A nyugati áramlat nyelve — Tisztelet Arisztotelésznek (4. rész)

2017 november 25 9:44 de.62 hozzászólás

Bevezető

Az évezredek során, az emberek rengeteg különféle nyelveket fejlesztettek ki maguknak, hogy megértsék egymást, hangot adjanak akaratuknak, vágyaiknak, érzelmeiknek, megoldják közös gondjaikat, kihívásaikat. A nyelvek közül több ezer már kihalt, nem használjuk őket. Ilyen nyelv például a Latin vagy a Szanszkrit.

Sokan korszerűsítik nyelveiket, hogy nehogy kihaljanak. Van olyan nyelv, amelyre már alig ismerni rá, annyira eltér eredeti változatától. Ilyen nyelv például a Magyar, a Görög, vagy akár az Angol is. A nyugati áramlat nyelve egy, a sok emberi nyelv közül, azt is nagyon sokat csiszolgatták, korszerűsítették az évek során, hogy napra kész, friss maradjon.

A nyugati áramlat nyelve eltér a magyarokétól, mert hazátlan, nincs nemzeti határokhoz kötve, hajléktalan, rég kilépett medréből, nemcsak a nyugati földrészeket árasztotta el, de ma már világszerte több helyen is felbukkan. Több helyen nem látják szívesen. Még Európában is van egy két hely, ahol a politikai vezetők gátakat emelnek ellene. Egy ilyen hely ma, Magyarország.

A keresztények is egy hazátlan nyelven beszélnek egymással. Az ő nyelvük, mint a nyugati áramlat nyelve, vagy a Duna, valahonnan elindult, s csak később vált hontalanná. A nyugati áramlat egy praktikus, cselekvő nyelv, nem a gyakorlati élettől elvont emberek, a filozófusok, vagy a szent-lelkek számára agyalták ki. Arisztotelész azért hozta létre, s követői azért fejlesztik mind-máig, hogy a hétköznapi embereket segítsék eligazodni a politika mezején. Végül is, ennek a hazátlan nyelvnek az a célja, hogy az igazságosság és törvényesség keretei közt tartson bennünket, a fenntartható társadalmi jólét felé vezető úton.

Kié a világ legnagyobb nyelve? A keresztényeké. Ezt a nyelvet használja, jól vagy rosszul, közel 3 milliárd ember ma már világszerte. Ez a nyelv jóval népszerűbb, mint Arisztotelész nyelve, hogy most a magyarok nagyon nehezen használható, helyhez kötött kis nyelvéről ne is beszéljünk. (A Magyarok megnyugodhatnak: komoly embereket ma már nem kell arra figyelmeztetni, hogy nem a méret a lényeg.) Mint a nyugati áramlat hontalan nyelvét, a keresztényekét is több helyen gátakkal szeretnék egyesek kizárni a területükről.

Manapság, sokan, főleg azok, akiket modern, liberális, humanista, vagy szekuláris néven emlegetnek, felhúzzák az orrukat, amikor valaki azt javasolja, hogy a szájukra vegyék, a keresztények hazátlan nyelvét a politika mezején. Ők kizárólag az empíriára kihegyezett Arisztotelészi nyelv használatát szorgalmazzák. Ahelyett, hogy élnének a csábítással, a jó érzéssel, úgy kerülik e két nyelv érintkezését, mintha az valamiféle fajtalankodás lenne. Kerülik a kapcsolatot a világ legnagyobb nyelvével, azt állítják, hogy az nem illik a politikusok szájába, nem illik oda, ahol arról beszélgetnek az emberek, hogy ki kap mit, mikor és hogyan.

Arisztotelész követői egy fatális hibának tartják, a keresztény, vagy bármely vallás nyelvének kirekesztését a politika mezejéről. A nyugati áramlat nyelvének fejlesztői tudják, hogy bár a keresztények nyelve, gyakori és hosszas áramszüneteket okozott, nem magával a nyelvvel, az igével, hanem a csatlakoztatókkal, a kapcsolókkal a gond, az utóbbiakat kell lecserélni, megjavítani.

Jézus, az eredeti keresztény nyelv-ész, /1/) akár Arisztotelész 350 évvel előtte, megvolt győződve arról, hogy a társadalmi megosztottságból származó feszültség egy természetes állapot, azzal együtt kell élni. Ezért fogadta szeretettel és tisztelettel a lenézett, kiközösített egyiptomi migránst, Mária Magdolnát, amikor az megkereste Őt, Galileában. /2/ Krisztus nem égette volna szénné Dózsa Györgyöt, hanem keblére ölelte volna, fiának hívta volna az igazságosságot követelő, szegény magyar paraszt fiút. Krisztus az elesettek, az átvertek, a kifosztottak oldalát képviselte a haszonélvező kereskedőkkel, nemesekkel szemben.  

Arisztotelész, majd később Jézus is azt tanították, hogy akik nem veszik figyelembe, nem tisztelik a közösségeiken belül létező másságokat, nem veszik figyelembe e másságokból származó feszültségeket, nem használják a feszültség levezetéséhez szükséges nyelvet, igét, és inkább kiiktatnák, kikapcsolnák, a feszültségeket a közösségi élet „valóságképéből”, nem tudják mit jelent emberek közt élni. Ezt a merevséget, Arisztotelész és Jézus is, embertelen, eleve közösség ellenes magatartásként ábrázolta. Mindkettő egy olyan nyelvet, igét, fejlesztett ki, mely az igazságosság módszerével oldja a társadalmi feszültségeket. Az Új Szövetség, és a Politika című művek majd-minden oldala a kirekesztés, a merev intolarencia ellen beszél. Nem azt szorgalmazzák, hogy a népek fogják be a szájukat, működjenek együtt a mindenkori uralkodókkal, legyen már végre csend, hanem azt, hogy a népek, szabadon, félelem nélkül hallassák hangjukat, követeljék, kérjék számon az uralkodóiktól, hogy igazságos módon, a közös erővel kialakított törvények keretei közt, döntsenek arról, ki kap mit, mikor és hogyan. /3/

Sorozatom negyedik, utolsó-előtti része, a nyugati áramlat és a keresztények nyelvének különleges kapcsolatáról fog beszélni, arról, hogyan lehet élni és visszaélni a keresztények nyelvével, az igazságosság és fenntartható társadalmi jólét felé vezető úton.

A nyugati Klerikalizmus és Szekularizmus feszültségéből származó erő

A Római Birodalom politikai vezetői, Krisztus halála után, viszonylag rövid idő elteltével, rájöttek arra, hogy az új, keletről nyugat irányába szivárgó vallás nyelvéből, komoly politikai tőkét lehet kovácsolni. Rájöttek arra – mint ahogy az ateizmus és a bolsevizmus hitében nevelt mai magyar miniszterelnök, vagy az egykori KGB ügynök, az Oroszok mostani vezetője is, hogy a keresztények nyelve, a mindenkori politikai hatalom egyik leghatékonyabb tartósító szere: ha paktumot kötnek a keresztény egyházakkal, elkezdenek a keresztények nyelvén beszélni, abból nem csak ők, hanem a keresztények vezetői is profitálni fognak. /4/

Az első gesztust, és kifejezetten politikai tőke-felhalmozás céljából, már 312-ben meglépte Constantinus Császár. Személyesen nem veszi fel a keresztények hitét, de elrendeli, hogy ne dobják többé a keresztényeket állateledelként az oroszlánok szájába, a Romai Birodalom területén, ne kobozzák el többé ingóságaikat, adják vissza nekik a korábban államosított vagyonaikat. Az első gesztust követi Theodosius Császár 380-ban. Ő már a Birodalom hivatalos vallásává emeli a Keresztények vallását, minden más vallással szemben, kiemelt státuszt biztosít Krisztus követőinek. /5/  

Mi volt a Keresztény Egyház és a Romai Birodalom közti paktum sikerének titka? Ugyan az, mint Kádár János és a magyar nép közti paktumnak 1957 után: egy ellenállhatatlan ajánlatot kínált a feleknek. A Császárság védő szárnyai alá vette a keresztényeket, megengedte, hogy használhatják a nyelvüket a Birodalom területén, ha azt nem használják a politikusok ellen. („Aki nincs ellenünk, az velünk.”) A fenti engedmény fejében, a keresztény egyház vezetője, a Római Katolikus egyház feje, felvállalta, hogy a népek köreiben, szentesíti a mindenkori politikai hatalom képviselőit, azok lelkének mind helyet biztosít haláluk után fenn a Mennyországban, azok ellenfeleit pedig elátkozza a pokolba.  A keresztény egyházak és a politikai hatalom közt kötött paktumnak a lényegét Jakab András vallástörténész tömören foglalja össze: „A bizánci „szimfóniának” nevezett rendszerben a hatalom oltalmazza az egyházat, amely cserébe ezért erkölcsileg legitimálja. Ebben a kapcsolatban „az egyházi intézmény a politikai hatalom alárendeltje és eszköze”. /6/

Aki a Birodalom népei közül, 312 után, felmert szólalni a Katolikus egyház által szentesített politikai uralkodók ellen, nem volt hajlandó szótlanul, csendben, alázattal kivárni a jó sorsot, amely a hétköznapi embernek csak a halála után járhatott, azt a Katolikus egyház áldásával, a politikai hatalom karóra húzta, kerékbe törte, lefejezte, tüzes trónra ültette. A karóra húzottak lelkét, a papok kiközösítették azok soraiból, akik bejárásra jogosultak a Mennyországba. Akik nem fogadtak szót, azokat Isten ellenségének, Sátán szolgájának minősítették, azoknak befellegzett. Ezzel a kapcsolattal verte ki a Keresztények nyelve először, a nyugati áramlat nagyfeszültségét, ezzel az eredeti kapcsolattal, csatlakozóval borította sötétségbe a keresztények nyelve az egeket több mint ezer éven át Európa felett. /7/

Nem lenne igazságos kizárólag a Katolikus egyházra, vagy a Római Birodalom politikusaira kenni a teljes felelőséget, a nyugati áramlat hosszas rövidzárlatáért. Elég sokat tettek mindezért már Arisztotelész idejében is a politikusok, elég sokat tettek az Európa felé szivárgó vándor és pogány népek is, mint például a Magyarok is, vagy elődjeik, a Hunok. Miután betörtek a Kárpát-medencébe, a Magyarok évtizedeken keresztül és Európa szerte, saját nyelvükön erőszakoskodtak, fosztogatták a helybélieket. Európai „kalandozásukat, portyázásukat” a Magyarok a mai napig egy heroikus, majdhogynem bájos aktusként ecsetelik. Lehel, Bulcsú, Súr vérengzéseit, akik nem a hazájukat védték, hanem hazájuktól távol „portyázgattak”, valamiféle vagány, férfias, hőstettként ábrázolják, azokat mind máig, egy számomra érthetetlen nemzeti büszkeség ötvözi Magyarországon. A 955 Augusztus 10-én elszenvedett Augsburgi vereségünket mindmáig valamiféle tragédiaként kezeljük. /7/  

Mivel itt nem a pogány, hanem a keresztények nyelvének használatáról van szó, illetve arról, hogyan verte ki a nyugati áramlat biztosítékait ez a nyelv, térjünk vissza rá. A keresztények nyelvén ontották ártatlan Muzulmánok millióinak vérét Közel-Keleten, több keresztes hadjárat alkalmával. A Katolikus egyház áldásával, erőszakolták meg Afrika, Ázsia, Dél Amerika, Észak Amerika őslakóit, szegényeit, elesettjeit. Az egyház irányításával pusztították el a csodálatos Maya, Azték, Inka civilizációkat is. A keresztények nyelvén égették az úgynevezett boszorkányokat, gyilkoltak, kínoztak milliókat az inkvizíció éveiben.

A 380 után véglegesített paktumból származik az Árpád-házi magyar király, István, koronája is. Ennek a barternek köszönheti István, hogy a Katolikus egyház feje, halála után szenté avatta, jobb kezét ma is a Katolikus egyház egyik helyszínén, koronáját pedig a magyar Parlamentben őrzik. István „Szent” koronája égisze alatt, Róma áldásával égették szénné a magyar parasztok „királyát”, Dózsa Györgyöt.  E hagyomány felett őrködnek a magyar Szent Korona tan követői. A „tan” hívei ma megint jelentős szerepet játszanak a magyar közélet politikai páholyaiban. (Ha a csonka Magyarország szomszédságában élő népek nem tudnák, a Szent korona tan szakértői szerint, Magyarságnak igenis joga van az egész Kárpát-medence birtoklására.) A 2011-ben elfogadott és ma is hatályos magyar alaptörvényben a Szent Korona szerepét a következő szavakkal ábrázolják: „A Szent Korona megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.” /8/

Haynau, Krisztus nevében, az Atyára és a Fiúra felesküdve akasztott Aradon. Az Oroszok, a Habsburgok, a Keresztény egyházak áldásával üzentek hadat az 1848-as magyar szabadságharcosoknak. Az Atyára és a Fiúra felesküdve ölték meg az Oroszok, Petőfit, a magyar nemzeti költőt, egy kukoricás szélén 1849-ben. (Isten se tudja, hová temették szegényt ezután.) A papok és plébánosok áldásával küldték a magyarok százezreit a vesztükbe, a Don Kanyarba a második világháború során. A Keresztények igéjével, az ő nyelvükön vezetik ma is sok helyen, az átmenetet, a Demokráciából az Autokráciába. /9/

A 380-ban megkötött paktum nem véletlenül a Reneszánsz idején kezd fellazulni, és pont az után, hogy Gutenberg egy új technológiai fejlesztéssel, megszünteti a Római Katolikus egyház monopóliumát a tudás fejlesztése felett. /10/  Egyre több ember, ekkor kezd hangot adni nemtetszésének, a hatalmi paktum által okozott áramszünettel kapcsolatban, és elkezdi követelni a nyugati áramlat nagyfeszültségének visszaállítását Európa égboltja felett. Ezek közül az egyik figura maga is egy keresztény fiatalember volt, akit kora, Arisztotelész nagy tisztelőjeként ismert, és akit Luther Márton néven ismerünk, ünnepelünk.

A növekvő moraj miatt, a 16. század elején lép a politika mezejére a Firenzei herceg, Niccolo Machiavelli, hogy egy sajátos hangulatvilágítással pótolja, orvosolja azt az áramszünetet, mely Arisztotelész halála után, nagyrészt a Római és Bizánci keresztény egyházfők áldásával, több mint ezer éven át, a sötétségbe borította az egeket Európa felett. /11/

Machiavelli a Reneszánsz hajnalán arra ösztökélte korának uralkodó osztályait, hogy továbbra se vegyék a szájukba Arisztotelész nyelvét, ne foglalkozzanak az igazmondással, az emberek neveltetésével, felvilágosításával, inkább a szeretet látszatát keltő átverés nyelvét köszörüljék, annak fejlesztésével foglalkozzanak, ezzel a nyelvi eszközzel uralkodjanak népeik felett. A birodalom védelmezőjeként láttassák magukat, ügyeljenek arra, hogy mindenki könyörületesnek, vallásosnak, becsületesnek, erkölcsösnek, lássa őket, de elsősorban arra, hogy alattvalóik és versenytársaik számára láthatatlan maradjon az átverés, amit művelnek. /12/.

Machiavelli középkorabeli tanításaira építkezett a nyugati rabszolga kereskedelem. Az Orosz Cárok e tanítással tartották áhítatba, szót-fogadó és műveletlen állapotban a szláv parasztság százmillióit. Ezt a kézikönyvet követte a belga király, Leopold, a 19. század végén, amikor a Kereszténység és Európa védelmezőjeként láttatva magát, 10 millió fekete bennszülöttet pusztított el a Kongóban, hogy saját bankszámláját növelje. /13/ Szálin, Mussolini, Hitler és a mi Rákosink, a 20. század első 50 éve során nem Marx, hanem Machiavelli tanítását követték. A 16. századbeli hangulat-világító mesternek a tanítását követi ma Kövér László és a szeretet és összefogás látszatát keltő politikai párt Magyarországon. Kövér, aki ma már a magyar Parlament elnökeként keresi a kenyerét, mind ezt egy nyilvános interjú során a következő szavakkal vallotta 10 évvel ezelőtt: „Ha valaki azt gondolja, hogy a politikában az számít, kinek van igaza, tragikusan téved. A politikában az számít, kinek van több mandátuma, több szavazója.” /14/  

Machiavelli tanítását követi majd fél évszázad óta, a mai amerikai elnök, s annak fő tanácsadói. Ők mind azt tanítják, hogy az emberiség számára, az empíriára kihegyezett Arisztotelészi nyelv, unalmas. A tényekkel nem érdemes sok időt tölteni egy politikusnak, mondják. Csak addig mondjanak igazat a politikusok, amíg elnyerik az emberek bizalmát, utána akár egy csapból, folyhat a hazugság. /15/ Röviden: Machiavelli követői azt tanácsolják, hogy a politikusok sokkal jobban teszik, ha nem az értelem, hanem az érzelem, a vallás nyelvén, az emberek hangulatára játszanak.

Tanulságos tudni: minden politikai átmenet, 380 óta, a nyugati világ bár mely táján, a keresztények nyelvének mellőzésével, kudarcra ítélt. Ezért bukott el többek közt Kún Béla Magyarországon 1920-ban. Ezért ragaszkodott Hitler, vagy magyar zsoldosa, Szálasi, egy újfajta, „pozitív keresztény” nyelvezethez, mely többek közt azt hirdette, hogy Jézus nem Zsidó származású. /16/ Ezért csinált vallást a Marxizmusból az egykori papnövendék, Sztálin. Ezért nyújtották ki karjaikat egyes „ötvenhatosok” Magyarországon Mindszenty József Bíboros felé. /17/ Többek közt e nyelv mellőzése miatt tűnt le a politika mezejéről, ezért bőgött le, a magyar Liberális Párt, az SZDSZ, 1990 után. E nyelv mellőzése miatt toporog egy helyben ma is az egész úgynevezett demokratikus ellenzék Magyarországon.

Donald Trump képtelen lett volna megverni Demokrata ellenfelét, ha nem tudta volna megszólítani, a keresztények nyelvén, az amerikai szavazók kritikus tömegeit, vagy ha Hillary Clinton otthonosabban mozgott volna a keresztények nyelvterületén. Mint arra már feljebb utaltam, a szeretet és összefogás nevén futó magyar párt vezére se véletlenül fordított hátat „csuházó”, ateista múltjának, miután 2002-ben megbukott. Nem véletlenül hagyta faképnél parlamenti székét, több éven át, hogy népképviseleti feladatai helyett, az ország templomait járja, összebarátkozzon Balog Zoltán Református lelkipásztorral, kéz a kézben építsék ki a polgári, és egyházi hálózatokat.

A magyar Miniszterelnök, a Reformáció 500. évfordulóján tartott beszéde során, helyezte a szent koronát, jelképes módon, a saját fejére. Ekkor közölte a Magyarokkal és a világgal, hogy őt már pedig Isten állította az ország élére, Isten kegyelméből – deus gratia – szorgalmaskodik a magyar Parlamentben. „Most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll”, mondja a Papp László Arénában összegyűlt tömegeknek. Szokás szerint megigazítja az inggallérját, megköszörüli a torkát, s kitör a vastaps a nézőtéren. „Érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” /18/ Mondhatta volna akár azt is, hogy Isten kegyelméből, áldásával nyeri versenytársai elől a nagy pályázatokat felcsúti szomszédja, az egykori gázszerelő, hisz a pályázati döntéseket, Magyarországon, a Miniszterelnöki hivatalban hozzák, ahol, Isten kegyelméből gondoskodnak arról, hogy ki kapjon mit, mikor és hogyan. Foci nyelven, ezt hívják világszerte, egész pályás letámadásnak, mely után az ellenfél már labdába se tud rúgni. /19/ Eldőlt a 2018-as rangadó?

Egy szó, mint száz: a bal-liberális erők Magyarországon 1990 után kezdik elfelejteni, a mai magyar Miniszterelnök pedig 2002 után kezdi kitanulni a keresztények nyelvét, majd erre a nyelvre építkezve, repíti vissza magát a politikai hatalomba, ezzel az eszközzel repíti népét az önkényuralomba, ezzel veri ki a nyugati áramlat nagyfeszültségét a magyar nép feje felett.

A Machiavelli által felfedezett hangulatvilágítás azokat szolgálja, akik nem tudnak élni a nyugati áramlat fényében, akiket zavarnak a nyugati áramlat izzói, olyan emberek, mint Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, vagy akár a nemrég meggyilkolt Máltai igazságkereső, Daphne Caruana Galizia, aki nem a magyar kormányfő, hanem csak Málta vezetőinek Azerbajdzsáni kapcsolatait feszegette. /20/

A rugalmas szekularizáció és a nyugati áramlat nyelve

Ma már egyre világosabb, hogy a neo-liberalizmus, a keresztények nyelvének hátat fordító, merev, szekularizmusok, ugyan úgy képesek kiverni a nyugati áramlat nagyfeszültségét, mint a klerikalizmus. Szélsőséges puritanizmusával, a szekularizmus, az ateizmus végleteibe fullad, ilyenkor kiiktatná minden vallás nyelvét a politikai diskurzus mezejéről. Ezt a végletes hibát követi nagyon sok liberális politikai párt Európa szerte, s nem csak Magyarországon. Ezzel a hibával vádolja a szekularizmust, egy nagyszerű konzervatív gondolkodó, montreali szomszédom, kollegám, az oxfordi és McGill egyetemek professzora, Charles Taylor is, aki hozzám hasonló módon, aggódik a nyugati áramlat biztonságáért. /21/)

(Illusztráció: Philipp Rietz)

A nyugati áramlat fejlesztői, akik közé merészelném sorolni magamat, a szekularizmus és a klerikalizmus közti feszültség középpontján, a rugalmas szekuralizmus mezején, a két polaritás közti feszültségből merítik erejüket. A nyugati áramlat nyelvének fejlesztői, nem hirdetik a keresztény nyelv kitiltását a közéleti diskurzusból, nem üzennek hadat a Keresztények hitének, s főként nem hirdetik azt, hogy a keresztények igéje egy valótlanság. A nyugati áramlat követői, azt vallják, hogy a Keresztények nyelve nem csak arra alkalmas, hogy jó érzést keltsen bennünk, hanem arra is, hogy visszavezesse a népeket az Autokráciából a Demokráciába: azt a nézetet vallják, hogy aki mellőzi a Keresztények nyelvét az utóbbi átmenetből, ne csodálkozzon, ha zátonyra fut.

A rugalmas szekularizmus, tehát, nem egyenlő az ateizmussal. Aki rugalmas szekuláris nézeteket vall, mint például Gandhi, mélységesen vallásos maradhat. A rugalmas szekularizmus, nem az egyházi nyelv használatának betiltását, hanem a politikai és egyházi hatalmak szétválasztását, szorgalmazza. A politikai és egyházi hatalom szétválasztását nem azért javasolja a rugalmas szekularizmus, mert egyházellenes, hanem azért, mert az összefonódásból származó túlerő, nagyfeszültség, sorozatos áramszüneteket okoz a nyugati áramlat útvonalán, rendszeresen kiveri annak biztosítékait, igazságtalan döntésekhez vezet, letereli az embereket a fenntartható társadalmi jólét útjáról.  

A rugalmas szekularizmus lényege az, hogy több nyelven beszél, erőt tud meríteni a keresztények nyelvéből is, és tudja, hol ennek a nyelvnek a helye a politika mezején. Megszünteti a keresztény vagy bármely egyház kiváltságait, felsőbbrendűségét azon kérdések felett, hogy ki kap mit mikor és hogyan egy város vagy ország határain belül. A rugalmas szekularizmus, nem fél a szájára venni Arisztotelész nyelvével párhuzamban, Krisztus nyelvét, mert tudja, hogy azok kiegészítik egymást, nagyszerűen megférnek egymás mellett. A nyugati áramlat nyelv-észei tudják, hogy bizony, bizony, csak e két nyelv összefonódásával lehet véget vetni a szeretet és összefogás látszatát keltő átverésnek a nyugati politikai mezőny terepén, csak így lehet megfékezni a nyugati áramlatot veszélyeztető áramszüneteket, a visszaéléseket, Krisztus igazságos nyelvével.

Göllner András

Lábjegyzetek

 

 • 1. A „nyelvész”, magyar szokások szerint, nem igényel kötőjelet, egybe szokták írni. Szerintem, Kazinczy, a magyar nyelv nagy felfrissítője, nem forog a sírjában az általam alkalmazott improvizációtól. Évekkel ezelőtt, mielőtt földönfutóvá váltam, meglátogattam a család sírhelyét Széphalomban, egy virágot tettem Kazinczy sírjára, bemutatkoztam, bocsánatot kértem a magyar helyesírás ellen elkövetett összes bűneimért, és engedélyét kértem erre az improvizációra.
 • 2. Magdolna, „az ismeretlen bűnös asszony”, egy ókori migráns volt. Egyiptomból vándorolt Galileába, „a héber nőktől teljesen eltérő, a helyi szokásoktól idegen magatartásformákat tanúsított. Az apokrif evangéliumok szerint kifejezetten független, rámenős és szinte bántóan szókimondó volt.” Jézus, példamutató módon, befogadta a feminista migránst. A részletekről olvassuk az Új Szövetséget.
 • 3. Luther Mártonnal egyetemben állítom: a Krisztusi tanítások nem ellentétesek Arisztotelész nyelvével. Aki az Újszövetséget végig olvassa, erről személyesen is meggyőződhet. Ezt igazolja a Római Katolikus egyház mai vezetőjének, Ferenc Pápának példamutató magatartása, helytállása is. (Az utóbbinak elismeréséről akár saját írásomat is javasolnám: András. B. Göllner. „The Pope in America”. The Montreal Gazette. 2015. Szeptember 28.) Hivatkozhatnánk több európai Keresztény Demokrata párt 1945 után, és mindmáig tanúsított politikai magatartására is, ha a társadalmi igazságosság és a Kereszténység közti békés egymás-mellett élés lehetőségéről óhajtunk értekezni. Ezek az utóbbi példák viszont csak azután kezdenek felerősödni, hogy megszűnt a klerikalizmus egyeduralmának korszaka, megszűnt a keresztény egyházak és a nyugati államok politikai elitjei közt az az elválaszthatatlan összefonódás mely eredetileg kiverte a nyugati áramlat biztosítékait, s ma több helyen is, újfent ezzel a veszéllyel fenyeget bennünket.
 • 4. Lendvai Pál nemrég kiadott könyvében (Paul Lendvai (ed). Orbán: Europe’s New Strongman. C Hurst & Co Publishers Ltd. 2017) Balog Zoltánra, Orbán klerikális mentorára hivatkozik, aki a nyilvánosság előtt bevallotta, hogy a szeretet és összefogás pártvezére, akár Putyin is, politikai céljai megvalósításának érdekében. s nem valamiféle belső, lelki meggyőződésből, tanulta ki a keresztények nyelvét 12 évvel a rendszerváltás után. E szavakat tulajdonítja a Fidesz elnökének: „Nem tudtam korábban, hogy a magyaroknak ennyire fontos ez a nyelv. Képtelen lettem volna velük a politikáról beszélni, ha nem tanulom ki ezt a nyelvet.” (Saját fordításom.)
 • 5. Constantinus csak halálos ágyán – vagy még ott sem – vette fel a kereszténységet. A milánói ediktummal eltörölte a keresztény ige terjesztéséért korábban kirótt büntetéseket, visszaadta az egyház elkobzott vagyonát. Részleteket arról, hogyan vált a Római Birodalom hivatalos vallásává a Kereszténység, itt olvashatunk bővebben: Ramsay MacMullen. Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400, Yale University Press. 1984.
 • 6. Jakab Attila. „Az Orbán Rendszer politikai teológiája.” Le Monde Diplomatique (Magyar kiadás) Február, 2013.
 • 7. Ez a hozzáállás hasonlít annak a vereségnek a kezeléséhez, amelyet jóval később mértek ránk a Németek, az 1954-es futball világbajnoksági döntő mérkőzésén. Mielőtt a Németek megverték Puskás Öcsi csapatát, a magyarok sorra verték Európa legjobbjait, többek közt a Németeket is. Néha úgy tűnik, mintha a szeretet és összefogás pártjának mai vezére még ma sem képes feldolgozni, lenyelni ezeket a játszmákat, ma is vissza szeretne vágni Európának ezekért a megalázó vereségekért.    
 • 8. A szinte csak a Fidesz-KDNP képviselői által megszavazott Magyar Alaptörvény 2012 Január elsején lépett hatályba majd később több módosításon ment keresztül, s újfent, kizárólag a kormány-pártok egyoldalú támogatásával. Elnevezésétől függetlenül alkotmánynak számít. Minden más jogszabály Magyarországon ebből az egyoldalú módon létrehozott Alaptörvényből vezethető le és erre vezethető vissza, így az Alaptörvénnyel semmilyen utóbbi jogszabály nem lehet ellentétes. A magyar alkotmány preambulumát Nemzeti Hitvallásnak nevezik. Az idézet mondat a Nemzeti Hitvallás, vagy preambulumból származik. Lásd: Magyarország Alaptörvénye. Magyar Közlöny. 2013. Április 1.
 • 9. Mielőtt nagyon előreszaladnánk, szeretném aláhúzni, hogy a politika és a vallások közti szoros kapcsolatrendszerek gyökerei jóval a kereszténység előtti időkre nyúlnak vissza. Újfent idézném Jakab Attila vallástörténészt: “Az ókori közel-keleti kultúrákban a vallás mindig is fontos politikai és társadalmi szerepet töltött be. A gyökerek keresésében gyakorlatilag az Újasszír Birodalomig (i. e. 9–7. század) mehetünk vissza, mert ennek hatása (a perzsa és a római birodalmak közvetítésével) egészen a bizánci birodalomig érzékelhető. Ennek a kapcsolatrendszernek az a lényege, hogy a politikai hatalom egy isteni, transzcendens hatalom akaratát valósítja meg. Az isten/istenek tulajdonképpen a saját hatalmukat és tekintélyüket kölcsönözték az egyetlen uralkodónak (valamint egy szűk, kiválasztott elitnek), hogy az emberek egy eszményi és békés társadalom létrehozására irányuló erőfeszítéseit összehangolja és koordinálja. Ezt a rendszert bizánci „szimfóniának” vagy „harmóniának” nevezik.” Ezt a harmóniát telepítette Magyarországra 2010-ben a Nemzeti Együttműködés Rendszere, testamentumát bekeretezve feszítette ki, mint egy keresztet, minden kormányhivatal bejárata fölé.
 • 10. Lásd: Elizabeth Eisenstein. The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early Modern Europe (2 vols.). Cambridge: Cambridge University Press. 1979.
 • 11. Lásd: Niccolo Machiavelli Művei. I-II. Budapest. Európa könyvkiadó. 1978.
 • 12. Machiavelli, A Fejedelem című könyve teljes egészében erről beszél. (Budapest. Libri. 2017). A Fidesz-KDNP 2018-as választási stratégiája, egy az egyben, Machiavelli tanácsára épült. A kampány fő igéje, a „birodalom” védelméről szól a hitetlenkedőkkel szemben – Zsidó bankárok, liberálisok, kozmopoliták – akik, a Fidesz-KDNP szerint, a Magyarra, Európára akarják zúdítani a Muzulmánok vérengző tömegeit. Az átverés láthatatlanságának biztosítása érdekében került a hazai kereskedelmi sajtó majdnem egésze, és az adófizetők pénzén (!), a Miniszterelnök két jó cimborájának a zsebébe. Az állami sajtó már 2010 óta az uralkodó párthatalmat szolgálja, annak falaz. Akik, a falazás ellenére, felemelik a hangjukat az átverés ellen, azokra „rá szállnak” a hűbér sajtó által átvert tömegek, „trollok”, a párthoz lojális médiahatóság, s ha kell, az ügyészség, az adóhatóság, a helyi polgármesterek, és az egyház vezetői. Azok ellen rendszerint egy rágalomhadjárat indul, azokat hazaárulóként kezelik. Erre a kiemelt sorsra jutott a Soros. Ennek az átverésnek a szentesítéséről szól a Nemzeti Konzultáció.
 • 13. Akiket érdeklik a részletek erről a tömeggyilkosságról, tessék olvasni. Adam Hochschild. King Leopold’s Ghost. New York. Houghton Mifflin. 1999.
 • 14. Interjú Kövér Lászlóval. Demokrata, 2006. Március 9.
 • 15. Lásd: Rényi Pál Dániel. „Mondj előbb igazat, hogy aztán elhiggyék, ha kamuzol”. 444.hu. 2015. Július 6. E tudósításon keresztül szerzet egy pár magyar tudomást Finkelstein 2011-ben tartott prágai előadásáról, melyben bemutatja nyerő módszertanát. Finkelstein nevelte, tanította Donald Trump-ot évtizedekkel korábban arra, hogyan győzze le ellenfeleit. Finkelstein tanítványa volt Roger Stone is, aki központi szerepet játszott Donald Trump 2016-os választási kampányában. Róla itt olvashatunk: „A Comprehensive Guide to Trump Ally, Roger Stone: A Racist, Sexist Conspiracy Theorist.” Media Matters. 2016. Május 9, vagy Mattathias Schwartz. „Facts are in the Eyes of the Beholder” The Intercept. March 6, 2017. Stone politikai tézisei, filmesített formátumban talán szórakoztatóbbak, így könnyebben lehet azokat fogyasztani, megemészteni. Nézzük hát. „Get Me Roger Stone”. Netflix. 2017.
 • 16. A Nácik és magyarországi testvéreik, egy olyan keresztény vallást, igét próbáltak maguk alá kovácsolni, amely összeegyeztethető a Nácizmussal, a Hungarizmussal, mely tagadja Jézus zsidó származását, hogy nekik legalább, „kóser” legyen az Anax. (Az Anax Megváltót jelent Görögül.) A Nemzeti Szocializmus igéjét Alfred Rosenberg és Hitler együtt agyalták ki, némi besegítéssel, Prohászka Ottokártól, a kortárs magyar Anti-szemitizmus alapító atyjától. Rosenberg nem is burkolta, hogy a Nácik Nemzeti Együttműködés Rendszere – a Náci NER – egy mítoszra építkezik, annak is nevezte. (Angolul, lásd: Alfred Rosenberg. The Myth of the 20th Century. https://archive.org/details/TheMythOfThe20thCentury) Tőlük származik a „Liberális Imperializmus” kifejezés, a Liberalizmus démonizálása, mely nem csak Horthynak, Prohászka Ottokárnak, Szálasi Ferencnek, hanem többek közt, a szeretet és összefogás magyarországi pártjának is a fantomja, vessző paripája.  Javasolnám a témában: Roger Griffin. Fascism, Totalitarianism and Political Religion. New York. Routledge. 2005; James B.  Whisker. The Philosophy of Alfred Rosenberg. Noontide Press. 1990; Richard Steigmann-Gall. The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity. Cambridge University Press. 2003. A témában egy bátor magyar kritikát, már 1937-ben is olvashattunk erről. Kár hogy azóta se figyelünk rá: “Rosenberg vallási eszméi Németországban sem válnak javára a nemzeti egységnek, annál kevésbé kívánatosak a vérét vesztett magyarság számára. Szeretném, ha tanulmányom ebből a szempontból kijózanító figyelmeztetés lenne minden keresztény magyar számára, mert vannak oly rövidlátó magyarok, álkurucok is, akik felelőtlen könnyelműséggel, a műkedvelők vakmerőségével próbálnak a magyarság ezeréves keresztény hitével ellenkező szólamokat közénk átültetni.” Klemm Kálmán. Kereszténység vagy faji vallás? Budapest. Stephaneum Nyomda. 1937
 • 17. Mindszenty, 1956-ban játszott szerepéről, saját szavaiban, Angol nyelven, itt olvashatunk. József Mindszenty. Memoirs. New York. McMillan. 1974.
 • 19. Jakab Attila vallástörténész, a következő szavakkal foglalta mind-ezt össze: A Nemzeti Együttműködés Rendszerének “szellemi alapját tulajdonképpen a demokráciát és a liberalizmust elvető, a német katolicizmus intellektuális peremvidékén elhelyezkedő Carl Schmitt politikai teológiája és jogfilozófiája alkotja, saját ideológiai ürességét, gátlástalan anyagi- és hatalomszerzési törekvéseit, egy teljes mértékben eszköziesített és nemzetiesített kereszténységgel igyekszik elkendőzni.” op.cit.,
 • 21. A témában lásd: Charles Taylor. A Secular Age. Cambridge. Harvard University Press. 2007, vagy, Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Van Antwerpen (eds) Rethinking Secularism. Oxford University Press. 2011.

 

 

62 hozzászólás

 • Hmm…
  “Most kavarja, vagy nem kavarja?”
  [Rejtő: Piszkos Fred, a kapitány]

 • Igen reszletesen , ertrelmesen es hosszan fejtette ki Gollner ur meglatasaait.

  De az elso es altalanos atfogo meglatasom, hogy az amit a “nyugati aramlat nyelve”-nek vel, az valojaban nem a listazott keleti filosofiai , muveszeti, vallasi, tarsadalmi , tudomanyos fejlodesekbol eredt, hanem az ipari-forradalom eredmenyekent vatoztatta mind az elozo felfogasokat , s azzal befolyasolt minden elozo gondolkodas modot, birodalmakat, vallasokat, sot az egesz emberiseget.

  Az adott lehetoseget minden egyen reszere lehetove tenni a sajat eletet a sajat ohajai, kepessege, szorgalma alapjan, s nem az uralkodo hatalom, sem az egyhazak, sem a nemzetisegek, semmi eszmek dogmai alapjan , hanem az egyen aki vegre uralmara juthatott eletenek iranyitasan.

  Mivel az Angliaban csirazott, nyelvuk is, a lehto leg-egyszerubbsege miatt terjedt mara is mint a vilag egyseges nyelve.

  Az tette lehetove ,hogy nem az egyhazi hatalom, mint a Spanyol gyarmati hodito erok, sem a Dutch kerskedok es bankarok, sem a Francia kiranyi uralom celjai, hanem a szegeny semmitelen, de minden reszirazasokra hajlando bevandorloknak a lehetosegek sikereskedtek gyarmatositasaikban, s ugyszinten a sajat, onallo nemzeteik alaptasaiban is.

  A lehetoseg ami valt minden egyen elerheto celjava, eltorolve minden elozo korlatozasokat, ugy az elozo hatalmak befolyasait a vallasi, tarsdalami, politikai vonalokon.

  Persze mind amit maguk a letuk alapjan fejlesztettek ki az O-hazakban maradottak szamara gyakran igen visszatusitonak tunt.
  De ma az a lehetoseg amit az emberiseg vilagszerte ohajt kovetni. Persze mindenutt a sajat hatarozataik alapjan.

  Az ipari forradalom eredmenyei ami okozta, ill. tette lehetove mind aztokat a valtozasokat az emberiseg eleteben, eltekintve minden mas elobbi korlatozasaik ellenere.

 • A “rugalmas szekuralizmus mezején” rugalmas hazafisággal megáldott szöveg a fenntartható társadalmi jólét útjáról, ami ugye nélkülözhetetlen a kamatos kamat uralta világ fennmaradásához, meg a Clinton és Bush család szentté avatásához.
  A harmonikus demokráciát meg a Lookheed Martin szponzorálja.
  Göllner őszintébben, paraszti ésszel felfoghatóan nem megy?

 • Mr.Gollner cikke a kezdeteben ugy tunt mint a Christianizmus predikacija.
  Majd mint azon vallas itelete.
  Persze az egy alany amin ‘iteletnapig’ is vitakozhatnank.

  Ami a “nyelveket” illeti, az igen kerdeses hogy a reg multban lett volna tobb es komplikatabb nyelvek mint ma.

  Tortenelmi adatokbol tisztan tunik, hogy az emberiseg minden nyelvi problemak kianyaban igen kepesek voltak vilagszerte kommunikalni es kereskedelmet folytatni egymassal. Legalabb is Azsiban es Europaban.

  Mr.Gollner jelezte a Latin nyelvet mint egy el-halt nyelvet. De aztan meg mint ma az egyhaz nyelvet, amit allitasa szerint 3 billio (milliard) egyen beszel/hasznal.

  Persze az en fattyu koromban meg a Hebert is sokan “holt-nyelv”-nek veltek. Habar vilagszerte eletben volt tartva, de csak 1948 utan lett ismet nemzeti nyelv.

  Beszelhetnek meg az os-magyarok nyelvenek leterol is.
  Olvastam Priscus letezo sorait. (Az egyedulli akinek sorait a torteneszek velnek hitelesnek).

  Tanubizonysagot adott ,hogy a Hun-ish nyelv eleg terjedt volt.
  De igen gyakorlottak voltak a Gorog es Latin hasznalataval.
  Ma csak a szekelyek velik magukat a Hunok leszarmazottainak.
  De soha nem letezett mas anya-nyelvuk mint a magyar.
  Nyelveszek meggyozodesei, hogy a Karpat medenceben mind a geografiai nevek nem szalav, sem mas, hanem magyar erdetuek.
  Tehat a Hunok es maradvanyaiktol eredok.

  De minden korban letezett valami altalanos nyelv, ugy Azsia, mint Europa lakossainak zome kepes volt megerteni egymast.
  A vilag kereskedelme sikeresen mukodott az egesz emberiseg kulombozteinek ellenere.

  Csupan a ‘torzsi’ eletmod ami igen sok kulombozo nyelveket hasznalt, talan minden kis telepulesek, faluk eseten. Leg jobb pelda arra az Eszak Amerikai Indianok, es az Afrikaiak torzsi nyelvei. Ma mar csupan nehany nagy torzsek nyevei letzo, ill hasznalt.
  De ugyan akkor a harom kulombozo foldreszen elo Inuit-ok (eszkimok) nyelve, hagyomanyuk, kulturajuk meglepoen egyseges.
  Akik soha nem korlatoztak el magukat hatarokkal, mint a nemzetisegu birodalmak.

  A reneszansz , a reformacio igen jelentos elorehaladast jelentett Europa fejlodesben, ami valoban jelentos haladas volt a sotet-kor es a feket-halal utan.

  Hajlando lessz-e majd Europa, s fokent a Muzulman tarsadalmak a multukba visszavonzo eroik ellen logikus felfogas es realista eletmod alkalmazasara ?

  Az a nagy kerdes. Az nem lessz eldontve vitakkal, csupan logikus gondolkodas es tarsdalami magatrtasok alapjan leheto.

 • Persze, nem lehet csodálkozni a mai magyar szellemi életen és a vallások “virágzásán” sem!

  1945 től minimum 45 évig ateizmus volt a “divat”, jobb volt, ha magas beosztásban volt valaki nem látták, hogy templomba megy vasárnap. Nekem is volt egy ilyen rokonom.

  Tuddomásom szerint Orbán is az volt, de házassága allatt felesége megtéritette. Ilyen is van!
  Szerintem, ma is sokan otthon dupla nevelésben részsültek, mást mutatni kifelé, mint a privát életben.
  Mindig állitottam, hogy lehet, hogy a kommunizmus megbukott nagy részben a világban, de az ateizmus elterjett alaposan.

 • Alma! (itt 5 mosolygós fejecske van!:))))
  Néhány megjegyzés:
  1. A kereszténység az igazságos, jóléti társadalom nyelve???!!! Miért nem a buddhizmus, a sintóizmus, az iszlám vagy a totemhívő?
  2. Milyen az a “rugalmas” szekularizmus? A szekuláris hatalom azt jelenti, hogy a hatalom szegmensei – a törvényhozás, a végrehajtás és az ítélkezés – mindenkire egyformán érvényes, függetlenül attól, hogy az illető keresztény, muzulmán, esetleg ateista. Vagy az utóbbiakra nem?Az én ateizmusom abból származik hogy az a tapasztalatom – egyénileg és közösségben egyaránt – hogy az istenhit arra szolgál, hogy az emberek rákenjék a saját, emberi felelősségüket valami felsőbbrendű megfoghatatlanra. Nem az ember szedi el társai értékeit, életét, nem az ember kínozza az állatokat, szennyezi a Földet, hanem valamiféle isten akarja így. Tőlem bárki hiheti, hogy a tetteit, az életét majd valaki valahol megítéli: hurikkal telt Paradicsomban, angyalok karában, forróvizes katlanban – ez nem jogosítja föl arra, hogy többnek képzelje magát a másiknál.(Még a nyugati áramlat se több, csak MÁS, mint a keleti – ahogyan t. Szerző használja a két fogalmat.)
  Egy magyar humoristától való a kissé cinikus, ám frappáns megfogalmazás: ha nem tudom egy képlet megoldását, miért jó, ha elhiszem, hogy nyolc (isten, allah vagy az a magas hegy, ahonnan a viharok jönnek)? Az ateizmus ezért nekem éppúgy hit, mint a többi.
  Azt meg végképp nem értem, mi baja a t. Szerzőnek a szabadelvűséggel (liberalizmussal)?
  2. Ha egy államban minden döntést (törvényt, rendelkezést stb.) egyetlen személy és szűk köre DIKtál vita, ellenvetés nélkül, az diktatúra, nem autarkia, fölösleges eufemisztikusan becézgetni.

 • Tisztelt Professzor Úr !

  Azon búsulok, hogy nyugdíjba méltóztatott vonulni, mert ezzel az aktívitással, akár vallásalapító is lehetne…

  Úgy mint Ön, én is imádok biciklizni, és ilyenkor sok-sok teória kering az ember fejében…Dolgozata, akár vállalható is lehetne…

  Az első rész totál tohuvabohu, a második tartalmas, a továbbiakban, az idézetek rendben vannak… de nem tudni mit bizonyítanak..

  De még mindig nem derűlt ki hogy Arisztotelész, emiatt lett-e öngyilkos, vagy kapott gyomorbajt…

  További rugalmas szekularizmust, kívánva, üdv !

 • TALALOM ‘nehany megjegyzesere’;

  1., Az az u.n. Judo-Kristian elv valojaban hirdette, advokalta mind azokat, meg ha nem is kovette mind azt.
  Mind a maga altal listazott vallasok nem gyokerzezodtek meg ottan, sot igen ismeretlenek maig is.

  2., Mind az emlitett kepzezetbeli allitasai, csupan az volt kepzeletbeliek, sot a maga kepzeletei altalik is.
  Atheizmus hasonloan is egy vallas. Maga igen jol predikalta azt itten.
  Az un. koztarsasagi allam-forma, az legalabb kulombozo, de egyenlofoku hatosagi szerveken alapszik.
  Tehat demokratikusabb mint amit a (2) alatt jelzett.

  Velhetoen ,maga 3-ik reszt velt irni.
  De az egyen ,az egyedulli part, az allitolagosan a nep-neveben diktatoroskodtak mindeg, es mindenutt.

  Maga panaszkodik az ellen?
  Vagy azt oahjtja ismet ?
  De annak a szonoka !

 • SLAPAJ soraira;

  Az egesz emberi filozofia, mint az egesz emberiseg irott tortenelme, sot minden szekuliarizmus egyforman a teljes ‘tohu wa bohu’ bol ered.
  Mind minden mas is az egesz vilagegyetem amint Mozes irta, a teljes ‘tohu wa bohu’-bol eredo.

  De valojaban nem az volt amit Gamow adott elveben ? meg ha mas neven is ?

 • Figyelő:
  “Szerintem, ma is sokan otthon dupla nevelésben részsültek, mást mutatni kifelé, mint a privát életben.”

  Ha jól értem a szavait, Ön az un. kettős nevelésről beszél, amikor pl. az államszocialista rezsimben sok gyerek az iskolában materialista, míg otthon vallásos nevelést kapott. ha nem tévedek, Ön azt is állítja, hogy ma is van hasonló, csak éppen megfordítva.

  Lehetséges, hogy Önnek részben igaza van. Például az én kislányom ugyan az iskolában is, otthon is (annyira-amennyire)
  vallásos nevelést kap, ám a 20. századi magyar történelem egy részét (pl. az 1920-1945 közötti időszakot) egészen másként, bizonyos részeiben (pl. fehérterror, numerus clausus, a mezőgazdasági nincstelenek helyzete, zsidótörvények, a magyar keleti megszálló hadsereg tevékenysége a Szovjetunióban) szinte épp ellenkezőleg tanítom neki, mint a jelenlegi tanára.

 • Belzebub
  2017 november 26
  12:26 du.
  Tökéletesen megértem. Már az 5O-es években ez nagyon tisztán kialalkult. Két féle magyar filozófia van ma is, örökségűl azokból az évekből. Mikor fog ez megszűnni ? nem lehet tudni, de már nem az én életemben.

 • FIGYELO kerdesere es megjegyzesere.

  Az ma igen megszokottnak velt dolog hogy a tortenelmet mindenki a maga meglatasai alapjan adja es tanitja.
  S azt mindenki veli a maga velemnye alapjan valosagnak.

  Vegye pl. Belzebub valaszabol;
  Tanitsa a “feher terror”t-,de biztos nem az azt megelozo voros terrort.
  Az 1941 ben a magyar csapatok tetteit Oroszban, de nem az Orosz csapatok tetteit magyarban, sem nemetben.
  A foldtelen mezogazdasagi dolgozok helyzetet. De bizonyara nem azt hogy azoknak foldosztast nyujtottak, de hamar mind elkobozta az allam,ill. a part. S az allamos kivul mindenkit foldonfutova tettek.
  A numerous clasius, igen korlatozta az Izrailta tanulok szamait az altalanos lakossag alapjan, de elotte a korlatlan felsobb oktatasi lehetoseg meg valojaban a tobbseget korlatozta az anyagi korulmenyeik alapjan.
  Mint ma a US-ban maig is letezik az “affirmative action”.
  A kisebbsegi folyamodok az elsobbsegben a felveteli kepessegeik ellenere is.

  Na de miert nem probalnak inkabb a valosag alapjan.
  Nem tisztessegesbb lenne az ???
  Minden eremnek ket oldala van. Miert csupan szelszosefesen csak az elore kivalasztott oldalat nezni ? Tisztesseges az ?

 • Eredetileg nem akartam belefolyni ennek a cikknek a megtárgyalásába, hiszen hogyan vitatkozzak Mr. Göllnerrel az ő saját tudományterületén éppen én, aki voltaképpen nem is értek mindent (vagy félreértek egyet-mást) a fenti cikkből. De talalom, Figyelő és Belzebub hozzászólása végül is arra kényszerített, hogy “felvegyem a kesztyűt”… 😀

  Egy kicsit furcsa lesz, hogy én, a megrögzött ateista fogom az istenhitet, meg a vallásokat megvédeni, ráadásul egy kissé Orbán Viktor mellett is, holott tudnivaló, hogy vele aztán semmiben sem értek egyet.

 • Az istenhit az egész emberiséggel, és minden egyes emberrel együtt született, és születik újra meg újra. Erre biológiai alapunk van, hiszen felnőtt korunkig szerető, türelmes, vagy éppen haragos, büntető szülők vezetgetnek minket a helyes úton. Kézenfekvő tehát, hogy később is, különösen bajban, szívesen igénybe vennénk egy “szülőt”, aki bölcsebb és erősebb, mint mi.

  A harmincas évek biológiai elképzelése volt, hogy emberré válásunk lényege egy olyan genetikai változás, amely a hormonháztartásunkra van kihatással, és a majmokkal ellentétben nem csak gyermekkorunkban, hanem egész életünkben érdeklődő, tanulóképes “gyerekek” maradunk. Huxley, aki nemcsak író, hanem elsősorban biológus volt, írt is erről egy nagyon érdekes fantasztikus regényt.

  Az egészben az a lényeg, hogy nagyon könnyen előfordulhat az egyes emberrel, hogy nem éri el a felelősségteljes felnőttkort. Ilyenkor aztán jól jön egy fiktív Jóisten kép, amibe mindig bele lehet kapaszkodni.

 • Természetes tehát, hogy istenhitek, vallások, és egyházak alakultak ki már az ősi társadalmakban is. Az egyházak nagyon fontosak voltak a fejlődést tekintve, őrizték a hagyományokat, a tudást, és lelkileg gondozták a közösség tagjait. Az is természetes, hogy az uralkodók az eredményes és könnyű uralkodás érdekében összefonódtak az egyházakkal. Tudomásom szerint ez többé-kevésbé így volt valamennyi vallás esetében egészen a XIX. századig. És hát azon sincs nagy csodálkozni való, hogy a papság visszaélt ezzel a szédületes lehetőséggel mindenütt, ahol csak lehetett. A mérleg serpenyőiben tehát jó is, rossz is találtatott minden korban.

  A kereszténység esetében sem volt másképp, de különös módon a nyugatrómai birodalom kereszténysége valamikor a középkor vége felé más irányba indult. Egyrészt szigorúbb, aszkétább vallások szakadtak le róla a reformáció során, másrészt pedig valamikor a reneszánsz idejében felütötte a fejét az ateizmus is. A nagy festők és szobrászok a pogány antik hagyományok felfedezésével a hitvilágtól az ember felé fordultak.

  Bizonyára ennek meg voltak az okai – Mr. Göllner talán el is mondja egyszer, ha ráér – de addig is megkockáztatom következő hozzászólásomban a saját elképzelésem bemutatását.

 • Északról és keletről germán, kelta és ázsiai hordák, vandálok, vizigótok, tatárok, fenetudja kimindenkik – migránsok? – törtek be a Nyugatrómai birodalom területére, megbuktatták, és kisebb államokra szaggatták szét, közben persze a saját vallásukat is magukkal hozták. A nyugati kereszténység ezeket bámulatos módon sajátmagába olvasztotta. Tessék csak olvasgatni az Artúr mondakört, vagy Parsifal történetét, megannyi ősi pogány hit-maradvány kavalkádját, és keresztényesítését…

  Ugyanakkor a Keletrómai Birodalom ellenállt a migrációnak, mint a cövek. De nem is lehet összehasonlítani a nyugati kereszténység és az ortodoxok “nyelvét”! (Tehát véleményem szerint Putyin nem a mi kereszténységünk nyelvét beszéli, hanem valami összehasonlíthatatlanul egészen mást. Ne mossuk össze a kettőt!)

  A nyugati kereszténység viszont részben Arisztotelésszel, részben pedig a sokféle migráns-vallással, valamint a mórok és a zsidók eszméivel találkozott, és megtermékenyült. Ebből született aztán idővel a reneszánsz, majd a felvilágosodás során az ateizmus, a liberalizmus, a marxizmus és a világi állam eszméje. (Igen, persze, ehhez a tudomány – elsősorban Galilei gondolkodása, – majd ebből a technikai és gazdasági fejlődés is szükséges volt.)

 • Ami pedig engem illet, soha nem hittem istenben, a szüleim felelősségteljes felnőttnek, ateistának, marxistának és liberálisnak neveltek. Ezzel együtt úgy gondolom, keresztény vagyok, – Mr. Göllner szóhasználatával – zömében a nyugati keresztény kultúra “nyelvét” beszélem. A tízparancsolatot, a jézusi szeretetet megtartom. Természetesen egy kissé másképp, mert Isten dicsérete nem tartozik bele, továbbá a jézusi szeretet a véleményem szerint nem a lángoló piros szív édesbús-könnyes boldogság érzése, vagy – mint a gyönyörű református zsoltárokból kiolvastam valamikor – a Jézushoz való tíz körömmel való ragaszkodás, hanem az emberek, a társadalmak és vallások, az élőlények, az élettelen természeti és kulturális környezet TISZTELETE, ELFOGADÁSA és MEGŐRZÉSE.

  Tehát úgy gondolom, Mr. Göllner vagy összekevert valamit, vagy az is lehetséges, hogy csak én értettem félre.

 • És most vissza Orbán Viktor és az egyházak összefonódásához. Mint írtam, ez voltaképpen természetes folyamat, egyszerű hatalomtechnikai kérdés. Mondhatni, a papságnak és a kormányfőnek ez a dolga.

  Az viszont a mi dolgunk lenne, hogy ezt ne tűrjük, és megvédjük azt, amit már egyszer elértünk. És most nem a gyermekien tudatlan, felelősségáthárító, istenbe kapaszkodó állampolgárokra gondolok, hanem azokra, akik már felnőttek. Nekünk kell – ha másra nincs is mód – legalább tanítani, felvilágosítani, nevelni. Legalább a következő nemzedékeket.

 • Bendegúz79 4:49

  Az ördög ügyvédjeként próbálja a védhetetlent védeni, amikor így behízelgő módon “érvel”, hogy
  “Miért nem próbálnak a valóság alapján ? “Meghogy,”minden éremnek két oldala van.”

  Miféle valóság magának az a Numerus Clausus, ahonnan már n y í l e g y e n e s . ú t . vezet a Zsidó Törvényekig, illetve az ezekből eleve következő Holokauszt felé, ahol aztán meghal még a legszebb szándék is ! (Bár a magáéban ezek után effelől sem vagyok biztos.)
  E folyamat alattomos retorikájával kiegészülve, de méginkább az emberiség és emberiesség ellenes “jogi” nyelvezetével együtt a . s z e r v e s . r é s z é t . alkotja magának a . H o r t h y – r e n d s z e r n e k, amely így, az ő egyéb bűnei mellett, vagy az azokkal együtt előállított 600˙000 p o l g á r i . h a l o t t . az ő sajátos végtermékével, éppen a legelemibb emberi erkölcs jegyében – legyen az akár keresztényi erkölcs is – sem tűr el semmiféle, >az érem két oldalával< operáló ugymond észérvet, avagy bármilyen relativizáló mérlegelést…

  .

 • Mindahhoz, amit az éjjel kifejtettem a vallások és birodalmak hatásairól, egy érdekes tényt szeretnék megemlíteni.

  Az egységes Római Birodalomban a Kárpátmedence déli határain akkoriban létezett a hegyek között egy nagy szláv nép. Amikor a társ-császárok a Római Birodalmon megosztoztak, ezt a terület is felosztották maguk között. Tehát itt vonult észak-déli irányban a két utódbirodalom határa.

  Aztán több, mint ezer év történelem következett, a két birodalomból a nyugati összeomlott a népvándorlás következtében, a keleti viszont megtartotta eredeti, szervezett, hierarchikus formáját még vagy ezer évig.

  Az a szláv nép a hegyek között, eltávolodott egymástól, annyira, hogy amikor a keleti birodalmat is elsodorta a török, már két különböző vallású, különböző mentalitású, de majdnem egynyelvű nép maradt a területen: A horvátok a nyugati, a szerbek a keleti részen. Horvátország és Szerbia közötti határ szinte ma is ugyanaz, mint a két nagy Római birodalom közötti határ.

  Minthogy mi magyarok ezt “testközelből” láttuk és látjuk, mindenki személyesen is megítélheti, miféle hatása volt a kissé zavaros Nyugati, és a hierarchikus Keleti ezer éves uralomnak a kultúrára és a keresztény vallásra.

 • “Vegye pl. Belzebub valaszabol;
  Tanitsa a “feher terror”t-,de biztos nem az azt megelozo voros terrort. Az 1941 ben a magyar csapatok tetteit Oroszban, de nem az Orosz csapatok tetteit magyarban, sem nemetben. A foldtelen mezogazdasagi dolgozok helyzetet. De bizonyara nem azt hogy azoknak foldosztast nyujtottak, de hamar mind elkobozta az allam,ill. a part. S az allamos kivul mindenkit foldonfutova tettek. A numerous clasius, igen korlatozta az Izrailta tanulok szamait az altalanos lakossag alapjan, de elotte a korlatlan felsobb oktatasi lehetoseg meg valojaban a tobbseget korlatozta az anyagi korulmenyeik alapjan.”

  Mindig nagy megelégedettséggel tölt el, amikor olyan csodálatos távolbalátó pszichológus zsenik reagálnak szerény megszólásaimra, mint pl. most Mr Bendeguz 79. Ő valahonnét a távolból sokkal jobban tudja, hogy miről és mit tanítok a gyermekemnek, mint én magam.

  Azt külön örvendetes, hogy Bendeguz79 utólag is teljesen indokoltnak és helyénvalónak tartja az 1920. évi XXV.tc-t és végrehajtási rendeletét, úgy vélve, hogy a numerus clausus bevezetése – amely, azon túl, hogy durván sértette a formális állampolgári jogegyenlőséget, és törvényileg biztosította a felsőoktatási piac 84%-át az érettségivel rendelkezők 56%-át kitevő un. “keresztény úri középosztály” gyermekei számára, addig az érettségivel bíró fiatalok 44%-át kitevő, de a numerus clausus alá eső fiatalok lehetőségeit törvényileg a felsőoktatási piac elvben 6%-ára korlátozta – egyúttal megoldotta azokat a anyagi-szociális problémákat is, amelyek miatt pl. (a korszak szavaival) “az alsóbb társadalmi néposztályok”, azon belül különösen a milliós szegényparasztság fiataljai nem tudtak egyetemen tanulni.

  Azért – ha már egyszer szót váltok vele – megkérdezném Mr Bendeguz79-et, hogy az állampolgári formális jogegyenlőség nyílt törvényi felrúgását a társadalmi élet mely területein és milyen mértékben tartaná még helyesnek?

 • Almási Alma:
  “De talalom, Figyelő és Belzebub hozzászólása végül is arra kényszerített, hogy “felvegyem a kesztyűt”… 😀”

  Kedves Almási Alma!
  Mindenekelőtt örülök, ha valamennyire azért az én rövid és felületes hozzászólásom is késztette a kesztyű fölvételére.
  Annál is inkább örülök, mert én magam, különböző meggondolásokból lehetőleg mindig kivonom a kifejezetten hitbéli vitákból. (Ez nem jelenti azt, hogy adott esetben esetleg nem javítanám ki, persze, csak ha tudom, ha pl. valaki nyilvánvalóan tévesen idéz Platon valamelyik dialógusából, a Bibliából, Pascalból, stb.) Viszont az olyan, számomra üres, tartalmatlan hitvitákba, hogy van -e vagy nincs valamiféle transzcendens és személyes entitás, lehetőleg nem megyek bele. Sőt, némileg hitbéli vitának tekinteném, ezért most sem kezdek vitázni Göllner úrral arról, hogy vajon igaza volt -e vagy sem Whiteheadnak, amikor úgy vélte, hogy az egész nyugati filozófia nem más mint lábjegyzet Platonhoz.

 • Alma, talalom

  Alma írta, de idézhettem volna hasonlót talalomtól is:

  “Az egészben az a lényeg, hogy nagyon könnyen előfordulhat az egyes emberrel, hogy nem éri el a felelősségteljes felnőttkort. Ilyenkor aztán jól jön egy fiktív Jóisten kép, amibe mindig bele lehet kapaszkodni.”

  Hát igen. A “felelősségteljes felnőttkor”? Meg lehet nézni a statisztikákat, hogy milyen arányú a házassági elválás az ateisták és a hivők közt. Vagy a drog használat, az alkoholizmus, a dohányzás vagy a bűnözés stb. tekintetében.

  Egyébként, a valóságban gyakoribb, hogy felnőtt vagy idősebb korban válik valaki komolyabb istenhívővé, nem pedig fordítva.

 • Az pedig tőlem is leegyszerűsítése lenne a dolgoknak, ha csak a hívő vagy ateista kategóriában gondolkodnék. Hívő és ateista is sokféle van. A keresztény kategóriák a Hegyi Beszéd Nyolc Boldogsága: “Boldogok a stb…” Ez hívőre, nem hívőre is vonatkozik.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  “Tehát úgy gondolom, Mr. Göllner vagy összekevert valamit, vagy az is lehetséges, hogy csak én értettem félre.”

  Az utóbbi történt. De e miatt ne ostorozza magát. Ez nem csak magával, bárkivel előfordulhat. Velem is előfordul. Tegnap, pl ez történt velem. Egy órával korábban érkeztem egy randira.

 • 😀
  Sejtettem… (mármint hogy ízibe kimenekedik az aranyhídon…)
  Remélem, a szaxofonját nem ejtette el.
  😀

 • VORONYEZS valaszara az en Nov.26,4;49 soraimra;

  Voronyezs, megjegyzesem igen egyszeru volt,sajnalatos hogy maga nem vette teljes ertelmeben.
  Az pedig, amit ismetelek itten ismet, hogy NE revizialja senki a tortenelmet !!! Erti ? Senki !
  Ismerjuk el, s fogadjuk el amint az tortent.
  Tetszik-e az vagy nem !

  Az “erem ket oldala” volt az osi romai szollas, jelezve hogy mindenben letezik pozitiv ugy mint negativ. De ne tagadja azt !
  Legyen oszinte es tisztesseges belatni azt !

 • BELZEBUB; Nov.27, 4;48 de soraira;

  Lathato nagyon szarkesztiken szeret reagalni.

  Allitas valotlan; Egyetlen szoval NEM irtam hogy en jobban tudnam hogy maga mit tanit gyermekeinek. Az csupan a maga es/vagy anyjuknak a sajat joga es dolga.
  Tehat kerem NE allitson valotlansagokat.

  Ami a maga altal ismetelt ottani volt Zsido-ellenes torvenyeket illeti, azt maga kozel 3/4 evszazaddal keson reklamalja !

  Amit jeleztem megjegyzeseimben, hogy az az u.n. “Nyugati Aramlat” a modern, ill. jelen idokben nem Reformacio, sem a Feudalizmus, sem a callasok, sem a forradaalmak , mint a Francia es Orosz forradalom (amit Gollner nem is emlitett) hanem valojaban minden az Ipari Forradalaom kovetkezmenyei.

  Igen,nem csak az Angol-US, de ugy a nemet ( a Kiser-Hitler) mint az orosz (Sztalin altali) iparosodas kovetkezmenyei a XIX es XX szazad, mint mind a mai vilagszerti esemenyeit okozta.

 • Almási Alma
  2017 november 26
  11:00 du.
  Tudod, én sajnos több haldoklónál voltam jelen, először édesapamnál, majd édesanyámnál, nővéremnél és férjemnél.Apám zsidó származásű volt kikeresaztelkedve, férjem meg nem volt egészen hitetlen, de soha nem volt 1OO% -ban hivő, inkább intelleketuel volt, mindent meg akart magyarázni tudományosan.
  Egyedűl édeanyám volt abszolut hivő a többi közőtt.
  Mit gondolsz, ki halt meg a legbékésebben, mondhatnám “boldogan”, édesanyám, mert hitt abban, hogy halála után, a lelke élni fog.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  “Remélem, a szaxofonját nem ejtette el.
  😀”

  Kedves, hogy aggódik a szaxofónomért. Értékelem törődését.

 • Érdekes volt, mikor a családomban Kosztolányi Dezső verséről írtak az unokák. A “Hajnali részegség” volt a vers címe.
  Mindegyik megértette és egyetértett vele.

 • Kedves FIGYELO;

  Ha kerdezhetnem, mit velne, hogy mi a “lelek” ?

  Vagy hogy mit ad a bibliai adat azt meghatarozni?

  S mit vel a maga vallasa ?

 • ALMASI Nov.26-i soraiban irta;

  Szuleim…marixista…atheista..neveltek.
  Lenyegeben a “…a nyugati kereszteny kultura nyelvet beszelem…”

  S az nem igen mely szakadekhoz velheto kulombseget jelentene maganak barmelyik alapjan elni sajat eletet?

  A “szeresd a partot es gyulold az ellenseget”, hasonlitva a “szeresd embertasaidat mint onmagadat”.

  Nem jelent az maganak problemakat eletet elni az eggyik tanitas, vagy a masikhoz valo eletmodot elni.
  Az pont ellenekezok.

  Nem jar ugy mint Asop szamara?
  A ket szena-kazal kozott ehen halt.
  Nem tudott hatarozni melyiket enni.

 • Bendeguznak, “Asop szamarának” üzenem:

  szeresd a pártot(FIDESZT) és gyűlöld az ellenséget (SOROST)”, ez NEM keresztény tan, bármennyire is ezt hirdeti ma Orbán Viktor főkeresztényünk. Én meg nem vagyok orbánista.

 • Bendeguz79
  2017 november 28
  10:21 du.
  Jó kérdés, csak nehéz értelmesen megmagyarázni.
  Talán “megérzés”. Nem az ész ami reagál, hanem az érzés.
  Példa: van például zene, vers, gondolat amire az ember “ráérez”, van amire nem. Ez ami megkülönb9ztet minket.

 • Bendeguz, még hozzátenném, hogy nagyon sok esetben a nevelés befolyásolja ezt a bizonyos “megérzést”. Ez fennáll és nem tagadom,

 • ALMASI ALMA soraira;

  NO, NO NO, NE facsargassa ki az eredti nevelese altal tanult aranykopeseket !

  Nem hinnem hogy tudna idezni a mai PM-juket azon.

  Tudom hogy Maga tanulta azt az eredetiben az atheizmus salapjan.

  Szeretni e kellet a voros partot es gyulolni a kapitalista ellenseget.
  De ma a Gyurcsanyekm stb. nem a kapitalista milliomosok es billiomosok ?
  Hat azok ma nem ugyan azok az ellensegei akiket maga tanitva volt meg az Isten gyulolet mellett ?!

 • Kedves FIGYELO;

  De a Jo-konyvben maga a fiatal rabbi van idezve mondani, hogy tudnod kell a valosagot,az iogazsahot mert csupan az tehet szabadda.

  A neveles az befolyasol, iranyit, de ha nem az igazsagra es annak teljes tudatosagara, az akkor csupan agymosas, sot meg felrevezetes is lehet.

  Ha nincsen teljes tudataban amit hisz, hogyan lehetne biztos hogy nem lehetett felre vezetett ?

 • @bendeguz

  Általában csak akkor olvasom el, mit ír, ha direkt engem szólít meg. Így is rengeteg óriási baromságot olvasok magától.

  A marxizmus semmiféle gyűlöletre nem tanít, sem engem, sem mást. Hanem empátiára. Ez a mai orbanisztikus kereszténység viszont csak gyűlöletről szól. Ezért nem vagyok orbanista.

  Ne magából induljon ki…

 • Almási Alma
  2017 november 29
  6:29 du.

  Nekem más a tapasztalatom van, Marx és társai tanitásairól. Meg is tapasztaltam, hogy gyakorlati “kivitekzése” egy elvnek, miben nyilvánul meg. Az AVH-n és a Fiatalkoruak börtönében egy év elég volt hozzá.

 • Bendeguz79
  2017 november 29
  3:58 du.
  A rabinak igaza volt. Ezét szenvedtem meg 17 éves koromban, ami eltartott két évet is.
  A fenti beirásom Almához, erről szól. Ragaszkodtam a meggyözödésemhez, ezt bűntette meg Rákosi és társai.

 • Bendegúz79
  3:49-3:58

  Vannak (történelmi) útszakaszok sőt útvonalak, amelyeket, ha akarnánk is, nem magunk választunk meg. Ritkán adatik meg a pillanat irányt változtatnunk…
  Főleg a “terep-viszonyok” befolyásolják életünk folyását is…

  .

 • Figyelő
  2017 november 29
  9:10 du.

  Nekem más a tapasztalatom van, Marx és társai tanitásairól. Meg is tapasztaltam, hogy gyakorlati “kivitekzése” egy elvnek, miben nyilvánul meg. Az AVH-n és a Fiatalkoruak börtönében egy év elég volt hozzá.
  ________________

  Igen, tudjuk. Számtalanszor elmesélted, hogy MEGTAGADTAD a Sztálin születésnapjára kötelezően előírt JÓTANULÁST. Ezért kicsaptak a gimnáziumból, elvittek az ÁVÓRA, és becsuktak a fiatalkorúak börtönébe. Valahányszor erre hivatkozol, mindig nagy tisztelettel gondolok a hősiességedre.

  Ettől függetlenül a marxizmus nem nevel gyűlöletre. Talán az aktuális Rákosi politika igen, de az már csak egyes politikusok bűne. Talán összetéveszted Orbán Viktor Soros iránti gyűlöletével… De az sem marxizmus…

 • Bendegúz 1:41

  Azt írja, hogy a fehérterror a vörösterror következménye; “az érem másik oldala”.

  Ha mindenképpen ragaszkodik az érem hasonlathoz, akkor a “vörösterrorként” aposztrofált történés egy szándékosan ritkábban emlegetett – vagy inkább alaposan elhallgatott – é r e m n e k , a Magyar-Román honvédő H á b o r ú n a k * . volt a másik oldala. Mert Magyarországon 1918.december 1-től kezdve ahogy az kitört, h a d i á l l a p o t . lépett életbe az egész ország területén… A román fellépést egyrészt a területszerzés, (egész Erdély), másrészt (őszirózsás, polgári) forradalmi helyzet, nyugat ösztönözte megállításának szándéka váltotta ki…
  – A “vörös” vezetők abban az időban még kint se voltak a börtönből, csak 4 hónap múlva – többek közt, vagy éppen a háború eseményei, a Vix Jegyzék miatt – kaptak amnesztiát gr.Károlyi M. miniszterelnök kezdeményezésére, hogy majd ők szervezzék meg az agresszor elleni küzdelmet, ill. hogy hatékonyan mozgósítsanak… Úgy is lett és hősies harcokat vívtak, erdélyi hadjáratot is indítottak…

  Tehát ennek az . é r e m n e k . n e m . a . f e h é r t e r r o r . volt a túloldala, mert az ellenforradalom már az ellenség (az Antant) által előkészített, egy már “pacifikált”, kész állapotba kívülről lett ide beültetve.

  Az éremnek ez a fajta hátoldala pedig semmiképp sem passzolt bele a belpolitikai események normális alakulásába, mert a Horthy rendszert az említett háború győztes erői majd’ egy év után erőszakolták rá a magyar társadalomra…

  .

  *Az 1919-es Magyar-Román háború történetét a Wikipédia ennél a címszónál alaposan kitárgyalja.

 • Voronyezs
  2017 november 30
  4:54 de.

  “A “vörös” vezetők abban az időban még kint se voltak a börtönből, csak 4 hónap múlva – többek közt, vagy éppen a háború eseményei, a Vix Jegyzék miatt – kaptak amnesztiát gr.Károlyi M. miniszterelnök kezdeményezésére…”
  ___________________________

  Nocsak, ezt nem is tudtam. De akkor hogy lehet az, amit a komcsiellenesek oly bőszen hangoztatnak, hogy Kun Béláék puccsolták meg Károlyit? A börtönből? 😮

 • VORONYEZS allitasaira;

  1918 nNovembereben a haboru veszteseggenek alkalmaval a Monarchia megszunt. Eltunt. Kaput lett.
  Nem volkt kormany, sem hadsereg.
  S az orosz hadigsagbol visszatert Lenin iskola altali kepzett eskudt kommunistak egy puccsal sikereskedtek. S kezdtek remuralmukat, ami a voros terrornak nevezett esemnyeket jelezte.

  Arra a gyoztes nemzetek hadai kozbeleptek a rend es biztonsag helyreallitasanak celjabol es rendeltek a roman es cheh csaptokat.
  Az tortenelem, nem “erem” .
  A volt hadsereg tisztjei szervezkedtek Szegeden, s Hothy vezetese alatt bevonnultak es az orszag iranyitasat atvettek.
  Azt a nyugati gyoztes nemzetek kormanyai nem elleneztek.

  A Horthy ugyet mas itten sokszorosan vitattak, nem sok meggyozodesekre jutva. Ismetlese most sem varhato sikeresebbnek.
  A kommunista es a nyilaskeresztes partok vezetoit a Horthy kormany vadolta az eroszak alkalmazasval valo hatalom szerzesen.
  Rakosiekat Sztalin ki valtotta. Szalasit meg Eichman engedte ki bortonbol 1944 oktobereben.
  P.S. A Moszkvaba menekulo Kun Belat Sztalin elvtarsa agyonlovetett.

 • Bendeguz79:
  ” Szalasit meg Eichman engedte ki bortonbol 1944 oktobereben”

  Mondja jóuram, Ön csak ír, vagy néha netán gondoolkodni is szokot, esetleg utána olvas az egyébként közismert tényeknek, mielőtt ostobaságot firkál? Vagy Ön ismeri a tényeket, gondolkodik is, azután pedig szándékosan, előre megfontoltan írkál kontrafaktuális dologokat?

  Uram, bár a magyar nyelvhasznalata valamelyest javul, Önt a legalább elemi iskolát végzett, olvasni tudó ember nem veheti komolyan.

 • Christopher Adam

  Belzebub,

  Sajnos a nyelvhasználat javulásában a moderátor-szerkestő is szerepet játszik…bár nem mindent javítok ki, mert akkor másra nem maradna időm és a szöveg akkor már nem Bendegúzé lenne. Ezért naponta van tőle hozzászólás amit törlök, mert értelmezhetetlen és nincs időm javítani.

 • Almási Alma
  2017 november 30
  4:29 de.
  Kedves Alma, kedves tőled, hogz megbecsűlöd állaspontomat. Sajnos, én teljesen lemaradtam a mai magyar politikában és ezért nem tudok és nincs is ismeretem a mai hélyzetről.
  Annyit én is tudok, hogz Orbán nem szereti Sorost, aki a magyar és az európai politikába beleszól az USA-ból.

  Ismerve Orbánt, ezen nem csodálkozom.
  Mellesleg, még nagyon jól emlékszem Rá mikor világköruti utján Montrealba is járt. Fiatal lelkes jó szónoknak talátuk itt.Mert jól beszélt, akkoriban az orosz megszállás ellen volt.Amiben az emigráció nagy része egyetértett vele.
  Nekünk nincs módunk megitélni, hogz milyen országvezető.mit csinál jól vagy rosszul.
  DE ma is azt hiszem, hogz Ő a magyar nemzet függetlensgért áll ki, amivel sokan egyetértenek.

 • Alma, ez lemaradt, nem hinném, hogy “számtalaszor” hivatkoztam börtöviselt mulktamr, de ha mondod , igérem többet nem fog előfordulni,

 • BELZEBUB egyeni gyalazasara;

  Idezte egy mondatomat a soraimbol, de egy arva szoval sem volt kepes azt cafolni tenyekkel, vagy a sorvaltas alanyat kovetni.

  Csupan szemelyes troger ragalmazasokat sorolt fel.
  Igazan buszke lehet magyarsagara !

 • Mr.Adam, a Romai Egyhaz hiteben is letesik a Kilencedik Parancsolat, meg ha nem a Negyedik is.

  S koszonom oszinteseget, bevallani hogy “naponta” torli megjegyzeseimet.

 • Kedves Figyelő!
  Hogy mire hivatkozol, a te dolgod, természetesen. De úgy tapasztalom, egy kicsit összezavarodtak az emlékeid néha.

  Egy másik cikknél írtál a 2006-os SORTÜZEKRŐL, amit személyesen átéltél. Na, minthogy 2006-ban nem voltak SORTÜZEK, nem is élhetted át őket. Különben is régebben írtad, hogy a naggyűlés UTÁN mentél valami vendéglőbe, ahol – miután onnan elmentél, a vendéglős szerint inzultusok voltak.

  Kedves Figyelő, tudom, hogy élénk a fantáziád, és az nagyon jó a te korodban, örülök is neki. De mások esetleg ezt hazudozásnak tarthatják, ha nem figyelnek a korodra…

 • Nem értelek, de 2006 ról írtam MINDIG, arról írtam. akkor voltam utoljára otthon.
  2006-ban volt az 50 éves megemlékezés is a forradalomról.
  Az érzésem, hogy valami TE keversz össze. A sortúzek az eredeti 56 -on volt.

 • Bendegúz!

  Hogy Szálasit Eichman szabadította volna ki… ???!!!

  Na Ne !!! Ez már szándékos hazugság, hírmérgező dezinformálás egy Horthyt újra építő, igazából szerecsenmosdató projekt részeként.

  – Szálasit ugyanis Horthy bocsátotta szabadon, már 1940-ben amikor amnesztiát hirdetett…

  – Eichman 1940-ben a Birodalmi Biztonsági Hivatal osztályvezetője volt Németországban.

  A többi Bendegúz 11:11-es hazugságát és csúsztatását pedig revidiálja a Wikipédia . M a g y a r-R o m á n h á b o r ú . címszava alapján!

  Illene így tennie.

 • Kedves Almási Alma 10:11 🙂

  Jogos a kérdés; “Akkor miért mondják mégis azt…?”

  A választ, illetve az ennek elhitetésére kitalált
  . h o r t h y s t a . m a s z l a g o t .
  szinte . s z ó . s z e r i n t . megtalálja Bende Gúz 11:11-es blöffentyűjében. Ezt verték ők a magyar fejekbe 25 éven keresztül. Pedig az igazság feketén, fehéren a Román Magyar Háború témakörében található meg…

  A fejek megdolgozására már az első pillanatban nagy szüksége volt, m e r t . furcsán nézett (volna) ki, hogy Horthy, akit korábbi Antantos [angol és francia] kapcsolatai, gyakorlatban viszont a román [meg a cseh] fegyverek segítettek a hatalomra, h o g y h o g y . n e m . s a j á t k e z ü l e g . v e r t e . l e . a Tanácsköztársaságot ???
  Hogy lehetett az !?
  Ez a nagy vitéz ? Hivatkoztak már arra is, hogy ő tengerhez szokott katona révén szárazföldi harcra nem volt alkalmas…

  Ám a fenti teljességében logikus kérdést csakis egy totális bűnbakkereső politikai propagandával lehetett ellensúlyozni, amelynek szerves része volt a fehérterror is.* Vagyis tűzztel vassal azonnal bele kellett sulykolni a közvéleménybe azt, amit aztán negyed évszázadon keresztül nemcsak a “vörösökre”, de leginkább a zsidókra, valamint az Őmaga saját személyes jótevőire, tehát az őt egyértelműen “trónra” juttató szomszéd népekre is zúdíthatott… Mire aztán bekövetkezett Trianon [Horthy megbízottja által is aláírt] tragédiája, az eltelt egy év alatt Magyarország népe tökéletesen félrevezetve állt készen az elkövetkező 24 év nemzeti szakadékába vezető Horthy-i út legelején…

  Erről Bendegúz azt írja, hogy Horthyék Szegeden szervezkedtek, majd bevonultak és átvették a hatalmat.
  Ugggyan, oszt “a szervezkedés” és bevonulás között eltelt mintegy 1 év alatt mit is csinálhattak ott abban a Tisza-parti Antant (francia) garnizonban? Igen, mulattak és szervezkedtek… De, hogy . n e m . h a r c o l t a k . a Tanácskormány, de a románok ellen se, az a színigaz valóság. Aztán szintén az Antant (az ellenség) felügyeletével, tehát segedelmével n e m . á m . v o n u l t a k . Budapest felé, h a n e m . Kelenföldig . v o n a t o n (!) I.o. pulmann-kocsikon utaztak, hogy aztán majd az előzőleg Landler Jenő tábornok románok által elrekvirált gyönyörű fehérszőrű hátasára felültessék ezt az . A n t a n t . á l t a l . k r e á l t . f ő v e z é r t , aki így, lassan léptetve, vasaltruhás, fehérkesztyűs, daru-és kócsagtollas tiszti különítményei élén símán, minden . i n c i d e n s . n é l k ü l (!) bevonulhatott a békés fővárosba, amelyet ott helyben, mindjárt az első beszédében csak úgy kollektíve megvádolt, amikor ezt mondta: “tetemre hívom ezt a bűnös várost”… – Még 25 évig kutatta a tetemet… Lett is abból elég tetem…
  .

  .

  * A Fehérterror nevezetű, nemcsak bosszúhadjáratnak apropagandisztikus jelentősége abban is állt, hogy “a nép egyszerű gyermeke” azt látva, azt gondohatja, hogy “ok nélkül csak nem csinálnák”. Így aztán annyiban is maradtak, mígnem csak nemzetközi tiltakozásra áltak le vele…

 • Kedves Alma! 🙂

  Még egy, ill. az események legfontosabb értékítélete néhány szóban összefoglalva:

  Az “úgynevezett vörösterrort” HADIÁLLAPOT, ill. HÁBORÚ közepette és amiatt zajló szükségintézkedések sorozata váltotta ki és indokolta EGY MEGTÁMADOTT ORSZÁGBAN.

  A fehérterror pedig egy, nemzetközi haderő által szavatolt BÉKEIDŐBEN (!) végrehajtott országos fegyveres BOSSZÚ és PROPAGANDA HADJÁRAT volt akkor, amikor pedig itt volt a lehetősége a törvényes polgári vagy katonai jogorvoslatoknak, vagyis az ügyészségi és bírósági eljárásoknak is…

  .

 • VORONYEZS allitasaira;

  Adolf Eicmann SS alezredes volt.

  Szalasit Horthy ismet letartoztatta 1944 Augustusaban.

  1944 Oktobereben lett kiengedve a nemetek alatl.
  Wasserman volt Hitler kovete magyarorszagon, tehet talan az adta hatarozatot. Bizonyara Hitler hatarozata alpjan.
  De Eichmann volt nemet hatrozatok vegrehajtoja, hasonloan az ismetelt deportalsoknak es kegyetlensegeknek is.

  Horthyt a Moskvaval-valo beke-celjait a nemet hirszerzok tudataba jottek, s Horthyt az SS letartoztatta.
  Fia kivegzesevel fenyegetve (toltott fegyverrel a hataban) lemondasat alairta. Hasonlo volt Nagy Imre eseteben is!
  A Parlamntet hasonloan fenyegetesek alatt a Szalasy kijeloleset “hivatalossa” tettek.
  Az is hasonlon tortent a Nagy Imre es Kadar eseteben is!

  A maga “Roman-Magyar haboru”-ja.
  Az I.V.H. vegevel az erdelyi romanok kijelentettek Erdely romansagat. Arra a magyarok fegyveresen reagaltak.
  Azt a roman hadsereg felszmolta es elfoglalta erdenyt, sot mivel hivatalosan magyar-orszag, kormany sem hadsereg nem letezett a romanok tovabba terjedtek. Nem csak hogy az orszagot, meg Pestet is elfoglaltak, amivel a ‘voros terror’ nak is vehet ert, Kun Beela es tarsai menekultek.
  A romanok ultimatumban koveteltek teljes hodoltsagoat az orszagnak, sot hogy magyarorszag uralkodoja a roman kiraly.
  Csupan az amerikai atasse semlegesitte azt meg.

  S a magyar-hadsereg maradeka Horthyval vonult be, s a romanok minden ellnezeknelkul kivonultak.
  Tehat nyiltan mondhato lehetne, hogy Horthy nelkul ma maguk mind talan maig is romanok lehetnenek.

  Na az a valosag, s nem a tortenelmi tenyek revizioi.
  Sem hazugsag mint maga allit !

 • U.I.
  Horthy Sztoyai eltavolitasa alkalmaval bortonozte Szalasit.

 • Kedves Voronyezs, természetesen én Horthy hatalomra kerülésének a körülményeit nagyjából ismertem eddig is, de örülök – bendeguzunk kedvéért is – hogy ilyen szépen összefoglaltad. 😀
  Csupán az lepett meg, hogy Károlyi engedte ki a börtönből Kun Béláékat, hiszen itt meg folyton azon lovagolnak, hogy ők puccsolták meg Károlyit és hamisítottak valami lemondó nyilatkozatot.
  Gyanítom, hogy a kommunizmus valódi történetét majd csak ötszáz év múlva fogjuk megtudni, vagy még akkor se… 😀

 • Már egyszer írtam, Bendeguzt nem olvasok, csak legfeljebb akkor (de akkor se biztos), ha közvetlenül engem szólít meg… 😀

 • VORONYEXZS;
  Az I.V.H. 1918 Nov. 11 en veget ert.
  Magyarorszag nem volt haboruban 1941-ig.
  A Becsi Accord alapjan visszzafoglalt azokat a teruleteket, amikert maguk allandoan sirankznak es vadoljak trianont.
  Az Osztrak-Magyar Monarchi megszunt !!!
  A Kallay kormany igen impotens volt.
  Az orosz hadi-fogsagbol visszatert es ottan kepzettek pro-Szovietel alkalmat vettek a korulmenyeknek es a hatalmat vettek kezukbe a Leninista modon, eroszakkal.
  A “Lenin fiuk” mentek az orsagon at es gyilkoltak egyeneket akiket veltek “ellensegeiknek”. Azt ismerve mint a “Voros Terror”. Samueli Tibor, Csanyi es kb 200 masik, akik verontasait meg Rakosi is elitelte.

  Roman es Cseh cspatok az Antant jovahagyasara kozbeleptek, es a roman csapatok meg Pestet is elfoglaltak.
  Az kezdodott az Erdely Romanna nytilvanitasaval az ottani romansag altal.

  A “Feher Terror” volt a reagalas a voros terror-ra.
  Reszben a torvenyes birosagok alapjan. Mint A Lukacs Gyorgy altali kivegzesekert a szazad parancsnokot aki a 8 bakat kivegeztetett a birosag 8 evi bortonre itelt.
  Samuelli ongyilkos lett,Csanyit es tobb masokat halalra iteltek es kivegeztek. Az volt a ‘feher terror’. Az nem ‘csak tortent’, hanem a reakcio volt az elozo gyilkolasokra.
  Minden tortent adatok talalhatok.
  Ne ismtelgesse a valosagot takargatni a maga elvtarsainak a buneit takatgatni valotlan allitasaival.
  Ami tortent az tortent, sajnos.