.
  “Pl. nem azzal kéne indítani a cikket, hogy mindenkit lekommunistázol, aki nem is volt az.”
  ___________
  Nem, nem kommunistáztam le mindenkit. Olvass.

 • “A hazai liberálisokat pedig, akiket az 1. v.háború előtt polgári radikálisoknak hívtak, nagyon kár volt idekeverni.”
  __________________

  Nem kevertem ide… Olvass!

  hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  7:57 de.

  “Tönkretették vele több magyar nemzedék életét, és még van képed védeni ezek után a szocialista oktatáspolitika minden részletét?”
  _______________

  Nem, nem védtem minden részletét… Olvass!

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  8:29 de.

  Almási, megmondtam, hogy jobban tennéd, ha leszállnál a munkás-paraszt származásúakról!

  Már másutt megírtam, hogy a hazai polgárság kedvenc megoldása, hogyha valamit a jobb és baloldali polgárság nagyon tönkretett, akkor összefognak, és gyorsan mindent rákennek “a zemberekre”.

  Hogy a paraszt meg a munkás miért nem fogta le a kezüket, miért nem akadályozta meg őket, illetve csakis a tömeg elégedetlensége nyomta őket a helytelen cselekvés irányába.

  A fél cikk arról szól, hogy izélgeted az értelmiségnek azt a részét, amelyik nem polgári származású. Innen már csak egy lépés, hogy ráfogd a parasztokra meg a munkásokra, hogy ők juttatták hatalomra a komcsikat kétszer is, pedig nem ők voltak.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  8:44 de.

  Mi köze a “ballib értelmiségnek” a “komcsikhoz”? Szadesznek a maszophoz?

  Nos, igaz, ami igaz, a rendszerváltás utáni történéseken már kicsit átszaladtam – túl hosszú lett volna a cikk, meg aztán komcsik már tényleg nem voltak ekkorra még nyomokban sem. Az egy másik cikk lenne…

  Mint írtam, én csak a történelmet szerettem volna kiegészíteni a baloldali szállal, amelyről sokan – lámpa is – csak per “komcsik” gyalázkodik, anélkül, hogy mindig tudná, miről beszél.

  És ennyi.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  8:49 de.

  “Nem, nem kommunistáztam le mindenkit. Olvass.”

  Már megbocsáss, de már a cikk címében a kommunistázással indítasz.

  Mi bajod az idézetekkel? Annak írtam, akit érdekel, és te láthatóan nem tartozol közéjük.

  Sokkal nagyobb baj, ha valaki keveri a kistörténelmet a nagy történelemmel. Minden tiszteletem az ősöké, de nem tudom, hogy Ormos Mária miért rosszabb, mint valaki nagynénikéjének körösztmamája anekdotikus családi történetei a kommunista párt belső berkeiből.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  8:41 de.

  Elég szomorú, ha te nulla tudással, és oda sem figyelve írsz. Ennek sajnos jó példája ez a fenti cikknek nevezett förmedvény. Vagyis annak az a része, ahol azt képzeled, hogy jogod van kipécézni egyes csoportokat, míg a komcsi párt bennfenteseit ártatlan angyalkáknak állítod be.

 • rodeo36
  2017 szeptember 28
  8:14 de.

  Az egyszerű ember hol használta az orosz nyelvet, pláne olyan formában, ami a nyelvtankönyvekben található? Sajnálom, ha a lelkivilágodba gázolok, de ennek nincs köze ahhoz, hogy te a balos értékrenddel szimpatizálsz.

  Az olyan orosztanítás, amiben a nyelvtani szabályokat biflázzák, szinte teljesen hatástalan maradt a magyarok nagy részénél. Nem volt társalgás, nem volt motiválás, hogy mire is használható ez az életben. És igen, a magyaroknak nem az orosz volt a világnyelv, mint a szláv országok lakóinak, akikre a SZU ezt szintén rákényszerítette.

  Az általános iskolában csak az orosz volt, és kötelező volt. Néhány gimnazista talán kivétel volt.

 • Ámokfutásba kezdett itt a LÁMPÁCSKA, locsog össze-vissza. Márpedig voltak Magyarországon kommunisták, és voltak párttagok is. Kezdetben – 1956 után – 100 ezren, majd egy év múlva 350 ezren. Őket lehet mondani, a párttagságuk még egybeesett a kommunistaságukkal. Aztán az évek múlásával ahogyan növekedett tovább az egyetlen párt taglétszáma, úgy kezdett különválni a tag és a kommunista. A tag passzív volt, tevékenysége kimerült a tagdíjfizetésben és kommunista gyűléseiken szavazáskor fölemelte a kezét. A beszédek alatt általában bóbiskolt, de elsők között rohant a Közértbe vásárolni, ha a taggyűlésükön fölsorolták tételesen a “fogyasztói árkiigazításba” került élelmiszereket. Ez az árkiigazítás áremelkedést jelentett.

  Nos, becslések szerint 1985-ben 850 ezer párttag lehetett, amiből nagyjából 200 ezren voltak kommunisták. Ők rendíthetetlenül hittek a kommunista párt vezető szerepében, a marxi tanokban, a gyárak-üzemek-termőföldek állami tulajdonában, és harcosan küzdöttek az egyéni vállalkozások (kisiparosok) ellen. Még a VGMK-t is ellenezték, a gebines vállalkozókat megvetették és a papokat a felvilágosulatlan nép mákonyának tekintették.

  (vajon lámpácska miért vált itt ennyire izgatottá? csak szórja magából, csak szórja … 😀 )

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  9:20 de.
  ez sem igaz: én pl általános 6. tól tantervben szereplő azaz kötelező angol oktatásom is volt

  az sohasem árt, ha valaki megtanulja egy nyelv szerkezetét, nyelvtanát és a szókincsét szaporítja…

  most te szépen beálltás a boxringbe és a ketrecbe és csapkodsz…de minek…a avlóságon ez sem változtat
  mint mondám a múltat nem érdemes kihantolni és átfösteni naponta akár többször is szem szájnak ingere szerint

 • @lámpa
  “nem tudom, hogy Ormos Mária miért rosszabb, mint valaki nagynénikéjének körösztmamája”
  Ki mondta, hogy rosszabb? 😮

 • @rodeo, na igen… 😀
  Én például az általános iskolában németet tanultam, igaz, ez az 56-57-es tanévben volt. 😀 Viszont a gimnáziumban az orosz mellett második nyelvként KÖTELEZŐEN a németet, 1957-1961 között. Más osztályok meg az angolt.

  Az egészen más kérdés, hogy rossz volt a nyelvoktatás, mivel kevés volt az óraszám.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  8:09 de.

  Kedves Alma, restelkedve bevallom, csak álmosan átfutottam éjjel a cikkedet, ezért elkerülte a figyelmemet hogy, megelőzted Avi véleményét, aki szerintem ugyan abba a hibába esett mint én! Már bánom hogy, az elhamarkodott kommentem előtt nem olvastam át -most már kipihenten és figyelmesen- az írásodat újra, azonban -Tőled elvonakoztatva, mert Te nem vagy érintett- a véleményemet továbbra is fentartom és a cikkedet nagyon jónak találom, annak ellenére hogy, szerintem időnként túl diplomatikusan, a forró kása kerülgetésével fogalmaztál. (Na, persze a teljes igazság kibontásához egy vaskos könyv is megtelne!) 😀

 • Kedves lámpa, nyugodj bele. Én a XX. századi baloldalról és a kommunistákról akartam írni a személyes tapasztalataim alapján. Úgy látom az idézeteidből, hogy Ormos Mária sem mond mást, mint én.

  Ennek örülök. Te meg, ahelyett hogy fortyogsz ezerrel, próbálkozz egy kis empátiával. Az sosem árt.

 • Pihentetőül egy fénykép Urbán Tamás jóvoltából 1980-ból, az Óbudai-szigeten tartott koncertről. A színpadon a P.Mobil (ki hinné, hogy akik a fotón 20 évesek, ma 57):

  http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_125324.jpg

 • Lassan kétszáz kulturált hozzászóláshoz közeledve adózzunk Ille István elvtárs emlékének, akinek regnálása alatt ilyen kilengések nem fordulhattak volna elő.
  Emléke sokunkban él.

 • Drizari
  2017 szeptember 28
  9:44 de.

  “Ámokfutásba kezdett itt a LÁMPÁCSKA, locsog össze-vissza.”

  Szerintem a cikk második fele aljas rágalom, ami mindenkit megnevez (az érintetteken kívül), mint hazánkban a kommunista eszme megrontóját.
  Az fel sem merül a cikkben, hogy talán a komcsik rontottak el valamit, vagy az alapeszme mégse volt olyan sikeres …

  De gratulálok, sikerült megint személyeskedésig levinned a vitát, ahogy szoktad.
  A TÉNYEK:
  A 2. v.háború után a kommunisták tömegbázisát a nincstelenek, a falusi cselédek, a városi mélyszegények adták, ők szavaztak kb. egymillióan a Rákosi pártra, mint föntebb írtam.

  De a Párt vezetése jellemzően nem ebből a szavazó munkás-paraszt rétegből került ki, és aki mást mond, az hazudik. Aki azt állítja, hogy a szövőnők meg a tsz-tagok tették azt a komcsi párttal, amivé kinőtte magát, az nagyon hülyének nézi az olvasóit. Úgyhogy nem én beszélek össze-vissza, hanem az, aki oldalakon keresztül sorolja, hogy a csóri párttagok micsoda fertelmes bűnöket követtek el szerinte.

  A Rákosi-vezetésben a moszkvai emigránsok voltak benne. Az 56-os forradalom után került előtérbe Kádár, aki hazai kommunista volt.
  Innentől kezdve talán bekerültek a pártvezetésbe (az első vonalba) munkás-paraszt származású tagok, de nem hinném, hogy ez volt a jellemző. Meg hogy ők felelnének a rendszerváltás körüli kudarcokért.

 • rodeo36
  2017 szeptember 28
  9:48 de.

  Nehezen hiszem, hogy bárhol is előírták volna kötelező jelleggel az angoltanítást a szocializmus alatt, mivel központi tanterv volt, és abban az orosz volt a kötelező. A nyolcvanas évek végén a mi iskolánkban pl. választható volt az angol, és akkor kezdték az orosztanárokat is átképezni tömegesen.

  Ez inkább valami kísérleti iskola lehetett, amiről te írsz. Ha megnézné valaki, hogy a magyar lakosság milyen szintet ért el az orosz nyelv tanulásában (már aki még él egyáltalán a régi nemzedékből), akkor elismernéd, hogy a bányászbéka alatt voltunk. Erről rengeteget cikkeztek a rendszerváltáskor.

  Egy tőlem nem sokkal idősebb nő mesélte nekem, hogy mikor a falusi iskolában nekik az első oroszórájuk volt, ő egy hétig keringett a röhögéstől, olyan vicces volt az orosz beszéd. A nevét le tudja írni cirill betűkkel, azt jónapot.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  10:28 de.

  Pl. anyámék az olaszt tanulták második nyelvként a gimnáziumban az orosz mellett. Persze a leghalványabb esélye se volt rá a diákok többségének, hogy valaha használni tudják, pláne olasz anyanyelvi környezetben.

  De megismétlem, hogy én nem a gimnazistákról írtam fentebb. A magyar népesség legnagyobb részéről, akik az általános iskolából kikerültek.

 • Drizari
  2017 szeptember 28
  9:44 de.

  “Nos, becslések szerint 1985-ben 850 ezer párttag lehetett, amiből nagyjából 200 ezren voltak kommunisták. Ők rendíthetetlenül hittek”

  Mindenki abban hisz, amiben akar, mégha én nem is értek egyet vele. De azt fölróni a kommunista szimpatizánsoknak (a csóró párttagoknak), hogy utálták a maszekokat, szerintem nagyon aljas dolog. Az a maradi kemény mag a hibás a pártvezetésben, aki minden erővel akadályozta a reformokat, és ehhez megtalálta a partnert a többi KGST országban.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  10:46 de.
  Tetszett a kommunizmusrol irt irasod. Intelligens, alapos iras volt. En kitudnam boviteni, de ehhez nincs most ihletem.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:01 de.

  Hol gyalázkodok én, idéznéd?

  Fenntartom továbbra is, hogy a cikked második fele aljas rágalom, és kipécéz egyes társadalmi csoportokat. És nem azért, mert a munkás-paraszt származásúak mind angyalok lennének, hanem mert ez a téma kicsit bonyolultabb, többszereplős.

  A két világháború közti balos irányzatok teljesen más, mint az 1945 utáni, és megint más az első világháború előtti hőskor, mikor ezeket alapították.
  Máshol írtam, hogy én elítélem ezt a fehér-vörös polgárháborút, amit vérmes magyar nyugdíjasok folytatnak, szinte már a gurulós járókereteiket ütköztetve egymásnak. Na ennyit a gyalázkodásról …

  Szerintem azt kéne megnézni, hogy mit tett az országért a bal és a jobboldal az elmúlt 100 évben. A jobboldal
  az oktatás
  és iparfejlesztés területén szertett érdemeket.

  A baloldal megoldotta
  a vidéki népesség sok problémáját, és a mezőgazdaságot európai színvonalúvá fejlesztette.

  A mostani “demokratikus” politikai nemzedék meg még azt is tönkreteszi, ami valaha működött.

 • @lámpa

  Próbálom kiismerni magam azon, hogy lehet, hogy néha egészen normálisan írsz, máskor meg szinte mintha nem is tudnál olvasni, és mintha elfelejtetted volna, mit is írtál előbb, összevissza belemagyarázol mindent mindenbe.

  Lehet, hogy csak a rövidtávú memóriádat használod, és ezért éppen csak az előző hozzászólás ledorongolására koncentrálsz, és észre sem veszed, hogy 5-6 hozzászólás előtt éppen te magad hirdetted az ellenkezőt, mint amit éppen…???

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  1:37 du.

  Almácska, higgyed azt, hogy amnéziás vagyok, azért írok többféle véleményt ugyanarról a témáról, vagyis egy rendszert képes vagyok kritizálni és dicsérni is.

  Mindenesetre az is jellemző, hogy te ezt nem tartod normális dolognak. Neked az az érthető, ha valaki gyűlölködve fröcsög a komcsikra/nácikra/libsikre stb. Ezt szoktad meg, ez a te világod.

 • @lámpa írta:

  “Szerintem a cikk második fele aljas rágalom, ami mindenkit megnevez (az érintetteken kívül), mint hazánkban a kommunista eszme megrontóját.
  Az fel sem merül a cikkben, hogy talán a komcsik rontottak el valamit, vagy az alapeszme mégse volt olyan sikeres …”

  Valamint ezt is:
  “Már másutt megírtam, hogy a hazai polgárság kedvenc megoldása, hogyha valamit a jobb és baloldali polgárság nagyon tönkretett, akkor összefognak, és gyorsan mindent rákennek “a zemberekre”.”
  ____________________________

  Én viszont a következőt írtam:
  “A legszörnyûbb azonban szerintem az volt, ami voltaképpen természetes. Hogy tudniillik egy hosszasan létezõ, megbízható jövõjû pártba tömegével lépnek be olyanok, akiknek egyetlen célja a hatalom és az apróbb-nagyobb érvényesülés. A párt tagsága felduzzadt és felhigult ilyesfajta élõsködõkkel, akik hol fasiszták, hol nácik, hol kommunisták, hol liberálisok vagy illiberálisok vagy bármik, attól függõen, hogy mi a menõ éppen. Na, elsõsorban õk járatták le a baloldalt is.”

  Továbbá ezt:
  “Aztán az igazgatónékhoz csatlakoztak azok az értelmiségiek is, akik nem vitték semmire, akik sikertelenségükben hirtelen felfedezték magukban a népnemzeti antikommunistát, vagy épp a botcsinálta kapitalistát. Különösen rendszerváltáskor, amikor a karrierista párttagok is átálltak, mert úgy nézett ki, most aztán végre leesik nekik is valami nagyobb konc”

  Lámpa, te tudsz olvasni is, vagy csak írni?

 • Almási Alma
  2017 szeptember 26
  6:03 du.

  “A parasztok, ha termeltek is egyénileg háztájit, eldugták jobb időkre a terményeket, Rákosiék nem gonoszságból söpörték le a padlást, hanem azért, mert a városokban is ennivaló kellett.”

  Ezt már másik topikban is leírtam, hogy ne keverd a szezont a fazonnal, de azóta se tudtál kinyitni egy törikönyvet a témában.

  Az ötvenes évek elején (Rákosi-kor) két okból söpörték le a padlásokat.
  1. A mezőgazdasági árukból fedezték az iparosítást (plusz békekölcsön).
  2. Így mértek csapást a kulákra, és kényszerítették be a tsz-be vagy a városi gyárakba a parasztság egy részét. Ugyanis mire beadta a kötelező beszolgáltatandó terméket a paraszt, sokszor még vetőmag se maradt neki, vagy állatállomány.

  “megdöbbentem, leszegényedve az ország, a mezőgazdaság tönkrement, az egyéni gazdaságok kifosztva. Az állatállomány teljesen lecsökkent, már vitték az anyakocákat is beszolgáltatásba, az előhasi tehénkéket is. Láttunk, láttam egy szomorú, tragikus rablógazdálkodást. Az 56-os dráma akkor kezdődött: Kezdetben azt gondoltam, hogy nézőpontom rossz, s nem okoltam a felső vezetést. Kiderült, hogy a fejétől romlott meg az ország élete. Költészetemben ez úgy jelentkezett, illetve csak jelentkezgetett, mert teljes habozás volt az 52-es év számomra – felemás költészetet írtam, nagyszerű eredményekről, de a rosszról is. Az Aszály című versem, amit otthoni élményből írtam, arról szólt, hogy itt már nagy baj van. Egyre inkább következtek azok a verseim, melyek 48–49-es fölfogásommal ellenkeztek. Ezeknek a teteje a Gyöngyszoknya című versem. Ilyen verseket azért írtam, hogy megmentsem a magam tisztességét, költői becsületét. Természetesen, ami jó volt előtte verseim közt, vállalom, mert bolondnak tartom, aki eldobja a jót a tisztogatáskor.”

  Nagy László: A költő nem tévedhet

 • Nagy László: Gyöngyszoknya (részlet)

  “Miért laktál jól, ember, sűrű gabonaszaggal?
  Nem sajtoltál még mustot, miért dicsekedsz azzal?
  Együgyű kismadárként fürdesz a tűnő fényben,
  s napod sötét felére fordul, akár egy érem.
  Árnyéka széjjelterped, mindent beborít barnán,
  rajzik a villám, ugrál, meggyűlt fellegek halmán.
  Goromba dörgés száll, a kényes föld belereszket,
  bajt érezve a búzák mind lefeküsznek.
  Ágaskodik a ló, a dombról majdnemhogy felszáll,
  füle körül a villám csokra s a szakadt fékszár.
  Sörényén, bársony szőrén szikrák sajognak, mintha
  árammal volna töltve – száll, mint meteorszikla!
  Nyargal a völgybe, a rozs tengerébe robogva,
  kéktüzü csillag omlik síró ezüsthabokba.
  Fülében zengést hozva, orrát tartva az égnek,
  fut a csorda, ropognak száraz porcogók, térdek.
  Lenemnyelt fűcsomóval, könnyet fakasztó jussal
  jönnek, mint balga szörnyek, lobogó zöld bajusszal.
  Nyílnak a rettenettől csatornái a tőgynek,
  tejjel eleven kannák öntözik meg a völgyet.
  Széles tejútat írva zihálnak mindahányan,
  nem győz a kolomp szíve sírni e gyorsaságban.
  Ó, az a ballagásra teremtett szaru-bocskor
  mit tud ilyenkor! S mintha villám volna az ostor,
  hangjára ütést vár a csípő és belerándul –
  farkak – békéért esdő zászlók lobognak hátul…
  Irgalom nincs a vészben, látod-e hogyan támad?
  Elfujja anyád kontyát, kalapját vén apádnak.”

 • Lámpa, olyanokat rósz fel nekem, amit nem is írtam. Legközelebb csak arra válaszolok neked, ahol beírod azokat a mondataimat, amelyeket kifogásolsz. KONKRÉTAN.
  😀

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  1:52 du.

  Olvastam, és nagyon jól megértettem, hogy téged roppant irritál a karrierizmus, ami valóban nem túl szép dolog. Csakhogy ez a réteg minden rendszerben megtalálható, ahogy te is írod. Jutott belőlük a nyilasoknak, komcsiknak, szociknak stb, kiszolgáló szerepben. Az egész cikked arról szól, hogy az elvileg szép eszméket ők buktatták meg.

  Ezzel szemben a lehetséges okok a kommunisták bukásához:
  1. A Rákosi-korban a marxizmus-leninizmus és a sztálinizmus kritikátlan átvétele, pl. osztályharc kihangsúlyozása, az ellenfél megsemmisítése stb.

  2. A Kádár-korban, a korszak vége felé, nyitottak egyes körök a piacgazdaság felé, és nem tartották reformálhatónak a szocialista rendszert. Ezek jellemzően (vezető) közgazdászok és egyéb (vezető) értelmiségiek voltak, akik bevezették a kapitalizmust.

  Nehezen tudom elképzelni, hogy betódultak tömegesen a Pártba a karrieristák, és felbomlasztották a rendszert.:)

 • Figyelő
  2017 szeptember 28
  1:26 du.

  Almási Alma
  2017 szeptember 28
  10:46 de.
  Tetszett a kommunizmusrol irt irasod. Intelligens, alapos iras volt. En kitudnam boviteni, de ehhez nincs most ihletem.

  _____________________

  Köszönöm, kedves Figyelő, ez most így lámpa zavaros belemagyarázásai után jól esett…

  Természetesen tudom, hogy nem értünk egyet, de hát istenem… Ez normális. 😀

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  1:52 du.

  “azok az értelmiségiek is, akik nem vitték semmire, akik sikertelenségükben hirtelen felfedezték magukban a népnemzeti antikommunistát,”

  Ez különösen vicces része az elméletednek.:)

  A liberális megmondóemberek a cikked szerint, különleges érzékenységű, kiemelkedő képességű zseniális emberek voltak, akik meglátták, hogy “haldoklik a rendszer”. Esetükben föl sem merülhet az eszme elárulása.

  Bezzeg a népnemzeti agyalágyultak, azok csak hülyék lehettek, csak a sikertelenségüket palástolták azzal, hogy antikommunistává váltak. Pedig nélkülük ez a csodás eszme talán megmenthető lett volna (szerinted).

  Na tudod, erre mondom én, hogy no comment ….

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  1:52 du.

  Még annyit, hogy a magyarázatoddal az a baj, hogy hiteltelen. Ugyanis direkt kihangsúlyoztad, hogy az igazgatónék előtte cipészfeleségek voltak.

  Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy a “büdös proli mindig követelőzik”. A népnemzeti meg azt jelenti, hogy a “büdös paraszt” mást sem tud, mint nemzetieskedni. A karrieristák nyilván mind “büdös nácik” voltak (pl. a lángossütő, aki az 1980-as években kezdett gmk-ázni).

  Ezzel a tudatlan tömeggel persze hogy nem tudott mit kezdeni a lelkiismeretes, intelligens, puritán, erkölcsileg feddhetetlen értelmiségi elit, akikből később lettek a mostani (bukott) ballibek, szól a cikk végkövetkeztetése.

  Annyiban hasznos volt a cikked, hogy első kézből bepillantást nyertünk a felfuvalkodott ballib (párt)elit elitista szemléletébe, ami egy kicsit se különb a jobbosok arisztokratizmusától, ahogy egy olvasó szokta itt írni.

 • Lázár György
  2017 szeptember 25
  12:45 du.

  Magának vajon mi köze van Kádár Jánoshoz és az általa képviselt szellemiséghez? Azon kívül, hogy úgy itthagyta kis hazánkat, mint az eb a Szaharát …

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  1:01 du.
  nembaj lámpa, tankönyvünk is volt, nyomtatott a hited meg nem érdekel,… és ez nem a szomszédasszony nagynénnyének az unokája, hanem én magam vagyok aki tanulta, ugyehogy ugye

 • rodeo36,

  ” 10 nagyvállalatnak több vagyona van, mint 180 országnak! ”

  Hat igen. Sajnos ez tett be az igazi demokracianak. Ugyanakkor, ha meggatoltak volna oket, akkor az o jogaik lettek volna csorbitva.
  Mellesleg, ha jol tudom, Amerikaban a 20. szazad elott meg ugy-ahogy vigyazott az amerikai kormany arra, hogy ne tudjon egy kisebb csoport vagy egy csalad szuper-gazdag lenni. De aztan leszoktak rola.

  ” érdekek: én azzal egyetértek! de ez amiről én beszélek már nem érdek, ez pofátlanság ”

  Ebben is van valami. Viszont ha Amerika nem keveri a szart, akkor hamar elveszti a poziciojat, mert a tobbi nagyhatalom is ugyanugy keveri a szart.

  “” én szeretnék egy demokráciát amelyben lennének “élmunkások” meg Kossuth és Nobel díjas Lemezlakatosok és sokkal kevesebb pénzt keresnének a Kardashianék meg a többi senkiházi celebecske és nem lenne sem emmi mammi sem huppy, sem oscár, sem vencel, sem más gittrágási főhajcihő ”

  Ki hogy van vele… Nekem pl. nem kell az elmunkas plecsni, inkabb adjanak tobb fizetest, ha jol es gyorsan dolgozom.

  A szemetkulturabol meggazdagodo idiotak kerdese is visszas: Vajon ok-e a hibasak, vagy azok az idiotak, akik veszik a szemetet? Es mivel ez biznic is, nem csak “kultura”, azt kell gyartani amire van kereslet.
  Talan egy ertelmesebb oktatasi rendszer segitene, de abban sem vagyok biztos, mert annak idejen a cocjalista Magyarorszagon az oktatas volt legalabb annyira megfelelo, hogy mindenki kulonbseget tudott tenni a giccs es az igazi muveszet kozott, es megis ott es akkor is rengetegen vettek a szemetkultura termekeit.

  ” és abban a demokráciában én törvényileg létrehoznám az üzemi négyszögeket amelyben a CEO nak csak egy szavazata lenne ”

  Ez nagyon bevalna. A negyszogben 2 evig vitatkoznatok, hogy merre kell a cegnek haladnia, mikozben a csunya-ronda “kapitalista” cegek mar regen lekoroztek benneteket, es barmire is lennetek kepesek kesziteni, mar minden elavult.
  Ez meg rosszabb lenne, ha kozben a kozos lonak turos a hata igazsagot is fel akarnatok fedezni.

  En inkabb ennek a rendszernek a megjavitasan dolgoznek. Pl. (es ez csak egy pelda) most nalunk felemelik a minimum orabert 13,60-ra. Jovo oktoberben (a valasztasok elott) 15-re fog ugrani. Sorban jonnek ki a tudos velemenyek, hogy ez kb 35 000 ember allasaba fog kerulni (es egy masik minimum 35 000-nek kell majd joval tobbet dolgoznia ugyanannyi ido alatt).
  En nem minimum oraberecskeznek, hanem (ha mar megtartjuk a kereseti adot) a vallalkozok teljes profitjat adoztatnam fuggetlenul attol, hogy mennyi penzt tesznek felre bizonyos investment bull shit-ekbe. (Persze ha sajat uzletebe invesztal, az mas.) Ugyanakkor minel tobb fizetest ad a munkasainak, annal kevesebb adot kene fizetnie. Mindjart nem kene az allamnak foglalkoznia minimum oraberekkel.

 • A cikk szerzoje irta a Sept.23,5;00 d.u.-i soraiban
  a nemzetkozi-szocializmusra vonatkozoan;

  “Az elv mas mint az erdek .”

  De az vezet a kerdesre; melyik volt a hazugsag ”

  Az “elv”, vagy az “erdek”, mert ketsegtelenul az “elv” ha nem az”erdek”-kkel egyenlo akkor az mi lehetne ?

  De a kezdettol az alapveto kerdesem volt, nem csak Magatol, mert a ciiket irta, hanem barkitol, aki hitt es kovetve maig is azt, hogy ;

  MIERT A KEGYETLENSEGEK, VERONTAQSOK ES CELAZTOSS GYILKOSSAGA AZZ ARTATLAN TOMEGEKNEK MILLIOINAK ???

  Valaszban hivatkozott a “Kapitalista” verontasokra.

  De soha, sehol semmi kegyetlensegeket a maguk alatl nevezett “kapitalizmus” NEM irt elo, sem kovetelt, sot nem is javaslott, sem jovahagyott.
  :”Kapitakizmussa” nem egy politikai dogma mint a maguk szocialaizmussa.
  “Kapitalizmus” csupan az eggyedulli gazdasagi rendszer ami valah is letezett es letezik vilagszerte.
  Sot, a maguk “szocializmussa” semmi mas mint ALLAM-KAPITALIZMUS.

  S ha a haborukra celzott, a XX szazadtol az mind onvedelmi eredetuek voltak, amit a “szocialiatak”(nemzeti es nemzetkozi) kezdtek.

 • hazai lámpa,

  Latom, belenyultal a mehkasba. 🙂

  A cikkhez nem nagyon szoltam hozza, mert elegge lagymatag, nem a lenyeget nezi.
  Kit erdekel hogy az elvtarsak hogyan es miert voltak megvezetve? Teged erdekel?

 • Kattintottam az eggyik hozzaszollo altak csatolt web-lapot.
  Az az INDEX volt.

  Vannak tobben az olvasok kozott akik boldogan megjoftatanak engem egy-kanal vizben ha csak lehetoseguk lenne arra.

  Kersegtelenul meglatasaim kifejezesei miatt az ottani helyzetrol.

  S pont azon INDEX lapjan volt jelentve ami pontosan bizonyitja meglatasom alapjait.

  Egy PUSZTAOTTLAKA nevu 300 ossz-lakosu falu eseten.

  A cikk listazta a kulombozo falu-gejlesztesi programmokat es koltsegeit. Ossze adva azokat az 4,400,000,000 Forint osszgekere ment.

  De a cikk jelezte hogy alakossok ellenztek mind azt, amig a hazak osszelloo allapotokban vannak a faluban.

  Negy milliard 400 millio Forint elszorva amig a lakosok “osszedullendo” hazakban laknek, mert nem kepesek azt orvosolni.

  S az amit maguk dicsoitenek ?
  Azt a hulyesegeket mutatni amiert maguk szidakoznak ?

  El kell ismenrnem, megerdemlik azorulmenyeket amit elertek.

 • Tisztelt Alamasi Alama;

  Eppen most akartam jelezni es megkozsonni hogy eleg szorgalmasan valszolt legtobbek soraira.
  Amint olvastam,hogy ismet megdorgalt engem.
  Ha soraim rossz hangylatban talalta volna Magat, azt sajnalom.
  De nem erzem hogy megerdemeltem volna megdorgalo sorait.
  No, de rendben, Az is a maga egyeni joga. (ami az en alapelvem).

  Az egyik valszaban hivatkozott a fizikai alpveto torvernyeire. A “cause” and “effect”. Inkabb az okozo es annak eredmneye.

  A Szocializmusok eszmeire vonatkozoan, mit nevezne a “cause”-nak, es mit az “effect”-nek ?

  Mint az ok-nak es persze a szocializmus “eredmenyeit” ma mar mindenki lathatja, ami tagdhatatlan sikertelenseg mind az oriasi aldozatok aran is.

  De elso es alpveto kerdesem volt, s maig is szertenm latni, hogy mi jovahagyhatotot latott, vagy lat meg maig is abban, hogy az egyedulli modszere a szocializmussainak csupan a celzatos hegyetlensegek, verontasok az egyedulli modszereik a szocializmus erdekeinek eleresehez?

  S miert velte azt Maga is elogadhatonak ?

  Elorre is koszonnem valszat, ha tenne azt.

 • Igazan tetszik nekem az a MIKLOS nevu hozzaszollo, aki oly kivalloan uti a szeget a fejen soraival mindeg.
  Tetszik nekem meg a nyelvi kifejezesei is.

  Nem mondanam hogy “csiposen ir”, de sorai a celt megtalalja mindeg.

  Elvezem olvasni ertelmes, inteligens es NEM egyenekre celzott gyulolet-mentes kifejezeseket Tolle.

  Sorai bizonyiyjak hogy igen ismertes a nyugati vilag eseteivel es korulmenyeivel is ugy mint az ottani, mai es multbeli korulmenyekkel.

  Volt elobbikeben nezet-eltereseink, de az a vita celja.

  Bar csak mindenki azt kovetne az atkozasok helyett.

 • rodeo36
  2017 szeptember 28
  3:06 du.

  Szalmabábbal érvelsz.

  Én nem mondtam, hogy nem tanulhattál angolt valamiféle különleges tanrend keretében.

  Én arról írtam, hogy a szocializmus oktatáspolitikája megbukott, pl. az idegen nyelv oktatásban. Nemcsak azért, mert előírták a kommunisták, hogy a szovjet Nagy tesó nyelvét tanulni kell, és ezért sok diák eleve ellenérzéssel állt neki az orosztanulásnak. Sokan tanultak, de nagyon kevesen tanultak MEG oroszul, és ez nyilván összefüggésben van a nyelvtanárok képzésével és a központi tantervvel.
  Valamint azzal, hogy a munkahelyek elenyésző részében volt használható az orosz nyelvtudás.

 • Miklos
  2017 szeptember 28
  3:37 du.

  azm i9tt következőddel egyetértek

  En nem minimum oraberecskeznek, hanem (ha mar megtartjuk a kereseti adot) a vallalkozok teljes profitjat adoztatnam fuggetlenul attol, hogy mennyi penzt tesznek felre bizonyos investment bull shit-ekbe. (Persze ha sajat uzletebe invesztal, az mas.) Ugyanakkor minel tobb fizetest ad a munkasainak, annal kevesebb adot kene fizetnie. Mindjart nem kene az allamnak foglalkoznia minimum oraberekkel.

  abban erőteljesen vitáznék (jótréfa), miszerint a négyszög évekig vitázna: a törvény 24 órát adna a döntéshez

  ez a szórakosztatóipari megjegyzésed a mai valóság és már az I. VH óta tobzódik mert a dolog egy ördögi körön alapszik: a tömegoktatás szar…azért, hogy ne csak a szór5akosztatóipar “remekeit, hanem a politikai bullshit et is el lehessen adni és akkor a szórakosztatóipar és a politika szépen összefonódik (lobby + bullshit a köbön)és kitermeli aszt ami manapság már messzire bűzlik

  lásd a szobordöntögetéseket, zászlóégetéseket és a térdenállva hallgatni a kornyikálást amit ők Néjsönel ant hem nek mernek nevezni és a sajtó cenzúrázását a fácsé ban és a twitterben való kongresszusi és egyéb kutakodásokat

  egészen túlhalaggya Orwell t…közben lőnek: még az Isabel nevű hurrikánra is mert az meg egy bolond néger csaj aki kavarog

  de a tömeg még csak a lényeget nem érti ezért oktattyák őket és ezért mennek iraqba afganisztánba lybiába és máshová majd utána lesz Invictus games ahol meg lehet nézni mindezek “eredményét” akiknek persze késik a fizetésük, meg el vannak hanyagolva és el vannak felejtve

  mint mondád jól mekkkkkfüzették űűűűűket most mennyenek békével és egy két plecsnivel (az utóbbihoz te már nem ragaszkodnál)

  érdemes ezen gondolatokat cserélni hátha mások is el kezdenek látni?

 • Miklos
  2017 szeptember 28
  3:37 du.
  bocs az elütésekért, legközelebb alaposabban végigolvasom és javítom: a nagy bütykös ujjaimmal eccerre lecsapott néhány billentyű eredményét

  remélem azért nem értem @Bendegúz égi lovas szintyét

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 28
  3:38 du.

  ezen soraid (ídézlek) MIND EGYTŐL EGYIK SZEMSZEDETT HAZUGSÁGOK

  De soha, sehol semmi kegyetlensegeket a maguk alatl nevezett “kapitalizmus” NEM irt elo, sem kovetelt, sot nem is javaslott, sem jovahagyott.

  S ha a haborukra celzott, a XX szazadtol az mind onvedelmi eredetuek voltak, amit a “szocialiatak”(nemzeti es nemzetkozi) kezdtek.

 • Miklos
  2017 szeptember 28
  3:40 du.

  Engem az érdekel, hogy a magyar emberek hogyan élték meg a szocialista korszakot.

  A nómenklatúra felső vezetésében zajló pletykák és furkálások olyan értelemben nem érdekelnek, hogy nem vagyok kíváncsi az “elit” mocskos kis titkaira. De felháborít az a pofátlanság, ahogy ki akarják magyarázni a szerepüket egyesek.

  Engem az olyanoktól kap el a harctéri ideg, hogy a “lukácsista filozófusok” meg a Demszky fölismerték, hogy a szocializmusból kivezető út a liberalizmus, írja a cikkben Alma. Hát minek tartják magukat? Nem Mózesok ők, akiknek át kell vezetni minket a tengeren! Vagy mégis kinek képzelik magukat ezek a szemüveges bölcsészek?

  Szóval engem nem érdekel, hogy az ország mit tett a baloldalért. Engem az érdekel, hogy a baloldal mit tett az országért.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 28
  6:57 du.

  Akit érdekel: 1968-ban hirdette meg az MSZMP az új gazdasági mechanizmust. A reformok kialakítói pl. közgazdászok voltak.

  Ez a reformpolitika a hetvenes években megbukott, pl. az olajválság vagy a belső ellenzők miatt.

  De a hamu alatt azért voltak ilyen reformtörekvések, főleg a nyolcvanas években, erről talalom szokott írni. Voltak a reformkommunisták, akik a megreformált szocializmust képviselték a rendszerváltásig.

  Azok a közgazdászok és üzletemberek, akik kidolgozták a tőzsde meg a kapitalizmus bevezetését, azok nem hittek a rendszer reformjában. Persze a nyolcvanas években nem tudta a magyar emberek nagy része, hogy mi zajlik a színfalak mögött, de sokan nem ezt a rendszerváltást választották volna, ami lezajlott 1989-ben.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj_gazdas%C3%A1gi_mechanizmus

 • Kedves Figyelő!

  Az emberek nem egyformák, hanem egyenlően értékesek. Ez még akkor is igaz, ha az egyik dolgos, a másik lusta, mert vannak esetek, amikor a lustaság az eredményes. Például a nők többezer éven át mosogattak, de amikor egyszer egy férfinak kellett volna mosogatni, inkább megcsinálta a mosogatógépet 😀

 • Bendeguznak:
  G.B.Shaw-nak van egy könyve, valami olyasmi a címe, hogy Szocializmusról nőknek… 😀 Nagyon ajánlom mindenkinek, aki az alapvető elképzelésekkel tisztába szeretne jönni.
  Az egyik lényeges követelmény – hogy miért, az kiderül a fenti könyvből – hogy a munkaeszközök, magyarul az ipari, mezőgazdasági és szolgáltató cégek állami kézben legyenek.

  Az igazgatók vagy állami fix fizetést kapnak, ezáltal gyakorlatilag csak azok a cégek működnek jól, amelyeket lelkes, becsületes, önzetlen emberek működtetnek, fáradságot nem kímélve…
  Tehát rohad a gazdaság. Tehát szegénység van. KUDARC.

  Vagy az igazgatók a teljesítmény alapján kapnak pénzt, de a teljesítményt egy hivatalnok fogja értékelni. Tehát: KORRUPCIÓ.

  Kádár alatt volt mind a kettő, kezdetben a 60-as években fixfizetés, egyenlősdi, később a 80-as években teljesítmény orientált fizetés, korrupcióval. Ez az utóbbi volt a “gulyáskommunizmus”, mert valóban egy kicsit gazdagabb lett a társadalom.

  Magáncégek esetén ez nincs, mert a tulaj kidobja a nem megfelelő embert, korrupció pedig csak az állami pénzekkel, állami üzleteléssel kapcsolatban jöhet szóba.

  (Mit érdekel bárkit, hogy Jóska saját zsebből lefizeti Pistát? Magánügy. Ezért akarnak a liberálisok kislétszámú, adminisztratív kormányzást, amely nem tart fenn gazdasági cégeket, és minden munkára nyilt, sokrésztvevős pályázatokat… Mert akkor kisebb a korrupció. Állítólag.)

 • A második hiba az elméletben a munkanélküliség megszüntetése. Mert akkor senki sem dolgozik, hiszen úgyis lesz állása.

  Elvhű vezetőnek tehát kommunizmusba lépéskor el kell venni a gyárakat, földeket, vagyis államosítani kell. Ez nemigen tetszik annak, akinek van valamije. Vagyis van kisebb-nagyobb ellenállás.

  Nomármost, nincs hatékony termelés, de van ellenállás? Hogyan lehet így etetni a tömegeket? Hogyan lehet egyáltalán végrehajtani a “kívánatos” változtatásokat?

  ERŐSZAKKAL. Minél nagyobb a nyomor, minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb erőszakkal.

  Ez a fő probléma, ami az elvekből fakad. (És mellesleg pusztul a nép, mert éhezik. A Szovjetunió esetében ezt is a kommunizmus számlájára írják, holott Oroszországban a Cár alatt is éhhalál volt… ) A hatalmi harc más tészta, az már Miviktorunk alatt is szed áldozatokat – legalább is gyanús néhány hirtelen szívroham, gázolás, stb…

 • Azt kérdezed, kedves Bendeguz, elfogadom-e azt a sok halált?

  Nem fogadom el. De látom az okát. És látom, hogy szinte elkerülhetetlen. EZÉRT nem fogadom el a kommunizmust ebben a klasszikus formájában.

  Még valamit, ha már halál. 56 utáni kivégzések. Ha Nagy Imrét, és társait száműzik mondjuk Amerikába, micsoda fenyegetés lett volna az a hidegháború folyamán a magyar kormánynak? Micsoda uszítás lett volna kintről? (Így is volt, de mivel nem volt ember, akit odaállíthattak volna, elenyészett idővel.) Vagy van valaki, aki azt gondolja, hogy Amerika nem csak beszélt volna, hanem tényleg visszavette volna az országot az oroszoktól, hogy Nagy Imrét “trónra ültesse”?

  Úgy gondolom, nekünk, magyaroknak sokkal jobb volt, hogy egy idő után a nemzetközi politikai helyzet lenyugodott, konszolidálódott. Csak a hülyék élvezik most is, hogy végre harcban állhatunk az EU-val! És micsoda ára van ennek is? Mentális légkörben, a gazdaságban, és egyáltalán?

  Most már csak egy mondandóm van ezügyben: alig 10 évvel a II. Világháború, sokmillió ember, és köztük sokezer magyar értelmetlen halála után abban az időben egy emberélet kioltása nem volt akkora lelki probléma senkinek, mint ma.

 • Kedves lámpa, látod, most pontosan elárultad magad. Valamikor a rendszerváltás idején nyilván nagyon hitted a szadesz igéit. És csalódtál. Most meg már mást se tudsz, csak (tudat alatt) mindent ellenezni, ami hozzájuk köthető.

  Én magam, bevallom, nem kedveltem őket a rendszerváltáskor. Így aztán nem csalódtam bennük, emberi, politikai értelemben. Hozzáállásukat pedig megértem, ha imitt-amott nem is tetszik. Próbáltak valamit, próbáltak eligazodni, megoldásokat keresni. Nem sikerült, elbuktak. Nincs bennem semmilyen különösebb indulat velük kapcsolatban: ők egy politikai csoport voltak, nem tökéletesek.

  Más a helyzet a “munkás-paraszt” (te írtad) politikusokkal, akiktől EL AZ ÉN KEZEMMEL… 😀 😀

  Könyörgöm, melyik “munkás-paraszt”-ról beszélsz? Az MDF-ről? Antallról? Jeszenszkyről? Lezsákról? Pozsgayról? Szűrösről?

 • Kedves Alma, elolvastam leirasodat a kommunizmusrol.
  Tudod, nekem masok a tapasztalataim.
  Eloszor is igen fontos ki van a kormanyban? Tehat.
  mar ez maga egy fontos szempont, azaz elso szempont.
  Majd, a nep, “az Isten adta nep, ad mint a barom”…. tehat nincs egyeni tulajdon, uzlet, vagyon, haz stb. Minden az allame. Munkanelkuliseg nincs, mert “aki nem dolgozik, ne is egyek!”mondta Rakosi elvtars.
  A fentiek szerint, tehat az egyeni ambicio abovo ki lett olve. Mindenki dolgozik az igaz, mert enni akar. Viszont a termeles megis pocsek, az emberek “lognak”, sok eltunik ebedidoben ket orara is. A szerszamokat szeretik haza lopni, hogy majd fussizanak otthon vele. Tehat, megszunik a becsuleterzes is,kihalt. A heti meetingre elmennek amit a parttitkar tart, mert kotelezo.
  En erre a kommunista gyakorlati eletre emlekszem. Mert igy ment a munka akkoriban. En is gyarimunkas voltam egy idoben, innen ismerem.
  Csak leirtam roviden a kommunizmus munkas eletet.

 • Drizari 2017 szeptember 27 1:19 du.
  “Szerintem ne nagyon számíts rá, írd le itt komment szekcióba, amit gondoltál leírni.”

  Köszi a jó tanácsot. A baj csak annyi, hogy amit irtam az elvesziti a jelentőségét a comment részben. Igazából önnálló cikként lenne értelme és alatta mehet a széttépésem, de ha én írom be mint hozzászólást egy cikk alatta akkor a formázást sem tudom kezelni és egy képet is bele kellene illesztenem. Nameg a terjedelme sem igazán „komment képes”, és valószínü, hogy zavarossá válna.

  Tekintettel arra, hogy mint az minden bizonnyal kitaláltad már a “vessző” paripámról szól(na) a cikk probléma megoldással együtt és nem politikai állásfoglalás ezért nem látom milyen felelősségi kérdés vagy bal-jobb oldali állásfoglalás indokolná a kirekesztését.

  Majd Christopher eldönti mit lát jónak és asszerint fog cselekedni.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:21 du.
  Nagyon tevedsz, csak mentsegul hozod fel Nagy Imre kivegzese miatt, hogy Amerika mit szolt volna stb.
  Semmit sem szolt volna,. mert soha nem erdeklte Amerikat Magyarorszag!Ezt irtad:


  Még valamit, ha már halál. 56 utáni kivégzések. Ha Nagy Imrét, és társait száműzik mondjuk Amerikába, micsoda fenyegetés lett volna az a hidegháború folyamán a magyar kormánynak? Micsoda uszítás lett volna kintről? (Így is volt, de mivel nem volt ember, akit odaállíthattak volna, elenyészett idővel.) Vagy van valaki, aki azt gondolja, hogy Amerika nem csak beszélt volna, hanem tényleg visszavette volna az országot az oroszoktól, hogy Nagy Imrét “trónra ültesse”?>>”
  Tudod, ebben a szakazban tisztan megnyilvanul kommunista mivoltod!
  Hogy lehet egy ember halalat ilyen felvallrol venni?
  Megis egyszer a miniszterelnokunk volt, azonkivul sok enyhulest hozott a Rakosi kor utan. Arrol nem beszelve, hogy nem ;rdemelte meg. Tudodmit mondott a targyalasan?
  ” Az elvtarsak, most engem elitelnek, de egyszer majd kimennek a siromhoz viraggaL!”
  Nagy Imre, jol ismerte valoban az eklvtarsait. Mar kimentek a sirjahoz is.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:39 du.

  nem gondolod, hogy ha a (csodahogy) “lámpát” addig dörzsölgeted amíg nem csak belűl, hanem kívűl is lángralobban, akkor nem fogtok mind a ketten betévedni a radványi setét erdőbe és a végén önmagatok árnyékait kergetitek?
  ebben a 3 legutóbbi bömbölményedben tárgyi tévedések is vannak és (hogy ne a szürkéről beszéljek) a hupilila árnyalatait taglaljátok

  személyes tapasztalatom (tehát nem Aesopus) ellentmond a 68 tól kezdődött folyamatokkal kapcsolatban és én a magam bármelyik pozíciójában olyan líneáris fejlődést tapasztaltam, ami -számomra- még kisebb hullámvölgyeket sem tartalmaztak

  mások ugyanazt ugyanazokban az években másképpen “érezték” és ebben hatalmas része van emberi kvalitási faktoroknak és önismeretnek (őszinte persze és nem a…Parkinson által jellemzett izék) önértékelésnek a mértéke nagyban befolyásolta azt, hogy hogyan is érezte magát

  azután jöttek a szamizdatosok (erről már szóltam) szerte széjjel a kgst ben…meg bizonyos látogatások ahogy közeledett az embargó politika rothadása és az, hogy újabb piacokra volt szüxégük ott atlantidában és az olcsó munkaerő is messze volt ezen akartak változtatni (a cél a profit exponenciális növelése, amihez más elvek nem kellettek: elviszem pont alapján) és a kgst egyenként értékesebb munkaerőt tudott adni mint a manapság kistigriseknek, kismacskáknak és kismajmoknak nevezett világrészeken és bizonyos ideológiai faktorok is könnyebben legyűrhetőek mint (??????) szóval a szocializmus is egyfajta vallás meg a kapitalizmus is de a többi a sok és egymással veszekedő haragvó ordibáló istenképzeteknél könnyebben kezelhető, Jahve sem egy kebelbarát hanem kis …majd te meghatározod

  szóval ennek tükrében az ami ma van 70 valahány évvel a meg is hírdetett világháború után (azóta folyik a III:VH de nincs deklarálva) az események úgy alakultak ahogy látszik és ami látszik az nem egészséges, hogy ne használjak sokkal durvább szavakat

 • rodeo,

  ” érdemes ezen gondolatokat cserélni hátha mások is el kezdenek látni? ”

  Szerintem a tobbseg latja, de tulzottan el van foglalva azzal, hogy megeljen, vagy hogy meg tobbet haracsoljon.

  A tobbi meg – mint pl. az az ontarioi no, akinek olyan marhara fontos volt betetovaltatnia a szemefeherjet lilara – elvan a sajat kis mesterseges, vagy kepzelt vilagaban.

  Bendeguz,

  Koszonom a kedves szavakat!

  hazai lámpa,

  ” Hát minek tartják magukat? ”

  Istenpotlonak. Mas szoval a csalhatatlan elitnek. 🙂

  ” Nem Mózesok ők, akiknek át kell vezetni minket a tengeren! ”

  Ezt nehez lesz nekik megmagyarazni. Ok nagyon meg vannak arrol gyozodve, hogy igenis nekik kell.

  Az pedig nem csoda, hogy kommunistabol atvaltottak “liberalisba”, mert a mai “liberalizmus” es a marxizmus kozott alig van mar kulonbseg.
  Mas szavakkal mondva: Rajottek, hogy eroszakkal nem megy. Eloszor agymosni kell a nepet, hogy boldog legyen, amint kiszurnak vele. Ekozben pedig ajanlatos belebujni az álliberalis gunyaba, hatha senki sem veszi eszre miben settenkednek.
  Es jol “haladnak”! Nem tudom nalatok hogy van, de itt mar orwelli allapotok uralkodnak. Ezt ok, az álliberalisok csinaljak.

 • Figyelő
  2017 szeptember 28
  10:49 du.
  Igen, kedves Figyelő, pontosan így volt. Ennek az oka pedig – ahogy fentebb le is írtam – az, hogy minden vállalat állami volt az elmélet alapján, és mesterségesen szüntették meg a munkanélküliséget. Ez az utóbbi azonban hozott jót is, mégpedig azt, hogy még a leglustább lógósnak is adott egy kis önbizalmat – ha hamisat is – hogy “ÉN DOLGOZOK”!!!!

  Ezért gondolom én, hogy megfelelő módon át kell gondolni és módosítani az alapelveket. Nem tudom persze, hogyan, de például a termelés további gépesítései a tanulatlan munkáskezeket feleslegessé teszi, de a tanult emberek is munka nélkül maradhatnak, mert nagyon kevés emberi munka kell ahhoz, hogy mindenkit el lehessen tartani egy bizonyos alapszinten. Ez az új “kihívás” (de utálom ezt a szót…:D

 • Kedves rodeo, hazudnék, ha azt írnám, hogy minden mondatodat értem, de sebaj…

  A lényeg (talán?) lejött. Persze nincs mindenben igazam, hát hogyne. Nem én vagyok a dobogókői orákulum…

  Hogy benne vagyunk egy III. Világháborúban? Hát igen. Egy világháború, amit hadüzenet nélküli terrorakciókkal vívnak. Mondjuk 9/11 óta biztosan. De azért ez egyelőre nem követelt sok halálos áldozatot az előző két háborúhoz képest, gazdasági és életmódbeli áldozatokat még kevésbé, viszont mentális áldozatokat jóval többet is. Fene tudja, melyik a rosszabb…

 • Figyelőnek és mindenkinek, aki felróná nekem, hogy Nagy Imrét és társait nem eléggé sajnálom.

  Volt egy kollegám, kassai fizikus, nálam kb. 15 évvel idősebb. Amíg a várbeli CDC számítógép programfuttatási eredményére várakoztunk – úgy másfél, két órát – ő szórakoztatásul elmesélte nekem, hogy micsoda élményei voltak a II. Világháború alatt. Például lincseléseknél, mint kamaszgyerek, sokszáz néző között leste, hogy tépik ki valakinek a beleit (és viszi a macska!)… Ilyesmiket mesélt. Meg hogy amikor bombázás után kijöttek az óvóhelyről, a szomszéd házban milyen pozícióban, hány darabra szakadva feküdtek a hullák…

  Vagy más: Az a hős amerikai pilóta, aki Hirosimára az atombombát ledobta, a repülőgépét igen nagy gyermeki szeretettel az anyjáról nevezte el: Enola Gay-nek, ha jól emlékszem.

  Kedves Figyelő, ők mind “szörnyetegek” voltak? (És még akkor nem is tértem ki a korábbi, meg a középkori keresztény és nem keresztény kínzásokra és szadista gyilkosságokra…)

  Ahol háború van, – hideg vagy meleg, az mindegy, nem szexuális kérdés – ott hullik a forgács. Engem ma már nem ez érdekel, hanem sokkal inkább az, hogy most, és a közeljövőben milyen népirtásokat fogunk még elkövetni, és hogy hogyan lehetne esetleg ezeket megakadályozni. A múlton való széplelkű sóhajtozást meghagyom nektek.

 • És még valami:
  Manapság, amikor még itt, a világhálóhoz képest nyúlfarknyi felületen is van olyan munkásőr… izé… nemzetőr elvtárs… izé… honfitárs, aki többször is leírta, hogyan fogja legéppuskázni azokat az arab, néger, (cigány?) gazembereket, akik az ő SZENT HAZÁJÁT báncsák, akkor engedtessék meg nekem, hogy liberálbolsi komcsi létemre azokat a kommunistákat, akiket saját elvtársai öltek meg egy megvalósíthatatlan cél érdekében, a magam módján gyászoljam és tiszteljem, nem pedig olyanok álszent krokodilkönnyeivel, aki minden kommunistát gyűlölnek, és ezt nyíltan hirdetik.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:39 du.

  “Könyörgöm, melyik “munkás-paraszt”-ról beszélsz?”
  Azt írtam, hogy szerintem az első vonalban a Rákosi-korban tudtommal nem voltak munkás-paraszt származású politikusok. Kádár idején ez nyilván változott, de nem ismerem a helyzetet. Ezért nehezen hiszem, hogy a Pártba esetlegesen betóduló cipészfeleségek, majd gmk-ázó lángossütők bomlasztották a Pártot, ahogy a cikkedben írtad.

  “Kedves lámpa, látod, most pontosan elárultad magad.”
  Mi vagy te, gondolatrendőrség? Milyen szöveg ez már? Én nem titkolok semmit, de te meg örömmel matatsz az emberek kis vélt titkaiban, ahogy látom. Legyél vele boldog!

  Éppen egy hete írtam, hogy annak idején úgy szavaztam az EU-csatlakozás népszavazáson, hogy nem ismertem a fogalmat: EU-szkepticizmus. Szerintem a legtöbb magyar ember hozzám hasonlóan csak arról az étlapról választhatott több mint tíz évig, amit a rendszerváltók elébe toltak. (Már aki nem unta már akkor a politikai csatákat.)
  Múltkor írt Talalom pl. arról, hogy a konszenzusos demokráciáról nemigen hallott.

  Ettől még áll az, amit az emberek véleményéről fentebb írtam. Kertész Ákos szokta írni, hogy a magyar ember különleges hangsúllyal tudja kiejteni, hogy “ezt köszönhetjük annak a nagy demokráciának”. Ehhez hozzávenném, hogy apám rendszerint azzal zárja politikai fejtegetéseit, hogy csak azt a tőzsdét kéne fölgyújtani, mert ott találják ki a sok hülyeséget.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:21 du.

  “alig 10 évvel a II. Világháború, sokmillió ember, és köztük sokezer magyar értelmetlen halála után abban az időben egy emberélet kioltása nem volt akkora lelki probléma senkinek, mint ma.”

  Akkor ha innen nézzük, elvileg van mentség a Horthy-kor esetében is a megtorlásra. Ugyanis 1919-ben egy világháború után volt az ország, és a Tanácsköztársaság vezető tisztségviselőit a közrend miatt el kellett ítélni. Mondjuk Horthyék nem végezték ki őket, hanem halálos ítélet után kiadták a Szovjetuniónak.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pbiztosper

 • Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:04 du.

  Tényleg nem tudom, hogy miért kell ennyire játszanod a naivat. Nem akarok gazdasági vitákba bocsátkozni. De te meg fogadd el, hogy nem azért éhezett a városi lakosság, mert a parasztok dugdosták volna az ennivalót önző módon!

  Amit esetleg eldugtak, az volt, ami megmaradt a kötelező beszolgáltatás után, pl. vetőmag. A beszolgáltatást azért írta elő az állam, mert abból fedezték az iparosítás költségeit. Ezt Sztálin az 1930-as években vezette be. A szovjet gabonát eladta a nyugati piacokon, hogy legyen pénze a fegyverkezésre. Ennek következtében volt éhínség a SZU-ban.

  A cár idejében ilyen nem volt, mert az iparosítást külföldi kölcsönökből fedezték. És ugye akkor nem volt hadjárat a kulák ellen, mivel az nem volt osztályellenség a cár atyuska idejében. Sőt, nagyon jól ment a vállalkozó parasztoknak.
  Az orosz népnek a világháború tett be nagyon. Ugyanis többszázezer ember meghalt egy-egy offenzíva idején, és sokszor fegyverük sem volt.
  Cserébe a frontokon átélt szenvedésért, az emberek valami ellentételezést vártak a cártól, pl. földosztást. A cár meg nem ígért semmit, ezért a hadsereg elpártolt mellőle.
  Teljes felelőtlenség volt a cárnak belépni a háborúba, de hát így jár, aki nem kölcsönökből akarja a modernizálást fejleszteni, hanem háborúból.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 29
  7:55 de.

  Még annyit a népbiztosokról, akiket Horthyék nem végeztek ki, hogy egy részük a SZU-ban hunyt el, a tömeges tisztogatások idején. Ugyanis Sztálin az 1930-as években leszámolt pártbeli ellenfeleivel.

  Sztálin nagy taktikus volt, ezért nem bukott bele a hatalmi harcokba és a gazdaságpolitikába sem. Ugyanis a propaganda révén hirdette a sikereit, amit elért az iparosítás és a modernizálás terén. Az embereknek sokszor nem volt ellenkező tapasztalatuk, ugyanis sokan még a falujukat sem hagyhatták el. Útlevél kellett az országon belüli utazáshoz is.
  Az embereknek tömegrendezvényeket szerveztek, ahol ütemes tapssal, szinte hisztérikusan éltették Sztálint.

 • @lámpa
  “szerintem az első vonalban a Rákosi-korban tudtommal nem voltak munkás-paraszt származású politikusok. ”

  Kedves lámpa, te a negyven éveddel magad vagy Bukfec, aki mindent tud!

  Nevelőanyám első férje (írtam, Rákosi minisztere volt) valódi asztalossegédből lett miniszter! De nem akármilyen asztalossegéd volt! Máig megvan az a varróasztalka, amit anyámnak csinált még a házasságuk első évében. Kecses tonett asztalka. Sajnos a fiókja már elveszett, a politurozása megkopott az idők során, de még most is használom. Ezen van a klavim, amin most is pötyögök. Nem lazult meg egyetlen eresztéke sem. Tény, hogy a pasi egy agresszív, önző fickó volt, de asztalosnak elsőosztályú. Hogy miniszernek milyen volt, azt nem tudom. Ahogy azt sem tudom, az akkori felső vezetésnek milyen igazi vagy áldiplomája volt. Fontos, hogy te tudod… Anyám sógora – Rajk közvetlen munkatársa pedig olyan gyári vasesztergályos volt, mint annak a rendje…

 • Ami kedvenc Horthydat illeti, mondtam én hogy gonosz sátán volt? Dehogy mondtam, nem is gondolom. Csak éppenséggel lagymatag, koncepció nélküli, közepes tehetségű ember volt, hagyta magát sodortatni az eseményektől. És sokezer magyar ember halálát okozta ezzel.

 • ALMASI a Drazirihez cimzett soraiban hivatkozott Eddy Teller regebbi javaslatara a magyar nemzet “organic” ill. szerves mezogazdalkodasat javasolva.

  Persze az nem csak Almanak, de meg a kormany is viccesen vette.

  Nem veszik figyelembe az orszag egyedulli termeszeti kincse a talaj-termokepessege.

  S vilagszerte az organic (szerves) elelmiszerek arai 100%-150% ban msagasabban mennek.

  Persze gabonat ma mar leg tobb nagytermelo nemzet lepes olcsobban es jobb minosegben arusitani vilagszerete.

  Tehat meg az egyedulli lehetoseget is elnevetik.
  Talan mert az tobb “profitott” hozna a nemzetnek ?!

 • ALMASI talan meg emlekszik amit irt soraiban;

  Igen Sztalin kenyszer hadi-ipar gyorsitasat rendelte el.
  Aki nem megfelolen velt azt “eltuntette”, sot meg a leg kepesebb part-vezetoket is.
  S mind csupan a vilaghodito erdekeniek celjabol.

  Meg Lenin is figyelemztette oket Szatalinnal szemben.
  Nem csoda hogy hamar meghalt. Az oroszok nagyaszamai maig is hiszik hgoy Lenint Sztalin mergeztette meg.

  Vagy emlekezne Kirov, s sok mas szoviet vezetok esetere?
  Kirov nepszeru volt, s a 11-ik part-kongreszus Kirovot valasztotta, 90%0ban.
  Mivel titkos szavazas volt, s Sztalin nem tudta hogy ki szavaztak Kirovra, hat a Kongresszus 90% agyonlovette.
  Meg Kun Bela sem volt kivetel Joszif hoherainak.
  Azt neveztek “demokratic centralizmus”-naJelezte azt is, hogy “..utemes tapsolassal, szinte hiszterikusan eltettek Sztalint.”

  Elfelejtette szegeny Ivan Deniszejevitcs esetet.
  Ivan jo-kommunista volt, el-munkas is, de 11 perc “tapsolas” utan ugy velte hogy az eleg lett volna.

  Az lett eletenek a leg sulyosabb vetke.

  Na az egy rendszer erdemes magasztalni nosztalgikusan, s remelik hogy azt valami formakban ismet uralomra jutasaik lehetosegen tovabba kenyszeriteni mindenkire.

 • Igaza van ALMA, Horthy talan engedte a nemzetet a korulmenyek altal sodortatni a Nemet csatlossakent a veres haboruba.

  De nem ugyan azon az uton vannak ma maguk amikor az EU es NATO utjaba sosdortattak magukat ?

  Mert nem tudni meg ma hogy az majd hogyan fog vegzodni, az nem biztosabb mint volt a helyzet 1940-ben.

  S nema azon hogy mibe “sodortak” az elvtarsai a nemzetet 1945-utan? S mind azokat a szerencsetlen orszagokat melyek aldozataiva valtak magasztalt hitenek !

 • kedves bendeguz!
  A NATO-ról nem sokat tudok. De az EU-ról igen. A II. Világáború óta a legértelmesebb, leghasznosabb intézmény, amely a németek és a franciák kibékülését, egymás melletti megférését, Európa közös irányítását hozta létre, és személy szerint meg vagyok győződve róla, hogy Európában ezért nem volt újabb háború 70 évig. De most persze megint rázzák egyesek a pofonfát…

 • Kedves Bendeguz, csökönyös vagy, mint a szamár. Megmondtam, elenyésző kivételtől eltekintve senki sem akarja azt a rendszert, hanem egy erősen megjavítottat. Tehát ha ezt még huszonhatszor el akarod mondani, mondd el otthon magadnak, de ne írkáld újra meg újra, mert nem vagy te szellemi visszamaradott, ugyebár… 😀

 • ja és “S nema azon hogy mibe “sodortak” az elvtarsai a nemzetet 1945-utan? S mind azokat a szerencsetlen orszagokat melyek aldozataiva valtak magasztalt hitenek !”

  Nem sodorták ők semmibe. A nemzetközi politika sodorta bele ŐKET…

 • Almási Alma 2017 szeptember 29 10:34 de.

  “…Európában ezért nem volt újabb háború 70 évig. De most persze megint rázzák egyesek a pofonfát…”

  Almácska igazad van, legalábbis részben. Amig az EU csak az eredeti célnak megfelelő gazdasági unió volt addig senki nem rázott semmilyen fát. A közös gazdasági érdek összefogta a nemzeteket az önnálló államiságuk megtartása mellett.

  Sajnos a politikai unóvá alakítás alapjaiban rendítette meg ezt az addig egységes szervezetet és az ellenállás egyre erősödik. Minden esetben földindulást eredményez amikor a politikai “kormányzás” elválik a nép akaratától és a burokrácia áldozatává válik. Nem kell jobb példa erre mint a 2016-os USA választás. A fagylalt visszanyalt. Európában ugyanez a folyamat játszódik le és ha a politikusok nem hajtják el a burokratákat a bűbánatosba akkor nemcsak szétesik az EU de véres polgárháborúk sorozata fog végigsöpörni Európán.

 • Almási Alma 2017 szeptember 29 10:39 de.

  “Kedves Bendeguz, csökönyös vagy, mint a szamár.”
  Ebben teljes az egyetértés közöttünk.

  ” mert nem vagy te szellemi visszamaradott, ugyebár… ”
  Erre nem fogadnék nagyobb tételben 🙂

 • Tisztelt Olvasók/Kommentelők!

  Heteken sőt hónapokon keresztül lehettetek szemtanúi szélmalom harcomnak ezen az intellektualitásával élenjáró Magyar Nyelvű bloggon melynek egyetlen célja van, hogy a beírások minőségét hozzuk a lap szinvonalára a Magyar Nyelv helyes használatával.

  Elkeserítő, sőt megbotránkoztató, hogy egyesek a lustaságukkal és nemtörődömségükkel rákényszerítik az olvasókat, hogy Anyanyelvünk torzítását elfogadják és ezáltal züllesztik a lap szinvonalát.

  Irtam egy cikket ezzel kapcsolatban, de azt a Szerkesztő nem hajlandó közzétenni amíg a valódi kilétemet nem fedem fel. Ezzel én nem értek egyet mert a cikk éppen a blog érdekeit szolgáló információs anyag nem politikai kinyilatkoztatás. Ugyanakkor tudomásul veszem, hogy a blog fenntartójának joga van a saját szabályait felállítani, ezért nem vitatkozom Christopherrel a témán. Reméltem, és még mindíg remélem, hogy megváltoztatja a véleményét, de addig is szeretném a T. Olvasók figyelmébe ajánlani a Facebook oldalamon ma mgejelentetett cikket mely „Bűnösök közt cinkos aki néma! Babits Mihály után szabadon….. cimmel” itt található:
  https://www.facebook.com/robimorri/posts/10212272155593389

 • Tisztelt Almási Alma 9:20! &
  Bendegúz Troll-Szerkesztősége 9:54!

  Óh, ha csak sodortatta volna magát, de 20-25 év uszítás után csak úgy direkte is pusztitott – ti. embereket – amikor előbb csak próbaképpen KAMENYECPODOLSZKBA, majd 3 év múlva AUSCHWITZBA transzpoltált úgy uszkve mintegy FÉL-MILLIÓT belőlük.

  .

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Almási Almuska !

  “S hogy mibe is sorolták az elvtársai 1945-ben a nemzetet…?”

  Igaza van ennek a kedves Bendekuzinnak:

  Horthy, no és igen, az ő elvtársai – ahogy a mi kedves kisnyilasunk írja – amikor nyáriruhában és papírtalpú bakancsban, ócska fegyvereikkel 1942-43-ban . e l m e r é s z k e d t e k . a Don-Kanyarig egy hazug küldetéstudattal és egy hazug ügyben, ráadásképp szívükben hatalmas szittya önbizalommal, bízva a náci eszme legyőzhetetlenségében és hálájában, nameg és főleg a germán csodafegyverek védelmébe és fedzékébe vetett, “magasztalt hittel”;
  NA!, már akkor és azzal ők determinálták a magyar történelem, a magyar nép további sorsát, illetve ők sodorták a következmények láncolatába ezt az országot. 😀

  .

  Ps.

  A hazafutás őshagyománya [lásd: Zalán futása] néhány megmaradt szerencsétlent azért még magával ragadott elhatározva, ha szétlövik is a Budapestet mi ITT akkor is, az utolsó tégláig megvédjük Európát. Ez is sikerült nekik, ami az utolsó téglát illeti… A budapesti hidakkal nem volt gondja e megtért szittya fergetegnek, azt a fegyverbarátság jegyében a németek ája precizitással robbantották a Dunába – egyenként…

  .

 • Göllner András

  @ Figyelő

  “En is aldozata voltam a poloskaknak.”

  Meglátszik magán.

 • Göllner András

  @ Robert Morrison

  Követtem szánalmas nyávogását, hogy képtelen a pinyóból feltornászni magát a munkatársak soraiba. Tudom, ez az álma az összes ide lenn randalírozó trollnak. Akkor már nem csak ide lenn hanem odafenn is betehetne annak a szellemiségnek amelyet ez a lap próbál képviselni immáron vagy 7 éve. Nagyon remélem, erre nem fog sor kerülni, mert már tényleg csak ez hiányzik.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 29
  9:15 de.

  “Kedves lámpa, te a negyven éveddel magad vagy Bukfec, aki mindent tud!”

  Ki az a Bukfec?

  A kommunista párt vezető élcsapata az ötvenes évek elején.
  Rákosi
  Gerő Ernő
  Farkas Mihály
  Péter Gábor

  Melyik volt munkás ezek közül?

 • Almási Alma
  2017 szeptember 29
  9:20 de.

  “Ami kedvenc Horthydat illeti, ….És sokezer magyar ember halálát okozta ezzel.”

  Ne is válaszoljál az eredeti feltevésre, mert még véletlen véleményt kell mondani.

  Azt írtam, hogy Horthy nem végeztette ki a népbiztosokat, hanem kiadta a SZU-nak. Nagy Imre meg nem kellett se Kádárnak, se az USA-nak.

  Az, hogy Horthy mit csinált a 2. v.háború alatt, egy kicsit se tartozik ehhez a problémához, ti. a politikai megtorlás témához. De ügyes próbálkozás volt, hogyan kell kibújni a kényes kérdések alól.
  Ráadásul személyeskedni.

 • Göllner András,

  ” Követtem szánalmas nyávogását, hogy képtelen a pinyóból feltornászni magát a munkatársak soraiba. Tudom, ez az álma az összes ide lenn randalírozó trollnak. ”

  Bandika, termeszetesen nem beszelhetek mindenki neveben, de speciel nekem eszembe nem jutna olyan emberek “munkatarsanak” lenni, mint amilyen te vagy es meg jonehany elvtarsad itt. Nem hinnem, hogy a jovoben barmikor lenne kedvem letornaszni magam a ti bugyuta hazudozo szintetekre.
  A Robi inkabb erezze megtisztelve magat, hogy nem fogadtatok be ot tettestarsnak!

  ” Akkor már nem csak ide lenn hanem odafenn is betehetne annak a szellemiségnek amelyet ez a lap próbál képviselni immáron vagy 7 éve. ”

  Szellemiseg he?
  “” Göllner András
  @ Figyelő

  “En is aldozata voltam a poloskaknak.”

  Meglátszik magán. “”

  Ez a ti “szellemisegetek” es meg raadasul vagy olyan pokhendi, elbizakodott, es melysegesen buta hogy szerinted a normalis emberek irigykednek rad/ratok.

  De csak elore, a “haladas” utjan Gollner elvtars! Igy legalabb meg tobb szavazot vesztetek.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 29
  4:42 de.

  Sok szörnyűség volt a 2. v.háborúban, de lincselés nekem nem rémlik, hogy hol zajlott Magyarországon.

  Nagyon szép a pacifizmusod, de Nagy Imre meg a háború hogyan hasonlítható össze? Azt hiszed, hogy Nagy Imre tevékenysége kirobbanthatta volna a 3. világháborút? Nem gondolod, hogy ez enyhe túlzás?

  Kádár inkább azt rótta föl Nagynak, hogy nem bánta meg a tetteit a forradalom alatt. A kínai és szovjet elvtársak pedig attól féltek, hogy a forradalmi eszmék tovább terjednek a szocialista tömbben, azért követelték a megtorlást.

  Voltak polgárháborúk a világháború után, de az ötvenes években már a hidegháború dúlt, ahogy írod. Diplomáciai téren hadakozott az USA és a SZU, és a szövetségi rendszerükbe tartozó országok.

 • Miklós, nem tudod, megborotválkozott már a professzor úr?
  Közben letelik a két hét és még mindig semmi hír a 600 forintért elérhető igazsággal kapcsolatban.
  A szavazat veszítésről jut eszembe, a héten történelmi mélységbe zuhant az Mszp, 7 (hét) százalék támogatja őket.

 • Robert Morrison

  Göllner András 2017 szeptember 29 1:08 du.

  “Követtem szánalmas nyávogását, hogy képtelen a pinyóból feltornászni magát a munkatársak soraiba. ……”

  Andriskám! Olvasd el a válaszomat a “Almaszedés népkonyhánkért” cikk alatt ha egyáltalán megjelenik.
  Többet itt sem tudok mondani, de a párbaj ajánlat innen lentről még mindíg áll.

  Ölel Barátod, Robi

 • Dubois
  2017 szeptember 29
  11:19 de.

  ÉS

  “tisztelthölgyeimésuraim”
  2017 szeptember 29
  12:48 du.

  Azt hiszem, eljutottunk a végpontig. Horthy, Sztálin, és a többi csibész már nem tartozik a cikkem témájába. Ami hozzászólás pedig utánatok következik, az már – legalább is nekem úgy tűnik – a szokásos vicsorgás, amibe már nem merülök bele.

 • Kedves Alamasi;

  Belatja hogy Maga ismtelgeti allitasait, de soha NEM valaszolt kedesemre.

  Soraiban allitja hogy ellenezne a kegyetlenseget, persze az mar igen keso.

  De ugyan akkor jovahagyja Nagy Imre elvtarsa gyilkolasat csupan, mint jelezte, mert talan HA nem gyilkolatak volna meg az rossz propaganda lehetett volna a szeretet elvenek.

  Hat micsoda emberi erkolcs alapjan velte azt ?

  De akerdesem nagyobb resze volt, hogy miert veli azt erkolcsosnek es jovahagyhatonak????

  Brutalitas, kinzasok, tomeg gyilkolasok csupan a maga elvenek es politikai uralmanak a terjesztese erdekeben?

  Hogyan velne azt tisztessegesnek es erkolcsosnek barmi alapon is ?

  A NATO-t a US John Foster Dullas (Eisenhower kulugyminisztere)allapitotta nyugat-europa vedelmenek a celjabol. Megakadalyozni a Voros Hadsereg alatali elfoglalasat nyugat europat.

  Sikeres is volt.
  1990-ben Moskva feladta a Warsawi katonai szervezetet, es kivonult europabol.
  A kozos ertelemzeseik volt ,hogy NATO NEM fog terjedni nemt-orszag hataran tul keletfele.

  De azt meg szegtek. A nemt terjeszkedett. Fizette a keleti orszagokat csatlakozni az EU-hoz es a NATO-hoz.
  Ma a NATO az orosz hatarnal van. Azert Putin haragos.

  Az EU a Belga Spach, kulugyminiszter elvenek a tovabbi fejlesztese.
  A nemet-frania vas-szen erdekek,(Saar-Ruhuur) mivel mind a masik oldalon volt, tobb habotut okozott a nemet es franizk kozott.

  Spach javaslata volt egy egyesult vas-szen-acel-ipari mega-vallalat letesitese, s a haboruk megelozese.
  Azt terjesztve lett a Mastrich-szerzodes, s annak szellesitese az EU.

  Annak a mega vlalatnak szukseges a piac, a nyersanyag. Azert fizet a nemt a keletieknek a csaletekeket csatlakozni. Magyar, Lengyel, majd Ukran, s a Balkani nemzetek.
  Az ami vitte a nemet ipart ket haboruba 1914 es 1939-ben. Mi lessz a lovetkezo ?

 • HAZAI LAMPA;

  Velemenye Nagy Imre=re vonatkozoan teljesen teves, csupan elkepzeles.

  Nagy Irmre kommunista maradt elete utolso perceig.

  November elsejen Kadar es tarsai, akik a Vorosilov uti Szoviet katonai kirendeltsegre menekultek tudtak hogy Moskva mindanniukat feleelosegre vonhayja majd. Mert ok MIND tagjai voltak Nagy Imre kormanyanak.

  Nagy Imret felaldozrak mint a biblia esetben a rabbik akik feltek a Romai csaszari hatalomtol, felaldoztak a fiatal Hassidik rabbit.

  Nagy Imre kenyszeritve volt felmondanmi a Warsaw-i szerzidest fegyveres eroszakkal. Kadarek tudtak hogy azt Moszkva SOHA nem bocsajthatja meg.

  Azert Nagy nem vedelmezte magat, s nem kert kegyelmet sem.
  Sot Khrushcsov is tisztaban volt azzal.
  Azert volt ki-kotese Nagy kivegzeset Kadarnak szemlyesen szemlelni.
  A ganfszterek egynmas kozotti modszerik.

 • Nos Alma cikke felér egy önvallomással,önéletrajzzal……egyik előnye,hogy őszintének tűnik…
  Ennek ellenére sokakat elgondolkodtathat ….ugyanis lehetne pár dolgon vitatkozni…
  Nála a baloldali gondolkodás elkötelezettség,(miközben a családja
  tagjai vállalkozók”kapitalisták”aki persze támogatják a szegény “alkalmazottakat” amennyire tőlük telik….
  Így azért nem nehéz….!meg azt is meg kellene nézni,hogy ugyan annak ellenére,hogy harcoltak értük,vajon ők mennyivel éltek jobban?….
  na nem akarok gonoszkodni,de azért vannak kételyeim…!

 • Egyébként Alma tévedése…sok dologban a cikke után érthető!!!
  Volt egy jómódban élő “baloldali érzelmű” szegényekkel szimpatizáló családja,….aztán egy hithű kommunista nevelőanyja..
  bizony ezek után nem könnyű neki tárgyilagos véleményt írni,és különbséget tenni az akkori(jóval nagyobb) és a mostani alacsonyabb szegénységi szint között,pláne,hogy ma aki akar tud dolgozni,a jelenlegi támogatásokról,segélyekről már nem is beszélve….!
  Hát ez a véleményem,és gondolom nem vagyok egyedül….?bár nem minden időmet töltöm itt a hozzászólások elolvasásával,mert más
  dolgom,programom is van!

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 29
  4:51 du.

  Én úgy tudom, hogy Moszkva nem követelte konkrétan Nagy Imre halálát. Kádárnál az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy Nagy nem akarta elismerni a Kádár-vezetést, és megbánni a forradalom alatti tetteit, pl. a többpártrendszer bevezetését.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 29
  1:54 du.

  Bocsánat, javítanám.

  1953-ig a Központi Bizottság (a kommunista párt legfelsőbb szerve) legbefolyásosabb politikusai (az ún. “négyesfogatban”) a következők voltak.

  Rákosi
  Gerő E.
  Farkas M. és
  Révai József, kultúrpolitikus.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kommunista_p%C3%A1rtok_Politikai_Bizotts%C3%A1gainak_taglist%C3%A1ja

  Kádár főtitkársága idején voltak a meghatározók pl. Aczél György, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos stb. Voltak köztük haladók és keményvonalasak vegyesen.

 • Két további tárgyi tévedés a cikkben, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

  “Károlyi az éles politikai helyzet és a saját tehetetlensége miatt engedett át Kun Béla kommunistáinak”
  Károlyi semmit nem adott át senkinek. Ugyanis a szociáldemokraták megegyeztek a börtönben lévő Kunékkal, hogy kommunista forradalmat hajtanak végre. Vagyis aláhamisították Károlyi aláírását egy iratnak, amiben Károlyi lemond a hatalomról a javukra. Károlyit kész helyzet elé állították, magyarul megpuccsolták.

  “a vallásosság soha nem volt igazi probléma a kommunizmusban, csak akik a karrierjüket féltették,”
  A vallásosság talán nem volt gond. De a VALLÁS probléma volt, amit a kommunisták igyekeztek felszámolni. Na persze, ez hosszú időt vesz igénybe.

  Rákosi idején az egyházakat vették célba, úm. koncepciós perek, Mindszenty meghurcolása, egyházi iskolák államosítása stb.

  Kádár idején az emberek átnevelését vették célba, ti. a család és a katolikus egyház hatását kellett ellensúlyozni. Mivel az emberek magánéletébe nem szóltak bele, ezért az iskolában kaptak a gyerekek állami nevelést (kettős nevelés).
  Később a munkahelyen toborozták az embereket az ideológiai képzésekre, ünnepekre. Ezeket a régi vallási ünnepek mintájára alakították ki, kommunista szellemben.

 • DRAZIRI;

  Pusztaottlaka esete csak kisebb mint a volt Sztalinvaros esete.

  Talan az egy conservativ kormany marhasaga volt ?

 • HAZAI LAMPA soraira;

  Az elvtarsak elso es hivatalos elveiknek celja volt;
  “REMAKING MENKIND” UJJA TEREMTENI AZ EMBERISEGET.

  Persze a cel volt leigazasaik utan szellemileg ujja teremteni mindenkit.
  Tehat mint isteneknek is veltek magukat.

  S hol lenne a meggyozodheto adat arra hogy azt a celt mar nem kovetnek ?

  Azert dobalnak mindenfele maszlagokat itten a kerdesre, de semmi korulmenyek kozott sem lenne hajlandp oszinten valaszt adni az ismetelt kerdesre.
  Csupan dorgalasait adja Alamasi elvtarsno.

 • charlie,

  ” Miklós, nem tudod, megborotválkozott már a professzor úr? ”

  Nem lattam errefele iget hirdetni. Csak remelni lehet.

  ” A szavazat veszítésről jut eszembe, a héten történelmi mélységbe zuhant az Mszp, 7 (hét) százalék támogatja őket. ”

  A professzor urnak es tarsainak jelentos munkassaga hozzajarult ehhez. Majd figyeld meg a valasztasok utan megint kiderul, hogy ti rofogtok es moslekot zabaltok, csak azert mert ok tul atlatszoan hazudnak.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 29
  4:38 du.

  Mindig újra meg újra? 😀

  Már többször megírtam, mit tartok a “gyilkosságokról”…
  Értem én, hogy ha újra meg újra megkérdezed, akkor az a szándékod, hogy SUJKOLJ valamit a figyelmetlen olvasóknak, csak az a peched, hogy a legtöbben már el sem olvassák, ami írsz, vagy, ha olvassák, nem értik, mert szanszkritül van…

  De engem már a te csacskaságod (rossz szándékod?) sem érdekel. Ha kíváncsi vagy a válaszomra, lapozz vissza… 😀

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Tisztelt Cristopher Adam Főszerkesztő Úrnak!

  Egyet kell hogy értsek Robert Morrison nevű kommenttársnak a magyar nyelvhasználat keretek közé szorítására vonatkozó eme javaslatával legalább itt a KMH “hullámhosszán”, mert ez a kérdés, mostmár oldal, vagy pólus függetlenné nőtte ki magát.

  Ez a Bendegúz79 abszolúte visszaél a KMH olvasóinak türelmével, és sokszor naivságával, amikor nemcsak, hogy rossz magyarsággal vitat nagy horderejű, történelmi és politikai kérdéseket, de még a legelemibb, a magyar billentyűzet használatát is mellőzi, minek következtében a többi olvasót egyenlőtlen és fölösleges harcba kényszeríti azzal, hogy mire az kibogarászná a mondandójának a velejét, addigra B79 már rég messze, időben jóval előrébb jár, nem csak adott kérdés, de már a többi cikk vagy vagy kommentár módszeres feldolgozásában is, ezzel a többiek a többi olvasó/vitapartner . h a t é k o n y . összezavarásában.
  Egyre inkább a szemünk előtt bontakozik ki ez a zavarosban halászó szándék, ha megvizsgáljuk, hogy egy órán belül nemcsak, hogy hány szót, vagy karaktert képes be-hadarni idegen nyelvre kalibrált klaviatúrájába, de azzal sokszor . e g y . i d ő b e n . h á n y . t é m á b a n .is teszi meg még ugyanezt.
  De nyilvánvaló az is, hogy ezt a valamiféle fals, felsőbbrendű elhivatottság jegyében, olyasfajta megbizatásból hajtatva teszi, mint aki teljesítménybérért 😀 dolgozik(!). Ilyen fantasztikus mennyiségű produktumot ugyanis csak egy olyan hivatásos, profi [email protected]ő, azaz troll képes összehordani a megbízója asztalára, aki éjt napallá téve folyton a gépe fölött görnyed, vagy aki mögött – mint az már másnak is feltűnt – aki mögött egy külön szerkesztőség dolgozik a keze alá.
  Eközben viszont a többi idelátogatók, akik normális olvasókként, már csak hétköznapias, korlátolt, nálánál jóval szűkebb lehetőségeik miatt csupán időnként térhetnek vissza a KMH-ra, mint egy békés klubba, hátrányt szenvednek. Sőt, nemhogy ők, de egy-egy adott, általa ügyesen vakvágányra vezetett téma is ellehetetlenül, amit különben a demokratikus olvasók képviselnének ha hagynák őket kibontakozni, ha az ilyen B79 típusú >rátelepedettek< ebben . m ó d s z e r e s e n . nem akadályoznák őket.
  Az ő módszere pedig, egész konkrétan a . k i s z o r í t ó s . nevű gyermekjátékra emlékeztet oly módon, hogy a sokszor már csak "a nyelvezete" okán is [úgy tűnik ez is egy eszköz, egy trükk] követhetetlen feladat elé állítja a többi jószándékú olvasót. Ezzel pedig bejön neki a fárasztás, mitöbb a kifárasztás régi módszere, amikor ellenfele végülis odavágva a klaviatúrát, inkább hátralép és kénytelen meghagyni neki
  . a z . u t o l s ó . s z ó . e l ő n y é t , ami megfelel a
  h a l l g a t á s : b e l e e g y e z é s . hamis látszatának.

  Ennek módszerességét persze az idetévedő, vagy kezdő, tehát a politikában járatlanabb olvasó nem ismeri fel, és az emiatt válasz nélkül maradt "utolsó kommentet" tekinti az igazság megnyilvánulásának, "letéteményének" – a KMH véleményének…
  Viszont az sincs kizárva, hogy a több esetben már
  . í g y . k i s z o r í t o t t . törzsolvasót, komment társat előbb, vagy utóbb, de a KMH is örökre elveszti, ami lényegében és nagy valószínűséggel Bendegú79 főnökének – nevezzük hátterének, vagy "szerkesztőjének" a . f ő . c é l j a . azaz, hogy mielőbb megtörtje magának a KMH-nak, ennek a demokratikus klubnak még a gerincét is…

  Kijelentem, hogy most a hazai választások előestéjén ennek a tudatos zavarkeltésnek nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk, vagy mint valaha volt…

  Tisztelettel: "thu"

  .

 • “bár nem minden időmet töltöm itt a hozzászólások elolvasásával,mert más
  dolgom,programom is van!”

  Végtelenül hálás vagyok, kedves Marcsi, hogy a filmek, és pláne a kiváló reklámok helyett beleolvastál a cikkembe, sőt, még hozzá is szóltál, és milyen előlremutató türelemmel! HISZEM, köztünk ez a különös barátság már sohasem fog elmúlni… 😀

  Még egyszer, nagyon köszönöm…

 • Ja, és: Marcsikám, én is mindig kitüntető figyelemmel olvasom a hozzászólásaidat, és megvallom, igen sokat tanulok belőle…

 • “tisztelthölgyeimésuraim”
  2017 szeptember 30
  3:31 de.

  van ennek ellenszere…hahaha, röviden kell neki válaszolni, néhány világos tőmondatban, amiket nem tud csűrni csavarni és láss csodát…nekem sohasem válaszol… én meg viszonzásul belenézek abba amit elkövet és újra vagy egyáltalán reagálok rá…

  meg kellene próbálni angol nyelven reagálni rá de nem arra amit eléképzelt hanem ami kiolvasható belőle… és megvárni milyen angolt beszél Floridában két Hurrikán egy tornádó és három ciklon közötti időben… szvsz gyermekrajzkiállításra sem engednék be kiállítóként mert egy kiscsoportos óvodás is jobb helyzetképet firkant pedig az nem is tud még írni…próbáld ki …jó játék de ne pazarolj rá túl sok energiát…nem mond semmit csak betű betű hátán “in random order”

  Ez a Bendegúz79 abszolúte visszaél a KMH olvasóinak türelmével, és sokszor naivságával, amikor nemcsak, hogy rossz magyarsággal vitat nagy horderejű, történelmi és politikai kérdéseket, de még a legelemibb, a magyar billentyűzet használatát is mellőzi, minek következtében a többi olvasót egyenlőtlen és fölösleges harcba kényszeríti azzal, hogy mire az kibogarászná a mondandójának a velejét, addigra B79 már rég messze, időben jóval előrébb jár, nem csak adott kérdés, de már a többi cikk vagy vagy kommentár módszeres feldolgozásában is, ezzel a többiek a többi olvasó/vitapartner . h a t é k o n y . összezavarásában.

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 29
  5:44 du.

  magam részéről leragadtam az eredeti beírásnál az érdekes és mélyen személyes élményeken alapul amire soxor nagy szüxég van
  ami utána ebből lett deriválva az nem sokat tesz a témához hozzá, hacsaknem más egyedek más tapasztalatait próbálja oktrojálni alma emlékkönyvére…ezek is mondanak valamit de legfőképpen azt, hogy ennek a témának nincs megoldása…csak mint Nagy Sanya csinálta Gordion nál: szétcsapta egy kardcsapással…volt nincs

  ezen kívűl sok minden szimpatikus maradt fenn Nagy Sanyáról(kedvencem ugye: a Rhodos -i kaland)

 • Bendeguznak!

  Monoton
  üget a süppedô homokon
  a sivatag lova,
  a tétova teve
  tova.
  Hátán rezegve
  mozog a
  rozoga
  kúp
  alakú púp.
  A helyzete nem szerencsés.
  Apró szemcsés
  homokkal telve
  a füle, a nyelve.
  Sóvár szemekkel kutat
  kutat.
  Még öt-hat nap
  kullog baktat.
  Az itató tava távol,
  s oly rettentô messze még az oázis.
  Erre utal az alábbi fohász is:

  – Tevék ura!
  Te tevél tevévé engem eleve,
  Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
  Te terved veté a tevevedelô tavat tavaly távol,
  de tévednél, vélvén,
  vén híved neved feledve
  elvetemedve
  vádol.
  Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
  mivel levet – vert vederbe
  feltekerve – nem vedelve
  lett betelve
  a te tevéd szenvedelme.
  Te nevedbe
  legyen eme
  neveletlen tevetetem
  eltemetve!

  S evezzevel ava teve
  levelkévét kivilevelhevelteve.

  [Romhányi József: A teve fohásza]

 • Almási Alma
  2017 szeptember 30
  9:16 de.

  kösz, imádom a Romhányi bömbölményeit…a bendegúz79,0012 majd hottentottáúl röfög valamit arra valami ószláv sirámot kellene küldeni neki a nagyérdemű is élvezné

 • Ms.Almasihoz;

  Kedves Ms.Almasi; csupan egyetlen kerdesem volt Onhoz, hogy miert latta tomogathatonak az elvtarsak eloirt es megallasnelkulli gyakorlasait a;

  kegyetlensegeikenk,
  verontasaiknak,
  tomeges uldozeseit bizonyos tarsadalmi retegeknek,
  tomeges kivegzeseit meg a sajat vezetosegi tagjaiknak is,
  a kozgazdasagok celzatos es eloirt pusztitasait,
  az ember-ember elleni veres uszitasoknak,

  Igen adott “valaszokat” , de egyszer sem a fentiekre lenyeges tettek tamogatasait.

  Nem vadoltam, nem vadolnam, sot arra nem is gondolnek,
  csak igen erdeklodonek velnem ha vegre valaki azt oszinten es erthetoen adna valaszt.

  Sok mas dolgokat belekevert,mint az idegen nyelvek tanitasait, a bolgar paradicsomok izeit, a szmet-gyujteset az orszag nehez-iparanak fejlesztese erdekeben,
  de egy egyszeru valszt mindeg elhanyagolt, ill. celzatosan nem adott.

  S miert nem ?

  Barmi kerdesekre, barkinek mindeg valaszoltam mindeg.
  Sot meg a “pontok-vesszok” kifagasolasaira is jo nehnyszor. Mindenkinek es Maganak is mindeg.
  Hat miert nem kepes Maga ugyan azt tenni?

 • Reagalasok a gylolet mestereik soraira.

  Talan varjak hogy Uljanov es mas elvtarsaik szellem majd fenyes kitunyetest nyujt maguknak a gyuloletek csucsara valo maszasukert.
  A regi mondas, a tanitbany elerte a mester tanitasait.

  A szofosso soraikbol nem sok letezik ertrlmes kijelenteseknek.

  Remelve bonus jovedelmezeseiket is kapnak a “lopott javakbol”. Igazan “toljak az elvtarsak szekeret”.

  Persze aki merne sajat meglatasat itten irni azok mind az “atkozottak”-koze sorolva.
  Azt persze nem szukseges mekik ismetelni.
  Azt az ertesitet mar tobbszor kaptam.\ mind az elvtarsaik robot-jatol.

 • Bendeguznak, valoszinu nincs magyar klaviaturaja,. Eleg primitiv azoktol, ha ezt felrojak neki. Aki Isten tudja miota el az USA-ban azzal elofordul. Ha nincs MAS kritizalni valo a beirasain, akkor jobb lenne hallgatni.

 • Ejnye Alma!….
  Én méltányoltam az őszinte cikkedet,amire sokan reagáltak,mert érdekes,erre te már megint cikizel….és nem gól emlékszel(!!)
  a reklám alatt válaszolni szoktam és a jó műsort,filmet nézem,nagy különbség!
  Különben “elnézést” kérem,hogy nem ez a fórum a fő szellemi táplálékom,…..szórakozásom,de ezzel biztosan nem vagyok egyedül!

  Üdv.Marcsi

 • Bocs…pár betűt elütöttem,de gondolom azért érthető amit írtam!
  Jelentem: megyek mert vendégem jön!

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 30
  11:36 de.

  Fárasztó vagy, erőszakos és szándékosan félreértesz mindent, hogy előlről kezdhesd a szajkózást.

  NEM TÁMOGATTAM. Nem tehettem, mivel 1945-ben két éves voltam, 1957-ben pedig… (számold ki!!!! 😀 )

  1960 után már nem voltak, így szintén nem támogattam:
  “kegyetlensegeikenk,
  verontasaiknak,
  tomeges uldozeseit bizonyos tarsadalmi retegeknek,
  tomeges kivegzeseit meg a sajat vezetosegi tagjaiknak is,
  a kozgazdasagok celzatos es eloirt pusztitasait,
  az ember-ember elleni veres uszitasoknak,

  … de egy egyszeru valszt mindeg elhanyagolt, ill. celzatosan nem adott.”

  Ez mind-mind nem volt 1960 után… Remélem, ez elég egyszerű válasz.

  És most újra kérdezd meg, még legalább tizszer… 😀 😀 😀

 • Tényleg, kedves bendeguz, hányszor kell a hülye kérdéseidre válaszolni, ahelyett, hogy egy pirinkót (na, csak egy iciripicirit!) gondolkodnál… 😀

 • Bendeguznak UTOLJÁRA!

  Mindazok a hozzászólásaim, amelyekben megválaszoltam azt a kérdést, hogy:
  “miert latta tomogathatonak az elvtarsak eloirt es megallasnelkulli gyakorlasait”

  Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:21 du.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  4:42 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  5:04 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  10:39 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 30
  2:01 du.

  És most már nyugi… 😀

 • Kedves Alma!

  Bár nem minden pontjára reagáltam a cikknek,de elismertem,hogy figyelemfelkeltő és ezért sok különböző véleményt kaptál(jót és rosszat),kettőnk között eddig is volt több “szópárbaj”,kulturáltan évődsz,ez eddig rendben van!
  De Bendegúz 79-t nem kéne állandóan sem neked,sem másoknak letolni,mert bár erősen töri a magyart,kifogásolhatók mind formailag,mind érthetőség szempontjából a hozzászólásai,de
  ennek ellenére van véleménye,amihez joga van és aki nagyon akarja
  az próbálja megérteni!
  Légy megértőbb!

 • Ms. Almasi irta soraiban Figyelonek cimezve;

  ” Az emberek nem egyformak, de egyenloen ertekesek.”

  Igen sajnalom Ms. Almasi ,de nem tudnek erosebben meg-NEM-eggyezni Maga allitasaval.

  Az emberi lenyek, alapjaban egyenloek, Legalabb is “egyenloen teremtettek”. A felszitiekben kisse kulomboznek egymastol, maskulomben fel sem ismernenk egymast.

  De az “egyenlo ertekeik”-ben valo megjegyzeset elleneznem kell.

  Velne Mgat egyenlonek Adolf Schickelburger-rel?
  Vagy meg talan Kim Jon Un elvtarsaval is ?
  Nem is emlitve tobeg-gyilkosos covaine kereskedokkel?

  Pont az amiben a nagy kulombseg letezik, az egyeni cel, magatartas es erkolcsi viselkedeseiken.

  Az az igazi emberi ertek. Nem ?

  Elfogadna azt ?

  Persze , a Maga, es elvtarsai szerint mi mind akik azt ertekelunk az ohajtott civilizalt emberi magatartasnak, s nem az elvrasai szekert tolni, mi mind az “atkozottak”-nak vagyunk nyilvanitva.

  Tehat nem csoda hogy elvtarsai az elmult 100 eve azokat csupan kenyszeriteni, vgy elsoporni volt celjuk vilagszerte barhol is lett lehetoseguk.
  Az tagadhatatlan. (Azok szam a 94-100 millio elfogadott atlag)

  De kerdesem volt tobbszor hogy MIERT ?
  Miert nem kepesek elismerni minden embertasaikat barmi meglatasuk is lehettett volna azoknak ?

  Normalis emberi leny NEM keres ellenseget !

 • Ms.Almaso 2;06 d.u. soraira;

  Csak egyszer, csak egyszer Ms. Almasi, de oszinten es minden felrebeszelesek nelkul, kerem !

  S ha valaszolt volna elsoben, nem kerdeztem volna ismetelten.
  De kerm , semmi mas mesek nelkul am.

 • Kedves Marcsi, azt hiszem, türelmem Bendeguz nyilvánvaló kötekedéseire példamutató. Bár azt nem állítom, hogy mindig minden hozzászólását elolvasom, sőt… De azt, amit az én cikkemhez írt, kötelességszerűen és figyelmesen végigértelmezem, még ha kissé zavaros is néha.
  De ismételten felidéztem neki mindazokat a hozzászólásaimat, amik az ő újra és újra ismételt kérdéseire a “gyilkosságokról” írtam válaszként.

  Jó lovamat merném tenni egy zecchino ellenében (ahogy Walter Scott írja valahol), hogy ez persze nem lesz elég, és ismét csak ugyanazt fogja kérdezni. Majd kérlek, ha jó akarsz lenni hozzá, olvasd el a válaszaimat a listám alapján, és tolmácsold neki, mert úgy látszik, az én nyelvemet nem érti. 😀

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 30
  3:50 du.

  “Ms. Almasi irta soraiban Figyelonek cimezve;

  ” Az emberek nem egyformak, de egyenloen ertekesek.”

  Igen sajnalom Ms. Almasi ,de nem tudnek erosebben meg-NEM-eggyezni Maga allitasaval.”

  _________

  Ha nem, hát nem… 😀

 • Almási Alma
  2017 szeptember 30
  2:01 du.

  Én arra lennék kíváncsi, hogy szerinted amit szabad a kommunistáknak, azt nem szabad másoknak?

  Ha Rákosiéktól elfogadható a terror, Kádártól a megtorlás, akkor Horthyra is ez vonatkozik.

  Miben különbözik a Tanácsköztársaságot követő fehérterror az ötvenes évektől? Miben különbözik a népbiztosok pere Nagy Imre perétől? (Az áldozatok számán kívül.)

 • “tisztelthölgyeimésuraim”
  2017 szeptember 30
  3:31 de.

  Az internetes trollnak az az egyik ismertetőjele, hogy nem a témához szól hozzá. Bendegúznál ez nem áll fenn.

  De azt megpróbálhatná, hogy kevesebbet ír, és azt nyelvtanilag megpróbálja ellenőrizni, magyarosítani.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 29
  7:28 du.

  Kiegészítés: a szocdemeknek és a kommunistáknak végül nem kellett kommunista (proletár) forradalmat kirobbantani. Elég volt, hogy miután átvették a hatalmat Károlyitól (hamisítvánnyal), kikiáltották a proletárdiktatúrát.

 • Az SZDSZ bukásáról.

  Az kétségtelen, hogy az szdsz hanyatlása a Tocsik-ügy után kezdődött. Egy ügyvédnő valami privatizációs ügyben 800 milliós sikerdíjat vett fel.

  Az általános vélekedés az, hogy a szavazók erkölcsileg nem tudták elfogadni, hogy kiderült, hogy az szdsz is korrupt. Ennek ellentmond az, hogy jóval nagyobb csalások is voltak, és ez csak a jéghegy csúcsa lehetett.

  Jómagam egy másik vélemény felé hajlok. A szavazók akkor szembesültek azzal, hogy az szdsz az önkormányzati vagyonnal mennyire felelőtlenül bánik. Az ingatlanmutyik, a spekulációk, pl. fillérekért megszerzett állami vagyonból valaki meggazdagszik, az akkori kor találmányai. A szavazóknak arculcsapás volt ez, főleg hogy az szdsz vezetői a szabad versenyre hivatkoztak.

  (Ráadásul, ezek után mennyire hiteles, ha a ballibek újra az önkormányzatiság visszaállításával kampányolnak?)

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 29
  7:28 du.

  Az antiszemitizmusról.

  Sokszor írtam már, de Alma makacsul ellenáll a tényeknek. A szocializmusban a tiltott témák közé tartozott a közbeszédben a “zsidókérdés”, ti. hogy vannak zsidók a társadalomban, mint egy kisebbség, és ki hogyan viszonyul ehhez. Vagyis az antiszemitizmusról azért nem hallott, mert a képviselői és az ellenzői a cenzúra miatt nem jelentek meg. (Ahogy a határon túli magyarokat ért támadásokról se hallhattunk).

  Szóval nagy álnaivságnak tartom azon csodálkozni, hogy a demokráciában megjelenik nyíltan az idegenellenesség, hiszen szólásszabadság van (de nem az idegengyűlölet). Ez sokkal jobb, mint a lefojtott indulatok, a maszatolás, a titkolózás, a riogatás, a gyanúsítgatások.

  Sokkal fontosabb lenne egy nagy nyilvánosságot elérő társadalmi vita a holokauszt magyarországi eseményeiről. A Horthy-kor szereplőiről, konzervatívokról és széljobbosokról. Lehetőleg nem a gyűlölködő vicsorgás, karaktergyilkolás, és a szavazatszerzés jegyében.

 • VALASZ KORDON BLUED Sept 27-i kerdeseire;

  1., 1917-ben a nemet kormany alatal becsempeszett Uljanov forradlami szervezo, es a Wall Street altal finanszirozott Orosz Forradalom a Marxizmus elveinek a megvalusasa alapjan, s azon celok eleresere ment vegbe.

  2., Azota minden nemzetkozi erdeke szocialista hoditasok a Marx alap-elveinek a megvalositasait tervezte es kovette.

  3., NME, az inquvizicio nem egyenlo a romai katholikus egyhazzal !
  De az inquvizicio a Vatikan hatarozata es serkentesere
  tortent.

  4., Igaz, a mai szocialista erofeszitesek nem egyenloek ami volt a kezdetben. Mert azota mindenutt teljes sikertelnegeket sznvedett.
  De azert nem sok a valtozas. Csupan a felszintiekben , mint Kinaban es talan Viet Namban ma kevesebb verontasok es eroszak alkalmazva. De az emberi lenyek egyeni jogaiknak elismerese es biztositasai ismeretlenek.
  Az emlitett Kina es Viet Nam csupan a gazdasagi erdekeik elerseit velik fontosabbnak. Belatva hogy az lehetetlen lenn alkalmazva pl. a Maoista es a Kulturalis Forradalom modszereit amig szukseguk van a vilaggal valo kereskedelemre.
  De az alapelveit soha nem adtak fel.
  tehat az alapjaban valtozatlan !!!

 • Bendeguz79,

  “” ” Az emberek nem egyformak, de egyenloen ertekesek.”

  Igen sajnalom Ms. Almasi ,de nem tudnek erosebben meg-NEM-eggyezni Maga allitasaval. “”

  Konyorgom Bendeguz hagyd abba! Nem latod, hogy ugyanabban hisznek a komcsik mint a nacik? A nacik szerint is minden munka egyenloen fontos volt, a WC-pucolo ugyanolyan plecsniket kapott mint a raketakeszito mernok. Csak a fizetesek volt kulonbozok. 🙂
  Na meg a WC pucolo azer’ nem fordult meg olyan korokben mint a raketa-mernok.

  Ugyanez igaz az elvtarsakra is. Az elit nem piszkithatja be a kezet a “bunkokkal”, kiveve amikor be kell a “bunkonak” magyaraznia, hogy miert jo a “bunkonak” a rossz, vagy amikor ra van szorulva valamiert. (Lasd Gollner Bandi beszolasait itt, amikor “leereszkedik” hozzank.)

  Most mar boldog vagy? 🙂

 • Jól van, kedves lámpa, beszéljünk ez egyszer komolyan. (Bár azt hiszem, ez ugyanolyan eredménytelen lesz veled is, mint Bendeguzzal…)

  Soha nem állítottam, de nem is foglalkoztam olyasmivel, hogy “szabad-e” valamit… Mert ez nagyon is pillanatnyi és nagyon is kultúrafüggő szerintem.

  Tehát például a II. Világháborúban szabad volt gyilkolni – persze nem a “mieinket” – most pedig “nem szabad”. Tényleg, te biztos vagy benne, hogy mostanában nem szabad? Még gonosz migráncsot se?

  Én csak arról beszéltem, ami Horthy (és természetesen Kádár) felelőssége. Kettőjük között talán egyetlen különbséget látok: Kádár felvállalta a felelősséget, Horthy pedig minden gaztettet másokra hárított. Így volt ez a Tanácsköztársaság bukása utáni Prónay különítmények esetében.. ugyebár Horthy mosta kezeit. Vagy a Holokauszt esetében, ahol mindent Szálasira meg a németekre kent, a numerus clausról nem is beszélve, mert azt meg ugyebár a miniszterelnökök… Talán egyedül a Don kanyart nem sikerült kimagyaráznia, de lehetséges, hogy azt is a tábornokokra passzolta, ezt nem tudom.

  Kádár egyszer sem mondta, hogy bocsika, ezt az oroszok… Vagy akárkik. Jellemileg ezért Kádárt jóval többre tartom.

  Ami a konkrét gyilkolózást illeti, mielőtt teljesen átmennél Bendeguzba, kijelentem, hogy egyikkel sem értek egyet, de felismerem az okokat, és az akkori szokásjogot. Ezt Horthy esetében is megteszem, (itt a Trianon utáni lefagyás és tanácstalanság az egyik ok, a másik pedig a saját hatalmának a megtartása főleg bocsánatos hiúságból.)

  Kádár okai viszont elsősorban Magyarország élhetőségének a biztosítása. Ami egyébként a saját hatalmának a biztosítása is egyben, mert TÉNYLEG nem volt más olyan politikus az egész keleti régióban, ki ezt így meg tudta volna valósítani az akkori helyzetben. Szerintem Kádár tudta magáról, hogy az adott helyzetben erre csak egyedül ő képes, és ezért is vállalta be az egész kegyetlen folyamatot. Most persze mindjárt meg fognak itt harapni, de Kádár realista, okos, határozott politikus volt szerintem, szemben Horthy nyámnyilaságával. Amúgy egyik sem volt korrupt, úgy gondolom.

  És mindkettő FELELŐS mindenért, ami a regnálása alatt történt. Ebből nem lehet engedni.

 • És milyen az élet, Horthyhoz van egy személyes szálam is. Egyik nagyapám (nekem három volt, ugyebár) Horthy alkalmazottja volt, a kenderesi kastély építésének vezető kőművese. Amíg le nem zuhant valami falról, és szörnyet nem halt (lehet, hogy kicsit be is volt csiccsentve…) Akkor a méltóságos asszony szerzett a nagyanyámnak (5 gyereke volt) egy házmesterséget a Logodi utcában. És ágyeszbugyesz. De az egyik nagynéném annyira tisztelte Horthyt, hogy elment az újratemetésre is, könnyezni. Pedig már ugyancsak túl volt a nyocvanon.
  Hát, ilyen ez a szelavi, ahogy a művelt francia mondja… 😀

 • Ha már itt tartok. A harmadik nagyapám, Nagyvárad környékéről való nemesi kutyabőrrel, 1920-ban kérvényezett Budapesten letelepedést, mert már 1910 óta itt élt.

  Néha azt gondolom, ha mindenki összegyűjtötte volna a személyes élményeket az összes felmenőitől dédnagyapai szintig, mint én, hát nem is lenne szükség történelemkönyvekre.

 • Tocsik ügy.
  Véletlenül… 😀 erről is van személyes infóm. Volt egy törvény, hogy ha valaki az államnak megspórol ennyit vagy annyit – a pontos jogi formulát nem tudom – akkor valahány százalék sikerdíj üti a markát. Tocsik pedig a sikerdíjból állítólag juttatott volna közvetett módon az SZDSZ-nek. Deutsch azonban a nagy fogás reményében elsiette a feljelentést (hja, a mohóság…), mert az üzlet még nem jött létre, így az SZDSZ “ártatlan” maradt, de pénzt sem kapott, hanem Tocsik magára költötte az egészet…

 • Kiegészítés: A Tocsik ügyben az mszp pénztárosa is fülig benne volt, nekik is járt volna százalék…

 • A zsidókérdésről lámpának…

  Budapesti vagyok, következésképp kisgyerek korom óta – sőt szüleim, nagyszüleim is kisgyerek koruk óta együttélünk olyan zsidókkal, akik – hozzánk hasonlóan – nem vallásosak, nem pajeszosak, stb… hanem pontosan olyan emberek, pontosan ugyanolyan Budapesti kultúrával (elismerem, a vidéki kultúra más), mint mi. Ők nem “kisebbségiek”, hanem ők pontosan ugyanolyan pesti magyarok, mint én. (Ahogy rengeteg cigány ősökkel rendelkező, cigány kultúrát is mutató állampolgár is él a környezetünkben, akik számomra szintén nem “kisebbségiek”, hanem magyarok. Így, egyszerűen.)

  Hogy Kádár idejében nem lehetett (nem volt sikk) zsidózni hivatalból, az igaz, ámde Budapesten a magánéletben sem volt olyan nagyon szokás. A mintegy két-háromezer budapesti ismerősömre és a negyvennégy évnyi tapasztalatomra hivatkozva mondom.

  De rendszerváltás után is még sokáig erős felháborodás kísérte Szabó Albert, Bácsfi Diána és kezdetben Csurka működését is, szólás szabadág ide vagy oda…
  A MIÉP szavazói rendre:
  1994-ben 85ezer
  1998-ban 250ezer
  2002-ben 250ezer
  2006-ban 120ezer
  Majd a Jobbikra szavazók:
  2010-ben 850 ezer
  2014-ben 990ezer

  A fentiekből látható, hogy igen csak sokat kellett dolgozni azon a fijjúknak 25 év során, hogy végül is az ország választópolgárainak a 12,5%-a tisztaszívű antiszemita legyen.

  És egyelőre én tartom álnaivságnak rólad és másokról, ha azt képzelik, hogy ennek kulturális és nem konkrét politikai oka van.

  Miviktorunk Őcsénnyel kapcsolatban kijelentette, hogy milyen jól tették a becsületes magyar emberek, hogy kiszúrták a gonosz vendéglős kerekeit. Persze nem gondolom, hogy Orbán antiszemita vagy muszlimgyűlölő lenne. Neki semmilyen nézete vagy karaktere nincs már. Ő csak hatalmat akar, és úgy gondolja veled együtt, hogy ez kell a magyarnak, hát legyen durrbele. Jönnek a választások. Hogy Vona most a fejére nőtt, hát az kissé kínos, de szerencsére az igaz magyarember a buzikat sem kedveli, tehát Vonáról el kell terjeszteni, hogy buzi… (de az lenne az igazi papedli, ha az utolsó pillanatban a választás előtt kiderülne, hogy nagyanyja cigány vót, nagyapja meg muszlim hitű török vendégmunkás… 😀 )

  Vonáék viszont észbe kaptak – talán Simicska hatott oda? – úgyhogy ők most már hivatalosan a felső szinteken nem zsidóznak. De hát ugyebár, hiszi a piszi…

 • Almási Alma
  2017 október 1
  3:28 de.

  Kétféle megtorlás volt a Tanácsköztársaság után.

  A fehérterror 1919 novemberben folyt, a tisztek, a rendőrség és a román hadsereg vett benne részt. Horthy ha akarta volna, se tudja leállítani a tiszteket. Lehár Antal ( a híres zeneszerző öccse) volt a tényleges fővezér.

  A széleskörű törvényes megtorlás még évekig folyt, pl halálos ítéletek.

  Kádár a salgótarjáni és más sortűzzel válaszolt a forradalmároknak, és próbálta a rendet helyreállítani. Sokan disszidáltak, még évekig folytak a perek. Kádár végülis nem ismerte el a Nagy Imre perében való felelősségét.

  Én nem látok különbséget a két személyiség között ezen a téren. Talán annyi, hogy Horthy személyesen soha nem adott parancsot a terror-akciókra, Kádár meg igen. Vagy csak a Biszku Béla túlkapása volt a sortűz, már nem is tudom, mert mindenfélét írtak Biszkuról egy időben.

 • Hajdu Tibor történész az 1919-es terrorról, hvg

  “Hajdu a vörös- és a fehérterror egészen ritka brutalitását azzal magyarázza, hogy az elkövetők az esetek jelentős részében az első világháborút végigharcoló katonák voltak, akik teljesen „elvadultak és […] megrészegültek a vérszagtól […], nyilván ittak is közben” és „megszokták, hogy a legjobb barátjuk mellettük esik össze egy golyótól”.”

 • GRATULALNOM kell HAZAI LAMPA soraiert ALMASI-hoz irt adataiert. Teljes valaosag volt minden sora.

 • Come on MIKLOS;

  Velnem ,hgoy elegge tisztan tettem soraimban, hogy NEM az egyen “kepessegeikre” hanem erkolcsi tetteikre jeleztem.

  Azert adtam neveiket mint, Adolf Schickleburger, Kin Jon Un, s mexicoi tomeg-gyilkos-kabitoszer bandajat.

  Kerem, felejtse el a WC-k tisztantartoit.

  Talan emlekezne; Minden tisztesseges munka Honorable !!!

 • A hozzaszollasokban kozolt “Nepbiztosper” eseteben.

  Az tisztan adta az adatokat, hogy a torvenytelen kormany, az u.n. Tanacskoztarsaga utanni “feher-terror” valojaban mi volt.
  Nem torvenyes ,hanem torvenytelen hatalom volt, mint ma az ISIS, vagy a TALIBAN, stb.

  A birosag negyet halara itelt, s a tobbit eletfogytiglani bortonre.

  DE egy sem lett kivegezve, sem be bortonozzve, mert mind ki volt engedve menni Moskvaba. Ahol 3-at a 4 kozzul szeretett Sztalin istenuk vegeztetett ki.

  De hogy a feneben vadolhatnak Horthyt azert?
  Miert soha nem vadoltak szeretet verengzo istenuket ?
  Na majd rikacsolnak ,hogy az Horthy bloging.
  A valosagot szeretik tagadni, felreforditani , s ellenezni. Az a maguk igazsaga ?

  Sot meg a LUKACS GYORGY ugyet is vitattuk mar itten.
  Lukacs parancsot adott 32 artatlan magyar katona gyilkolasara, hatalmat mutogatni. (8-at szazadonkent)
  Csupan egy (1) szazadparancsnok engedelmeskedett, aki kivegztetett 8 magyar artatlan magyar sorozott katonat.

  A “Feher Terror”, ill. a birosag azt a 8 embereletert csupan 8 evi bortonre itelete. Hol a “terror” abban ?
  Hasonloan a Kun Bela kivegzo osztaga,Tibor Samuelli, Csernyi es trasai altal akik szazakat gyilkoltak meg a leg-kegyetlenebb modon. Samuelli ongyilkos lett.
  Az nem volt buntetes am, sem terror.

  Lenne valaszuk arra?

 • Ms.ALMASI;
  Maga kedvnce ,majdnem mindenkihez cimzett soraiban engem alaptalanul minden tenyek ellenere vadolni valotlan allitasokkal.

  De soha nem volt kepes sem oszinte, valaszt adni arra az eggyetlen kerdesemre Magahoz, amit parszor kenytelen voltam meg-ismtelni a valassza hianyaban.

  Velem, kovette Maga azt egesz eletebn nem hinnem hogy az csupan az en kerdesemre tortenhetett volna.

  Tervzi azt kovetni elete vegeig is ?

 • Ms ALMASI;

  Buszken magasztalta Kadar elvtrsat.

  Velne hogy nem volt ver Kadar kezen ???

  Velemnyeiben jogistja Nagy Imre kivegzeset.
  De mi alapon ?
  Csupan a Kadar es tarsaiknak meg-menteseert Moskva haragja ellen ?

  Nem vadolom, sem itelnem Nagy Imret, eletfogytiglani kommunista volt fiatal srac koratol, tehat erkolcsileg kovette a szoviet kegyetlensegeiket.
  Sot, mint a Mezogazdasagi Miniszterium, Beszolgalattasi Osztlyanak vezetoje, igen sok kegyetlensegeket hajtott vegre. Nem levesebb mint 400,000 foldmuvest buntettek meg a “beszolgaltatas engedelmetlensegeert.

  De mi ember-elleni bunt kovetet el, amirt eletet pusztitottak a sajat elvtarsai ?

  Az a maguk szerinti igazsag szolgaltatas?
  Ketsegtelenul az volt.
  S mi lenne, ha jovoben ismet azon eleveik alatk uralkodhatnanak ismet ?

  Valaszolna arra ? Vagy csak tovabbi ragalmakat listaz?

 • Bendeguz, szépen olvasd el a válaszaimat, amint írtam, sorba… Kigyűjtöttem neked… 😀

  Almási Alma
  2017 szeptember 28
  9:21 du.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  4:42 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  5:04 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 29
  10:39 de.

  Almási Alma
  2017 szeptember 30
  2:01 du.

  Amit abban nem írtam meg, azt találd ki magad… 😀

 • “Velem, kovette Maga azt egesz eletebn nem hinnem hogy az csupan az en kerdesemre tortenhetett volna.

  Tervzi azt kovetni elete vegeig is ?”

  tervzem kovetni aztat… 😀 😀

 • Bendeguz!

  Mergelyirgik
  kérgérdérgésrerge
  gorgondorgolsz?

 • Bendeguz!
  Nergem bürgüszkérgén.
  Virgiszorgont orgokorgos vergezergetőrgőnerek targartom argabbargan a hergelyzergetbergen…

  Ergegyérgébkérgént pergedirgig mergegirgirtargam márgár arga cirgikkbergen irgis, hogygogy nergem volgortargam párgárttarga sorgoharga. Csargk szergemlérgélőrgő.

 • Mégis van fából vaskarika, illetve humorhoz affinitással rendelkező fizikatanárnő.

 • HAZAI LAMPA;

  Mi a fenere hivatkozott Maga megjegyzeseben amikor irta ,hogy
  Nagy Imre sirjat asta azzal hogy ;

  “nem ismerte el Kadar vezeteset”?

  “tetteit a forradalom alatt”

  ” es a tobbpart rendszert”

  Maga par-evtizedet teved, belatja azt ?

  Kadar nem volt “vezeto” csupan a forradalom leverese utan a Szoviet Hadsereg altal.

  Nagy mint eggyik “allam-miniszrerenek” nevezte ki.

  S mitt kovette el Nagy, a Warsaoi szerzides felmondasanak kenyszertitese mellett?

  Hol volt “tobb-part-rendszer 1956 Oktobereben ?

 • ALMASI soraia,ill. bevallasaira;

  Igen, az velheto volt mindeg kifejezeseibol.
  Az NEM az en “kitalalsom”.

  A celzatos, tervezett kegyetlensegek, verontasok minden erkolcsi eloiteletk nelkul a maga es elvtarsaknak a vallasuk.

  Mint a regi magyar mondas; “a viz nem valik verre soha”.

  De vegre bevallotta onmaga.

  Hat ki am az igazi “csokonyos mint a szamar”?

 • @bendeguz
  Lepiolamista kilofer izsamo aliszam aranmru bolimona.

 • Kelutuko kiszerra makka nemtagadol aztat…

 • Ms.ALMA;

  Walachian Vlad elvtrsa halt meg tegnap. Irja azt sirkovere !

 • HAZAI LAMPA megjegyzesere;

  Meg ha mind az nem is igen ment a napirenden 1960 utan ottan, de az elvtarsai mashol megallasnelkul gyakorltak, sot gyakoroljak maig is mind a kegyetlensegeiket ahol lehetosegeik all. Mint Kim e;vtarsa, aki meg sajat bacsikajat is, aki magasrangu vezeto volt a politburoban es a hadseregben is meggyilkoltatta csupan mert az oreg ficko elszunnyadt egy gyulesen. Feltestvere meg semmit nem kovetett, sem jelentett semmi veszelyt, de a ber-gyilkossai vegeztek vele. S letezik maig 200,000 sinylodve a kenyszermunka taboraikban.
  S miert eheztetik a nepet Venezuelaban?
  A helyzet Cubabna sem igen jobb, habar Obama nyitvahagyta a bank ajtojat nekik.

  Akar csak Hitler eseten, csak a halal valtoztatja meg oket, a jozan eszre es erkolcsokre nem szamithatnak.

 • Bendeguz79
  2017 október 1
  2:40 du.

  Arról az időszakról beszélek, miután az oroszok leverték a forradalmat novemberben. Nagy Imre a jugoszláv követségre menekült. De Kádár még hónapokig nem tudta megszilárdítani a hatalmát, 1956 decemberben még nem volt a kezében a tényleges hatalom.

  Formailag az új kormány miniszterelnöke volt és főtitkár, de az utcán és az üzemekben még zavargások voltak. Ebben az időszakban sokat számított volna neki Nagy támogatása. Ehhez az kellett volna, hogy Nagy ismerje el a Kádár-kormányt, és azt hogy hibázott. Kádár ugyanis csak a sztálinizmus ellen volt, de a szocializmust továbbra is akarta építeni. Miután Nagy ezt megtagadta, őt ellenségnek kiáltották ki, majd később kivégezték.

  A Varsói szerződés helyett Nagy a semlegességet óhajtotta Magyarország státuszának elfogadtatni.

 • Bendeguz79
  2017 október 1
  11:43 de.

  Bocs, én nem azt írtam, hogy nem voltak kivégzések az 1920-as években a Tanácsköztársaság idején elkövetett vétségekért.
  Mert alacsonyabb beosztású emberekből sokat perbe fogtak, elítéltek, akár ki is végeztek.

  Én csak azt hasonlítottam össze, hogy a fővádlottakat elengedték a SZU-ba 1920 után.
  Nagy Imrének és társainak nem volt ilyen lehetősége 1957-58-ban.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 30
  3:50 du.

  Szerintem közelebb áll a valósághoz a te meglátásod, mint Almáé.

  Alma: ” Az emberek nem egyformak, de egyenloen ertekesek.”

  Bendegúz:
  “Az emberi lenyek, alapjaban egyenloek, Legalabb is “egyenloen teremtettek”. A felszitiekben kisse kulomboznek egymastol, maskulomben fel sem ismernenk egymast.
  De az “egyenlo ertekeik”-ben valo megjegyzeset elleneznem kell.”

  Bizony sajnos van olyan ember, akiről nehéz megmondani, hogy minek is él, mert csak a bajt és a gondot okozza embertársainak, pl. Hitler ilyen volt.
  Aki materialista, az mindenféle magyarázatot kitalálhat erre, ami nem fedi a valóságot.

  A keresztény alapokon nyugvó kultúra ezt a kérdést Isten hatáskörébe utalja. Az a lényege, hogy Isten kezében a hatalom. Isten dönt az emberek sorsáról, ő adja és elveszi az életet.

 • Almási Alma
  2017 október 1
  9:13 de.

  A budapesti kispolgárok között több antiszemita lehet, mint vidéken. Nekem egyszer a földalattin magyarázta egy elkeseredett, idős nyugdíjas nő, hogy ki mindenki volt zsidó, mikor ő még a tanácsnál dolgozott.

  A felső középosztályban is van antiszemitizmus, ezt látjuk a mai politikai csatározásokban, ami a pártok felső vezetése között zajlik. Persze a rendszerváltás előtt ilyen nem volt, mert egy párt volt és egy jelszó ( marxista ideológia).

 • @lámpa
  “Bizony sajnos van olyan ember, akiről nehéz megmondani, hogy minek is él, mert csak a bajt és a gondot okozza embertársainak, pl. Hitler ilyen volt” – hát igen, alapjában véve ez egy echte Hitleri gondolat…

  Hogy tudsz ilyen ostobaságot megfogalmazni? Na jó, Bendeguztól már megszokta az ember… De te?

  Most más kérdés, hogy a vallások – jelesül a kereszténység is – azt vallják, hogy Isten a legkisebb porszemet is (nemhogy egy népvezért!) céltudatosan és NEM VÉLETLENÜL teremt. De az evolució elmélete is nagyjából ilyesmit mond: a létrejövő különféle rossz, jobb, vagy nagyon jó egyedek véletlen létrejötte által fejlődik a rendszer.

 • Alma 9:15, olvasni tudsz? Mert az írás nem nagyon megy. Várom evolúciós magyarázatodat, hogy Hitler szerinted mit tett hozzá az emberiség fejlődéséhez. Sokkal szimpatikusabb a keresztény magyarázat, miszerint Isten útjai kifürkészhetetlenek, ezért nem veheti az ember kézbe az isteni igazságszolgáltatást, pl. ki méltó az emberi életre vagy nem.

 • Almási 9:15, én azzal a véleménnyel értek egyet, hogy Hitler uralma alapvetően tévedés volt. Egy pszichopatikus személyiség megtévesztő politizálása. Sokan azt hitték, hogy a német nemzeti érdekeket védi. Miközben a végsőkig túlhajtotta az irracionalitásba. Pl. görcsösen próbálta megmagyarázni, hogy minek él az alacsonyabb vagy a magasabb rendű népfaj. Ezek a gondolatok spekulációk, amibe már mások is bediliztek.

 • Na akkor, kedves lámpa!

  Nem Hitler csinálta a II.Világháborút, nem Hitler találta ki a nácizmust, de még a Holokausztot sem.

  Hanem fordítva. A társadalom került egy bizonyos anyagi és mentális állapotba, amely rátalált Hitlerre. Ha a társadalom állapota másmilyen, Hitler talán egy háromgyerekes, agresszív tucat-apa lett volna, aki néhány pofont lekever naponta a családjában. De még ennyi rossz se biztos róla.

  Történetesen most éppen egészen jól lehet tanulmányozni a mai folyamatokon azt, hogy mi történt akkor (meg hogy mi fog történni MOST… 🙁 )

  A folyamat egészen jól követhető, ha sikerül megtalálni a kiinduló hatást. A II: Világháborúra nem vállalkozom (mert nem éltem akkor, és történész sem vagyok), de a leendő III. elemzését megpróbálhatom… Slágvortokban…
  ______________________________

  Technikai fejlődés – olajigény – közelkeleti feszültségek – Izrael megalapítása – palesztin kérdés – Afganisztán – a SZU összeomlása – Arab Tavasz – 9/11 (a III. Terrorista Világháború kezdete) – a globális gazdaság részleges összeomlása (főleg a virtuális pénz ellenőrízhetetlen felfuvódása miatt) – Amerikai fordulat (Trump) – internet (korlátlan telekommunikáció) – népvándorlás (menekültek, migráció) – európai pánik (veszélyérzet) – …

  És most jön majd az új Hitler. Talán Orbán, talán más…

  végül: új (arab?) holokauszt…
  ______________________________

  Várom az ellenvéleményeket…

 • Csak azért nem írom biztosra, hogy az új Hitler Orbán lesz, mert véleményem szerint ő túl kisszerű, túl labilis és szétesett már egy ilyen összecsapás levezényléséhez.

 • Alma, tul soteten latod a helyzetet.
  en nem igy latom.
  Orban a magyarokat akarja vedeni a bevandorloktol. , amit meg lehet erteni.En is azt tennem.A magyaroknak NINCS szukseguk idegen tomegekre, nem csak azert mert kis orszag, hanem mert nem tud igazabol vedekezni.

 • Hitler egy orult volt, ezt ma mar mindenki tudja. Kisse fura, hogy ennyi ev utan Orbant Hitlerhez hasonlitod. Hitlernek a zsidosag volt a fo maniaja, amit kiirtott amennyire tudta.
  Orbannak nincsennek ilyen termeszetu maniai , szerintem csak a magyarok erdekit latja.

 • Alma!

  Már kezdtem szimpatizálni veled…(bár sok dologban eltér a véleményünk)a cikked miatt,de ez az utolsó bejegyzésed bizony
  kiverte a biztosítékot nálam és gondolom nem vagyok egyedül,
  Orbánt Hitlerhez normális,tárgyilagos ember nem hasonlítja,akkor sem a ha ellenzékben van…csak egy fanatikus,lekötelezett… baloldali ,kínjában gyűlölködő ember!

 • és nem azért,mert labilis,kisszerű(nagyon is stabil,értelmes,becsületes)hanem azért,mert nem tapad gyilkosság a kezéhez,mint Hitlernek,meg egyébként a sok még szabadlábon lévő,vagy
  büntetés nélkül már elhunyt komcsinak,szocinak…
  De ugye nincs is szüksége ilyen módszerekre,szerencsére sem most,sem a jövőben!

 • Szerencsére sem a fasizmus,sem a kommunizmus nem ismétlődhet meg,sokak bánatára a szocializmus sem.
  Na barátkozni kellene a gondolattal,meg azzal,hogy mostanság kik is uszítanak utcai felkelésre,erőszakra(AMIBŐL GYILKOSSÁG IS LEHET?),remélhetőleg megfékezik a csőcseléket időben!!!!

 • Figyelő!

  Nagyon igazad van,a baloldali ellenzék hívei “fantáziálnak”
  kínjukban ,ítélőképességük hiányában teljesen elszakadnak a
  valóságtól!
  Az ellenzék,különösen a baloldali ,de a Jobbik is sikeresen “irtják” egymást…igaz szerencsére vér nélkül,de eredményesen!

 • Figyelő

  Bár nem itthon élsz,különösen dicséretes,hogy elismered,értékeled azt,hogy egy ilyen kis ország kormánya a magyarok érdekeit képviseli kétes migránsokkal szemben!(bizony sokba kerül!!)
  Bár kis ország vagyunk,de megtettük a szükséges intézkedéseket
  határzár,kerítés és mindezt nem kis pénzből!(egyre többen követik a példánkat!!)
  Mellesleg ezzel több nyugat-európai országnak is segítettünk,amiért nekünk járna pénz(nem kevés!!!)a kvóta helyett,amit persze nem fogadunk el!!!

 • Figyelőnek igaza van, Orbánnak nincsenek elvei – ez egy kissé még talán rosszabb is, mint Hitler, mert ő csak meg akar lovagolni egy irányzatot a hatalom érdekében, Hitler viszont már előre megírta a téziseit…

  Orbán nem véd meg minket semmitől, hanem éppen ellenkezőleg ránk hozza a bajt, mégpedig több formában is.

  Marcsikám, ne ugorj nekem, az igazán nem volna szép, hogy egyik magyar ember a másiknak a torkát harapja el egy mégoly nagyszerű állami vezető kedvéért… Maradjunk abban, hogy te Orbánban látod a nagyszerű jövőt, én meg nem azt látom benne. És aztán majd együtt várjuk ki a végét…

 • Botka mai lemondására: Tisztul a helyzet. Az MSZP mostanáig azt hitte, hogy legalább az unott, kényelmes, vakocska baloldali választóakat maga mögött tudja. Most rá kell ébredniük, hogy már nem. Hogy ez a 10% körüli népszerűség csak annak az eredménye, hogy nem látnak mást a porondon. De most sokan kénytelenek lesznek körülnézni… A helyzet nem rózsás, de innen talán el lehet indulni, mert eddig csak egyre befelé mentünk a zsákutcába…

 • Boda Marcsi,

  ” … mostanság kik is uszítanak utcai felkelésre, erőszakra (AMIBŐL GYILKOSSÁG IS LEHET?), remélhetőleg megfékezik a csőcseléket időben!!!! ”

  Nnna, hat akkor hadd kuldjek a cikket, videokkal, ami bemutatja az amerikai komcsi csocseleket:

  https://www.naturalnews.com/2017-10-01-antifa-video-footage-kill-zone-murdered.html

  Ha nem tudnal angolul, az az “erkolcsi” mondanivaloja a cikknek, hogy az elvtarsak lefureszelt csovu puskakkal es egyeb fegyverekkel jarnak “ellentuntetni”, mikozben megprobaljak torbe csalni az ellenfeleiket. Es allitolag ok az anti-fasisztak.
  Oh ja… majd elfelejtem: Az amerikai media, sot meg a rendorok is hanyagoljak a riportot. Vegulis kit erdekel ha meg tobb lovoldozes lesz Amerika utcain, nemde?

 • Miklos Kedves Miklós. Bodát könnyű meggyőzni, Ő a brosurák világában él, elkötelezett Orbán hívő. Teljesen értelmetlen a videod. A szélsőségesen gondolkodók mindenhol megtalálhatók, sokszor nem is meggyőződésből, hanem csak a balhé kedvéért. Emlékezzél légyszíves 2006 rombolására. Miután mindkét oldalon létezik a szélsőség, így nem hozható fel pro és kontra. Egyébként senki nem uszított erőszakra, polgári engedetlenségre szólt a felhívás, aminek köze sincs az erőszakhoz. Azt sem a “baloldali” pártok hirdették meg tudomásom szerint, hanem a Fidesz gyermekeiből alakult pártocska.
  (Mielőtt félre értenéd, az erőszak minden formáját elítélem, inkább keményen dolgoztam, hogy ne kelljen fegyver fognom).

 • Llanfair,

  ” Teljesen értelmetlen a videod. A szélsőségesen gondolkodók mindenhol megtalálhatók, … Miután mindkét oldalon létezik a szélsőség, így nem hozható fel pro és kontra. Egyébként senki nem uszított erőszakra, polgári engedetlenségre szólt a felhívás, ”

  Gondolom nem jutnak el Irorszagba a hirek Amerikarol. Hadd segitsek:
  A jobboldali “szelsoseg” bekesen es bejelentetten felvonul, vagy beszedet akar mondani valamelyik egyetemen, mire a “polgárian engedetlen” “baloldal” rajuk tamad vascsovekkel, gyujtogat, randalirozik, mikozben nincs engedelyuk az “ellentuntetesre”.
  Ez szinte mindennapos dolog ma Amerikaban. Dolgoznak a Sorosjugendek. Ez neked polgari engedetlenseg?

  Na es termeszetesen ugyanezt tervezik a Sorosjugendek Magyarorszagon is. A taktika ugyanaz lesz.

 • Miklós!

  Köszi,már azt hittem,hogy Amerikában minden oké…..
  Llanfair!

  Veled nem érdemes vitatkozni,ezt rég tudom!
  Én ugyanis képben vagyok és pontosan tudom,hogy nem a Fidesz,hanem a NÉP !lázadt fel a hazug,becstelen Gyurcsány kormány ellen.
  Öszödi beszéd,56-os operaházi megemlékezés pont Fletótól stb.
  Én az ablakomból láttam a vízágyukat,”név”nélküli rendőrök “intézkedéseit”,meg a TV csatornákon egyenes adásban.
  Az tény,hogy minden felkelésben,forradalomban vannak szélsőséges,kulturálatlan elemek,de erőszakra csak így tudnak reagálni.Aztán a TV székházba először normálisan kértek bebocsájtást….nem kaptak.
  Nem mellékes az sem,hogy Orbán még ugye nem lövetett ártatlan
  emberekre,míg Fletó igen(szemkilővés volta a divat….)
  Te honnan? és mit láttál?

 • Almási Alma
  2017 október 2
  9:13 de.

  “Nem Hitler csinálta a II.Világháborút, nem Hitler találta ki a nácizmust, de még a Holokausztot sem.”

  Érdekes, én pont az ellenkező véleményen vagyok. Nem lehet levezetni a német társadalomból Hitlert (nemcsak azért, mert osztrák volt). Tévedések sorozata vezetett odáig, hogy a kancellári székbe került, és teljhatalmat szerzett.

  Nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy Hitler saját egyéni döntésén múlt sok akkori esemény. Saját ötlete volt, hogy megtámadta a Szovjetuniót, hogy “életteret” akart a német lakosságnak szerezni, vagy a zsidókérdés végső megoldási módja.

 • Bendeguz79
  2017 szeptember 30
  3:50 du.

  “Pont az amiben a nagy kulombseg letezik, az egyeni cel, magatartas es erkolcsi viselkedeseiken.”

  Ezt a gondolatot is kiemelném, mert nagyon megegyezik vele a tapasztalatom. Bizony, nagy különbség van az emberek között, ha az egyéni célokat, a magatartást és az erkölcsi döntéseket nézzük.
  Tényleg nem lehet egy lapra tenni, mondjuk egy Hitlert, egy Horthyt meg egy Teréz anyát. A három személy életműve nehezen mondható egyformán értékesnek.

  “A felszitiekben kisse kulomboznek egymastol, maskulomben fel sem ismernenk egymast.”
  Az is igaz, hogy az emberek nagyjából egyformának születnek, bár a felszínen vannak különbségek, szerencsére. Ez a mai ember számára természetes.
  De a gyarmatosítás korában a fehérek (nyugat-európaiak) különlegesnek látták magukat, és megkülönböztették magukat a sárgáktól, feketéktől, barnáktól.

 • Miklós!

  Llanfairnek írt válaszoddal teljesen egyetértek!
  Lehet kulturáltan engedéllyel és törve zúzva,vascsövekkel engedély nélkül tüntetni.Még mondja valaki,hogy nincs itthon demokrácia….!!!

 • Miklós Szándékosan magyarázol félre, vagy rosszul írtam? ? Azt írtam, hogy a szélsőségesek mindkét oldalon eszelősek. Pont, új bekezdés.
  A magyar pártocska nem erőszakkal fenyegetődzött, hanem polgári engedetlenséggel. Pont.

  Azt pedig, hogy a “Sorosjugend” mit akar ősszel, azt a Fidesz jelentette be, Ők ismerik egyedül a “forgatókönyvet”. Soros szólt nekik? A békés szélsőjobboldaliak? Újat tanultam.
  Fogok vagy 1600 TV adót, elég jól el vagyok látva hírekkel, köszönöm. A magyar adókat is látom, de nem sok haszna van, mert szinte 24 órában a migránsokról beszélnek. Az nem hiradó.
  A 2006-os zavargásokat nem tudjátok a baloldalra kenni, túl sok bizonyíték szól a jobboldal ellen. Jó a propaganda, Jézust is be tudják mártani, de sajnos ez nem változtat azon, hogy a jobboldaliak állnak a pusztítás mögött.
  Tudod, elhiszem, hogy Soros a főgonosz. Azt is elhiszem, hogy Soros 007-es James Bond az egész világot el akarja pusztítani. Nem ismerem, még ez is lehet. De a 2006-os pusztítást ha Ő rendezte, akkor a jobboldalnak fizetett érte. Azt nem tudom, mennyire jobboldalnak, de a jobboldalnak. Az őszi esetleges zavargások sem jók a baloldalnak, tehát ha Soros áll mögötte, akkor Soros a Fidesz pártján áll, és minden Soros ellenesség bábjáték. Ez így túl bonyolult. Az biztos, ügyesen bedobták a köztudatba a zavargásokat, ebből csak jól jöhetnek ki.

 • Boda Marcsi Kedves Marcsi. Eszembe nem jut veled vitatkozni. Előbb iszom egy italt a “jani-charlie” duóval, mint Téged próbáljalak lebeszélni a brosúrák bemásolásáról.

 • Llanfair!

  Én sem vitatkozom,pláne,hogy képben vagyok,voltam és főleg itthon,tényeket írtam,meg ugye másnak próbáltad bizonygatni azt, amiről
  fogalmad sincs,és ugye cáfolták az állításaid,mert ők is itthon élnek….!
  Igyál,én is becsaptam egy jó konyakot!
  Egészségedre!

 • Különben soha senkitől nem hagytam magam befolyásolni a vélemény nyilvánításomban a tapasztalataim szoktam leírni,nem brosurákat,
  ukászokat…bár ezt Te is tudod!

 • Almási Alma
  2017 október 1
  3:37 de.

  Szerinted mit kellett volna tennie Horthynénak? Mi volt a baj a házmesterséggel?

  Anyu anyai nagymamája pl. a legkisebb volt a családban, és tizenegyen voltak testvérek. A nagyobb lányok cselédként szolgáltak városi házaknál.

  A megesett lányokat soha nem segítette senki még egy pelenkával sem a városi “urak” részéről. Hazavitték a babákat, és a szülők nevelték őket is. Szegény parasztok voltak, de egy unokát sem adtak a lelencbe.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 29
  8:21 de.

  Egy családi emlék a szocializmus idejéről.

  Nagynénémékhez betört egyszer egy orosz kiskatona az 1980-as években. Valami külső építési munkán voltak a laktanyán kívül, miközben meglépett.
  Azt mondta, hogy éhes volt, és szerencsére nem támadott meg senkit. Csak ételt keresett, vagyis inkább összeharapdálta a spájzban, amit talált. Miközben beszorították valahogy a spájzba, hívták a rendőröket.
  A rendőrök hívták az orosz laktanyából a megfelelő szerveket. Nagynéném látta, hogy halálra rémült, mikor meglátta a kocsiból kilépőket, akik a laktanyából jöttek.
  Köztudott volt, hogy brutálisan fegyelmezték őket. Valószínű, hogy a hazájukban is azért tettek meg sokmindent a vezetésnek, hogy vissza ne jöjjön a terror időszaka. Amire az orosz fiatalok nem emlékezhettek, de a szüleik arra nevelték őket, hogy a vezetőnek minden parancsát teljesíteni kell.

 • hazai lámpa
  2017 október 3
  2:57 du.
  ________________________
  Almási Alma
  2017 október 2
  9:13 de.

  “Nem Hitler csinálta a II.Világháborút, nem Hitler találta ki a nácizmust, de még a Holokausztot sem.”

  Érdekes, én pont az ellenkező véleményen vagyok.
  _______________________________

  Biztos voltam benne… 😀 😀

 • Llanfair,

  ” Miklós Szándékosan magyarázol félre, vagy rosszul írtam? ? Azt írtam, hogy a szélsőségesek mindkét oldalon eszelősek. Pont, új bekezdés.”

  Ertelek, de az USA-rol volt szo, nem Irorszagrol. Amerikaban nem tul sok szelsosegest talalsz a jobboldalon. (A nacik, mint cocjalistak, a “baloldalhoz” tartoznak.)
  Akiket a fenn emlitett Sorosjugendek es az amerikai bolsi media szelsosegeseknek hiv teljesen normalis emberek (a KKK-n kivul), csak nem kell nekik a “haladas”.
  Amerikaban ma szinte kizarolag csak a Sorosjugendek es a bekegalambok randaliroznak. Am az lehet hogy hamarosan meg fogjak unni egyesek. Akkor majd szolhatsz.

  “” Azt pedig, hogy a “Sorosjugend” mit akar ősszel, azt a Fidesz jelentette be, Ők ismerik egyedül a “forgatókönyvet”. Soros szólt nekik? “”

  Nem hinnem, de aranylag konnyu beepulni az elvtarsak soraikba.

  ” A békés szélsőjobboldaliak? Újat tanultam. ”

  Csak azert, mert a cocjalista vadorzokat kinevezted jobboldalinak, ami ketszeresen is nevetseges.

  ” A 2006-os zavargásokat nem tudjátok a baloldalra kenni, ”

  Ehhez nem ertek, nem voltam ott, es a hireket sem olvastam akkoriban Magyarorszagrol. Ezt vitasd meg a Magyarorszagon elokkel.

 • @lámpa
  “Szerinted mit kellett volna tennie Horthynénak? Mi volt a baj a házmesterséggel?”

  Semmi… Csak jelezni akartam, hogy nemcsak komcsi, hanem horthy-kapcsolataim is vannak… Kis ország, mindenki mindenkit ismer… 😀

 • Almási 8:33, veled nagyon nehéz bármiben is egyetérteni, mert azt hiszed, hogy mindenben tudós vagy. A demokrácia egyik alapelve az, hogy a törvény előtt minden ember egyenlő. De azt is magában foglalja, hogy az ember személy szerint felel a tetteiért a törvény előtt. Tehát nincs kollektív bűnösség.

 • 1 “A demokrácia egyik alapelve az, hogy a törvény előtt minden ember egyenlő.”
  Tuggyuk.

  2 “De azt is magában foglalja, hogy az ember személy szerint felel a tetteiért a törvény előtt. Tehát nincs kollektív bűnösség.”
  Tuggyuk.

  Kedves lámpa, ez már a második hozzám-szólásod, aminek nincs értelme. (a többi is ilyesmi, csak nem volt kedvem rámutatni.)

  Nem vagy formában. Legfeljebb arról kezdhetünk vitát, hogy
  “Almási 8:33, veled nagyon nehéz bármiben is egyetérteni, mert azt hiszed, hogy mindenben tudós vagy.”

  De erről nincs értelme. Nem vagyok ugyan mindenben tudós, de ha hozzászólok valamihez, akkor azért abban nem vagyok analfabéta. Ha pedig határozottan bizonyításra adom a fejem, akkor igen, abban tudÓ vagyok. Ugyanis mielőtt diskurzusba lépek egy témában, előbb magamat mérem fel.

  Nem azzal kell egyetérteni, vagy nem egyetérteni, hogy tudÓ vagyok, vagy sem, hanem azt kell megfontolni, igaz-e, amit írok?

  Az a bajom veled konkrétan, hogy összevissza írsz, okosat is, meg marhaságot is, aztán egy kis idő múlva gondolsz egyet, és pont az ellenkezőjét, mint előzőleg. Esetleg azzal érvelsz, amivel én érveltem, de úgy csinálsz, mintha én az ellenkezőjét írtam volna. Vagyis csapkodsz összevissza. Néha ezen mulatok magamban, de azért inkább fáraszt. Szerintem, mielőtt bármilyen vitába belemennél, előbb gondold végig magadban, hogy egészen pontosan mi is az álláspontod. És tisztítsd meg az érzelmi hullámzásoktól a gondolataidat. Nem szükséges az ellenfelet utálni vagy sértegetni, pláne, ha biztos vagy az igazadban.

  Figyu, én már öreg vagyok, vitákban is tapasztalt. Nagyon nagy lelki probléma lenne neked, ha legalább az ilyen tanácsaimat megfogadnád? Hidd el, jó szándékkal mondom… Nagyanyád lehetnék… 😀

 • Almási Alma
  2017 október 4
  4:27 du.

  Kialakult egy kis fenti vita köztetek arról, hogy az emberek egyenlőek-e?
  Bendegúz, Figyelő és te háromféle választ adtatok.

  Én felhívtam a figyelmet, hogy szerintem Bendegúz nagyon jó választ adott, és ezzel leírta a demokrácia egyik alapelvét. Ti. a törvény előtt mindenki egyenlő. A lusta és a szorgalmas is. De az embernek nem a tulajdonságai határozzák meg a sorsát, hanem az egyéni, szabad döntései.

  A kommunizmusban az volt az alapelv, hogy mindenben legyenek egyenlőek (és uniformizáltak) az emberek, pl. a fizetésben vagy a kultúrában is. Ez megbukott, ennyiben igaza van Figyelőnek.

  Amit te próbálsz mondani (egyformán értékesek az emberek), az sajnos nagyon jellemző a mai túlzott liberálisokra. Ez ti. az egyéni felelősség kérdése. A liberálisok ugyanis túl sokat beszélnek a jogokról. Kevesebb szó esik a kötelességről, és arról, hogy a törvény előtt mindenki saját személyében felel a tetteiért. Nem a Heller asszonyt és nem a tanító nénit vagy a nagymamát kérik számon, ha valamit elkövet, elront az ember.

  Vegyük pl. Hitler esetét. Súlyosan torzult személyiség volt, de ettől még többé-kevésbé normális politikát csinált az 1940-es évekig. Utána hozta meg a döntést a végső megoldásról. Tehát: ez sajnos az ő döntése volt, és az erkölcsi értékrendje befolyásolta.

  Van még kérdésed?

 • Hozzád? mNincs.
  Kiválóan megvagy Bendeguzzal, és ennek örülök…

 • Almási Alma
  2017 október 5
  11:11 de.

  Ne is mondj véleményt a túlzott liberalizmusról, még megártana!

  Maradj inkább a személyeskedésnél, az jól megy neked.

 • Személyeskedés? Hozzád képest? 😀

 • Alma, egy vilag dolt ossze bennem,megtyudtam, Te ki is vagy valojaban. Veletlenul a Facebookra tevedtem………!
  De ahhoz kepest jobb a kep rolad, mint amit eredetileg rolad gondoltam.

 • Kedves Figyelő!

  Jesszusmária, mi történt?
  Nem tudtad, ki vagyok? 😮
  És mit gondoltál rólam EREDETILEG?
  De tényleg… 😀 😀

  (Csak nem SZAKMAILAG találtál rá valamilyen infóra… 😮 Azt ne hidd el..)

 • Alma! Fönn vagy a face-n? Én kerestelek, de csak egy Almási Annát találtam.

 • Azt hiszem, ennél a dolgozatnál csúcsot döntött a komment szekció. Közelebb kerültünk a 400 hozzászóláshoz, mint voltunk a háromszázhoz.

  De, hogy a medrébe tereljem a témát, vagyis a kommunistákra, emlékezzen róluk egy autentikus személy, aki maga is érintett volt. Életét nézve nem volt ő és felmenői se más, mint juhász, akik egész életükben rajongtak az állatokért és pihenés nélkül dolgoztak:

 • Drizari
  2017 október 6
  2:43 du.

  Amire a videóban fölszerettem volna hívni a figyelmet, az 29:30-tól kezdődik.

  Ezzel a kezdéssel próbáltam beállítani, nem tudom, miért nem sikerült.

 • @talalom
  majd megkereslek… 😀

 • Anna nem vagyok…

 • @talalom
  bejelöltelek…
  Közös ismerőseink Bánfi Miklós és Nagy Dénes Lajos..

 • talalom
  2017 október 6
  2:31 du.

  Most, hogy Figyelő rám hozta a frászt,felmentem én is a facebookra, vajon ki lehet Alma, hogy a jó Figyelőben egy világ dőlt össze, de nem találtam rá különösebb okot!
  Csak egy szép arcú kedves hölgyet,szivárványos sálban..!

 • @Besancon

  Figyelő jól összekevert benneteket…
  Igaz ugyan, hogy több szivárványos sálam van, de a Facebookon nem viselem egyiket sem… 😀
  Figyelő nem is a face-n talált rám, hanem egy magánfórumon, ahová régebben mindketten jártunk. Én egyébként azt hittem, ő már régebben rájött, ki vagyok, ahogy falusi is rögtön kapcsolt annakidején… 😀

 • @Drizari

  Igen, ez a téma is legalább olyan kibeszélni való, mint a Holokauszt. Itt Magyarországon különösen, ahol a kezdeti borzalmakat a kádári politika képes volt a nép szemében legalább is ambivalenssé tenni 40 év alatt… Azok, akik elhagyták az országot, persze másképp látják, mint akik végigcsinálták itt…

  Egyébként filmedről az jutott eszembe, hogy ahová nyaralni jártam gyerekkoromban (nagymamámhoz, vagy bárhová vidékre, MINDENÜTT tartottak teheneket. Tejet nem is vettünk vidéken boltban, csak szomszédnénitől. Ma is járok arrafelé, de senki sem tart már tehenet… Hmm…

 • Illetve a falusi piacon egy asszony szokott kecsketejet árulni. Mivel én még gyerekkoromban nagyon sok kecsketejet ittam (szomszédnénitől azt is), egyszer vettem tavaly ettől a piaci asszonytól. Jó drága volt ugyan, de NEM VOLT KECSKETEJ, mert annak öszehasonlíthatatlanul MÁS AZ ÍZE… 😀

 • Olyan ez, mint a muszlim szörnyűségek. Ilyesmiről van film, arról meg, hogy “egyszerű munkásgyerek létemre ingyen járhattam egyetemre” valahogy nincs…

 • Arról meg pláne nincs, hogy
  “oszt hazavittük a közösből a kukoricát, azon hízlaltam a háztáji libáimat, építettünk is két év alatt szép házat a faluban fürdőszobával. A TSZ persze vesztességes vót, és azoknak a naplopóknak, akik ott gürcöltek a kukorica termesztésével, alig fizetett a munkaegységük!”

 • Kedves Alma, ne kivand , hogy megmondjam, eredetileg milyennek tartottalak.
  Amit itt mutatsz magadrol, nekem jobban tetszik, legalabb itt oszinte vagy.

 • ALma, te tenyleg a “Mutter “vagy?
  Kerek erre, oszinte valaszt.

 • Almási Alma
  2017 október 6
  6:32 du.

  Oppsz, ez nagyon demagógra sikeredett! Ma fizessenek az egyetemi tanulmányaikért Lázár János, Mészáros Lőrinc és társaik gyerekei, de változatlanul ne fizessenek a tehetséges, de egyszerű családok gyerekei. Egyetemi ösztöndíjrendszer működik nálunk is, és nagyon sok tehetséges fiatal pályázik külföldi egyetem ösztöndíjas helyeire, sajnos közülük kevesen jönnek haza.
  __________________________________________

  Ami meg a háztáji gazdaságok működtetését illeti, benne volt a TSZ kukoricájának hazavitele egy bizonyos mennyiségig, amennyire szólt a szerződése.
  Nem gondoltam volna, hogy képes vagy két témában is teljesen félrevezető demagóg hozzászólást elereszteni.
  A háztáji gazdaság működéséhez a kormányrendeletnek megfelelően a TSZ-ek biztosítottak földet, tenyészállatokat, gépeket, minőségi vetőmagvakat. Vagy, aki háztájiban nevelt vágásra bikákat, a szerződésben meg volt határozva, hogy meddig és milyen súlyúra kell nevelnie a bikákat, és a bikanevelés élelmezéséhez mennyi tápot és takarmányt vihet haza a TSZ-ből. Ugyanígy volt a sertésekkel is, szerződött a TSZ-el, hogy mennyi malacot visz haza fölnevelni. A háztájik működtetésében nagy szerepet játszottak a takarékszövetkezetek és az ÁFÉSZEK is.

  2013-tól ismét meghirdették a háztáji gazdaságok beindítását. Részleteit nem ismerem, mert nem érdekelt, nem néztem utána, de az országban autókázva ma még a nyomait se látom.

 • Alma!

  Én is tudom “ki vagy” – bár nem dőlt össze bennem egy világ.
  “Elejitől fogva” sejtettem – rá is kérdeztem, és falusi bingózott rá!-:)))))

 • Figyelő
  2017 október 6
  6:45 du

  “…Amit itt mutatsz magadrol, nekem jobban tetszik, legalabb itt oszinte vagy…”

  Máshol talán nem őszinte?

 • Almási Alma
  2017 október 6
  6:32 du.

  Jancsó Miklós: Oldás és kötés

  Latinovits Zoltán főszereplésével. “Jámbor Ambrus sebész keresi a helyét, mind egzisztenciálisan, mind érzelmi és magánéleti egyensúlyában. Ádámfy professzor, a „lecserélendő régi értelmiségi” egy hihetetlenül nehéz szívműtéttel bebizonyítja, mennyire érti a szakmáját. Újraéleszti, visszahozza az életbe a betegét, akiről már mindenki, köztük Jámbor is, lemondott. Ambrusnak megrendül a hite önmagában, és kérdőjeleire választ keresve hazautazik az édesapjához. Az apja paraszti környezetben él egy tanyán, a sebész itt próbálja megtalálni a helyét és önmagát.”

 • Almási Alma
  2017 október 6
  6:43 du.

  Azt meg tudnád mondani, hogy egy volt tsz-tag hogyan tudna erről filmet csinálni?

  Képezze át magát rendezőnek, ismerkedjen kormánytagokkal, akik a Nemzeti Filmalapról döntenek, indítson országos napilapot, ahol erről írnak?

  Bizony, vannak elfeledett szociológusok, akik erről a témáról írtak vidéki lapoknál. De arról nem ők tehetnek, hogy ez nem került be a magyar közvélemény fősodrába.
  De ha szerinted az érintettek tehetnek róla, akkor én kérek elnézést …

  A tsz-ről bizony határozott véleménye volt a tagoknak, rossz és jó is, mindenkinek más a helyzetéből és lehetőségeiből adódóan. Nem tudom, honnan vetted az idézetet, te találtad ki?

 • Kedves Figyelő, akkor most már csak az a kérdés, akkor figyeltél meg jobban, vagy most. Azért az óvatosságot ne add fel, mert én akkor is ugyanilyen voltam, és ugyanilyen őszintén írtam. Komcsi. Vagy libsi. Vagy libsikomcsi.

 • Most már engem is szétvet a kíváncsiság, csak azt kívánom, nehogy Apró Piroska legyen. 🙂

 • @Figyelő

  Igen. 😀

 • @Drizari

  Persze, benne volt a szerződésben, hogy “egy zsák kukorica”, de “véletlenül” tudom, hogy az ilyesmi hogy ment. Mindig az utolsó zsák volt épp az az egy… 😀

  Nekem mindegy, volt ahogy volt, senkin sem kérek számon egy kis simliskedést, belefér, legfeljebb magamban mosolygok. De azt utálom, ha mindenki megjátssza magát és a nagy erkölcsi orákulumot. Tudjuk, az egész “kommunizmus” csupa áldozatból meg belülről bomlasztóból állt… Állítólag… És mindenki becsületesen dolgozott, nem korrumpált, vagyis az erkölcsi magaslatokban szárnyalt.
  Persze néha volt ilyen is egy-egy, például te, meg ÉN !!! 😀

 • A legnagyobb csacskaság, hogy most azon töprengtek, ki i vagyok én… Ha ideírom az igazi nevemet (juszt se írom, had izguljon, akinek az kell 😀 ), akkor sem lesztek okosabbak, mert a leghétköznapibb akárki vagyok. Fizikus – és talán találhattok néhány tudományos cikket, ha rám kerestek. (Nem az Almára!) Figyelő azért rendült meg, mert vagy 15 éven át jártunk ugyanarra a fórumra… Álnéven. És itt nem ismert fel. Pedig a stílusom ugyanaz, és a mondanivalóm is mindenkor libsikomcsi… 😀

 • Körtési Körte informatívabb? 😀

  Az igazsághoz tartozik, hogy az első fórumon, ahova jártam, kipécézett egy troll, és megpróbált halálra szekírozni. Minden hozzászólásomat szétcincálta, mindenhová utánam jött, egy betü különbséggel regisztrált, hogy a többieket félrevezesse, és a nyilvános e-mail címemre trágár leveleket írt. 10 éven át piszkált, más fórumokra az én nickemen jelentkezett be (még olyan is volt, hogy az én e-mailomat adta meg, úgyhogy én kaptam a “megerősítési kérelmet”… 😀

  Akkor megmondtam nyilvánosan, hogy én minden fórumra MÁS NÉVVEL fogok bejelentkezni, és majd szólok annak, akinek akarok, hogy “kukucs”…

  A trollom már nincs meg szegény kb. 4-5 éve, de az óvatosságom megmaradt.

 • Almási Alma
  2017 október 7
  2:07 du.

  Nem erről szól az az időszak (41 év). Persze, sokan ügyeskedtek a “tiéd az ország, magadnak építed” jelszava alatt, vitt szinte mindenki mindent haza, ami a keze ügyébe került.

  Még azt is elhiszem, hogy akadtak teljesen naiv párttagok, akik semmit nem tudtak a megvalósult diktatúráról, a besúgóhálózatról, a racizásokról, és szent meggyőződésük volt, hogy ’56-ot külföldről irányított börtönből szabadult köztörvényes bűnözők robbantották ki.

  De ma már ideje volna a még élő egykori naiv párttagoknak, ifjú gárdistáknak és önkéntes rendőröknek, munkásőröknek beismerni, hogy pártállami diktatúra működött szovjet megszállással, ami évtizedekre vetette vissza az ország fejlődését, és a marxi szocialista gazdasági forma bukása elkerülhetetlen volt.

 • Kedves Drizari, nem tudom, miről beszélsz…

  Bőven be van itten már ismerve minden, meg még annak a kétszerese is.

  Van még ebben az országban olyan naiv párttag, ifjú gárdista és önkéntes rendőr, munkásőr, akik még nem ismerték be, hogy pártállami diktatúra működött szovjet megszállással? Thürmer pártjában talán… Ámbár volt egy idő (nem tudom, most hogy állunk ezzel), hogy Thürmer lándzsát tört Miviktorunk mellett… mert ugyebár népi illiberalizmus, vagy mi a fene…

  Amúgy ifjú gárdista szerintem nem is volt, vagy, ha igen, akkor előlem jól eltitkolták…

 • Egyébként a munkásőr, az rendben van, az “kommunista dolog” volt, de az önkéntes rendőrnek ideológiához és párttagsághoz semmi közük se volt, én legalább is úgy tudom. Ők inkább olyan túlbuzgó rendőr-segítség voltak. És szerintem még a rendőröknek sem volt kötelező a párttagság. Úgy látom, eléggé félreinformált vagy.

  A racizás Rákosi találmány volt, racionalizálás címen főleg akkor voltak elbocsátások mondjuk hivatalokból, akik aztán mehettek valahová melósnak. 56 után már csak néhány esetben, főleg olyanok esetében, akik 56-ban valahol nagyon pofáztak. Nekem például a gimnáziumi osztályfőnöknőmet kirúgták az egyetemi oktatói állásából, úgy került hozzánk. És volt még néhány ilyen tanárom, főleg történelem és irodalom szakosok. Ezt még esetleg lehet racizásnak nevezni…

  Hogy volt belügy, azt mindenki tudta, és azt is lehetett sejteni, hogy a belügyön belül vannak titkosszolgák, besúgók, lehallgatások, meg ilyesmi, de mondjuk én nem találkoztam ezzel, persze lehet, hogy csak annyira jól sumákoltak… A rendszerváltás utáni besúgó botrányok egy csomó esetben engem megleptek. Amikor az egyetem elvégzése után állást kerestem, egy leendő kolleganő felvilágosított, hogy számítsak rá, hogy néhányszor láthatatlanul haza fognak kísérni, hogy láthassák, ki vagyok… Mert ott katonai műszereket gyártottak…

  Leszartam. Az vagyok, aki vagyok, lesekedjenek csak… Na, jesszusmária, azok a TITKOK!!! 😀 Néhány év után ott is hagytam őket, a jó nagy (titkos) semmittevést… 😀

 • @Drizari

  “Persze, sokan ügyeskedtek a “tiéd az ország, magadnak építed” jelszava alatt, vitt szinte mindenki mindent haza, ami a keze ügyébe került.”

  Nem tudom, te hol élsz. Ez ugyanis magyar szokás, többszáz éve van, és én majdnem semmi kivetni valót nem találok benne.

  Tudjuk, az Oszmán Birodalomnak “hivatalos” módszere volt a korrupció (egyébként a régi kínai birodalomnak is). A szultán egyszerűen úgy gondolta, fizessenek a hivatalnokainak azok, akik maguknak akarják az igazságot, miért ő fizessen? Filozófiai és társadalomépítési kérdés, végül is a jog a gazdagok oldalán állt úgyis.

  Ez a mindennapos népi korrupció épült be a török hódoltság idején hozzánk is, és másokhoz is. Az igazság azé, aki MEGFIZETI. Egyszerű elv, és működik is. Visszacsinálni már nemigen lehetett, ezért van errefelé egy módosult európai kultúra, ez a “BALKÁN”.

  Nyugaton is volt (és máig van is) korrupció, de az csak a nagy összegekre és a vezető rétegekre jellemző (most hozza nálunk is divatba ezt – ráadásnak – Miviktorunk… 😀 ), az aprónépre nem, ott arrafelé az aprónép erkölcsös.

 • Az az elv, hogy az igazság azé, aki megfizeti (vagy kiverekszi magának) biológiai rendezőelv. Ha két hímszarvas egymásnak ugrik, é az egyik belepusztul, akkor a másiké az igazság, még akkor is, ha csak véletlen szerencséje volt, és a másik szebb, erősebb és okosabb volt…

  Ennek a népi korrupciónak semmi köze a szocializmushoz. Ez volt a török időkben, a Habsburg időkben, a Monarchia idejében, Horthy alatt… Ha mást akarunk, másféle társadalmat kell felépítenünk, más jogot, más kultúrát kell elfogadnunk. Rendszerváltáskor ez nem sikerült. Mélyebbek ezek a gyökerek.

 • Almási Alma
  2017 október 7
  5:50 du.

  “Amúgy ifjú gárdista szerintem nem is volt, vagy, ha igen, akkor előlem jól eltitkolták…” – és írod ismeretlenül rólam, hogy “Úgy látom, eléggé félreinformált vagy.”

  Szalad az idő, felejt az ember, vagy ma is naiv. 60 éve alakult a KISZ, ennek volt az egyenruhás, kezdetben a rendezvényeit biztosító, mai kifejezéssel “őrző-védő” testülete. Rövidesen átalakult honvédelmi nevelést elősegítő szervezetté. Tagjai önkéntes alapon 14 éves kortól. Felépítésük katonai, parancsnoki állományuk megyei szinttől hivatásos katonatisztek.
  Szakmai működési területük: honvéd, határőr, polgári védelem, munkásőr, rendőr, tűzoltó, vízirendész.

  Biztosították az Ifjúsági Parkot is, ahol az utcán századmagammal egy jót verekedtem ellenük. Hatalmas rendőrségi URH egységek érkeztek a megvédésükre, szerencsémre sokad magammal sikerült előlük elmenekülnünk.
  Itt egy fotó róluk:

  http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_88076.jpg

 • Almási Alma
  2017 október 7
  2:07 du.

  “egy zsák kukorica”, de “véletlenül” tudom, hogy az ilyesmi hogy ment. Mindig az utolsó zsák volt épp az az egy…”

  És véletlenül azt is tudod, hogy mire használta volna a tsz-tag? Mondd már el, hadd tudjuk meg mi is!

  Eladni nem tudta, több állatot nem tartott, mint amire szerződése volt. Megenni nem tudta, mert nálunk nem divat a puliszka. Egy család egy disznónál többet nem tud elfogyasztani egy télen, hacsak nem akar húsmérgezést kapni, tehát csak egyet hizlalnak.

 • Almási Alma
  2017 október 7
  2:07 du.

  “legfeljebb magamban mosolygok. De azt utálom, ha mindenki megjátssza magát és a nagy erkölcsi orákulumot. Tudjuk, az egész “kommunizmus” csupa áldozatból meg belülről bomlasztóból állt… Állítólag”

  Remélem lefagy az a vigyor az arcodról, ha végre kissé magadba szállsz, de nincsenek túlzottan nagy reményeim!
  Ki játszotta itt meg az áldozatot meg az ellenállót? Szerintem hálás lehetnél, hogy slapajon kívül mindenki elnéző mosollyal fogadta a kis rózsaszínű cikkedet, mert nem akartunk megbántani, nem tehetsz róla, hogy ilyen elfogult vagy.

  Na ezt azzal hálálod meg, hogy most már szinte mindenkit vérig sértesz, és ez bizony igazi kommunista szokás.
  Ahelyett, hogy megköszönnéd a válaszokat, és elismernéd, hogy bizony mások is éltek az országban akkoriban, akiket te észre sem vettél a pesti lakásodból meg a “kutatóintézetből”.

 • Drizari
  2017 október 7
  5:21 du.

  “a marxi szocialista gazdasági forma bukása elkerülhetetlen volt.”

  Általánosságban nem a szocialista tulajdonviszonyok és nem a tervgazdaság bukott meg, hanem egészen konkrétan annak a sztálinista formája. Amiben az állami tulajdon túlsúlyban volt, és túlszabályozták a gazdaságot a tervgazdaság központosított, tervutasításos változatával az állami szervek.

  Egyébként a (vad)kapitalizmus is megbukott már többször is. Mégis csodálatos, hogy kis hazánkban ennek a két szélsőségnek vannak a leghangosabb képviselői. Aztán csodálkozunk, hogy nincs széles középosztály. Ilyen szemlélettel nem is lesz, de aztán ne is nyavalyogjon senki, hogy miért nem érdekli a népet a demokrácia!

 • Orsós Elemér

  Kedves Alma!
  Ha vannak még ilyen sikeres vitaindító témáid, akkor ne fukarkodj velük!

 • @Drizari
  Hát ezek a képek kurvajók az ifjú gárdáról… Hol éltem én, hogy ilyet egyszer sem láttam? 😮
  Pedig kezdetben még KISZ-es is voltam egy ideig…

 • @lámpa, én magam ismertem a 60-as és 70-es években olyan parasztot, aki négy disznót is hízlalt. Pedig én tősgyökeres városi gyerek vótam… De sőt az egyiknek vót még hat tehene is!!!!! (Egyébként ez utóbbi rokonféle szegről-végről)

 • hazai lámpa
  2017 október 8
  5:58 de.

  Jóvanna, kicsit irigy vagy rám… sebaj… Azért még neked is meg van ám engedve a gondolkodás…

 • Kedves Orsós Elemér!
  Hogyne lennének még témáim… De attól tartok, sokan nem örülnek neki, mert én válaszolok is, és így nem lehet olyan jóízűen ócsárolni…

 • Almási Alma
  2017 október 8
  9:46 de.

  Nem jártál az Ifiparkba, azért nem láttál. Mondjuk engem nem nagyon engedtek be a hosszú hajam miatt.

 • Tényleg nem jártam az ifiparkba..
  Csak ott voltak láthatók?

 • Most, hogy utánagondolok, a 70-es évek elején volt egy nagy marxista föllángolás. Egy csomó új “mozgalmi nótával”, nem tudom, ez talán a chilei Allende miatti szimpátia volt? Vagy a Che Guevara lelkesedés idejében? Elég hamar elmúlt.

  Jut eszembe – mindig eszembe jut valami – valahol megvan nekem Che Guevara boliviai naplója. Egy romantikus, de alapjában véve nyomorúságos bujkálás időszaka, amely után úgy rémlik, elkapták és kivégezték… Az egészben az a szomorú, hogy ott már senki sem akart semmit, csak ő… legalább is én a naplóból ezt olvastam ki…

 • Summa summárum: a kommunizmus történetének rendkívül sok tanulságos és megfontolandó fejezete – részlete van. Ehhez képest senki nem akar tudni semmit, csak azt, hogy “komcsik”, meg hogy “többmillió” áldozat. A többiről meg szó se essék, ugyebár… Na jó, esetleg még a csúnya besúgók…

 • Egyébként ugyan emiatt a tabusítás illetve leegyszerűsítő megvetés miatt fogjuk alighanem hamarosan megismételni a fasizmust és a nácizmust. Nem igaz, hogy a XX. századnak ez a másik társadalmi tragédiája meg lett volna beszélve józanul és elfogulatlanul. Erről már alighanem le is késtünk.

 • Orsós Elemér

  Almási Alma
  2017 október 8
  9:55 de.

  Kedves Alma!
  Szerintem vagyunk itt egy jópáran akik nem kultiváljuk azokat a koszorús szerzőket, akiket csak költői kérdéssel lehet ostromolni, mert gyávák megvédeni az ex catedra véleményüket! 😀
  Ez egy vitafórum, ezért nem sporszerű, ha valaki leteszi a véleményét a fűbe, majd magára hagyja mint, eb a Szaharát! 😀

 • Almási Alma
  2017 október 8
  5:19 du.
  “Summa summárum: a kommunizmus történetének rendkívül sok tanulságos és megfontolandó fejezete – részlete van. Ehhez képest senki nem akar tudni semmit, csak azt, hogy “komcsik”, meg hogy “többmillió” áldozat. A többiről meg szó se essék, ugyebár… Na jó, esetleg még a csúnya besúgók… ”

  Kedves Almási!

  A fenti kis társadalomrajzi írás kár, hogy itt jelent meg. Vannak helyek ahol a “kommunizmusról”, azaz ami ezen a fedőnéven megvalósult és a marxista, kapitalizmus-kritikai elméletek rendkívül gazdag tárgyköréről finoman szólva értelmesebb írásokkal, eszmefuttatásokkal lehet találkozni, mint ezen a sötét, fasiszta, reakciós, már-már borgőzös kocsmai intellektuális színvonalú diskurzus által dominált szennyoldalon ( persze sajnos ez a szint a magyarországi – sőt Kanadától, Izraelig a magyar nyelvű diaszpórabeli – átlag . Szinte gyöngyök szórása a malacok közé…

  http://ujegyenloseg.hu/elidegenedes-az-ujkapitalizmusban/

  http://ujegyenloseg.hu/mit-tegyen-egy-baloldali-a-barbarsag-koraban/

 • Almási Alma,

  ” Egyébként ugyan emiatt a tabusítás illetve leegyszerűsítő megvetés miatt fogjuk alighanem hamarosan megismételni a fasizmust és a nácizmust. ”

  Ha Europa “megismetli” a fasizmust es/vagy nacizmust annak ti komcsik, illetve “haladokka” atvaltozott komcsik lesztek az okai, es nem a tabusitas, vagy barmi mas.
  Gondolom nem kell magyaraznom miert.

 • Almási Alma,

  azt hiszem, most értettelek meg, maradtál kommunistának, mint ami voltál. Én utálom a kommunistákat, nem voltam se úttörő, se KISZ-tag, párttag végképp nem. Ami a kommunizmus történetéből megfontolandó az az, hogy soha többet nem szabad megengedni a visszajöttét ugyanúgy, mint a fasizmusét és a nácizmusét. És Che Guevara egy tömeggyilkos nemzetközi terrorista volt. Ma nemzetközi körözés alatt állna.

 • “sajnos ez a szint a magyarországi – sőt Kanadától, Izraelig a magyar nyelvű diaszpórabeli – átlag .”

  Kedves Nyuszika!
  Az, hogy milyen egy vita, kocsmai-e a hangulat, az bizony “mindkét fél” sara. Bevallom, én nem annyira a vitaindító írásomra vagyok büszke (ha egyáltalán), hanem arra, hogy ehhez a cikkhez a hozzászólások között – pedig lássuk be, eléggé irritáló téma – egyáltalán nem volt kocsmai hangulatú ordenáréság, mint más cikkeknél, és még szándékos kötekedő is alig. Érdemes lenne elgondolkozni, hogy mi ennek az oka…

 • hazai lámpa
  2017 október 8
  5:44 de.

  Gyengébbek kedvéért kiegészítem, amit írtam:

  “Egy család egy disznónál többet nem tud elfogyasztani egy télen, hacsak nem akar húsmérgezést kapni, tehát csak egyet hizlalnak CSALÁDI FOGYASZTÁSRA.”

  Ráadásul a nyolcvanas évek előtt még mélyhűtő sem volt, tehát füstölt húsok voltak meg szalonna, kolbász. A mai ember gyomra már ezt nem bírná, a nagyszüleink korosztálya pedig napi rendszerességgel fogyasztotta (vidéken).

 • Almási Alma
  2017 október 8
  9:49 de.

  “én magam ismertem a 60-as és 70-es években olyan parasztot, aki négy disznót is hízlalt.”

  Örülök. Az volt az eredeti kérdés, hogy szerinted mire használták azt a rengeteg kukoricát, amit szerinted elcsórtak a parasztok? Több állatot nem tudott leadni, mint amire szerződése volt. A család a téli disznóvágásra egy malacot hizlalt.

  Nyugodj bele, nem azért omlott össze a gazdaság, mert a parasztok annyi kukoricát hazavittek a “közösből”. De ez neked valami mániád, hogy a városiak a parasztok miatt koplalnak, már máshol kifejtetted. Ezt is a kommunistáktól tanultad?

 • Nyuszika
  2017 október 8
  7:15 du.

  Nyuszika, azt miből gondolod, hogy Almácskát igazán érdekli a munkások sorsa, mármint a szép szlogeneken kívül?

  Tipikus kommunista szokás, mikor értelmiségiek kinevezik magukat élcsapatnak, és ők akarnak dirigálni a dolgozóknak. Az eredeti szocialisták (19. század eleje) között legalább voltak munkások vagy utópista gyártulajdonosok, akik legalább tudták, hogy miről beszélnek.

 • Almási Alma
  2017 október 8
  5:19 du.

  “senki nem akar tudni semmit, csak azt, hogy “komcsik”, meg hogy “többmillió” áldozat. A többiről meg szó se essék, ugyebár…”

  Almási, ez azért van, mert ha valami mást megemlítünk, akkor rögtön megsértődsz vagy hallgatsz, mint a sült hal.

  Itt van pl. az Oldás és kötés c. film. A népi értelmiségi rájön, hogy csak kihasználták. Engedelmes szolgát akartak belőle a rendszernek, nem érdekelte az a kommunistákat, hogy ő személy szerint mit akar. Nagyon rossz érzés lehetett ezeknek a fiataloknak, mikor az értelmesebbje rájött, hogy becsapták.

  A film végéről – mikor a főszereplő hallgatja a rádióban a Szarvassá vált fiúkról szóló művet- nekem az jut eszembe, hogy a nép fia búcsút mond a kommunistáknak, akik engedelmes bábot akartak belőle faragni. Persze nem gondolom, hogy Jancsó bármilyen értelmezést akarna ráerőszakolni a nézőre.

 • Almási Alma
  2017 október 8
  9:52 de.

  Mire is vagyok irigy, elmesélnéd? Hadd tudjam már meg én is, mit is irigylek tőled, a képmutatást vagy az okoskodást?

  Ilyen például az az okfejtésed, hogy volt aki kommunista elveket vallott a negyvenes-ötvenes években, de nem vállalt politikai szerepet. Aztán ezek a kommunisták csak jót akartak, és nem tehetnek az erőszakról, amit a Párt alkalmazott.

 • Miklos
  2017 október 9
  2:19 de.

  Ritkán van ilyen, de most teljesen egyetértek.

  Az 1920-as években bizony a fasizmus uralomra jutásában döntő érv volt, hogy lehetett riogatni a kommunistákkal.

 • Drizari
  2017 október 9
  5:14 de.

  Jó reggelt!

  Én máshol leírtam, hogy nagyon sok ember kezdetben igazán szimpatizált a kommunistákkal, ugyanis megoldást ígértek a problémáikra. Magyarországon ilyen volt az 1919-es Tanácsköztársaság, és méginkább 1947-ben a választások. Nem lehet azt mondani, hogy csak az erőszak miatt szavaztak egymillióan az MKP-ra, pl. nincstelen parasztok, fiatalok, munkások.

  Egyrészt a módszerek csak az egypárt rendszer bevezetése után keményedtek meg, tehát akkor történt egy nagy szimpátiavesztés.
  De volt, akik ezt elkerülték, és végig kitartottak az elvek mellett. Számukra fontos rámutatni, hogy az elveik sokszor tévedésen alapulnak, nincs köze a valósághoz.

  Illetve más eset a pártvezetésé, amelyik mindenképp más elbírálás alá esik, mint az egyszerű tagság vagy a szimpatizánsok. Más a felelősségi szintjük. És teljesen más a tudásuk a párt belső dolgairól.

 • @lámpa

  …pihenj… 😀

 • Drizari
  2017 október 9
  5:14 de.

  Mi az a “kommunista”?

  nekem az lenne fontos, hogy mindenki – a legszegényebb és legnyomorultabb ember is meg tudjon élni szabadon, és legyen MÉLTÓSÁGA a társadalom – és a saját – szemében. (Mindenütt a világban!)

  nekem az lenne a fontos, ha mindenki, aki képes rá, és van hozzá kedve, vállalkozzon, dolgozzon, gazdagodjon és ADÓZZON. (Mindenütt a világban!)

  nekem az lenne a fontos, ha az állam a törvényekre, a jogra, az adók ésszerű elköltésére és az államoplgárok szabadságára tenné a hangsúlyt. (Mindenütt a világban!)

  nekem az lenne a fontos hogy a különféle állampolgárok uszítás nélkül, a saját értékrendjük szerint élhessenek, és másokat se akadályozzanak meg ebben. (Mindenütt a világban!)

  Ha ez a kommunistaság, akkor kommunista vagyok, ha nem, akkor nem. Nem lovagolok és nem érzékenykedek a szavakon, mert az csak a levegő rezgése, esetleg nyomdafesték, esetleg bit-stringek egy számítógépben…
  ____________________

  Nem tudom, valójában ki volt Che Guevara. A boliviai naplóból egy megszállott, kínokkal teli, puritán ember portréja bontakozik ki, ennél sokkal többet nem tudok róla, és pillanatnyilag nem is érdekel.

  Mondtam már, sohasem hagyatkozom csak úgy mások véleményére, lehetőleg mindent a magam feje után itélek meg.

  És NEM TARTOK HÁZI PÉLDAKÉPEKET…

 • Na, tessék, kedves Nyuszika! Épp most dicsekedtem, hogy 400 hozzászólás alatt szinte alig kötekedett valaki, erre nem betoppan lámpa, hogy helyrehozza a Világmindenségnek ezt a kibillenését? Így jár, aki nem várja ki a véget… 😀

 • Almási Alma,

  föntebb olvasható négy egymásutáni hozzászólásod, egyikben Che Guevara, annyi elég volt, ez már nem kell púdernak.
  A szociáldemokratákat kedvelem, a kommunistákat megvetem.
  De lépjünk tovább, a témát túlragoztuk.

 • @Drizari

  Lépjünk tovább? Anélkül, hogy rámutatnál az általam leírtak alapján, hogy szociáldemokrata vagy kommunista vagyok-e? Itt hagynál kétségek között, hogy megveted-e, amiket írok, vagy kedveled? 😮

 • Erdekes, hogy a KMH nem emlekezett meg Che Guevara elvtarsrol, pedig hat akad itt boven elvtars hozza.

  Meg erdekesebb, hogy a jobboldali magyar lap megtette ezt:

  http://magyaridok.hu/kulfold/otven-eve-vegeztek-ki-che-guevarat-2313799/?utm_source=Napi+hírlevél+a+Magyar+Idők+kiemelt+híreiről&utm_campaign=f717ca967e-hirlevel&utm_medium=email&utm_term=0_4fe27455be-f717ca967e-202047005

  Viszont erdekelne hogy lesz-e partfegyelmije mindazon ide irogato elvtarsaknak, akik ilyen csunyan atsiklottak e rendkivul fontos evfordulon anelkul hogy meltattak volna a tomeggyilkos erdemeit?
  Mert jo-jo, hogy el vagytok foglalva az angol nyelvu hazudozasaitokkal, de azert nem lenne szabad megfeledkezni a komcsi istenkerol sem! 🙂

 • Miklos
  2017 október 9
  3:13 du.

  “Viszont erdekelne hogy lesz-e partfegyelmije mindazon ide irogato elvtarsaknak, akik ilyen csunyan atsiklottak e rendkivul fontos evfordulon anelkul hogy meltattak volna a tomeggyilkos erdemeit?”

  Százszor inkább Che elvtársaival egy pártban, mint a néha egyenesen a gyilkosságra való felbujtás határát súroló kommenteket írogató szélsőjobboldalival.

 • hazai lámpa
  2017 október 9
  7:27 de.

  Persze, nyilván hazai lámpa aggódik igazán a dolgozókért, csupa jobbnál jobb javaslattal előrukkolva a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a legkirívóbb igazságtalanságok megszüntetése érdekében…

  A munkásmozgalomnak meg persze soha, sehol a világon semmi köze nem volt a dolgozókhoz; a sztrájkoló, tüntető dolgozók nyilván sík hülyék és nem tudják mik az érdekeik, azért formálták át a dolgozók önszerveződései ( szakszervezetek, bár az ilyen állatfaj a reakciós fekete lyuknak számító Hunniában persze ritka mint a fehér holló ) a fejlett tőkés országok társadalmi berendezkedéseit az utóbbi több mint egy évszázadban. Meg nyilván mind műveletlen tahók is, s csak a hivatásos akadémiai értelmiség, vagy hivatásos művészek privilégiuma a kultúra.

  Tehát persze hazai fényforrás nem nézi le a dolgozókat, nem ő nem nézi tiszta hülye, tahó, műveletlen, autonóm gondolkodásra, cselekvésre képtelennek őket, akik valami élcsapat általi kézenfogva vezetésre szorulnának. Persze nyilvánvalóan így beszélnek a baloldaliságról kispolgárok egy olyan országban, ahol soha nem volt erős munkásmozgalom, s a dolgozók és az állampolgárok jogai általánosságban is mindig is a bányászbéka popsija alatt voltak, vannak… Amúgy a tőkejövedelmeiből élő kevesebb mint a társadalom egy százalékával értelemszerűen a maradék legalább kilencvenkilenc százalék nincs objektíve érdekazonosságban, akár “értelmiségi”, akár nem…

 • Almási Alma
  2017 október 9
  10:04 de.

  Kedves Alma, azért még adok egy jó tanácsot. Szerintem jobb lett volna, ha a Baloldaliak Magyarországon címet adod a dolgozatnak a kommunisták helyett.

  Egyrészt ez nem sértő a szereplőkre nézve, mert a baloldal ennél sokkal színesebb. Másrészt a kommunistának nagyon rossz a csengése a mai Magyarországon. Nemcsak a fidesz propagandája miatt, nem csak a személyes sérelmek miatt. Hanem a 30 éve lezajlott nagy politikai fordulat miatt, amiben az ország vezetői pont egy ellentétes rendszer, ti. a demokrácia mellett kötelezték el magukat.

  De ha már a kommunistákról éreztél kényszert védőbeszédet írni, akkor jobb lett volna nagyobb empátiával. Nem biztos, hogy a kommunisták itt a sértett fél vagy áldozat, akiknek joguk van a másik felet ócsárolni.
  Te hogy éreznéd magad, ha pl. a fidesz magát állítaná be áldozatnak hasonló helyzetben?

 • hazai lámpa
  2017 október 9
  7:41 de.

  A kilenc csodaszarvas a címe egészen pontosan a versnek, amit Bartók felhasznált a zeneművében.

  “Volt egy öreg apó.
  Volt néki, volt néki
  Kilenc szép szál fia,
  Testéből sarjadzott
  Szép szál kilenc fia.
  Nem nevelte őket
  Semmi mesterségre,
  Szántásra- vetésre,
  Ménesterelésre;
  Csordaterelésre:
  Hanem csak nevelte
  Hegyet-völgyet járni,
  Szarvasra vadászni.

  Az erdőket járta
  És vadra vadászott
  Kilenc szép szál fiú.
  A vadra vadásztak:
  Annyit barangoltak
  És addig vadásztak,
  Addig- addig, mígnem
  Szép hídra találtak,
  Csodaszarvas nyomra.
  Addig nyomozgattak,
  Utat tévesztettek,
  Erdő sürüjében
  Szarvasokká lettek:
  Karcsú szarvasokká váltak
  Erdő sürüjében.”

 • hazai lámpa
  2017 október 11
  6:42 de.

  Egész okos vagy… 😀
  Tudniillik éppen azért adtam a “kommunisták” címet, mert ma a kommunikációban a baloldalt csakis kommunistának, komcsinak, elvtársaknak nevezik. Na jó, esetleg libsiknek, liberálbolsinak is… 😀

  Természetesen ez provokáció volt a részemről, és úgy gondolom, eléggé megmutattam a “baloldal” útját és változásait (és ebbe bizony a kommunisták is beletartoznak) a XX. század kezdeteitől napjainkig MAGYARORSZÁGON.

  Írj te majd jobb cikket valamiről…

 • @lámpa

  Majd azért mélázz el egy kicsit azon, hogy pontosan kit, mit “védtem” illetve “ócsároltam” ebben a cikkben.

  Jó mulatást!

 • És azt is vedd figyelembe, hogy én sehol – sem cikkben, sem hozzászólásban – nem ösztönösen használom a szavakat (és azoknak népszerű, bunkó, sznob, jiddis vagy idegen nyelvű változatait), hanem előre megfontoltan. De még a szavak sorrendjét, sőt a mondatok sorrendjét is bizonyos céllal választom meg…

 • Almási Alma
  és elvtársak a fórumon.Itt a friss meleg nosztalgia.Készítsétek a zsebkendőket.Ugyanolyan megható,mint általában a hozzátok tartozó témák.Én már telesírtam az összes zsepimet.Jó élvezkedést.

  https://www.youtube.com/watch?v=7qzE-pTSpe0

 • gyuri10,

  ” … Itt a friss meleg nosztalgia. …
  https://www.youtube.com/watch?v=7qzE-pTSpe0

  Errol az jut eszembe, hogy ket barat beszelget:
  – Hallottad hogy Kovacsne eletfogyliglanit kapott, mert megolte a ferjet? –
  – Nahat! Hogy lehet ilyen csunyan banni egy szegeny ozvegyasszonnyal? –

 • “Örüljünk, okosabb világ van,
  örüljünk, hogy mi élünk abban…”
  [Madách]

  ???????

 • Almási Alma,

  ” Nem kedvencem TGM, de valóban:
  EZ VAN. ”

  Valamiben kozel egyetertunk vegre. Azert kozel, mert szerintem a TGM mar nehany evtizeddel ezelott nagyon szenilis lett es nem nagyon tudja, hogy mirol beszel.

  A cikke kezdeten valahol azt irja hogy: “Európában – de nemcsak Európában – majdnem mindenütt a rasszizmus győzött.”

  Ekkora hulye nem lehet szegenyke, meg akkor sem ha kulon “gyogyszerezi” magat ez ugyben. Meg ha el is tekintunk attol, hogy amit o rasszizmusnak hiv, az csupan azt jelenti, hogy az embereknek eleguk lett a muzulman terrorizmusbol, meg mindig ott a problema, hogy mindez csak Europa 5-6 orszagara igaz. A tobbi orszagban annyira sikerult agymosni az embereket, hogy meg orulnek is a kiirtasuknak.

  Es aztan jon a kovetkezo hazugsag:

  ” A nyugati, az európai országok dolgozói az állásukat (és a népjóléti rendszereiket) féltik a bevándorlóktól, menekültektől, vendégmunkásoktól – mindenekelőtt a színesbőrűektől, az iszlám vagy a görögkeleti (ortodox, pravoszláv) keresztyénség híveitől. ”

  A nyugati “dolgozok” az allasukat feltik azoktol, akik mar 4. generacios hivatasos munkanelkuliek?
  Nem veletlenul az eletuket feltik ezek a “dolgozok” a muzulman terroristaktol?

  Es szerinted ez van? Ez a helyes helyzetjelentes?

 • TGM cikkében van más hamisság is, “fehér, fiatal, egészséges, heteró, szakképzettséggel rendelkező, állásban lévő, gyermekes, lehetőleg a domináns etnikumhoz és a mainstream vallásfelekezetek valamelyikéhez tartozó család” jövőbeni, erőteljesebb támogatását rója fel a Jobbiknak, “a bevándorlók, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő melegek, a léhűtő, ingyenélő munkanélküliek, segélyezett„táppénzesek” vagy mozgássérültek” kedvezményezettsége helyett.
  …….
  Az előbbiek nélkül mindannyian éhen halunk. Persze ha ez a cél, akkor ki kell mondani őszintén.

 • Minthogy nem tudom szabályozni, hogy kik és mit írjanak ide, úgy látom, itt az idő, hogy elköszönjek.

  Aztán hadd jöjjön a szennyvíz… 🙁

 • Almási Alma,
  gondolod,hogy Te voltál eddig a dugó a teknőben.Gondolj bele:A dugó mindig a szennyvízben benne van.