“A demokráciát is tanulni kell” – interjú Forgács József szociálpszichológussal

2020 május 19 10:05 de.124 hozzászólás

Nemrég jelent meg munkatársaival közösen szerkesztett könyve, melyben a szerzők azt taglalják, hogyan lehet alkalmazni a szociálpszichológia eredményeit a világ problémáinak feltárásában és megoldásában. Nem maradhattak ki a közélettel és politikai viselkedéssel kapcsolatos fejezetek sem, melyek közül egy, kifejezetten hazánkra összpontosít. Milyen pszichológiai igényeket elégít ki a populizmus? Hogyan alakítja történelmünk a világszemléletünk? Hogy van a magyar demokrácia és túléli-e a világjárványt? A University of New South Wales szociálpszichológia professzorával, Forgács Józseffel beszélgettünk. A korábban három részben közölt interjút ezúttal egyben olvashatják.

Úgy tűnik, hogy a liberális demokrácia nevű huszadik századi történet mégsem elég erős és nem működik a világ minden pontján.

A liberális demokrácia nem a huszadik század sajátja, hanem egy egyedülálló több száz éves nyugat-európai történelmi fejlődés eredménye, mely a felvilágosodás óta az egyéni függetlenséget és szabadságot határozta meg, mint fő értéket. Ez az értékvilág nem egyformán vert gyökeret Európa minden államában. Mint ezt már Bibó István is kimutatta, a kelet-európai országokban nagyrészt megmaradt a kollektivista, csoportalapú, nacionalista tudatvilág, így talán nem is annyira meglepő, hogy a rendszerváltás után sem tudott megszilárdulni a liberális demokrácia.

A keleti blokk országaiban eleve halálra volt ítélve ez a berendezkedés, vagy csak késve kapcsolódtunk be a liberális demokráciák fénykorába?

Nem volt eleve halálra ítélve, hiszen a liberális demokrácia sikeresen gyökeret vert sok olyan országban is mint Tajvan vagy Dél-Korea, melyeknek ugyancsak nem volt demokratikus tradíciója. Sőt, hozzánk hasonló országok, mint Szlovákia is közelebb állnak manapság a demokratikus viselkedési normákhoz.

Magyarországon is megszilárdulhattak volna a demokratikus intézmények és normák, de ehhez egy mélyreható tudati változásnak is be kellett volna következnie.

Valószínűleg történelmi balszerencsénk, hogy 2010 után olyan autokrata vezető került hatalomra, aki önmaga is a késői Kádár-korszakban szocializálódott, és sem nem érti, sem nem értékeli a liberális demokrácia letagadhatatlan előnyeit. Megdöbbentő 2014-es beszédeben Orbán Viktor szándékosan hátat fordított a liberális demokráciának, és az elmaradt, diktatórikus keleti államokat nevezte példaképének. Másrészt a magyar választók jelentős részében is megmaradt egy erős hajlandóság, hogy elfogadja az autoriter, diktatórikus vezetői stílust, hiszen generációk óta ezek a normák érvényesülnek.

Mi az a történet, amit az illiberális/populista erők megírtak és eladhatóvá tettek?

A populizmus, mint politikai fogalom nehezen meghatározható, de több jellemzője is van. A populista ideológia szembeállítja a népet egy idegen szívű „elittel”, a népet, mint referencia csoportot idealizálja és felülrendeli az egyénnek, elfogadja a vezérelvűséget, a saját ideológiáját abszolútnak és morálisan megkérdőjelezhetetlennek tartja, és preferálja a hierarchikus, autokrata és homogén mentalitást az egyéni szabadságjogokkal szemben. A modern populizmus megpróbálja kiaknázni a pozitív csoportidentitásra való archaikus igényt, hiszen a csoportazonosulás fajunk évezredes evolúciós sikerének is egyik alapját képezi. Nyugaton ezt a csoportalapú, kollektivista gondolkodást váltotta le az európai felvilágosodás liberális és individualista szemlélete.

Mi a magyar történet, amit a Fidesz kreált és olyan sok szavazót megfogott vele?

A Fidesz populista ideológiája elsősorban a demagóg nacionalizmus tudatvilágára épül. A Fidesz propagandája mindenkit a nemzet ellenségének állít be, akinek a vezértől eltérő véleménye van, és mondvacsinált ellenségek sorát vizionálja (menekültek, Soros, az EU, az ellenzék), hogy így növelje a félelmet, a gyűlöletet és persze a vezér legitimitását. Az ilyen hazug és demagóg propaganda eddig csak a legszélsőségesebb diktatórikus rendszerekre volt jellemző. Érdekes, hogy a Fidesz propaganda-stratégiája akkor is működik, ha semmi valóságalapja sincs. Hiszen a menekültek nem akartak Magyarországon maradni, Soros talán Széchenyi óta a legadakozóbb filantróp az országban, az EU pedig nemhogy nem ellenség, hanem az ország történelmének legbőkezűbb támogatója.

Tényleg egy jószándékú, nagylelkű filantróp lenne Soros György? Az EU pedig többet ad, mint bárki más? Ez ilyen egyszerű lenne?

Soros mélyen hisz a szabad társadalom eszményében, melyet londoni tanulmányai során Karl Popper filozófus hatásának köszönhet. A rendszerváltás idején Soros elévülhetetlen érdemeket szerzett a kommunista rendszer gyengítésében és a szegények támogatásában, Orbán is tőle kapott ösztöndíjat. Azóta is világszerte támogatja a nyílt társadalom és az emberi szabadság eszményét.

Bár szerintem is elhibázott a menekült kérdésben elfoglalt álláspontja, az ellene terjesztett antiszemita összeesküvés-elméletek kivétel nélkül aljas hazugságok.

Normális, tájékozott ember nem veheti komolyan, hogy Sorosnak titkos befolyása lehetne az európai vagy amerikai nagypolitikára, hiszen az általa támogatott ügyek gyakran vereséget is szenvednek. Soros, csakúgy, mint Széchenyi, hisz egy nyílt és felvilágosult társadalomban és saját magánvagyonával támogatja ezt az eszmét.

Ami az EU-t illeti, Magyarország még soha nem kapott ekkora anyagi segítséget, ami a magyar GDP több mint 3 százalékát teszi ki. Ez a nyugat-európai adófizetők pénze, és hazugság, hogy ez a pénz nekünk „járna” mert megnyitottuk a piacunkat. Ezt saját érdekünkben tettük, mert a kommunizmus évei után végre a magyarok is szerettek volna nyugati árukínálathoz jutni. Elképesztő, hogy a magyar választók máig eltűrik, hogy ezt a példátlan gazdasági segítséget elherdálják és korrupt Fidesz-közeli oligarchák ellopják, amit a magyar ügyészség tétlenül végignéz.

Milyen pszichológiai igényt elégít ki a populista kormánypárti propaganda?

Valószínűsíthető, hogy a magyar választók jelentős részének érzelmi igénye is van a nacionalista propagandára, mely a magyarokat egy hősies, ellenálló nép szerepében mutatja be. Ez az stratégia a harmincas évek ideológiájára emlékeztet.
A populizmus általában akkor válik igazán dinamikus politikai erővé, amikor a csoport identitása sérült, úgy érzi, hogy igazságtalanul és érdemtelenül bánnak vele és hátrányba került más csoportokkal szemben. Sok szociálpszichológiai felmérés bizonyítja, hogy a sérült csoportidentitás nagy szerepet játszik a populista politika sikerében.

A magyar nemzeti tudatot és politikai gondolkodást jellemzi egy talán a történelmi kudarcokra visszavezethető önsajnálat, kisebbrendűségi érzés, áldozatmentalitás, a mások hibáztatása, és a saját felelősségünk tagadása.

A sérült nemzettudat empirikusan is kimutatható a nyelvhasználatban, például az irodalmi szövegek, iskolai tankönyvek és mindennapi beszélgetések nyelvi analízisével melyet László János professzor kutatásai meggyőzően dokumentálnak.

Tudna erre egy példát mondani?

Csepeli György szociálpszichológus például a magyar himnusz szóvilágát hasonlította össze a szomszédos népek himnuszaival. Míg a szomszéd népek himnuszai sikert, önbizalmat és optimizmust hangsúlyoznak, a magyar himnusz szavait a traumák, negatív élmények, a tehetetlenség és az önsajnálat jellemzik.

Valóban, a magyar nyelv ilyen értelemben is igen gazdag és kifejező. Ugyanakkor elszigetelten használjuk Európában. Ennek van valamilyen hatása az identitásunkra?

A nyelvi elszigeteltségnek is fontos szerepe van a nemzeti identitás fenntartásában és az ilyenfajta eltorzult alakulásában. Sok kimutatás szerint a magyarok idegennyelv-tudása nagyon gyenge európai összehasonlításban. Ez hozzájárul a tájékozatlansághoz, sokan nem ismerik vagy értik a nyugati liberális kultúrát és így könnyen félrevezethetőek. Ellenben a nemzeti nagyságra való törekvés miatt egyre elterjedtebb a rovásírás, mely a dicső múltat szimbolizálja, közben gyakorlatilag senki sem tudja elolvasni. Ez a fajta kulturális elszigeteltség az egyik fontos oka a nagyzoló, nárcisztikus kulturális identitás létrejöttének

Mit jelent a kollektív nárcizmus fogalma és miként értelmezhető Magyarország esetében?

Több szociálpszichológiai kutatás igazolja, hogy bizonyos politikai kultúrákat (így Lengyelországot és Magyarországot is) jellemez a „kollektív narcizmus” érzése. Ilyenkor egy csoport a kisebbrendűségi érzést és áldozatmentalitást egy nagyzoló, másokat lenéző, a saját csoport nagyszerűséget és erényeit vizionáló csoportidentitással kompenzálja. Ez a tudati beállítottság Bibó szerint hajlamossá tesz egy fajta „politikai hisztériára”. Ebben az állapotban egy politikai közösség elszakad a valóságtól és egy illuzórikus gondolatvilágba menekül, saját erkölcsi nagyságát és kivételességét hangsúlyozza, nem képes a valós problémákra reális megoldásokat találni, és befogadóvá válik a csoportot dicsőítő hazug politikai propagandára.

Ez a pszichológiai fogalom és annak jelenléte általában megfigyelhető a magyar lakosság körében?

Igen, sok országos felmérés igazolja ezt a fajta paradox nemzettudatot. Gyakran a megkérdezettek nagy része negatívan, pesszimistán értékeli az ország gazdasági, politikai és közjogi helyzetét, ugyanakkor ez a mélyen kritikus értékelés jól megfér egy irreálisan büszke, másokat (különösen a szomszédos népeket) lenéző és az országot idealizáló fellengzős nemzettudattal. Érdekes például a „hungarikumok” furcsa kultusza. Egy reális önbizalommal rendelkező országnak nem lenne szüksége arra, hogy hivatalos bizottságok mondják ki, hogy melyik kolbászra, fűszerre vagy italra kellene mostantól kollektívan büszkének lenni.

Milyen történelmi okok és traumák fűtik a kollektív nárcizmust?

Az elmúlt ötszáz év többnyire kudarcos történelme (idegen elnyomás, vesztes háborúk, sikertelen forradalmak) nagy szerepet játszik a kollektív nárcizmus térnyerésében. A traumatikus történelmi élmények magyarázatot igényelnek, és a nárcisztikus, önigazoló magyarázatokat gyakran az igazságtalanság, az árulás, az erőtlenség és az áldozat témái köré építik.

Az ország jelentős területeinek elvesztése az első világháborút követő trianoni békeszerződésben máig egy fel nem dolgozott trauma.

A magyar nemzeti identitás válságban szenved, mert a többnyire kudarcos történelem nem ad meggyőző alapot a hőn áhított pozitív nemzeti identitásra. Így a magyar nemzeti öntudatot inkább kisebbrendűségi érzés, önbizalomhiány, mások hibáztatása és a reális történelmi értékelés megtagadása jellemzi. Ezt a kisebbrendűségi érzést és áldozatmentalitást kompenzálja egy nagyzoló, másokat lenéző, a nemzet kivételességét hangsúlyozó ideológia.

Miért ne érezhetnénk magunkat áldozatnak ilyen történelemmel a hátunk mögött?

Az áldozatmentalitás és önsajnálat pszichológiai értelemben nagyon káros ideológiák, hiszen reménytelenséget jeleznek, azt sugallják, hogy tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megváltoztatni sorsunkat, és így nincs is reményünk, hogy saját erőnkből sikereket érjünk el, hiszen leküzdhetetlen ellenséges erőkkel nézünk szembe. Ez a „tanult tehetetlenség” állapota, egy olyan pszichológiai jelenség, ami mind az egyént, mind a csoportot eleve kudarcra kárhoztatja.

Persze, ellenségekkel tele a padlás. Viszont a kormány kommunikációja át van itatva erővel, cselekvőképességgel. Azt sugallja, hogy rengeteg globális jelenségnek ellen tudunk állni és Magyarország jelentős tényezővé vált. Ez nem csökkenti a tehetetlenség érzést a kormánypárti szavazók körében?

Ezek csak üres szavak, a kormánypropaganda mögött nem áll sem effektív kormányzati teljesítmény, sem hatásos külpolitika. Magyarország az EU GDP-jének kevesebb mint egy százalékát adja, és megítélése soha nem volt ennyire rossz a világban. Ahelyett, hogy a fejlett nyugati demokráciákhoz közelednénk, olyan elmaradt keleti diktatúrák kegyeit keressük, mint Azerbajdzsán, Törökország vagy Oroszország.

Azt is sokan mondják, hogy nem vagyunk szolidáris nép. A veszteségek, áldozatok miért nem növelik a saját csoporton belüli szolidaritást vagy a más csoportok iránti szolidaritást?

A szolidaritás hiánya részben az évszázadok óta tartó és a társadalmat atomizáló, infantilizáló autoriter rendszerek rovására írható. Ahova nem jutott el a felvilágosodás értékvilága és az egyén nem tanult meg autonóm módon viselkedni, hanem felülről várja a problémák megoldását, ott az emberek kevésbé éreznek felelősséget egymásért, hiszen maguk is kiszolgáltatottak.

Ha a világ igazságtalan, a politika pedig korrupt a magyarok szemében, – ahogy a fejezetben is említik – hogy lehet ilyen felhatalmazással kormányoznia bárkinek, nemhogy ugyanannak a vezetőnek, immáron 2010 óta?

Egy korrupt és autoriter vezető csak ott tud hatalmon maradni, ahol a választók egy része elfogadta, hogy a korrupció elkerülhetetlen, mert nincs tapasztalatuk racionális és átlátható politikai kultúráról. Így nagyon elterjedt a személyes tehetetlenség érzése is, sokan még választani sem mennek el.

Végignézve az előző 150 év történelmén azt látjuk, hogy három rendszer (Tisza, Horthy, Kádár) stabilan és hosszútávon működött. Most az általános választójog mellett, megszálló szovjet csapatok nélkül választunk egy elvileg elnyomó vezetőt és rendszert. Tényleg probléma ez? Vagy csak a sajátos magyar történelem és politika következménye?

Úgy tűnik, hogy a választók jelentős része generációk óta az autoriter, diktatórikus politikai rendszerekben szocializálódott, ezt tartja természetesnek, és így az alapvetően alattvalói viselkedési normák dominálnak.

A demokráciát is tanulni kell, szükség van egy független, magabiztos polgárságra, amely autonóm módon tud fellépni az államhatalommal szemben.

Sajnos ez nagyrészt hiányzik Magyarországon. Amit a miniszterelnök néha szándéktalan iróniával „polgárságnak” nevez, az egyáltalán nem a független polgárság fogalma, hanem pontosan az ellenkezője, a rendszernek kiszolgáltatott és behódolt kliensek osztálya.

Mi akkor végső soron a kapcsolat a populizmus, a történelmi traumák és a kollektív nárcizmus közt?

A csoport által elszenvedett negatív élmények, mint például a történelmi traumák, egy sérült és veszélyeztetett csoport identitáshoz vezetnek.

A kollektív nárcizmus ezt a sérült csoportidentitást van hivatva kompenzálni, amennyiben egy irreálisan pozitív csoportértékelés igényét fogalmazza meg.

Ezt az érzelmi igényt tudja aztán kihasználni a populista propaganda, mely a csoport áhított kiválóságát és erényeit, továbbá az ellenségekkel szembeni hősies kiállását célozza meg, akár a történelemhamisítás módszereivel is.

Térjünk vissza a jelenbe, hiszen történelmi időket élünk. Mennyiben valós az a felfogás, hogy általában a diktatúrák vagy a populista autokráciák kezelik jól a járványt? Mekkora arcvesztés ez a helyzet a liberális demokráciák és a liberális pártok számára?

Szerintem a járványt leginkább azok a liberális demokratikus országok kezelik jól, ahol nagy a társadalmi bizalom, az egyetértés és ahol szakszerű az információ. Így például Tajvan, Dél-Korea, Új-Zéland, Ausztrália, a skandináv országok, Németország, Ausztria mind kitűnően teljesítenek. A diktatúrák – ide tartozik Kína is – nemcsak, hogy felelősek a járvány kirobbanásáért, hanem hazugságaikkal és titkolózásaikkal felelősek a járvány nemzetközi elterjedéséért is. Az Orbán-kormány járványkezelése nagyon sok kívánnivalót hagy maga mögött. Hiányzik a kompetencia, Müller Cecília nyilvánvalóan végrehajtó, és a fegyveres erők szerepeltetése egyenesen abszurd egy ilyen helyzetben.

Egyelőre a hatalomban lévők népszerűsége növekszik. Mi az oka annak, hogy ez a válság nem kezdte ki a kormány népszerűségét?

Krízishelyzetben általában mindenütt növekszik a vezetők elfogadottsága. Miután az átlagember sorsa a vezetőktől függ, így motiváltak vagyunk, hogy kompetensnek gondoljuk, akiktől függünk. Ez azonban egy átmeneti népszerűség.

A krízis elmúltával bekövetkezik majd a valódi, racionális kiértékelés.

Persze Magyarországon ezt felülírhatja egy esetleges újabb demagóg propaganda-kampány. Az ellenzék ellen folytatott gyűlöletkampány sajnos nem sok jót ígér. Míg demokratikus országokban a kormány és az ellenzék közösen cselekszik a krízis megoldásáért, addig Magyarországon Orbán Viktor még ezt a tragikus helyzetet is az egypárti hatalom növelésére használja ki.

Miben látja a fordulópontját annak a töretlen társadalmi bizalomnak, ami a járványkezelő kormányt népszerűvé teszi? Van az a mondás, hogy a mag-szavazói soha nem hagynák ott a kormánypártot. Ön is így gondolja, vagy tud olyan rossz lenni a helyzet, hogy ez megváltozzon?

Sajnos a történelem azt igazolja, hogy az „igazhitű” és érzelmileg megvezetett szavazó szinte a végtelenségig tud hinni. A nyilasok, vagy Hitler követői még akkor is hittek a „végső győzelemben”, amikor a szovjet hadsereg már csak pár kilométerre volt. Akik eddig hagyták magukat meggyőzni, hogy Orbán kitűnő vezető és a nemzet érdekeit képviseli, nem fogják egykönnyen feladni hitüket. Lehet, hogy csak valamilyen katartikus esemény után következhet ez be.

Vajon az eddig is magas társadalmi bizalmatlanság Magyarországon hogyan fog kinézni egy olyan pandémia után, ami egyfajta kölcsönös bizalmatlanságot követel meg mindenkitől?

Sok elemző szerint nem valószínű, hogy a világ alapjában fog megváltozni a járvány után, de a már meglévő folyamatok inkább meggyorsulnak majd. A nyugati liberális társadalmak is nagyon nehéz periódusban vannak. Az olyan hibás döntések, mint például az elmúlt évek bevándorlás-politikája nagyon meggyengítették a szavazók bizalmat.

A Magyarországon tapasztalható mély polarizáció sem fog eltűnni, sőt, a Fidesz politikája valószínűleg tovább mélyíti majd a társadalmi megosztottságot és gyűlölködést.

A kollektív társadalmi élményeknek politikailag is komoly hatásuk van. Hogy látja, milyen össztársadalmi forgatókönyvek vannak a mostani helyzet megélésére? Lehet-e ugyanabba a keretbe helyezni, hogy a történelem büntet minket, amikor mondjuk más országokban a helyzet ennél súlyosabb? Politikailag ezt vajon ki lehet-e használni?

Szerintem a járvány kimenetele Magyarországon nem az Operatív Torzs döntésétől függ majd elsősorban. A gazdasági következmények nagyon súlyosak lehetnek, itt állami támogatás híján nagyon sok ember néz majd szembe az egzisztenciális ellehetetlenüléssel, és ennek várható politikai következményei is lesznek.
A kórházak értelmetlen és embertelen kiürítését sem fogjak sokan könnyen megbocsátani. Én úgy látom, hogy a járvány olyan kihívást jelent, amely világosan fókuszba hozza az Orbán-rendszer alapvető kormányzati inkompetenciáját, ahol a párthűség többet számít, mint a szakértelem. Szégyenteljes, hogy amikor komoly, felelősségteljes és szakértői döntésekre lenne szükség, akkor is a belpolitikai hatalmi politika és rögtönzés van előtérben.

Túléli a járványt a magyar demokrácia?

Szerintem Magyarország a járvány előtt sem volt mar működő demokrácia, a NER gyakorlatilag teljhatalmú egypártrendszerként funkcionál mely sok tekintetben a késői Kádár-rendszerre emlékeztet, ultranacionalista beütésekkel. Így a járvány legfeljebb felgyorsítja majd Orbán Viktor mélyen megosztó antidemokratikus politikáját.

Hiába szavaztak többen ellenük, mint mellettük, a Fidesz az ellenzéket egyre inkább a nemzet ellenségének tekinti.

Abszurd összeesküvés-elméletekkel magyarázzák a jogos kritikát, a jogállamiságot felszámoltak, a demokratikus intézmények ellen engedelmes pártkatonák állnak, az ügyészség, a számvevőszék, és a NAV pártérdekeket érvényesít, bűnszövetkezeti szinten folyik az államilag szankcionált korrupció, a média túlnyomó részé kormánypárti ellenőrzés alatt áll, óriási a megosztottság és gyűlölködés, és még folytathatnánk. A békés rendszerváltás lehetősége így egyre valószínűtlenebbnek tűnik. Orbán Viktor óriási történelmi felelőssége, hogy személyes hatalomvágyból eljátszotta ezt az egyedülállóan kedvező lehetőséget, hogy az ország végre felzárkózhasson a fejlettebb nyugat-európai demokráciákhoz.

***
Forgács József a sydney-i University of New South Wales Scientia Professzora. Doktorátusát (D.Phil.), az oxfordi egyetemen szerezte, és fő kutatási területe a kísérleti szociálpszichológia, ezen belül is az emberek közötti viselkedés kognitív és érzelmi folyamatait tanulmányozza. Több mint 30 könyvet és több mint 250 tudományos cikket és könyvfejezetet publikált. Munkásságáért megkapta a tudományok doktora címet az oxfordi egyetemtől (DSc), az Alexander von Humboldt Kutatási Díját, a Kiváló Tudományos Munkásságért díjat, és a Rockefeller Ösztöndíjat, és tagjai közé választotta többek között az Ausztrál Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pszichológiai Tudományokért Társaság, és az Amerikai Pszichológiai Társaság. Szerkesztője a nemzetközi „Frontiers of Social Psychology” könyv szériának (New York, Psychology Press), és a „Sydney Symposium of Social Psychology” szériának is. Kivételes kutatói teljesítményéért megkapta az Ausztrália Rend kitüntetést is.

A fenti interjút Demeter András készítette és eredetileg a Paradigma blogban jelent meg.

124 hozzászólás

 • hááát szép hosszú, bennem megmozdult a kisördög, és az a kérdés motoszkál bennem, (kimondom) miszerint milyen előnyei vannak annak ami ma nincs Magyarországon és sok más országban sem?

 • ” Így például Tajvan, Dél-Korea, Új-Zéland, Ausztrália, a skandináv országok, Németország, Ausztria mind kitűnően teljesítenek. A diktatúrák – ide tartozik Kína is – nemcsak, hogy felelősek a járvány kirobbanásáért, hanem hazugságaikkal és titkolózásaikkal felelősek a járvány nemzetközi elterjedéséért is. ”

  valami tárgyi bizonyíték ezügyekben? vagy csak MSM gondolkodás nélküli átvétele?
  mindezzel az egész cikk -számomra- értékét is veszítette!

 • Valojaban , minden magyar egyen, nem csak a KMH olvasoi is koszontettel tartozunk a cikk kozleseert!!!!!

  Persze, leg-elso reakciom lehetne, hogy talan magam sem osszegezhettem volna a tenyeket jobban mint Forgacs professzzor;))
  Talan kicsit erosebben !

  Nagyon oszinte es meglepok voltak a prophesszorhoz feltett kerdesek is!

  A professzor meglatasai tagadhatlanok. S igen fonoman fejezte ki minden megltasait.

  En itten soraimban a “csorda-gondolkodas”-szavaiavl szoktam felhozni. De bovebben es lagyabban korul-irva
  a valosag tagadhatatlan.

  MASIK; a “demoktacia”-ra vonatkozokon.

  Demokracia NEM ideologia elmelet, elkepzeles, feltetelezett eszme !!!!
  Hanem egy kozossegi, tarsdalami eletmodszer.

  A modszer, amint minden kozosseget erinto ugyeket a teljes kozosseg a tobbseg hatarozata alapjan dont.
  NEM maroknyi felhatalmozott, megbizhatalan onzo, rovid-lato politikusok!

  Na de az bizonyosodott mar reg itten, hogy meg annak emliteset is az itten olvasok szivukbol gyulolik.

  Tehat, velhetoen, a cikk ertelem alapjan valo meg-vitatasa, mint minden mas alany, csupan egyeni atkozodasokka fog valni.

  Bar csak bizonyitanatok engem abban legalabb egyszer tevesnek!!!!!!

 • Nagyon tanulságos interjú a kivételesen tisztességes Ángyán Józseffel, érdemes elolvasni (különösen azoknak a fidesz-fanoknak akik még nem fojtották el, vagyis talán még van némi lelkiismeretük).
  “Ami itt megy, annak semmi köze a nemzetépítéshez. Én nem ilyen társadalmat képzeltem. Hanem keresztényt és szociálisat. Vagyis szolidárisat. Ez nagyon nem az. Most van egy szűk milliárdos, urizáló, pökhendi réteg, mely bármit megengedhet magának, és alatta egy széles, leszakadó roncstársadalom, melyben egyre csak gyűlik az elkeseredés és a feszültség. Az államtitkárságról pár héttel előttem lemondott tatabányai képviselőtársamnak annak idején sikerült megkérdeznie Orbántól, hogy mi erre a helyzetre a Fidesz válasza, mi lesz, ha a feszültség robbanáshoz vezet. És tudja, mit mondott a miniszterelnök? Azt, hogy „majd a Pintér elintézi”.
  https://24.hu/belfold/2020/05/19/angyan-jozsef-rendszervaltas30-orban-fidesz-fold-interju/

 • Amúgy csak a szokásos, átlagos munkanap a hazai “virágzó parlamenti demokráciában”: (Hajrá magyarok!)

  Közel 600 milliárd forint veszítette el a közpénz-jellegét.
  Közalkalmazotti státuszok szűntek meg.
  Olyan megfigyelési törvény született, ami még az adatvédelmi biztos szerint is aggasztó.
  https://444.hu/2020/05/19/atlagos-munkanap-egy-viragzo-parlamenti-demokraciaban

  https://444.hu/2020/05/19/megszavaztak-a-torvenyt-10-evre-titkosak-a-budapest-belgrad-vasutfejlesztesi-projekt-egyes-adatai

 • Rodeo11
  2020 május 19
  10:36 de.

  Vannak dolgok amiket nem szükséges bizonyítgatni.
  Pl azt sem hogy te egy echte idióta vagy,
  ezzel a tyúkeszű diktatúra-imádatoddal,
  Te kis Hitler-csíra 😀

 • Rodeo11
  2020 május 19
  10:36 de.

  “…mindezzel az egész cikk -számomra- értékét is veszítette!”

  “Már megint túl komolyan veszed önmagadat.”../Idézet valahonnan”

  Tisztára olyanná váltál mint OIM*
  Hát kit érdekel hogy
  téged mi érdekel?

 • Sajnos Rodeioval egy nézetet kell vallanom a cikk vonatkozásában.

  A szerző ugyan a magyar társadalomról félelmetesen jó keresztmetszetet rajzol, de sajnos az ö agya sem mentes mindattól a fóbiától, amelyet olyan félelmetesen jól rajzol meg.

  Fogalma sincs a távol-keleti kultúrákról, és vakon megy olyan politikai irányvonal után, amelyet a jelenlegi ellentétének tart. Hogy jogos vagy nem -ebben az esetben értelmét veszti.

  Mert csak

  Mert így mondták neki

  Hogy a picsába lehet olyat mondani, hogy egy olyan ország felelős a járványért, amelynek 1.5 bi a lakossága, ahol a járvány kirobbant, minden előkép nélkül, vagyis ott kellett hogy beazonosítsák hogy ez egy igazi járvány (sicc)! – ott mindössze csak néhány ezer ember halt meg a másfél milliárdból! – Európa “fejlett” demokratikus országaiban pedig az emberek még most is hullanak mint az őszi legyek!!!???

  Cópia, szentecskéim, cópia!
  Ma minden doktor ezzel dolgozik. Másol, nyomtat. Cikket, könyvet, előadást – egy idő után az agya is automatikusan így dolgozik.

  Na lehet engem pfujolni …

 • Göllner András

  Ellentétben Rodeoval, Forgács professzornak köszönet és tisztelet jár mindazok részéről akik nem azért járnak ide, hogy csalánnal verjék a fütyülőjüket. Az idei évad legszínvonalasabb olvasmányáért köszönet jár a szerkesztőségnek is.
  Én mindíg is odafigyelek Forgács Professzor mondanivalójára, képtelen butaságot mondani. Újfent egy tucat érdekes kérdést témát vet fel,mind közérthető módon: többek közt, a “tanult tehetetlenség” fogalmát – na erről kellene egy kicsit többet írni. A “félrevezethetőség” dinamikája ditto. Nem kell, és gondolom a professzor nem is várja el azt, hogy mindennel egyet értsünk vele idelenn. Számomra, például egyáltalán NEM – “Érdekes, hogy a Fidesz propaganda-stratégiája akkor is működik, ha semmi valóságalapja sincs.” Ez az állapot, a digitális kapitalizmus korszakában egyre gyakoribb állapotként szemlélhető világszerte, egyáltalán nem egy Hungaricum (az a mesterségesen szőkített bombázó a Fehér Házban egy nagyszerű példa erre). Tehát számomra az az igazán érdekes, hogy MIÉRT kezd világjelenséggé válni az ami olyan jól működik Orbanisztánban.

  A szembesülés önmagunk hiányosságaival egy fontos feladat. De annak a műveletnek nem szabad elszakadnia a nagy számok törvényeitől. Orbán velejéig korrupt és gusztustalan stikliei elég pitiánerek mindazokkal szemben amelyek a kapitalizmus, SŐT, a nyugati civilizáció veteményeskertjében termelődnek, annak beágyazottságából fakadnak. Ezzel azt szeretném mondani, hogy az amit a keresztények nyelvén, az “Isten és annak egyszülött fia”, “a fehér ember küldetése”, “szabad piac láthatatlan keze” a “Felvilágosodás” és egyébb felsőbbrendűnek mondott szövegek hajtogatásával művelt és művel mindmáig a nyugati “civilizáció” az emberek fejében Európa szerte és szanaszét a világon megérne egy misét idelenn. (Jó, tudom, hogy azt már Horkheimer és Adorno 45-ben bemutatták, de nem ártana megismételni mint mondjuk azt a hiszekegyet amit szinte naponta hajtogatunk, ismételgetünk.)

  Abban persze teljesen igaza van Forgácsnak, hogy mi magyarok, nyelvi elszigeteltségünkben, a saját házunk táján akkor csinálunk hülyét önmagunkból amikor akarunk, és ezt kb 500 éve elég következetesen és sikeresen csináljuk. Ez Orbán mesterségének címere.

 • Mielőtt bármi vád ér az u.n. coronavírus-epidémia esetszámainak az eredetiségét illetően, ide biggyesztem a forrásomat.

  Ha azok a számok hazugságok, akkor ott tessék reklamálni:
  John Hopkins University (USA)

  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Meg lehet nézni hány fószert regisztráltak mint vírushordozót, (feltételezem – hogy az adott országok jelentései alapján) hányan gyógyultak ki, hányan kínlódnak jelenleg vele (sok helyen akár hosszú hetekig) és hányan váltak sajnálatos módon áldozatává ennek a szörnyűségnek.

  (Mellesleg, hogy kiktől ered, az még kérdés – az is marad)

 • Volt a magyaroknak egy”demokratikusan”választott királyuk.
  A Garaiék,Cilleiék stb. nagyurak a duna jegén választották királlyá Hunyadi János fiát Mátyást,miután testvérét Lászlót tőrbecsalták és lefejezték.Attól függetlenül,hogy Mátyás király volt az utolsó aki háborút nyert Pannónia számára.
  Azt hiszem azóta a duna jege megolvadt.Ezért nem lehet ott demokratikus választás +- 500 éve.

 • Geyza
  2020 május 19
  1:27 du.

  te sem érdekelsz, beszélgess a göllnerrel, annak sincs egy épkézláb magyarázata arra, hogy ez a sok elmélet az elméletről mire jó? pláne ha “valakik” ezt erőltetik a fegyvereik árnyékában miközben pontosan az ellenkezőjét teszik

  vedd tudomásul, hogy semmiféle hiányérzetem nem volt a Kádár irányítása idején, az is igaz, hogy a sok hülye szamizdatossal szóba sem álltam és meg sem hallgattam azokat

  a társadalmilag frusztrált, bárhol sikertelen alakok nyavajgása: másokon akarják megtalálni a saját magukból hiányzó igazi alkotó erőt a tagadás baromság a tagadás tagadása az az igazi de ahhoz már egy geyza kevés még a göllnberrel együtt is

 • Arról motyognak a világhálón,hogy június végéig megszűnik a korona járvány.Rossz nyelvek pedig,azt mondják,hogy ez sem tarthat tovább,mint általában a kínai gyártmányok.Pedig ott aztán demo-demokrácia tombol.

 • Göllner András
  2020 május 19
  1:47 du.

  Mint írtam a diagnosztika pontosan ráillik a magyar társadalomra, pont és vessző nélkül.
  Viszont semmi új nincs a nap alatt, a világ nagy részén újra hódít a sovinizmus – ami mindig is létezett – csak vannak felvilágosodási időszakok egyes generációkon belül, amikor rájönnek, hogy bizony csak szenvedésre vezet.

  Nincs ezzel semmi baj – annak a társadalom-pszichológiai nézetnek illetve felismerésnek amit követ, nem csak a nagyvilágban, hanem még Magyarországon belül is vannak jeles képviselői.

  De csak úgy beállni egy politikai kórusba, és most Kínát szidni, az viszont milyen értékrendet képvisel?

  Mert Kína ugyan, az egy állam-fasiszta társadalom (vagy valami ilyesmi) – autocrata – ahogy van – de beállni ilyen nevetséges vádaskodók sorába …??? hát??? khmmmm…

 • Göllner András
  2020 május 19
  1:47 du.

  nahát…végigrágtam…ezt is! szóval te kommunista vagy de legalábbis demokratikus centralista… Voltaire, Descartes, Shakespeare The Tempest valami kommunista kiáltvány ott a nagy ármányban? ők adtak megoldást nemcsak a kesergőt

  dehát te tudod? akkor a kis duci parvenü még fejlődhet abba az irányba amit Forgács mutogat? kell az nekünk? mert nekem nem, kikérem magamnak!

 • “Demokraciat is tanulni kell..”

  NEM !!!!

  Elni kell!!!
  Gyakorolni kell allandoan !!!!

  Tanultal nyelni, szopni, lelegzeni,stb. ???

  Demokratikus modszerek allando gyakorlasa kozossegek alapvato mukodeseinek a biztositasa.

  Persze, iskolakban a grage-school-tol, mint “civic-class”, hogy mindenki ismertes es gyakorlo-kepes lehessen jogainak gyakorlasaval a szuksegletei es ohajai nak sikereire.
  Kozep, majd egyetemei vonalon, a jog es sociologia alanykent.

  De az allenzekei rogton megjelentek hangosan.
  Remelhetoen, Orban olvasna soraikat !!!

 • Forgács professzor úr tökéletes képet festett Magyarországról.

 • Drizari,
  a festett kép akkor lenne tökéletes,ha vissza jöhetne Szamuely Lenin fiúinak általam odakívánt demokráciája.Még nem nyílik az “őszi rózsa”,pedig nagyon bele illene ebbe a festménybe.

 • GYURIO10;

  Hunyadi Matyas kiralya valo kinevezeset nevezted “demokratikusnak”. De elfeledve, hogy csak a nemesek tehettek azt.
  NEM az osz-lakossag tobbseghatarpozata altali tett volt!

  Hiszen ugyan ugy nevezhetned a mai Parlament hatarozatanak eredemnyet is amodon demoktatikusnak, amikor megszavaztak a Kinai majd-nem ket billios kolcsont es a szex-valtoztaikn a visszautasitasat.

  Persze minden mas donteseik is neked “demokratikus” lenne.
  Talan meg Reischtag es a Part KB-janak a donteseit is.

 • GYURIO;

  Demokracia Kinaban?
  Viccelsz????

  A Kinai Communista part az egyedu;lli es korlatlan diktaturikus hatalmat gyakorlo ero.

  Ket millio Ujgur koncetracios tabotokban.

  A Wuhani orvos aki a Covid jatvanyt jelezte letartoztattak.

  Az legyen a te demokraciad.
  Remelve elvezned azt.

 • Röptiben:

  “Ahelyett, hogy a fejlett nyugati demokráciákhoz közelednénk, olyan elmaradt keleti diktatúrák kegyeit keressük, mint Azerbajdzsán, Törökország vagy Oroszország.”

  Már bocsánat, ki az a “sük”?
  Szerintem még bodamarcsi sem.

  Ha ennyiből nem derül ki a véleményem, akkor csak slágvortokban:

  1. A professzor véleményének (Magyarországól és a magyarokról) nagyjából 80%-ával NEM értek egyet. Persze, zsigerből, mivel a témának nem vagyok tudományos szakismerője, csak úgy zsigerből magyar vagyok, és kész.

  2. Rodeo sok hülyeséget írt már itt, de most szerintem valamit kapiskál…

  3. gyuri10-nek: Hunyadi Mátyást a Duna jegén nem mások, mint Szilágyi Mihály (Hunyadi Mátyás nagybátyja) katonái választották meg. Semmi nép, meg semmi magyar nemesség, meg semmi demokrácia.

  A többin majd még gondolkodom, ha majd nagyon nekem ugrotok emiatt a tiszteletlen véleményem miatt… 😀

 • Göllnernek:

  “A királynőt megölni nem kell félenek jó lesz ha mindnyájan beleegyeznek én nem ellenzem”

  ???????? Ejnye, professzor úr! 😀

 • A cikk egyébként JÓ!
  Lehet gondolkodni rajta…

 • B79,
  folytatod az ideírt szövegek teljes meg nem értését.Szeretnélek megkérni,hogy nekem ne válaszolj vagy előbb csinálj egy intenzív magyar értelmezési nyelvkurzust.Mások lemosolyognak,de nekem recseg a fülemben a Te értelmezésed.Nem csak amit nekem szamárkodsz ide oktatgató hangnemben.

 • Almási Alma,
  sokkal többre tartom történelmi tudásodat és humorérzékedet,mint hogy “demo”vitába szálljunk és kihagyjuk a Hunyadi László lefejezőinek demokráciáját.Majd még én is gondolkozok a továbbiakon.

 • Alma,6:53 du.
  az az érzésem,hogy itt valakiknek túlértékeled a tudását.A pontok vesszők,felkiáltó jelek nem hiszem,hogy hozzátartoznak hiányos magyar nyelvtudásukhoz.

 • Geyza
  2020 május 19
  1:27 du.

  ahhoz, hogy engem kilőjél vegyél F-35 vagy F-22 vadászgépet a világ csodái (!!!)

  csak nem bírják a trópust, Floridában állandóan lezuhannak… we the north ide meg nem engedjük be, én biztonságban vagyok, egyébként is SARS van…,
  ;
  és DJT ki akarja nyitni a határt Niagara nál, JT meg tegnap mondta semmi sem biztos ilyen SARS időjárásban és nem nyitjuk meg… akkor az USA túrista ott fog táborozni Buffalo alsón?

  vidám percek

 • Almási Alma
  2020 május 19
  6:57 du.

  Álmaink Almája

  igen, egyet értek veled ebben, csak még azt nem tudtam eldönteni “mire” olyan jó????

  te biztosan tudod, mert sohasem írsz hülyeséget!

 • Forgács professzor úr interjúválaszai katalizátorként működik itt a KMH kommentszekciójában. Rendet vág az anyaországi és a diaszpórás magyarok között. Néhányakból elképesztő reakciót váltott ki. 😀

 • Ha jól tudom jeles professzorunk(?) több mint 12.000 km-el él alattunk a Föld túlsó fertályán. Elég messze, hála a Teremtőnek… Keményen zagyvál a járvány áldozatainak számával: Olaszországról, Franciaországról, Belgiumról, Spanyolországról, Angliáról, Hollandiáról nem sok szót veszteget. És még pozitív példaként hozza fel Svédországot(!), ahol több mint tízszer több halott van mint az elparentált Magyarországon.(Ha valaki bele akar kötni a számokba, azok “fajlagosan” is keményen ülnek.)
  Az ember néha elgondolkodik, mi lenne, ha világ összes pszichológusa egyszerre sztrájkba lépne. Véleményem: senki nem venne észre semmit… Így legyen!

 • T.Mr.Almási Alma !
  Tananyagként találkoztam Joseph P.Forgas nevével, de hogy magyar lenne…
  – Nem lehet rá mondani, hogy orbánista – épp hogy csak nem kipcsakozik, ami rendben van…
  – Új könyvükben, keményen és magas lórol esik szó Magyarországról, ami szintén rendben van…
  – Úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a hazai lakosságról általában fest lesújtó képet, mint választópolgárról, és mint politikai entitásról…
  – Attól aki Budapesten született, ilyen karcosan nem gondolnánk…
  – Pedzegeti, hogy Magyarország még nem olyan gazdag, hogy a liberelizmus luxusát meengedhetné magának…
  – Marad számára is a jelen kemény kritikája, és Tőle sem várhatunk “posztorbánista” opciót !

 • Rodeo11
  2020 május 19
  2:22 du.

  REPRINT…REPRINT…REPRINT… /Magamtól/

  “Kit érdekel hogy téged mi érdekel”

 • Göllner úr,
  május 19 1:47 du

  Ha valamit idézünk illik szóról-szóra,betűről-betüre,esetleg idézőjelbe téve és legalább is értelem változtatás nélkül idehozni,ha egyáltalán,mert amúgy egy elég durva és vulgáris mondat idézete.Ez a minimum ami elvárható egy professzori diplomával rendelkezőtől. Mentségére legyen, hogy a magyar nyelv a kanadai tantervben nem szerepel.

 • “T.Mr.Almási Alma !
  Tananyagként találkoztam Joseph P.Forgas nevével, de hogy magyar lenne…”

  Szép, szép, de Slapaj, hogy jövök én ide ebbe a “gondolatmenetbe? Disztingváljunk már…

 • “igen, egyet értek veled ebben, csak még azt nem tudtam eldönteni “mire” olyan jó???? ”

  Jogos kérdés, Rodeo… Arra jó, hogy ki-ki elgondolkodjon saját magán, honnan is vette a mostani harsogva hangoztatott(alliteráció) véleményét… Jelentem, én utánagondoltam (sőt egy hangyányit korrigáltam is 😀 ).

 • Göllner András

  @ Gabriel

  Mint jeleztem saját hozzászólásomban, nem szükséges Forgács professzor összes szavával egyetérteni. A cikk nem Kínáról, hanem a magyar társadalom több száz éves és tartós lelki állapotáról, magatartásáról vont le egy pár elgondolkoztató következtetést, méghozzá olyanokat amelyekről nem szoktunk nyílvános helyeken beszélni. Az, hogy Kína vezetői mit művelnek, hogyan lovagolják meg a digitális kapitalizmus által felkínált, és az emberiság fennmaradására veszélyes eszközöket, valóban más napra tartozik. Az hogy nekem teccik a cikk vagy Neked nem teccik, az egyáltalán nem ciki. Ezen nem érdemes rágódnunk.

 • Göllner András

  @ Geyza

  Gratulálok. A “kis Hitler-csíra” címke amit ráakasztottál arra az ide lenn hülyéskedő pocokra (Rodeo11) lemoshatatlan.:-) 🙂

 • Kedves Rodeo, talán meg se mernéd kérdezni, miben változtattam. De nem úszod meg, mert most elmondom.

  Szóval olvassuk el ezt figyelmesem:
  “A liberális demokrácia nem a huszadik század sajátja, hanem egy egyedülálló több száz éves nyugat-európai történelmi fejlődés eredménye, mely a felvilágosodás óta az egyéni függetlenséget és szabadságot határozta meg, mint fő értéket.”

  Idáig rendben.
  __________________

  “Ez az értékvilág nem egyformán vert gyökeret Európa minden államában. Mint ezt már Bibó István is kimutatta, a kelet-európai országokban nagyrészt MEGMARADT a kollektivista, csoportalapú, nacionalista tudatvilág, így talán nem is annyira meglepő, hogy a rendszerváltás után sem tudott megszilárdulni a liberális demokrácia.”

  Na, itt a bibi. Sőt (de ebbe még sohasem gondoltam bele igazából, ezért most egy kicsit kóvályog a fejem) nálunk a RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI néhány évben egész egyszerűen megszűnt mindenféle kisebb csoporttudat, amit mostanában üres szlogenekkel nagy élvezettel felülről helyettesítenek be “nemzettudattal”.

  A fentemlített liberálizmus ugyanis csak úgy lehet működőképes eszme, ha magától értetődően vannak spontán csoportok a társadalom minden szintjén. Mostanában sok blőd filmet nézek a karantén miatt, többek között krimisorozatokat. Még leginkább angol krimikben látok olyasmit, hogy mondjuk egy kisváros lakossága népünnepélyt tart, ahol az emberek von haus aus ISMERIK EGYMÁST, vannak közös hobbijaik, játékaik, egymástól elkülönülő, de együttműködö csapataik. Én magam a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elejéig rendelkeztem ilyen kis 10-20 fős minicsoportokkal, akikkel találkozgattunk és jól éreztünk magunkat. A gyerekeimnél már sokkal kevésbé működött ilyesmi (inkább csak valami alkalmi sörözés erejéig), az unokáim pedig szinte kivétel nélkül csak a családon belül barátkoznak.

  Ez különben természetes, és a pénz birodalmához tartozó melléktermék. Ingyen sohasem érezheted jól magad, ingyen és önként nem tehetsz semmit a többiekért, vagy mondjuk egy jó programért. Erről bebiztosít a PÉNZ.

  Ha pedig nincsenek ilyen ingyen működő spontán csoportok, akkor nemhogy nincs liberalizmus (na meg pláne önkéntes demokrácia), hanem pont fordítva, kivülről diktált egyénenkénti “boldogság” van. Az meg szart se ér, szerintem.

  Most ezt jobban nem tudom megmagyarázni, de ha a jóisten is úgy akarja, majd kidolgozom a gondolatot egy cikkben.

 • Vagyis a társadalmunk annyira pénzorientált, hogy egyuttal teljesen el is szeparál minket egymástól. Kérded, miért? Hát azért, mert egy ilyen ingyenes csoportocskát is valamiféle szervezőmunkával lehet fenntartani. Amit nemhogy ingyenesen kell végezni, hanem még például tetemes telefonköltségbe is kerül. Rz különben nem Orbán, és nem is a politika sara, hanem valamiféle evoluciós eredmény. A festőművész magányosan éhenhal, a műkereskedő pedig jól meggazdagszik. Ma már a tudományban is bevezették, sőt éppen Palkovics akarja úgy modernizálni nyugati mintára a magyar alapkutatást, hogy az eredményeket szabadalmaztatni kelljen. Egy új felfedezést csak az olvashat el és pláne csak az fejleszthet tovább, aki fizet érte. Mondanom se kell, hogy nem a kutatónak, hanem a menedzsernek.

 • Bevallom, és szégyellem is, de zsigerből pokolian dühös tudok lenni azokra a tudósokra, akik a helyzet nemismerete mellett fölényesen szórják az üres okosságokat bele a világba. Hiúság a köbön. Persze tudom, hogy nincs igazam, az evolució folyamata sokszor a hülyeségen keresztül vezet, és persze minden hülyeség egy más szituációban okosság a javából…. És erről igazából senki sem tehet.

 • Egyre inkább meggyőződésem:
  Magyarország kb annyira “más” a világban, mint a zsidók, vagy a cigányok, stb.
  Mindegyik népség csak magára számíthat és ezt el kell tudni viselni (viselnünk)

 • Almási Alma
  2020 május 20
  1:56 du.

  Nagyon érdekes amit írtál.
  Egy “párhuzam”…engedelmeddel :

  Mondják, Popv “találta fel” a drótnélküli távírót, még Marconi előtt.Csakhogy…
  Csakhogy amikor Popv, aki akkoriban a kronstadti haditengerészeti bázis vízi-akna fejlesztő laborjában volt vezető, bement a Fönökséghez hogy sikerült neki drótnélkül jeleket továbbítania, közölték vele hogy ez szép és jó de KEZELJE A FELFEDEZÉSÉT HADITIOKKÉNT !!

  Ezzel szemben Marconi vasakarattal tette fel az életét erre a kérdésre, ráadásul a saját költségén. És amikor a dolgok kezdtek túlnőni a kis házi laborján, minden követ megmozgatott állami (angol) támogatások után.
  Így lett ebből a dologból olyan csoda, ami megváltoztatta az Emberiség életét.

  Ergo: ha CSAK Popv, az orosz zseni lett volna a téma kutatója, az egész maradt volna a mindenoroszok cárjának a játékszere.

 • Göllner András
  2020 május 20
  1:25 du.

  : )))

  Há de ha eccer az !
  Meg még egyidejűleg sztálinista is,
  mint mostanság kitudódott.Ki hallott még ekkora elmeficamról?

 • gyuri10
  2020 május 20
  12:19 du.

  Neked hiába is idézne bárki szószerint dolgokat,nem fogod fel.
  Nekünk pedig, nem szükséges szórol szóra ide körmölni egy idézetet, mert a lényeg a fontos nem pedig hogy meglegyen minden írásjel.

  Ady híres írásából sem értettél egy mukkot sem te idióta.

  Azokra vonatkoztattad akik Európát akarják (akarjuk)
  miközben pedig imádottad (akire ti, Izraelben élő összes magyarok a voksjaitokat adjátok, hogy IDÉZZELEK NEM SZÓ SZERINT )
  ott ül a Türkmén Tanácsban és mosolyog.

  Minden egyes itteni megnyilvánulásod egyre világosabbá teszi hogy meg vagy gárgyulva.Nem szégyen az csak kellemetlen. 😀

 • slapaj
  2020 május 20
  7:22 de.

  Mennyi szó és gondolattörmelék..
  TE például látod e gondolatoknak az értelmét?
  Egyáltalán..gondolod hogy gondolataidon érdemes elgondolkodni?

 • gyuri10
  2020 május 20
  1:31 de.

  Te is megtanulhatnál végre magyarul,
  ha már egy magyar-nyelvű oldalra tolod be folyton a hátsódat
  Kezdhetnéd rögtön saját magaddal:
  a személyes főnevek nagybetűvel kezdödnek igy ni: Gyuri10

 • Almási Alma
  2020 május 19
  6:47 du.

  Naaa..csak ne kiabáld el.
  Ha az Illetékes egy szép reggel akként ébred,
  akkor OIM* rá három napra müezzint vagy mifenét fog itt énekelni
  És elmagyarázza hogy ő hiteles forrásból
  tanulja az Allah Akbárt.

 • gyuri10
  2020 május 19
  4:57 du.

  Ez a hozzá bröftyenésed kb olyan itt,
  mint amikor a külvárosi EKM-es inaslegény
  véletlenül betéved egy elegáns klubba, beleveti
  magát egy kényelmes Chesterfield-be, majd megvetőleg
  a perzsaszőnyeg szélére csulázik egy zöldet.

 • gyuri10

  2020 május 19
  2:08 du.

  “….Azt hiszem azóta a duna jege megolvadt.Ezért nem lehet ott demokratikus választás +- 500 éve.”

  *******************************

  Há má honne lehetett vón’ “demokratikus” a választás,
  mikor ti, ottan Izraelben él magyarok is pontosan tudtátok hogy kire kell adnai a voksaitokat? /Hogy idézzelek tégedet, persze nem szó szerint.De lényeg a lényeg,/

  Mostakkor ez nem volt “demokratikus” ? Magyarázd meg jó ?

  (a pártizezer ukránt kifelejtettem akik Soponyai néni trafikjába voltak bejelentve mint ideiglenesen hazánkban állomásozó vörös..izé..voks-harcos)

 • Ferenct,
  nagyon túlértékeled Magyarországot és népét,ha egyformának jelölöd a világ ma létező legrégebbi népével.Vedd figyelembe többek között azt is,hogy a tíz parancsolatot és egyáltalán az egész kereszténységet nem a magyaroktól lopták el.Ezek és a sokszáz éves pogromok után nem a magyarok harcoltak ki maguknak egy olyan országot,ami megillet egy nagy népet.A magyarokat nem irtották és nem rabolták ki.Mégis elvesztették a”szenthaza”két harmad részét.Tehát:Vonjatok vissza egy kicsit a nagy arcotokból. Nem akarom tovább reagálni a témát.Tanulj meg disztingválni!

 • Almási Alma
  2020 május 20
  1:41 du.
  Álmaink Almája

  én csak kuncogok az individualizmuson… próbálja meg a valóságban mint robinzon krúzó a klauzál tér sarkában független és egyedülálló létét (hány nap alatt hal éhen?)

  az egész kulimász bemász és máris göllner lesz geyzával párosítva ők ketten képviselik a geyzát és a göllnert (de nehogy megmagyarázd nekik mert megsértődnek és rád is aggatnak valamilyen oda nem illőt

  mert ők jól neveltek és persze nagyon közelről ismerték hitlert is meg engem is (mert különben hogyan csírázhattak ki ilyesmit mint amit ide rügyeztettek)

  az ember egyedül nem ember csak másik emberek másik individuumok között lehet ember. különben csak parlagfű vagy bogáncs

  azaz “az” ember, mint olyan csakis társadalomban és csakis olyanban képes létezni amely jól szervezett és mindenkinek van egyéni értéke ami mint fogaskerék beleillik a teljes hekmeküküttyűbe mert ha nem akkor lesz kakofónia ami ma jól megfigyelhető a liberális globalistapistáék rabszolgatermelő ….. itt nagyon csúnya szavak vannak a pontok helyén és …. még csúnyábbak is… szóval abból az lesz ami most alakul és teljesen SARS meg Kóvid 19 + emzéperiksz és assziszik

  sem a göllner sem a geyza sohasem próbáltak meg érvényesülni abban amit dicsőítenek tehát … és itt még egy rakás nagyon nagyon csúnya szó van

  az a: …; …; …; véleményem róluk is

  neked megbocsátok mert mint olvasható megértetted de a Bíbót hagyhatnátok már a polcon ott született és oda is való le sem kell porolni mert ő a por maga sok mindenki mással együtt a többit már elmondtam még akkor is ha ki lett radírozva

 • ALMASI irta:

  “A liberalis demokracia nem a huszadik szazad sajatja, hanem egyedulallo tobb szaz eves nyugat europai eredmenye, amely a felvilagosodas ota az egyeni fuggetlenseget hatarozta meg mint foerteket.”

  Kicsit meglepo hogy kozepiskolai tanar lettere ennyire tevesen ertelmezne “nyugat europa tobb szaz eves eredmeneyenek” valosagait.

  Bizonyara figyelmen kivul hagyta mind a kegyetlen vallas-
  haborukat. Mas-vallasuakat elevenen karoba hiztak.

  Az u.n. “felvilagosodas kora”, nem az egyeniszabadsag elven, hanem az allamhatalmak, fokent a monarchias uralmak elleni szentimentizalas, inkabb gyulolet volt.

  S eredmenye kitort nem az egyeni szabdsag es jogok biztositasara, hanem a veres tomeg-pusztitsara.

  Az u.n. Francia forradalom, mint a “rain of terror” (a terror uralma)neven ismerve a vilag-szerte.
  Ezrek le-fejezesevel szorakoztatva a tomegeket.
  S valaoban mit hozott a hosszu tavon is?
  Egy masik kegyetlen csaszarsagot.
  Egy masik, sot kegyetlenebb verszomjas csaszart Boneparte neveben.

  Hodito maniajaval egyesz Europat vago-hidda tette.

  S egy masik nygat europai orszagban, a Porosz-birodalom, amely egy katonai tarsadalom volt. Haboruzasok volt a nemzeti foglalkozasaik.

  Ket veres nemt (porosz)-Franco haboru.
  Mind ami csak hulla-hegyeket produkalt.
  Emberi jogok es bizitoritott szbadsag elkepzelhetelen volt.

  Mivel iaparosodtak, par-evtized utan keszen alatak sokkal veresebb tomeg-gyilkossagokra.

  Alig tisztult a gegyver-fust, hanar Adolf jelent meg a latahatron.

  Megtudna neveznui kerem, hogy valoban hol es mikor letezett az egyeni szabdsag es a demokratikus allamigazgatas modszere meg elekpzelesekben is ????

  Sajnalom asszonyom, de talan belatna, hogy igen tavol esett megjegyzesevel a valosgtol, s nem csak allitasatol.

  Persze tevedni emberi dolog, de veltem volna hogy talan realisabban velte volna a demokracia gyakorlasat es az emeberi jogok emliteset.

 • FERENCT;

  Lenne hajlando kerem bevallani, hogy miert nem velhetne, ill. miert nem velhetnenek minden emberi lenyt alapjaban egyenlonek????
  Legalabb is egyenlo letiket es lehetosegeiket???

  Mi az ami magukat kotelezi mindekit valami masnak velni es elitelni ???

  Igazan szerenek olvasi legalabb egy itteni KMH hozzaszollot azon.

  Elore is kosdsoznom valaszat.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  “Bevallom, és szégyellem is, de zsigerből pokolian dühös tudok lenni azokra a tudósokra, akik a helyzet nemismerete mellett fölényesen szórják az üres okosságokat bele a világba.”

  Ne gyötörje magát asszonyom. Az az ember aki tudás nélkül osztja az eszét az nem tudós hanem seggfej. Ezért nem magának, hanem a “tudósnak” kellene szégyelnie magát. Remélem akire Ön idelenn zsigerből dühös az nem a Forgács professzor, aki a társadalom-pszihológia terén egy nemzetközileg elismert és kitüntetett tudós. Én inkább azt szégyelném asszonyom, hogy Ön egy olyan seggfejjel duruzsol idelenn akiről a Geyza barátunk már rég lehúzta a leplet. Egy “kis Hitler csíra” még egy seggfejnél is sötétebb. Én többet vártam magától.

 • Göllner András

  @ Gyurka10

  “Ha valamit idézünk illik szóról-szóra,betűről-betüre,esetleg idézőjelbe téve és legalább is értelem változtatás nélkül idehozni,ha egyáltalán,mert amúgy egy elég durva és vulgáris mondat idézete.Ez a minimum ami elvárható egy professzori diplomával rendelkezőtől.”

  Szereted ahogy idézőjelbe tettelek ? Erre vágytál ? Hagytam egy csokor csalánt is neked a kijáratnál. Sajnos használt, mert a Ródejónak egy forgács ment a szemébe és elvitte az összeset amit a Boda Marcsi összeszedett az otthonkájába nektek idelenn. Ne szorongj. Írjál bátran máskor is mókuskám.

 • Forgács József könyvéből én is vizsgáztam anno szociálpszichológián. Többek közt ilyenek voltak benne, hogy a férfiak pupillája kitágul vagy összeszűkül, ezt mindig összekeverem, ha tetszik nekik a nő. Meg hogy a barátaink valójában a szomszédaink közül kerülnek ki, a közelség miatt. Ezutóbbival azért vitatkoznék.

  Viszont amit a kollektív nárcizmusról ír, hát azt nagyon könnyen be lehet bizonyítani.
  Alma, ez most neked is válasz a Trianon-topikban leírtakra!!!!

  A dualista Magyarország nemessége: 1849-ben óriási trauma érte őket, mert a Habsburgok leverték a szabadságharcot orosz segítséggel. Ezek után a magyar nemesség házaikba visszahúzódva a magyar őstörténettel vigasztalódott. A legtöbben persze nem a tudományos műveket bújták, és amúgyis gyerekcipőben járt akkor a magyarság kutatás.
  A kiegyezés után a magyar nemesség a korlátozott önállóság miatt, és a nemzetiségek tengerében igyekezett magának egy dicső múltat álmodni. Ennek egyik képviselője volt Tisza István vagy Jókai Mór. Ez a folyamat a Millenium nevű állami “népünnepélybe” torkollott. A hét vezér szobrai, festményei közt talán volt egy szlovák vagy avar őslakos? Nem, hacsak nem kellett a díszletbe egy fölégetett szláv parasztház ….

  Valószínű, hogy mikor 30 évvel később itt járt az antant bizottság vagy mikor Benest hallgatták a francia szalonokban, ez úgy volt előadva, hogy a magyarok sötét elnyomásban tartanak mindenkit. Magyarul: magukra rántották a sz.ros bilit a magyar urak, és még csak nem is volt igaz, amit a nemzetiségek rájuk fogtak. (Kiegészítés: a demokratikus alapjogokat nem kapták meg, ugyanúgy, mint a parasztság. De nem voltak korlátozva kultúrában vagy anyanyelvben.)

 • Magyar Himnuszról: Nem az a baj, hogy szomorú, hanem hogy tele van történelmi mítoszokkal.

  Mikor Kölcsey megírta a Himnuszt versben, akkor a magyar történeti kutatás olyannyira gyermekcipőben járt, hogy a kortársaknak teljesen más fogalmaik voltak a magyarok eredetéről!

  Az itt sokat emlegetett Mátyás király korában a köznemesség erős csoportot alkotott. Az ő képviselőjük, Werbőczy István foglalta később össze a nemesi aranyszabályokat (Tripartitum). Átvette a Képes Krónika c. középkori kódexből a hun-magyar hagyományt. Vagyis hogy a hunok leszármazottai vagy rokonai vagyunk.
  Az 1700-as évek végén, a II. József alatt, elkezdődött a nemzeti ébredés. A nemesi házakban kalendáriumokat és ponyvairodalmat olvasgattak. Ezáltal terjedt el a hun-magyar hagyomány a nemesség minden rétegében!
  Később ez annyiban módosult, hogy “megelégedtek” a szerényebb török-magyar rokonsággal, pl. Vámbéry Ármin és Jókai Mór.
  “Halszagú” finnekről hallani se akartak a magyar urak, mint ez közismert!

  A mai magyarság igen sokszínű, ami az eredetet és az identitást illeti. Két szélsőség a mindent tagadó liberálisok, ahogy Rodeo írja, még a tagadás tagadását is tagadják, és még azt is tagadják …!
  Másik szélsőség “a magyar a kiválasztott nép”-hívek, ők mindenféle ezoterikus, ál-történelmi ponyvairodalomból táplálkoznak lelkileg. Ezen belül nagyon sokszínű a paletta.

  A Himnuszban: Bendegúznak (vagyis Attilának) vére a magyar. Annyi bizonyos, hogy a népvándorlás korában a magyarok is a lovasnomád népek között vándoroltak az ázsiai sztyeppén. A hunok és az avarok után ők voltak a harmadik olyan lovas nép, amelyik eljutott a Kárpát-medencébe, és ott letelepült, sőt meg is tudott maradni.
  Európában a nagy többségben indoeurópai nyelvet beszélő népek vannak, akik többé-kevésbé rokonnak is tartják magukat, és akik kvázi “utálnak” minket. Agybajt kapnak, ha a magyarok dicső múltról vagy szittya ősökről beszélnek. Ezek a sztereotípiák ilyen kulturális beidegződések mindkét részről.

 • Azzal vitatkoznék, hogy az Orbán “úrra” szavazó nyugdíjas néni vagy a migránsoktól reszkető kispolgár vagy az állami segélyből tengődő vagy a határon túli magyar a magyar őstörténettel foglalatoskodna. Tehát azt kizárhatjuk, hogy Orbánra a “dicső múlt” miatt szavaznának.

  Sokkal fontosabb, hogy a fidesz a középvezetői révén ott van a vidéki lakosság között, és állandóan rendezik a bálokat, búcsúkat és termény-szenteléseket. Ezek ilyen kötetlen programok, és az embereknek az összetartozás érzését adják, amiről föntebb Alma is írt. Természetes, hogy itt a magyar múlt sikereit adják elő, de ezt nem történelemóraként kell elképzelni! Inkább benne van a levegőben, hogy “ezt is mi találtuk ki” meg hogy “végre nekünk is jár valami” stb.

  Eközben az ellenzék csak arról tud beszélni, hogy a magyar marakodó, széthúzó, nem szolidáris, ráadásul ostoba és provinciális. Nem is rendeznek bált, és szinte egyáltalán nincsenek jelen a vidéki politikai életben.

 • Gabriel
  2020 május 19
  1:32 du.

  Egy tegnapi cikkben olvastam, hogy a svéd fő-virológus szinte könnyek között jelentette be, hogy “nem gondolták, hogy ennyien meg fognak halni a koronavírusban”. Mondjuk ők kivétel, de más demokratikus országban, ahol meg karantén van, ott is sajnos nagyon sok az áldozat. Pl. Olaszországban mai napig karanténban van a lakosság, ezt az ottani magyaroktól is lehet tudni.

  Amiket meg Dél-Koreáról mond a riportalany, hát nem tudom honnan szedte, de én egészen mást hallottam róla. Pont azért lett (gazdaságilag) sikeres, mert nem vacakoltak a parlamenti demokráciával. Ott nem marakodtak a különböző parlamenti pártok, mint Kelet-Európában a rendszerváltáskor, hanem vasmarokkal kiépítették a kapitalizmust.
  Orbán Viktor is valami hasonlóról álmodozik, és nem azért mert úttörő volt, hanem mert ilyen az alkata. Erre az úttörőség annyiban tett rá, hogy már korán kiválasztották a jó beszélőkéje és szervezőkészsége miatt. Ott szokta meg valószínűleg, hogy bármit megtehet, ha az akaratát érvényesíteni akarja.

 • Almási Alma
  2020 május 20
  2:09 du.

  Nem tudom, a fizikában hogy van, de szerintem a társadalomtudományban az lehet, hogy sokan nem kapnak (elég) pénzt a kutatásaikra, csak mert nem tudnak “helyezkedni”. Biztos van, aki a fenti professzorral vitatkozni tudna, csak éppen ismeretlen, és így nem kap megjelenési lehetőséget. Pl. Bibó István óta felnőtt pár történészgeneráció, de Forgács úr csakis egy hetven évvel ezelőtt élt tudósra bírt hivatkozni? Szerintem nem is ismer más történészt, aki a magyarság történetével egyetemesen foglalkozna, pedig vannak páran.
  Forgács úr már régen nem élhet Magyarországon, és nem tudja, hogyan változtak az iskolai tankönyvek és a közbeszéd. Nem kétlem, hogy a cikkben említett tankönyvkutatók kimutatták az Irodalom(!) tankönyvekben a sok nyavalygást, mert ez a műfajból következik. De azért ezt kivetíteni így egy interjúban, egy az egyben a mai magyarságra, hát ez elég kétes. Na szóval hajmeresztő az egész interjú, ami nyilván nem tudományos műfaj, de azért mégis elvárható lenne egy kis objektivitás.
  Az a baj, hogy ilyen másodkézből kapott információk alapján döntenek rólunk Nyugaton. Pont azért, mert ők még kevésbé ismerik a magyar nyelvet és pláne a mai magyar kultúrát! Csak azt ismerik, amit mi magunkról mutatunk külföldön. És ki az, akit külföldön látnak? A politikusok (vagy akik az érdekükben lobbiznak, tudósok is akár). Na ezzel mindent elmondtam ….

  Az EU-ban is biztos fizetnek pénzt kutatásra, de nyilván az nyeri el, aki ügyesebben tud pályázni.
  A fenti professzor az EU működését is nagyon távolról ismerheti. Alapvetően a gazdasági érdekek számítanak, másodlagos a társadalmi következmény. Példa erre, hogy nemcsak itt, hanem a dél-európai országokban is rengeteg volt a kétes beruházás anno. Illetve van egy elit, amelyik kifejezetten az EU-s pályázatokon nyert el egy csomó pénzt. Jellemzően ez a réteg cinikusan szidja az EU-t, míg a csóró kispolgárnak van is alapja rá, hogy elégedetlen legyen.

 • Professzor úr és mások figyelmébe:

  A magyar őstörténeti kutatást is meg kéne vizsgálni, hogy mennyit haladt, és átformálta a magyarok lelkivilágát!

  LÁSZLÓ GYULA régészprofesszor nevét szerintem mindenki hallotta már, és nagyon kiemelkedő, amit a kutatás terén végzett, ráadásul, és ami ugyanilyen fontos, eljutott vele a magyar átlagemberek nagy tömegéhez! Én gyerekkoromban az ő könyveit olvasva szerettem meg a magyar honfoglalás korát.
  Mítoszok nélkül is be lehet mutatni, hogy a magyarság a kreativitással és összefogással jutott el a Kárpát-medencébe, nem mások eltaposásával.
  Ebből a gondolatvilágból nőtt ki a rajzfilm-sorozat, amit ajánlgatni szoktam. Jankovics Marcelltől A magyar mondákat.

  Nem az az igazi ellenzéki, aki csak fikázza meg szétsavazza a magyar szokásokat, ráadásul kétes példák alapján! A szociálpszichológiában nem tanulta meg a professzor úr, hogy pozitív példaképeket is kell mutatni? Na persze nem amerikai mintára, ahol a semmit meg a Miki egeret kultúrává avatják (legalábbis a médiában)…

  És egy kis anekdota, tekintettel a professzor úr ausztrál kötödésére. Pár éve lovas versenyt tartottak egy magyarországi településen, külföldi és hazai résztvevőkkel. Olyan helyen, amelyik hagyományőrzéssel és rendezvényszervezéssel is foglalkozik. Az ausztrál versenyzők egy nagy plüss koalamacival köszönték meg a magyar családnak a kedvességet, és hogy a saját lovukat rendelkezésre bocsátották, amivel az ausztrál páros részt vett a versenyen. Nem olimpia volt, de lehet, hogy nagyobb élmény volt.
  És nem volt semmi panasz, hogy a magyarok nagyképűbbek lennének vagy azt tartanák magukról, hogy a honfoglalás kora óta le se szálltak a lóról.

  Na pá!

 • Almási Alma
  2020 május 20
  12:41 du.

  “T.Mr.Almási Alma !
  Tananyagként találkoztam Joseph P.Forgas nevével, de hogy magyar lenne…”

  Szép, szép, de Slapaj, hogy jövök én ide ebbe a “gondolatmenetbe? Disztingváljunk már…

  ——————————-
  Kedves Alma, az már fel sem tűnt, hogy fickósítva lettél? -:)))
  Nagy szerencse, hogy még nem lépett életbe a május 19.-én megszavazott törvény, miszerint “nem változtathatsz a születési nemeden” – szóval amíg nem késő gondolkozz el rajta, Slapaj úgy tűnik megelőlegezte neked!

 • Nos, lehetne a témát sokáig ragozni, a végeredmény mégis ugyanaz lesz: 2012-ben ismét tarolni fog a Fidesz. Ezt dobja a jelenben élő magyar múlt. A választók többsége keresztényi identitású és erősen munkál bennük a magyarságtudat, büszkék magyar őseikre. A magyarok vendégszeretők, de másképp viselkednek a közéjük telepedni akaró másféle nációkkal. A magyar gyanakvó az idegen népekkel szemben, mert a történelmükben sok megaláztatásban volt részük tatároktól, törököktől, osztrákoktól, oroszoktól … stb. stb. stb. A magyar megőrizte egyedülálló nyelvezetét is, ami különlegessége ennek a nemzetnek Európában. S persze egyedül áll származásában is, nem úgy, mint “egyesek” 😀 :
  .

 • Slapaj:
  “Tananyagként találkoztam Joseph P.Forgas nevével, de hogy magyar lenne…”

  Bevallom, én nem találkoztam a nevével. Talán mentség, talán csak magyarázat, hogy a szociálpszichológia nem tartozik a szakmámba (állatgondozó), de még érdeklődés területem fővonalába sem. Épp ezért nem óhajtok belemenni az interjú részleteibe; van amiben egyetértek a tanár, van amiben nem.

  Ettől függetlenül, ha állatgondozó vagy világhírű herpetológus lenne, akkor is teljesen érdektelen számomra, hogy magyar vagy nem magyar. Ahogy az is, hogy pl. Ön de genere régi magyar nemes, indigéna, netán arab vagy inuit; ahogy a művelt magyar úr mondja, je mi všetko jedno. 🙂

 • * 2022 az a 2012 … pfff

 • Göllner András
  2020 május 20
  10:14 du.

  csak azért, hogy tudd, elolvasván amit itt is elkövettél, a minősítésed általam a minősíthetetlen kategóriába lett sorolva… e’vvan, rügyezel még?

 • LAMPA ;

  Hozzaszollas-soroztai jol fogalmazva es kifejezve,

  De nemi valaosagoktol tavol eset, csupan esoterikus elkepzelesek alapjan letja az ugyet.
  Mint pl. a “kutatasa” erteve a tortenelmi adatok felkutatasai.

  Vajon mi a alapon kepzeli maga azt ,hogy a adofizetok verijtekkel termelt penzeit adakozhatnak a politikusok azon kutatasokra ?????

  Ohajt maga kutatasokat vegezni ?
  Miert ne, kezdje holnap reggel, de NE a masok zsbeibol!

  Produkaljon, adja eredmeneyet ki konyvekben, videokba, filmekben, s amodon milliomos lehet.
  Az a szabad lehetoseg.
  De nem az adofizetok kizsakmanyolasa !

 • Tisztelt Göllner András. Semmi baj! Én is hasonlóképpen SOKKAL TÖBBET várnék magától, de hát édesistenem, azzal kell beérnem, amit nyújtani hajlandó… 😀

  Forgács professzorról én annyit tudok,(vagy még annyit se), mint amennyi itt most elhangzott. Megírtam feljebb a véleményemet a CIKKBEN kifejtett elemzésről (és nem a professzorról.

  http://kanadaihirlap.com/2020/05/19/a-demokraciat-is-tanulni-kell-interju-forgacs-jozsef-szocialpszichologussal/#comment-321126

  Talán ez a hozzászólásom elkerülte a figyelmét, de végül is nem fontos. Felejtsük el. A köztünk hosszú idő óta folyó diszkrét, de kitartó morcoskodásán csak mosolyogni tudok. Miért olyan fontos ez Önnek? Elmegyünk egymás mellett, és kész. 😀

  Másrészt. Bármennyire is élvezem Geyza szellemes sürgésforgását itt a pincében, attól tartok, elég sokszor nincs igaza. Például Rodeo esetében. De ez mindenkinek magánügye, vélekedni. Gondolom, még én is megtehetem. Ha majd súlyos hitleri-náci-fasiszta ismérveket fogok felmutatni, Chris nyilván kisöpör innen.

  Különben nálam a legelső, mondhatni durva kontroll a szobatisztaságra, hogy képes e az illető hozzászólni bármilyen témához anélkül, hogy a fentemlített jelzőket, valamint a liberálbolsi illetve a komcsi elnevezéseket üpre-pupra osztogatná. Esküszöm, ennél még a “lábvízkereskedő” is jobb vót…

  Köszönöm a kedves figyelmét… Részemről nincs harag, máskor is szívesen válaszolok Önnek, ha kíváncsi lenne a véleményemre. 😀

 • Rodeo11
  2020 május 21
  9:12 de.

  Normális ember,
  azok után amiket kapott a pofájára,
  kis időre lenyugszik és kussol.Hátha elfelejtik
  a többierk az aljaskodásait. De nem úgy te szépapám.
  Azt képzeled valaki vagy, “falat eszel és téglát köpsz”* .
  Pedig nem !

  *Idézet Raymundtól, a Csendlertől.

 • Kedves Lámpa, sok ez nekem, érző kebelnek. Hogy kinek miféle ősei voltak, és azok honnan jöttek. Tíz nemzedék alatt (250 év) mindenkinek nagyjából ezer darab őse van. Még az átfedéseket beszámítva is ez éppen elegendő ahhoz, hogy ne lovagoljunk a vérvonalon, vagy a kultúra alapján, pláne egy olyan országban, ahol már kezdetben is legalább hét-nyolc törzs, később pedig 50 évenként egy innen-onnan érkező vérfrissítés (és kultúra adalék)kutyulta a mai palettát. Szép tudomány persze, de a mai helyzetről – és főleg az esetleges mindennapos gondolkodás módosításról – semmit sem mond.

  Az, amit arról írtál, hogy Orbán emberei járják a vidéket, és megfelelő ünnepségeket szerveznek, sokkal többet számít. Szerintem.

 • Hja, kedves Besancon, ki törődik azzal, hogy Slapajunknak milyen genderproblémái vannak? Én ugyan nem… 😀

 • Tanár úr,
  ha már ennyire jut csak a magyar tudásodból,hát leírom pontosan hogyan szól,amit képtelen voltál összeszedni:”más faszával veri a csalánt”.Ja,hogy neked se csalánod,se egyebed?Pubi,ez a te bajod. Minek hozod itt mindenki tudomására?Ehhez nem kellene kan adai di (li) ploma.Kérd meg a degi,geyzír barátodat,ő szereti a csalán verős csípéseket.Érezzétek jól egymást!

 • Azért az őszinteség jegyében még meg kell mondanom, néha itt-ott elejtett mondatából Göllner professzor urat többre tartom, mint amilyennek Forgács professzor urat most megtapasztaltam. Ez egyrészt a dilettantizmusom okán van így, másrészt pedig azért, mert a cikkbeli riportból nekem főleg csak az “jött le”, hogy Forgács professzor úr nagyon NINCS KÉPBEN a magyar mai mindennapokat illetően. Ez nem az ő hibája, mert hát mik is vagyunk mi, hogy valaki észben tartson minket, hanem inkább az a baj, hogy nem kellett volna – vagy nem így kellett volna – ezt a riportot elkészíteni. De ami megtörtént, az megtörtént. Tulajdonképpen így is profitálhatunk belőle, mert végre egy iciripicit eltávolodhatunk a sok orbánviktorjajdehüjjjje-cikktől.

 • Geyza
  2020 május 21
  10:11 de.
  csak, hogy tudassam, elolvastalak és lapoztalak… vitára méltatlan selejt

  hahaha és ez nem “csendler” ez Rodeo11

 • Gurlic.
  Ritkafárasztóegyembervagyte
  Környzetedhogyviseli
  Gondolomrühellnek

 • Tüske Zsófiának itt válaszolnék mert másik Topic lezárult:

  *******************************
  Tüske Zsófia
  2020 május 18
  8:46 de.

  A kis Hitler-csíra már engem is zrikált a Kazohiniával.
  Azthiszi, csak mert egy ritkább könyv, még nem ismerjük.
  Erre kiderül ő nincs tisztában vele.
  Lehet nem is olvasta csak látta a boltban.
  Osztán arra nagy neki az orcázmánya.

 • Rodeo11
  2020 május 21
  1:20 du.

  Geyza
  2020 május 21
  10:11 de.
  csak, hogy tudassam, elolvastalak és lapoztalak… vitára méltatlan selejt

  hahaha és ez nem “csendler” ez Rodeo11

  **********************************

  Aha értem.
  Ha “ez a Rodeo” akkor ez egy senki.

 • Érdekes módon….megint eltünt több hozzúszólásom…talán azért mert kellemtlen és igaz volt?….
  Nos röviden,mert jobb programom is van!
  1/
  Liberális demokrácia itthon soha nem létezett…
  2/se a volt komcsik,szocik idején
  3/Ők erről nem tanultak az iskolában….csak a diktatúráról!
  4/ Gyuri 10,nek igaza van valamikor régen (Mátyás k. idejébén)meg kicsit kásőbb is…
  5/ Ugye sem 56-ban,sem később Fletó idején mindkét időpontban lötték a másképp gondolkozó hazafiakat….meg.börtön,deportálás és ( ÁVO….56-ban)
  6/ Rákosi Matyi bácsi,meg Kádár sem volt demokrata,hanem a diktatúra képviselője….mint a mai szerencsétlen ,nem véletlenül lecsúszott ellenzéki utódok..esélyük egy szál se,,,,ettől örjöngenek!
  7.Mivel ma tényleg demokrácia van, igy büntetlenűl uszíthatnak
  örjönghetnek!
  8/ az ilyen emberknek legfeljebb egy szembeköpéstől kell tartaniuk

  Na azt hiszem nincs ok moderálásra,pláne egyes cikkírók .”stilusa ” után?!!!!!

 • Almási Alma
  2020 május 21
  9:59 de.
  Álmaink Almája, megleptél! de az jó volt!

  teszek egy kis kitérőt, persze csatlakozva ahhoz a meglátásodhoz, miszerint nem a babát hanem a babaruhát kritizálom (juk) számomra a Forgács akármekkora professzor is akárhol ismeretlen akárki,

  én az itt megjelent betűtömegére reagáltam, amit fenntartok, a szociálpszihológia mint olyan számomra ismeretlen, azt hiszem azért, mert a szocio (latin: societatis) (társadalom, mint “olyan”)-nak (ha ez így helyes etimológiailag?) olyanja nincs és értelmetlen oktrojálni rá egy ilyesmit,

  van neki sok minden mása legfőképpen társadalmi érdekei amelyek keresztezik egymást

  látni valamit és nézni valamit az két különböző metódus az első az tudományos a másik meg vulgáris, egy példa

  látható egy tsunami, kétféle következtetést lehet levonni ezzel kapcsolatban:

  #1./ A VILÁGÓCEÁN SZINTJE ROHAMOSAN EMELKEDIK ÉS ÉLETVESZÉLYESSÉ VÁLT AZ EGÉSZ

  #2./ a világóceán egy kis szegmensének szintje egy természetes és természeti jelenség folytán időlegesen és behatároltan emelkedik ami meghatározható azaz meghatározott idő után visszaáll eredeti állapotába

  a #1./ és #2./ szvsz a világegyetemre is vonatkozik azaz a behatároltság nem jelenti azt, hogy “minden” hanem azt, hogy egy bizonyos (általunk vagy azok által akik ebben büfészakosok) részére jól leírhatóan vannak események és azon eseményeknek lehet horizontja is

  namost visszatérve e cikkre (mindegy ki írta, mert a valóságtartalmáról írok és nem arról, hogy miért az lett leírva ami, mert “abból” világosan kilátszik hogy érdekek alkalmazása kapcsán lett oktrojálva az egész hamis adatokból végkövetkeztetést levonva)

  köztudott, hogy a VILÁG (a Föld nevű bolygó Naprendszer) különféle érdekek mentén csoportosul és ezek az érdekek egymásnak erőteljesen ellent is mondanak ez alapkritériumuk! a cikk az egyik érdekcsoport által sponzorált változatot (lásd még göllner/geyza/gábriel+++) domborít és az abszolút valósághoz éppen ezért semmi köze sincs,

  viszont sok lúd disznót győz alapon (most -remélem- nem sértődsz meg a disznók közé sorollak magammal együtt)

  kidomborulnak és jellemtelen jelzőket alkalmazva próbálják a pirosat kéknek feltüntetni és mindenki aki nem úgy színvak ahogy “ők” azok …. és ide már beleértettél dolgokat amiken nem kívánok változtatni

  még halálos fenyegetéseket is kaptam sok minden más mellett mert -mint az jól kiszűrhető- aki “ezekkel” nem ért egyet az….. és ide megint a nagyon nagyon csúnya szavak erdeje képzelendő

  légy derűs (látom nem veszítetted el eme tulajdonságodat sem) én is derűsen mosolygok az erőlködésükön… a valóság meg köszöni nagyon jól van

  üdv

 • Helyesbités:

  A “kissé”kételkedő ?kérdőjelem , véletlenül kimaradt az 5.pontból…de ugye ettől függetlenül igaz,és tény,hogy lövettek,ezt nem lehet letagadni
  Na várom a reagálást,ettől az állítólag demokratikus …fórumtól,de lehetőleg nem a sötét ellenzékiektől”

 • “Mondják, Popov “találta fel” a drótnélküli távírót, még Marconi előtt….
  Csakhogy…amikor Popov, aki akkoriban a kronstadti haditengerészeti bázis vízi-akna fejlesztő laborjában volt vezető, bement a Fönökséghez hogy sikerült neki drótnélkül jeleket továbbítania, közölték vele hogy ez szép és jó de KEZELJE A FELFEDEZÉSÉT HADITIOKKÉNT!!”

  Igen, de… szóval azért a szakmádban voltak a társadalmi valóságot jobban ismerő emberek Popovnál, sőt Marconinál is.
  Heinrich Hertz a karlsruhei egyetem fizika professzoraként egyszer lehetőséget kapott, hogy II. Vilmos császárnak bemutassa az elektromágneses hullámok szikrával történő gerjesztését. A császár nézte-nézte, és megkérdezte: “- Szép, szép de mire jó ez az egész?” Hertz válasza: “- Felség, egyszer talán majd meg lehet adóztatni!”
  (A történet valódiságáéert nem kezeskedem.)

 • Orsós Elemér

  Drizari
  2020 május 21
  7:14 de.

  Köszi, nagyon jó volt ez a szembesítés! Micsoda pofára ejtetés lehetne melldöngető ősmagyarokat így leleplezni! 😀 Bele kéne már nyugodni abba hogy, az magyar akinek magyarországi állampolgársága van! Az sem kis teljesítmány 15-20 rasszból magyarul beszélő nemzetet gyúrni és azt vállalni!!!!

 • na ezt elkapkodtam:

  “látni valamit és nézni valamit az két különböző metódus az első az tudományos a másik meg vulgáris, egy példa”
  az első a vulgáris és a második a tudományos…ezer medve és egy anyabocs

 • A két dilinyós,
  sal szemben a Ptolemao11111-nak már megint igaza van.Remélem ezért még nem lehet rám fogni,hogy barátkozok egy antiszemita-anticionista rohadeoval.Minden aljasságával ezt a két áramvonalas csalántermelőt nem tudja felül múlni.

 • Csalódtam volna, ha nem akadnak itt néhányan, akik leszólják Forgács József professzor urat, akit tagjai közé választott az Ausztrál Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia, s akinek több tucat könyve, és több száz tudományos cikke jelent meg szociálpszichológia témában. 😀
  Szerintem a professzor úr, hiába nem él Magyarországon, tökéletesen tisztában lehet ezzel a csak az anyaországban élőkre jellemző bunkósággal. 😀

 • GYURI a Ferenct-hez cimzettekebn;

  NEM a magayar emberi lenyekkel van a baj, hanem asmint sok evszazados korulmenyeik befolyasolta gondolkodas-modjaikat a bajaik okozoja.

  Hiszen minr amberi leny alapjaban mindenki egyforma.
  Csupan a felszitiekben kulombozunk, de HA abban mind egyformek lennek nem ismernenk meg egymast.

  S ne feledddDDDD, minden ki a korulmenyeinek a termeke.

  Az ami elfacsarata a meglatasaiakat, felfogasaikat es elore-latai kepessegeiket.
  Mondhahto a multbeli korolmanyek agynmossai.

  De az befolyasolhato, felvilagosithato mindenki, csupan idobe teleik amig bar ki is meglataja a fenyt a sotetben.

  A “Tanar ur”-hoz cimzettekben;

  Tudnal meg ocsarabban, bunko-modon irni???
  Nem velnem, hogy egyszer talan majd a “csalan majd egyszer teged is ottan uthet meg ahol majd erzed????

 • Amúgy figyelmeztetést is kaptam a neten,pűr perce,hogy valaki figyel engem….
  Nos nagy ívben tojok rá!!!!!
  Nem tudnak ártani ezek a szennyes elemek!
  Pá, jó filmet nézek!

 • B 79,
  csibém a bunkó te vagy.Nem tudsz és nem is értesz magyrul és mégis reánk erőlteted magadat.Próbáld megérteni. Még egyszer leírom,hogy a csalánnal nem vernek semmit.Ezt nem értette a Tanárod sem.A “más faszával verik a csalánt”.Mint például a Tanár úr veled verheti a csalánt. Capisce?

 • Boda Marcsi,
  ha a negyedik emeleten laknál,mint pl én,akkor a gyors lift használata nélkül magasról tojhatnál,mint én a geyzir pacekjára. Nem kellene nagy ívben célozgatni.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  “Elmegyünk egymás mellett, és kész. 😀”
  Na ez az !! És nagy néha szót váltunk. Nem kell ebbe semmit se beleolvasni. A harag érzettel kapcsolatban sajnos nem tudok Önnek mit mondani mert nem ismerem. Azzal, Gotama Siddhattha tanácsára én már nagyon régen, még diákkoromban szakítottam.

 • @András

  Forgách úr társadalom-pszichológia kutatásainak eredményeit nem kérdőjeleztem meg.
  Tehát a cikkben lefektetett téziseit sem – mint a bejegyzésemben is írtam.
  Vagyis a cikkben leirtakat sem kérdőjeleztem meg (lehet, hogy túllihegem, talán nem kéne)

  Már csak azért sem, mert ifjúkoromban betéve megtanultam Elliot Aronson social animal címen megjelent tanulmányát, azt követően a körülötte kialakult társadalmi-szociológia irányvonalat tekintettem és tekintem mai napig a társadalmi valóságot legjobban leíró tételnek.
  Forgách úr nézetei nagyban beleillenek ebbe az összképbe – első nekifutásra is kivehető belőle.
  Nem tudom, hogy ismered-e a magyar fordítást, magyarul “A társas lény” címmel került be a köztudatba, ami néhány helyen jobban kifejezi a lényeget mint az angol kifejezés, bár az pedig (angol eredeti) a maga nyerseségében néhány helyen jobban lefedi a jelenséget.
  “Csorda-szellem”

  Viszont sajnálom amikor valóban tiszteletre méltó tudós-embert is elfogja a politikai vakság.
  Mindannyiunk számára, – számára is – minden külső ismérve szerint a mai kínai társadalmi (államhatalmi) berendezkedés fasiszta ismérvek alapján működik, tehát abszolúte ellentétes az én világnézetemmel!
  Ennek ellenére ez nem jelentheti azt, hogy csak úgy bármit ráfogjak – mert akkor mitől leszek másabb annál a szellemnél, mint amitől elhatárolódok.
  Az autokratikus társadalmakat éltetőktől? Ennyi és nem több.

 • Drizari

  tévedsz – ez a bunkóság nem csak az “anyaországra” jellemző.
  Sajnos.
  Ha így lenne – soha nem lett volna mondjuk jugo-válság, hogy más hasonlókról ne is ejtsünk szót.

  Sajnos még az sem kizárható, hogy ott akár Elzász-Lotharingia táján is újra felbukkanhat ez a “bunkóság”

  Forgács professzor téziseibe ez pontosan beleillik – nem gondolnám, hogy ö a magyarságot ennyire kivételesnek tartaná – mivel a “nemzeti narcizmusok” egy emberi/társadalmi jelenség, amely rengeteg helyre jellemző, sajnos.
  Nekünk a mienk különlegesebb a többinél – de ezt a nárcista személyek egyénileg is ugyanígy élik meg.

  Az hogy a cikk/riport a magyar állapotokra volt/van kiélezve engem se nem zavar, se meg nem téveszt.

 • Göllner András

  @ Lámpa

  Hazai Lámpa

  “a magyarság a kreativitással és összefogással jutott el a Kárpát-medencébe, nem mások eltaposásával”

  Na már tényleg csak ez hiányzott innen. Megteccene mondani, hogy akkor a Lehel, a Bulcsú, meg 10,000 lóhátas Magyar mi a túrót keresett Augsburgban (Baváriában, a kicsik kedvéért) 955-ben, és miért retteget a magyarok nyilaitól fél Európa éveken át, amig Ottó jól tökön nem rúgta a mieinket?

  Azért mert mi a banditáinkat, portyázóinkat akik végigkúrták fél Európát amikor betántorogtak a Kárpármedencébe, kirakjuk a Hösök Terére, nem kellene minden mesét róluk úgy beszopni mint egy málna szörpöt.

 • Slapajnak hogy még mindig van képe itt “tolakodni”?!

  Hogy társadalmi jelenségekről fingja nincs az nem újság – hogy büszke is nem nehezen szerzett tudatlanságára az sem új…

  De hogy még bunkóbb is legyen, Almánk Almáját “lemiszterezi”

 • gyuri10
  2020 május 21
  3:41 du.

  gyurcsi! szeretkezzél a geyzával az a te alteregód, velem kapcsolatban meg jobb ha hallgatsz, “báncsák krahácsot”?

  pedig ugyi…na jó, semmi több; a “LÉ -t”® meghatározza a tudatot és a “betudatosodottság” meghatározza a létet (a dialektikus materializmus törvényei érvényesülnek)

  hahaha hogy vagy?

 • Drizari
  2020 május 21
  7:14 de.

  Régóta ismerem ezt a videót – semmi kétségem nem volt soha a tényről – mit mondjak a DNS vizsgálati idők előtt sem.

  A dunamenti és sziriuszi turuloknak persze hiába mondod.
  Hiába mondod – hogy a “7 törzs” az egy szövetség volt, amit a krónikások szerint is megpecsételtek az egy kupába kieresztet vér szimbolikus megivásával. (Ott Levédiában)

  Az már csak apróság, hogy Álmos anyja zsidó-lány volt, (Emese), az apja meg lehet hogy muszlim.

  Az viszont biztos, hogy ahány törzs, annyiféle nemzet! – maguk a krónika-írók szerint!

  Szóval és tettel – a “letelepedő magyarságban” volt nemzetiség bőven – és vallás is – bőséggel!
  Legalább annyi, mint ma is van a Kaukázus környékén.
  A többi mese pedig nem más mint aljas csibész rohadt politikusok hazug szélhámosságai!

  A globalizmusnak nincs alternatívája

  a nacionalizmus/sovinizmus egyenlő a destrutivizmussal (de messze nem a fasizmus/marxizmus az alternatívája, amely rendszerek ugyanolyan, vagy még rosszabb autoriter/totalitárius destruktív rendszerek)

  Vajon miért nem lebegtet egyetlen nacionalista sem “turul-országban” DNS igazolást? De még Izraelben sem!
  Mert hogy nehéz volna akkor kimagyarázni, hogy a nagy Salamon-király hettita volt – mert hogy nem zsidó, (judea-beli) anyától született

 • Göllner András
  2020 május 21
  9:35 du.

  Göllner úr, a maga által említett ún. kalandozások már a honfoglalás UTÁN (900-as évek első fele) történtek. Én az idézett mondatomban a honfoglalásról írtam, ami 895-ben biztosan lezárult.

  Lényeg, ami lényeg, hogy én Forgács úrnak a fenti interjúban elhangzott véleményére reagáltam! Ti. szerinte a magyar nemzettudat súlyosan sérült, és ezért kollektív neurózisban vagy nárcizmusban szenvedünk szerinte.
  Szerény véleményem szerint a professzor úr itt összemossa a nemzeti gyászt és az áldozatmentalitást. Ugyanis tény, hogy az ország lakosságának min. 20-30%-a kihalt a mongol invázió idején. Vagy 1849-ben a magyar nemességet jórészt megfosztották önállóságától, és kivégzések is voltak. Ezeket akárhogy lehet forgatni, de veszteségek.

  Professzor úr maga kifejti, hogy aki a gyászt áldozatszereppel reagálja le, az hosszabb távon rossz döntéseket hoz. Kvázi azt feltételezi, hogy a magyarság összes problémáját az áldozatmentalitás okozza az elmúlt 150 évben, és nem teszi hozzá, de ebből következik, hogy semmit nem haladtunk előre (kvázi egyenes út Ferenc Jóskától Orbán Viktorig?)

  Különben meg nemcsak a történelemből lehetne példákat hozni, de maga Forgács úr pont ezt hozta fel. Egy sz.pszichológustól én azt várnám, hogy mondja meg, hogy szerinte hogy kellett volna a nemzeti traumákat feldolgozni? Mi a különbség a gyász és az áldozatszerep között?
  Tulképp. az egész interjú stílusa ugyanolyan, mint amit ő annyira elítél a magyarokban! Tele kritikával, panasszal, csak a rosszat látja meg a problémákon rágódik stb. És akkor még ő akarja másoknak megmondani, hogy mit kéne csinálni?!

 • Drizari
  2020 május 21
  3:41 du.

  minden időben vannak “elfogadott” elméletek és sokkal több renegát elméletek, ezutóbbiak sokkal nehezebben férnek be “tudományos szabadkereskedelembe” sőt …; kapitálistapistáéknál a 3T elve sem érvényesül “elviszem pont” alapon létezik (illetve nem létezik) bármi, ha “az” nem illik bele az éppen uralkodó diktátumba… ehhez szofisztikált mechanizmus is ki lett alakítva… azaz az egységsugarú olvasó észre sem veszi, hogy “valami” nincs

  hahahaha valahol Rossini Ory grófjában van egy beszólás (mennyire jellemző???) úgy hiszem, hogy most róla(m) hallgat

 • rohadeo,
  pubi,semmiféle hajlamom nincs elvenni szeretkezéseid trágyáját. Alter egoja a geyzirnek te lehetsz,legalább is az aljas 11111 indulataidat figyelembe véve. Köszönöm kérdésedet,hogylétemről,de mi közöd hozzá?

 • Almási Alma
  2020 május 21
  10:23 de.

  “Szép tudomány persze, de a mai helyzetről – és főleg az esetleges mindennapos gondolkodás módosításról – semmit sem mond.”

  Bocs, de én úgy tudom, hogy a származás az az identitás része! Persze, nem úgy kell elképzelni az embereket, hogy egész nap a származásukkal foglalatoskodnak, kivéve talán a családfa kutatókat.
  Vannak történelmi mítoszok és történelmi tények. A kettő nem keverendő össze egymással.
  A fenti interjúban nem hangzik el, de ha a történelmi mítoszok lépnek a tények helyébe, akkor az is súlyosan kihat a személyiségre! Ilyen történelmi mítosz, hogy valakit a származása miatt bántanak vagy pont hogy mindent megtehet a származása okán!
  Az áldozat-típusra szerintem a fent felsoroltak közül az a jellemző, hogy mindent azzal magyaráz, hogy őt mindenki bántja, direkt rosszat akarnak neki, neki semmi sem sikerül stb. Az biztos, hogy az ilyen ember fogékony a történelmi mítoszokra.
  De nem hiszem, hogy minden áldozat farag magának egy dicső múltat, és azt másokra rá akarja erőszakolni. Az áldozatra szerintem pont az a jellemző, hogy depresszióba, semmittevésbe menekül!

  Én azt kérdeztem volna meg inkább a professzor úrtól, hogy miért van szükség történelmi mítoszokra (győzteseknél is)? Biztos valamilyen lelki szükséglet ez, és sokkal unalmasabb a tényekben hinni.

 • Nem szégyen beismerni, hogyha valamit elhamrkodtunk. Velem most ez történt. Még egyszer elolvastam ugyanis a cikket, hogy megtudjam, pontosan MIN IS AKADTAM KI az első olvasáskor. Voltaképpen nem észből – de ezt írtam is az első reflexiómban – hanem zsigerből…

  Még egy kicsit módosítok, de azt már tényleg képtelen vagyok megítélni, hogy ez jobb, vagy még rosszabb vélemény, mint amit eddig kifejtettem.

  Voltaképpen egy ezerszer hallott, szajkózott és unalmas elképzelést olvastam a riportban. Olyat, ami a könyökömön jön ki már vagy húsz éve. Igaz, vagy sem, nem tudom, de sem megoldást nem mutat, sem új szempontokat nem villant fel. Legfeljebb egy kissé lenéző kioktatást. Tudom, egy újszülöttnek minden vicc új, de én nem vagyok újszülött. Kertész Ákos véleménye annakidején az én genetikai alattvalóságomról, az legalább szíven ütött, mert újdonság volt (noha azzal sem értettem egyet).
  Hát ennyi…

 • Gyuri10!ünk

  Bár én csak a harmadik emeleten lakom,a liftünk sem gyors…..de ettől függetlenül tojok a jellemtelen,hazug “megfigyelőkre”akik a “múltjuk,tanítóik”…. utasításait ma is alkalmazzák……!
  Nem tudnak ártani,csak idióta módon fenyegetni,de az idejük lejárt!!!!!!!!!!!!!

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  “Egy sz.pszichológustól én azt várnám, hogy mondja meg, hogy szerinte hogy kellett volna a nemzeti traumákat feldolgozni?”

  Oké, megpróbálok segíteni de kötelességem előre bocsájtani hogy én nem egy sz pszichológus hanem csak egy politikai közgazdász vagyok.. Úgy kellett volna a nemzetünk traumáit feldolgozni, kedves Lámpa, hogy ne egymás segglyukába, hanem a tükörbe nézegessünk.

 • “Demokracia NEM ideologia elmelet, elkepzeles, feltetelezett eszme !!!!
  Hanem egy kozossegi, tarsdalami eletmodszer.”

  Ez a kommentszekció elején íródott, szinte közvetlenül a riport után, és a többség átsiklott felette. Néhányan ugyan mondandójukban érintették, de ebben a formában senki. Én sem.

  Soha nem éltem demokráciában, szüleim se, és azok szülei se. Mindannyian Magyarországon éltek, Trianon után is. Én is, születésemtől kezdve, ma is. És a komfortérzetem soha nem volt rossz, ma sem az. Talán mert diktatúrában szocializálódtam, és megtanultam hozzá alkalmazkodni. Mindig tudtam, meddig mehetek el, mennyit engedhetek magamnak meg, miközben állandóan hőbörögtem. De ez a fajta hőbörgés sose volt olyan mértékű, ami miatt a diktatúra rám mászott volna, azaz a hatalom ellen sose lázadtam. Akik lázadnak, azok ma se járnak jól.

  Megalkuvás lenne részemről ez a lázadásnélküliség? Nem tartom annak, mert nem látok alternatívát. Ma sem. A mai magyar ellenzék szintén a hatalmat venné át, és a súlypontokat máshová helyezné át. De az ellenzék se tudja, mi a demokrácia, nem tudta Gyurcsány idején se. Közülük senki nem szocializálódott demokráciában. Egyikük se tudja mi az, és hogyan működik a demokrácia közösségi, társadalmi életmódszere.

  Zárásképpen idézek egy friss riportból: “Bibó István szerint a zsákutcás magyar történelmi fejlődés torzította el a magyar néplelket. A szabadságharcot vérbefojtó Ferenc Jóskát is, az orgoványi gyilkosokkal, a tiszti különítményesek vérengzésével, Trianon elfogadásával hatalomra kerülő Horthyt is, és az esztelen gazdaságpolitikával, kíméletlen megszorításokkal a népről hét bőrt lenyúzó, a demokráciát eltaposó Orbán Viktort is rajongva tudják szeretni a magyarok.”

  A riport elolvasásához ajánlom a Google Chrom böngésző használatát, mert akkor a végén olvasható a “Facebook hozzászólás modul”. Ebből idézek egyetlen kommentet: Ez a Kertész még nem döglött meg?

  Jó olvasást kívánok:
  https://hirklikk.hu/kozelet/kertesz-akos-igenis-a-magyar-genetikusan-alattvalo/364101/

 • Göllner András
  2020 május 22
  5:58 du.

  Göllner úr, sajnálatosan Nyugat-Európában, és itt a KMH hasábjain is a nagy kritikusok a magyar nemesség által elkövetett történelmi bűnöket ostorozzák, jobb esetben a nemesség által átélt történelmi traumákat akarják feldolgoztatni. Sajnos rossz helyen kopogtatnak ezzel.

  A mai magyar társadalomnak min. 80%-a paraszti vagy munkás, kispolgári származású (ahogy ez Kelet-Európában jellemző). A legtöbb ember számára érthetetlen, hogy mit is akarnak velük meggyóntatni!?
  Legtöbbünknek nincs családi emléke a háború előtti időkben az úri és a polgári középosztály közötti harcról, ami végül a zsidóüldözésbe torkollott. Mivel sokan nem tartoztak az akkori középosztályba, hanem abból ki voltak zárva!
  (Félreértés ne essék, a történelmi eseményeket többé-kevésbé mindenki ismeri, de annyira más nézőpontból nézi az átlagember, ami pl. egy más származású kutató vagy újságíró számára elképzelhetetlen!)

 • Almási Alma
  2020 május 22
  5:18 de.

  Nem példa nélküli, hogy valaki a meghökkentő állításokkal akar olvasókat toborozni. Ez is szociálpszichológia lehet.:)

  Alma, tisztára véletlen volt, hogy én itt a cikk előtt a magyar nemzeti traumákról elmélkedtem, de jól illik a képbe. Talán az is egyfajta megoldás lehet, ha más, hasonló úton elindulókkal összehasonlítjuk magunkat! De nem azért, mert a szociálpszichológus úr készülő könyvét ismertem volna, hanem mert ennek (is) vannak hagyományai a magyarság körében.

  Ezért linkeltem be a híres krimiíró tudományos munkáját, amit a közép-ázsiai lovas népekről írt. Általános iskolai tananyag: a mongolok – a hunokhoz, avarokhoz és magyarokhoz, meg számtalan más lovas néphez hasonlóan- a népek országútján indultak el, az ún. népvándorlás korában. Ennek lényege volt, hogy a lovas nomád népek az aszály és a megélhetési nehézségek elől a földműves civilizációk települései felé húzódtak.
  Időnként a lovas nomádok törzsei szövetséget kötöttek, sőt birodalmat alapítottak. Nem mondható, hogy csak háborúskodásból éltek volna, de azért ez is jellemző volt. Na lényeg, hogy ezek közül egy birodalom se maradt fenn. Némelyik törzs államot alapított, ami mai napig fennáll (akár keresztény, muszlim vagy pogány kultúrkörben).
  Ennek oka, hogy a lovas nomád életmód nem fenntartható, főleg a természeti erőforrások kimerülése miatt. Viszont a dinamizmus révén átírták a letelepültek történetét is! Csak nem mindegy, hogy ez büntető hadjáratok révén történt (mongolok) vagy éppen kulturális csereberével (magyarok).
  Mi következik ebből a mai olvasó számára? Egyáltalán levonja-e a következtetést, aki egyik vagy másik nép leszármazottjának vallja magát? Aki pl. manapság lovasíjászkodik, az automatikusan nárcisztikusnak, sérültnek nevezhető-e, ahogy tulképp. a cikk is sugallja? stb.

  https://mek.oszk.hu/09900/09962/09962.htm

  De ugyanígy a te kedvenc korszakod, a török háborúk kora is kielemezhető lenne.

 • Érnek még meglepetések “kishazámban”. Ez is egy ilyen ritka történet:
  .

 • Hazzay:

  ne hazudozzál.
  Köztudott hogy a magyar “nemesség”
  600 év alatt egy európai nagyhatalomból
  az európai nagyhatalmak kapcarongyává tette Mo.-t.

 • Nem is akármilyen.”Alávaló” kapcarongyok vagytok.

 • hazai lámpa
  2020 május 23
  6:46 de.
  lovon viszi a fiát meg a jurtáját és Csaba királyfi meg a többi Vidám Ifjak csillagutakon az üstökösök üstökein lovagolnak az Örök Vadászmezőkre és vagy a Tisza medrébe hármas koporsóban, hogy nyoma se maradjon mert az összes többi ottfelejtett sírt kirabolták a győztesek

  ez is egyfajta gazdaságirányítási rendszer, mindig arra van benne előre amerre a ló feje mutat… hja és ami a legfontosabb a lovon nincsen rückwels a termelés eredménye is hátramarad de csak a gazok hasznosítják viszont a bőripar nagyra nő a csattokat és csilingeket importálják viszont a patkolókovács ipar nagyra nő…

  és sohasem jutnak paradicsomhoz (a paprikáról és a többi zőccségről szó sem lehet de van lóhús lóhússal

  a földmívesség is vidám móka… termelékenysége a jobbágysági rendszer következetében vetexik a római birodalom rabszolgatartó gazdasági rendszerének hatékonytságával és termelékenységével összességében a legnagyobb eredménye mind a kettőnek az első éjszaka joga

  de ez azóta nem sokat változott viszont azóta kinőttek, mint a dudva a társadalom tudósok és gazdasági pszihológusok és a géplélektan gurujai és a celebek ezek a legvidámabbak a ren’cerben, a celeb csak mutogatja amije van és néha kornyikál vagy szétveri a cintányérat és ebből albumokat gyártanak nagy példányszámban digitálisan és kicsapódik a $$$$ profit és lesz neki magán repülőgépe és az egységsugarú meg tátott szájjal bámúlja a tévében, hogy mi is lehetséges ebben a rendszerben ahol… aki kétkezi termelő munkát tud csak kapni az eleve a tévé képernyő elé van rendelve mindenki más mögéje korrumpálódik

  és lehet erről guruságokat írni és mindenféle “taksó”-kban ugyanerről sokat dumálni hadd süketűljön a “süket”

  de csinálnak neki lúdtalpbetétet

  nekem mindez nagyon vidám és derűs meg amit akarsz

  hahahaha

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2020 május 23
  5:17 du.

  A “ne hazudozzál” azért túlzás, de szerintem nagyjából igazad van. A kapcaronggyá tételben meg magasan a kapzsi erdélyi nagyurak jártak az élen akik csak akkor kezdtek el nyavajogni, amikor az olcsósága és igénytelensége miatt a szapora románok kezdték őket kiszorítani. A németek hasonló csapdába estek amikor a 60-as évek végétől rájöttek hogy, nekik derogál az alantasabb munkákat elvégezni, ezért arra olcsó, igénytelen, perifériáról behozott idegeneket kell alkalmazni, ezért ma már az idegen állam az államban térnyerése ellen kellene gondolkozniuk!
  (A lakosság 15 %-a már muszlim és ráadásul az őslakókénál háromszor nagyobb reprodukciós rátájú!)

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  Annak csak örülni tudok, hogy végre elfogadja hogy az egyszerű, kétkézzel dolgozó magyarság életét 600 éven át keserítette annak sok esetben külföldiek által kinevezett kapzsi, raccsoló, nemessége. (A FBV, rövidítés megfejtését kérem ne tőlem várja)

  Amit nem tudok megérten az ön esetében az, hogy a magyar munkások, munkásnők, parasztság, tehát, a hétköznapi emberek sorozatos átverését a két világháború közt, 1945, vagy 56 után, majd 1990-től IS napjaink legújjabb álarcosának köszönhetően, miért nem teccik észrevenni?

  Többször mondtam már magának kedves lámpa, hogy csináljon már valamit a kanócával mert képtelen rendesen világítani. Én a magyar munkásosztály oldalán állok, azoknak a munkástanácsoknak vagyok a tisztelője melyek 18-19 közt, majd 56-ban is úgy belobbantak, hogy attól az egész nemzetközi “mágnásság” – a vörösök és a fehérek egyaránt – egyszerre szarták össze magukat.

 • gyuri10
  2020 május 23
  6:59 du.

  Te se vagy egy matyóhímzés…Foglakozz Rodeó mesterrel.
  Ő is imádolja a diktatúrákat, akárcsak te.

 • Göllner András
  2020 május 24
  2:35 du.

  Göllner úr, már megbocsásson, de maga szerint nem beteg dolog, ha valaki középosztálybeli, és minden szavával a középosztály ellen uszít? (Igaz, hogy maga a nemességet támadja, de a nemesség ugyanaz a feudális társadalomban, mint a polgárság a kapitalista társadalomban.)

  Pl. a marxista történetírók hőse a középkorban Dózsa György, a parasztvezér (egyébként kisnemes). Az ismert parasztlázadás során nemesek és papok vezették harcba a jobbágyokat, kezdetben a török ellen, aztán fordultak az urak ellen. A marxisták ebből kimutatták, hogy a parasztság akkor egy olyan egységes osztály volt (szerintük), amelyik közösen lépett fel a céljai érdekében.
  Azóta is tartja magát ez a nézet, hogy az alsóbb osztályokat egyetlen közös érdek tartja egyben. Az érdek közös volt, de az alsó osztály vélhetően ugyanúgy megosztott volt. Itt bukik meg a maga fenséges népszeretete.
  Maga hiába akarja pl. a vidéki gazdákat meg a segélyes cigányokat egy táborba kovácsolni, mert mindkettő lenézi a másikat, és nem kér a másik életmódjából. De leginkább a könyvmoly értelmiséget nézik le. Ha maga annyira szereti a munká(s)t, akkor halálra dolgozhatja magát egy családi gazdaságban. De ha ahhoz van kedve, akkor mehet lakni oda, ahol nincs orvos, pap vagy tanár, és busz is csak naponta kétszer.
  Szerintem ha nem tud ügyességet felmutatni a traktorvezetésben vagy nem tud bodagot (cigánykenyér) sütni, oda se menjen! Csak gúny lesz a jutalma a maga nagy népcsodálatának.

  Na pá!

 • Orsós Elemér
  2020 május 24
  3:46 de.

  Annyit azért hozzátennék, hogy személyes érintettség kb. a harmadik-negyedik generációig van a történelemben.

  Tehát ennél régebbi korokat lehet már objektíven értékelni. De pl. egy marxista történész szerint az már maga bűn, hogy valaki nemes volt. Ebből következik, hogy az mindent csak rosszul csinálhatott.
  De lehetne úgy is nézni, hogy abban a korban ez volt a természetes, ez volt az elfogadott társadalmi felosztás. Tehát nem a helyzete miatt döntött úgy, ahogy döntött. Vagyis: mindenkit a saját maga korában vizsgálni. (Vagyis: a lét határozza meg a tudatot, vagy a tudat a létet?)
  Ez csak Gézának újdonság, mert ő valószínűleg már a suliban átaludta a történelemórákat.

 • Rodeo11
  2020 május 23
  8:06 du.

  Nagy tévedésben vagy.:) A lóganajt összeszedték tűzgyújtáshoz, és azon főzték meg az ételt.
  Ráadásul, ahogy László Gyula is írja, a hatalmas állatcsordák (főleg a juhok) szinte kitépik a füvet. Ezért van elsivatagosodás mai napig a legeltetés nyomában.

  De mondok én jobbat. Manapság nagy károkat okoz a bérvadásztatás. Vagyis (főleg a szegényebb országokban) a vadgazdálkodók bérbe adják a területet a külföldi, gazdag vadászoknak. Csakhogy a túltartott vadállomány elég nagy károkat okoz nemcsak a kertészetekben, hanem a természetes növénytakaró felújításában is. Magyarországon is komoly adóbevétel a bérvadásztatás. Mégis a társadalmi, környezeti károkat a kertészkedők és az erdészeti társaságok viselik el, azokkal fizettetik meg.

  És végül egy érdekes olvasmány: az idén tartották az első (országos) gazdabált vagy legalábbis ahogy egy gazdabált elképzelnek a rutinos bálozók.
  https://darvasbela.atlatszo.hu/2020/05/10/volt-egyszer-egy-gazdatuntetes-gazdahacacare-tizenot-ev-multan-atszinezes/

 • Hazzay!

  Már tavalyelőtt szóltam, hogy a “LÁMPÁD NAGYON KORMOL”

  Így helyes; KORMOL* bár mint a hozzászólásaid mutatják ezt ugyanúgy nem érted ma sem, mint-ahogy a beépített helyesírás-javító sem ismeri fel ezt a régi magyar szót.

  Ugy hogy ne tessék itt azzal hőzöngeni, hogy falusi dolgozó-osztály leszármazott tetszene lenni, mert bizony avétos.
  (semmit se tud a lámásokról)

  A lámpa akkor kezd kormolni*, amikor a gyenge minőségű kanóchoz (vagy elöregedetthez) hitvány minőségű petróleumot tesznek be mint üzemanyag.

  Ilyenkor ráadásul az történik, hogy az üvege besötétedik, úgyhogy az az eleve gyenge fényű láng se világít már semmit – a sötét (kormos) üvegen fény már nem jut ki.

  Mint ahogy továbbra is hiába a rengeteg hozzászólásaid, szinte csakis mindezt reprezentálják.

  Csak egy példa, irományaidból:

  “””A legtöbb ember számára érthetetlen, hogy mit is akarnak velük meggyóntatni!?
  Legtöbbünknek nincs családi emléke a háború előtti időkben az úri és a polgári középosztály közötti harcról, ami végül a zsidóüldözésbe torkollott. Mivel sokan nem tartoztak az akkori középosztályba, hanem abból ki voltak zárva!”””

  Hazzay!

  A végrehajtást (besúgás, kínzás, gyilkolás) viszont csodák-csodája kiválóan végrehajtották (ugye a piszkos munkát)
  Na ezért volt mindegy hogy a FÖVEZÉRT éppen kunbélának, horthynak, szálasinak, rákosinak, kádárnak hívták – és sajnos úgy néz ki, hogy a leszármazottaknak sem oly idegen ez a mentalitás ha éppen az aktuális, vagy az épp azt követő kérné fel/utasítaná erre

 • Geyza
  2020 május 23
  5:17 du.

  Ha jól tudom, a ma ismert európai nemesség a rómaiak bukása után alakult ki, a római előkelők és a germán katonai vezető réteg összeolvadásából. Ezért mondják a nemesek, hogy “karddal” védik a hazát. Elvileg születési alapon lehet bekerülni vagy királyi kinevezéssel, de lényege (eredetileg) a fegyveres szolgálat.

  A nemesség ezt a hagyományt tovább örökíthetőnek gondolja, ti. neki származása okán előjogai vannak. Ez önmagában nem minősíti a nemesi réteg politizálását egyik vagy másik irányba sem. Sőt, egy polgári-demokratikus réteg kormányzása is lehet csapnivaló, alacsony színvonalú.

  Lehet nézni persze az elnyomottak szemszögéből is a történelmet, munkások, parasztok, rabszolgák, nők stb. Biztos, hogy az elnyomott réteg érdekeit senki más nem tudja képviselni úgy, mint ők saját maguk.
  Nekem azzal van bajom, mikor elkényeztetett városi értelmiségiek akarják másoknak megmondani a tutit! Hogy mit hogy kéne, hadd vigye a buta vörös katona a bőrét a vásárra! Aztán majd a kis politikus csemete beleül a készbe, a másiknak meg esetleg a sírján nő a virág, mert az urak agyonverték a forradalomban!

  Na pá.

 • Göllner András
  2020 május 24
  2:35 du.

  Ne felejtsük ki a Novhetet .-ot sem.
  Csak aztán sajnos az egész kissé félrecsúszott.
  Trockijt meg meggyilkotatta a Bajszos Jóska.

  De abban biztos vagyok hogy annak a hatására lett
  “emberarcú” a kapitalizmus.

  Csakhogy mostanra kiderült hogy az “álkomcsik” a világ legnagyobb imperialistái. Lásd Oroszország, Kína példáját.

  Igyaztán várható az ujabb, immáron digitalizált, vagyis lerázhatatlan elnyomás.

 • hazai lámpa
  2020 május 25
  7:33 de.

  Engemet kuvvául nem érdekel
  hogy mibul vétettek ezek az apránként
  baromira lealjasult 600 éve hazaáruló nagypofájű senkik.

  Gondolom nem is nekem írtad
  ezt a baromságot csak felhasználtad
  a nevemet hogy bő lére engedhessed az értékében
  nulla felé tendáló, kis Horthyzmust fényező “dolgozatodat”

 • hazai lámpa
  2020 május 25
  6:14 de.

  egyszerűbben: a nomád életmód vadászat, halászat és a csordában tenyésztett növényevő állatok… a kecske és a birka fogazata olyan berendezkedésű, hogy a még -szinte- nem is látható kirügyezett akármilyen növényt le tudja harapni (öngyilkos attitűd nagy csordában egyébként létkérdés) ezzel a terelgetéssel pontos meghatározásod elsivatagosítják de hosszú évszázadokra a letarolt területet ami a nomádok számára ilyenformán lakhatatlan a jurtának arrébb kell költöznie

  lásd még Agamemnon és elődei hajóépítési tevékenységét: a libanoni cédrusok teljes kiírtása a cédrus kb 3500 éves korában akkora, hogy hajót lehet belőle ácsolni, manapság cserjék vannak 500-800 évesek (Csontváry magányos cédrusa kb 600 éves lehet)

  namost nem kell deriválni mert a valóság a kapitálistapistáék még sokkal inkább ugyanezt a módszert követik de a Földről -egyelőre-nincs hová vinni a jurtákat?

  Kína idén nemsokára küldi saját Roverjét a Marsra a Hold minden valószínűség szerint lakhatatlan, a Vénusz is az óriásbolygók meg???

  azaz kapitálistapistáék rosszabbak a kecskénél mert a kecske létkérdése az amit csinál ezeknek meg nem de sok a profit amitb azután hazacipelnek és nem adnak belőle senkinek!!! ÚTONÁLLÓ RABLÓK!

  EGYETLEN PÉLDA a IIVH előtt val kiírtották a gazdaságos éd olcsó tömegközlekedést (a villamosok teljes kiírtása történt) azért, hogy a személyautóval max 5 személyt lehessen szállítani és majdnem annyit fogyaszt mint egy Diesel mozdony ami viszont egymaga elvontat 6000 embert kényelmesen és vidáman és 380km/h – 500 km/h sebességgel de Kínában és Japánban! Európában…, Boston Miami 32 óra a vicinálison manapság Kanada max 100 km/h sebessége 8 sávos autópályán is egy tréfa(???)

  azaz olajra lett szükség (megteremtették a szükségletet és ma már…) és most a számszaki adatok alapján akkora a túltermelés és energiapazarlás, hogy a Föld összes forrásai belátható időn belül nullázódnak a mai fiatalok már újra nomádok lesznek és okos teló sem lesz

  tehát… e’vvan

  a többi szájtépés és rablómese meg lelkizés a semmi körüljárása Bibó István Forgács elvtárs (elmenekült Magyarországról mert Austráliában még feltáratlan volt az a terület amire a kóbor kutya sem kíváncsi csakis a bennfenntesek azaz egymásnak adnak plecsniket meg PhD ket kilóra

  a nép meg le van …. hanyagolva és hülyének mondják ha ki meri nyitni a száját…

 • hazai lámpa
  2020 május 25
  7:33 de.

  Csak azt a “pá!”-t, azt tudnám feledni…

 • A te neved mindig is bő szenny lében tapicskol.

 • geyza,
  nem hiszem,hogy észre vetted,mert neked olyanod nincs,de én valóban a diktatúra híve vagyok:Nálatok.Sajnos sokat nem tehetek érte.A mi rendszerünkért nem kell aggódnod.Nem a hozzád hasonlók javaslatára fogunk élni sőt meghalni sem! Foglalkozz egy kicsit a csalánba rekedt hapsiddal.A bűzös illatodat küldd el neki.Nekem már facsarja az orromat.