Trianonban nem a történelmi Magyarország felbomlása volt a tragédia

2020 június 6 8:14 de.90 hozzászólás

A magyar nép jelentős része még mindig nem érti, hogy a valóban igazságtalan trianoni békeszerződés tragédiája nem abban rejlik, hogy felbomlott a történelmi Magyarország. Hanem abban, hogy a dunai népeknek nem sikerült közös megegyezés és kölcsönös megértés alapján létrehozniuk a független nemzetállamaikat.

Nehéz Trianonról őszintén beszélni 2020-ban Magyarországon. A megemlékezéseket beárnyékolja a kormányzat azon törekvése, hogy teljesen leuralja a kollektív emlékezést. Hogy mindent és mindenkit kizárjon belőle, ami és aki nem a saját monológját erősíti. Ez a monológ, bár a retorika szintjén az összefogás pozitív üzenetét hangoztatja, valójában szinte kizárólag és egyoldalúan negatív, áldozati monológ. A nemzetet – értsd: egyre inkább csak a Fidesz tábora – egy súlyos történelmi igazságtalanság érte 1920-ban, a világ pedig nem hajlandó erről tudomást venni. Miért? Mert a világ nem jól látja a dolgokat, meg van tévesztve. A múltról szóló hivatalos magyarázatok összeérnek a jelenről szóló magyarázatokkal. Hiszen a rezsim hivatalos kommunikációja mind a trianoni tragédia, mind a jelenleg a kormányt érő nemzetközi kritikák okait a Magyarország elleni globális összeesküvésben és a belső ellenség aknamunkájában láttatja. A trianoni megemlékezést a kormány arra használja fel, hogy erősítse a meg nem értett, támadás alatt álló, áldozati ország mítoszát.

Nos, két dologban bizonyára egyetértek a hivatalos magyarázatokkal. Egyrészt abban, hogy Trianon valóban tragikus esemény volt a magyar történelemben. Másrészt abban, hogy kétségkívül összetartozunk a Kárpát-medence határokon túl élő magyar diaszpóráival. Renan nemzetkoncepciójának értelmében. Összeköt minket a közös múlt és a közös terv a jövőre. Ennek a két pontnak az értelmezési kereteiben azonban teljesen mást gondolok.

Vegyük először azt, hogy miért tragédia Trianon – mi is benne a tragédia. Ennek a tragédiának a mibenlétét két szempontból is másként látom, mint a hivatalos narratíva.

Egyrészt nem azt tartom benne tragédiának, hogy a történelmi Magyarország területi egysége felbomlott. Meggyőződésem, hogy a történelmi határok hosszú távon fenntarthatatlanok voltak, és nem kizárólag a vesztes világháború miatt kellett átrajzolni őket. Hanem azért, mert nem lehetett őket összeegyeztetni a demokrácia alapelveivel. Már a 19. században nyilvánvalóvá vált, hogy az ország területén élő nemzetiségek kifelé gravitálnak és nem fogadják el az egységes magyar nemzethez tartozónak magukat. Eleinte a Habsburg Birodalmon belüli önálló nemzeti lét volt a céljuk, de a történelmi fejlődés dinamikájából az is látszott, hogy a politikai nemzetek független és egységes nemzetállamok megteremtésére törekszenek. Ezeket a függetlenségi és egységtörekvéseket már a 19. században is kizárólag csak erőszakos eszközökkel lehetett elnyomni, és ennek az elnyomásnak a fenntartása fél évszázadra megakasztotta Magyarország demokratizálását. Akárcsak a latifundumok és a bankok szövetsége által fenntartott igazságtalan és egyenlőtlen társadalmi rend megreformálását.

A kiegyezéssel a magyar uralkodó elit egy hibás és velejéig romlott kompromisszumot kötött. Hibásat, mert azt feltételezte, hogy hosszú távon a magyar nemzet fennmaradását az biztosítja, ha az ügyét hozzáköti a Habsburg Birodalom sorsához. És bár 1867-ben ez tűnt a realitásnak, a történelem messzemenőkig Kossuth álláspontját igazolta, aki szerint ez az érdekházasság előbb-utóbb katasztrófához vezet. És romlott is volt ez a kompromisszum, mert a lényege a nemzetiségek törekvéseinek az elnyomása volt, azon az áron, hogy lemondunk a valódi demokráciáról. Hiszen a politikai szabadságjogok kiszélesítése szükségszerűen a nemzeti törekvéseket erősítette volna. Még ha nem is lett volna első világháború: a történelmi Magyarország akkor is csak növekvő terrorral és önkényuralommal lett volna fenntartható. Ez már a világháború előtt egyértelművé vált.

És itt jön be a második szempont, amelyből másként látom a trianoni tragédia mibenlétét. A magyarság ebben a tragédiában nem passzív áldozat volt, hanem bűnös is. Miközben a trianoni békeszerződés – egyébként valódi – igazságtalanságait soroljuk, közben alig látunk őszinte szembenézést azzal, hogy az azt megelőző félszázadban a magyar politika gyakorlatilag a nemzetiségek elnyomásán alapult. Még mindig él a mítosz a “liberális” Monarchiáról, és az európai szinten is egyedülállóan liberális nemzetiségi törvényről. Arról, hogy a magyarországi etnikai viszonyok köszönőviszonyban sem voltak a nyugat-európai országokéval, vagy hogy ezt az Eötvös szándékaival szemben végül egyáltalán nem annyira liberális nemzetiségi törvényt sem tartotta be az elit – erről kevesebb szó esik. Hogy a liberalizmus és a jogállam addig terjedt Magyarországon, ameddig a nemzetiségek és az alsóbb társadalmi osztályok (a kettő sok területen szinte egyet jelentett) nem próbáltak önálló közösségi tényezővé válni.

A dualizmus kora boldog békeidőkké szelídült az emlékezetben. Valójában a szendergés és vakság kora volt. Miközben forrpontra hágott a múltba révedő, soviniszta, sallangos hazafiság, és a szellemi élet vezetői túllicitálták egymást az erőszakos magyarosításról és a 30 millió magyar birodalmáról szőtt illúziók táplálásában, a nemzetiségek frusztrációja és elégedetlensége egyre nőtt. Politikai képviseletük alig volt, egyesületeiket, iskoláikat bezárták, gyerekeiket erőszakosan magyarosították, üzeneteiket süket közöny vagy gúnyos kacaj fogadta. Ezzel kapcsolatban a mai magyar apologétáknak szinte csak annyi mondanivalójuk van, hogy dehát Trianon után az utódállamok még ennél is rosszabbak voltak: nos, hát volt kitől tanulniuk, és ugye a tanítvány akkor sikeres, ha meghaladja mesterét.

Csupán alig volt néhány kiváló és bátor elme, aki képes és hajlandó volt kiállni a nemzetiségek jogai mellett. Ilyen volt például Mocsáry Lajos – és még ő is csak korlátozott jogok megadásában gondolkodott, és még őt is egyetemes kiátkozás érte emiatt. A nemzetiségekhez való viszonyunkat a Grünwald Bélák és a Rákosi Jenők határozták meg, nem a Mocsáry Lajosok és Ady Endrék. Még maguk a polgári radikálisok is csak 1918-ban jutottak el oda, hogy egyáltalán területi autonómiáról és az ország föderalista fölosztásáról kezdjenek beszélni. Ha visszanézünk az 1867 és 1918 közötti időszakra, akkor a legmegdöbbentőbb az a szinte teljes vakság, amit a szellemi elit a nemzetiségi kérdés iránt tanúsított. Még Jásziék is csak későn ismerték fel, hogy az ország függetlensége és demokratizálása nem lehetséges a történelmi Magyarország keretei között. Talán egyedül Ady sejtette meg az országra váró katasztrófa méretét, a maga prófétai előrelátásval.

És bár minden tiszteletem Jászi Oszkáré, akinek a szemlélete nagyon közel áll hozzám, és a Kossuth nyomán továbbgondolt dunai patriotizmusa máig az egyik legszebb eszme, ami a Duna völgyében kisarjadt – az ő politikájában is volt nem kis adag illúzió. Hogy a dunai népek majd Svájc mintájára egy egységes szövetségi államban egyesülnek, ami demokratikus föderalizmus alapján rendezi újra közös dolgainkat: szép, de életszerűtlen eszme volt. A nemzetiségi mozgalmak egységes és független nemzetállamok felé gravitálódtak, és egy ennél magasabb rendű politikai szövetségnek csak úgy és azután volt esélye, ha ezek a nemzetállamok először kiépülnek.

Az irredentizmus és a föderalizmus illúzióival először Bibó István számolt le a legteljesebben és legkövetkezetesebben – és én az ő gondolataiban látom ma is a legjobb iránymutatást. Kifejtette, hogy a trianoni békeszerződés igazságtalansága nem a történelmi ország felosztásában rejlett, hanem abban, hogy a határokat igazságtalanul, az önrendelkezés jogának súlyos megsértésével, nagyhatalmi szempontokból és szóval jelölték ki. És ez az igazságtalanság tragédiává ott és abban vált, hogy “megszerezte a magyaroknak azt a katasztrofális és félrevezető tapasztalatot, hogy a történelmi Magyarország felosztása nem valami szükségszerűség, hanem egészében valami esetleges és hatalmi tényezők által kiváltott szerencsétlenség, melyet a hatalmi tényezők megváltoztatásával és a szerencse jobbra fordultával éppen úgy vissza lehet csinálni.”

Ez tehát Trianon valódi tragédiája: száz éven keresztül abba a hamis illúzióba kergette a magyarok jelentős részét, hogy az ország felbomlása nem történelmi szükségszerűség, hanem esetleges szerencsétlenség volt. Ha erről az illúzióról sikerült volna időben lemondani, ha az új nemzetállamok létezésének legitimitását sikerül elfogadni, és ha az ország vezetői nem követik el újra a kiegyezés hibáját akkor, amikor egy elnyomó birodalom (nácik) szekeréhez kötötték a nemzet ügyét – akkor talán ma mások lennének a határok. A “mi lett volna ha” helyett azonban sokkal inkább arra kellene már összpontosítanunk, hogy mit tegyünk ma.

Először,
fogadjuk el, és ne csak fogcsikorgatva, hogy a történelmi Magyarország felbomlása szükségszerű volt, attól függetlenül, hogy a határokat igazságtalanul húzták meg. Fogadjuk el, hogy 1918 a szomszédos népek számára a felszabadulás, a független és egységes nemzetállam megalakulása. Nézzünk szembe azzal, hogy a történelmi Magyarország börtön volt a lakosság jelentős része számára, mert nem csak a nemzetiségi törekvéseket akadályozta meg, de az ország valódi demokratizálását is. Számoljunk le végre a múltba révedő Nagy-magyarország-kultusszal, és számoljunk le a revizionizmussal és irredentizmussal! Tudatosítsuk, hogy az a kép, ami a fejünkben Erdélyről, Felvidékről, Vajdaságról stb. mint mitikus elvesztett földekről él, távol áll a jelen valóságától, és távol áll a jelen magyar kisebbségi közösségeitől is.

Másodszor,
erősítsük meg a független és demokratikus köztársaság hagyományát. Miközben az összes szomszédos állam megüli az első köztársaság kikiáltásának ünnepét – csak mi, magyarok nem tesszük ezt. Pedig az 1918-as demokratikus forradalomban és az első köztársaságban nekünk is van ünnepelnivalónk. Ha november 16-án mi is megünnepelnénk az Első Köztársaság Emléknapját, akkor jobban a helyére kerülne Trianon is a kollektív emlékezetben. Február 1. is ünnepnap, pedig a második köztársaság 1946-os kikiáltására is árnyékot vetnek későbbi politikai események.

Harmadszor,
a határon túli magyar kisebbségek ügyét akkor tudjuk hitelesen és eredményesen képviselni, ha komolyan vesszük az egyetemes emberi jogokat. Ha csak akkor követeljük a világon a kisebbségi jogok védelmét, amikor a nemzeti önzésünk azt diktálja, de közben a magyar állam szisztematikusan megsérti ezeket a jogokat – akkor vajon számíthatunk-e arra, hogy bárki a magyar ügy mellé áll majd Európában? Vajon hibáztathatjuk-e a románokat, szlovákokat vagy szerbeket, amikor csak cinikus röhögést vált ki belőlük, ha az Orbán-kormány emberi jogokra hivatkozva követeli a magyar kisebbségek védelmét? Vajon számíthatunk-e nemzetközi szolidaritásra, ha az országunk tekintélyelvű birodalmakhoz törleszkedik a reálpolitika nevében, miközben hidegháborút folytat demokratikus országok ellen? A legutóbbi borzasztóan előkészítetlen és átgondolatlan székely autonómia ügyében folytatott aláírásgyűjtés kudarca is mutatta, hogy ez így nem megy.

Az Európai Unió minden eddiginél kedvezőbb politikai közösséget nyújt a számunkra ahhoz, hogy a trianoni trauma feldolgozását elvégezzük és a magyar nemzeti kisebbségek érdekeit határokon átnyúlóan érvényesítsük. A jelenlegi nemzetközi politikai környezetünkben elsősorban nem idegen birodalmaktól kell féltenünk a magyarság ügyét (bár az orosz beavatkozás veszélye persze létező), hanem elsősorban éppen attól az etnikai nacionalizmustól és tekintélyelvű igazság-utáni politizálástól, amit Orbán és számos más politikus képvisel a térségünkben. A szomszédos népek agresszív, csaholó, kisebbrendűségi érzéstől fűtött sovinizmusa tükörképe az itteninek. A kultúrfölényről alkotott gőgös elképzeléseink éppen olyan szánalmasak, mint a hasonló román, szerb vagy szlovák fantazmagóriák.

A valódi tragédia az, hogy a szomszédos népekről még mindig alig tudunk valamit. Sőt, az ott élő magyar kisebbségekről is penészes, avítt elképzeléseink vannak. Többet tudunk arról, mi történik New Yorkban vagy Londonban, mint arról, mi történik Pozsonyban, Belgrádban vagy Bukarestben. A nyitott határok mellett is idegenek maradtunk egymásnak, akiket legfeljebb közös ellenségek – nyugati kozmopoliták, migránsok – gyűlölete tud összehozni.

Kossuth és Jászi Oszkár dunai patriotizmusához soha nem voltunk ilyen közel – és soha nem voltunk tőle ilyen távol. A tőle elválasztó határokat és szögesdrótokat elsősorban az elménkben kellene lebontani. Az a fröccsentett giccsparádé, amiben ma a Nagy-Magyarország-kultusz megnyilvánul: az autókon pöffeszkedő Great Hungary matricák, a falvak főterein felhúzottt emlékművek, a “nemzeti rock” ködös irredentizmusa, az összeesküvés-elméleteket ápoló, soviniszta ponyvairodalom – mind része az akadályoknak.

Az a helyzet, hogy jelenleg a legméltóbb trianoni megemlékezést nem Budapesten, hanem Pozsonyban szervezték, és nem a magyar, hanem a szlovák kormány. Igor Matovic, bár politikájával egyébként nagyon sok probléma van, egy valódi történelmi gesztust tett azzal, hogy az emléknapon magyarul köszöntötte a magyar kisebbséget, együttérzéséről és arról biztosította őket, hogy Szlovákia az ő hazájuk is. Mint magyaroknak: nem pusztán egyénként, hanem mint nemzeti közösségnek. Ez a gesztus máris több, mint amit bárki megadott volna a nemzetiségeknek a dualizmus időszaka alatt. És máris több, mint amit a jelenlegi magyar kormány tesz, ami még a saját ellenzékét is kirekeszti a nemzetből. Ez a gesztus persze nem elégséges, nem elégíti ki a szlovákiai magyarok jogos panaszait – de szükséges. Nagyon nehéz lépés, hogy az ember a saját örömében is együtt érezzen a más bánatával, és fordítva. Ez az alapja Jászi Oszkár és József Attila dunai patriotizmusának, ami az egyedüli feloldást jelentheti a trianoni traumára: rendezni végre közös dolgainkat.

Sárosi Péter

A szerző cikke eredetileg a Pendulum c. blogban jelent meg

90 hozzászólás

 • A trianoni határok meghúzása a magyar nemzetiségi viszonyokat nézve valóban nem azokhoz igazodott. De Trianonban nem Magyarország vesztett háborút, hanem a Monarchia, amelynek részeit képezték a magyar területek. Ráadásul rossz helyen, mert pont ott, ahol ütköző-zóna volt az (kis)Antant és az osztrákok között.
  Innen nézve egy tipikusan olyan határmeghúzás volt, ami biztosította
  1/ A Monarchai megbüntetését és térvesztését;
  2/ Az ütköző-zóna kiszélesítését és a győztes hatalmak általi ellenőrzését.

  Csak megjegyezném, hogy hasonló szempontok alapján számos és számtalan határmeghúzás történt a történelem során. Alkalmasint a francia/német határviszályoknak is folyamatos alapot adva.
  Potsdamban végül megerősítették ezeket a határokat. Hálaként azért, amiért a magyar jobboldali politikusok vezetésével az akkor már független Magyarország csatlakozott a tengelyhez, és utolsó pillanatig kitartott Hitler mellett.
  Az tehát, hogy jelenleg éppen a jobboldal, a neohorthysták, illetve a szélsőjobb kesereg emiatt leghangosabban, az nem több egy hányingert keltő szemforgatásnál ezeknél a köröknél.
  A világháborút és abban a szerepvállalást nem a baloldal határozta meg, hanem a konzervatív jobboldal indította, és a jobb, majd szélsőjobb támogatta. Mindkettőt, ami egy, csak közben volt egy kis spanyol-nátha.
  Amikor tehát most a vezér és olyan barmai, mint Kövér, illetve az itt is előforduló neofasiszta, orbanista trollok a baloldal nemzetárulásáról ugatnak, annak annyi a valóságtartalma, mint annak az állításnak, hogy a Nap azért kel fel, mert a kakas kukorékol.
  Nem vitatva, hogy a szemétdombon kapirgáló baromfi szellemi színvonaláról nézve ez még igaznak is tünhet.

 • amikor -hahaha mikor?- valódi demokrácia lesz EU ban (is), akkor majd nem lesz szükség az ilyen cikkekre, hogy a hullát mosdassa

  demokrácia nincs, rasszizmus van, xenophobia van, kapzsiság van, a másénak elvétele fegyveres erőszakkal van és akkor trianonozunk doszt meg unalomig

  átrajzolták a határokat akkor is meg minden háborúban és azóta is: déleurópa határai meglehetősen rugalmasak, de ezzel nincs egyedül máshol is van rá igény… korporációs meg az “international trade” hahaha az még csak az igazi

  teljesen elviszem pont alapon műxik

 • Töprengtem…
  Egyáltalán, hogy reagáljak rá – hiszen a magyar múlt és haza ősrégi és még….
  Azon és sokáig, hogy ezt az írást magyar írta e – és ha az, miért sugallja a LEMONDÁST…nem csak LEÍRJA de le is mond hazájának területéről…furfangosan tálalva az ott élő idegenek jövevények jogairól , melyet a magyar mindig támogatott és hagyta kultúrájában és vallásában élni….
  Abban igaza van így nem lehet élni – és a megoldása az igazságos újra rajzolás a fejekben és térképen…. és az un. nagy Magyarország határok nélküli egysége fejlődése deportálások – kitelepítések nélkül… oldható meg!
  Vajon ha ma szét szabdalnák Kanadát , őslakosok, spanyol, angol, francia, stb. érdekeltek között– vajon 100 év múlva mit írnának a lapok? Értitek – össze se hasonlítható a demokrácia mai uralkodó rendjéhez….a magyar történelem…
  Kanada történelmét nem ismerem csak felületesen – csak az jutott eszembe, róla, hogy a francia Napóleon eladta az angoloknak,, de utána jártam és ezt olvastam – valóban eladta így:
  „…Új-Franciaország (franciául Nouvelle-France) a Francia Királyság észak-amerikai gyarmatainak neve volt 1763-ig. 1712-ben, legnagyobb területi kiterjedésekor Új-Franciaország Új-Fundlandtól a Sziklás-hegységig, a Hudson-öböltől a Mexikói-öbölig terjedt.[1] A hétéves háborút követő párizsi békében Franciaország lemondott észak-amerikai gyarmatairól: a Mississippitől keletre fekvő területeket Nagy-Britannia, a nyugatiakat Spanyolország kapta. A spanyolok 1800-ban visszaadták Louisianiát, amelyet azonban Napóleon 1803-ban eladott az Egyesült Államoknak….”
  wiki
  Kanada (angolul és franciául Canada, ejtése angolul [ˈkænədə], franciául [kanada]) az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő ország. Az ország területe az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig a Jeges-tengerig ér. Délen és északnyugaton az Amerikai Egyesült Államokkal határos, a két ország közötti határ a világ leghosszabb nem védett határa. Kanada a világ második legnagyobb országa[6] Oroszország után.
  stb itt:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada

 • Megdobbento!!!! Kezdve a cikkel kozolt kep. Az Budapest es a Duna???

  Olvastam a magyar mediakban, hogy a Duna vize igen alacsony,de a kepen nem hogy “alacsony vizallas”, hanem 3/4 reszben kiszaradt. Persze az a mai termeszet es klima pusztitas eredmenye az emberiseg korlatozatlan novekvese es pusztito eletmodjai altal. Amint a hegyek (Alpok, Himalaja, stbk. felhalmozott havai megszunik, ugy a folyoi is.

  S ez a Trianoni sirankozasaik mar hanyingert is okozhat barkinek, mert nem kepesek, sem hajlandok abbahagyni. A cikk azon igazan undorito es megbocsajthatatlan!!!

  Persze nema azon, hogy Otto hibaja volt, hogy NEM kovette azt, s mind a szomszedos nepeik ezer-evet sinylodtek a magyarok bosszus megszallasai altal. Tagadhatalanul, azt maig sem hajlandok belatni, hogy “Trianon” alatal lett Magyarorszag fuggetlen, onallo Nemzet hat-szaz-eves idegen uralom itan.

  De ma ismet mind a szomszedos nemzetek meghoditasain almodoznak. Az “elso koztarsasag” sem volt semmi mas mint Kun Bela alatali egy masik es azonnali haboru kezdese a Cseh-szlovakia es Romania ellen.

  Talan a nyugati gyoztesek vetke volt, hogy nem eggyeztek bele a Romanok celjait valositani.
  Maskent ma romanul irnak panaszaikat. Elfelejtettek azt?

  De meg 1848-49-ban is, istenitett Kossuthjuk sem lett volna hajlnado a szomszedos nepek fuggetlensegenek otletere sem.
  Kossuth is csak mas-nevu uralmukat almodta.

  Na, es mi joga, mi alapon letezhetne ma is hogy Magyaroszag allamhatalamanak “kepviselni” mind a kulfoldon elo magyarok erdekeit ?????
  SOHA, SENKI NEM hatalmazta fel, s bizonyara soha nem is hatalmaznak fel semmire sem dicso allamhatalmukat !!!!

  Hogy a feneben is allithatnak, hogy halvany elkepzelsuk is letezhetne, hogy mi azok “erdekeik”??????

  Ne feledjetek, Putin a volt Orosz-hatalom fel-eleszteset celozza. S kozben Trump jovahagyta tegnap US vedelmi erok csokkenteset Europaban.
  Ha joga lehetne, mind azonnak ki is vonna.

  Bizonyara majd Putin T-14 tankoszlopainak megjelense fogja a szelszoseges magyarokat elhalgattatni.

  Minden arra mutat am !!!!

 • A cikk elég sok valótlanságot tartalmaz, miközben állítólag a valótlanságok ellen küzd. Ha jogi oldalról nézzük, akkor persze nem felel meg a helyzet a mintademokráciák alapelveinek, ahogy sok országban akkoriban. Trianont viszont nem a belpolitika okozta, hanem a nemzetközi helyzet.
  A dualizmus jellemzője a magyar nemesi öntudat túlburjánzása. Nem volt különb az angol nemes sem, ha a skótokról vagy írekről volt szó. A magyar urak viszont egy régóta feszült nemzetiségi helyzetben túlfeszítették a húrt. A magyar nemesség már a dualizmus alatt jelezte, hogy fejben a magyar (kultúr)fölénytől nem tudnak elszakadni. De ez nem történt meg az első világháború végnapjaiban sem, amikor már az antant szalonjaiban politizáltak az emigráns nemzetiségi politikusok. Ez azért történt így, mert a nemesi történelemszemlélet volt az uralkodó a közéletben (pl. Jókai regények), sőt túlburjánzott az ilyesfajta aktivitás. Ez vezetett a magyar vezető réteg rendkívül rossz megítéléséhez a béketárgyalásokon.

  A dualizmus nem azért volt káros, mert Kossuth ellenezte, hanem mert egy kényszermegoldás volt. Sok lehetőséget kapott ugyan a nemesség a belpolitikában, de ha a közös ügyekben akart valaki karriert elérni, akkor be kellett tagozódnia a birodalomba, ugyanis nem volt önálló magyar külpolitika vagy hadügy.
  Másik jellemző, hogy a nemesség nem indult el a vállalkozás vagy a tudományos karrier megteremtése felé, ami esetleg megmenthette volna. Ez részben pénzkérdés, részben szemléleti kérdés ill. a központi hatalom szándékán múlik, ami nem igazán volt meg a Habsburgoknál.
  Széchenyi valszeg azért halt meg Döblingben, mert előre látta ezt a szomorú véget (mármint a nemesség szomorú végét).

  Az 1989-es rendszerváltás hasonlít ehhez a helyzethez. Ott is megvolt a lehetőség, hogy pl. a szövetkezetek egyben maradjanak, és a dolgozók megtarthassák a tulajdonukat. De különböző okokból úgy alakult, hogy minden a kiárusítás, eladósodás irányába fordult. Ami keveseknek kedvezett, viszont a tömegeknek lecsúszást hozott.

 • Bendegúz a fenti kép a következő videóból való, nem 3/4-ig, hanem teljesen kiszáradt a Duna (mármint a videóban):

 • A cikkírónak csak annyit,hogy Trianoni “megállapodás”…a magyaroknak valóban tragédia volt,aki ezt tagadja az NEM MAGYAR!!!
  Aztán a parlamenti emlékezésen még a baloldali MSZP,LMP és még Jobbik is résztvett!
  Id.Kiss László!

  Egyetértünk aki (mint Sárosi) magyarul beszél az még nem biztos,hogy magyar……

  Mellékesen a másik vikknél az is megírtam,hogy ennyi év után nem követeleünk vissza területeket,de az elvárható lenne,hogy az önhibájukon kívül más orsszágokban élőknek legyenek alapvető jogaik,és főleg ne érje őket igazságtalan támadás,jogfosztás!

 • Andrew_s! (2020 június 6 9:29 de.)

  Minden egyes szavaddal egyetértek az utolsó vesszőig. Régen találkoztam ennyire pontos megfogalmazással e témában. A “hazaffyság” korlátolt lovagjai képtelenek erre.

  A napokban idéztem ezzel kapcsolatban Deák Ferenc (1861)
  gondolatait (1861) az egyik hozzászólásomban; itt most nem
  kívánom megismételni. Nagyon fáj Trianon nekem is, mivel
  felmenőim fele – apai ágon – ott ragadt Romániában (Gyergyóban) -, ahová eddig még nem adatott meg elmennem; ez mérhetetlenül fáj. De az eszem nem ment el; öreg vagyok, nem hülye.

 • Rodeo11
  2020 június 6
  11:03 de.

  Ebben sok igazság van, és adódik a kérdés, hogy miért volt a magyaroknak olyan rossz híre a világban? (Világ jelen esetben a párizsi szalonokat jelenti és más nagyhatalmi központokat.)

  Más országokban is volt elnyomó nemesség, akik vígan éltek és virultak. Miért pont a magyar lett pellengérre állítva? Az már bizonyított, hogy az antant hatalmak rendkívül ellenségesek voltak a magyarokkal szemben, még a cikkben ajnározott Károlyi grófot is lekezelték, nem voltak hajlandók érdemben tárgyalni vele. Többek között ebbe bukott bele a cikkben emlegetett első Magyar Köztársaság (és benne Jászi Oszkár nemzetiségi politikája). Az antantnak Horthy kellett, aki vállalta, hogy elfogadja a békediktátumot, és ebben mindenképpen jobb politikusnak bizonyult Károlyinál (ez most itt nem a politikája irányára vonatkozik, hanem a színvonalára).
  Világos, hogy itt valami súlyos információs hiány, mai szóval kommunikációs kudarc következett be, vagyis az antantot nem érdekelték a magyar politikusok elképzelései. A békediktátumot is úgy írták meg, hogy nem voltak emigráns magyar politikusok, akikkel tárgyaltak volna. Vélhetően a magyarokat azért ejtették, mert nem feleltünk meg az antant politikai céljainak: védővonal a Szovjetunió felé és a francia gazdaság partnere. Ennek a kisantant országok tökéletesen megfeleltek.

  Az az igazság, hogy az Orbán-kormányok foglalkoztak először érdemben azzal, hogy külföldön a megítélés megváltozzon a magyarokról, pl. Orbán felszólalásai az európai parlamentben. Na persze akkor még nem volt bizniszelés a kínaiakkal és oroszokkal, úgymint vasút vagy atomerőmű. (Belföldön: nem voltak Orbán-oligarchák az országban, hanem Orbán Viktor is egy volt az egyszerű magyarok közül. Bízni lehetett benne, hogy képviselni fogja a magyar érdekeket, a közép-európai érdekekkel együtt (visegrádi négyek).
  A magyar baloldal abban a kényszerképzetben él, hogy őket támogatják majd az európai “demokraták”. Pedig ez nem igaz, mert a nyugatiak nem azt nézik, hogy ki milyen oldali. Fontosabb, hogy a parlamenti demokráciát fenntartsa és a gazdasági együttműködést.

  Vélhetően a volt antant országok mai napig lesz.rják, hogy itt a nemzetiségek hogyan becsmérelik egymást. Ez az égvilágon senkit nem érdekel rajtunk kívül, csak néhány nyugati értelmiségit. A volt antant országoknak addig vagyunk fontosak, amíg egységesen fellépünk a külső veszedelem ellen, illetve piacot nyújtunk. Nem szép dolog, de ez a realitás.

 • id Kiss László
  2020 június 6
  11:20 de.

  Az nem vezet sehova, ha a másik magyarságát megkérdőjelezzük vagy ha kigúnyoljuk, hogy a másik “magyarkodik”.

  Abban talán egyet lehetne érteni a jobb és a baloldalnak is, hogy a magyar politikusok kudarcot vallottak az 1. vháború idején. Jobboldalon az az arisztokrata réteg, amelyik az 1. világháború alatt vezette az országot. Baloldalon meg az a városi értelmiség, amelyik azt gondolta, hogy a Nyugatnak elég, ha itt bevezetik a demokráciát. De nem elég jelszavakat hangoztatni, hanem politizálni is tudni kell!

  Ennek a sikertelenségnek egyik oka, hogy nem volt önálló magyar külügy, belügy és pénzügy. A magyar politikusoknak ezért nem volt nemzetközi horizontja. Akkoriban minden politikus díszmagyarban, prémekben, karddal pózolt a fényképeken, mert ez volt a divat (1918 előtt). Tipikus alakjai az akkori politikának gróf Tisza István és Károlyi Mihály.
  Az volt az elképzelésük, hogy ha Bécs gyöngül, az majd a magyaroknak kedvez. Ezért építették Budapestet Bécs mintájára, hatalmas parlamenttel és királyi várral. Abban reménykedett a kormány és az ellenzék is, hogy Magyarország gazdasági nagyhatalom lesz, és a fölénye megmarad a térségben.
  Csakhogy elszámolták magukat, mert az antant hatalmak nem kértek az ő elképzeléseikből. Jobban bíztak a franciák a dinamikus kisantant államok gyűrűjében, amit végülis megvalósítottak.
  A magyar politizáló réteg abban hibázott, hogy nem voltak emigráns politikusaik, és nem volt semmi gyakorlatuk az önálló magyar érdekek képviseletében (Ormos Mária). Az antant bármilyen reális tervet kész volt megvalósítani, amit az itteni emigráns politikusok előállítottak. De ilyennel csak a nemzetiségek rendelkeztek, a magyar politizáló réteg nem aktivizálta magát a világháború alatti emigráns politikában.

  A fenti cikkben maga a szerző leírja, hogy Károlyi elképzelései is milyen későn alakultak ki, és kapkodva próbálták bevezetni a rögtönzött terveket. Erre akkor lett volna esély, ha négy éven át szívósan a párizsi szalonokban előszobáznak. De legfőképp, ha értelmes, működő tervvel állnak elő a háború utáni viszonyokra.

 • Bendeguz79
  2020 június 6
  11:33 de.

  Több cikket olvastam arról, hogy az USA gazdasági szerződései mekkora károkat okoznak majd Európának.

  Valami hasonlót kell elképzelni az itteni régióban is. Az itteni országoknak az a siker, ha a külföldi befektetők őket választják. Vagyis idehozzák a gyárakat meg felvásárolják a mezőgazdasági termékeket.
  Az antant elképzelése az volt, hogy a kisantant államok feltartóztatják a német terjeszkedést, és felvevő piaca lesznek a francia árunak. Csakhogy ez nem igazán jött össze. Pl. az itteni államok el akarták adni a mezőgazdasági termékeiket, miközben Nyugat-Európát elárasztotta az olcsó amerikai búza. Végül a németek kezdték felvásárolni az itteni gabonát.

  Na lényeg, ami lényeg, hogy vagy a német vagy az orosz uralkodik ebben a régióban, amióta nincs a Monarchia. Vagyis senki nem vette át az Osztrák-Magyar Monarchia szerepét a térségben. Régebben mindig volt egy integrátor, akihez a többiek igazodtak, és azt lehetett dicsérni vagy szidni. Viszont: volt az itteni népeknek egymás között kereskedelme és jól kialakult együttműködése. Ez a párizsi békék következtében megszűnt, főleg az antant hibájából, meg a hibás osztrák-magyar politika, valamint a nemzetiségek nyomulása miatt. Ez a kelet-európai kisállamok nyomorúsága, ahogy a cikkben említett Bibó István is megírta.

 • HunCanada

  Hogy nevetséges lenne egy ilyen videó, az kissé túlzás – sajnos röhejesen uncsi – hiszen magában ebben az undorító videóban nemhogy csak a Gellérthegyen zöldellnek a fák, hanem még a pesti utcán is.
  Ha mondjuk Duna folyam valóban kiszáradna teljességében, akkor mivel locsolnak arrafelé??!!

  Az ilyen olcsó, bugyuta pánikkeltő videók sajnos felborzolják a szőrszálakat ….
  Mert milyen értelmi szintű egyedeknek szánják az ilyen műveket?

 • Mellesleg jó lenne ismételten arról beszélni, hogy nem is kellene olyan messzire, csak Ausztriát kell átautózni, és mindjárt egy olyan országban találjuk magunkat, ahol a négy nyelv egyértelműen kötelező azon ország minden polgára számára.
  Ez a legkisebb gond nélkül természetes évszázadok óta arrafelé!
  Akkor most hogy is vagyunk a nemzetállammal.
  Persze az egymás-elleni gyülöletre uszítás emlőjén nevelkedett marxista hazafiak azt az országot nemcsak-hogy megvetik, de folyamatosan köpködik is!
  – Mintahogy megvetéssel többször kifejtették ezt itt eme sötét ideológia illuminált képviselői önként és dalolva!

  Pedig a az első nagy háború alatt gyűlt össze minden ilyen gyűlölködő csőcselékük, vagyis az az ország fogadta be az ilyen uszítókat is, fajra, színre, pártállásra tekintet nélkül!
  Bár jobban megválogatták volna! – mintahogy egy másik cikknél bevágtam erről egy vonatkozó filmet.

  Vajh miért nem lehetne azt a mintát a úgy a Felvidéken, mint Erdélyben és más helyeken naturálisan követni?
  Ja mert ott a politikusok nem a politikával való foglakozásukból élnek meg, vagyis NEM PARAZITÁK!

 • Kedves Boda Marcsi és hazai lámpa!
  2020 június 6 2:28 du.
  A cikkírónak csak annyit,hogy Trianoni “megállapodás”…a magyaroknak valóban tragédia volt,aki ezt tagadja az NEM MAGYAR!!! Aztán a parlamenti emlékezésen még a baloldali MSZP,LMP és még Jobbik is résztvett! Id.Kiss László! Egyetértünk aki (mint Sárosi) magyarul beszél az még nem biztos,hogy magyar……
  Mellékesen a másik vikknél az is megírtam,hogy ennyi év után nem követeleünk vissza területeket,de az elvárható lenne,hogy az önhibájukon kívül más orsszágokban élőknek legyenek alapvető jogaik,és főleg ne érje őket igazságtalan támadás,jogfosztás!…”
  és kedves : hazai lámpa 2020 június 6 5:43 du. id Kiss László 2020 június 6 11:20 de.
  Az nem vezet sehova, ha a másik magyarságát megkérdőjelezzük vagy ha kigúnyoljuk, hogy a másik “magyarkodik”.
  Mindezekre talán Gabriel adja meg a választ:
  Gabriel
  2020 június 6
  9:24 du.
  Mellesleg jó lenne ismételten arról beszélni, hogy nem is kellene olyan messzire, csak Ausztriát kell átautózni, és mindjárt egy olyan országban találjuk magunkat, ahol a négy nyelv egyértelműen kötelező azon ország minden polgára számára.
  Ez a legkisebb gond nélkül természetes évszázadok óta arrafelé!
  Akkor most hogy is vagyunk a nemzetállammal….”
  „…Vajh miért nem lehetne azt a mintát a úgy a Felvidéken, mint Erdélyben és más helyeken naturálisan követni?
  Ja mert ott a politikusok nem a politikával való foglakozásukból élnek meg, vagyis NEM PARAZITÁK!…”
  Én a parazita meghatározás mellett konkréttan közlöm – közöltem már rég óta : 1987-júniusa óta – hogy politikai köztörvényes bűnözők – politikai kalandorok, maffiózó pénzurai akik terrorba tartják és terrorizálják a pénz hatalmával a tömeget! Ezt a ki kit terrorizál c. részletnél írom le a soha ki nem adható könyvemben!
  meghallgattam orbán SÁTORALJAÚJHELYI beszédét – LINK TELJES https://www.youtube.com/watch?v=5PJgf2s24vQ . ahol elmondta a valóságot…. sajnos tetteiben nem követi azt… talán fél vagy attól tart, ha elmondaná HELYETT TENNÉ és követelné állami szinten letámadna a környező csinált államok? Hát kérem ezt nem tudni – azt tudni, hogy ma már nem szabad félni – és újból visszateszem a bővített eredeti írásom ide:
  Másolom:
  Töprengtem…
  Egyáltalán, hogy reagáljak rá – hiszen a magyar múlt és haza ősrégi és még….
  Azon és sokáig, hogy ezt az írást magyar írta e – és ha az, miért sugallja a LEMONDÁST…nem csak LEÍRJA de le is mond hazájának területéről…furfangosan tálalva az ott élő idegenek jövevények jogairól , melyet a magyar mindig támogatott és hagyta kultúrájában és vallásában élni….
  Abban igaza van így nem lehet élni – és a megoldása az igazságos újra rajzolás a fejekben és térképen…. és az un. nagy Magyarország határok nélküli egysége fejlődése deportálások – kitelepítések nélkül… oldható meg! (ez érdekes orbán is erről beszél: itt: https://www.youtube.com/watch?v=_QY7stMC0OY

  Vajon ha ma szét szabdalnák Kanadát , őslakosok, spanyol, angol, francia, stb. érdekeltek között– vajon 100 év múlva mit írnának a lapok? Értitek – össze se hasonlítható a demokrácia mai uralkodó rendjéhez….a magyar történelem…
  http://kanadaihirlap.com/2020/06/06/trianonban-nem-a-tortenelmi-magyarorszag-felbomlasa-volt-a-tragedia/#comment-322003

  Kanada történelmét nem ismerem csak felületesen – csak az jutott eszembe, róla, hogy a francia Napóleon eladta az angoloknak,, de utána jártam és ezt olvastam – valóban eladta így:
  „…Új-Franciaország (franciául Nouvelle-France) a Francia Királyság észak-amerikai gyarmatainak neve volt 1763-ig. 1712-ben, legnagyobb területi kiterjedésekor Új-Franciaország Új-Fundlandtól a Sziklás-hegységig, a Hudson-öböltől a Mexikói-öbölig terjedt.[1] A hétéves háborút követő párizsi békében Franciaország lemondott észak-amerikai gyarmatairól: a Mississippitől keletre fekvő területeket Nagy-Britannia, a nyugatiakat Spanyolország kapta. A spanyolok 1800-ban visszaadták Louisianiát, amelyet azonban Napóleon 1803-ban eladott az Egyesült Államoknak….”
  wiki
  Kanada (angolul és franciául Canada, ejtése angolul [ˈkænədə], franciául [kanada]) az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő ország. Az ország területe az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig a Jeges-tengerig ér. Délen és északnyugaton az Amerikai Egyesült Államokkal határos, a két ország közötti határ a világ leghosszabb nem védett határa. Kanada a világ második legnagyobb országa[6] Oroszország után.
  stb itt:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada

  A napjainkban Kanada által elfoglalt földön évezredekig az őslakosok különböző csoportjai éltek. A 16. század végén a britek és a franciák felfedező utakat indítottak a területre, melyeket később az…” STB

 • Nem ismerem a cikk íróját, de abszolút le a kalappal előtte! Nem vagyok igazi szakértő, mint Boda, de ez a sok tucatnyi forrásból kiemelkedőnek tűnik. Hihetetlen tárgyi tudást és fröcsögés mentesen ismeretterjesztő, amikor már éppen feladni készültem, hogy valamelyest tisztább leírást lássak. Sok történésszel persze nem tudok vitatkozni, de az lejön, hogy ha a sok nagy történész ennyire ellentmond egymásnak, akkor jó erős kétkedéssel kell fogadni mindegyiket. Azokhoz képest még Fisher Iván írása is figyelemre méltó, bár nyilván kicsit más a látásmódja, mint zenei zseninek.
  Andrew hozzászólása is briliáns, mint mindig.
  Viszont a demokrácia fel-felemlegetésével nekem is gondjaim vannak, mert valahogy teljesen értelmezhetetlen ebben a kontextusban.

 • Hazai Lámpa:
  “az Orbán-kormányok foglalkoztak először érdemben azzal, hogy külföldön a megítélés megváltozzon a magyarokról”

  Igen, ez a lehető legteljesebb mértékben sikerül is. 🙁 🙁
  Antall egykori külügyminisztere, Jeszenszky Géza – aki minisztersége idején ugyan egy jottányival sem volt jobb, mint ma Szíjjártó péter, de az utóbbi időben határozottan okosodni látszik (hja, úgy látszik, használt néki, hogy kiesett a politikából) – még oktatóként, 1986-ban publikált egy érdekes könyvet, a címe: Az elveszett presztízs: Magyarország megítélésének megváltozaśa Nagy-Britanniában (1894-1918). Úgy tűnik nekem, hogy Orbán külpolitája a fenti könyvben leírt folyamatot plagizálja, új, “Az eljátszott presztizs” címmel.

 • Tisztelt id. Kiss László! Kérem, töprengéseinél vegye figyelembe a történelmi tényeket. Pl. azt, hogy Erdély soha nem volt Magyarország része! Még a magyar korona birodalmához is csak néha, rövid ideig tatozott – bár néha szövetségese volt.
  HazaiL: “…az antant hatalmak rendkívül ellenségesek voltak a magyarokkal szemben,”
  Nahát! Vajon miért? Csak nem azért, mert a Monarchia adta a casus bellit a négy évig tartó európai vérengzéshez? Akkor az osztrákokat még jobban utálták: a teljes osztrák vezetésű Habsburg birodalmat fölszámolták. Szándékaik szerint úgy, hogy soha ne állhasson lábra Európában agresszor hatalom. Emiatt lett a Felvidék Csehszlovákia része – a Monarchia egyik legiparosodottabb része, az ásványkincsek miatt meg Erdély Romániáé.
  A német császárság se úszta meg: Keleten Lengyelország és Csehszlovákia harapott ki nagy darabokat (németajkú lakossággal), nyugaton Franciaország.
  A győztesek vak mohóságát sokan kárhoztatták – pl. Lenin, és az USA elnöke, Wilson is.

 • B79! Ezredszer. A magyar Tanácsköztársaság NEM TÁMADTA MEG se Csehszlovákiát, se Romániát!
  A 19 tavaszán átadott Vyx jegyzékben szereplő demarkációs vonalakat lépték át a cseh és román csapatok! Északon a miskolci-salgótarjáni ipar- és bányavidéket, valamint a tokaji hegyek egészét akarták megszerezni a csehek. A románok szerint meg a Tisza vonala a természetes határa nagy-Romániának. (Román sovénok ma is így tartják.)
  A magyar hadsereg a KuK vezetése alatt állt a háborúban is(közös hadügy). A Központi Hatalmak veresége után a KuK magyar seregtestek maradéka vezetés nélkül, szervezetlenül özönlött haza. Megcsömörve a gyilkolászástól, az éhezéstől, elkeseredve a hazai állapotokat látván.
  A Károlyi kormány nem vállalhatta a Vyx jegyzékben szereplő, az ország kétharmadát, a magyar népesség harmadát az utódállamoknak ítélő béketervet. Így vette át – adta át? máig vita tárgya – a kormányzást a kommunisták vezette tanácskormány.Ami azzal szembesült, hogy a román csapatoknak eszük ágában sincs visszavonulni a Vyx jegyzékben megjelölt határokra. A szlovákok a szlovák Tanácsköztársasággal igyekeztek megteremteni önálló államukat, amit a csehek nem néztek tétlenül. De nem álltak meg a Felvidék déli határainál: Miskolcot, Balassagyarmatot vívták már, amit az Antant tétlenül nézett.
  A tanácskormány nem tehetett mást: hadsereget szervezett a határok megvédésére. Volt olyan illúziójuk, hogy a szlovák tanácskormánnyal szövetségben akár a Vyx féle határokat is módosítani lehet a lakosság etnikai összetételét figyelembe véve. Esetleg Szovjet-Oroszország segítségével, amelynek kormánya rablóbékének nevezte az Antant diktátumát.
  A magyar tanácskormány hadserege ezért indult észak felé, ahol a jórészt munkásszázadokból álló csapatok jelentős sikereket értek el – mindenütt visszaszorították a cseheket az ANTANT ÁLTAL KIJELÖLT HATÁROKRA!
  A profi katona, Stromfeld Aurél vezérkara már a román csapatok kiszorításának tervein dolgozott, amikor az Antant azt ajánlotta: ha megállítják a magyar vöröshadsereget a demarkációs vonalon, visszatessékelik a románokat a Tiszántúlról.
  A magyar tanácskormány megállította a csapatait 19 nyarán – az Antant csak 1920 nyarán, a békefeltételek aláírása után. Miután 19 augusztusára a magyari urak elvégezték a piszkos munkát – megbuktatták a tanácskormányt. (Nem tudom, Kövér László nagypapája, aki vöröskatona volt, hogy úszta meg. Nyilván forog a sírjában, hogy unokája, aki bőven kaszált a nagypapa vöröskatonai múltjából, hogy képes a nemzetrontók élére állni.)

 • Gabriel igen, ezeket a kérdéseket a trailer készítőinek fel lehet tenni ha szőrszálakat akarunk hasogatni. De mivel ez trailer sőt pilot, így ebben nem foglalkoztak mindennel, esetleg az igazi filmben fordítanának időt és energiát a zöld fákra is.
  De remélem így már Bendegúz nem hiszi azt, hogy az a fenti kép az valóság. Talán.

  A trailerről pedig sok helyen van írás, egyet beillesztek: https://nullahategy.hu/kiszaradt-duna-es-kiurult-pesti-utcak-ijesztoen-eletszeru-fikcio-ez-dvna/

 • Boda Marcsi
  2020 június 6
  2:28 du.

  “Trianoni “megállapodás”…a magyaroknak valóban tragédia volt,aki ezt tagadja az NEM MAGYAR!!!” írja Ön.

  Ez érdekes gondolat. Én magyar vagyok, és Trianon igazságtalansága fáj, mert az etnikai tömbön túlmenvén szabdalták szét az Országot.
  DE ha úgy vesszük akkor Trianonnak köszönhetem az életemet és vagyunk így sok százezren, hiszen csak Trianon után azonnal 400 ezer magyar migrált a csonka honba. Ha nincs a békediktátum és Erdély azóta is Magyarország része lenne háborítatlanul, akkor a felmenőim soha nem hagyják el Székelyföldet félve a román terrortól, és nem vándorolnak heteken át gyalog Magyarországra, így Édesanyám nem találkozott volna soha sem Apámmal, és én pedig meg sem születek. Tehát a trianoni döntés nekem az élet. Anélkül biztosan nem léteznék.

  Viszont végtelenül szomorú vagyok, hogy ott Hargita megyében a nagyszüleim háza, őseim faluja egy másik országhoz tartozik, és mint magyarság összességének ez tragédia, akkor is ha a történelmi Magyarország egész területén több volt a nem magyar mint magyar, és kiváltképpen Erdély mindig is egyfajta autonóm terület volt (vajdaság, fejedelemség) a Magyar királyságon belül is.

 • hazai lámpa
  2020 június 6
  4:52 du.

  úgy tűnik, egyetértünk az amit én röviden említek a beírásom végén (azaz visszavezettem kizárólagosan gazdasági okokra sok szájtépést) azt te részletezed…

  még egy megjegyzésem van: nagyon egészséges lenne (hahaha ha nem lenne a hatalmas kapzsiság a 22 es csapdája törvényre emelve?) egy sokkal kiegyensúlyozottabb világgazdaság végső soron magyarország azon többség ….(ide nagyon csúnya jelzőket képzelj) része amely -egyszerű szavakkal mondva- ki van fosztva és alamizsnát kap

  dehát a szocializmus ki lett kiáltva bűnnek (még senki sem magyarázta meg…talán nem is képes rá?) és Marx törvényei a gazdaságra számszakilag igazolódnak percenként a gulyás kommunizmus vagy hogy becézték anno az egy sokkal egészségesebb berendezkedés volt mint a világ mai “demokráciáéi”

  mondat végi pont! de majd jön gábriel, meg a többiek és “meg fognak bírálni”

 • Ma már tudjuk hogy párisi békekonferencia célja Magyaroszág megsemmisítése volt, amit Vyx alezredes jegyzékében közöltek…
  – Ha a békekonferencia gonosz és embertelen határozata valósággá válhatott volna, akkor Magyarország megsemmisült, Budapest pedig megfulladt volna. A megszálló hadseregek új határai és Budapest között mintegy negyven kilométer körzet maradt volna szabadon és erről a kis darab földről lehetetlenség lenne élelmezni a kétmillió lakosú
  fővárost. Az entente rendelete szerint a semleges zónát tiz napon belül kellett volna kiürítenünk a felhalmozott hadianyag hátrahagyásával és azt is követelte, hogy a jegyzék tudomásulvételéről azoonal választ adjunk.
  – A kormány és Károlyi gróf nem vette tudomásul az entente jegyzékét és kinjában azonnal lemondott.
  – Itt nem volt szó a magyarok bűneiről, vagy szomszédaink mohóságáról egyszerűen a szovjetorosz várható terjeszkedés ellen egy ütköző zonát kívántak létre hozni a terűleteinkkel jutalmazott lojális új államokból, ahol mind késöbb kiderűlt egy maradék Magyarország plusz gondot okozott volna, – mind a mai napig…

 • talalom
  2020 június 7
  4:31 de.

  Tisztelt id. Kiss László! Kérem, töprengéseinél vegye figyelembe a történelmi tényeket. Pl. azt, hogy Erdély soha nem volt Magyarország része! …” kérem szépen ez egy hamis állítás… később bővebben kifejtem!

 • talalom
  2020 június 7
  4:31 de.

  Talalom, jó példákat hozol föl, mint mindig. Érdemes erről beszélni, hogy a Monarchiát miért szedték szét. Te ugye baloldaliként teljes mértékben a Jászi Oszkár álláspontját vallod, aki szerint a Monarchia menthetetlen volt. Csak éppen Jászi Oszkár nem Csehszlovákiában meg Jugoszláviában gondolkodott, hanem Duna menti föderációban vagy ilyesmi …

  Mindenki ismeri a korabeli viccet:
  – Jó napot, Masaryk vagyok.
  – Én nem bánom, hogy ma szarik vagy holnap szarik, de úgy pofon vágom, hogy beszarik!

  Na, a viccben elhíresült tiszteletreméltó cseh politikus és a kollégája, Edvard Benes híres emigráns politikusok voltak. Ők is folyamatosan az mellett érveltek, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia a népek börtöne.
  Csehország akkoriban elég jól állt gazdaságilag, és a Monarchián belül kedvezményesen terítették a cseh üveget meg egyéb iparcikkeket. A csehek képviselve voltak a birodalmi parlamentben, ahogy a többi kisebbség is.
  Természetesen önálló külügy és hadügy egyik tartományban se létezett, mert az közös volt a Birodalomban. Ezért hívják emigráns politikusoknak azokat, akik saját szakállukra politizáltak külföldön.

  Lényeg, ami lényeg, hogy a Monarchiában sok volt a szláv kisebbség, akik ráadásul a demokratikus jogokat megkapták (nem úgy, mint a Magyar Királyságban). Egyedül ez nem volt meg, hogy önálló nemzetközi politikát folytassanak. Elhitték vagy elhitették az antant vezetőivel, hogy ők át tudják venni a Monarchia szerepét a térségben.
  A Felvidéken közel sem volt olyan fejlett a modern ipar, mint Csehországban. Többek között azért kellett nekik a Felvidék, mert ott mentek a vasútvonalak, amin később a hadsereget szállíthatták.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

 • slapaj
  2020 június 7
  8:31 de.

  Én úgy tudom, hogy a békekonferencia megosztott volt, és fél Európa átrajzolása volt a céljuk, nemcsak Magyarországé. A franciák voltak a leginkább érdekelve a régióban, és ezért az ő elképzelésük valósult meg.
  Viszont az angolok nem engedték, hogy a kisantant összes követelését kielégítsék, és ennek köszönhetően maradt a mai Magyarország.

  Ha az akkori magyarokat megkérdezték volna, szerintem azt mondja a többség, hogy vigyék nyugodtan Budapestet, csak a többit adják vissza! Pest akkor is egy vízfej város volt, ami elszívta a levegőt a vidéktől.

  A Monarchiában a sok szláv kisebbség egy német vezetésű országban élt, viszont a kelet-európai országokban nagy német lakta területek voltak. A németek évszázadokon keresztül vándoroltak Keletre, és ott megtelepedtek összefüggő területeken.
  Az antantnak nem volt érdeke, hogy egy nagy német vagy orosz befolyási övezet jöjjön létre a régióban. Anglia és főleg Franciaország akarta ezt a területet megszerezni befolyási övezetként. Épp ezért az antantnak az volt a célja, hogy a Monarchia helyét olyan egység vegye át, aki ellenáll a két nagyhatalomnak a térségben. Ha ügyesebben politizálnak az osztrákok vagy a magyarok, ők is szóba jöhettek volna. Viszont az emigráns nemzetiségi politikusok vajon büszkék lehetnek a teljesítményükre?
  Egyedül Jászi Oszkár merte megírni az amerikai emigrációban, hogy soha nem gondolta volna, hogy megbánja a Monarchia felbomlasztását …

 • Kővendég
  2020 június 7
  4:20 de.

  Az első Orbán-kormányok idején még nem lehetett tudni, hogy milyen irányt vesz a fidesz politikája.
  Viszont, aki kicsit is ismeri a fidesz történetét, az tudja, hogy hány 180 fokos fordulat volt már a párt irányvonalában. Valszeg, még a mostani se utolsó.

  A könyvet nem ismerem, de hitelesnek tűnik, amit a címben írnak. Nagyon népszerű könyv manapság a témában az Alvajárók egy angol-ausztrál szerző tollából. Teljesen más szemlélettel nézi az akkori nagyhatalmakat, mint a kortársak. Ti. nem a vesztesek rosszak- a győztesek jók szempontból nézi az eseményeket. A Monarchiáról elég korrekten ír. Csak a magyarokat intézi el egy fél mondattal, ráadásul igen negatív véleményt ír, sőt téves adatok alapján. Pedig ez egy komoly tudományos munka.

 • Rodeo11
  2020 június 7
  8:02 de.

  Biztos, hogy a marxizmus sok mindent megoldott volna, legalábbis gazdasági téren. De voltak más elképzelések is, pl. a Keynes már ott ült a párizsi békekonferencián, de senki nem hallgatott akkor a közgazdászok bírálatára.
  Végül az 1929-es világválság után megfogadták a tanácsait, de sajnos csak az USA-ban, és ott is csak részlegesen.

  Az a baj, hogy a közgazdaságban az ilyenek a kívülállók, és nagyon ritkán jutnak el a nagyközönséghez. Vagy ha eljutnak, akkor kizárólagosan egy elméletet előre tolnak, és egy az egyben meg akarják valósítani. De inkább az a jellemző, hogy hitelteleníti őket a többi közgazdász.

 • slapaj
  2020 június 7
  8:31 de.

  Még szerencse hogy
  jött Kún Béla és az ő Vörös Hadserege
  és Magyarország megmaradt akkorának, amekkora
  most is.Hálából tiszteleted trágyái kivégeztek negyedmillió jómagyarembert mert úgy gondolták közük volt ehhez az akcióhoz.

 • hazai lámpa
  2020 június 7
  10:44 de.

  Mert az USA akkor még
  nem látta át a helyzetet.
  A Második Vilháb után a franciák
  ugyan “odekéreddzkettek” a Három Nagy
  asztalához, de beleszólásuk szerencsére
  nemigen volt a dolgokba.Ezért lett egységes Nyugateurópa.
  Ha a soviniszta franciákon múlt volna minden marad a régiben.

 • Boda Marcsi
  2020 június 6
  2:28 du.

  Mit okoskodsz idióta
  semmit nem tudsz Trianonról
  csak járatod folyton a lepcsest

 • Andrew_s
  2020 június 6
  9:29 de.

  Totál igazad van
  csak éppen az a bökkenő
  hogy a népesség 30 százaléka
  (a Bodák,a Slapajok,Hazzayk stb) úgy
  buknak ezekre a mesékre mint gyöngytyúk a takonyra.

 • HAZAI LAMPA;

  “Sok cikket olvasott..”
  Olvasott valahi valamit ami nem valami, de fokent sajat erdeket hirdette?????

  Ismernek meg a regi magyar koz-mondast, hogy; “minden szentnek amagafele hajlik a keze”??????

  Az magyarul azt jelzi, hogy meg a szenetek is a sajat erdekeiket vedik es terjesztik.

  Hasonloan minden nemzet,allam, orszag vezetoinek a torvenyes es eskuft kotelessegfe azt tenni.

  Azt olvasta ma is azokban a cikkekben !!!

  De a teny, mondjam hogy valosag, minden eggyezmenyek, kerskedelmi vagy barmi, de meg a hazssag is ket felek kozos megeggyezeset jelenti.

  Az teny, hogy mivel a US tull sokaig az importokat adoztatasok nelkul engedte, a US sok millio munkalehetoseget es jovedelmet vesztett ugy az europai, kinai es minden mas nemzetek portekainak vasarlasaval.

  A politikusokat vilagszerti valaltok konnyen lekenyerzik.
  Pelda, Biden fianak Ukrajna 2.5 millio US dollaros fizetest nyujtott csupan nevet jasznalni.
  Kinai Banak meg 1.5 billio dollaros kolcson biztositasat.

  Hasonloan a “lobbyst”-ak penzert lekenyernek barki erkolcstelen politikust. Az mindennapi esemeny.

  Trump vegre letette a labat, de minden vonalon ellenzekekbe utkove. Mindenki vedi erdekeit!
  Azert sikertelen terveinek vegrehajtasaval.

  Nem is elmitve, hogy Europat 1945-ota a US vedelmezte.
  Az nem kevesebb mint 100 billio US $ evi koltseg volt.
  Most Trump serkenti a EU-t sjat erdekeit vedeni, s kezdi kivonni US egysegeket.
  Miert nem hajlandok az europaiak a sajat vedelmukre ???

  Magyarorszag buza-termelese a vilagpiacon jelentektelen mennyisegu.
  Canada, Ausztralia, US, Brazil es ma meg Orosz is (3/4 evszazados gabona hianyuk utan) elarasztjak a gabona piacokat.

  A maguk gazdasagi problemai, a sokak kozott, hogy agrar-iparuk elmaradt.
  Keptelenek feldolgozni termekeiket, tarolni, szetosztani, szallitani es a leheto leg-magasabb jovedelemekert arusitani kulfoldon.

  A felevszazados szoccialis kozgazdasguk Moszkva utasitasi alapjan a nehez-ipar kialakulasat kenyszeritette.
  Minden lehetoseguk es nyersanyag hianyaik ellenere is kenyszeritette Moszkva. (“Nem res, hanem eros bastya a beke frontjan?. Emlekezne arra???)

  Ma azok mind (Csepel,Diosgyor,Dunapentele, stb.)rozsadsodnak semmive lenni.De a nemzet energiaja, kepessege es minden lehetosege abba lett vesztessegge valni.

  Ma a lakossag zomei penztelenek, toke-keptelenek. Valamikor a kisiparos lehetosege nyujtott azt.
  A szocialista allam-kapitalista totaliranizmus azt mind tonkre tette, sot semmive es lehettlenne tette.

  Azert ma kormanyuk idegenek hatsoreszeit nyalja a befekteteseikert.
  Maskeent a magyarok millio munka-nelkulliek lennnek.

  Mint gyakran kritizalom a jelen kormanyuk anyagi vesztegeteseit es a rem magas adoikat, ami megtagaja a lakossag anyagi elorehaladasat. Toke-kepesseget.

  De vannak itten tobben akik a “Marxista kozgazdasag tudomany” elkepzeleseinek ostoba valotlansagait hirdetik mind a mult kudarcai ellenere is.
  Na ,hat mifele lehetosget nuithatna majd az ????

 • hazai lámpa
  2020 június 7
  11:19 de.

  te bizonyosan ismered a b.pesti egyetemisták egyik viccét:

  milyen foglalkozása van Istennek?
  Orvos: bizonyosan mert az élettelenbe életet lehellt
  Mérnök: bizonyaosan mert a káoszból rendet
  Közgazdász: bizonyosan, mert különben ki teremtette volna meg a káoszt!!!

  erről ennyi is az én hsz -em keynesiánizmus hát csak izma nincs… meg az anyagi érdekek elferdítenek mindent a “hongatyák” fejében ahol persze az agy helyén egy $ van!!! (mármint amivel őket korrumpálják, minél jobban annál jobban szavaznak)

  marad Marx

 • talalom!

  Erdély 1003-tól a magyar királyság része volt…..jobb ha tőlem tudja!
  Jóval később jött Trianon…..
  Aki ennyire buta és tájékozatlan az minek is ír?azért,mert egy antimagyar…!

 • talalom;
  Kerem mardjon a valossaggal.

  Soha NEM urtam hogy Kun Bela hadserege megtamadta Romaniat.

  Csupan hogy Kun Bela fenyegette es igerte a magyroknak katonai eroszakkal vissza-foglalni mind a Trianoi teruleteket.

  Az mind haduzenet volt azoknak.
  De megtamadtak a Cseh-szlovakokat. Sot Kun Bela egy kis felvideki reszen meg allitolagos Cseh-szlovak nep-allamot is hirdetett.

  Nem VOLT hatar demarkacio, Erdely hatar nem lett valosag.
  Mert a Vyx javaslatot a magyarkormany visszautasitott meg targyalni is azon.

  Vyx Erdely hatarvonalt remelte megallapitani.
  Egy atkozott Francia tiszt a magyarok erdekeben, amot maguk a magyarok visszautasitottak, s atkozzak azt aki javukat ohajtotta szolgalni.

  De Kun Bela agressziveitasara a roman hadsereeg egyszeruen megszalta Magatorszagot.Gyor-ig volt amegszallasuk.
  Elsokben, az Erdelyi hadosztalyt a Roman elonyomulas felszamolta. “Hos Aural”-juk a romanoakat meg lassitani sem volt kepes.

  Csupaon a maguk altal atkzott Antant ami politikai nyomasaval sikerskedett a Roman hadak visszavonulasara.
  Horthy kepes volt atvenni es torvenyes allamigazgatast letesiteni. A szovetsegesek (Antant) elfogadta azt.

  Semmi mas lehtoseg nem letezett.
  Kaosz, verontas es Roman katonai megszallas.
  A Romanok teljes hatalamat celoztak a Roman-Magyar monarchia letevel a roman kiraly uralma alatt.

  Igen, mind a szomszedos nepek kepesek voltak minden problemak es ver-ontas nelkul nemzeteik es allmahatlmuk alakitasara es megszilarditasara.

  Barmenyyi is Maszarik-ot is ismeteltek, a magyar keptelen volt meg arra is. Persze minden mindeg valaki masnak a bune!!!

  Azzal az ostobasaggokkal foglalkak el elemiket, azert keptelenek a valosagot belatni es cselekdni a szuksegletek alapjan !

  A “Szoviet Tanacskoztarsasag” egyszeruen semmive valt, Kun Bela megszokott.
  Crimiaban folytatta tomeg-verontasait, amiert Sztalin vegul kivegeztette.

 • A kedves Mindenkiknek:
  Sajnos a”Milyen a jó város”című cikk bezárult. Fontos lenne, hogy Budapesten is vigyázzanak,hogy ne lehessen légszennyezés.Végül is egy világváros,ahová még én is némelykor ellátogatok.Szeretek a Gellértbe,a Szecskába,Hajdúszoboszlóra,Hévízre vagy akár színházba is járni.Persze csak turistaként.A pénzemért teljes ellenértéket kapok.Sajnos ebben a szentkoronás időben erre nincs lehetőség.A hátralevő 37 évemben még lesz erre is alkalom.

 • Hazai Lámpa:
  “vagy a német vagy az orosz uralkodik ebben a régióban, amióta nincs a Monarchia. Vagyis senki nem vette át az Osztrák-Magyar Monarchia szerepét a térségben.”

  Kissé másképp fogalmaznék, mondjuk úgy, hogy 1918 óta a régió facto vagy német, vagy német, vagy orosz érdekszféra, befolyási övezet. (Jelenleg kivétel Lengyelország és Románia, amelyek inkább USA befolyási övezet lehnének, ha az Egyesült Államoknak egyáltalán volnának a régióban komolyabb érdekei, s azok érvényesítéhez lenne akarata és képessége. Az USA utolsó ilyen próbálkozása Szerbia 1999 évi NATO bombázása volt, ami mögött szerintem nem annyira a koszovoi albánok védelme húzódott meg, mint sokkal inkább “baráti és gyöngéd figyelmeztetés” Németország felé, hogy az USA nem szeretné, hogy az egész Balkán német érdekövezet legyen.)

  Ami a Habsburgok keleti birodalmát, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiát illeti, külső funkciójának fontosságát nyugat-európai szempontból szerintem már az 1877-78-as orosz-török háboruk eredményeként nagyrészt, majd az Oszmán Birodalom első világháborús vereségével teljesen elveszítette, fölöslegessé vált.

  A Monarchia népeinek szerintem viszont bőven lettek volna közös belpolitikai érdekei, amelyeket azonban az egymás közötti történelmi ressentimentek folytán nem tudtak, de nem is akartak érvényesíteni, épp ellenkezőleg; pár éve egy konferencián egy német történész a Monarchia belső viszonyait egy olyan társasházhoz hasonlította, amely tulajdonosainak, lakóinak
  lettek volna közös érdekei, de a belső ellentéteik erősebbnek bizonyultak, s így általában inkább örömmel fogadták társasház széthullását, vesztét.

 • T.Geyza Úr!
  – Tudom, hogy a Trianon témában, otthon vagy mint az akadémia tagja, mint pilóta, mint a pártállam elvetélt csírája, kiselejtezett TV szerelő stb.
  – Kérem, a továbbiakban ne kóstolgasson engem egy a magánytól aberrált, blogtárs aki maga is egy – egyszemélyes csőcselék !

 • id.Kisszél a s László:
  “de le is mond hazájának területéről…furfangosan tálalva az ott élő idegenek jövevények melyet a magyar mindig támogatott Aés hagyta kultúrájában és vallásában élni….”

  Kikről, miféle “idegen jövevényekről” (kik ezek?) beszél a szerző, akiket a “magyar” mindig támogatott, és hagyta kulturájában … élni? Miről beszél a hozzászóló? Talán a szlovák nyelvű iskolák tömeges megszüntetéséről? Vagy a szerb választási körzetben megválasztott szerb nemzetiségű magyar alsóházi képviselők elleni büntető perekről, amiért egyszer szerbül szólaltak meg? Az élesdi csendőr-sortűzről (1904) vagy a csernova csendőrsortűzről (1907)?

 • Elnézést, elírtam a címzést; természetesen id. Kiss László hozzászólására reagáltam.

 • “Ma már tudjuk hogy párisi békekonferencia célja Magyaroszág megsemmisítése volt,”
  Kedves Slapaj! 100 évvel ezelőtt a győztes Antant jobbára azt se tudta, hogy létezik Magyarország. Számukra Európa utolsó állomása Bécs volt,amin túl csak valami zavaros világ létezett, amit barbár, egymással is örökösen csatázó népek laknak, civilizációnak, kultúrának nyoma sincs. Úgyhogy ők a Habsburg birodalmat akarták feldarabolni.

 • Rodeo11
  2020 június 7
  1:55 du.

  Én bölcsész vagyok, de egyáltalán nem ilyen körökben mozgok. Csak a szüleim kívánságára tanultam tovább, sajnos diplomát soha nem szereztem.

  Ami Marxot illeti, gazdaságilag biztos sok ötletét be lehetne vezetni vagy továbbgondolni. De nem hiszem, hogy a társadalmi elképzelései megvalósíthatók, pl. a vallás megszűnik, ha nem nyomorognak többé az emberek.
  Az elnyomott osztályok nevében már sok városi értelmiségi előadta az elképzeléseit, de sajnos még nagyobb elnyomást hoztak magukkal. Ugyanis ha nem tartja be az elnyomott a könyvben leírtakat, akkor ő a hibás, nem az elméletalkotó.

  Mondom ezt úgy, hogy soha nem olvastam Marxtól egy sort se, csak ismerem a magyar viszonyokat. Sok, nagyon sok megaláztatást és kioktatást kellett eltűrni a parasztnak a kommunistáktól, főleg a városi értelmiségtől és munkásságtól. Mindenféle parasztnak, nem csak a gazdagoknak.
  Rengeteg vidéki fiatal elkallódott vagy lelkileg tönkrement, miközben az a rendszer állítólag a parasztokat is képviselte. Aki nem kallódott el, annak teljesen el kellett felejteni a múltját, az identitását.

  Tökéletes film erről az Oldás és kötés Jancsó Miklóstól, pedig nem kedvelem a filmjeit. Van benne egy jelenet, ahol a főszereplő Latinovits Zoltán az ökröket próbálja hajtani, ahogy gyerekkorában tette, de azok csak az apjára hallgatnak. Ez sok mindent elmond.

  Nem hiszem, hogy mindez csak rosszindulatból történt, de a tévedés ugyanolyan káros lehet másokra nézve. Vélhetően ez a gyökerét vesztett helyzet is oka volt, hogy a vidéki népesség képtelen volt a rendszerváltáskor az érdekeit képviselni. Senki, de senki nem volt a politikusi palettán, aki azt mondta volna, hogy a tsz-eket meg kellene tartani. Az emberek mentették a kis motyót, ami érthető, de azt senki nem gondolta, hogy 30 év múlva itt áll a nagy többség, mint a Földnélküli János.

 • slapaj
  2020 június 7
  4:23 du.

  Te akkor vagy a legundorítóbb
  amikor udvariasnak akarsz látszódni

  (Idézet a Macskafogó c. örökzöldből)

 • Kővendég
  2020 június 7
  4:38 du.

  Már bocsánat a belekottyért, de ezek inkább jogi ügyek, jogi, rendőri túlkapások.

  Amit nem felejt az ember, az a gúnykacaj, a megaláztatás, az igazságtalanság. Mikszáth Kálmán regényei tele vannak a korabeli emberek sokféle konfliktusával, és nem úgy, mintha a magyar urakat védené a szerző. Ez a fenti társasház hasonlattal is leírható.
  A legtöbb regénye a Felvidéken játszódik, ahogy Margitka is írta a másik topikban. Jellegzetes szereplői a begyöpösödött magyar főúr, a kapzsi polgárság és a revansra vágyó szlovák értelmiség.

  Beszterce ostromában Klivényi, az írnok azzal bosszantja a tót urakat, hogy elhúzatja a Szvatopluk nótáját az ablak alatt. Máshol a magyarokat csak kihasználják, mert miközben panaszkodnak rájuk, sokan csak az ő pénzükből élnek. A polgárság mihelyst jobb helyzetbe kerül, ugyanolyan elnyomó és igazságtalan, mint a nemesség stb.

 • Aszongya ez a Slapóca hogy
  idézem “ne kóstolgass engem” Hát..semmi
  akadálya annak ! Ne írjon többé baromságokat.
  Ennyike . S meg van oldva ez a mi-hatalmos problémája.
  Hogy nem tud rágyönni magától..látszik hogy kicsinyég butuska

 • gyuri10
  2020 június 7
  3:08 du.

  Szegény Magyarország.
  Már mindenfélék tapodták a földjét.
  Talán majd a te mocskos bakkancsodat is elviseli valahogy.

 • SOB*
  Ahogy így elnézegetem az irományaidat,
  te is azok közé tartozol akik, ha úgy alakulna,
  szívesen aprópénzre váltanának egy darabot a Hazából.

  *SOB = Slapaj of BájjerZs

 • hazai lámpa
  2020 június 7
  6:37 du.
  azt olvasom ki soraidból, hogy kettőnknek kétféle és majdnem homlokegyenest ellentétes tapasztalataink vannak ugyanarról és nem akarlak meghazudtolni(SIC)…;

  mert például nekem is feláll a szőr a hátamon Jancsó Miklóstól, és utálom… ő is azok közül való akiket nem kellett volna celluloid közelébe engedni de noteszt sem adtam volna a kezébe pláne nem ceruzával… utólag kiderült róla is mennyire szűklátókörű volt és azt a kis morzsányi akármit hogyan fújta fel Galaktikusra(SIC)

  namost megismétlem korábbi szavaimat: az 1965-1985 közötti időszaknál jobb nem volt Magyarország történelmében… olvass Marxot nem olyan nehéz csak ha a lábadra esik

  és keress magad választ arra, hogy a Tätcher látogatás után miért gyorsult fel az aknamunka a KGST teljes szétverésére…én most nem akarok itt “antallozni” mert nem volt egyedűl hüje aki elhitte (na… szóval azt amit még ma is csak hisznek és sohasem fogják tapasztalni ez is monoteisztikus a MINDENHATÓ betette a lábát és nem akarja kihúzni, pedig jó lenne utána becsukni az ajtót

  majd most olvasd gábrielt erről, ha ezt a Cenz Ura beengedi, és a gábriel elolvassa: sikítófrászt kap tőle (de szeretném olyankor látni a tükör mögül)

  üdv.

 • Kővendég
  2020 június 7
  4:20 du.

  Én azt írtam, hogy a Monarchia nem vesztette el a funkcióját, hanem hogy nem tudott megfelelni a funkciójának. Ennyiből jogos volt a megszüntetése. Viszont miközben megszüntettek egy közép-európai nagyhatalmat, nem állítottak a helyébe hasonlót. Vagyis amit állítottak, kisantant országok, az megszűnt pár évtized alatt.
  Ez nemcsak azért káros, mert a gazdasági együttműködés helyett elzárkóznak egymás elől az országok. A külföldi piacokon egymással versengenek a vásárlókért stb. Ráadásul egy ilyen helyzetben bármely nagyhatalom játékszere lehet a régió, aki oda gátlástalanul be tud nyomulni. Csak szerintem hipokrita dolog, hogy valahol összekavarjuk a dolgokat, aztán hangosan siránkozunk, hogy a kelet-európaiak miért szolgálták ki a náci németeket, aztán a kommunistákat, meg még a jövőben ki tudja kiket?

  Ormos Mária teszi föl a kérdést: a Monarchia miért lépett be a háborúba? Igazából semmi haszna nem származott belőle, hogy a németek oldalán harcoljon. Az lett volna az érdeke, hogy jóba legyen a nyugatiakkal. Ráadásul mindenki tudta vagy sejtette, hogy a korhadt birodalmat szét fogja robbantani egy vesztes háború.
  Az Alvajárók könyvnek például hasonló a végkövetkeztetése a marxistákéhoz, annyiban, hogy hamis célokért folyt a háborúskodás. De az angol szerző szerint az európai arisztokrácia csukott szemmel, alvajáróként vezette bele a népeket egy olyan háborúba, aminek nem mérték föl jól a következményeit. Nem mondja ki a könyv, de igazából az látszik, hogy a Monarchia vezetői nem voltak abszolút háborúpártiak, de mindenképpen a leghülyébbek a sok hülye között.

 • KOVENDEG:

  Igen csodalkozom, hogy mi alapon almodtad elkepzelsedet, hogy “ha a USA-mak lenne erdeke” stb.???

  A US-nak SOHA NEM volt semmifle hoditasi erdeke.
  Fuggetlenseguket sikeres megszereztek, s vegte Anglia elismerte fuggetlenseguket.

  Az 1812-es haboru US haduzente alapjan tortent, de mas megoldas nem letezett akkor.
  Az Angol Tengereszeti hadak a tengereken elfogtak a US kerskedelmi hajokat es kegenmysegeit mint Angol szokevenyekkent elrabnoltak es kenyszeritetek az Angol hadtengeresztben szolgalni.

  Anglia a haborut vesztette, s aztan az nem tirtent tobbe.
  Minden mas katonai kozbelepesek onvedelmi eredetiek.

  Vannak US protectorate (US vedelmi teruletek) ,Puerto Ricco, US Virgin Island (St,Croix, St.Thomas, St,John es American Samoa a vilag masik oldalan.

  Mind US allampolharsagot elvezznek.
  Purto Ricco folyamodott US tag-allam lenni, de a US Congress nem fodgat el.

  A Miloshewitch alatali fajirtasokat az europaiak csak tapsoltak.
  Senki nem volt hajlando egy szot sem szolno.

  A Szerb fajirtasok elleni akcio NATO muvelet volt, de US legierore szorult a mivelet. A nemet legoero meg Ursula Van der Layen vezteese alatt nem volt kepes mukodo gepeket kiallitani.

  A US vedi Europat 1945-ota. Csupan jotekinysagbol, nem ohajtotta volna Szoviet megszallast.
  Most majd kenyszerulnek sajat vedelmukre.

  US SOHA nem hoditott teruleteket, SOHA nem kebelezett be masok hazajat.
  A US volt megszalva idegen hadak alatal, sot meg a Feher Haz is volt le-egetve.

 • Slapaj:
  “Ma már tudjuk hogy párisi békekonferencia célja Magyaroszág megsemmisítése volt,”

  A békekonferencia célja Németország komoly meggyengítése volt. (Ez rövid távon sikerült is, hosszabb távon nem.) Ehhez kapcsolódóan a Sixtus-ügy – nagyon röviden: https://mult-kor.hu/cikk.php?id=8554 – kirobbantását követő német és osztrák-magyar szoros hosszú lejáratú katonai-politikai és gazdasági szerződés megkötését követően, 1918 nyarán alakult ki az Antant álláspontja az Osztrák-Magyar Monarchia megszüntetéséről, az akkor még nem létező Csehszlovákia hadviselő félként történő elismeréséről, és ezzel együtt az un. utódállamok (köztük az önálló Ausztria és a tőle független, önálló Magyarország) létrehozásáról.

 • Javítva:
  …független, külpolitikailag, nemzetközi jogilag is önálló Magyarország…

 • Hazai Lámpa:
  „Én bölcsész vagyok, . Csak a szüleim kívánságára tanultam tovább, sajnos diplomát soha nem szereztem.”

  És most? Nincs kedve utólag megpróbálni pótolni?
  Talán beszámítanának valamit a korábbi vizsgáiból is. (Persze, ahogy a magyar kapitalizmus fejlődik, a felnőttek tanulása egyre nehezebb, de azért ma még mindig nem teljesen lehetetlen.)

  Hazal Lámpa:
  „Ami Marxot illeti, gazdaságilag biztos sok ötletét be lehetne vezetni vagy továbbgondolni.”

  Marxnak tudtommal nem volt túl sok gazdaságpolitikai ötlete, ahogy ő írta: „Nem szándékozom recepteket adni a jövendő lacikonyhája számára.” Ilyen gazdasági ötleteket talán inkább a mai és a tegnapi szociálpolitika reformereknél, és nem 0 majd 150 éve halott szerzőknél lehetne keresni. Marx megkísérelte feltárni a saját korának gazdaági-társadalmi tendenciát, volt amit több, volt amit kevesebb sikerrel. Megállapítása között vannak, melyek szerintem ma is helytállóak, vannak, amelyek már a abban a korban sem voltak ilyenek, és vannak, melyek annak idején helytállóak voltak, de mára túlhaladt rajtuk az idő.

  HL.:
  “De nem hiszem, hogy a társadalmi elképzelései megvalósíthatók,”

  Marx társadalmi elképzelései közül eddig semmi sem valósult meg, ezek ma általában eléggé utópisztikusnak tünnek. Ám hogy az Ön kedvenc történészétől, néhai Ormos Máriától hallott mondatot idézzem: „Ha utópiák nem lennének, még mindig a fákon ugrálnánk!”

  HL.:
  “pl. a vallás megszűnik, ha nem nyomorognak többé az emberek.”

  Ezt, így én se hiszem.

  HL.:
  “Az elnyomott osztályok nevében már sok városi értelmiségi előadta az elképzeléseit, de sajnos még nagyobb elnyomást hoztak magukkal.”

  Látom, nagyon haragszik a városi emberekre. 🙂 (Pedig pár emberöltő előtt majdnem mind falusiak voltak.) „A városi levegő szabaddá tesz” – tartották a kései középkorban, és volt is ebben valami.

  HL.:
  „Sok, nagyon sok megaláztatást és kioktatást kellett eltűrni a parasztnak a kommunistáktól, főleg a városi értelmiségtől és munkásságtól. Mindenféle parasztnak, nem csak a gazdagoknak.”

  Igy volt. És csak a kommunistáktól? Korábban nem? Ha jól emlékszem, a magyar Alsóházban az első un. „csizmás képviselő” Nagyatádi Szabó István volt, 1908-tól. És Ön meg tudná mondani, hogy ki volt és mikortól az első „kékgalléros”, munkás képviselő?

  HL:
  „Rengeteg vidéki fiatal elkallódott vagy lelkileg tönkrement, miközben az a rendszer állítólag a parasztokat is képviselte.”

  Biztosan így van, én inkább a művészvilágba bekerült paraszti eredetű fiatalok közül tudnék erre egy-két példát. Viszont sok példát tudnék mondani erre az egykor „kiemelt”, vezető beosztásba került „munkáskáderek” sorából. De Ön szerint változatlanul kellett volna hagyni az 1945 előtti quasi-kasztrendszert?

  HL:
  „Aki nem kallódott el, annak teljesen el kellett felejteni a múltját, az identitását.”

  Voltak, akik – fölkapaszkodv az uborkafára – elfelejtették a múltjukat. Viszont ami az un. „identitást” vagy micsodát illeti, arra nem tudok reagálni, mert nem tudom, hogy mit jelent.

  HL:
  „Tökéletes film erről az Oldás és kötés Jancsó Miklóstól, pedig nem kedvelem a filmjeit.”

  Aelyeket az interneten láttam – egy két kivétellel – kedvelem, természetesen az Oldás és kötést is.

  Hazai Lámpa:
  „Senki, de senki nem volt a politikusi palettán, aki azt mondta volna, hogy a tsz-eket meg kellene tartani. Az emberek mentették a kis motyót, ami érthető, de azt senki nem gondolta, hogy 30 év múlva itt áll a nagy többség, mint a Földnélküli János.”

  Igen, így van. Kovách Imre szerint ma a földbirtok-koncentráció nagyobb, mint a Horthy-korszakban volt. Ez – szerintem – még nem lenne baj, más fejlett országokban (USA, UK) is hasonló, vagy kisebb a mezőgazdaságban dolgozók aránya, mint Magyarországon: ami a nagy baj, és erre (legalábbis én) jelenleg semmiféle megoldást nem tudok, az bizonyos régiók falvainak elsősorban a munkalehetőség hiánya, a rossz és drága tömegközlekedés miatti tönkremenetele, az ország geográfiai értelemben is vett szociális ketté-háromfelé szakadása, ami ráadásul mindinkább fokozódik.

 • Bendeguz79
  2020 június 7
  10:56 du.

  grizi az ilyen mértékű ócska propaganda már fáj! és ha nem propaganda (kétlem hogy nem az!) akkor olyan mértékű ignorancia ami kezelhetetlen…

  mondd, grizi tényekről és valóságról hallottál e valaha?

  hahaha

 • HL! “soha nem olvastam Marxtól” – hát ez látszik. Marxnak ugyais egyetlen “ötlete” sem volt, pusztán következtetéseket vont le. Nyilván a járási párttitkártól hallottál valamit harangozni.
  De, igen, sokan felemeltük a szavunkat a kárpótlási törvény ellen, ami abban a formában nemcsak a téeszek, hanem a falvak tönkretételét is jelentette. Aláírásokat gyűjtöttünk – hiába. Mentek a Torgyán után. Minket meg lekommunistáztak, hogy a “kolhozrendszert” akarjuk megőrizni. Tele volt a tévé idős emberekkel, akik könnyeztek, hogy “visszakapták őseik földjét”. Aztán meg panaszkodtak, hogy miért nem küldi a téesz ősszel a kukoricát az állatoknak, és hogy-hogy nem szántja fföl a földet, persze ingyen. Hát meglett a “csodás” vidék akarata…

 • GYURI;

  Ha Israelban elsz, miert nem inkabb nyujtasz valami ismertetoket hazadrol.
  A magyaroszagon elok talan elvezhetnek, sot tanulhatnanak is abbol.
  Inkabb mint Budapesti utcejaidat irni.

 • Bendeguz79:
  “A US vedi Europat 1945-ota. Csupan jotekinysagbol…
  …US SOHA nem hoditott teruleteket, SOHA nem kebelezett be masok hazajat. A US volt megszalva idegen hadak alatal,”

  Ha az ember turistaként, vagy 1-2 szemesztere vendégtanárként vagy vendéghallgatóként elmegy egy országba, akkor szerintem nem foglalkozik különösebben mélyen és részletesen a fogadó ország problémáival, azok nagy részét – ha nem nagyon szembetűnőek – szinte észre sem veszi. Ám ha valahol végleg vagy tartósan letelepedett, akkor egy idő után a befogadó ország társadalmi gondjait, problémáit sajátjaként érzékeli, törödik azokkal.

  Nos, Mr Bendeguz az a benyomásom, hogy nem amerikai, hanem magyar (nem azért nem amerikai, mert bevándorló – ez a legkevésbé se lényeges); hálás vagyok Önnek az itt sokszor előadott különös, általam másnál még soha nem tapasztalt elvakult US-nacionalista színjátékáért, melyen elég jól szórakozom. Az Ön itteni élvezetes előadásai szerint az US nem egyszerűen egy elégé türhető politikai berendezkedésű (bár ez iránt bennem bizonyos kétségeket vet fel, hogy egy kevés hiján 330 milliós ország 2016-ban csak épp Mr Trumpot vagy Mrs Hillary Clintont volt képes reális elnökjelöltként produkálni) többé-kevésbé élhető ország, hanem egyenesen Isten Állama, a hibátlan, tökéletes mennyország.

  Nos, ha esetleg kicsit megtanulna olvasni, észlelhetné, hogy nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államokkal: az 1999-es szerbiai bombázások helyes vagy helytelen mivoltában – amelyekkel kapcsolatban akkor a magyar baloldali és liberális értelmiség körében elég komoly vita folyt – sem foglaltam állást. De Önnel ellentétben, ahogy egyetlen más államot se, úgy az US-t sem tekintem a Földre leszállt mennyországnak, tudom, hogy megvannak a maga problémái – még ha azokat esetleg nem is ismerem részleteikben, nem is foglalkoztatnak különösebben mélyen és nap mint nap.

 • talalom;
  Nem hiszen hogy nem lenne tudataban valami magyarosza tortenelmi adataival. Mint allitja ,johu Erdely soha nem volt Magyaroszag ingatlan tulajdona.

  Hiszen itten is tobbszor lathato, es csatolt web-lapokon is hirdetik maguk az u.n. “regi-magyarorszag” terkepet, ami tisztan mutatja Erdelyt mind magyarorszag ingatlan resze. Nem latott volna egyett sem?

  A Franciaknak NEM colt semmi celjuk Magayrorszagot elpusztitani.
  A magyarok tettek azt rengeteg ver-aldozataikkal tenni.

  De a Franciak voltak az egyikeke akik hozzajarulasaval,hogy 600 ev utan, 1920-ota letezik egy inallo es figgetrlen Magyaroszag.

  Persze kozben volt ismet sok evek, hogy Magyaroszag idegen politikai hatalamak kovetoive valt.
  De azt senki mas nem tette, sjat tetteik volt.

  Miert tagadja allandoan a valosagot?

 • Boda Marcsi
  2020 június 7
  2:01 du.

  mint írtam fentebb_ az antimagyarokat keresve keresve találnál többet, jobbat az éppen aktuális elvtársaidnál.

 • Boda Marcsi
  2020 június 7
  2:01 du.

  Amúgy bogárka,
  Erdély ugyan magyar protektorátussá (királyi birtokká vált az 1000-es években, de a székelyek nem voltak államalkotó nemzet. Határvédelmi feladatokat láttak el, és ezt leszámítva nem tartoztak a magyar királysághoz.
  IV. Béla kora óta folyamatosan kisebb nagyobb függetlenséget élvezet, majd a török bevonulását követően de facto is kivált önálló fejedelemségként.
  A széljobbos, háborúpárti, és háborúkat indító, fasizmusban megbolondult barátaiddal együtt egy olyan állapotot nyüszögtök vissza, ami valójában sosem, még abban a 2-3 száz évben sem 1003 után sem, létezett. Egy olyan társaságot patronálva a székelyek képében, akik évszázadok óta csak egyvalamiben egységesek: definitíve nem tartják magukat a magyarság, mint államalkotó nép részének. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne tudnának magyarul és ne tennék örömmel zsebre a baksis, amit a Te vezéred szétosztogat. Az államalkotó , helyben lakó magyarok pénzéből.

 • Kővendég:
  Magyarázhatod Te ezt akárhányszor
  egy narancsagyú trollnak.(Mint amilyen az a SOB* is)
  Ők nem a tényekre támaszkodnak hanem a hülyeségeikre
  amiket a Horthy-korszak idiótikus jelszavaiból
  és irományaiból szopnak ki.

  *SOB = Narancsagyú of BájerZs

 • Olvasom a 2020 június 7 2:01 du.-i megröffenést, miszerint ‘talalom’ “buta és tájékozatlan”, valamint “antimagyar”.

  Ez még egy alárendelt beosztású szellemi segéderő szellemi teljesítményét is alulmúlja. Gratulálok; csak így tovább! “Oszt jó napot!”

 • ÍME AZ ÖNVALLOMÁSA A NÁCI MÚLTRA:

  “Tudod pajtás..az én apám VALÓBAN résztvett ilyen dolgokban és igen sokat mesélt nekem a történtektől.
  Továbbá a könyvespolcomon most is ott van a Halálgyár meg az Éjszaka és Köd című két alapmű abból a korszakból.”.

 • Bendeguz79
  2020 június 7
  10:56 du.

  Én nemcsak szóltam, tettem is …

 • Bendeguz79
  2020 június 7
  10:56 du.

  A US-nak SOHA NEM volt semmifle hoditasi erdeke.

  Ezt gondolom viccnek szántad. Olvass utána a neoclonializmusnak.
  Aztán ha azzal végeztél, akkor kezd el összehasonlítgatni a közelkeleti afgán-iraki műveleteket a sziléziai bekebelezéssel, és az azt követőkkel.
  Az, hogy különböző okokból nem jött össze teljesen az amit szerettek volna Vietnamtól Laoszon és Kubán keresztül Irakig, az igazán nem a a szándékon múlt.

 • Hazai Lámpa:
  “de ezek inkább jogi ügyek, jogi, rendőri túlkapások.”

  Ebben téved, ezek nem túlkapások voltak, hanem legmasszívabb politika.

  HL.:
  “Amit nem felejt az ember, az a gúnykacaj, a megaláztatás, az igazságtalanság.”

  Ebben viszont egyetértünk. Nem csak az anyagi problémák, hanem az ilyesmi is közrejátszhatott abban, hogy a “kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk” (ami egyébként legalább kétmillió volt) legalább 2/3 része szlovák anyanyelvű volt.

 • Bendeguz79
  2020 június 6
  11:33 de.

  Nem elég hogy nem látsz a szemedtől,
  ráadásul úgy okoskodsz állandóan hogy
  fingásod sincs Magyarországról.Mikor láttál te
  az Erzsébet-híd alatt homokbuckákat? Ez egy grafika jóember!

  Azt fejezi ki hogy jelen kurzus
  “árkokat ás” folyamatosan és nehogy
  egyszer csak a Duna vonala legyen az az “árok” világos?

 • gyuri10
  2020 június 8
  5:50 du.

  Hogyne.
  Faterom bevagonírozta saját magát
  Auschwitz irányába , hogy ott heftling lehessen ?

  Ha valaki itt náci az te vagy:
  idézzem a a nyalakodásaidat az idejáró nyíltan náci érzelmű
  propagandostákkal? Tele vannak ezekkel a KMH NET-en
  fellelhető oldalai!

  Érdekes módon a Turuloskodó Slapajjal például sohasem volt “súrlódásod” , csakis azokkal akik a szívűkön viselik a zsidóság és Izrael sorsát te rohadék.

  Most jöhetsz ismételten randevúzni a mélyen antiszemita Bodával, akivel -állítása szerint- ÉVEK ÓTA LEVELEZEL

  Meséld el hogyan lőtte le szemed láttára Ausztriában az állítólagos 70 éves SS katona a faterodat.
  Amíg te a budapesti gettóban vártad a szovjeteket.

  Azért ehhez kivételes tehetség kell, azt el kell ismerni:
  egy,nem túl bonyolult három mondatos témában minden egyes mondatban úgy hazudni hogy az előző mondat állításainak ellent mondjál önmagadnak.Gondolom apádtól tanultad ott a lepukkant prolinegyedben, ahonnan a háború után felköltöztetek.
  Szerintem nektek semmi közötök nem volt a Holokauszthoz.
  Azért kellett menekülnöd Magyarországról mert ’56-ban gazemberkedtél az utcán.

  Figyelő mesélte. És azt is hogy ő ezért tisztel téged merthogy “forradalmár” voltál..még a gondolat is nevetséges: egy viharkabátos svájcisapkás siheder lefűrészelt csövű puskával.. “forradalmár”…vicc kategória is lehetne

  Véletlenül nem voltál tagja annak a rablóbandának, amelyiknek oszlopos tagnőjéből jópár éve parlamenti képviselő lett?

  Mert ma ez a trendi: rablók és gazemberek (mint pl te) a meséik alapján várnak társadalmi elismerést.
  Es egyes naívak be is szopják ezeket a meséket.

 • Bendeguz79,
  a világ minden tájáról idejáró kémek sok információval,(némelykor dezinformációval)riszálják magukat a netten,újságokban és a média minden lehető és lehetetlen formátumában.Évekkel ezelőtt bejelentettem itt,a KMH oldalain több alkalommal is,hogy nem vállalom a hírszerzői,nagyon nem tiszteletre méltó státust.Akiket érdeklik az izraeli”pikantériák”vigye a bőrét a vásárba.Ne az enyémmel verje a csalánt.A magam részéről,még egy utca nevét vagy a lunapark címét sem írnám itt le.Aki bármit tudni akar dolgozzon meg érte és veszélyeztesse önmagát.Kedves Bendeguz,hosszadalmas hozzászólásaid igazolják,hogy van Neked mivel foglalkoznod.Ne keress új témát!

 • Andrew_s
  2020 június 8
  7:11 du.

  Na..naa..
  Azzé Vietnám most
  katonai szövetségben van az USA.-val.
  Évente hadgyakorlatoznak közösen a tengeren.
  Kína nagy bánatára.Tavaly vagy tavalyelőtt a Carl Winson
  amerikai anyahajó tette tiszteletét náluk,amiről sokoldalúan
  tájékoztatott a vetnami TV híradója.Gondolom örültek neki.

  Csak be kell írni Gugliba hogy “Carl Winson Vietnam”
  és dögivel jönnek felfelé az infók. Youtube talán még jobb.
  Egyenesen a vietnami hiradóból kivágott és vietnámiak által felrakott tudósítások,filmek.

  Az mongyuk az akkori amerikai politikai szűklátókörűség
  “eredménye” hogy haverkodás helyett háborúztak.

  Egy érdekes esemény akkoriból:

  Mikor kitört a béke az USA és Vietnám között, Ho si Minh
  elérte a béketárgyalásokon hogy az USA.-nak kelljen felszednie Vietnam partjai mellől a sok vízi aknát, amit kiszórtak.Irdatlan mennyiségről van szó.Többezer tonnáról.
  Tehát maradtak még a katonák egy darabig.
  Az USA pont akkortájt talált ki egy tuti eljárást a víziaknák levegőből történő hatástalanítására.
  Lassú légijárművel egy trélert vagy mit vontatnak a vízben ami fizikai eljárásokkal felrobbantja az aknákat.

  Úgy előttem van amint a vietnámi legfelsőbb hadurak döbbenten figyelik a partról az akciókat. Miközben az USA.-nak is jól jött a “kötelesség” mert így mondhatni élesben próbálhatták ki a módszer hatásosságát annélkül hogy költeni kellett volna próba-terepre.

 • Nekünk Édesapáink voltak.Faterokat nem vagoníroztak be,azokból került ki a keretlegények legkegyetlenebb pribékjei. Még Auschwitzban is ők voltak a magyar részleg”felügyelői”.Ha van vér a pucádban írd be ide a faterod nevét.A Jád Vá Sémben kikeresem,hogy kik voltak az áldozatai.Nyugodt lehetsz a mai világban és a te ócska kis szennytelepeden már valamiféle érdemkeresztet kaphatsz a faterod részvételéért.

 • gyuri10
  2020 június 9
  4:26 de.

  “Kémek ” mi?
  Üldözési mániás Koncsíta…aszongya “kémek” hehehe

  Dehamár a kémkedésnél tartasz (ismét és ismétcsak ismét) :

  ezt te írtad tavaly ?

  *********************************

  gyuri10 2019. július 28. vasárnap – 00:15 #

  רחל,
  én továbbra is látogatom a KMH undorító oldalait is.Azzal a jelszóval,hogy nem mondok le az ellenség ismeretéről sem.Azt hiszem jó az andungom,mert így legalább megtudtam, hogy amióta a geyza nicknevű akárkit kipasszíroztad,az összes vele egy húron pendülők a Lehár blogra bejutáson ügyeskednek.Félő,hogy mint minden egyéb alja népség ők is kárt tenni jönnének ide.Van egy Tüske Zsófia nicknevű,háború előtti volt magyar tábornok unokája,aki már azzal dicsekszik,hogy “idejár olvasgatni,hogy a gyuri hogyan veri szét a blogot”.Nos…ha van rá mód,ne add meg az első esélyt se.Aki a kanadai (dunamenti mongol)hírlaptól jön ide,erősen leellenőrizendő.Magamat tisztázandó:érdeklődhetsz utánam(מרים)Izraelitől.A “dunamenti Mongólia”nemrégen elhunyt kanadai barátomtól Boros (Bornstein)Gyuritól származik,aki a nyomorult morvai krisztinával folytatott levelezésében használta ezt a nem túlzottan elismerő jelzőt.Viszont,minden alkalommal bocsánatot kért a mongoloktól.Elnézést,hogy kissé elfutott velem a ló,de sok harag gyűlt fel bennem. Legközelebb kevesebb emócióval igyekszem hazajönni. אורי.

  ***********************************

  És még ez beszél arról hogy kik a “kémek” heheheheheheeheh

 • talalom
  2020 június 8
  10:07 de.

  Ez PONTOSAN így volt !!!
  A nepperek jól kiforgatták a semmire sem jó
  vagyonkáikból a buta parasztokat. Aztán ezek zsellérek
  lettek a saját volt nyamvadt kis földecskéiken.Ez a magyar trendi. Az emberi butaság csimborasszója.ÉS ismét..és ismét..
  ez kell nekik.

 • ennek a cikknek minden mondata fantasztikus ezért a hozzászólások is azok.Mindenkivel egyet lehet érteni üdvözletével

 • gyuri10
  2020 június 9
  12:30 du.

  jut is eszembe:
  Te faterod mikor halt meg?
  Remélem azért a Gettó után jóegészségben
  el volt egészen a hatvanas évekig.

 • idenéztem, s nem lepődtem meg!
  .
  folyik itt a locsi, meg a fecsi ide, és oda.
  megy a szar tologatása fel és alá trianon ürügyén.
  .
  DOBOK KÖVET, JÓ NAGYOT EBBE A POCSOLYÁBA!
  .
  sorrendben ideteszem az An-en megjelent, a témába vágó kommentjeimet:
  .
  abramovics
  JUNE 4TH, 2020
  nos, én trianont pont leszarom!
  egyáltalán nem érdekel.
  egészen pontosan, abban a formában, amit most itt habosítanak,nem érdekel.
  a megoldása ennek a valójában nem létező problémának az európai Egyesült Államok létrejöttével jön el.
  tulajdonképpen már most is megvan, csak vannak, akik ezt a magát magyarnak valló csürhét, a tudatlan, tanulatlan tapló, tahó paraszt magyart felhasználják a hihetetlen nagy öntudatukra alapozva.
  pedig annak semmi alapja nincs! magyar ne lopj – volt kiírva ausztriában, s nem véletlenül.
  ez a csürhe, befészkelte magát európa közepe tájára, s a történelem során csak és kizárólag bajkeverő szerepben tündökölt.
  a magyarkodó állatok nagy pofával hirdetik, hogy a magyar egy minden népel felett álló csodalény, hiszen mennyi nobel díjasunk van.
  ja…
  azok a nobel díjasok tán egy kivételtől eltekintve mind izraelita származásúak voltak, akik mivel itt ebben rothadék országban éltek, magyarnak mondták magukat.
  vagy elmenekültek egy szabad világba, ahol nem nyomta őket a semmitérő senkiházi aladárkodó magyarok suttyósága.
  tegnap az új szlovák miniszterelnök megmutatta, hogy egy európai kultúrember miként viselkedik. a csuti geci, meg a tettestársai persze ezzel most nem tudnak mit kezdeni, így agyonhallgatják az egészet.
  lapítanak, mint szar a fűben, s valóban szarok ők! büdösek, mocskosak, ocsmányak, mint a magát magyarnak valló csürhe döntő része is az.
  nem kell itt ápolgatni a lelküket ezeknek a szaroknak, magyaroknak!
  inkább jól a pofájukba mondani, mekkora senkik, semmik, is ők, s nézzenek szembe magukkal!
  persze ez nem fog bekövetkezni, mert a szavazatok reményében nyalják falják a seggüket az összes közéleti szereplők.
  az európai Egyesült államok polgáraként mondom, menjenek a trianonnal a jó büdös picsába!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  és
  .
  abramovics
  JUNE 5TH, 2020
  mint mára kiderült, a csuti geci, és mocskos hordája megint megcsinálta a botrányt!
  hiszen mikor a szlovák miniszterelnök békülő kezet nyújt, abba azonnal, ott helyben beleköptek!
  idézem:
  .
  Matovic szerint az MKP „engedett a politikai kisebbségi komplexusának”, amikor az eseményt arra használta fel, hogy a sajtófigyelmet meglovagolva memorandumot adjon át neki. Az izgalmas Pátria-interjúban, ami itt hallgatható meg, arról beszélt, hogy a párt szerinte teljesen felesleges feszültséget kelt. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy támogatta, hogy a szlovákiai magyarok kettős állampolgárok lehessenek és a megemlékezéssel is a magyaroknak akart baráti jobbot nyújtani.Matovic az interjúban utalt arra is, hogy az MKP korábban is visszautasította az ajánlatát. Az előző választás előtt a politikus ugyanis felajánlotta a pártnak, hogy induljanak közös listán, ahol 14-15 parlamenti befutó helyet ígért nekik. De a párt – egyes sajtóhírek szerint a Fidesz nyomására ezt elutasította. Ahogy azt is, hogy azzal a Fidesz által nyíltan rühellt, Bugár Béla-féle Híd-Most párttal induljon együtt, amelyik lejáratta magát a sötét ügyekbe keveredett előző kormánykoalíció támogatásával. Az eredmény: Matovic Olano-ja megnyerte a választást, a szlovákiai magyarok pedig a rendszerváltás óta először parlamenti képviselet nélkül maradtak.Az MKP lépésének azonnali következménye is lehet. Szó volt ugyanis arról, hogy a magyarok lakta vidékeken államigazgatási csúcspozíciókba, járási hivatalvezetői székekbe helyeznének magyar politikusokat, például az MKP-ból. Matovic a Pátriának arról beszélt, hogy az MKP-val már nem akar erről tárgyalni.
  .
  NA ÍGY KÉPVISELI A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG ÉRDEKEIT A CSUTI GECI ÉS BANDÁJA!
  .
  köpedelem az egész!
  benn az országban létező magát magyarnak valló csürhével.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  és ennyike!
  .
  várom, a sok helyi hülye, trianonkórban fetrengőző, vérősmagyarfertőzésben fetrengő búmagyar marha reakcióit!
  .
  nehéz “ételt” aedtam a mocskos pofátokba, emésszétek bátran!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

 • abramovics,
  ne mérgelődj.A Trianon rinyálók még a háromszázadik jubileumukon is Trianonért fognak zokogni.Ez legyen életük érdekessége!

  Gyuri voltam és maradok.

 • abramovics
  2020 június 10
  8:33 de.
  Gratulálok , a cikk után ez is színvonalas hozzászólás,mindenben egyet lehet érteni,fantasztikus,hogy valaki hogy el tudja önmagáról mondani mibenlétét
  üdvözletével

 • ABRAMOWICH voltal, de nem tudom mi leszel, ha ilyen durva es mocskos modon irod meglatasaidat !

  Mifele kormanyrendszer lehene az ahol a PM iger egy megszabott szamu Parlamenti kepviseltetest, s nem a kepviselo keruletek lakossai szabad valasztasaik altal hatarozzak meg hogy valoban kit ohajtannak kepviseloiknek???

  Tehat Szlovakia, barmilyen baratsagos is lenne a PM, de ugyan olyan …….az allamhatalom mint ahol maga el.

 • gyuri10
  2020 június 10
  2:59 du.

  Kisöreg te csak foglakozzál a negyedik emeleti 20 négyzetméteres appartmanoddal Trianont hagyd meg nekünk

 • gyuri10
  2020 június 10
  2:59 du.

  Érdekes..most Abramovicsnak nyalizik,
  pár éve meg ezt írta idézem:

  ***********************************
  gyuri10
  2018 április 25
  11:44 de.

  “….Nem véletlen,hogy mi az Izraelben élő magyar kettős állampolgárok is tudtuk hova kell szavaznunk ápr. 8.-án. Miniszterelnökünk Benjamin Natanjhu sem tévedésből gratulált Orbán Viktornak.”

  ***********************************

  Köpönyegforgató egy senkiházzy ez…és mindig nyalizik valakinek akitől valamiféle egyetértést vagy mifenét remél. Aztán “virtuálisan” bele törli a teveszaros bakkancsát az illetőbe.

 • Orsós Elemér

  Kedves Chris, gratulálok az etikai kódex jogos szigorításának konzekvens betartatásához! (Maholnap tényleg -az önmagát elfogulatlannak bizonygató- Boda Marcsi lesz a legszalonképesebb hozzászóló!)

 • gyuri10
  2020 június 10
  2:59 du.
  .
  nem mérgelődöm
  .
  REALISTA VAGYOK
  .
  kimondom a valóságot bármilyen érdek nélkül.
  amíg ez a magát magyarnak valló csürhe nem csinál egy tabula rasa-t, nem néz szembe magamagával, tetteivel, annak következményeivel, addig semmi esélye nincs semmire.
  mindig lesz egy haszonleső koszos, mocskos, senkiházi féreg, mint a csuti geci, aki felkorbácsolja a legrosszabb valójukat, és egyre nagyobb romlásba viszi őket.
  amiből a
  .
  semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak
  .
  elve alapján további mélymagyarkodós pirospettyesseggű baromságok lesznek.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

 • Bendeguz79
  2020 június 10
  4:44 du.
  .
  te fogyatékos vagy, vagy csak cinikusan szeretnél lenni?
  he? mi? na!
  hidd el, egyik sem jó, és mindenképpen kezeltesd magadat szakemberrel, OK?
  .
  NE DOBD EL MAGADTÓL A SEGÍTŐ KEZET!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

 • Orsós Elemér
  2020 június 11
  4:29 de.

  A legalja mindig az udvariasság álarca mögűl fröcsögteti a legnagyobb mocsokságokat.
  Aztán ha tehetik, halkan mosolyogva belédszúrják a kést.

 • abramovics
  2020 június 11
  5:15 de.

  Vigyázni kell Gyurival,
  mert pl. tavaly azt találta itt hangoztatni
  hogy Ady az elhíresült 1902-es írásában*
  RÁNK GONDOLT, AKIK A TÁVOLI JÖVŐBEN EURÓPÁHOZ AKARUNK MAJD TARTOZNI !!!

  Ez az ember akkor is hazudik amikor kérdez.
  Valahonnan instrukciókat kap és jelen kurzus sajtójának
  jól ismert szókicsavarási fogásait próbálja itt alkalmazni.
  Engem gyűlöl mert kiismertem a módszereit és átlátok rajta.

  *Ady elhíresült írása:
  https://magyarnarancs.hu/egotripp/vissza-azsiaba-79887

  A legutóbbi “KIPCSÁKOK VAGYUNK ÉLJEN A TÜRKMÉN-MAGYR ROKONSÁG” eszmefuttatást nem kommentálta, csak azt hangoztatja hogy Orbánra és pártjára szavaz Izraelből.
  A demokraták és balliberálisok pedig Ázsiába valóak.

 • abramovics,

  amit írsz,annak minden szava fedi a valóságot,de azért nem hiszem,hogy komolyan gondolod,hogy ez a tetves csürhe,bénaságát felülmúlva valaha is képes lesz a tükörbe nézni.Ezek csak a dicstelen múltjukra tudnak büszkélkedni.Nem veszik észre,hogy a “balsors” még most is “tépi” őket és nincs,mert nem is érdemlik meg aki “víg esztendőt”hozzon reájuk.Szerintem nem érdemelnek és nem is fognak különbet kapni,mint ami van.Ez azonban legyen az ő bajuk.A kültelki,Auguszta telepi furunkulusoknak ennél jobb nem is jár.A Trianont lassan átváltják dicsőséggé és a következő 200évben már hősiesen fogják hátra nyilazva rinyálni.

 • Geyza
  2020 június 11
  7:48 de.
  .
  úgy gondolom, hogy nem tettem neki semmilyen “engedményt, avagy kedvére valót” abban, amit írtam.
  csak a valóságot, semmi mást.
  .
  más
  .
  amit orsósnak írtál, azt Hasek fogalmazta meg legpontosabban a Svej-ben, az utószó az első részhez című fejezetben.
  idézem:
  .
  “Palivec vendéglőstől nem kívánhatjuk, hogy olyan finoman beszéljen, mint Laudová asszony, dr. Guth, Olga Fastrvová, és még egy sor más, akik legszívesebben az egész Csehszlovák köztársaságot egy nagy parkettes szalonná változtatnák, melyben mindenki frakkosan-kesztyűsen járna, választékosan beszélne, és ápolná a szalonok kifinomult erkölcsét, amelynek leple alatt éppen a szalonok arszlánjai űzik a legfeslettebb és legkicsapongóbb életet.”
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

 • Orsós Elemér

  abramovics
  2020 június 11
  10:45 de.
  Igazad van abban, hogy nem kell egy Svejkhez hasonló snájdig Úriembernek a keresetlen szavakat megválogatnia, de hol vannak itt önkontrollal és önkritikával rendelkező Svejkek, akik még az általuk leverteket is behúzzák a kapu álá nehogy napszúrást kapjanak vagy teljesítik a főhadnagyuk azon parancsát, miszerint a nőismerős minden óhaját parancsnak kell tekinteni és még a mamlasz férjet is hogyan lehet a más kutyán(főhadnagyon) kullanccsá vált feleségét hazacsábításra bírni! Mellesleg az is fantasztikus hogy, Svejknek minden -másnak megoldhatatlannak látszó- problémára volt megfelelő precedense! 😀

 • Elemér!
  látod?
  miér mennél elemér, ha a Svejkben a való élet minden velünk manapság megeső esetére van egy kiváló történet, ráadásul mulatságos!
  .
  ez a könyv az én bibliám,napi szinten olvasom.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok