Romeltakarítás. Visszatekintés Budapest 1944-45-ös ostromára

2018 augusztus 11 8:38 de.110 hozzászólás

Kevéssé ismert tény, hogy Budapest Európa metropolisai között az egyik legtöbbet támadott főváros. Történelme során 15 különböző hevességű ostromot kellett kiállania. E sorban az utolsó az 1944-45-ben lezajlott csata, melynek pusztítása messze felülmúlta az addigiakat. A 102 napos budapesti ostrom abban is kiemelkedik a második világháború hasonló hadműveletei közül, hogy ez szedte a legtöbb polgári áldozatot: a szovjet elesetteket leszámítva minden második halott polgári személy volt, a helyben kivégzett zsidó emberekkel együtt. Hevességét tekintve a hadtörténészek a sztálingrádihoz hasonlítják, de az jóval kevesebb civil áldozatot követelt, mert a lakosságot még időben kitelepítették. Összehasonlításként Berlin két hétig, Bécs hat napig, a kelet-poroszországi Königsberg (ma Kalinyingrád) is csak 77 napig tudott ellenállni az orosz (szovjet) túlerőnek.

Fővárosunk történelmi idők óta a kelet-nyugati tranzitutak metszéspontjában fekszik. Budapest, mint már a történelemben annyiszor, a második világháború utolsó szakaszában azért is vált elkeseredett küzdelem színterévé, mert ez a terület képezte Európa délkeleti részén a Keletről fenyegető invázió előtti utolsó természetes védővonalat. A német Wehrmachtnak 1944-45-ben a keleti fronton tevékenykedő összes páncélos hadosztályainak fele a magyarországi harcokban vett részt. Amikor 1945. januárjában megindult a nagy orosz támadás lerohanva Nyugat-Lengyelországot és a Birodalom keleti területeit, Magyarországon mit sem csökkent a Budapest felmentésére irányuló német ellentámadások ereje. Mindkét szembenálló fél tisztában volt a terület birtoklásának jelentőségével. A szovjet támadások hevességére jellemző, hogy amikor Budapesttől délre, Ercsinél harc közben átkeltek a Dunán, csak ebben az ütközetben annyi „Szovjetunió Hőse” kitüntetést osztottak ki, mint a többi magyarországi hadműveletben együttvéve.

A szovjeteknek sürgős volt a főváros elfoglalása, mert a Duna-hidak birtokában rövid idő alatt át tudtak volna kelni a folyón és mivel Nyugat-Magyarországon nem volt jelentősebb természetes vagy mesterséges védővonal, Ausztriát és Dél-Németországot 1944. végén néhány hét alatt megszállhatták volna. A történelem megint megismétlődött: a keletről érkező támadást a Nyugat előterében ismét Magyarország fogta fel. Ha Budapest nem áll ellen olyan sokáig, a kommunista befolyási övezet valahol München környékén ért volna véget. Veesenmayer nagykövet Hitler véleményét tolmácsolva a magyar vezetőknek 1944. végén kijelentette, hogy a német érdekek szempontjából nem számít, ha Budapest tízszer is elpusztul, ha ezzel Bécset védeni tudják. Már ezt megelőzően az új „nemzetvezető”, Szálasi Ferenc, aki képzettségét tekintve vezérkari tiszt volt, néhány kiválasztott újságíróval bizalmasan közölte, hogy a németek Budapest tartásával csak időt akarnak nyerni.

A város körüli ostromgyűrű 1944. december 25-én zárult be végleg nyugat felől is. A lakosokat gyakran egyik pillanatról a másikra érte el a háború. Szemtanúk visszaemlékeznek arra, hogy 24-én délután a Fogaskerekű Vasút Széchenyi hegyi végállomásán várakozók közé hirtelen géppisztolyos szovjet katonák vegyültek és a megrettent civilekkel együtt fogadták az érkező szerelvényt.

A körülzárt városban a polgári lakosság számára napról napra elviselhetetlenebbé váltak az életkörülmények. Mivel az élelmiszerraktárak jórészt a külső kerületekben voltak és azok hamar szovjet kézbe kerültek, rövid időn belül megoldhatatlanná vált a lakosság élelmezése. Tartalékok

híján a katonai vezetés a csapatok ellátását is csak éppen hogy tudta biztosítani. A fővárost elfoglalni igyekvő mintegy 180.000 fős szovjet-román csapatösszevonással szemben egy kb. 79.000-es német-magyar csoportosítás igyekezett megszervezni az ellenállást. A védőknek mintegy fele magyar katonaság volt, akiknek egyre kevésbé fűlt a foguk a harchoz. Többségük tisztában volt azzal, hogy értelmetlen a küzdelem és csak a szenvedést hosszabbítják meg. Az ostrom alatt tízezres nagyságrendben „dekkoltak”, vagyis vonták ki magukat magyar katonák a harcból, sokan úgy, hogy hamis papírokkal fiktív katonai alakulatokat szerveztek, így bújtatva magukat és a hozzájuk csatlakozókat.

Legrosszabb helyzetben a körülzárt városban rekedt zsidók voltak, akiknek jelentős részét a pesti gettóban zsúfolták össze. Az 1944. októberi nyilas hatalomátvételkor már csak Budapesten volt nagyobb létszámú zsidóság, vidékről ekkorra szinte mindenkit deportáltak. Az ostromgyűrű bezárásáig 50.000 embert tudtak a nyilasok gyalogmenetben nyugatra hajtani. A „Hungarista Munkaállam” képviselőinek kegyetlensége felülmúlta az addigi atrocitásokat is, de kapóra jött a németeknek. Nekik érdekük volt Magyarország minél súlyosabb kompromittálása, hogy véletlenül se legyen újabb kiugrási kísérlet. A német nagykövetet kormánya utasította, hogy „….minden módon nyújtson nekik támogatást, mert különösen érdekünkben áll, hogy a magyarok most a legélesebben járjanak el a zsidókal szemben.”

Az ostromlott fővárosban kb. 5000 „pártszolgálatos” rekedt. A harcból természetesen intézményesen kivonták magukat, viszont teljes erővel a még megmaradt mintegy 80.000 zsidó likvidálásába kezdtek. Egy szemtanú beszámolt arról, hogy amikor a nyilasok 1945. január elején a Szent István parki ún. védett házak kiürítésébe kezdtek, őt is hatévesen a többiekkel együtt a Szent István körúton hajtották a gettó irányába. A menetre hirtelen szovjet vadászgépek csaptak le, mire a kísérő nyilasok a környező kapualjakban kerestek fedezéket, a csoportot az út közepén állva hagyva. A több hullámban támadó repülők géppuskáinak tucatjával estek áldozatul a védtelen emberek. Amikor a gépek elmentek, az előkerülő nyilasok először a gettóba kísérték a megmaradtakat, majd nagy részükkel ott végeztek.

Az atrocitások között a gondviselés megnyilvánulása volt az, hogy Európában egyedülálló módon 1944. novemberétől kezdve néhány semleges ország Budapesten működő képviselete szervezett mentőakciókba kezdett. Csak néhány név: Carl Lutz, Giorgio Perlasca, Carlos Branquinho, Raoul Wallenberg. Kialakult a mai Szent István park környékén az ún. „nemzetközi gettó”, melynek védett házaiban a védlevelekkel rendelkező zsidók kaptak menedéket mintegy 40.000-en. ´45 januárjában azután őket is áttelepítették a VII. kerületi gettóba. A felszabadulást mintegy 60.000-en érték meg január 18-án. 16-án a szovjet csapatok már a Nagykörútnál jártak, amikor a nyilasok egy utolsó pogromot szerveztek a gettó felszámolására. Különös fintora a sorsnak, hogy ezt éppen a németek akadályozták meg, mert Raoul Wallenberg fenyegetésére, hogy gyilkosként fogják bíróság elé állítani, a körzet vezénylő német tábornoka őrséget állíttatott a nyilasok megfékezésére. Két nap múlva a gettó szabad volt.

A pesti oldalon január 20-ig véget értek a harcok, Budán február 13-ig még ellenálltak. 11-én a megmaradt mintegy 35.000 főleg német védő a Várból kitörésre szánta el magát, az akkor Zsámbéktól nyugatra húzódó frontig akartak harcolva eljutni. Húszezren két nap alatt elestek a Vár, Svábhegy (ma Szabadság-hegy), Olasz (ma Szilágyi Erzsébet) fasor, Rózsadomb körzetében. Jeltelen tömegsírjaikon ma lakónegyedek, villák és középületek állnak. A maradék fogságba esett vagy eltűnt, a német vonalakat összesen 794-en érték el.

Amikor elcsendesedett a lövöldözés, a lakosok kezdtek előbújni a pincékből. Megkezdődött a helyreállítás. Kishont Ferenc (Efraim Kishon) így jellemzi az új megszálló hatalom katonáit: „…Egyszerűek és kegyetlenek voltak, mint a gyerekek. A Leninnek, Trockijnak, Sztálinnak

áldozatul esett vagy a háborúban elpusztult emberek milliói után a halál mindennapossá vált számukra. Gyűlölet nélkül gyilkoltak és ellenállás nélkül hagyták magukat legyilkolni.” Mindamellett a szovjetek nagyon is tevékenyen kivették részüket a helyreállításból, nekik köszönhető, hogy nem tört ki éhínség a fővárosban. Megnyílt a pesti kabaré is. Latabár Kálmán így humorizált: „Davaj, davaj, jobb volt tavaly, nem volt davaj”. Rövidesen megalakult a polgári közigazgatás és megkezdődött a romeltakarítás és az újjáépítés. A legtöbbet szenvedett zsidóság érdekében az akkori polgári kormány meghozta az 1946/25-ös törvényt, melynek értelmében megalakult a Zsidó Helyreállítási Alap azzal a céllal, hogy a meggyilkolt mintegy 600.000 magyarországi zsidó hátrahagyott és elrablott vagyonát számba vegye. Néhány év múlva a Rákosi-rendszer megszüntette ezt a szervezetet és az Állami Egyházügyi Hivatal felügyelete alatt Országos Helyreállítási Alapként újjáalakította. A visszaszolgáltatott értékek, műtárgyak, ingatlanok, stb. az állam tulajdonába mentek át. Rendszerváltás után a megszűnt ÁEH-tól a Művelődésügyi Minisztérium vette át az Alap okmányait. A minisztérium nem érezvén illetékesnek magát, a zsidósággal kapcsolatos anyagokat átadta a Magyarországi Zsidó Hitközségnek. Tárgyalások kezdődtek, melyek folytatódtak az egymást követő kormányzatokkal. Ezek eredményeképpen létrejött egy közalapítvány, mely a magyarországi holocaust-túlélők kárpótlására alakult. A vagyonnak így is csak elenyésző töredéke jutott vissza az eredeti tulajdonosokhoz, mert az évek során a különböző ingatlanok és értékek tulajdonviszony-változásait és átalakulásait szinte lehetetlen volt követni.

A gettó felszabadulását a főváros minden évben január 18-án ünnepli.

Budapest az új évezredben igyekszik nyugati típusú nagyvárossá válni. A római korra visszanyúló történelme, a rég- és közelmúlt eseményei következtében kialakult „genius loci”-ja sajátos karaktert adnak neki. Ennek megőrzését és megtisztítását mi, ittlakók tudjuk véghezvinni úgy is, hogy feldolgozzuk a múlt eseményeit.

Egri-Eiben István

110 hozzászólás

 • Azért 1 dolog kimaradt a cikkből.
  Nevezetesen:
  A Vörös Hadsereg vezérkara úgy döntött hogy nehézkes városharcok helyett inkább nehéz ostromágyúkkal széjjel löveti Budapestet.
  Mint azt tette később Berlinnel.
  Már elkészültek Pest határában a beton placcok az ütegek számára és a hadműveleti térképeken szépen ki voltak jelölve a lövedékek röppályái, amikor is parancs érkezett Sztálintól hogy Budapestet meg kell kímélni.
  Az ostromágyúk pedig induljanak el Berlin irányába.
  Így, a Vörös Hadsereg óriási emberáldozatok révén verte innen ki a nácikat, de nem dőlt romba a Város !

  Hogy mi volt ennek az oka, nem világos.
  Talán Sztálinnak a magyarok a szívecsücskei voltak ?

 • Nagyon jo beszamolo, erteelmesen es tisztessegesen fogalmazva es irva. Minden reszrehajlas mentesen, a tenyeket mutatva.

  Az orszaguk leckeje persze az lehetett volna abbol is hogy az esztelen onzes es hatalom-vagy okozta a nemzet csatlossagat egy masik mesztelen es kegyetlen pusztiti haboruba valo keveredeset.

  Sajnos hogy a magyar nem tanult a multjuk szenvedeseibol sem.
  Ma is csatlosok ismet, minden cel es logika hianyaban.
  Csupan az onzo hatalom-vagy a vezerlo eszmeik.

 • Köszönöm.

 • Göllner András

  Hasznos és tanulságos visszapillantás. Jöttek ezután még a további megpróbálkoztatások, a nagy kihívások által szűlt átverések: 48, 53, 56, 68. 90. 2010. Ma, hála az info-tech forradalmi hulllámainak, a “puha erő” eszközeivel árad a magyarok átverése. Sajnos, ennek az utolsó romeltakarításnak még nem jött el az ideje. Úgytünik, a magyarok otthon érzik magukat a romkocsmákba. 56 után is miénk volt a legvidámabb barak.

 • Ehhez képest Genfet utoljára 1603-ban ostromolták meg a savoyaiak, és az ostrom során vagy 5 ember meg is halt…

  Ha valaki szeret az erdőben járni, ajánlok egy vasárnap délutáni sétát a Hűvösvölgybe. A villamos végállomástól a jelzésen a Hármashatár hegy felé elindulva az első keresztező völgyön fölsétálni. Ott vannak a budapesti végvonalak maradványai, lövészárkok, bunker, katonasír… Szürke, csepergős őszi délutánon különösen szorongató látvány…

 • Alma.
  TE szürke csepergősben mész kirándulni?
  Háát..hallod..DDDDD

 • Szüleim elmondása szerint nagyapám magyar katonaként 1945. február 5-én halt hősi halált a Városligetben szovjet akna gránát tűzben.
  Nem élhette meg pedig nagyon várta a felszabadulást. Szervezett építőipari munkás volt és emiatt börtönben is volt.
  A kerepesi úti temető egyik tömegsírjába temették – állítólag.

 • Tudod, Geyza, én tájfutó voltam. Az ötvenes évek elejétől a 70-es évek végéig…

 • Almási Alma
  2018 augusztus 11
  2:58 du.

  Nekem csak térkép volt e táj,
  Mert géppel szálltam fölé..

 • GEYZA allitasa meg az akkori ovodaktol kezdve is volt tanitva.

  De igen valoylam volt az allitas.

  A Voros Hadsereg tabori tuzersege igen nagy szamu 152 es 122-es utegeket alklamazott ugy Budapest mint mas varosok ellen is.

  Mit gondolna, mi pusztititta az 5-6 emeletes lakohazakat, amit lathat a cikkel kozolt kepesn is.

  Legierot nem igen alkalmaztak. Az nekik igen keves volt.
  Sot nagyobb aranyban alkalmaztak legi tamadasokat, bombazasokat meg a Finnek ellen is 1939-ben.

 • ‘A pesti oldalon január 20-ig véget értek a harcok, Budán február 13-ig még ellenálltak.’

  1945 Január végefelé lehetett mikor egy szép napon a Vár oldalán levő félig rombadőlt és kiégett házunk kapuja aljából néztem két sürgölődő fickót a szembenlevő ház falára meszelni, hogy ‘KITARTÁS ÉLJEN SZÁLASI !’ Gondolom, hogy ezeknek az emberek tudomása nélkül volt az a tény, hogy a fajgyűlölő Szálasi Ferenc, nagy NEMZETVEZETŐ, hazánk becstelen Hungarista Hadúr-ja, ki elfelejtette a “szent” koronára tett eskűjét, ki az első dörrenésre megtömte zsebeit a magyar zsidó honfitársaitól lopott ékszerekkel, aztán illa berek, nádak, erek ! – már régen eliszkolt Budapestről mint egy gyáva szennycsatorna patkány, ott hagyva csapot – papot, az Andrássy úti HŰSÉG házát, Magyar honvédeket, engemet és családomat, és hazaáruló módra kereket oldott – magukra hagyva a rablógyilkos, fajgyűlölő ideologiákkal megfertőzött HUNGARISTA nyilas csürhéjét, akiknek viszketet a markuk, hogy könyörtelenül leszámoljanak mindenkivel akiket ellenfelüknek tekintettek – ezek a minden emberi érzés nélküli sötét, ördögi sátánfajzatok aztán tetszés szerint raboltak, fosztogattak és brutálisan megkínozták, lelövöldözték a védtelen Magyar zsidó honfitársaikat, köztük asszonyokat, öregeket, gyerekeket és kórházba fekvő betegeket és azok ápolóit. (Tanú: XII. Maros utca 16).

  https://youtu.be/OKpznsxZews

  Kedves Egri-Eiben István – dacára annak, hogy szomorkodok és sírdogálok beszámolód elolvasása után, de azért mégis köszönöm.

 • KÖSZÖNET ezért a kis tanulmányért a Szerzőnek. Többször végigolvasva fel-felrémlik a “nyugati” változat. Pl. a hős és győztes(!) franciák kezüket feltartva Párizst NYILT várossá nyilvánitják (majd később a legkegyetlenebb hadifogolytáborokat hozzák létre…). Még később a Diadalivüknél masirozgatnak… Manapság pedig már a zsidók is menekülgetnek onnan… “Isten áldd (már) meg a MAGYART!”

 • Bendeguz79
  2018 augusztus 11
  6:45 du.

  Látom most olvastad ki ezeket a Gugliból.
  Mert az a jó barátod neked.
  Lényeg hogy mindenhez hozzámotyoghassál.

 • a cikk vegen ez all,;
  -“….ugy is hogy feldolgozzuk a mult esemenyeit…”-
  ahhaaa!! csak nem mindegy hogyan!?!!
  ugy biztosan nem hogy nektek tetszore atirjatok, mosdatjatok unneplitek a tomeg gyilkosokat-(“becsulet nap”-ok)- es szobrokat allitanak antiszemita tomeg gyilkosonak mint Horthy volt!!

 • Parács Péter Pál

  Geyza Bátyó!

  Szerintem most lehet közös nevezőn találgatunk.
  Először is nem tudom megérteni és a komcsi rendszer iskolában el is hallgatták azt a kérdést, hogy:
  1.) Hitler-Sztalin közös hadjárata Lengyelországban.
  2.) Majdan a Hitler és a SZU közötti meg nem támadási szerződés mai napig nem világos motivációit.
  3.) Hitlernek ezt követő kvázi szerződésszegését és a SZU megtámadásának miértjét.
  4.) Kik és hogyan kötöttek paktumnak is vélelmezhető megállapodást, hogy Berlint megfelezve úgymond kelet és közép Európa fel lett osztva és a ruszkik “egy lendülettel” akár tovább is mehettek volna.
  5.) A Nácizmus vagy a moszkvai irányvonal pedig álláspontom szerint a “22-es” csapdája. Azaz, ha a két számjegyet felcseréljük, ugyan azt a 22-őt kapjuk.
  -Annyi különbséggel véleményem szerint, hogy senkinek nem lett volna jobb egy nácista világuralmi törekvés.
  -A Marxtól ellopott ideológia megvalósítása viszont képtelenség, főleg leninista átírással és diktatórikus politikával. A sztálinista vonal pedig majdnem ugyanúgy kimerítette a náci árja elképzelést, csak éppen immár az image a párt volt. “Aki párttag, az kvázi árija.”
  Nem beszélve az előbb említett hitler-sztalin lengyelországi együttműködéséről. stb.

  PPP

 • Geyza!

  Valamelyik cikkben említetted, hogy üdvözölsz a “szeszkazán klubban”.
  Akkor ugye érthető, hogy miért vagyok néha “költői állnéven”. Viszont, az életben sok mindennel találkoztam és ebből tanulva még magamnak sem hiszek néha, még borotválkozás közben sem. Mint, ahogy azt sem tartom kizártnak, hogy egy “fantom, kitalált néven” történő hozzászólás azonos eredetű a cikk írójával.

  *Bocsánatot kérek, ha megsértettem valakit, de most tényleg pletyiztem egy kocsmában és nem volt hideg kancatej. Meg egyébként is a “Horvátcsárli” zenéje szólt:
  -“Jég dupla viskyvel-, egy a társaság miatt, egy meg, hogy jó kedvem legyen. A harmadikra már nem emlékszem, de majd visszaforgatják a filmet.

  Így viszont a szürkeállományom pótlására utána kell néznem a feudalizmus-kapitalizmus-fasizmus-kommunalizmus-alkoholizmus-szocializmus-imperailizmus-“re”alkoholizmus demokratikus világában.
  No! lehet ezek után vodkára vagy fütyülős barackra váltok és majd talán lőn világosság, mint ahogy Petőfi is “köddé vált” világosnál. Igaz Ő kávézókba járt.

  TÉNYLEG ELNÉZÉST MINDENKITŐL, DE MOST EZEN HOZZÁASZÓLÁSOM TUDATMÓDOSÍTOTT.
  **VICC:
  A rendőr közúton igazoltat egy gépjárművezetőt és megszondáztatja.
  A rendőr közli a gépjárművezetővel, hogy “Ön tudatmódosított állapotban” van.
  Erre sofőr elismeri és átadja a rendőrnek egyetemi professzori diplomáját.

  Nos nekem ilyen nincs és gyalog kell kerülgetnem az utcabéli fákkal való koccanásokat és a feleségem otthon lehet nyújtófával tesz még jobban tudatmódosítottá.

  Bocsánat! Ez most tényleg csak viccelődés részemről.

  Elnézést
  PPP

 • Tisztelt Adam!

  Lehet tényleg problémás a magyarországi oktatás. Nem értem azonban, hogy a fejléc alatti info szerint 16 hozzászólás van megjelölve. Matematikailag viszont valami nem stimmel, mivel csak 13-at jelenít meg a gépem.

 • Parács Péter Pál
  2018 augusztus 12
  5:23 de.

  Nyugi.
  Ezeket amiket felsoroltál MINDET tanultam anno a Kádár rendszer idején.

  Had ne ismételgessem.

 • Petro:
  Nem tartaka szeszkazánnak, csak viccőtem.
  Mintahogyan én sem vok az.

  Ritkán iszok és keveset.
  Persze néha, ha úgy adódik sokat DDDDDDDDD

 • petro
  2018 augusztus 12
  8:27 de.

  A rendőrvicchez:
  Régebben, ahol laktam, a szomszéd utcában de egy háztömbben volt a kerületi Kapitányság.Én meg TV szerelő kisiparos voltam.
  Egyszer egy zsaru feljött hogy szar a TV elmennék e este hozzá?
  Ott lakott két utcányira.
  Mikor csináltam a TV.-jét, elővezetett egy demizson jófélét.
  Addigra már tegeződtünk.
  Mondom neki “dehát kocsival jöttem”
  Erre aszongya: “Nem baj, csak a kerületből ne menjél ki”
  Hát..aznap éjjel lépésben vezettem le hazáig a két kilómétert

  (Mert rutinos ember tudja mikor józan és mikor nem)

 • Parács Péter Pál
  2018 augusztus 12
  5:23 de.

  Azért azt hozzátenném a tanulmányodhoz hogy:

  A náci eszmerendszer származás alapján állapítja meg azokat akiket ki kell irtani, vagy sem.

  A sztálinista módszer ideológiai alapon határozza meg az előnyben részesítendőket azzal, hogy nem kívánja kiirtani azokat sem akik pártonkívüliek.
  Persze azért különféle hátrányokban “részesülnek”.

  Ebből az következik, hogy a hitleri elképzelésekbe nem férnek bele a Világ népei, mert nem tudnak “árjává” válni semmiképpen.

  A sztálini elcseszett álszocializmus esetében viszont aki elfogadja a marxista alapeszméket (mégha nem is érti) az úgy-ahogy meg tud élni.

  Ergo: mindkettő emberellenes, de a hitlerizmus még aljas is.
  Mert embermillióknak még csak esélyt sem ad a megélhetésre.

 • Valaki megyjegyzeseben allitotta,hogy ” ..56 utan is mienk volt a legvidamabb barak.”

  De kik vidamkoztal ?

  A bebortonzottek? es a felakasztottak ???

 • Parács Péter Pál

  Geyza és Mi!

  Kedves Geyza!

  Úgy tűnik, hogy nem olyan rossz gondolatmenetünk van és tudunk néha normálisan is hozzászólni az egyébként “Magyar Hírlap” cikkeihez. S, ha magyar hírekről és internetes lapról van szó, akkor én mindég reménykedem a magyarság támogatásában.
  És most kérdésem, hogy Ki az a Magyarország???? Miért létezett és h’Istennek még miért létezik összeszabdalva.

  Kapcsolódó tény szerintem, hogy:
  -Az oroszokat nem megállították Berlinben, hanem megálltak!
  -Azaz, miért????!!!!
  Erről többet nem áll módomban kifejteni, de szerintem mások is tudnak logikusan következtetni és nem kellenek a titkosított akták. De, ha ezek publikálásra kerülhetnének, akkor nem a logikát kellene találgatni, hanem világosan látni lehetne a valós paktumot Európa sorsáról is.
  -Viszont lenne egy konkrét kérdésem!!!
  * Hogyan lehet Ukrajna része az ősi magyar Kárpátalja a Turul emlékművel, holott a tisztelt Trianon Csehszlovákiához csatolta.
  *Mára sem Csehszlovákia sem Szovjetunió nem létezik. De hogyan és milyen felsőbbrendű nagyhatalmi paktum mondja ki egyoldalúan, hogy jelenleg és immár Kárpátalja Ukrajna része.

  Ha valaki ezt megmagyarázza, akkor valahogy találkoznom kellene Vele.

  Üdv.

  P.P.P

 • Paracs-Peter-Pal!

  tanulve a tortenelembol-(az 1940-41-42-43-as Magyar megszallas alatt elkovetett gazsagok!!)-karpatalja semmikeppen NEM akar magyarorszag reszeve vallni!!jol erzik magukat ukrajina-ban!!
  koszonjuk ez iranyu aggodo erdeklodeset,de kitunoen vagyunk ott es ahol!!
  nem kerunk magukbol!!itt NEM lesz “tusvanyos”-posvanyos!!!

 • P P p
  Jó kérdések, csak nekem kissé bonyolltak.
  Tudod én “egyszerű ipari munkás vok: Állatszámadó.”

  /Idézet Karinthy Moricz Zs. karikatúrájából/

 • Bendeguz79
  2018 augusztus 12
  11:40 de.

  Mienk volt a Szocialista Tábor legvidámabb barakkja.
  Most miazistent nem lehet ezen megérteni.
  A viccelődésre való képességed negatív zero.

 • Mivel hogy nem lattam magyarorszagot, fokent Budapetet 1990-91-ota, kerdeznem szukseges a kedves olvasokat a Budapet roleltakaritasan.

  Vannak meg ma is eltakaritatlan romok ottan ???

  Mert 1990-91-ben Budapest remesen romos allapotban volt.
  rengeteg haborus jelek az epulrtrkrn. Igen a varos kozpontijaban levo ismert epeuletek meg a regi “golyo” seruleseket szazaval lathatok voltak.

  Sot,t rosszabb, elhanyagoltabb allapotokban volt mint 1-3 evvel a vilag haboru pusztitasa utan.

  Tobb nagy epuletek de fokent emlekszem a volt Grasalkowich Palota fel volt poskolva minden emeleten, de meg a pince ablakin keresztul lathato volt a epeulet fel-fockolasa.
  S nem epiteszerti fa-anyagokkal, hanem erdokbol kivagott fenyu=fa-torzsekkel. Vsupan az agak voltak levagva.
  A fa-hejja mind azokon hagyva. Azert volt tisztan megallapithato hogy kivagott fenyofakat alkalmaztak.

  De az nem az egyedulli volt am.
  Mind az sok evekkel a haboru meg az 56-os pusztulasok utan is.

  Remelhetoen kipingaltak volna legalabb a Korutat, meg az Andrasy utat azota.

  Minden az igazi “gazdatlan allapotokban” volt 199-91-ben.
  Ami ertheto, senki nem erdekelt masok tu;lajdonaban. S csak az allami burokracia volt a tulajdonos.

 • LEV;

  Probalod elhitetni az olvasokkal, hogy talan a karpataljan, meg mashol is az u.n. “Trianoni teruleteken” barkinek is lehetne valsztasa, vagy kerdezne barki is hogy hova ohajtana tartozni ???

  Az az ostoba “Trianonos sirakozas” csak a pestiekkel megy.

  De meg azok is szaladnak messze foldre ha csak lehetoseguk akad !

 • Gollner

  kihagyta -(veletlenul ugye??)-az 1946-os pogromokat!!

 • bendeguz

  te nyomorult senki!!
  Ukrajina majd csak ugy szo nelkul hagyja hogy a magyarok elveghyek mi?? almodni szabad!!az ingyenes!!
  mi ugatsz te floridabol olyasmikrol amikrol fingod sincsen!!?nyomorult yehovista tetu!!
  es a karpataljaiaknak is VAN szavuk benne!!tetszik az neked vagy sem!!Nepszavazason dontottek az ukrajina mellett jo 87%-os tobbseggel!!

 • Parács Péter Pál
  2018 augusztus 12
  5:03 du.

  -Az oroszokat nem megállították Berlinben, hanem megálltak!
  _______________________

  Tévedés. Az oroszok nem álltak meg Berlinnél.

 • GEYZA:

  Ha olvasni vagy emlekezni tudnal, a “legvidamabb barak” kifejezeset fonokod dobta be fenti soraiban.

  Probalf alkohol es opiod nelkul egy napot !!!

 • P.P.P. fenti megjegyzesere.

  Lengyelorszag elfoglalasa a nemt es Szoviet altal az enmzetkozi egyezmenyeik (Ribbentrop es Molotov)apalan tortent.

  A Lengyelek harcoltak a nemet ellen kb. ket hetig, de a toobik Lengyel sereg oroszba ment. Ahol a tisztikara A Kathini erdoben lett eltemtve kivegzesuk utan.

  Sztalain eredeti terve volt elsonek lenni a nemet-elleni tamadasban.
  De az 1936-38-as nagymeretu “tisztogatasai” a hadsereg vezetoit , meg az 1939-es Finn elleni haboru kudarca kepetelenne tette azt.

  Sztalin meg 1932-33-ban is probalta az Angol-Franci kotamnnyal a Szoviet csapatok felvonulasat a Lengyel-Nemet hatarra, a Hitler ellen muveletek lehetosere.
  A Lengyelrek ellenezve, hasonloan az Angol-Franci kormany is.

  Nemetorszag es Berlin kozos megszallasa a nagyhatalmi (Yalta) eggyezmeny alapjan tortent.
  Annak minden adata ma elerhetok. A kozos-megszallas 50 evre szolt. De a “hideg-haboruval” az semmive valt.

 • Hey LEV.

  Allitasod alapjan csupan 78%-az Ukranoknak akik Ukrajnaban ohajtanank elni.

  A magyar-adatok alapjan a magyarok meg 77%-a ohajtja mind a Trianoni teruletek vissza-foglalasat.

 • Bendeguz:
  Tessék.Itt van.

  Bendeguz79
  2018 augusztus 12
  11:40 de.

  Valaki megyjegyzeseben allitotta,hogy ” ..56 utan is mienk volt a legvidamabb barak.”
  De kik vidamkoztal ?
  A bebortonzottek? es a felakasztottak ???

  Bendeguz esze láthatólag egyenlő egy marék molylepkével.
  Azt sem tudja mit ír mit kérdez és főleg miért.
  Idióta.

 • Bendeguz79
  2018 augusztus 13
  1:58 du.

  Szépen felmondtad a “leckét”
  Gugliból olvastad ki mi ?

 • Parács Péter Pál

  Tisztelt Hozzászólók!

  Úgy tűnik “összeáll a kép”.
  Már csak a nagyhatalmi törekvéseket és a vonatkozó paktumokat kellene akár nemzetközi jog szerint is összevetni.
  1.) Trianon: Az ősi magyar Kárpátalja Csehszlovák lett.
  – Hogyan varázsoltak Csehszlovákiát Csehországból és egyáltalán mikortól beszélhetünk Szlovákiáról?
  2.) Trianont kvázi semmibe véve Szovjet/orosz – Csehszlovák megállapodás hogyan jöhetett létre, hogy Kárpátalja a Szovjetunió része lett./1945.év/
  -Mindezt még egyszer, de immár a nagyhatalmak közötti “vitát” ismételten moszkvai orosz befolyással megerősítve 1947-ben.
  3.) Azaz, a nagyhatalmak egyezménye szerint nemzetközi jog értelmében 1947. évben és nem a Trianon által került Kárpátalja a Szovjetunióhoz.
  -Nem Ukrajna államához tehát, főleg nem az 1991. évben “kikiáltott” és ettől kezdve független Ukrajnához. S, mivel nem lehet szó mindezek által jogutódlásról, akkor álláspontom szerint a Trianoni határokat kellene visszaállítani.
  *Ez viszont bonyolult lenne, merthogy olyan mint Csehszlovákia sem létezik immár, de a SZU sem.
  *AZAZ marad az ősi magyar Turul anyamadárként, mint ahogy Nyugat és Kelet Németország is végre, annak rendje módja szerint egyesült.
  *Az A TÉNY, hogy Kárpátalján is több nemzetiség él, mint a megszabdalt mostani Magyarországon is, nem cáfolja pl Zsirinovszki felvetését Ukrajna újra felosztásában sem Lvov(Lemberg) Oblaszty, sem Kárpátalja vonatkozásában.

  Szóval! Nem én találtam ki Kárpátalja problémáját. Az orosz “partizánkodás” másrészt megint mire vélhető? Vagy talán a történelmi igazságtalanság “jóvátétele” lenne?
  Szerintem és logikusan következtetve van benne burkoltan más is, de ez még a jövő titka.
  P.P.P

 • Bendeguz79
  2018 augusztus 12
  11:40 de.
  Kedves Bendeguz, a “legvidámabb barak” kifejezés csak jóval az 56-os megtorlás után került a népi köztudatba úgy 1970-től a gengszterváltozásig, ami Kádár szovjeteket leleményesen megvezető elterelő taktikájának volt köszönhető, meg persze a jég hátán is megélő magyarok humorérzékének! 😀

 • Parács Péter Pál

  BENDEGUZ79′

  Köszönöm a nekem címzett hozzászólásodat.
  De valamit nem értek!
  Miért van nekem sok barátom mondjuk Kijevben, Harkovban, Dnyepropetrovszkban stb. illetve Lembergben és egész Kárpátalján.
  Miért akarnak ettől függetlenül innen Magyarországról nyugdíjat kapni stb, ha állításod szerint számukra Magyarország közömbös?? Anyaország szemlélettel Kárpátaljaiaknál érthető nemzetiségüktől függetlenül is az ilyen igény. De, azon túl? Maximum a Kijevi Magyar Domb lakosságáról lehetne mesélni, de ezt viszont már, csak a Szovjetunióval 1962-ben kötött kétoldalú megállapodás szerint.
  P.P.P

 • Parács Péter Pál
  2018 augusztus 13
  4:31 du.
  JAJ! 😀
  (Na, most kigyelmed alaposan kihúzta magának az antimagyar magyarfóbiás önsorsrontók tarsolyából a betegesen revizionista jelzőt! 😀 )

 • P.P.P.

  Koszonom valaszat.
  Hogy miert vannak baratai Ukranban,Oroszban, stb. azt talan maga vagy baratai lennenekk kepesek arra valaszolni.

  De ha a mai magyar allam fizet mondjuk “nuygdijat” magyaroknak akik fizettek a Magyar Tarsadalom Biztositasi alapba, hat azt ok jogosan kapjak. Em is fozette, abba anak iddejen, mindenki mas is akkor fizetesunk 43%-t. Meg “Beke Kotvenyt” is kellet vemmi, de azert nem kaptam semmit,csak atkozast.

  Mindenki kaphatja nyugdijat barhonnan barhol is ohajt elni.
  mind a Canadaba koltozott elvtarsak kapjak azt onnan, ha fizettek annak osszeget ottan.

  Itt az USA-ban a sok milliok ide jonnek elni nyugdijazasaik utan.
  Nem ohajtanak telen havat lapatolni. Golfozhatnak ahelyet.
  Regen a magyarok Abaziab mentek tomegesen.

 • ORSOS ELEMER;

  A “Gulyas Kommonizmus” tortenete abbol lett leheto, hogy Kadar belatta a forradalom okat a remes anyagi korulmenyek elso okozojanak.
  1957-ben a part napilapjaban adott egy focikket a nyugati segely erdekeben.
  De az u.n. Marshal segely elutasitva.
  De a kozgazdasagot javitani ohajtotta, s azert nyugati nemet bankoktol felvett $ 33 billios kolcsont.
  Persze a “terv-gazasag” lehetetlen lett gyorsan fele-lenditeni.
  A penzt elkoltotte az allam s resze ,mint a mondas “lecsopogott” a melosoknak is.
  A vezetok jol eltek, de a munkas is kapott jovedelmet abbol.
  Persze a kolcson visszagizeteset nyogtek, sot nyogig maig is.

  Hozzaszollok itten tobbszor jeleztek a “regi jo Kadar eveket amikor volt gulyas leves.”

 • bendeguz
  eloszor is 87% es nem “78%”!!mar ebben is hazudsz!!
  masodszor az a 77% csak a magyar kormanyzat soviniszta es irredenta agyaban letezik!!
  amugy abbol egy kurva betu se igaz!!!

 • LEV soraira;

  Bar mi modon is csavargatod az adatokat, kifejezeseket, mind valotlansagok.
  Csupan a te Istentelen gyulolkodesed ami tagadhatatlan.

 • Mind a “Trianistak”-hoz’

  Ne feledjek, maguk nem egyedul allok ohajaikban.

  Moszkvaban es masut is, vannak elvtarsaik akik meg hangosabban kiabaljak, hogy ;

  ‘ Mindent vissza, Alaszkat vissza, DDR-t vissza, mind a “nepkoztarsasgokat” vissza’ !!!

 • Egri-Eiben István

 • Bendeguz79
  2018 augusztus 14
  10:37 de.
  Bizony!
  Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz! Vissza a közös magyar-japán határokat!

 • Eltunt a beirasom, hogy Cseh Tamas dalat igen kedvelem, mert az igazsagot irta meg!
  A kepek meg igazi emlekek, az akkori Budapestrol!

 • Meg ma is Budapesten a hazak falan ott vannak meg a golyok helyei.

 • Figyelő:
  Dehogy vannak.
  Nincs már olyan ház Pesten amin golyónyomok lennének.

  Hacsak nem valami évtizedek óta elhagyatottan álló építmény aminek nincs gazdája.

  De ilyenek sem nagyon vannak már.

 • Geyza

  tevedsz!!
  a “gettoban” vannak meg!!
  es nem csak az a kis ex gettofal van meg epen ami a dohany utcai zsinagoga elott van!!
  a sip utcaban belul egy hazat szelt kette az a fal!!most is ott van epsegben!!
  a getto egyes epuletein ugytudom direkt hagytak meg a loves nyomokat………………de ez nem biztos!!lehet csak mende-monda!

 • aztan ez is nagy port vert fel most,;
  Andrzej Zybertowitz vice advisor of the polish persident Duda accuse “passivity” the jews in holocaust!!
  ———————————————————-
  meg ujabb hir!
  2200 eves aranygyurut talaltak regeszek Yirusalaim-Lot ban a hellenistic erabol!!

 • Tehat allitolag ma mar nem letezhet semmi haborus pusztitas maradvanya. Azt nem allithatom, sem tagadhatom, mert 1990-91-ota nem lattam.

  De a kerdese, s barmi valasz csupan azon mulhat,
  1.,, hogy ki tette volna mind a rengeteg javitasokat ???

  2., A jelen kormany az adofizetok penzebol ???

  3., Vagy vissza adta az allam mind az elkobzott ingatlanokat jogos tulajdonossaiknak, s azokank lett volna penzuk a felevszazadot meghalado elhagoltsagokat kijavitani ???

 • Geyza, sétálj el a Terézváros belső részeire (Csengeri utca, Szondy utca, Izabella utca, Rózsa utca…) Találsz!!!!

 • Bar Lev :
  A Dohány utcai Zsinagóga környékét nagyon szépen rendbehozták.
  Sűrűn járok arra.Nem emlékszek golyónyomökra a házakon, de legközelebb ha megyek arra direkt körbe fogok nézni.

 • bar-lev
  2018 augusztus 15
  2:06 du.
  Pár éve még a Kertész és a Hársfa utcában -ami ugyan túlesik a néhai gettón- is láttam lövés nyomokat. (Persze lehet, hogy már ezeket eltüntették, nem tudom, mert mióta vidékre költöztem csak autóval átmenőben jártam arra.)

 • Geyza
  2018 augusztus 15
  12:15 du.Geyza, miert mondanam? Budapesten utoljara 2OO6 ban voltam es bizony tobb lyukat lattam Pesten a berhazakon.
  DE a nevetseges az volt, hogy Budan bereltunk egy lakast es a pince lejaratnal meg mindig volt egy tabla., arrol , hogy itt krl az ovohelyre lemenni!

 • Geyza
  2018 augusztus 15
  4:54 du.
  Szenzációs ahogyan az életveszélyessé vált néhai, szecessziós stílusban épült Hungária Fürdő épületét is restaurálták! (Ma Hotel Coninental.)

 • Geyza
  2018 augusztus 15
  4:54 du.
  Pardon egy betü kimaradt: Continental.

 • ajajj!!
  ne keverjuk ossze az 1956-os lovesnyomokakkal!!
  azokbol tobb van!!
  a gettoban a klauzal teren voltak inkabb lovesnyomok es a 13-kerben a nemzetkozi kis-ghettoban!!a vedett hazak falain!!azok meg a nyilasok lovesei voltak!!

 • Almási Alma
  2018 augusztus 15
  3:50 du.

  Lehetséges.
  Ezentúl ebből a szempontból is
  fogom nézni azokat az épületeket.

  Majd mondom hogy mivan.

 • Viszont a hetvenes években volt a Kresz Géza utcában egy ház..
  Hát arra még ránézni is egy élmény volt..

  Az épület homlokzatán, középen volt egy kiugró rész, ami érdekes szobákat eredeményezett minden emeleten mert nemcsak az utca irányában volt ablak hanem a két oldalán is .

  Na hát ez a szekciója a háznak vagy két emeleten keresztül egészen egyszerúen fel volt hasadva !

  Nem megrepedve, nem kilyukadva, hanem egy olyasféle hasadás volt a homlokzat eme részén, mint ami a fákon szokott lenni, csak éppen karvastagságú volt ! Helyenként még annál is szélesebb.

  Azt nem tudom laktak e benne de évekig úgy állt a ház.

 • A kozolt valaszok alapjan velheto ,hogy a Pesti epeuletek maig is elhanyagolt allapotokban leteznek ,meg ha nem mind is.

  Alma emlitette a Rozsa utcai mai allapotot.
  1990-ben eltem parhetet a eggyik Rozsa utcai epulet lakasaban.
  Az epulet emeleti parkanyan a kovacsolt-vas vbedofal elrodhadt. De azt csak kabat-akaszto drottal lettek valamire biztonsagossa.

  Amikor ottan voltam (1990-91) a napi hir volt hogy egy hazaspart egy emeletrol leszakadt balkony halalra zuzta a jardan.

  Koszonom mindenki beszamolojat a helyzetrol.
  De nagy kerdes hogy ki kepes ma nyagilag mind a sok evtizedes elhanyagolasokat helyrehozni???

  Ki a tomeglakosos epuletek mai tulajdonossai ???
  A szomszed, vagy barmi part bizton nem teszi azt !!!

 • A Dohany itcai es a fo-temple koltsegeit foleg Tony Curtis adomanaya fedezte.

 • szemelyszerint nekem a legszebb epulet pesten az Iparmuveszeti muzeum!!
  hasonlit egy szecesszios stilusu zsinagogara!!foleg a kupola resze es a fobejarat!!
  ————————————————————-
  szinten csodaszep a -(videken)-szegedi,a szolnoki,es a nagykorosi zsinagogak!!

 • most eppen az Eliphas Levi fele “mystere de la Kabbale”-c konyvet tanulmanyozom! az ezechiel es janos jelenesekrol szol!!

 • azert az hogy annyira romma lottek pestet es budat koszonheto annak hogy meg akkor is a hitleraj segget nyaltak ott amikor mar tudhato volt a vegkifejlet!!
  44 novembereben mar minden epeszu elott vilagos volt hogy a hitleraj elbukott orokre!!!
  megis nyaltak ezerrel a huseges csatlosaik a naci segget!!ti is!!
  az oroszok oda nem “felszabaditani” mentek be!! Ellensegeik voltatok,mivel a nacik oldalan hadat uzentetek nekik!!
  az orosz megszallas ennek egyenes agi kovetkezmenye volt!!
  kar azon obegatni hogy igy meg ugy ha mi akkor ugy……..elbuktatok!!ennyi!!
  elbuktatok mint megannyiszor barkik oldalan addig!!
  mer nektek egyedul nem megy semmi!!kell egy segg a szatok ele mindig!! tokmindegy hogy,torok,habsburg,nemet,orosz vagy epp a nato……………..a lenyeg legyen mit nyalni!

 • aztan persze lehet most hoborogni,rinyalni,obegatni,ujjal mutogatni,”magyarazkodni”…………..a lenyegen semmit se valtoztat!!
  ki a multjat nem vallalja, az a jovojet sem erdemli!!!
  ez ratok oh istenem de mennyire igaz!!!

 • Geyza leirasa egy Kertesz utccai haz eseten, emlekeztet a hatemeletes Havana-i volt luxus hotel mai allapotara.

  Ma, 600 betelepitett lakos el abban.
  Hasonlo allapotban leve.
  Az emelteken vannak szobak melynek a kulso falai mar nem teyeznek.
  Egy olyan hatoduk emeleti furdszoba kulso falat csupan egy fa “pallett” ( amit haszlanak az dobozokat a teherkocsikba tolteni), van a biztonsag lehetosegeert. remelve senki nem lep ki a semmisegbe.

  De az a helyzet vilagszerte ahol semminek nincsen gazdaja.

 • LEV irta; “..hadat uzentek nekik…”

  Vajon melyik bolygon elsz ???

  Elhihetelen hogy barki ezen a Foldon nem lenne kepes amlekezni, hogy “Barbarosa” haduzenet nelkulli tamadas volt !!!

 • bendeguz
  no ennek fuss neki megegyszer!!
  es ne google foprditoval anglisbol magyarra!!-annak ugy semmi ertelme!!

 • Kedves Vitázók !

  Szó szót követve, kedves többségük – sajnos a cikk és még Cseh Tamás fals-siratója a Széna-térről * is [nem is fals, inkább tudatosan hazug] – csak egyet hagy ki a számításból, mégpedig azt, hogy erre az egész szörnyűségre vajh mi adott okot, és kik vezették 25 é v e n . á t . a magyar történelmet . i d á i g . erre a mocskos és romos vakvágányra, beleértve a fő bűnösöket, de kis bűnösök millióit is…

  Minden esetre pl. PaPéPá, a mi főokos, 8-osztályos filoszunk fejtegetései már arra mutatnak, hogy [szerinte] újra eljött az ideje egy új és “igazságos” tabula-rasa-nak, vagyis egy mégújabb háború, vagy ahhoz hasonló kirobbantásának, hogy a végre-valahára (úgy ahogy) de mégiscsak immár újjáépített Budapestet – túristák kedvencét – l e h e t . m e g i n t . rommá lövetni.
  Hajraaaaaaaá Moaagyarorszaaag ! Hajraaaaaaaaaaaaá maaaaaaagyarok !
  Gratulálok!!! 🙁
  ˙

  ˙

  * Rá jellemzően, még . v é l e t l e n ü l . s e , a . Széna-tértől még 500 méterre se, a Maros-utcában [ld. Bar-Lev ? ismertetését] magyarok által . g ö d ö r b e . l ő t t . s z á z a k a t . szánja, bánja, akkor, amikor az általa siratott Budai Kitörés résztvevői csak a közönséges gyilkos jelzőt érdemelik ki az utókor részéről…

 • LEV;
  Boldogan henceghetsz mert sokkal fiatalabb vagy, s egyenileg nem emlekezhetsz az akkori esemnyekre.

  En emlekszem Perl Harbor-ra.
  Az is “haduzenet” mentesen tortent. Mind a blitzkreig Francia, Sudetaanland, Ribbentrop-Molotov alkuja.

  Csupan a US Congress szavazta meg a haduzenetet Japan ellen 1941 December 8-an.

 • Különben is,

  az első Rommeltakarítást maga a Führer rendelte el,
  amikor a szövetségesek sikeres partraszállása alkalmából
  Rommelnak személyesen küldött egy Walther P38-as pisztolyt
  a Gestapo két emberével, hogy azzal is – tudniillik főbelőve magát – öregbítse tovább a preciziós német fegyveripar kiváló hírét… 😀

  .

 • Bp. ostroma jó példa arra, ahogy két nagyhatalom összecsap egy harmadik ország területén.

  Hogyan vélekedtek erről az akkori magyarok? Szálasi és a tisztikar németbarát része utolsó pillanatig hittek a német csodafegyverben, ami megfordítja a háború menetét.
  A rejtőzködő kommunisták várták a Vörös hadsereget, és a felszabadítást az uralkodó osztályok uralma alól.

  A régi rendszer képviselői várták a német uralom végét, és a megmenekülést a szovjettől. Az egyszerű emberek a harcok végét várták, de nem vesztettek túl sokat a régi rendszer kimúlásával. Ami a keresztény arisztokrácia, a zsidó nagytőkések és a felső középosztály uralmán alapult.
  Volt több millió nincstelen az országban, ők tulajdonképpen még várhatták is a kommunizmust.
  A zsidóság megosztott volt. A német uralom végében mindegyikük érdekelt volt. De utána a nagytőkéseknek és a középpolgári rétegnek egyáltalán nem volt érdeke a proletárdiktatúra, ami kiépült.

 • “A sztálinista módszer ideológiai alapon határozza meg az előnyben részesítendőket azzal, hogy nem kívánja kiirtani azokat sem akik pártonkívüliek.”
  Amik itt le vannak írva minden oldalról+- igaz is.A kedves hozzászólók csak a moszkvai zsidó orvosok peréről valahogyan mély hallgatásba burkolódznak.Ami Sztálin elvtárs 1953 márc.8.-i halálával ejtve lett.A magam részéről hálás vagyok a szovjet hadseregnek,amiért megmentettek minket a német és magyar nácik tömeggyilkos karmaiból.Akkor is,ha nem pont ezzel a céllal jöttek

 • Arról is mélységes csend honol itt,hogy rákosi elvtárs egy halálra ítélt,volt nyilas újságíróval kidolgoztatta a magyar zsidóságra vonatkozó”végmegoldást”,melynek születésnapi ajándékkénti átadását Sztálin elvtársnak 53 márc.8.-i találkozása az ördöggel meghiúsította.Akit érdekel üsse be a Google-ba ezt a nevet: Kutruc Gizella.

 • A kivégzett nyilas újságíró neve:bosnyák zoltán.A róla szóló leírásban a volt börtöntársai vallomásából tudhatjuk,hogy Magyarországon egy antiszemita monstre per előkészítésére írattak vele dolgozatot 1952-ben.Kegyelmi kérése elfogadását ígérve.
  “A nagy, alapvető kérdés azonban továbbra is – egyenlőre – megválaszolatlanul marad: mit írattak Bosnyákkal közel egy évig, hol rejtőzik ez a dokumentum, és végül is miért titkolták ezt ennyire.
  Idézet a google-ban megjelent leírásból bosnyák zoltánról:
  “Vagy talán igaz lehet az a több helyen hallható, olvasható vélekedés, hogy a Bosnyák által írtakat egy magyarországi zsidóellenes monstre perben akarták felhasználni?”

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 18
  6:44 de.

  Decsakmert a vén tömeggyilkos annyira balkezes volt hogy nem volt képes megakadályozni Bp. ostromát, politikai eszközökkel.
  A végtelen mohóságában, más országok területei iránt.
  Merthogy erőszakkal akart tetszelegni az “országgyarapító hadúr” halálraítélt és népbutító idiótikus szerepében.

  Románia például sokkal okosabb volt mint a vén magyarul is aligbeszélő disznó Horthy , igy aztán nem is lett Bukarest körül ostrom.

 • Geyza
  2018 augusztus 18
  1:39 du.
  En ugy tudom, hogy a nemetek azert szalltak meg BuDAPESTET, MERT hORTHY A PESTI ZSIDOKAT NEM DEPOTALTA. tUDOMASOM SZERINT sok pesti zsido baratja volt. Leveleztem egy ilyennel, aki utoljara Becsben elt csaladjaval.Ez egy nagy gyar tulajdo volt Budapesten. Minden penzen aranyat vett es igy ment ki Angliaba.O mondta el nekem, hogy Horthy a gazdag zsidokat nem bantotta.
  Meg valami, a nemet megszallas utan Horthyt levaltottak es Szalasi lett az orszag egyikfeje, aki koztudott, hogy vereskezu gyilkos volt. Felszabadulas utan fel is akaztottak.

 • Figyelő
  2018 augusztus 18
  4:36 du.

  Erre az ostobaságra már nem is mondok semmit.
  Azért van határa mindennek.

 • Figyelo

  rosszul tudod!
  a megszallas a kiugrasi kiserlet miatt tortent!
  a nemetek tudomasara jutott Dalnoki M Bela kulontargyalasa az oroszokkal

 • bendeguz

  en nem “hencegek” semmivel!!!pont!!!
  viszont en is ateltem olyasmit amirol te meg csak nem is hallottal vagy csak cenzurazva erosen!!

 • bendeguz

  igenis hadatuzentetek az oroszoknak 41-ben!! espedig Horthy jovahagyasaval

 • barlef,
  A magyarok hadat üzentek Amerikának is.Erről a trollkatekizmusodban nem olvastál?Ukrajnát és Transsylvaniát hadüzenet nélkül szállták meg. Hülye gyerek!A Don-kanyarról, Szabadka,Zombor, Újvidékről hallottál a két süket füleddel?

 • bar-lev
  2018 augusztus 18
  6:01 du.

  Akkoriban a “Királyi Magyar Honvédség” felső vezetése a németek zsebében volt.

  Első kézből tudtak mindig mindent a németek.

  A magyar úrivilág többszürüs hazaárulásának ez is a része.

 • gyuri10
  2018 augusztus 19
  11:42 de.

  El steigolhatnál már innen a jó sárgába.
  Láthatólag normális társalgásra képtelen vagy.

  Három témád van csak:
  1 siránkozol mint egy fürdőskurva
  2 magadat fényezed
  3 másokkal mocskolódsz.

 • gy10

  nekem egy hamis zsido ne pofazzon!!

 • Figyelő 4:36

  Na persze’; mert Szálasi túl akart tenni Horthyn – ti. az ő még nyáron vágóhídra transzportált, mintegy 500-ezrén is – csakhogy arra már nem volt sem ideje, sem katonai muníciója, s ezért bele kellett törődnie abba a nehány-tíz-ezer maradék áldozatba. Így és ezért győzte le Horthy kormányzó a nyilas nemzetvezetőt a halottakért folytatott heroikus küzdelemben…
  Itt még megjegyzendő az is, hogy Horthy által rá hagyományozott, fejvesztve menekülő magyar hadsereg magyarországi “utóvéd harcai” is Horthy e verseny-előnyét növelték Szálasival szemben a háborús áldozatok össz-számát illetően, mert bár ő utsó pillanatban(!) már ki akart vóóóna ugrani, azt akkora már a németeken kívül senki vehette komolyan.
  – Na jó, legföljebb a feélszabadító Sztálin generalisszimusz, aki minden fórumon, minden akkori hatalmát latbavetve mentette ki a nyilvánvalóan háborús bűnös, eredeti foglalkozását tekintve tengernagyot a nemzetközi bíróság “karmai” közül, pedig a bitó árnyéka már jogosan és erősen vetült rá…

  Megjegyzés:
  1./ Érdekes mód’, az Ön Horthyt védő szavai mármár majdnem felér egy vádbeszéddel, amikor egy tanúra hivatkozva azt mondja, hogy “Horthy a gazdag zsidókat nem bántotta” tehát, aki nem volt gazdag azt mind bántotta… Ez Horthy “jóvoltából”, az 1944.évi nyári MÁV transzportokat tekintve mintegy 450-ezer . s z e g é n y . magyar állampolgárt jelent…
  2./ Ugyanakkor Ön – tévesen – azt is állítja, hogy H-t a német megszállás után úgymond leváltották és Szálasi . l e t t . az ország feje. Ki kell ábrándítanom, hogy nem leváltották, hanem lemondatták és Németországba “”deportálták””, ami semmiképp nem mentesíti az ismert és égbekiáltó bűnei alól. Mert addigra már az ő 25 éves politikája eredményeként az ún. Horthy-mérleg összességében – Kamanyec-Podolszkot és a fronthalottakat is hozzávéve – mintegy 1-millió magyar halottra, és számokban kifejezhetetlen – horthy-pengőben számolva, sok milliárdos – gazdasági kárra* duzzadt…
  ˙

  .

  * A megtámadott országoknak magyarország által okozott ember és anyagi veszteségeit már nem is számolva…

 • ˙

  Cukihara 5:12 Összfoglalása

  Horthy . á r t a t l a n s á g á n a k . a látszatát, ill. maszlagját tehát
  – egyfelől az érdekében történt, s ezzel az ártatlanság látszatát keltő személyes sztálini beavatkozás,
  – másrészt a zsidó emigráció azon renegát*, ill.gazdag(!) tagjai, akik állítólag neki köszönhették 44.nyári megmenekülésüket, az általuk terjesztett “hálatelt visszaemlékezések,
  – harmadszor pedig az, hogy a portugáliai
  >emigrációba kényszerült nagy ember< 🙁 a plebsz sok féle és fajta tömegének egy részében önkéntelen is szánalmat és sajnálatot keltve növeli…

  .

  *Renegát: ez esetben a fajtájához, a rengeteg, teljesen ártatlan, kf. rangú és korú áldozathoz még külön is hűtlen, árulót jelent, akik állítólag ott, ráadásul Horthyt és környezetét még anyagilag is támogatták, ezzel még tovább növelve az ő ártatlanságának olyannyira hazug látszatát …

  .

 • Horthy egy háborús bűnös volt aki többszörösen romlásba döntötte az országot hullahegyek árán.

  Akát tetszik a Horthy-fanoknak akár nem.

 • Klárika,
  egy kis kiigazítás:Szálasi nagyon megérdemelte a bitófát,de horthyhoz képest akár szentté is avathatták volna.Nem tudott már több zsidót a halálba küldeni.Egyrészt a Szovjet csapatok elől kellet menekülniük,másrészt már horthy”jóvoltából”a magyarországi zsidóságnak a 75%-át kiirtották munkaszolgálatban a keret legények,a donkanyarnál jányi gusztáv hősei,Kamenyec Podolszkij idegen rendezői,az auschwitzi vonat szállítmányozó csendőrség még mind horthyszolgálók voltak.A tanácsköztársaság utáni fehér terroról ne beszéljünk,mert akkor nem volt kizárólagos a zsidó irtás.Szálasi a maradékba tudott belemarni, mint egy vérre éhes krokodil.Az pedig,hogy voltak szemét,sőt idióta zsidók is,mint a chorinék tudott dolog.
  Amit már szálasi pribékjei lekéstek a”jó magyarok”igyekeztek bepótolni az 1945-46-os pogromokkal.Lehet,hogy csak én nem emlékszem jól,de tudtommal ezért senkit nem vontak felelősségre rákosi elvtársék.Ellenkezőleg ez is besegített nekik a “népi demokrácia”nevű választási uszító csalásra ,hogy “Magyarország nem rés,hanem erős bástya legyen a béke frontján”.És lőn mindez csak 42 évig.

 • gyuri10
  2018 augusztus 22
  9:38 de.

  “Egyrészt a Szovjet csapatok elől kellet menekülniük,másrészt már horthy”jóvoltából”a magyarországi”

  #szovjet csapatok# MELLÉKNÉV nem nagybetűs
  #Horthy” NAGYBETŰ mert főnév

  Te analfabéta.

 • gyuri10
  2018 augusztus 22
  9:38 de.

  NAA..NÉZZENEK MÁN ODA…

  A köpönyegforgató Gyuri10,
  aki eddig minősíthetetlen hangnemben
  mocskolta azokat akik itt szót mernek emelni
  a Magyarországon kialakuló Horthysta időkre hajazó
  rendszer ellen, egyszerre csak mekkora “antifa” lett.

  Te ócska kis senki !

 • geyza,
  nem tudom hány dioptriás szemüvegre lenne szükséged,hogy észre vedd:Elsősorban azt,hogy az én helyesírásomba hibát találni kevés vagy,igazándiból még törpike sem lehetsz.Amióta idejárok még soha nem írtam le a Szovjet hadsereget kis betűvel és soha nem is fogom mert ha neked nem is ,de nekem nem csak melléknév, hanem életünk és a világ megmentőjének a neve. horthy, szálasi, jányi gusztáv,francia kis mihály,kun páter vagy egyéb aljadékok nevét nagy betűvel képtelen lennék leírni,mert ezek csak a te nyelvtanodban lehetnek főnevek.Mindenki akinek a nevét bármikor kisbetűvel írtam vagy írom le az a megvetésem jele.A szó legszorosabb értelmében!Ezentúl azt gondolom,hogy csak olyan beírásodra fogok válaszolni,aminek minimum,hogy mocskolódás mentes értelme is van.

 • gyuri10
  2018 augusztus 22
  5:02 du.

  Leszarlak az idiótikus írási stílusoddal együtt.
  Te köpönyegforgató.

 • Ez a Gyuri10 még önmagával sem nagyon lehet kibékülve.
  Saját magát egy nívón emlegeti Horthyval meg a többi , fenntebb általa felsorolt csirkefogóval.

  Tekintve hogy a saját nevét is kisbetűvel “fémjelzi” DDDDDDD

  (Ez valamit tudhat.Önmagáról.)

 • Göllner András

  @ Geyza

  A fején találtad a szöge. 🙂 Édesapám erről azt mondaná, hogy a kecske magához mekegte a mosónőt

 • Göllner András

  Látom le esett az előbb a “t” a szögről. Bizonyára valamiféle mágneses erő hatására. Ez is szöget verhet valakinek a fejében, de azt már nem ragoznám, mert a Bálint katona lett.

 • Göllnerbandi:

  A minap csináltam a galileá..izé..galériámat.
  A fejemhez kaptam és kivettem egy százas szöget..a fülem mögül.

 • Geyza
  2018 augusztus 18
  1:39 du.

  Budapest ostrománál Horthy már német fogságban volt két hónapja. A tisztikar németbarát része jutott ezáltal döntő szerephez, és ők utolsó pillanatig hittek a német atombombában.

  Ezért adták azt az utasítást, hogy minden magyar vegyen részt a harcokban. A leventéket a frontra vitték, a lakosságot pedig evakuálták. Felperzselt földet kívántak maguk után hagyni az oroszoknak.
  A gyárakat leszerelték, a vasútparkot nyugatra irányították. Az állatállomány értékes részét szintén lábon Nyugat felé indították. Erre rengeteg bizonyíték van!
  Horthy ilyenre soha nem adott volna parancsot, ha megpukkadsz, akkor sem! Horthy nem hitt soha a feltétlen német győzelemben, ezt akkor is el kéne ismerned, ha jogosan gyűlölöd családi okokból.

  Budapest ostromát vélhetően az okozta, hogy se Hitler, se Sztálin nem kívánták kímélni a magyarok fővárosát. Főleg nem harcászati okaik voltak.
  Katonailag a döntő csatákat az Alföldön vívták tankokkal. Ez azért volt lehetséges, mert Magyarországon volt az utolsó olajmező a németek kezén.
  Ha a szövetségesek lebombázták volna az olajfúrókat Zalában, akkor hamarabb véget ér a háború (Ungváry). Pl. nem került volna sor a német támadásra az Ardennekben.

 • Figyelő
  2018 augusztus 18
  4:36 du.

  Mikor Horthyt 1944. októberben német fogságba vitték, akkor Eichmann Budapestre érkezett. De gyorsan távozott, mert közben Auschwitzot megközelítették az oroszok, így leállt az ottani halálgyár működése.
  Horthyt azért távolították el a németek, mert nem akarta őket kiszolgálni az utolsó percig emberileg, katonailag.

  A pesti zsidóságot ezután kényszermunkára kérték ki a német nácik. Szálasi ezt először megtagadta, és kijelölte a pesti gettót. A nyugataik nagy hibát követtek el, mert nem ismerték el Szálasi rendszerét, és ez miatt már nem volt neki fontos a zsidóság sorsa. Ezután történtek főleg a nyilasok garázdálkodásai Pesten.

  Az országban mindenfelé található musz-osokat és a pestiek munkaképes részét a nyugati határ felé irányították német kérésre a magyar hatóságok. Közben a gyengéket lelőtték. Közben folytak a harcok, bombázások az ország több területén. Anarchia volt, és a bombázások miatt sok helyen nem voltak kórházak. Radnóti Miklóst is azután lőtték le a keret tagjai, hogy a győri kórház nem fogadta a bombázások miatt.
  A keret német SS-ekből vagy magyar katonákból állt felváltva. A musz-osok fiatal vagy jó erőben lévő tagjainak volt esélye a túlélésre, pl. ezért ismerjük Radnóti utolsó napjait. Pl. a későbbi gyűlölt szocialista popcézár fiatalként egy munkaszázadban volt Radnótival.

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 28
  5:54 de.

  Jóasszony ne adja itt a maflát.

  Budapest ostromát nem Budapest ostromakor kellett volna megakadályozni !

  Ha lyukas a tető, akkor nem eső idején fogok felmászni hogy befoltozzam !

  Gondolkozz

 • Auróra Boreálisz

  Hazai Lámpa! Sajnálatos hogy a másikat, a vita partnerét bélyegzővel minősítgeti, hogy pl.
  “ezt akkor is el kell ismerned, ha [Horthyt] jogosan gyűlölöd családi okokból”…
  Az ilyen és hasonló, alattomos indulatra utaló mondatai sajnos éppen a “Néhánmy mondat…”c. augusztus 28-i cikkünk vitájában magánál is jellemző és ezért többek által is kifogásként kommentált szubjektív, az illető véleményének értékrontó szándékú, brutálisan demagóg >megbélyegzésének< felel meg.
  Hagyja már abba, ez a stílus nem a maga igazát bizonyítja… 🙁

 • Auróra Boreálisz

  Lámpa ! Maga antiszemita ?

 • Geyza
  2018 augusztus 28
  7:48 de.

  Géza, észrevettél valami “bélyegzőt” a soraimban? Ha tudtomon kívül megsértettelek, természetesen ezer bocs.

  Teljesen egyetértek, hogy nem Budapest ostrománál kell elkezdeni az okokat keresni. Föntebb leírtam, hogy reálpolitika volt a térség több kis országa számára a német szövetség keresése. Horthy és köre csakis villámháború esetén tudták elképzelni az önkéntes magyar részvételt.

  A radikális tisztek másképp gondolták, éspedig azért, mert hittek a hosszútávú német győzelemben. A bolsevizmustól féltek, és ezért volt a szovjet az ellenség. Nyilván Magyarország érdeke a teljes kimaradás lett volna a háborúból. De azt senki nem tudja, hogy milyen hatással lett volna egy 1942-43-as német megszállás.

 • Geyza
  2018 augusztus 28
  7:48 de.

  Budapest ostromát elemezzék a budapestiek! De lehetőleg ne olyan tárgyi tévedésekkel, amiket a szerző elkövet, egyébként tényszerűségre valamennyire törekvő cikkeiben (pl. a nagy gettó megmentését egy pesti nyilas szorgalmazta, aki később Jad Vasem díjat is kapott).

  A vidékiek az orosz megszállást megszállásnak érzékelték, és erre van egy olyan magyarázat, hogy de a “Horthy döglött tömeggyilkos és a magyarok antiszemiták”, azt jó napot. Nem vitatom ezt az álláspontot, csak annyit jelzek, hogy tényszerűen le lehetne írni, hogy mivel járt az orosz megszállás.
  Ráadásul a nyugati fronton harcoló oroszokat, ha jól tudom, otthon aztán Gulágra vitték nagyrészt. Nehogy elmondják, hogy itt minden házba be van vezetve a villany (persze csak a városokban).

  Szóval a magyarok mai generációi valamennyire földolgozták már a “kegyetlen orosz katonák” okozta sebeket, amiket a nagyszüleink generációja se kiköpni, se lenyelni nem tudott. Mert a katonákkal is állat módjára bántak vagy éppen a köztörvényeseket is besorozták közéjük.
  De mondjuk egy tizenkét éves kislány, akit megerőszakoltak, az mennyire tehetett a zsidótörvényekről vagy az antiszemitizmusról? Erre is lehetne gondolni, mikor egymás haját tépjük rég elmúlt dolgok miatt.

 • hazai lámpa
  2018 szeptember 5
  4:58 de.

  Nem látom a relevanciát az idézett beíárom és a kérdésed között.

  A második hozzámintézett irásod átlépte a hosszúsági limitet igy agyi szelektáló-rendszerem kiejtette.

 • Geyza
  2018 szeptember 5
  8:55 de.

  Aurora nevű kommentelő szerint megbántottalak téged, de ezek szerint észre sem vetted.:)

 • Auróra Boreálisz
  2018 augusztus 31
  1:13 de.

  “Lámpa ! Maga antiszemita ?”

  Eddig nem voltam az, de amióta a KMH-t olvasom, erős a kísértés.:)