A náci vallás

2016 január 26 9:53 de.66 hozzászólás

Európa nemzeteinek történelme könyvtárakat tölt meg, s a nemzeti sorsfordulók objektív és elfogult, történelmi, irodalmi, vagy politikai magyarázatai talán még nagyobb terjedelemre rúgnak. Mégis, különösen nagy politikai és társadalmi átrendeződések idején újra meg újra születnek – általában utólag – magyarázatok és értelmezések az adott folyamatra, melyek többségét az idő gyakran megcáfolja. Jelenleg Európa az EU bővítése mellett egy radikális társadalmi átalakulás előtt áll, aminek oka részben a szemünk előtt zajló informatikai robbanás. Ennek távlati társadalmi, gazdasági és politikai hatásai ma még nem igazán mérhetőek fel, de annyi biztos, hogy vannak fő- és mellékszereplői, s ezek az európai nemzetek. Közöttük is egy, Németország, különleges figyelemre ad okot, hiszen 1998-as adatok alapján az EU teljes költségvetésének 60%-át adta, míg a többi nemzet együttvéve a maradékot és múltját az erősödő neonáci mozgalom is felidézni látszik. A.J.P. Taylor angol történész „Európa tündöklése és bukása” című, magyar nyelven is megjelent könyvének Németországgal foglalkozó fejezetét így kezdi: „Németországgal az a baj, hogy túl sok van belőle. Túl sok a német, túl erős Németország, túlságosan jól szervezett és gazdasági ereje is túlságosan nagy. A szóban forgó Németország igencsak friss képződmény: Bismarck hozta létre, egyik napról a másikra, és Hitler csak hozzátette a magáét.”

Ha az elmúlt kicsivel több, mint száz év német históriáját a történelmi tények birtokában tanulmányozzuk, óhatatlanul felmerül a kérdés: Hogyan csinálták? A német nemzet vitalitása rendkívül figyelemre méltó, mert ritka a történelemben az, hogy egy nép ötven év alatt kétszer jut a teljes megsemmisülés szélére és mindkét esetben úgy áll talpra, hogy előző állapotához képest is magasabb szintre kerül. Történik pedig mindez úgy, hogy a XX.században eddig még jelentősebb evangéliumi ébredés vagy más nemzetmegrázó vallási mozgalom nem indult ki Németországból és a jelenlegi német kereszténység is megosztott, vallási értékek szempontjából pedig jórészt kiüresedett. Ismert viszont az, hogy a századfordulón az úgynevezett „okkult ébredés” vezérlakjai elsősorban Németországban és Ausztriában tudtak jelentősebb tábort maguk köré gyűjteni és tudunk a nácik „világmegváltó” ideológiájáról, meg arról is, hogy századunk 20-as éveiben olyan nagyhatalmú német titkos társaságok, mint a Thule és Vril-társaság Hitlert a német nemzet messiásának tartották. Érdekes a német gőg és felsőbbrendűségtudat ténye is, melynek gyökerei részben a porosz hatékonyságban és kozmopolitizmusban rejlenek, de a náci ideológusok szerint a germánok elődei istenek voltak és gondos tenyésztéssel ez az isteni faj újra létrehozható, hiszen a zsidók, illetve a kereszténység istene – Nietzsche szerint – már egy ideje halott. Ez, de a náci ideológia még sok más, nem kifejezetten racionális elemének furcsa keveréke a mai napig szinte érthetetlenül képes volt teljesen megigézni egy egész nemzetet. Annyira, hogy a nácizmus ismertté vált borzalmai sem képesek józan gondolkodásra bírni a náci eszmékben ma is hívőket, de elutasítói számára is gyakran olyanná válik, mint a torkon akadt halszálka: se kiköpni, se lenyelni nem lehet. A nemzetiszocialista mozgalom minden más politikai vagy vallási irányzatnál rövidebb idő alatt volt képes egy egész népet elérni, gondolkodásmódját teljesen megváltoztatni, majd az embereket szolgálatába állítani. A nemzetiszocialista eszmerendszer Európa történelmében mintegy huszonöt évig, 1920-tól 1945-ig létezett hivatalosan, de hatásai egyedülálló sebet ejtettek a XX. századon, és valószínűleg a még előttünk álló évtizedeken is.

A téma avatott kutatói megegyeznek abban, hogy a náci ideológia sokkal inkább egy vallási, mint politikai rendszerhez hasonlít. Hitler gyakran hasonlította magát Jézushoz, Németországot a bibliai Jelenések könyve alapján mint ezeréves birodalmat emlegették, ami azért jött el, hogy a káoszba süllyedt emberiséget a germán felsőbbrendű faj vezesse az igazságra. Alfred Rosenberg, aki a nácizmus filozófusa volt, egyenesen nemzeti vallással akarta felváltani az addigi túlnyomórészt protestáns életfelfogást. Erre vonatkozó harmincpontos programjának sok részlete egyértelműen erre utal:

1. Németország Nemzeti Birodalmi Egyháza kategorikusan követeli a birodalom határain belül működő összes egyház irányítása feletti kizárólagos jogot és kizárólagos hatalmat: kijelenti, hogy ezen egyházak a Német Birodalom nemzeti egyházai.

5. A Nemzeti Egyház eltökélt szándéka, hogy visszavonhatatlanul megsemmisíti a baljóslatú 800. esztendőben Németországba hozott szokatlan és idegen keresztény hiteket.

7. A Nemzeti Egyháznak nincsenek írnokai, lelkipásztorai, káplánjai és papjai, hanem nemzeti birodalmi szónokok beszélnek templomaiban.

13. A Nemzeti Egyház követeli a Biblia Németországban történő kiadásának és terjesztésének azonnali megszüntetését.

14. A Nemzeti Egyház kijelenti, hogy számára, ezért hát a német nép számára is a Führer által írott Mein Kampf a minden írások legnagyobbika.

Nemcsak tartalmazza a legnagyobb etikát, hanem meg is testesíti nemzetünk jelenlegi és eljövendő életére vonatkozó legtisztább és legigazabb etikát is.

18. A Nemzeti Egyház el fog takarítani oltárairól minden feszületet, Bibliát és szentképet.

19. Az oltárokon semmi nem lesz elhelyezhető a Mein Kampf (a német nép és ennélfogva Isten számára is a legszentebb könyv), valamint az oltár bal oldalán egy kard kivételével.

30. Alapítása napján a keresztény feszületet el kell távolítani minden templomról, székesegyházról, és kápolnáról, s helyébe az egyetlen meghódíthatatlan jelvényt, a horogkeresztet kell elhelyezni.

Egy náci esküvő.

Egy náci esküvő.

Klaus Vondung (nyugat)német történész a hatvanas években megjelent tanulmánykötetében sorra vette azokat a párhuzamokat, melyek a keresztény istentisztelet, a keresztény népszokások és a nácik hasonló gyakorlatai között fennálltak. Könyve egyik fejezetében a protestáns istentisztelet és a náci gyűlés forgatókönyvét hasonlítja össze:

Nemzetiszocialista ünnepi rend: Evangélikus istentisztelet:
Nemzetiszocialista ünnepi rend: Evangélikus istentisztelet:
harsonákharangozás, orgonajáték
zászlóbehozatal
közös dal bevezető dal
Megnyitó (vers)köszöntés
kórus ima
Az Örök Virrasztás (Führer-idézet)az Írás olvasása
kórusközös éneklés vagy kórus
Beszéd – náci vezetőprédikáció - pap
az elesettek ünneplése
Elkötelező eskü (nincs megfelelés)
halottak ünneplése
kórusdal
Náci hitvallás elmondása záróima (szokásos egyházi ima)
közös dal záródal (I)
Führer-hódolat Miatyánk, Áldás
”Sieg Heil!” háromszor”Ámen” háromszor
nemzeti himnuszokzáródal (II)
harsonákbefejezésként orgonajáték
befejezésként orgonajáték

Az összehasonlításból láthatjuk, hogy a náci propaganda a nagyegyházak ünnepeit paradox módon a legapróbb részletekig lemásolta. Lényegében pontosan azokat a formákat utánozták, amelyeket Rosenberg ki akart ”gyomlálni.” De a különböző egyházi és polgári ünnepeken népszokásként énekelt dalok is kötelező módon náci rímeket kaptak.

Hitler pályafutása során soha nem mulasztotta el az alkalmat, hogy magát Jézussal hasonlítsa össze. Természetesen nem a zsidó Messiásra gondolt, hiszen a nácik szerint Jézus nem volt zsidó, sem pedig isteni származású, hanem egy moábita vagy elámita asszony és egy római katona kapcsolatának „gyümölcse”. Büszkén hangoztatta, hogy Krisztus munkáját folytatja, illetve hogy mindketten 30 éves korukban kezdték meg a „szolgálatot”.

Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője sem maradt le: A Grál-mondakör különösen nagy hatást gyakorolt rá, s meg volt győződve arról, hogy a Grál birtoklása hozzásegítené Németországot a világuralomhoz. Ezért a harmincas évek közepén Himmler megbízásából egy régészprofesszor SS-tiszt, Otto Rahn végzett kutatásokat a Grál-kehely után a franciaországi katar szekta utolsó erőssége, Montsegur váránál, illetve Németországban is. Próbálkozásait azonban nem koronázta siker. Ezen kívül annyira hitt az atlantiszi legendában, hogy szintén ezekben az években költséget nem kímélő expedíciókat indított Tibetbe a kiválasztottak felkutatására. Himmler arról is meg volt győződve, hogy a német nép Atlantisz felsőbbrendű fajának közvetlen leszármazottja. E ”nemes” faj megtisztítását és reprodukálását szolgálta a nácik hatalomra jutása után az 1935-ben elfogadott úgynevezett vértörvény , amely megtiltotta a németek számára az alacsonyabbrendű fajokkal -legfőképpen pedig a zsidókkal – való nemi kapcsolatot, bevezették a súlyos betegségben szenvedők, epilepsziások, alkoholisták sterilizálását illetve a fogyatékossággal született gyermekek és magatehetetlen idősek eutanáziáját.

Az új faj gyors reprodukálását szolgálta ezenkívül az úgynevezett ”Lebensborn-program”, melynek keretében a tiszta vérvonalú SS tagoknak ”szent kötelességük” volt, hogy minél több nőt ejtsenek teherbe. Himmler szerint – aki a poligámia híve volt – a törvénytelen gyermek nem szégyen, ha az édesanyja genetikailag kifogástalan. E program keretében 1935 és 1945 között tizenegyezer gyermek született; nevelésüket az állam illetve SS családok vállalták magukra, s a „Lebensborn-babák” maguk, ill. gyermekeik a mai napig a németek között élnek. Egyik ismert „Lebensborn-baba” Agnetha Faltskog, az Abba együttes egyik női szólistája, akit édesanyja a háború utáni megorlástól félve Svédországba menekített, s a kislány később ott csinált nemzetközi karriert.

Himmlert az okkultizmus és a hindu vallás mellett elbűvölték az Artúr király alakjához kapcsolódó legendák. Artúr tizenkét lovagjához és Jézus tizenkét apostolához hasonlóan ő is tizenkét SS-Obergruppenführert (tábornokot) nevezett ki a szervezet irányítóinak. Csak akkor neveztek ki új tábornokot, ha közülük valaki meghalt, mert a tizenkettes létszámnak mindig meg kellett lennie. Himmler a közép-németországi Wewelsburg várát pedig náci kultikus központtá, egyfajta ”náci Vatikánná” készült kiépíteni. A vár északi tornyának pincéjében egy szentélyt építtetett, amely az elhunyt SS-tábornokok temetkezési helyéül szolgált. A kripta felett állt a legfontosabb megbeszéléseknek, illetve okkult és spiritiszta szeánszoknak helyet adó lovagterem, amelyben Artúr király lovagjaihoz hasonlóan az SS-tisztek egy kör alakú asztalnál foglaltak helyet. Az SS szentélyének padlóját egy germán-hindu jelkép, a napkerék uralta. Fennmaradtak olyan, felvonulásokról készült színes filmfelvételek is, melyeken a különböző középkori jelmezekhez hasonló ruhákba és páncélokba öltözött felvonulók a horogkereszten kívül számos ismert okkultista jelképet hordoztak. Magát Hitlert is több festmény páncélos vitézként, Grál-lovagként ábrázolta. E festmények minden heroisztikus pátosza ellenére a középkori vitéz kefebajuszú feje kortársak szerint is még sok hithű nácit is megmosolyogtatott.

Mindezek ellenére a náci rezsim az okkultisták bizonyos csoportjait betiltotta és üldözte, de ez nem okkultizmus-ellenességéből, hanem inkább hatalmi harcokból eredt. Himmlernek egy Wilhelm Wulff nevű saját „udvari asztrológusa” volt, aki a háború elején megjósolta mecénásának, hogy 1945-re megrendül Hitler hatalma. A „hűséges Heinrich” – noha rettegett a Führertől – 1945. áprilisában ezért vette fel a kapcsolatot Bernadotte gróf svéd nagykövettel és ajánlotta fel a nyugati szövetségeseknek a német fegyverletételt, hogy Keleten folytathassák az oroszok elleni háborút.

A mai újnáci mozgalom, mely főleg az újraegyesített Németország keleti részében terjed, szintén rendkívüli mértékben használja ezeket a korabeli jelképeket, s a mai média eszközeivel terjeszti is azokat. Az egykori NDK politikájából 1945. után teljes mértékben hiányzott az úgynevezett „nácitalanítás” folyamata, amit Nyugaton – bár néha hiányosan – a mai napig gyakorolnak, s emiatt a volt NSZK területén élők általában elutasítják az amúgy ott a 60-as évek óta legális únjáci pártot, az NPD-t. Ugyanakkor ezek az eszmék, melyek az ország nyugati részében társadalmilag és kulturálisan általában szalonképtelenek, Keleten növekvő népszerűségnek örvendenek. Ez a folyamat azért is érdekes, mert a nácizmus főleg Dél-Németországból indult ki a 20-as években és legkésőbb a főleg porosz keleti területeket sikerült meghódítania. Szociológusok szerint az újnáci eszméknek emiatt és a hivatalos politika egyértelmű elutasítása okán is kevés esélye van a társadalmi szintű térhódításra. A porosz származású Carl Friedrich von Weizsäcker „A német szellem megítéléséről” című 1945-ös tanulmányában profetikus módon mégis így figyelmeztet: „Németország hol gúny tárgya, hol rémület okozója, s örök talány Európa számára.”

Arnold H. Toynbee angol történész véleménye a globalizációról is tartalmaz burkolt figyelmeztetést: „Most, mikor a történelemben először az egész emberi faj egységes katonai szempontból, két lehetőség áll előttünk: vagy végigjárjuk az egységhez vezető utat, vagy bukunk.”

Egri-Eiben István

66 hozzászólás

 • Ez bizony így van.
  Valami nagyon súlyos elferdülés van ott a keletnémetek fejében,mert sok rendőr maga is náci vagy náciszimpatizáns.

  Érdekessége még a dolognak, hogy van egy honfitársunk is, aki vezető szerepet játszik a neonáci mozgalomban, és jellemző módon nem tartja magát sem magyarnak, sem németnek. Azt mondja magáról: ő egy náci.

 • Rendkívül érdekes, és eddig ebből a szemszögből kevésbé köztudott adalékokat tartalmazó cikk a nácizmusról. Egyben megvilágosodik az is, hogy Németországnak a WH-II elvesztésével, és a nácizmus leverésével , mitől menekült meg a világ.

 • A nácizmus valóban vallás volt, éppen úgy a kommunizmus is!

 • figyelő:
  honnan tudod sohasem láttál még kommunistát , csak komcsikat.
  Érdekes módon foggal körömmel véded őket.

 • A kulcsmondat a jelenre nézvést:
  Carl Friedrich von Weizsäcker „A német szellem megítéléséről” … igy figyelmeztet:
  „Németország hol gúny tárgya, hol rémület okozója, s örök talány Európa számára.”

  A britek, franciák mindent megtettek 1988/89-ben a két Németország egyesülése ellen, sejthettek valamit. Attól tarthat a világ megint, hogy az újra óriási gazdasági potenciállal rendelkező Németország „a német szellem” ismét rémületet és meglepetést okoz-nem csak Európában. Merkel mindent megtesz annak érdekében, hogy „a német szellem” kiszabaduljon a palackból és ismét rémületet okozzon.

 • Geyza

  2016 január 26
  1:02 du.
  Én védem komcsikat? Na ne már..!

 • Figyelő:
  Igen !!
  Azt állítom, hogy maga minden igyekezetével védi a Kádár-rendszer volt leghűségesebb kiszolgálóit, a régi komcsikat , illetve az ifjabb generációból azokat , akik azért nem tudtak KISZ-titkárságnál feljebb kappaszkodni az MSzMP.-ben , mert közben lett egy kis rendszerváltás.
  Hadne írjam már ide be a sok-sok nevet ( ma mind a Parlamentben vagy más fontos állami posztban ül ) eleget irták be mások de magáról láthatólag lepergett mint a töbi türelmes és értelmes magyarázat. Maga menthetetlen.

 • kisferi:
  Példákat.
  Mondjál példákat.
  (Megértem hogy a pártodnak kellemetlen Merkel embersége és az hogy üldüzi a nácikat)

 • Ne hallgassuk el szemérmesen a katolicizmus Hitlerre gyakorolt hatását sem!

  „Hitler a Mein Kampf-ban kifejti, hogyan vált meggyőződéses antiszemitává. Leírja, hogy előbb a zsidókérdést elvetette, ellenszenves volt neki az antiszemita irodalom. Aztán találkozott a katolikus keresztényszocialistákkal. A fordulatát pedig így írja le. Hallgassuk csak magát Adolf Hitlert: „ Mindig gyakrabban vettem kezembe a ’Volksblatt’ számait, amely újság, ha terjedelemre kisebbnek is, de ezekben a dolgokban igazabbnak tűnt fel előttem. Erőteljes antiszemitizmusával nem értettem egyet, bár nemegyszer olvastam olyan okadatolásokat benne, amelyek meggondolásra késztettek. Ilyen körülmények ösztönzése folytán mindenesetre megismertem az ez időben Bécs városát irányító dr. Karl Luegert és a keresztényszocialista pártot. Amikor Bécsbe kerültem, mindkettővel szemben ellenséges érzülettel viseltettem. Ez a férfi is, e mozgalom is reakciós volt a szememben. Minél inkább megismertem azonban ezt a férfit és művét, igazságérzetem annál inkább megváltoztatta előbbi ítéletemet. Igazságos ítéletem lassanként csodálattá változott, ma pedig ebben az emberben minden idők leghatalmasabb német polgármesterét látom. Hány beidegzett véleményem változott meg a keresztényszocialista mozgalommal szemben elfoglalt álláspontom megváltoztatásának következtében! A legnehezebb lelki átalakulást mégis az antiszemitizmussal szemben vallott felfogásom változása jelentette. Ez idézte elő bennem a legnagyobb lelki tusát, és az értelem és érzelem között hosszú hónapokon át folyt a kemény küzdelem, mígnem a győzelem az értelem oldalára pártolt. Két év múltán érzelmem is követte értelmemet, hogy ettől az időtől kezdve ennek leghívebb szolgája és őre legyen.”

  http://nepszava.com/2012/12/velemeny/bartus-laszlo-utolso-csengetes.html

 • Szerintem a nemet sikernek semmi koze sincs a nacizmusnak, felsobbrenduseg erzesnek …stb.

  Ha kicsit jobban odafigyelunk, a nemet siker nem Bismarckal kezdodott. Meg szetdarabolva, a kozepkorban is a nemetek eloszoris szapora, masodsorban pedig szorgalmas fajta volt. Nem veletlenul jutottak el szep lassan meg Ukrajnaba is. Barhova mentek szorgalmukkal, eszukkel, mindenhol hozzaadtak a befogado orszaghoz.
  Nyilvanvalo, hogy ugyanezt csinaltak odahaza is.

  Ez persze nem jelenti azt, hogy felsobbrenduek lennenek, csak ugy latszik valamitol kialakult naluk ez a fajta attitud.

  No es tudom, hogy koztuk is vannak kivetelek, foleg manapsag, amikor szinte mar kotelezo a drug-ok hasznalata… es vannak mas korokozok is.

 • Figyelő!

  Tulajdonképpen ön semmit, és senkit nem véd – csak úgy áll ki valami mellett, hogy azzal akarva akaratlan totálisan teljes mellbedobással piedesztálra állítja, anélkül hogy tudná, mi rejlik benne ill. mögötte! Mint pl az az Orbán rezsimesetében! Több alkalommal leírta, hogy fogalma sincs mi van „otthon” nem ismeri a kormány tevékenységét stb, ezért rendre meglepődik, ha „Orbánpártisággal” vádolják, hiszen Ön csupán a jobboldaliságot preferálja, és ha ott Orbán áll, hát akkor öt. Ám azt nem veszi tudomásul, – pdig sokan sokszor leírták – hogy Magyarországon nincs sem jobb sem bal oldal, van viszont egy óriási katyvasz amiben tetteitől ideológiájuktól függetlenül próbálják meghatározni a helyüket pártok, politikusok és egyéb rágcsálók, ezért meglehetősen félresikeredett dolog egy pártot formációt csak „hovatartozás”! alapon elfogadni vagy elutasítani!

  Önnek egy a lényeg: a ” balosok üldözték el”, tehát a baloldaliakat utáljuk, tehát vesszen Gyurcsány, mint baloldali,akiről ugyan vajmi keveset tud, de vele szemben biztosan a jobboldaliak állnak, és ha vele szemben Orbán áll, akkor ő biztos jobboldali, tehát akkor éljen éljen éljen….bármit csinál mond, gondol, a részletek nem érdeklik, pedig mint tudjuk az ördög a részletekben lakik!
  Ez fokozottan így van, a valamikori ifjú KISZ titkárból lett,liberális gondolkodóvá lett, konzervatív középre helyezkedő, mára nacionalista népvezérré magát kinövő erősen diktatórikus hajlamú, a teljes és totális meghasonulás küszöbén billegő Orbán esetében!

  Ez úgy nagyjából az Ön politikai hitvallása – az meg hogy az ön távozta után eltelt közel 60 év, ami alatt sok minden történt és még több dolog megváltozott, az mind mind elhanyagolható – az Ön számára megállt az idő!
  Bizony, Geyza állításában nagyon sok igazság van !
  egy kis emlékeztető a tisztánlátás végett, és ez sajnos akkor is így van ha kegyed nem hajlandó tudomásul venni!

  A Fidesz kemény magja – múltukkal jelenükkel, és ezek csak a pár év előtti potentátok, a sok ifjú, azóta felkapaszkodott „zseni”, akikről a jó ég tudja honnan jöttek, még nincsenek is a névsorban, annyira nem jelentősek !
  Sokuk neve nem mond semmit Önnek – sajnos az itthon élőknek annál többet!

  Stumpf István :MSZMP tag, Hazafias Népfront alelnök, majd Fidesz alapító, ma Alkotmány bíró – jutalomból
  Járai Zsigmond : MSZMP tag, kormánytag, III/2 együttműködő,volt fideszes MNB elnök
  Matolcsy György : MSZMP tag, III/II együttműködő, majd az Orbán kormány gazdasági minisztere, jelenleg MNB elnök
  Martonyi János : MSZMP tag, kormánytag, III/2 együttműködő, Orbán volt külügyminisztere
  Chikán Attila : MSZMP tag, majd az első Orbán kormány gazd.-i minisztere
  Pintér Sándor : MSZMP titkár, majd Orbán mindhárom kormányában Belügyminiszter
  Boross Péter : MSZMP tag, majd MDF potentát, Antall halála után másfél évig miniszterelnök, Orbán személyes tanácsadója, ma is és a rendszerváltás óta egyfolytában fő- fő ideológus
  Ligetvári Ferenc: MSZMP tag,
  Pozsgay Imre MSZMP KB tag, – ma a Fidesz bölcs öregje
  Szűrös Mátyás MSZMP KB tag, – szintén a Fidesz bölcse
  Csintalan Sándor MSZMP és MSZP tag, jelenleg a Fidesz és a HÍR TV ideológiai támasza,
  Schmitt Pál : MSZMP miniszterhelyettes a Lázár, majd a Grósz kormányban, MOB tag, a Los Angelesben rendezett olimpiai részvétel megfúrója és főkommunikátora, a Fidesz által 2006-ban támogatott főpolgármester jelölt, majd „függetlenségét” feladva Fidesz tag, majd Fidesz által delegált EU-i képviselő, majd 2010-től „kényszerű lemondásáig” köztársasági elnök,
  Kerényi Imre : MSZMP alapszervezeti titkár, – ma a Fidesz szolgálatában főkomcsizó
  Balogh Gyula : MSZMP tag,
  Szita Károly : III/III együttműködő, Fideszes képviselő, jelenleg (is)Kaposvár örökös Fideszes polgármestere
  Mikola István – MSZMP Hazafias Népfront, Fidesz Egészségügyi szakpolitikus, volt államtitk.
  Fónagy János : MSZMP tag, jelenleg is Fidesz Közlekedési Államtitkár
  Vonza András : MSZMP tag, állatorvos, volt Fideszes mezőgazd.-i miniszt.
  Szabadi Béla : MSZMP tag, munkásőr, majd Kisgazda államtitkár a lebukásáig
  Varga Mihály : KISZ titkár, Fidesz oszlopos tagja –pénzügyi szakpol, jelenleg államtitk.
  Deutsch Tamás : KISZ titkár, majd Fidesz alapító tag, az első Orbán kormány Sport és ifjúsági minisztere, majd EU-i parl. képviselő
  Orbán Viktor : KISZ titkár,+ a papa párttitkár, majd Fidesz alapító, jelenleg Fidesz elnök, minisztereln.
  Kövér László – KISZ titkár, és MSZMP Központi Bizottsága és az alá tartozó Társadalompolitikai Intézet munkatársa, Fidesz alapító tag, jelenleg „ház-elnök” (o.gy.)
  Rogán Antal – A Kommunista Ifjúsági Szövetség tisztségviselője, „KISZ titkár”, ma Fidesz államtitkár, személyére szabott minisztériummal
  Orbán Győző – MSZMP párttitkár, Orbán V. apja a gánti kőbányák tulajdonosa ( a bánya vételára „ismeretlen forrásból” származik, a vásárlás azt követően történt, hogy a Fidesz székház eladásra került, és a „vételár sorsa azóta is ismeretlen” – Orbánék ugyanis nem tudtak, nem is akartak elszámolni vele !)
  Orbán anyuka – pedagógus volt de váltott jól fizető MSZMP pártbizottsági állásra.
  Budai Gyula – MSZMP-tag, Fidesz „elszámoltatási államtitkár”, ügyvédi minőségében okirathamisító
  Turi-Kovács Béla – MSZMP-tag, majd kisgazda parl. képviselő, a párt bukása után Fidesz potentát, o.gy.-i képviselő
  Harrach Péter – MSZMP-tag, majd a KDNP ( egy nem létező párt) frakció vezetője, valójában a Fidesz által parlamentbe tolt kádéempés megmondó ember
  Hoffmann Rózsa – MSZMP-tag, első fordításai pl. Jurij Guszev: A szocialista forradalom korának irodalma, majd Fidesz oktatási államtitkár, jelenleg fidesz képv.

 • Géza!

  („axiómákat nem kell bizonyitani” – matematikai (filozófiai) alaptétel-:)

  1) Nekem nincs pártom (nem is lesz) független vagyok. (Árulkodó: talán magadból indulsz ki, mint mindenki.)
  2) Minden gondolkodó ember előtt világos, hogy Merkel puszta hiúságból nem mondja ki a szót: „genug”. A Frau hiúságából ami egyenlő az ostobasággal egy massziv új náci mozgalom fejlődik/fejlődött ki – ami egész Európára veszélyes, mert a németekben „gyárilag” benne van a szélsőségesség, mint tudjuk. Addig, amig a jóléti (amerikai tip.) életforma elkábitotta a németeket hallgattak, ennek napjainkban van vége – mármint a hallgatásuknak. Minél később mondja ki a Kanzlerin a bűvös szót, annál erősebbek lesznek a német (francia, dán, svéd, norvég, magyar, lengyel, román, stb.) náci mozgalmak. Ezt számtalan euróapai, amerikai jobb/bal-politikai elemző leirta.
  Tessék látni és ne csak nézni.

  ps: Miért személyeskedik rosszindulatúan? Nem bántottam, nem is fogom. Legyen kultúráltabb, próbálja meg. Ha nem megy akkor tegye le a keyboard-ot. Indulatból semmire nem jut, ha eddig még nem tanulta meg ezt az igazságot.

 • kisferi:
  idétlenségeket hordasz ide a Szt.korona Rádió elnevezésű internetes szennylapból.
  Mi meg azért járunk ide , hogy NE találkozzunk ezzel a mocsokkal.
  Akkor miért hozod utánunk ?

 • kisferi,
  el kell keserítselek.
  Az NPD nevű neonáci párt már a hatvanas évektől legális, a magyar náci, akiről írtam sem tegnap költözött ki a keletnémet részre.
  A jelenség létezik,teret hódít, holocaustot tagad, és megpróbálja megmagyarázni még a koncentrációs táborokat is Dachau-n keresztül. Remélem érted, miért pont Dachau-t vonják kétségbe.

 • Géza!
  Nem hallgatom a Szent Korona Rádiót de most, hogy mondod megteszem (ezek szerint te hallgatod-:)

  bonhomme!
  „Az NPD nevű neonáci párt már a hatvanas évektől legális”

  Ez igaz, ámbár akkor igen csak véznák voltak a neonácik. Azonban mára, Merkel Mutti „áldásos” tevékenysége révén jelenleg min. 15%-os támogatottságuk van az egész német populációban és az arány növekszik, ki tudja meddig?!

  Minden jel arra mutat, hogy a „német géniusz” (=szélsőségesség, =antiszemitizmus, =rasszizmus, =sovinizmus) ismét felvirágzóban van az eddigi hamu alatti izzás után. Ne legyen erről kétsége senkinek.

  ps: Én szóltam!

 • kisferi:
  nem tudod értelmezni amit írok?
  Az egy oldal !
  Nem hallgatni kell hanem olvasni.
  Sajna a NET hullámverésében időnként a felszínre buknak ilyen nagy darab trágyák is és szembe úsznak a gyanútlan szörfölővel.
  De TE csak fogyasszad egésséggel, biztosan jót fog tenni neked.

 • Figyelő!

  átvitt értelemben igazad van,mindkettő fanatikusan hitt a téves,
  embertelen eszméiben és tömegesen irtotta a másként gondolkodókat,
  érdekeikkel ellenkezőket.
  A vallás Istenhez kapcsolódik,és egyetlen normális vallás(kivéve
  az idióta,embereket kifosztó,elmebeteg szektákat) sem buzdít tömeges
  népirtásra,gyilkosságra,embertelen megkülönböztetésre,legfeljebb másként nevezik meg akiben hisznek,más vallási szokásaik vannak,de aZ IGAZI hívők,tiszteletben tartják mások hitét(mint itthon is ahol ökumenikus istentiszteletet tartanak gyakran.)
  Ez így normális!A zsidó-arab ellentétet sem a vallási különbözőségek,hanem a politika,területszerzés… motiválja!
  Remélhetőleg sem a nácizmus sem a kommunizmus ideje nem jön vissza,ma már ez elképzelhetetlen,legfeljebb a szélsőséges haszonleső,hitetlen emberek erőlködnek!

 • Ma van a Holokauszt emléknapja,TV.ben, sajtóban itthon megemlékezéseket tartanak a kormány,a hétköznapi emberek is.
  Részvétem a túlélőknek illetve az elhunytak családtagjainak,leszármazottainak!
  Ez így helyes,meg az is,hogy a kommunizmus áldozatairól is megemlékeznek itthon!

 • igy van Marcsi.
  Úgy hogy most gyorsan gyútsál gyertyát az elveszett demokráciáért, az elrabolt alkotmányért és a kisemmizettekért.
  Köszike.

  Jaa és a szocik által létrehozott nemzeti valuta-tartalékról se feledkezzél meg könnyeket hullajtani, amit éppen ezekben a hónapokban herdálnak szanaszéjjel a Pirospettyes Kuszaszem fővezérletével. Gondolom a műkincsek majdcsak kikötnek valami oligarcha magángyűjteményében, az alapítványokon keresztül pedig ugyanazon zsebekbe kerül a népvagyon..

 • Geyza4

  Veled nem az a baj,hogy zsidó vagy,(több jó barátom és ismerősöm is az,)csak az a különbség,hogy ők normálisak,Te meg nem így semmit nem értesz…(a T betűt vedd megtiszteltetésnek!!!)és még rosszindulattal is párosul az elmebajod,hát ez katasztrófa,de nem nekem,meg szerencsére nem itthon rontod a levegőt…….!!!,
  íha nem neked írok,nem kell válaszolni…világos?na biztos nem!

 • Egyébként itt demokrácia van(bár ezt az ilyenek nem fogják fel…) és gyertyát a szeretteimért szoktam gyújtani,tedd te is annak ellenére,hogy kicsit félresikerültél,de ne felejtsd el majd eloltani
  nehogy bajos essen….

 • Marcsuka drága:
  Világos hát.
  Ha nem ír , majd nem válaszolok.
  De itt rázza magát mint egy csörgőkígyó, akkor kénytelen vok magára nézni.

 • Besancon

  2016 január 27
  8:30 de.
  Bocsi, de nem hat meg a részletes leírása, ki volt KISZES, ki nem, stb.
  Én már többször írtam nem ismerem a mai politikusokat, senkit sem védek, senki pártján nem is lehetek. Én csak utálom a baloldalt! Ennyi.

 • Besancon!

  Megint a múlttal jössz…az,hogy a jelenlegi kormány több tagja
  netán a KISZ vagy a szoc.párt tagja volt,nem jelent semmit,többeknek kötelező volt(az enékűl is megérdemelt állásuk megtartásában)és nem követtek el bűncselekményeket,mint sokan például esetleg…a másik oldalon,meg ugye fiatalok,befolyásolhatóak voltak….de felébredtek.. a rendszerváltást ők indították el és most kormányoznak a többségi
  törvényes szavatok alapján,több választás után is….
  Nehezen tudom megemészteni a lecsúszott ellenzéknek a támadásait itthon és külföldön is!
  Egyébként én sem úttörő,sem KISZ tag nem voltam,mégis a képességeim és a végzettségem alapján szerencsére jó állásban
  tudtam elhelyezkedni,igaz kicsit később mint több tehetségtelen karrieristák…,de így tiszta a lelkiismeretem!

 • Marcsi

  2016 január 27
  2:11 du.
  Marcsi, tudom ,hogy mi a vallás általában. DE hidd el, hogy vannak emberek akik ideológiákban hisznek, s annak vezetőit tartják a legnagyobbnak. Természetes, hogy ezeknél kizárt az ISten fogalma. A nácik is ateisták voltak. Úgy szintén a komcsik.
  Az én megjegyzésem csupán, a HITEN alapszik.T.i. hitükből nem engednek .

 • Marcsi,

  Ket apro tevedesed van a vallasok tekinteteben. Legalabbis en nem ismerek egy kereszteny, buddhista, hindu, vagy zsido szektat sem, amelyik eroszakos lenne. Inkabb tulzottan is baranykak. De ha te ismersz akar egyet is, legyszives nevezd meg azt.

  Ugyanakkor az iszlam alig-alig hasonlit vallashoz. Az inkabb egy politikai mozgalom, aminek a „szociologiai” elkepzelese az, hogy „oljunk meg minden ferfit, aki nem hajlando muzulmanna lenni, vagy extra adot fietni nekunk, eroszakoljuk meg a noiket, aztan adjuk el a noket es a gyerekeket rabszolganak. A megfelemlitett kereztenyeket es zsidokat adoztassuk agyon, amig tonkre nem mennek, es amikor mar nincs senki, aki tudna adot fizetni, akkor hoditsunk meg meg tobb teruletet.”

  Ez a Koran es a Hadit. Nem en talaltam ki, olvasd el. 190-en felul van a Koranban az olyan versek szama, amelyik valami formaban eroszakot hirdet, parancsol meg. Es meg legalabb 1000 masik akad, amirol nehez elhinni, hogy egy szereto Isten adta volna.
  No es a Koran egy rovid kis konyvecske.

  Hogy mindez meg erdekesebb legyen – mert a Koranban is vannak bekes mondatok – Mohamed sajat maga tette a bekes verseket semmisse. Ugyanis azok a kijelentesek Mohamed korabbi, mekkai szakaszabol szarmaztak, amikor meg semmi hatalma nem volt, tehat akkor es ott meg nem tudott eroszakoskodni. Amikor aztan sivatagi rablovezer koraban, Medinaban, megerosodott politikailag, katonailag, mindjart jottek a „vagd el a torkat a hitetleneknek, ahol rajuk talalsz” tipusu, szerinted csupa bekes es tolerans parancsok. Hogy a kovetoinek ne kelljen gondolkodniuk az ellentmondasokon, Mohamed sajat maga mondta nekik, hogy ha ket parancs egymasnak ellentmond, a korabbi parancs ervenyet veszti.
  Emiatt az iszlam 1400 ev ota egy rablogyilkos „vallas”, aminek a tagjai csak azert nem rohantak vegig a vilagon, mert nem tudtak, es mert amin keresztul is szaladtak kezdetben, idovel tonkrement gazdasagilag, semmit sem fejlodott. Hacsak a visszafejlodest nem vesszuk fejlodesnek. (Amikor elfogynak a rablogyilkossagra szant emberek egy teruleten, hirtelen problemak lepnek fel, akarcsak a cocjalizmusban/kommunizmusban.)

  Hozzatennem, hogy nyugati hatasra az utobbi 100-150 ev soran tobben is megprobaltak modernizalni az iszlamot. Ma is teszik. Ennel fogva van nehany olyan muzulman szekta, amelyik Mohamed parancsanak ellenszegulve a Mohamed korabbi parancsait fogadjak el, es a gyilkossagra, nemi eroszakra, rablasra, kinzasokra valokat figyelmen kivul hagyjak.
  Annyi csak a picurka problema ezekkel, hogy a szamuk elenyeszo es a tobbi muzulman szerint azok meg csak nem is muzulmanok. Ennel fogva ahol erik, gyilkoljak oket is.

 • Ja és régen sem voltam,most sem vagyok semelyik párt tagja,mint esetleg itt páran….amit elértem azt a munkámnak köszönhetem,ami tudom sokaknak szokatlan….
  Na ennyi,be lehet dugulni!

 • marcsi:
  De be ám !
  Dugulj el és nem fognak itten bántani tégedet.

 • ˙

  „Hitler mágikus szocializmusának a nyitja, hogy az összes középszerű nagyratörők mindazok akiknek vágyai nem elégülhettek ki, akik azelőtt nudisták, vegetáriánusok, édenisták, himlőoltás-ellenesek, dühödt antiklerikálisok, biozófusok voltak, ezek a minden rendű és rangú újítók, akik hóbortjukat rendszerré építették ki, vagy limlom vallásocskákat alapítottak, mindezek az eltévelyedettek most lelkendezve zsúfolódtak össze a náci léggömb óriási kosarában, hogy megpróbáljanak magasabbra szállni. Ezeknek a kis rajongóknak elsatnyult romanticizmusa, torkukra forrasztott hiúsága, gyűlölködő fanatizmusa fűti a náci párt kollektív, nagy fanatizmusát, s tartja mindig elevenen, mint a kielégülés ígéretét.”

  Akár ma, a fidSS-ről is írhatta volna mindezt Hermann Rauschning, Danzig Szabad Város szenátusának volt elnöke (kilépett párttag) a náci szolgalelkűekről, csodáról és miszticizmusról a harmincas években.

  .

 • Marcsi 4,18

  Az utolsó bekezdésed logikailag tökéletesen ellentmond az elsőnek. Vagy ez, vagy az a hazugság.
  Nyilatkozz kérlek, melyik volt a füllentés ! Na ? 😀
  Ha tehát még így is lehetett érvényesülni, mint a végén leszögezed, akkor azok a fidSS fiúk mégiscsak bűnöket követtek el.

 • sebestyén eszter

  @kisferi re 2016 január 27 8:55 de.
  Nem nem kell bizonyítani, hanem nem lehetséges, mivel annyira elemiek. hülyeséget hordasz össze, mint mindenben, az axiómák kérdésében is.

  Mondd, az pl. miért axióma, h Merkel olyan, ahogyan te leírtad? És az hogy axióma, h minden értelmes ember látja?

 • sebestyén eszter

  @Marcsi re 2016 január 27 3:37 du

  Az miért baj, h valaki zsidó?

 • Marcsiból kezd előjönni a farba: (a barnainges )
  ” Ismertem rendes zsidókat is ”
  Ez már a harmadik fokozat, a Bartus Laci ilyenkor szokta a pácienst végleg kitiltani

 • Sebestyén Eszter 6:51, harmatgyenge, álnaív kérdés, nem az a baj, hogy valaki zsidó (származású, vallású), hanem az, hogy úgy viselkedik. Ha valakire megjegyzést teszünk, pl. hogy ez egy gój, ez egy hitetlen, ez egy skót, vagy apacs, akkor az általánosságban megtapasztalt viselkedésformájukra utalunk. (persze ezt tanult hölgyként jobban tudod nálunk)

 • sebestyén eszter

  @Geyza,
  Csurka is mindig azt mondta,”… DE (!) zsidó hentestől veszem a húst”

 • Geyza
  2016 január 27
  3:12 du.
  „Jaa és a szocik által létrehozott nemzeti valuta-tartalékról se feledkezzél meg könnyeket hullajtani, amit éppen ezekben a hónapokban herdálnak szanaszéjjel a Pirospettyes Kuszaszem fővezérletével.”
  Ahogy azt Geyzácska elképzeli..
  Az már régen elment a MOL-ra..

 • Moshe Akiva
  2016 január 27
  4:21 du.

  A minap olvastam a Wikin, hogy a krími tatárok alapították az első iszlám demokráciát, csak sajnos a bolsik megszüntették azt. Érdekes lett volna látni, mi lesz belőle.

 • Marcsi
  2016 január 27
  3:37 du.

  Nekem egy zsidó barátom sincs, és akit ismerek egyet-kettőt, azok elég nagyképűek. Ennek ellenére nem akarom kiirtani őket, szerintem ez lenne a lényege az antirasszizmusnak.

 • Falusi kollega:
  Tévedésben méltóztatik leleddzeni.
  A „MOL tőzsdézés és hazardírozás” néven elhíresült kormányzati akciót az IMF utosó, a szocik által takarékossági illetve vésztatartaléknak szánt , általuk ezért nem lehívott pénzeiből fedezték.
  Még csodálkoztak is rajta nyugati és más közgazdászok meg az IMF vezetői, hogy NEM ilyesmikre van az IMF , dehát végülis…ha ezt akarják…ám legyen.
  Aztán szépen buktak hatalmasat a tőzsdén a MOL részvények a tömeges kormányzati felvásárlás miatt , de nem baj, mert az adófizetőknek kell apránként visszafizetni a pénzt az IMF kasszájába.
  Szerencsére alacsony kamattal.
  Öszegezve:
  A nép adott a kormánynak alacsony kamatra pénzt azért , hogy azt ő eltőzsdézhese. Aztán meg valakiknek a magán-széfjében landolhassanak azok a részvények.
  Erre is mondaná csikágói nagybácsikám azt,amit a hetvenes években mondott mikor Pesten járt és elnyelte a Kóla-automata a bélását : „Őgyes”

 • heheheeeehehehehehehehe

  ESZTER 😀 😀

  Fel is fordult a vén nácija !

 • Csárli maga egy aljanáci
  Ez lejön a beírásából is.

 • Hazai lámpa!

  Köszönöm a válaszod, valóban vannak nagyképű és arrogáns zsidók (főleg ezen az oldalon, de sajnos a közéletben is…)), de
  mint írtam az én barátaim, ismerőseim nem ilyenek és toleránsak másokkal szemben! Senki nem tehet róla, hogy milyen vallásba születik,
  és a normális emberek toleránsak a más vallásúakkal(sőt nem is téma
  köztük a vallás) itthon békében élünk együtt több főrabbi, közülük tegnap
  Frőlich Róbert meg is erősítette ezt a TV-ben!!!! (Egyenes adásban!!!)
  Akik uszítanak, gyűlölködnek azoknak nincs hitük, csak politikai
  okokból teszik, nem számítanak!!!

 • tudjuk Marcsi.
  szerencsére azé vannak rendes zsidrancsok is.

 • sebestyén eszter!

  Hölgyem! Olvassa még egyszer (ha kell többször-:) amit irtam.

  A lényeg:
  Merkel bűne (nem hibája, bűne(!) az, hogy a „Willkommenskultur”-al Németországban (sőt Európa minden országában!) hatalmasan megerősödtek a szélsőséges jobboldali mozgalmak: a iszlamofóbók, az antiszemiták, stb. Ha valakinek ez tetszik, akkor tapsoljon Merkelnek.

 • Geyza
  2016 január 28
  9:51 de.
  Geyzám..
  Azt támasztottad alá, amit írtam.
  Itt a lényeg: „az IMF utosó, a szocik által takarékossági illetve vésztatartaléknak szánt , általuk ezért nem lehívott pénzeiből fedezték.”
  Valutaalapot nemlehet adófizetők pénzéből, mert az adókat forintocskákban fizetik, viszont állambácsi a külkereskedelemből csippentgethet valami kis valutát, de a döntő valutabevétel mindíg a részvények kibocsájtása.. (Igaz, nekünk az sem jött be, mert csak nőtt tőle az adósság..)

 • charlie
  2016 január 28
  7:40 de.
  Mesejjé Char Lee komám..
  Millena „zsidó visekedís? „

 • kisferi:
  Egy szart a Merkel miatt.
  Aki náci az előtte is náci volt , most csak előjöttek ezek a vackaikról és acsarkodnak.

  Merkel VALÓBAN követ el hibákat , dehát tudjuk jól :
  Csak a diktátorok a tévedhetetlenek.

 • Igaza van kisferinek!
  Merkel úgy eltólta az egészet, hogy mindenki ettől „koldul”!
  Minden akciónak van reakciója, ez már fizikailag bizonyitott!

 • Még annyit a témához, hogy Merkel azért mondta ELŐSZÖR hogy mindenkit tárt karokkal fogad be a német, mert fél-félt a múlt megbélyegzésétől. A németek nácik.
  Aztán, mást mondott, de akkor már késő volt.

 • Figyelő!

  „ezek” szerint a németek a múlt miatt mind nácik……
  ahogy itthon is, aki esetleg több dologban tárgyilagosan,tájékozottan
  nyilatkozik,persze gyűlölködés,hazugság nélkül.
  Reménytelen esetek!

 • marcsi
  amiket ír az mind indifferens.
  MAgának nincs meg sem a tárgyi tudása sem a szövegértési képessége ahoz hogy ilyen dolgokat elemezgessen.
  Maga ahhoz nem ért.
  Akkor meg mit erölteti, csak körbe röhögik,
  nem vette még észre?

 • Marcsi
  Egyébbiránt a vérbeli náci nem gyűlölte a zsidókat.
  Kiirtotta őket.
  Közben roppant udvariasan viselkedett a társaságban.
  Himmlerről is tudjuk hogy művészeteket kedvelő kultúrember volt. Amúgy .
  A maga ” gyűlölködésmentes tárgyilagosságától ” is a hideg futkározik hátamon.
  Ha eljön az ideje , a női lágerben lesz maga kápó ?

 • Marcsi

  2016 január 28
  12:31 du.
  Marcsi, ne essél a baloldal hibájába!
  A magyarok a nemzetüket védték idegen népektől.
  Merkel, ahogy mondtam, a német bűntudat miatt, tárt karokkal várta őket.

 • hazai lampa,

  Torokorszag – legalabbis Erdogan elvtars megjeleneseig – Pakisztan, Malajzia, Indonezia demokratikus orszagok. Kozben a lakossag tobbsege muzulman is.
  Gondolom, a krimi tatarok is tudtak volna valamifele demokraciat teremteni.

  Az csak a kerdes, hogy mit nevezunk demokracianak? A nepuralmat? Mert akkor a Saria Torvenyek altal vezetett minden muzulman orszag demokratikus, hiszen a lakossag messze tobbsege Saria-t akar.
  OK, nincsenek 4 evenkent valasztasok, mert a kalifa elete vegeig uralkodik, de a halala utan ujat valasztanak, tehat akkor demokracia, ugye?

  Hogy kozben az igazhitunek joga van (de legalabbis a rendor felrenez, amikor latja) hogy a gyaur kutyak lanyait, felesegeit kisajatitsa maganak, hogy templomokat nem szabad epiteni, a regieket sem szabad karbantartani ..stb… az mar ugye mas kerdes.
  Mas szavakkal ez egy olyan demokracia, ahol a kisebbsegnek csak ahhoz van joga, hogy csendben maradjon.

  Epp tegnap este kaptam ezt a linket. Abbol az Indoneziabol szarmazik, amit manapsag a „baloldali” politikailag korrekt orultek a legjobb peldanak hoznak fel, miszerint mennyire szabad es demokratikus is lehet egy muzulman orszag.
  Figyeld meg, hogy a rendor jelen van, de…
  (No es az agyonvert ferfi egy muzulman. Az Ahamdijja szekta tagja, akik nem fogadjak el a Koran vergozos torvenyeit.)
  A tobbi pedig bebizonyitja, hogy mennyire bekes is az o vallasa. „Agyonverlek, ha azt mondod, hogy az iszlam nem a Beke Vallasa” jeligere.

 • Figyelo,

  Gorogorszag ez ev januarjaban 5-szor annyi agysebeszt, mernokot es tudost kapott a tengeren keresztul, mint tavaly januarban. Most tehat van esely, hogy Merkel asszony eldicsekedhet ez ev Karacsonya korul, hogy sikerult neki 5 millio bekeaktivistat behordania Nemetorszagba, hogy a szerinte szellemileg alultaplalt nemet nepet feljavitsa azokkal, akik minimum 1400 eve a csaladon belul hazasodnak, es a leheto legjobb vallas altal vannak agymosva.

  No es szorozd meg mindezt minimum 4-el, akik majd a csaladegyesites kapcsan erkeznek oda.

  Ki akar velem fogadni, melyik evben indul meg a feher nemet „oslakossag” tomeges kivandorlasa Oroszorszagba? En 2020-ra tippelek.

 • Figyelő!
  Igazad van,Isten őrizz,hogy olyan szinten legyek jellemben,észben,
  emberségben mint a baloldal…..(tisztelet a kevés kivételnek)!
  A tárgyilagosságot itt…nem ismerik!
  Szerencsére a magyarok a nemzetüket védték régen is és most is!!!
  Szegény Merkelt tényleg sajnálom,mert jó,emberséges és tehetséges politikusnak tartottam,aki az országa sötét múltja miatt (amiről nem tehet!)olyan lépésre szánta magát,amivel sajnos nem törölhette el a múlt bűneit,de
  a jelenben sokat ártott a hozzá hasonlóan vétlen ma élő németeknek a sok
  (köztük bűnöző) migráns befogadásával!
  Tényleg nem érdemes egy szint alá…..menni,meg minek?

 • Marcsi,

  Amig az igaz, hogy neha elofordul olyan, amikoris egy orszag katonasaga megelozo csapast mer az ellenseg seregeire, addig azt hiszem csak roppant nagy tulzassal lehetne Magyarorszag hadbalepeset es hadban-tartasat eveken at, mint tamado fel egy masik orszag teruleten ugy ertelmeni, hogy az csupan egy kis megelozo csapaska volt.
  Azaz, a Magyar Hadsereg ott nem vedekezett, nem a sajat hazajat vedte, hanem egy masik hazat tamadott.

  A masik apro hibad pedig Merkel asszonysaggal kapcsolatos. Csak a magyar nepmesekben szoktak a politikusok erzekeny mimozak lenni. A gyakorlatban valami mas, tobbnyire a penz, vagy a hatalom megkaparintasa, illetve megtartasa vezerli minden tettuket.
  Keresd a penzt!

 • Moshe Akiva

  2016 január 28
  3:36 du.
  Nagyon aggodom Európáért, azt hiszem joggal. A bevándorló családoknál többnyire 5 gyerek van, de néha több is.
  Kanadába is behoz a mostani liberális miniszterelnök 25 ezret, még a következő hónapokban..
  Lesznek itt a kendős asszonyok, szakálas férfiak és millió gyerek…..(akik 10 év múlva felnőttek is lehetenek már)
  Más vallás, kultúra és erkölcsök. Hajaj nekünk!

 • Csak a hülyéken szoktak röhögni Geyza,a többiek érvelnek,vitatkoznak
  ez bizony nagy különbség,meg ugye a hazugságokkal szemben ott a valóság és a tények…..nem kéne feleslegesen erőlködni!
  Én tényleg szoktam röhögni egyeseken..,de sajnálkozni is azokon ,akik egyébként nem érdemlik meg,mert ha a hülyeség rosszindulattal is párosul,akkor
  az illető reménytelen eset,de kint talán vannak jó specialisták….

 • MINDENKINEK AJÁNLOM!Friss hírek!

  Lapozzanak …vissza a a Saul fia című írásukhoz,amihez ma ismét hozzászóltam (TV,SAJTÓ:TÖBB NAPILAP!!!)HITELES FORRÁSOK alapján és
  próbálják értelmezni…..
  Gusztustalan és megvetendő a német újság cikke,de nálam a kint élő
  „volt magyarok” vezetnek,többektől hányingere is van sokaknak!
  Nem kell válaszolni,csak gondolkozni és emészteni.
  Igaz a mondás: a hazug embert hamarabb utolérik,mint a sánta kutyát!

 • Figyelo,

  Mar tonkretettek Kanadat a kivalo „liberalis” es nyiltan komcsi vezetoink.
  Tkp. mar olyan mindegy hogy 25 000, vagy 25 millio jon beloluk.

  Viszont mglepodtem, hogy a kis mexicoi baratnomet, aki mar 5 eve dolgozik Kanadaban, elfogadtak, megkapta a bevandorlo statuszt vegre, annak ellenere is, hogy nem muzulman.
  Ugy latszik valamelyik hivatalnok felreolvasott valamit.

 • M.Akiva!

  Abban lehet igazad van,alőszőr mindenkiről a jót,a becsületességet
  feltételezem(mint Merkelről,aki valljuk be jó és rendes politikus)
  csak később jövök rá,hogy bizony a pénz és a hatalom sokaknak minden másnál fontosabb…..ez sajnos sok más ember esetében bebizonyosodott,kint…és itthon is!Mentségemre szolgáljon,hogy nem vagyok az ilyenekkel azonos jellembeli,erkölcsi szintem,inkább csalódjak,mint ne tudjak a tükörbe nézni…..meg ugye mint sz ilyen kisemberek mint mi sajnos semmi sem múlik!

 • Akiva, igazad van, de itt mégis jobb a helyzet, mint Európában!
  Éppen a mai hírekben láttam, hogy újabb 700 ezer szíriai érkezik oda.

 • Marcsi,

  Merkel asszony par evvel ezelott meg azt mondta egy beszedeben, hogy a multi-kulti nem mukodik Europaban. (Igaza is volt.)
  Most pedig meg bunozoket is elfogad, sot meg a rendes embereket is arra osztokeli, hogy legyenek bunozok, mielott Nemetorszagba mennenek.

  Az egyik velemeny szerint valaki valamivel megzsarolta onagysagat Amerikabol. Ez kicsit konspiracios elmeletnek tunik, ugyanakkor Merkel palfordulasa es baromsaga olyan merteku, hogy szinte mar barmit el lehet hinni ebben az ugyben.

  Figyelo,

  Ez igaz, ide a „menekultekbol” egyelore csak 25 000-et akarnak behozni (koztuk talan 1-2 keresztenyt is), de egyreszt ez a szam megvaltozhat, foleg PM Selfie uralkodasa soran.
  Masreszt Kanadaba eddig sem jott tul sok muszlim menekult. (Jottek igazi menekultek muzulman orszagokbol, de az mas.) Megis – szerintem – mar most a lakossag minimum 10% muzulman. (Ez nem a hivatalos adat.)
  Ugyanis mi eddig jobbara bevandorlokat hoztunk be a muzulman vilagbol – ami jobb politika, mert azok legalabb penzel jottek, nem mentek ra azonnal a cocjalis segelyre, sot eleg sokuk meg biznicet is nyitott. Pl. nalunk a varosban van egy olyan strip mall (10 kis boltocska fer bele) amiben 4 hallal bolt talalhato, bar az egyikben nem vagyok biztos, mert a tulaja nem is foglalkozott azzal, hogy kiirja angolul is tkp. milyen boltja van. No es minden varosnegyed malljaban van mimimum egy-egy hallal bolt.
  (Ettol persze sokan kozuluk mar cocjalis segelyen vannak, a 4 feleseg mindegyike subsidized housing-ban el …stb.)

  Mondhatnam ugyis, hogy en nem feltem ezt az idiota drama tanart, akinek elete elso igazi munkaja az lett, hogy miniszterelnok lett 40 evesen. „Jo” kezekben van Kanada.
  Ha lenne penzem, vagy ha legalabb fiatal es egeszseges lennek, menekulnek Kanadabol, ugy, ahogy annak idejen Magyarorszagrol menekultem.

 • Moshe Akiva

  2016 február 6
  10:37 du.
  Én abban reménykedem, hogy valahogy menet közben megbukik. És ha nem, 4 év nem a világ! Remélem azt is, hogy más és jobb jön utána!
  A remény hal meg utoljára!

 • Kedves Figyelo!

  En elegge borusan latom a jovot. A fiatalabb kanadai nemzedekek tudatlanok, agymosottak, lebutitottak, barmi baromsagot be lehet nekik adni.
  A legutobbi valasztasok elott szabalyosan megriadtam a munkahelyemen, amint a munkatarsaim azt vitattak meg, hogy kire es miert fognak szavazni.

  Szerintem a Kenderszivastol Elhulyult Hivatasos Munkanelkuli meg legalabb ketszer meg lesz valasztva egymas utan, mielott a szellemileg alultaplalt szavazotabora rajon, hogy szivatjak oket.
  Raadasul Kanadaban eleg a szavazatok 34%-a a gyozelemhez.
  Szoval remenytelen.