Adalékok a római katolikus felekezet történelméhez

2017 április 8 8:10 de.137 hozzászólás

Írásom tárgya nem vallási ellentétek szítása, csupán egy hazánkban, a jelenlegi kormányzat által gyakorolt módszertan történelmi-vallási hátterének megvilágítására tett kísérlet.

A mai magyar kormányzat úgymond ideológiai alapja a római katolikus felekezet, amint ezt a KDNP nevű pártféleség mint koalíciós partner jelenít meg. Ezzel a ténnyel úgy vélem, a legtöbb magyar politikus és gondolkodó ember tisztában van. Azzal viszont már kevesebben vannak képben, hogy e felekezet milyen történelmi gyökerekkel rendelkezik, s ezek folyományaként milyen motívumok állnak tetteik mögött, s az sem nagyon ismert, hogy amiképpen a leopárd sem tudja levetni a foltjait, a katolicizmus teológiája, működési struktúrái és reflexei alig változtak az elmúlt kb. 1700 évben. A mai észak-amerikai és európai emberek túlnyomó többsége köztudatában ez csak egy vallás a sokból, igaz régebb óta van jelen, mint a többi keresztény irányzat, szép katedrálisokat épített, jelentős műalkotások kötődnek hozzá, karitatív tevékenységet végez és vallási rendezvényeik pompázatosak és méltóságteljesek. Azt is tudjuk, hogy a katolikus kápolnák, templomok, székesegyházak Európa legnagyobb részén falvaktól a városokig mindenütt meghatározzák a látképet.

Ezek köztudott tények, mint ahogy az is, hogy a középkor hajnalán az írástudatlanságba süllyedt Európában az akkor egyetlen és egyetemes – katolikus – egyház volt a megmaradt kultúra és írásbeliség őrzője. Még Nagy Károly császár is, aki a IX. században az Atlanti-óceántól a Dunáig uralta Európát, csak nehézkesen tudott írni-olvasni, udvaráról nem is beszélve. Ez a kulturális és politikai fölény a római felekezet számára azt eredményezte, hogy az európai uralkodók nélküle és ellenében lényegében a kisujjukat sem tudták mozdítani. Még akkor is csak nehezen, amikor főleg a későbbi német-római császárság egyes uralkodói a saját szájuk íze szerinti pápákat ültették Szent Péter állítólagos trónjára. A trón és az oltár szövetsége századokon át kiválóan működött. A tudás birtoklása több mint ezer éven át egyben oktatási egyeduralmat is jelentett, amire a katolicizmus mindig is gondosan ügyelt. Nem véletlen, hogy jelenlegi kormányzatunkban is katolikus kézbe került a teljes képzési rendszer. Az oktatás által ugyanis úgy lehet az iskolai évek során gondolkodási mintákat beépíteni az emberek fejébe és lelkébe, hogy később, felnőttként, ösztönösen azok motiválják tetteiket és gondolkodásmódjukat. A római egyház soha nem a pillanatnyi politikai-gazdasági állapotok alapján hozza döntéseit. Évezredes tapasztalatai vannak az emberi gondolkodás befolyásolásában, s amit ma vet, pontosan tudja, hogy húsz-harminc, vagy száz év múlva bőségesen le fogja aratni. Ebben óriási előnyük van az ún. világi iskolarendszerekhez képest. De térjünk vissza egy kicsit annak mozaikszerű és rövid fölvázolásához, hogy Európa és a világ mit köszönhet a római katolikus felekezet létének.

A középkori Európa a VII. századtól kezdve de facto a katolikus vallás vezetése alatt egyesült. A római felekezethez kötődik a nyugati civilizáció egyesített haderejének első igazán sikeres, idegen földrészen végrehajtott katonai vállalkozása is, mely 1099-ben jutott el csúcspontjára, amikor elfoglalták a „levantei Babilont” és fővárosát, Jeruzsálemet. 1099. július 14-e a „nagy vérfürdő” napjaként vonult be a Szentföld krónikájába. Ezen a napon a győztes keresztes seregek szinte teljesen kiirtották az elfoglalt Jeruzsálem lakóit: zsidókat és muzulmánokat, akik addig viszonylagos békében éltek egymás mellett. A mészárlás után pedig a magukat kereszténynek tekintő győztesek a Szent Sír templomban celebráltak hálaadó misét. A keresztes háborúk története hű tükre a vallás motiválta emberi cselekedetek szélsőségeinek: egyszerre raboltak és imádkoztak, gyilkoltak és ájtatos körmeneteken vettek részt, öltek, zsolozsmáztak és rémuralmat gyakoroltak, mindezt egy felsőbbrendűnek hirdetett elhivatottság jegyében. Persze nemcsak a Tengerentúlon (így is nevezték a Szentföldet) voltak keresztes háborúk: 1208-ban III. Ince pápa keresztes háborút hirdetett a dél-franciaországi katarok, vagy albigensek ellen, akik szintén kereszténynek vallották magukat. Az egyházfő parancsba adta, hogy válogatás nélkül gyilkolják le az összes „eretneket”. Az eredmény felperzselt föld és legalább 50 ezer halott volt.

Ugyanakkor tény az is, hogy a XV. században, nem sokkal Amerika fölfedezése után a római felekezet mozgósított a török hódítás ellen, s az amúgy antiszemita Kapisztrán Szent János inkvizítor, akinek kezéhez sokezer ember vére tapad, bejárta fél Európát, hogy mozgósítson a török hódítás ellen. Nándorfehérvár ostromakor pedig tüzes szónoklatai hatására a védők kitörtek a várból, megfutamodásra késztetve az ostromló törököket, Hunyadi Jánosnak örök hírnevet szerezve. A pápa rendeletére pedig egész Európában azóta harangoznak délben. Ugyanennek az évszázadnak a végén kezdődött meg Amerika meghódítása, melynek következtében Közép-és Dél-Amerika spanyol és portugál uralom alá került. 1494. június 7-én VI. Sándor pápa szentesítette a tordesillasi szerződést, mely az Európán kívüli, újonnan fölfedezett területeket osztotta fel Spanyolország és Portugália között.

A spanyol-portugál gyarmatosítás teljesen megváltoztatta Közép- és Dél-Amerika arculatát. Nem véletlenül nevezik ma Latin-Amerikának a Földnek ezt a részét, a latin rítusú kereszténység után. Az őslakos, az európaihoz képest semmivel sem elmaradottabb, fejlett civilizációk: inkák, maják, aztékok, stb. gyakorlatilag eltűntek. Lényegében eltűnt a nyelvük, építészetük, vallásuk, hagyományaik, vagyis mindaz, ami egy népcsoportot civilizációvá emel. A hódítók bő száz év alatt a teljes kontinensen meghonosították saját nyelvüket, (katolikus) vallásukat, építészetüket és gazdasági rendszerüket. Ez a teljes nyelv- vallás- és kultúracsere, melyet a hódítók az egyház támogatásával és katonai erővel vittek véghez, ekkora méretekben példátlan az emberi történelemben. Ezt az is lehetővé tette, hogy az amerikai földrészen a hódítók technikai fölényüknél fogva szinte minden ellenállást megtörtek, szabaddá téve vallásuk előtt is az utat.

Mindeközben Európában dúlt az inkvizíció. Igaz, már korábban létrejött, de csúcspontját a XV-XVII. században érte el. Máig sem tudható pontosan, hogy tevékenysége hány millió ember halálát okozta. Amikor a reformáció elkezdett terjedni, szintén bevetették a Szent Hivatalt az új eretnekség megfékezésére. Amúgy Rómában mindmáig létezik az inkvizíciós hivatal jogutódja, csak más néven: Hittani Kongregáció. Feje, amíg pápává nem választották, Ratzinger bíboros volt. Persze ez az intézmény ma már nem az eretnekeket üldözi, hanem fő feladata a katolikus tanítások tisztasága fölötti őrködés, tehát egyfajta oktatási főhatóság.

A XVII. századra a protestantizmus jelentősen előretört. Nem kis mértékben azért, mert egyre több országban fordították le nemzeti nyelvre a Bibliát, megjelent a könyvnyomtatás, s a mai szóval „közművelődés” monopóliuma kezdett kikerülni a római felekezet kezéből. A bibliai világkép elterjedésével pedig milliók előtt vált nyilvánvalóvá, hogy a katolicizmus nem azonos azzal a kereszténységgel, amit a Szentírás mutat be. A protestantizmus elterjedése váltotta ki 1618-ban a harmincéves háborút, mégpedig egy tragikomikus eseménnyel, melyet még gimnazista történelemóráimon jegyeztem meg.

Csehország akkoriban a Német-Római Birodalom tartománya volt. Az országot Prágából a katolikus helytartó irányította, ám a cseh rendek és a nép javarészt protestáns hiten volt. II. Ferdinánd császár trónra lépése után fel akarta számolni az addigi vallási türelmet a tartományban, s a helytartónak kiadta, hogy vonja vissza a protestánsok privilégiumait. A cseh rendek képviselői kihallgatást kértek a helytartónál, majd miután az fogadta őket, a helytartót és embereit rövid úton kihajították a palota ablakából. Az áldozatoknak szerencséjük volt, mert egy paraszt szénásszekerével pont az ablak alatt „parkolt”, így senkinek nem esett baja, ám ez az esemény egy példátlan erőszaksorozatot váltott ki Európában, de főleg a Német-Római Birodalom területén. A háború 30 éven át dúlt és „Európa első világháborújaként” ment be a történelmi köztudatba. Áldozatainak száma több volt, mint 10 millió, egész országrészek elnéptelenedtek, a birodalom teljes lakosságának kb. egyharmada pusztult el. Mindez vallási okokból történt, s kiváltó oka a protestantizmus visszaszorítása volt. 1648-ban azután a vesztfáliai békével – legalábbis a Német-Római Birodalom területén – létrejött a katolikusok és protestánsok többé-kevésbé békés együttélése.

Nem így történt viszont a Habsburg-birodalom keleti felében, Magyarországon. Hazánkban ekkorra a lakosság és a nemesség nagyobbik része protestáns volt, s a Habsburgokat mit sem zavarta, hogy birodalmuk nyugati felében vallásbéke van, ugyanis ahogy a birodalom hadai a század utolsó harmadában szorították ki hazánkból a törököket, a katonákkal együtt jöttek vissza a katolikus „funkcionáriusok” is és a hadsereg segítségével megkezdődött az erőszakos ellenreformáció. Egy évtizedes barátom, aki egy 400 éves bárói család aktuális leszármazottja, mesélte nekem, hogy egyik protestáns lelkész felmenőjét Antonio Caraffa császári generális Eperjes főterén elevenen megnyúzatta, mert nem volt hajlandó katolizálni és átadni a református templomot.

Ha a fölvázolt eseményeket áttekintjük, látható, hogy hegemóniájának biztosítására a római felekezet módszerei nem sokat változtak az évszázadok során. Igaz, a XIX. századra megszűnt a pápaság tényleges uralma az országok vezetői fölött, ám az egyéb módszerek mit sem változtak. Az ellenreformációs kísérletek áthelyeződtek a politika, az oktatás, a kultúra és a művészetek területére. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy pl. hazánkban is több olyan katolikus szervezet van, mely karitatív tevékenységével sokat segít a bajbajutottakon.

Mindemellett a római katolikus felekezet is sokszínű. A XIX. századtól kezdve integrálódott a társadalmakba, s ahogy a polgári demokráciák létrejöttek és megerősödtek, kénytelen volt elfogadni a vallásszabadság létét, egyház és állam szétválasztását. Bár ez nem ment könnyen, ugyanis a mostani kormányzat által piedesztálra emelt Horthy-rendszer parlamentjének felsőházában örökös tagsággal bírtak a katolikus felekezet vezetői – igaz a protestáns és izraelita felekezeteké is. Löw Immánuel főrabbi is felsőházi tag volt 1939-ig, őt 1944-ben 90 éves kora ellenére deportálták.

A szocialista/kommunista hatalom, ha nem is tudta fölszámolni a vallásfelekezeteket, de háttérbe szorította őket, ügynököket szervezett be közülük és egyházügyi hivatala révén igyekezett teljes kontrollt gyakorolni felettük. Rendszerváltás után mindez megszűnt. Néhai Antall József egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy – nem szó szerint idézve – „az MDF egyetlen ideológiai alapja a római katolikus egyház lehet”.

Ha pedig megvizsgáljuk a mai kormányzatot és intézkedéseit, az új alkotmányt (pardon, Alaptörvény), az új oktatási törvényt, meg egyéb intézkedéseket, lehetetlen nem észrevenni a római felekezet tudatos térnyerési törekvéseit az országnak nemcsak az irányításában, hanem a nemzet gondolkodásának befolyásolásában, más szóval: a trón és az oltár szövetségének szorosra fűzésében. Meg kell, hogy jegyezzem, nem hagy nyugodni az a gondolat sem, hogy országunk hivatalos átnevezését „Magyar Köztársaságról” is a római felekezet demokráciaellenessége motiválta. Persze ez csak spekuláció és újságírói vélemény. Ami az új egyházügyi törvényben is fölsejlik: olyan felekezetek kaptak állami elismerést, akik/amelyek vagy valamilyen szinten együttműködnek a római felekezettel, vagy veszélytelenek számukra.

Lehet, hogy sebtében odavetett tablóm túl sötét, ám ha egy egyház, vagy szervezet több mint másfélezer éve létezik és történelme java része azzal telt, hogy erőszakkal igyekezett kontinenseket a maga képére formálni, akkor kevéssé tartom valószínűnek, hogy alapvető jellemvonásai az elmúlt kétszáz évben megváltoztak volna. Ahhoz, hogy ez így legyen, bibliai, újszövetségi módon meg kellene térnie. És jelenlegi (k)ormányzatunknak is.

Egri-Eiben István

137 hozzászólás

 • A mai magyar kormányzat úgymond ideológiai alapja nem a római katolikus felekezet, HANEM a keresztény-nemzeti ideológia.

 • 2. A keresztes háborúk nem egy felsőbbrendűnek hirdetett elhivatottság jegyében történtek, hanem mert Bizánc segítséget kért a nyugati keresztényektől!
  Ugyanis a szeldzsuk-törökök fenyegették a fővárost, illetve zaklatták a keresztény zarándokokat.

  3. Az indiánokat nagyrészt az influenza és a belháborúk irtották ki, a többi stimmel.

  4. A katarok gnosztikus vallást gyakoroltak. Az inkvizíciónak sok áldozata volt, de a milliós nagyságrend szerintem nehezen elképzelhető a korabeli viszonyok közt. A pestis viszont milliókat pusztított.

  5. A protestánsokat német fejedelmek támogatták, hatalmi érdekből. Illetve az Oszmán Birodalomnak is jól jött az Oszd meg és uralkodj! jegyében. A hatalmi harcok sok szenvedést okoztak Európának, de több esetben kompromisszummal zárultak.

  6. Caraffa rendkívül kegyetlenségeiről ismert, de a hajdúk, a bujdosók, a kurucok ugyanezt csinálták, raboltak, fosztogattak.

  A katolikus egyház eredményei az európai kultúrában elévülhetetlenek, sőt világviszonylatban is ott van a világvallások közt. Visszatérésük népegyházként! indokolt lehet a magyar közéletben, ugyanis már bizonyítottak az ország történelmében, idegen hatalmak ellen összefogás, alsó néprétegek oktatása stb.
  Az ellenzék folyamatos gáncsoskodása felháborító, mert semmi jó javaslatuk nincs helyette. A nyitott társadalmat, a vadkapitalizmust kipróbáltuk az elmúlt harminc évben, köszönjük, nem kérjük!

  Mondom ezt úgy, hogy katolikusként sok bajom van az egyházammal, de nem fogom azt itt részletezni. A fidesz meg csak hatalomtechnikázik.

 • A „vallas” mindeg volt alkalmazva az emebriseg altal a hatalom szerzesere es fentartasra.
  Tehat ma vadolni, kritizalni a vallast, (ez esetben csak a Romait)igazi „eso utan koponyeg”, mert Roma hatalamt s lehetosegeit reg elvesztette.

  De ne feledjuk, hogy csupan az emberi faj az egyedulli e Foldon, mely kihasznal, kizsakmanyol, ront, pusztit minden letezzot ezen a foldom.
  Mi, akik pusztitunk mindent, a foldet, levegot, vizeket, s minden elolenyeket. Sot, az egyedulli lenyek amely pusztitja meg sajat emebrtarsauit is. S ,szegyenletesen, mi nem mint a ragadozo allatok, nem a letfentartas, hanem csupan az elvezet es jovedelm erdekeert tesszuk azt. S az ami megbocsajthatalan.

  Tehat sorolni nehany kiemelkedo tetteinket embertasaink ellen, sajnos nem segit arra hogy belassuk mult gonoszsagainkat. A kerdes persze az hogy mit lennenk hajlandok mind azt belatni, bevallani, s jelentos valtozast elfogasni hogy az emberiseg a jovobne nem folytatna a mult kegyetlensegeit az emberiseg ellen ?
  Van valaszuk arra ?
  Remelve, hogy azt propogalni talan segitene jovonket kulombbe tenni ,nem csak a multunkat allandoan megismetelni.

 • A Közép-és dél-amerikai kultúrákról meg kell jegyezni, hogy egyebek mellett szokás volt a kultikus (tömeges) emberáldozat, sőt a kannibalizmus (kivágták az áldozat szívét) is. A labdarúgás elődje náluk olyan volt, hogy a győztes csapatot feláldozták isteneiknek.

 • A cikk elején ugyan megemlítik, hogy a nyugati világ társadalma az emberiség fejlődése okán, a keresztény, azaz katolikus papok, és szerzetesek olvastak és írtak először. Persze, nem egészen így jelezték a cikkben.
  Iskoláik a szerzeteseknek , még a Kommunista világban is elsők között voltak a tudásban és tanításban.Persze, a komcsik ki is nyírták őket ahogy tudták. A Jezsuiták, Bencések, Ciszterek gimnáziumai messze magasan álltak az állami iskolákhoz. Ez a református gimnáziumokra is érvényes . Világhírű tudósaink, feltalálóink a református gimnáziumban érettségiztek!

 • ezzel a „nazareti jezus” dologgal van nemi gond……………espedig az hogy az a helyseg-/ma varos/-amit ugy hivnak Nazareth jezus eleteben es jo 200 evvel a halala utanig NEM LETEZETT.
  ————————————————
  egyes uj forrasok szerint jezus sose letezett.
  a korai kopt-ok ugyanis egyszeruen behejettesitettek HORUS nevet a jezus-ra.
  horus az egyptomi legenda szerint.
  -szuletett egy szuz-tol. 20 evesen a nilusban megkereszteltek, volt 12 tanitvanya, 30 evesen megfeszitettek kereszten.

 • amugy az akit ma ugy hivnak jezus………………eredetileg arami volt-/az anyanyelve is./-es a nazarenus szekta tagja. a romaiak lazitas vadjaval feszitettek keresztre.

 • Továbbá, a magyar történelmi jegyzetek szerint, St. István ELSŐ királyunk keresztényé válása folytán, hozta be a szerzeteseket tanítás és keresztény hitre térítés végett. Azóta kereszténynek nevezték mindig Magyarországot. Természetesen, a reformáció folytán sokan kiváltak a katolikusoktól és reformátusok lettek, éppen úgy mint a többi európai országokban.
  A mai korra menve, én úgy gondolom, hogy a mai magyar kormány próbálja a kereszténységet visszahozni, amit a több mint 40 éves ateista uralom megcsonkított, vagy eltörült.
  Azt is tudom, hogy ez idő alatt a lakosság nagy része ateista lett és nehezen fog menni a kormány igyekezete, hiszen legalább két generáció nőtt fel ilyen formán.

 • Hazai Lampa irta valszaban, a #3 valszaban.
  Az eszak es del amerikai benszulottek (indianok)a pestis polte meg 90%-at. Az europaiak hoztak betesgeket ami ellen a benszulottek ellenallo rendszere nem volt kepes ellenalni.

  Persze a foldjukert, pusztitva es kitelepitve sokakat is.
  No de ma,legalabb is a US-ban elveznek telejs onallosagot-onmkormanyzast. Ami sajnos gyakran ellenuk mukodik a sajat tetteik altal.
  No de ma, ok totvrenyesen tehetnek amiert masok bortonbe jutnak. Pl. a szervezett versenyjatekok, torvenyesen vedett allatfajok vadaszata.
  Az alkohol a zigazi atka nekik. Szervezetuk keptelen ellenalni.

 • Sajnos, még mindig van egy kis mondani valóm.
  A keresztes lovagokról.
  A középkorban mindenféle furcsaságok történtek, NEM csak tőlük, hanem általában. Érdekes, hogy ezt mindenki elfelejti, csak a keresztes lovagokra emlékeznek egyesek.

 • barlev
  2017 április 8
  11:43 de.
  Ma már mindenki mond mindent, ha képes kitalálni valamit. Arról viszont senki sem mer írni, hogy Szent Pál élt és tanította Krisztus beszédeit és le is írta .T.i. Pál egy történelmi személyiség maradt végig, ő alapította a keresztény vallást, keresztre is feszítették, lábbal lefelé!

 • @ Barlev;

  Persze vannak akik tagadnak mindent foldon.
  Pl. Professor Israel Finkelstein, az Izsaeli Egyetem professora, allitja hogy meg Abraha sem lryrzryy soha. Nme ment Egyptomba. Utodai nem keltek at a Vorostengeren, nem vandoroltak a Sinai sivatagban, stb.stb. Persze a nev-ismereert sokan hajlandom barmit is allitani.

  Az u.n. „Jezus” egy Izraelita Hasisc rabbi volt. Persze neve, nem „Jezus” ami gorog, s Izraelite csalad nem nevezte volna fiat gorog nevven. Verukben utaltak a Romai elnyomast, s mindent a romaikkal kapcsolatban. Kuturaikat, nyelveit,stb.
  A szekt hamar veget jutott, s a masnemzetisegek kozotti szervezesre szukseges lett a valtoztatas, legalabb is amiben azok hajlandok voltak az Izraelita hitet elfogadni. Azer ma is a „kereteny, vagy keresztyen hit az eredeti Mozes latal irott adatokon alapszik.
  Persze hogy ma mit kovet barki is igazan kerdeses.
  Okait „Hazai Lampa” es „Figyelo” sorai tisztan mutajak.

  DE a kerdes ma, hogy ‘allitolag’ magyaroszag elismeri, s taln biztositja, legalabb is igerve, a szavad vallas gyakorlasat.
  Sajnos sem a kormany, sem a lakossag nincsen meggyozodve hogy mi is, vagy hogy mi lenne a kormany kotelessege ?!
  A kormany onuralma, vagy garantalni minden egyen/lakos jogat elni eletet a sajat ohajai, kivanatai, s remenyi szerint. Nem hinnem hogy a tobbseg meg meg is eggyezne azzal a cellal. Legalabb is olvasva a KMHban megjelent hozzaszollasokat.

 • „Figyelo” megjegyzese hogy az orszag nagyjai inkabb a Calvinistak kozzul valok. Annak elfogadott magayrazat nem hogy a Calvinista oktatas felsobbrendusege, hanem hogy az orszag keleti resze a Calvinista. Ahol a termofoldek gyatrabbak. A megelhetes lehetoseget a tanulas, s nem a termofoldek eredmneyein fuggott.

  A „valas” ill. az egyhazak befolyasai sokat csokkentek, elsokben a „szabadvallasgyakorlas” terjedesevel. Ahol mindenki olyan vallast apaithat, szervezhet,amit elkepzelni ohajt, ottan a vallasi szervezetek kevesebb lehetoseget gyakorolhatnak.
  Peldakent adva, itten ahol lakom, egy 3,3zer lakossu varos, mely a helyi telephonkonyveben, a „sarga lapok” ( a hirdetesi lapok , 22 kulombozo vallasi felekezetek templomaitba serkenti a lakosokat resztvenni. Tehat, az regi Romai egyhaz hatalma reg megszunt. Meg del-amerikaban is ma rengeteg mas vallasok leteznek a Romai val szemben.

  A humanizmus, evolucionizmus, liberalizmus, igen erossen dolgoztak az egyeni ember hitet megdonteni.
  Persze amint a Kommunizmust velik, az inkabb sikertelenebb volt. Pelda, az orosz. Ahol 3/4 evszazados vallasellenesseg donbolt, de ma 130 millio orosz lakos valja magat „kereszteny”. S az egyhaz igen eros.
  Ismet elvezi az allamhatalom tamogatasat, ugy mint reg a Romai egyhaz.
  Az utolso orosz valasztasok alkalamval,Kiril atya beszedet adott Putin neveben. s egy angol ujsagiro figyelmebe jove hogy Kiril atya egy 30 ezer dollaros kar-ora fenylett.

  De a vallasi hit os-idoktol az emberi elet resze volt.Minden szervezett hatalmak nelkul. Az lehet hogy fog is lenni a jovobne is, barmi szervezett ellnetetk ellenere is.

  De vallas, s egyhazak nelkul, Europa talan ma is az u.n. sotetkortol nem lenne tavol. Az emberi flellendulese lehetosege, s kezdetet az egyhazi feflodes kezdte.
  Teahy, legalabb azert ne atkoznank utolagosan.

 • Mr. Egri irta a fenti cikkeben;
  „A katolicizmus teologiaja, mukodesi strukturaja es reflexei alig valtoztak az elmult kb. 1700 evben.”

  Kezdve a mondata vegevel. A Romai egyhaz csak a VI. szazafban Teodosus az elso, csaszar alapitasaval jott letre.

  321 CE-ben Gallius, egy szadddista, s nagyon nepszerutlen csaszar vegre belatta Constatinus jovojet, s atadta a „voros-palastot” Constantinusznak, azzal o csaszar lett.
  343 CE-ben a Niceai-zsinatot hivva ossze, amikor Constantine egy csaszari-allami vallast alapitott, a sajat vallasi hite alapjan.
  Constantin, mint szulei, a Mitra-vallas hivei voltak.
  Mitraizmus, valahol a keleti tartomanyokbol eredo. Mai Perzsa/Iran-Babylon. Velve, hogy a Romai legiok szedtek fel. Ami igazan elonyos volt a Romai hatalom reszere.
  Batorsagot, testveriseget osztokelt a sorokban.

  Mitra, az adatok alapjan emberi szulok nelkulli szuletese volt. Az alap-kobol, egy barlangban, December 25-en szzuletve.
  Ma,vallasos utazok mennek Bethlehembe, le-masznak egy kis barlanga a Nativity templom allatt, ahol egy kis luk letezik az alapkoben. Azt velik ma a Krisztus szuletesi helyenek.
  Az akkori „keresztenyhit kovetoi, asszimilaltak a csaszari vallasal. Constantine csaszar hozta az elso vallasi torvenyt. A „Sole invictus”, a nap-imadast a het elso napjan. Akik kovettek a „Sabath” Istentiszteletet, bajokba kerultek a csaszari hatalommal. Mint „erethnekek”-nek nevezve.

  Csak a VI. szazadban Teodosus csaszar htalmazta a Romai vallas, u.n.Katolikus hit allamivallassa tenni.

  Na, Mr. Egri mondatanak elozo reszere irva.
  Barmi vallasi hit, hasonloan mint barmi nemzeti eredet, kultura, nyelv, mint barmi egyeniseg ha valtozik, az azzal megszunik.
  A Theologia, a hit alapveto elve amin az alapozva letezo.
  Ami, a Romai keresztenysegre valoan,az „ereddeti”.
  Az eredeti elv, hit, ami szabta eg a szervezetet.
  Csupan a „reflexei”, remelve hogy az egyhazak reagalasat a vilagban torteno esemenyekre veli, az persze alig valtozott. Am, hasonloan mind 1300, sot 2000 eve, reagalnak s tevekenykednek az emberi szuksegletekkel parhuamosan. Oktatas, segitseg, egeszsegi szolgaltatasok, stb. az ma is az eredti segitokeszsegeik alapjan. Barhol a vilagon ma tortenik barmi tomeg-rem esemeny, haboru, arvizek, foldrengesek a vallasi szervezetek mindeg az elsok lenni a szuksgletek helyein. A politikai, allami szervek csak kesobb jelennek meg.

  De hogy Mr.Egri nem emlitett, hogy talan veli hogy az emberi lenyek szellemi/lelki szuksegletei gondolna hogy fog-e valtozni, csupan mert jelentos erok, emberi sokasagok, anyagi erokkel szorgalmasan mukodnek, nem csak hogy a tomegek erzeset valtoztassak, fokent a tomegek erkolcseit dontve?

  Sajnos, a mai „hit” , a humanista liberalizm tettei altal, ma nem letezik erkolcsi hatarvonal. Ma nem letezik az amit az emberiseg, meg leg gonoszabb korulmenyek alatt is tisztan latott a „rossz” es a „jo” kozott. A tisztesseg, es a gonoszsag kozott.
  A mai kozmondas nem hogy mi az elfogadhato az emebriseg velemenyi altal, hanem barmi elfogadhato amit valaki csak kepes elvezni a sajat erdekeben.

 • Figyelo, Apr.8, 12.08 soraiban, talan a fejjel-lefele, s nem a labbal lefele-t velte irni. Ami az utokor alatl ismerve.
  Pal, eredetileg Saul rabbi, egy legfelsobben kepzett rabbi a Gamaliel tanitvanya, Tarsus-bol.

 • Figyelő:
  „Pál … keresztre is feszítették, lábbal lefelé!”

  Rosszul emlékszik, az – a keresztény hagyomány – szerint Péter volt. Pált, aki Pétertől eltérően római polgár volt, nem lehetett így büntetni; őt – a keresztény hagyomány szerint – lefejezték, levágott feje háromszor pattant vissza a földről, mindhárom helyen forrás fakadt fel, stb., stb.

 • @ Barlev;
  Aramaeic, az egy nepcsoport volt. A masodik Babyloniai birodalom neptobbsege. Az aramaeic nyelv volt az altalonos nyelv az akkori ottani Romai tartomanyban.
  A Vatican konyvtarban van adat hogy Jerome szemlyesen utazott Jerusalemba forditani muvet, a Vulgate latin bibliat, fokent a Mate konyvet az eredeti Aramaec-bol.
  A romaiak hivatalos nyelve a Kaino-Gorog volt.

 • Belzebub
  2017 április 8
  6:22 du.
  Ebben igaza van, .de csak ebben!
  Elnézést a tévedésemért, összekevertem a szereplőket, azaz Pétert és Pált.

 • Bendeguz79
  2017 április 8
  3:55 du.
  Megnyugtatom, hogy a katolikus egyház és Róma fenn áll majd akkor is, mikor, az elvtársak a földben nyugszanak,.
  Kár minden erőlködésért.

 • Bendeguz79
  2017 április 8
  3:55 du.
  Megnyugtatom, hogy a katolikus egyház és Róma fenn áll majd akkor is, mikor, az elvtársak a földben nyugszanak,.
  Kár minden erőlködésért.
  Vajon, Christopher ilyenkor merre jár?

 • Bendeguz.
  A humanizmus, evolucionizmus, liberalizmus, igen erősen dolgoztak az egyéni ember hitét megdönteni.
  Igen, észrevettem, ezen a lapon is.
  Ahogy már írtam Róma és a katolikus hit viszont megmarad, sokkal tovább, mint azok akik meg akarják dönteni.

 • Figyelő:
  „Ebben igaza van, .de csak ebben! Elnézést a tévedésemért, összekevertem a szereplőket, azaz Pétert és Pált.”

  Ezzel semmi probléma nincs.
  Egyrészt az ember szerintem gyakran tévedő lény, másrészt pedig valaki csak azt felejtheti el, amit valaha tudott.

 • Események szinten elég jó összefoglaló.
  A megértéshez szükséges azt is tudni, h a klasszikus kettős, ideológiai és világi vezetés, az ideológiai vezető primátusával, szerint elkészített impériumbirodalmi rendszer.
  Ez volt a törzsi varázsló (táltos, sámán) és törzsfőnök.
  Ez van a Hun és Magyar megnevezésben (a szkítán belül).
  És ez volt meglehetősen nyíltan a bolsevik konstrukcióban is.
  A konstrukció az alattvalók számára egy kényszerített ideológia és jogrendszer.
  Ebben a nagyfőnök egy akarat isten amely az akaratát a földi helytartóságán keresztül érvényesíti (a nagy irányítási piramis).
  Erőtanilag ez csak úgy jön össze ha az alattvalók olyan megosztottságokban élnek amelyek egymással korlátozhatók, az irányítási rendszerből kitörni akarók a többivel letörhetők. A birodalom építési időszakában pedig az irányítás alá vontak egyesített erejével imperializálhatók.
  Érdemes azt is látni, h ez csak úgy működik, ha a felsőbb szinten tevékenykedő irányítók KETTŐS JÁTÉKOT JÁTSZANAK.
  A Kárpátmedence területet és népét a szentnek mondott István (és stábja) törte bele a birodalmi konstrukcióba.
  Azt (is) homály fedi, h a szintén a konstrukcióba keresztelt alvezérei mekkora kollaborációjával (hűbérességével, vazallusságával, bábságával).
  Más országok katolizálása is fűződik a királyaink nevéhez.
  Jó kérdés az is, h a reformáció hol, mennyire volt valódi pluralizálódás és mennyire volt felszíni, az alattvalók számára készített megosztás (az egymás ellenébe való mozgathatósághoz).
  A mai értelemben vett materializmusról és az erre épített kapitalizmusról (hogyan ugyanaz a konstrukció) már korábban beszéltem.

 • A vallás mindenütt a társadalmi szerveződés fontos eleme, és a kultúra hordozója. Ezért folytonos átalakulásban kell lennie. A reformáció éppen azért jött létre, mert az akkori európai kultúrának jobban megfelelt, mint az akkori katolicizmus. Azóta a katolikus vallást folytonosan igazítják a társadalmi szükségletek szerint (XIII. János) Egy idő óta erős igény van rá, hogy a különféle vallások együttműködjenek. Elsősorban a keresztény vallások, de más vallások is közelednek egymáshoz.

  Bizony, a társadalom globalizálódásával együtt jár a vallás globalizálódása is.

  Lehet, hogy Dr. Semjén a legszebb politikus ma a magyar égen, de közvetlenül mellette ott vannak a kormány támogatásában a reformátusok is… 😀

 • Bocs, a 60-as években XXIII. János pápa a nagy reformer, úgy emlékszem (egy X lemaradt az előző hozzászólásomból)…

 • És II. János Pál éppen azért választotta ezt a nevet, hogy ezzel is jelezze, a két előző reformer pápa munkáját kívánja folytatni.

 • Mindezzel csak azt akartam mondani, hogy a dogmákkal ellentétben a vallások, és a vallási tézisek nem állandóak, mert a társadalom sem állandó szerkezetű.

  A mi derék Semjén doktorunk éppen ezért káros még az általa kedvezményezett vallás számára is, mivel a vallások helyzetét és tanításait erőnek erejével vissza akarja csinálni vagy 100 évvel, ahogy Miviktorunk a magyar társadalmat is visszafordítani igyekszik egy már túllépett világba. Ebből pedig előbb utóbb veszélyes feszültségek támadnak…

 • barlev
  2017 április 8
  11:43 de.

  Egyes források szerint Dávid és Salamon létezésére sincs tárgyi bizonyíték! Egyébként meg nem ez a poszt témája.

  Azt állítja a cikkíró, hogy szerinte a katolikus vallást államvallássá akarja tenni Magyarországon az egyház. Erre írtam, hogy különböztessük meg a népegyházat, ami nem mond ellent az állam és egyház szétválasztása forradalmi elvének!

  Izraelben is van szekularizáció, de azért a kultúrát a vallás határozza meg.

 • Bendeguz79
  2017 április 8
  5:00 du.

  Te tudsz magyarul, vagy csak a fordítóprogramod, ha szabad kérdeznem?

  Mondják mostanában, hogy Nagy Konstantin császár belecsempészte a katolikus szokásokba a Nap imádó vallását. Meg feltételezik, hogy a katolikus Isten ábrázolás a görögökre menne vissza, vagyis Zeusz volt ilyen szakállas férfi az ábrázolásokon.

  A lényeg, hogy a katolikus hit alapja a Biblia meg a szóbeli hagyomány, amit az egyház őriz, és ami ezzel ellentétes, az nem elfogadható a hívő számára. Biztos van hasonlóság más vallásokkal, de ez nem zárja ki a kereszténység önállóságát.

 • Bendeguz79
  2017 április 8
  11:53 de.

  A pestis az európaiakat pusztította a reneszánsz idején, és ázsiai eredetű. Ebben halt ki fél Európa, nem az inkvizíció miatt. Oka a lehűlés, rossz termés, és a városok egészségtelen körülményei voltak.

  A felfedezők Amerikában az influenzával, himlővel fertőzték meg a lakosságot. Ezek ott ismeretlen betegségek voltak, és ahogy írod, nem alakult ki a bennszülött lakosságban az immunitás.

 • Figyelő
  2017 április 8
  11:53 de.

  A keresztény-nemzeti ideológia az Antall-kormánynak is alapja volt, miután megnyerték a választásokat (1990), és az MDF kormányt alakított a Kisgazdákkal és a Kereszténydemokratákkal.

  A fidesz ekkoriban még liberális párt volt. Orbán Viktor gyerekeit Iványi Gábor keresztelte, vélhetően Lévai Anikónak a metodista kisegyházzal volt kapcsolata. Az első két gyereknek nem is magyar neve van, mert Gáspár cigány névadásban gyakori, Ráhel meg amerikai divat.
  De hát ezek a neoprotestáns kisegyházak szinte semmi népszerűséggel nem bírnak Magyarországon, ez egy amerikai divat volt a rendszerváltás után.

  1998-ban vette át Orbán a stafétát a jobboldaltól, mert állítólag Antall József a halálos ágyán őt nevezte meg utódjának. Tény, hogy Orbán azóta sokkal jobban követi a hagyományokat, és sikeresebb is a politikai marketingben, mint a horthysta öregurak. A volt szdsz meg irigy, nem bírja elviselni, hogy a régi katolicizmus jött újra divatba, nem az ő védenceik, pl. Hit Gyülekezete.

  Persze, a Katolikus egyháznak is maga felé hajlik a keze, emlékszem, hogy vérmesebb papok prédikáltak a misén Orbánék mellett, mikor a fidesz ellenzékben indult a választásokon. Szerintem ez azért volt, mert nem kaptak elég támogatást az államtól, vagyis nem népszerűsítette őket a szocialista kormány. Az egyházi vagyonból meg az adókból még Horn Gyula alatt is kaptak, tehát nem anyagi természetű volt az ellentét.

  Hozzátenném, hogy az új keresztények között ott vannak az átöltözött kommunisták, meg akik csak divatból járnak templomba. Ők úgyis kihullanak majd, ha jönnek a nehézségek. Ettől még sokaknak fontos, hogy a katolikus vallás nem egy megtűrt ideológia manapság Magyarországon, hanem az a legnépszerűbb. Vannak zarándoklatok, körmenetek, vallási műsorok a tévében, amik nem voltak a szocializmus alatt.

 • ˙

  Úgy általában. A kereszténység létrejöttét történelmileg a zsidó nép földjének római kolonializálása váltotta ki.
  Ők, akik OTT már akkor, i.e. 50 körül is önálló, évezredes kultúrával – vallással és államisággal – rendelkeztek nemcsak ösztönösen, de még a mai napig is ható vallási parancsaiknak engedelmeskedve keményen ellenálltak bármiféle a birodalmi betolakodónak. Ezt az ellenálló automatizmusukat fokozták a korábbi, hódító próbálkozásokkal kapcsolatos hasonló rossz tapasztalataikhoz kötődő harcos hagyományaik, többek közt és különösen a babiloni, és a görög hódítókkal szemben… Rómában azonban nem pusztán harci ellenféllel hozta össze a rosszsors. A római hódító nemcsak a fegyvereit vitte magával a provinciákra, de az államrendjét is, amely egyrészt épített a behódoltakra, másfelől viszont kegyetlen módon számolt le a vele bármiképp szemben álló – ennél fogva lázadónak minősített – helyi lakosokkal, amilyenek a zsidók (is) voltak…

  .

 • hazai lámpa
  2017 április 9
  7:58 de.

  Ha a szocialisták nem tagadták volna meg az értékeiket, akkor hozzájuk is járna több fiatal szívesen! Pl. az úttörővárost a saját hülyeségüknek köszönjék, hogy elvesztették. Xénia-láz néven futott a Horn-kormány ifjúsági programja, akkora bukás lett belőle, mint az ólajtó. Pénzt adtak az iskoláknak, ha a fiatalokat beléptetik ebbe a sci-fi, tudományos programba.

  Amit a neoliberálisok kínálnak a fiatalságnak, arról jobb nem is beszélni. Pride meg mostanában a gender elmélet, ennyit tud fölmutatni a volt szdsz.
  Magyar Bálint fontoskodott állandóan, hogy ő úgy átszervezi a magyar oktatást, de úgy, hogy majd a csodájára járnak! Hát ebből kb. annyi lett, hogy eltűnt minden szakkör az iskolákból pénz híján, semmi lehetősége nem volt a gyerekeknek a szabadidős tevékenységre. Az önkormányzatok próbáltak mindenféle nyomorenyhítő akciót bevezetni, a szegény gyerekeket nyaraltatni, de még ott is volt korrupció.

 • Nagy Gyula
  2017 április 9
  3:09 de.

  Gyanítom, hogy csak én olvasgatom ezeket a szösszeneteidet… 😀

  Sajnos sokszor tévedsz, így az elméleted nem következetes. A keletrómai birodalom ugyan csak birodalom volt a javából, az egyház és a világi hatalom azonban mégsem volt különválasztva, és legtovább élt, mint Római Birodalom. A nyugati részek – ahol kettévált a hatalmi piramis a vallástól – már rég elaprózódott addigra… Ekkora hibát vétettek volna a felsőbb hatalmak?

 • Vögelein 7:59 folytatása

  2. Jézus után 325-ben az Új Szent könyv összeállítói bent feleljtették Máté 5:17-19. szakaszát, tulajdonképpen a Jézusnak az evangélista által e szakaszban írásba tett csak azon szónoklatát hagyták figyelmen kívül, amelyben a próféta arra hívja fel tanítványai és követői figyelmét, hogy neki . n i n c s . s z á n d é k á b a n . e g y . ú j . v a l l á s t . a l a p í t a n i , sőt…
  Ez a szakasz – vagyis Jézus szava – magyarul így szól:

  „Ne gondoljátok, hogy én azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Tórát, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy ezeket érvénytelenné tegyem hanem, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg a föld és az ég el nem múlik, egy ióta, vagy egy vessző sem vész el a Tórából, míg az be nem teljesedik. És (tehát) ha valaki annak legkisebb parancsolatai közül csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.”

  Az, hogy Saulus – aki Jézust nem is ismerhette – a hivatkozott személy szellemétől tökéletesen elszakadva mégis azt tette, hogy így elárulva ősei vallását, a Tórát, magát Pálnak átnevezve egy új vallás alapításába kezdett, ennek elsősorban két forrása volt.

  Az első, a fontosabb az említett történelmi nyomás.illetve kényszer, az egyre fokozódó római elnyomás hatása általában a provincia lakosságára, benne a Jakab [Jézus testvére] vezette úgynevezett „ősegyház” jeruzsálemi [ma már Qumrant sem hagyhatjuk ki a tényekből] jámbor szent embereivel és a különféle radikális, harcos természetű, radikális „nemzeti” mozgalmak a vallási hagyomány és az önálló zsidó állam – ideálja – mellett szilárdan kitartó harcosokkal egyetemben.

  A másik szempont és indíték a Jézussal szemben a zsidó vallás bomlasztására és uj vallás alapítására készülő Pálnak, a hódító Róma katonái által fizikailag is védett, római (állam)polgárnak a jelleme és labilis mentalitása, amely nemcsak a törvény (a Tóra) előírásaival és az ősegyházzal szemben nyilvánul meg ellenséges indulattal, de magával a jeruzsálemi zsidó gyülekezttel is…

  .

 • Mr. Egri fenti cikke tisztan tutaja, meg ha O nem is celzatosan irta, azt hogy az emberi gyarlosag, az onzo emberi egyeniseg, hajlanosagai elerni kituzott celjait barmi modon is, barmi kart, szenvedest jelent is az embertarsanak, az teljesen valtozatlan barmi tarsadalmi, politikai, gazdasagi s ideologia rendszerektol. A „vallasok” , meg a Romai kereszteny-katolikus vallas sem befolyasoltak abban.

  Hogy a cikk mit nem hozot fel,hogy a regi Europai kereszteny vallas, ami a Romai, ill.katolikus vallas rendszer adott nem csak altalanos nyelvet, a Latint, de egy tarsadalmi rendszert is, a FEUDALIZMUS rendszeret.
  Jelentett az valamit a tarsdalmaknak? S hogy mit nyujt a mai modern tarsdalmi rendszer a nepeknek?.

  Azt egyszeruen probalom mutatni es emlekezztetni a kovetkezokben.
  Magyarorszagon szulettem. Ottan nottem fel, ott eltem gyerek-koromat.Videken, az Alfoldon egy kis helyen, az u.n. regi rendszerben. S volt akkor valoban „rendszer”.

  Mindenkinek volt egy bizonyos „helye” a rendszerben, talan meg szuletese alapjan. A legszegenyebb csladnak is volt egy kis szantofoldje, meg ha nem is egy nagy-birtoka, de azt muvelte, dulta, s megelt onmaga erejebol,szorgalmabol. Volt talan tehene, disznoja, csirkei,libak, kacsak, stb. Mindenki dolgozott kemenyen, de elt. Volt mindenkinek meg a temetoben sirhelye. Meg a legszegenyebb ciganynak is volt sajat haza. Meg ha csak egyszeru padlotlan haz is, de a sajatja.
  Az volt a tarsdalmi rendszer. Nem nagyszeru, de rendszer volt. Az volt a „feudalis rendszer” termeke, s az volt a Romai Katolikus rend altali tarsdalmi rend.

  Annak vege lett. Az a reendszer el lett pusztitva. S mi a „rendszer” ami mindenkinek nyujt egy helyet mindenkinek a trasadalomban ? van az ma letezo?
  Vannak tobb nev-meghatarozasaik, amit mindenki elvezi dobalni, rugdosni mint a futbalt, de valoban mi is a mai rendszer? Vagy inkabb egy rend-szertelen rendszer?

  Ma minden az allamhatalman fugg. Mindenki elete. Sot kezdve azt meg szuletese elott is. Mert az eloirt egeszsegi modszer a szules-elotti gondozasokkal kezdve.
  A szules, a szuletes utanni csecsemoi gondozas, aovodazasok, iskolaztatasok, novekedo fiatalok, s azok kepzesei, nevelesei mind csupan az allam-hatalom tettei.
  Az alkalmazas, munka, vagy a munka-hiamyanak eseten is csak az allam-hatalom tesz, dont, hataroz, s vegez mindent. Az egyen csak mint annak alanya.
  Sot meg az elete vegevel is az allam szokasai, sot fizet is meg a hamvasztast is. Mint a mai mondas;
  ” a fogamzastol a hamvasztasig az allam a mindenhato”.

  Teaht az allam-hatalom lett ma az isten. S az allam-hatalom hataroz, dont, cselekszik mindenben az egyeneknek, s fokent hogy az egyen helyett.
  Tehat az egyen, az emberi leny, nem mas mint az allamhatalomnak csupan egy alanya/targya.

  Thomas Jefferson-nak volt egy mondasa.(Persze a fo-alapito atyanak volt tobb mondasai is a jovokor szamara, de ma mar azok itten sem tartva szamban.
  Nem szoszerint idezem, de mint irta;
  ‘ Az emberi leny mely feladja onhatarozatat, donteni, elni eletet a sajat ohaja altal, az nem lessz ember, hanem csak egy anyag’.
  Hat nem oda jutottunk mindannyian ezzel a mai modern rendszerrel ? A kerdes marad persze, a mai emberiseg boldogabb? szabadabb? Jobb-e a mai rendszertelen, modszertelen rendszer, mint amit az emberiseg az eleteik folyaman hoztak letre, meg ha nem is volt tokeletes, de rendszeres. A mai erkolcsi nivok a korlatlan abordaals az adofizetok altal fizetve, a homozexualzmus terjesztese, az AIDS eredmenyenek koltseit, a nemi-valtoztatasok tomeg-terjesztesei, s akoltsegek fedezese az adofiztok altal, mint minden mas is.

 • @ Nagy Gyla soraira;
  Az u.n. kiralyaink tettei, s Vajk vezer (kesobb Istavan neven) a magayr elvek alatl, Istvan nagy bolcsessege volt hogy „belatta’ a szukdeget az asszimilalasra, az az a kereztenyizmus elfogadasara.
  A tortenelmi valosag persze az hogy az Aubrghi-csata utan, ( a masodig csta 955ban) ahol remes vereget szenvedtek a magyar hadak. S az orszag kenyszeritve volt ugy mondvan asszimilalni ( a kapitulacio helyett). S valoban az volt (az955 beli Ausburgi csata) a magyarok tobbe nem portyaztak nygat ellen. Inkabb keletre, a bolgar,Bizantine birodalom teruletein harcoskodtak.

 • @ Vogelein soraira;
  Joshuja ben Joseph (Jesus) tisztan olvashato az Biblia szovegeben, hogy egy Hassidic zsido rtabbi volt.
  A Hassid volt az egyedulli zsido szekta a tortenelemben, mely alkalmazta a vizbemerites, kereszteles modszeret.
  A szekta nagyon kicsi, nepszerutlen volt, mert a ok vallasi rendszeeit ellenztek. Mas szoval, NEM-RABBINIKAi szekta volt. Nem voltak resze az altalanos vallasi rendnek, sem a vallsi birosagnak, a Sanhadrin-nak.

  A szazad vege elott megszunt. Nehanyan a Mandi nevu egyen vezetese alatt a mai Iraq=i termekeny nedves teruletekre mentek letelpedni. Ma mint „MANDANITE-ek neven leteznek rem-kicsi szamban.

  De Jerusalemben a szekta megszunt. Maentek a teritok a Romai birodaloban toborozni kovetoket. Elobb a zsidoasg kozott. Az sikertelenseg lett. Majd a mas nem,zetiekhez ( goyim). Az kezdetben sikjeres volt, amig a zsido rendszert nem voltak elfogadhatok. De amint a meteles-esete jott fel, as rogton NEM-et jelentett.
  Teaht Saul (Pal)probalt parhuzamot formazbi.
  Mind azt olvashato az Apostolok cselekedeteiben. Olvasd !

 • Vogenien 7;59 folytatasara valszolva.

  Az u.n. Uj-szovetseg esemneyk leirasa evtizedekkell az esemenyek utan volt irva az elso 4 konyv. Mate, Mark ,Lukacs es Janos.
  De maga az Uj szovetseg, ill Biblia, csupan 345 ban, a Niceai-zsinat vege elott Constatinus csaszar rendelte a resztvevoket hogy tegyek elveiket egy irott dokumentba.
  A csaszar nem szavazott annak oszetetelen. A tagok, kb. 250 folott, tobb mint 300 kulombozo vallasi iratokbol szedtek ossze 77-et. Amit a csaszar jovahagyott.
  Tehat Constantinus nelkul ma NEM lenne Biblia.
  Persze a zsido Tanakh ( a mai u.n. O-szovetseg)letezett regidok ota. Amit kezdonek vettek.

  HA hajlano venni valami idot, s olvasni azt mint regi tortenelmet, minden vallasi, politikai elo-iteletek nelkul,az tisztavva es ertelmesse jon barki elmejeben is.

 • Vögelein
  2017 április 9
  7:59 de.

  „a zsidó nép földjének római kolonializálása váltotta ki.
  Ők, akik OTT már akkor, i.e. 50 körül is önálló, évezredes kultúrával – ”

  Ezt hol tanultad, az mszp-ben, ha nem vagyok indiszkrét?

 • Figyelo
  en nem talalokki semmit……………….egyszeruen ideztem egy az idoszamitas utani 50-bol valo oskereszteny-/egyptomi regeszek talaltak meg az elso „papa” mumiajanak koporsojaban/-tekercsbol…….
  Christopher adamnak elkuldom a mumia es a pergamen fotojat tegye be ide.

 • Bendeguz79
  helyesen,; yeshua bar yossef.
  bar yossef es nem ben yossef ugyanazt jelenti de yeshua arami volt……..

 • hazai lampa
  ugylatom nem figyel…………….
  nemreg talaltak bizonyitekot ugy melekh shlomo mint melekh dovid letezesere….-/Israel finkelstein regeszcsoportja/-

 • Hazai Lampa irta; 4/8, 8;25 AM.

  ” Mai magyar kormanyzat ugy mond ideologiai alapjan nem a Romai katolikus felekezet,HANEM a kereszteny-nemzeti ideoliai”.

  Lenne jo adni informaciot azon, mi a mai magyar „kereszteny nemzeti ideologia”. ?!

  Orban katolikus es vallasos, habar ’63 beli szuletesu, teaht a Kadar rendszer tanitvanya volt eredetileg. Tanult Angliban is, de ugy tunik mukodeseibol hogy inkabb egy regi stylusu Habsburgh-idobeli magatrtast bizonyit. Inkabb egy „absolutist” mint nemzeti.
  Hasonloan volt elodje Antal is.

  A kerdes persze hogy, miert lett a magyar ismet egy idegen hatalom csatlossa ismet ?
  Mindeg csatlos nemzet akar a magyar lenni ?
  Csatlossa lett a toroknek,a Habsbugoknak, a fasiszta nemetnek, az orosznak no meg az Internacionalsta Marxistaknak, es meg a Globalista bankarok es magnasoknak is ma.
  Persze, a torok volt az egyedulli hodito amely nem kenyszeritette kulturajat, ideologiajat, vallasat, nyelvet a magyarra.
  Sot, Erdely csak a torok uralma alatt erte el „Aranykorat”. Lessz valaha is a magyarnak „Aranykora” ?

  Valasz a masik kerdesere;
  Nem, nem a fordito-programot alkalmazom irni. DE mivel emlitette, azt kattintottam, s a Mr.Egri cikke ertelmesebb s erthetobb is lett. No de csak a kozolt cikket, s nem a megjegyzeseket lehet amodon alkalmazni.

 • Jézus személyét már életében is vitatták. Ezt válaszolta az akkori írástudóknak:

  ‘Aki kész isten akaratát cselekedni, felismerheti beszédeimből, hogy istentől való beszédek vagy a magam dicsőségét keresem.”

  Azt is mondta: „Az én juhaim ismerik az én hangom és követnek engem. Az idegen hangját nem ismerik, attól elfutnak.”

 • @ Barlev;
  Ben Yoseph = (jelenti) Jozsef fia.
  Maelekh, mint „ha melekh ha olam= A Vilag kiralya= mint a vilag teremtoje. Ha nem olvass, menj pentek este a Templ-ba, vagy a zsinagogaba.

  Aramaeik nye;v volt a „kozos-nyelv” akkor a kolpep-keleten, mint ma az Angol.

  Ha kerdeses akkor csak Boogle-ja azt.

 • Bendeguz79
  2017 április 9
  1:55 du.

  „Lenne jo adni informaciot azon, mi a mai magyar “kereszteny nemzeti ideologia”. ?!”

  Az alaptörvény preambulumában olvasható.
  Pl. tisztelik a magyar alkotmányosságot, ami a Szent Koronával kezdődik és 1944. márciusig tartott.

  „a torok volt az egyedulli hodito amely nem kenyszeritette kulturajat, ideologiajat, vallasat, nyelvet a magyarra.”

  A vallást talán azért nem terjesztette a török, mert a hitetlenek adójából bevételük volt (harács). A katolikus templomokból kidobálták az oltárképeket, az orgonákat. A budai Mátyás-templomból két embernagyságú gyertyatartót vitt el Szulejmán serege, ami mai napig az Hagia Sophia-ban megtekinthető!

  A kolostorok közül a ferencesek maradtak meg, mert ők birtokok nélkül is megéltek a koldulásból. Több püspök külföldre menekült, mert a váci, esztergomi székhelyükből török végvárak lettek.

 • Figyelő!

  Nincs sok időm,így csak neked írok, nagy igazságot írtál a KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS RÓMA akkor is fennáll,ha az elvtársak a földben nyugosznak!Igy legyen !(lesz is!!!)
  A többi hozzászóló nem különösebben érdekel,de ha lesz időm majd
  kifejtem „nekik is” az álláspontom,természetesen részletesen megindokolva!

 • Vögelein
  2017 április 9
  7:59 de.

  Bocs, fenti hozzászólásom sztornó. Közben megfejtettem, hogy a Krisztus születése előtti római hódításra gondolsz, Kr. e. 60 körül.

 • Na vége a jó műsornak,de ennek ellenére nem akarom elrontani az estémet…így csak röviden:ugyan miért jelent egyeseknek problémát, kérdést,hogy Orbán 63 Kádár rendszerben születése ellenére is katolikus volt? ,ez nagyon buta kérdés ugyanis sok
  katolikus született még ennél is korábban, meg későbben és ugye egyik kormány
  sem tudott fellépni a hittel szemben,akkor is a szerette volna!
  Egyetlen diktatúra sem képes az emberek hitét,vallását befolyásolni,ezt már régen tudomásul kellett vennie pláne az alapvetően és minimálisan..értelmeseknek!
  Amúgy a keresztény vallás alapjai Rómában és másutt például itthon is azonosak!
  Aki semmiben nem hisz,vagy esetleg más vallású,annak azt tanácsolom ne szóljon bele olyan dolgokba amelyekben nem tájékozott,mert csak szánalmas,jobb esetben nevetséges rosszabb esetben pedig megvetendő lesz!!!!
  Na ennyi mára!!!

 • Ja az utolsó véleményem természetesen Bendegúznak és társainak…
  írtam (a gyengébbek kedvéért!!!)

 • Olvasva minden cikket, s a hozzaszollasokat is mind.
  Bevallom, nemely mosolyra kenyszerit, fokent a Bibliai es a tortenelmi esetek allaitasai.
  Csodallom, hogy legalabb a Biblia nem volna leheto ma olvasni ottan.
  De hasonloan a tobb tortenelmi esetkre vonatkozo megjegyzesek.

  Nem tudnam, hogy ottan ma es hol lehetett oktatsaikat szereztek sokan.
  Az en koromban, mi 10-12 eves kolykoknek nyogni kellett nem csak a latint, de meg az oskori tortenelmet is.
  A folyokozi (Mesopotami) varos-kiralysagok tanulmanyait. Summer, Uur , Chaldea, Kiss, Media, Perzsia, Darius , Szargon, mind a tortenelmeiket.
  Maig is kerdeses hogy kik voltak a Szumeriakik, honnan jottek? Adtak eredetuk helyet, de soha, senki nem tudta megalapitani. Volt egy tanarunk- tagyogo kopasz- aki meggyozodotten velte, a a nyalvtani alapok hasonlatan, hogy a Sumerianok a magyrok osei mentek delre a melere,az europai jegkorszak idejen. Mert persze nyelvtaliag a magyar a leg-leg kozelebbi a Szumeriam nyelvhez.
  ( A Szumeri nylvtan 53 alapszabalyai talalva, 51 a magyarban, 29 a Turkik-nyelvekben, 24 a Uralik nyelvekben, s csak 6 a Szemita nyelvekben. S hasonloan hasznaltak a rovas-irast is.
  (Persze a magyar leve egyik u.n. agglutonatik-nyelv. Hasonloan a Finn, Eszt, Turkik,Uralik, s Japan, Korea, no meg a Pireneusokban elo Baszkok nyelve).
  Velem, mind az ma ismeretlen a mgayr iskolakban ?!

  No de a fenti alanyon, kovetve a cikket, s tisztazni a hozzaszollasokat, a Biblia kivallo tortenelmi adatokat es ertelmes hattered nyujt.

  Abram (kesobb Abra-ham)kb. 4, ezer eve Harran-bol jott, ill. ment. ( Harran az egyik leg regibb, s maig is lakott varos).Elege lett a sok-isten imadatbol, felpakolt mindenet, csaladjat, a szamr-hatara, s ment keresni az „igazi teremto Istent”.
  Mamre-ba erkezve talalta a valszt a Jebuszitak Salem varos kiralyaban. A nagy szarazsag idejen gabonaert ment Egyptomba. Kesobb rabszolgasgba fiai eladtak legkisebb fiat. Majd kesobb, ismet gabonaert mentek fiai Egyptomba, ahol volt rabszolga testveruk mint miniszter-elnok lett.
  Kb 4 evszazzad utn Mozes nyerte es vezette a leszarmazottakat szabdsagukra. Kb. 3,500 eve.
  Az igert foldet elfoglaltak, s mint Izrael es kesobb Juda kiralysaga letezett. David kiralysaga kb.3,000 eve.

  Israel Finkllstein, Prophessor, az Izraeli egyetemen Tel Avivban az Archiology szek elnoke. Aki alitja hogy mind az csak mese, mert o , mint regeszeti prophessor nem talalt kezbeli bizonyitekot.

  De Abrahamnak 8 fia volt. Het , az arabok apajai, csak egy Jakob (Ysrael) az Izrealikat atyja.

  Na, ha Finkelstein elve valo lenne, kik ma az arabok es a zsidok ? Honna eredtek ? Mindenkinek van eredete !

  Javaslom olvassd a bIliat, vagy Google barmi mas adatokat az alanyaik alapjan. Igen konnyu es egyszeru, meg gyors is. S ne irj vakon !!!

 • Az elobb irott soraimbna a bibliai esetek/adatok hasonloan vannak a Quoran-ban is adva.

 • jani irta, 4-9;
  „Jezus szemeluet mar eleteben is vitattak”
  A bibliai adatok alapjan nem csak szmelyet vitattak, de nagyon kerdore vettek, fokent azt hogy mint a Messias-nak jelentette magat.

  Persze a Quoran-ban adva mint ” azt gondoltak/hittek hogy megoltek”.
  Mind az evszazadokkal kesobb irva, a tortenelmi adatok alapjan.

  Sot tortenelmi adatokban is, Romaban, amint kovetoi terjedtek, s hivatkoztak rendszeresen rea, sokan hittek, hogy elt akkor valahol Romaban.Mert kovetoi a „jelen-idobeli” kifejezeskent hivatoztak.
  No de mind az nem valtoztat semmit.

 • Almási Alma
  2017 április 9
  10:09 de.

  Az amit mondok, abban a keretrendszerben teljesen következetes, amelyről és amelyben csak szőr mentén beszélhetek az elém állított tabu miatt.
  A felszín térben és időben sokszínű. A mély viszont nagyon stabil.
  A kettős vezetés van ahol és amikor jól láthatóan jelen van.
  Van amikor rejtetten és van amikor egy kézben öszpontosul.
  A Római rendszerben jogilag is jól megfogalmazott a kettős vezetés az alá és fölé rendeltségi viszonyokkal együtt.
  Nem köztudott, h a római konstrukciónak nem a Pápa a feje, hanem a mindenkori Magyar első vezető.
  Ennek ideológiai (és egyben jogi) levezetése az, h a konstrukcióban a Magyar első számú vezető Apostol rangú. A római egyházat pedig tanítvány (apostolikusz) alapította.
  Jelenleg a szellemi vezérkar zömmel REND-ek és egyházak köntösben illegalitásba vonultan tevékenykedik (a sokszor emlegetett háttér hatalom).

 • Bendeguz79:
  „Orban katolikus es vallasos”

  Hogy Orbán vallásos -e, vagy sem, s ha igen, milyen felekezet híve – ez a magánügye, semmi közöm hozzá.(Mintha egyszer azt mondta volna, hogy kálvinista, de lehet, hogy nem jól emlékszem. Mindegy.)

 • Belzebub
  2017 április 9
  5:46 du.

  Mondott Ő olyant is, h térdre csuhások.

 • „Nem köztudott, h a római konstrukciónak nem a Pápa a feje, hanem a mindenkori Magyar első vezető.”

  Jézusmáriaszüzanyám… Miviktorunk?

 • @ Nagy Gyula;
  A papa nem a biblia alapon a „fo-pap” szerepet toltotte=be, hanem az uralkodot. A Romai Szent Birodalomban a papa valasztotta, nevezte ki a csaszart.
  Tehat nem csak „felszentelte” a biblia alapokon az osi szokasok alapjan.
  A papa rendelte el a haborukay pl. a „haduzenet” gyakorlasa az papa joga volt. A pap rnedelt tobb haborukat az u.n. „nagy Italiai haboruk” A Velencei koztarsasag ellen.

  No de ma az nem szamit semmit. Ma mar az nem letezo.
  De a kerdes hogy KI vagy MI a mai vilagrend papaja, s csaszara?
  Jack Webb mondasa szerint; „Csupan a nevek valtoztak, vedeni a bunosoket.” Semmi mas.

 • @ Boda Marcsi

  OK Ms. Boda, mit kovettekm el maga ellen hogy oly kedvesen cimezett mint a „minimalisan erterlmes” es a „gyengebb ertelmu…”.

  Ha valoban olvasta a hozzaszolasokat, mindenkitol, tisztan lathatta hogy valaszomban kertem valaszt a „kereszteny nemzeti ideologia” meghatarozasan.

  Szeretem volna megtanulni hogy valoban mi letene az !?
  Allitolag a jelen magyar PM hatrozza meg,s koveti kormanya valami elv alapjan az nemzet vezeteset.
  Sajnos valaszt nem kaptam ! Csak ragalmakat. Koszonom !

  Ogazan mgyaros volt az. S mindazok folott Magatol a megjegyzest, amit nem igen hiszem hogy megerdemeltem volna. De kivancsi vagyok hogy miert?

  Igen, meg itt Floridaban is iemeretes hogy Mr.Orban katolikus hitu. Ertesutem mar magyarorszagi barataimtol, hogy tobbszor a multban meg a magyr TV-n is mutatva gyermekei ( harom amint emlekszem) huven terdelve vetetek a kereszteket. Persze az mindenki joga a szabad vallasgyakorlasa. Sajnos hogy Magyarorszagban az nincsen Alkotmanyosan garantalva.
  Senki joga ,barki vallasat, hitet kerdore venni.

  A kerdes eredetileg volt, hogy mi ma a „kereszteny nemzeti ideologia”?
  Mi az mai szellemileg, elmeileg befolyasolja a nemzet iranyito eszmeit? Vagy hogy mi a PM szellemi/erkolcsi iranyito eszmeje,anemzet vezeteben ? Adna valaszt ???

 • @ „jani” soraira;
  Az Inkak fiatal szuzeket szenteltk ill. aldoztak fel, elevenen kint hagyin a hegyi sziklakon. Ma talalva mint mumiak, a megallapitas hogy nem voltak megolve.De sok kabitoszerekkel elmeletlenne teve. Teaht volt valami humanista elveik is abban.

  A Maya-k a legyozoteket aldoztal fel, s neha meg a sajat fiatljaikat is, a szivet kitepve a Pyramidjaik tetejen.
  Fociztak is am, de nem a gyoztesekit aldoztak fel.Nem voltak oly barbarok mint elkepzeleseink ma rolluk.

 • Hazai lampa. 4/9/ 3;40 PM-kori soraira;

  Ohh, nem tetszett amit irtam? de hol es mi az ellenevalo ref.?

  Persze van ma ket minaret, s Gulbaba sirewmleke, de mi mas ami adat elenne hogy a torok talan tette volna mind amit az osztrak csaszari uralom, vagy a nemet fascista, es a szoviet voros remuralom? Hmmm?

  Persze Martinuzi Frater Gyorgy politikaja alapjan Erdely szabad volt es viragzott, sikeresebben a torok uralom alatt, a szkely amikor magyar volt, vagy mint meg ma is a magyaer az EU-ban
  Persze Janos kirany fizette az adot azert. No de ma ki nem fizet adokat, s kinek, s miert. Maga mit kap a mai adojaert ? Boldog es megelegedett mind azzal ?
  Adjon valo, igazi oszinte valszt arra, nem csak maszlagokat !

 • 7:59 és 11:07 folytatása:

  A kereszténység létrejöttét a zsidó népesség körében tehát alapvetően a római megszállás okozta egyre terjedő, részben félelem és sokk, ám másfelől komoly ellenállási mozgalmak terjedése és aktivizálódása tették történelmi szükségszerűséggé.

  Ezek a jelenségek, a birodalom folyamatos nyomása az egész lakosság vallási szemléletében egyfajta, a már korábban megjövendölt Izráel messiásának várását generálta, amely e történelmi időkben – Jézus előtt és után is – több, legalább 7-8 ilyen messiást hozott elő az ismeretlenség homályából…

  Róma birodalmi történetében nem Palaesztina volt az egyetlen terület, ahol a provinciák népe föllázadt a hódító ellen. Ilyen volt a brit kelta Budika vezette dél-brittaniai felkelés is már tíz évvel megelőzve az Első Zsidóháborút* i.sz. 60-ban, Pál fellépésével kb. egy időben…

  A lényeg az, hogy a később kelt újszövetségi, olvasható cselekményivel egy pillanatra sem zárult le az a történelmi folyamat amelynek kiváltó oka csakis a római hódításban gyökerezik az, amely a zsidó nép oly fantasztikusan tartós ellenállását kiváltotta. Annyira, hogy a Bar Kochba féle Második Zsidó [pénzén Izraél messiása jelöléssel] Háború 130-134-ig tudott kitartani, mikoris Róma a maradék zsidó lakosságot kitiltotta sőt, szétzavarta annak földjéről. Így tudta csak „végleg Palesztinává” változtatni az évezredeken át becsületes zsidó földrajzi névvel bíró zsidó tartományokat…

  .

  *A Zsidó Háború elnevezés a rómaiaktól ered. Josephus Flavius római történetíró az I.Zs.H-ban az ellenség oldalára átállt zsidó katona volt…

  .

 • Üdv minden józan olvasó-társnak !

  Vallom, hogy hitbéli kérdéseken nem érdemes vitatkozni, de a történelmi ténykérdéseket meg kell vitatni…

  .

 • Kedves Bendeguz!
  Azt írja:
  „A papa nem a biblia alapon a “fo-pap” szerepet toltotte=be, hanem az uralkodot. A Romai Szent Birodalomban a papa valasztotta, nevezte ki a csaszart.”

  Nem éppen, sem a Keletrómai, sem a Nyugatrómai császárságban sem a Német-Római császárságban nem volt uralkodói szerepe.

  A nyugatrómai birodalomban, amíg a hunok végleg el nem sodorták, csak marginális szerepe volt, a Keletrómaiban semmi, sőt ott a vallási főszerep is a császáré volt. A Német-Római Császársággal pedig állandó vetélkedés volt, úgy tudom. Egyébként is a Német Római Császárság egy csomó kis önálló hercegségből állt, a Császárnak csak annyi hatalma volt, amennyi hadsereget tudott magának biztosítani. És rendszerint háborúban állt a Pápasággal is.

  Szent Istvánunk is azért ragaszkodott ahhoz, hogy a pápától kapjon koronát, mert független akart maradni a német császártól. A pápa koronázási joga legtöbbször csak formális aktus volt, a német hercegségek által megválasztott császárt koronázta.

  Legalább is én így tudom. De persze ezer év alatt – ez a zavaros időszak kb. addig tartott – sokminden lehetséges lehetett rövid időszakokra.

 • Bendeguz79 Kedves Benderúz97 Mr Orbán tudomásom szerint református, és nem katolikus, felesége pedig öt gyermeket szült. Orbán Istentagadó családban született, hiszen apja olyan pártnak volt a tagja (titkára), amely az Isten tagadásán alapult. Ő is így kezdte, hiszen a KISZ a párt faiskolája. Hite akkor alakult ki, mikor választási győzelmet hozott. Ismert mondása, „térdre csuhások”.
  A magyar kereszténység „főpapja” Semjén kedvenc elfoglaltsága a kismadarak gyilkolása, amiért még lobbizni is hajlandó volt, mert túl sok védelem alatt álló faj van Magyarországon, amit nem szabad irtani. Az állatok gyilkolása nagy divat a magyar kormányokban, a szocializmus éveiben is szerették a vezetők ezt a „sportot”. Ez olyan „úrias”. Milyen nagy hőstett, a hajtók által puska elé űzött vadak legyilkolása.
  Fő irányvonal, a hajléktalanok, kiszolgáltatottak, betegek zaklatása és árokba lökése a munkások elnyomása. A keresztény jobboldal kedvenc elfoglaltsága a szegény gyerekekre és szegényekre tett cinikus megjegyzések. Mindenki annyit ér, amennyije van, mondta az egyik fővezér, illetve azért nem reggeliznek a gyerekek, mert így szokták meg (ez nem pontos idézet, cinikusabban szólt). Aki nem áll be az általuk megszabott irányba, az lehetetlenné tenni, megszégyeníteni. A hajléktalanokat szemét munkakerülőknek kiáltják ki, akik önhibájukból kerültek az utcára, értéktelen és kellemetlenek a társadalomnak. A nő másodrangú (harmad?), a szülés és a konyha a szerepe, az „ura” tulajdona, hiszen még a családon belüli erőszak sem számít nagy bűnnek (az asszony verve jó). Az okos fontos munkát végző önálló nő bűnös hazaáruló, hiszen nem szül eleget, ezzel a haza pusztulását okozza.
  A keresztény szeretet csak a pénz irányában mutatott idáig fényt. A migráns kérdés feltette a koronát az egészre. Természetesen nem a tiltott határátlépés engedélyezését kérem számon, hanem a módszereket, ami teljesen idegen egy keresztény országtól. Jellemzően, azt az egyházat amelyik a gyermekeit keresztelte, azt folyamatosan vegzálják, mert a főlelkésze nem gazsulál a hatalomnak. Még a bírósági ítéleteket sem hajlandók teljesíteni. A fiát megbízták egy „új egyház” befuttatásával, de ez már sok volt a magyaroknak a jelek szerint, hamar visszavonultak. Az ismert jobboldali trollok nyakló nélkül gyalázzák a kommentfolyamokban a Pápát, és nincs moderátor aki ez ellen fellépne, ha pedig valaki (tegnap én), felszólal a Pápa mellett, hát minden voltam, csak úriember nem. A moderátorokat ez sem zavarja. Azokat a magyar papokat, akik az elesettek mellé állnak, jó esetben csak gazember hazaárulónak bélyegeznek. Még nem olvastam vagy hallottam ez ellen a kormányt felszólalni. Nehezítik és tiltják az ételosztást, megszüntetik a tűcserét a kábítószerfüggőknek. Inkubátort tesznek ki, hogy az újszülöttet ne öljék meg a mamák, majd nyomozást folytatnak, ki tette oda. Így mit ér? A gyűlölet mindenhol teret nyer, mindenki gyűlöl mindenkit, és ennek jelét is adja, a szószékeken pedig a kormány mellett prédikálnak, nem Isten mellett. Persze, tisztelet a kivételnek. A református egyház rendelkezik a legvéresebb szájú antiszemitával, még megróni sem hajlandók érte. Ez sem ad okot a keresztény kormánynak a felszólalásra, sőt, rágalmazza folyamatosan az ellenzéket, legyen az hívő vagy ateista. AZ mind a haza ellensége, aki ellenzéki.
  Miután én egy igazi keresztény országban élek, ahol a vallás magánügy, így egész jól látom a különbséget. Nem láthatom gondnak, hogy Orbán katolikus templomba jár református létére, én fordítva csinálom, mert engem a protestáns Istentisztelet emberközpontúsága, templomaik egyszerűsége fogott meg. De ha TV-ben mutogatják a családot, az már egyértelmű képmutatás, választási fogás. A hit magánügy, nem választási cirkusz. Magyarország szavakban nagyon keresztény, de a tettekben ez nagyon keveseknél mutatkozik meg, a vallás kimerül a templomba járásban.
  Én így látom, és nagyon szomorú a kép. De a legszomorúbb, hogy a szavazóknak tetszik.

 • Bendeguz79
  2017 április 9
  6:56 du.

  Én itt is elmondtam, h hogyan látom.
  Én egy jópár évezredes folyamatosságot látok amelyben egy csapat egymás ellenében mozgatható, egymás ellenében kijátszható megosztottságokat gyártott és ezzel az irányítása alá vonta az emberiséget. Felosztás után a Föld népeit.

 • 11:15 folytatása

  Az első keresztények mind a zsidó népből kerültek ki.
  Azok a vallási eszmékkel parancsolatokkal és előírásokkal nem kellően fölfegyverkezett, emberileg gyenge emberek, akiket a provinciális hatás túlságosan is súlytott, akik a rómaiaktól nem csak, mint katonai erőtől féltek, de a hivatalnokot, a vám és adószedőt mint a hatalom hivatalos képviselőjét rettegték, szóval már nem hittek abban, hogy reális körülmények között jön vissza Izráél dicsősége, azaz az ő megváltásuk, lelkük mélyén távolabb, a prófétai jóslatok világában keresték ennek bekövetkeztét. Ők, a Jézus idejében már 70 éves római iga alatt görnyedő zsidó kultúra feszültségéből egyfajta egérutat keresők, a „megszokott” évezredes kultúra kötelékeitől való megszabadulásban remélték a szabadulást.

  Ez a történelmileg rövid, eltelt 170 év – a hódítástól a nemzet megsemmisítéséig – több áldozatot követelt a zsidóktól, mint addig íly rövid időn belül bármikor bárkitől. Nem csoda hát, hogy sokakban kerekedett felül az emberi gyengeségből, türelmetlenségből, vagy egyszerű napi történésekből adódó hűtlenség érzése az ősök kultúrája, illetve hite irányában.
  Tehát az egyén számára sürgőssé vált megváltás valamilyen könnyebb útja. Ezt vélték megoldásnak szemben a mózesi út szigorú korlátaival…

  Jézus halála után 30 évvel, Pál utazásai – amelyek eredetileg a jeruzsálemi „Ó-egyház” – Jakab apostol – megbízásából indultak – az új vallás önjelölt apostola szándékának megfelelően – katalizátorként hatottak, elsőként a diaszpóra zsidóság általa meglátogatott főleg görögök-lakta városok gyülekezetei egyes tagjaira, mely próbálkozásait a legfontosabb – hithű – jeruzsálemi gyülekezet már keményen sőt, durván visszautasított. – Pált itt a provincia római helyőrsége mentette ki(!) a joggal felháborodott zsidó hívek tömegéből.
  Végülis a korábban már említett „hűtlenekből” úgy Palesztina provinciában*, mint a birodalom területén, kialakultak az első keresztény gyülekezetek, amelyek eleinte jórészt föld alatt működtek. Tekintettel arra, hogy az ott élő zsidóság haragot táplált a római megszállók iránt, Róma ezt a viszonyt viszonozva, a zsidó népre, a zsidókra mint lázadókra tekintett.
  Az első keresztények tehát azontúl, hogy mint új vallás ők maguk is, már eleve szálka voltak a császári birodalom szemében, titkolni voltak kénytelenek a zsidó származásukat…

  Ez a „titkolódzás” általában olyannyira jól sikerült, hogy a zsidó-keresztények öngyűlölete lassan átalakult a Törvényhez hű ősatyák, anyák, unokatestvérek és más rokonok, stb. megvetésévé, egyszóval az egész zsidóság gyűlöletévé. Amikor meg, később a keresztény gyülekezetek már pogányokkal bővíthették a tagságukat, ez a mániákus önmegtagadás már csak, mint múltba vesző gyűlölködő rossz emlék élt tovább az ő benső világukban. Ami persze tökéletesen sosem tűnt el, hisz a Katolikus, de az Ortodox Keresztény egyházak is több, mint ezer évig titkolták el híveik elől a zsidó múltjukat is bemutató Ószövetségi iratok valódi tartalmát, amelyeket aztán csak a reformáció volt képes feltárni…

  .

  * Római névadás.

 • Vögelein
  2017 április 10
  5:26 de.

  Ez így meglehetősen egyoldalú.
  Sok előírással az igaz. És milyen PARANCSOLT erkölcsiséggel?
  Nektek adom Kánaánt, de a birtokba vételéhez ki kell irtanotok az ott élőket.
  Irtsátok ki az ellenségeimet. Jutalomként pedig olyan javakban lesz részetek amiért nem ti dolgoztatok meg.
  A történelemben pedig van egynehány olyan kultúra törlés amelyhez közel teljes kiirtást alkalmaztak.

 • ingó, kedves Nagy Gyula! Az emberiség történelme tényleg egy többezer éves folyamat! Amelyet azonban nem valami intelligens hatalmi centrum, hanem a jó öreg vak és kétbalkezes EVOLUCIÓ irányit.

 • Llianfair es Nagy Gyula soraira;

  Pontosan azokat hansulyoztam altalanosagban minden megjegyzeseimben. Hogy mind a nagy fenszinti vallasossagi msgatrtasok mellett, az emberi gonoszsag az ami valojaban uralja az emberi magatrtast. A sok ‘kep-mutatasok’ ellener. Az e,beriseg tortenelme semmi mas ,mint a tomeges-gonosztettek sokasagainak gyujtemenye.
  Csupan a ‘vadaszast’ amit nem emlitettem.
  No de mit hajlando, barki egyen, vallasos vagy nem, mit hajlando azon valtoztatni ? Makulomben minden vallasosag edemtelen, az emberi gonoszsagok csak folytatodnak. Azert ma az egyesz vilag az emberi kegyetlensegek vilagkepe. A habouk, verontasok sokkai, a nyomor, szegenyseg, kizsakmanyolasok a legnagyobb fokon sokszorosodik vilagszerete. Minel tobb az emberleny, annal tobb a kegyetlensegek,nyomor, verontas, minden vallasok ellenere.

  Az en let-elvem sokkal egyszerubb; Do NO evil! (Ne gonoszkodj!) Do NO harm to any living being. ( Ne serts/karosits semmi elolenyet) S ahoz nem kell papa, egyhaz, templom, stb. Csak tisztesseges, erkolcsi emberi lenynek lenni.

 • hazai lámpa
  2017 április 9
  7:58 de.
  Helyesbíteni kell, nem Antall találta ezt ki, hanem Sz. István tol eredt a kereszténység megjelőlése hazánkban.

 • Altalanos kozmondas, hogy amikor a „vallas” alanya emlitve majdnem mindenkinek van mondanivalija azzal.

  A ciikre soakn reagaltak, rividen-boven, sot sokan is, minden csinnyat-binnyjat megvitazva. A vallasok, egyhazi vezetok jo es rossz tetteit. Nemely ertelemes, nemely gyerekes modon, nemely bartasgos hangon, nehany nem baratsagosan. Csupan egy dolog amit senki nem emlitett;
  s az az anyagi oldalat a vallasoknak, kezdve a Vatikannal, a legnagyobb egyhazi vezetokkel

  Magyaroszeagon, velnem, hogy a vallasok, egyhazak anyagi-lete gyermek-cipokben letezo. Mivel hogy Rakosi es tarsai azt mind elkoboztak.

  De vilagviszonylatban, az egyhazak, vallasi intezmenyek tulajdonai kepezik a legnagyobb osszegu vagyonokat vilagszeret. S mivel hogy ado-mentesseget elveznek mindenfele, az a vagyon gyarapodil/novekszik a leggyorsabban vilagszeret.

  Kezdve a legnbagyobb, leghatalmasabb, leggazdagabb vallasi szervezettel ,a Vatikannal.
  Mussolini a keso 20-as evekben erossen lecsapott a Vatikan hatalmara.
  Az anyagi oldalan, maig is megy nagyban a torveny/bisosag elotti harc/per, kb. 23 billio dollaros vagyon/ertek adokotelezetsege az Olasz kormanynak.
  Hasonlok vilagszerete. Mert az egyhazak adomentessege, hogy a templo-epuletek, az Istentiszteletek helye adomentes lenne ,az altalanossagban elismereve, s az igazan elfogadhato. De mind a vagyonok gyujtese. Mind az „adakozott-vagyonok”, nem amit ‘szegenyek-dobozaba” teve, hanem amit regiidoktol kezdve sok remgazdag birtokosok adakoztaj az egyhazaknak. Kezdve a Medichi-csaladdal, s a mai napig is. Pl. van itten nem messze tollem, egy kis Szombatista egyhaz 20 ezer holdas (cattleranch-e)szarvasmarha termelo telke. Adomentes. De mind a kornyekbeli termelok ellen az elonyokkel versenyzik, mert nekik van ado kotelezettsegeik, az egyhazi vagyonon nincsen.
  Az persze csak egy csopp kis pelda. De vilagszeret az egyhazak tobb vagyont tulajdonoznak mint barki, barmi mas hatalom. Igen, a vallasi szervezetek azzal hatalmat gyakorolnak.

  Ki nem emlekezne Matyas kiralyra, az „igazsagos”, a Fekete Hadseregenek eroi. De gazdasagilag/anyagilag az orszagot tonkre tette a hatalmas adoival. Miert ?
  A rengeteg draga „ajandekokat” amit kuldott a papanak. Mert minden celja volt hogy a papa ot neveze Romai szent csaszarnak. Persze az nem sikerult. De a vagyonok nem jottek vissza a Vatikanbol.

  Na mi ma a hozzaszolok velemnye azon ?

  Annak a „Jezusnak” semmi anyagi tulajdona nem volt. Egy darab textile ami takarta testet. Kivegzese utan a Romai katonak sorsoltak hogy az is kie legyen.
  Az a pelda amit ma a „kereszteny” vallsi szervezetek gyakorolnak ? Vagy csak az onzo emberi magatartas, amit minden bibliai tanitas „bun”tetnek nyilvanit.Hmmm???

 • Az ősi jog szerint mindenkinek joga van bármit hinni, a hite szerint láni, cselekedni.
  És cselekedetek jogkövetkezmények keletkeztetők.
  Az inpériumi konstrukciókban megoldják, h diktálni tudjanak.
  Erőszakos tudat (hit) formálással is.

 • Bendeguz79
  2017 április 10
  11:50 de.
  A katolikus egyház nemzetközileg igen elterjedt az évszázadok alatt. A pénzt, ami a beírónak úgy fáj, a templomok fenntartására és a papok havi fizetésére használják, hiszen nekik is meg kell élni valamiből..
  A római egyház valamikor igen hatalmas volt, hiszen, még az európai királyokat is az nevezte ki, vagy hagyta jóvá.
  A katolikus egyház tagjainak évi adójából gyüjtik most a pénzt össze

 • Figyelo;
  Nevettetni akarsz minket ?
  „…igen elterjedt az evszazadok altt.”
  Igen, eleterjedt, de hogyan ? A karddal terjesztve. Meg a magayroknak is el kellett fogadni az Ausburghi csata vesztesevel. Mindenfele a kenyszer volt a terjesztesenek modja, s nem sokkal Teodosus utan.

  Persze,az egyhazaknak van koltsege,hasonloan a RK-nak is, de vagyonai is am, kozel hartalan.

  Ma itt a USA-ban is, az egyhazi vagyonok meghaladnak minden mas tulajdonon, az allam/kormany, barmi mas magan vagy reszveny vallalat. S a Romai katolikus eleg kicsi a mas vallasok kozott itten.

  Europaszerte, persze a Vatikan vagyonai,mint egysegeben levo tulajdon felsobtobbsegu.

  Az RK ma is ellenzi tanitasaiban a valast (hazassag bomlast) de megszabott aron azt rem konnyen adja.
  Azzal a meglatassal indokolva, hogy a „hazassag nem volt ertelemse kezdo”. csak a penz beszel. Nem ugy mint VIII, Henry eseten.
  Hasonloan az evszazados „bunbocsajtasok” elodoknek. Hogy ma is a papp, egy aron ki-imadkozza elhunyt elodeit egy bizonyos „pokol” retegebol, egy magassabb lepesre.
  Mindenfoknak van kegszabott ara.
  Az evszazadokkal regeben kezdve amikor kellet tobb es tobb penz a Vatikan muveszeti szepsegeiert fizetni.
  De ma is hasonloan mukodik.

  Nem inmerem a Magyarorszagi Puspoki palotakat. De nyugaton, barmely vetelkedo barmely kiralyi palotakkal.S a puspokok telejes abszolut hatalmat gyakoroltak.

  Ma a RK a papok hianya miatt hanyagloban van. Itten tobb hazas/feleseges papok vannak. Mas vallasokbol orommel veszik at.Mivel vannak nagyon liberalis vallasok, mely papjaik elhagyjak azt, s gyakrann a RK ban,, ahol boldogan veszik. Sot hazas katolikus ferfiakat orommel vesznek papp kepzokbe, pappa lenni.

 • Bendeguz79
  2017 április 10
  3:51 du.

  Sikerült! kiböngészem, mit akarsz mondani!
  Európa művészete a kereszténység fényképe! Európa az lett Sz. Pál óta és a magyarság is felvette ezt a hitet anno.
  A királyok adományai pl. az egyház kincsei közé tartozik.
  A vagyonuk, ami fáj egyeseknek először innen keletkeztek.
  A mai katolikus fizet egy minimális összeget, mint „egyházi adót”, de mivel sok millióan vannak, az elég szép összegé nő meg..
  Egyedül a református egyház az ami csak a napi bevételből él, hívei jóvoltából. A zsidó egyházról nincs bővebb információm, de tudom, hogy az egyházukat erősen támogatják.

 • Figyelo;
  Lathato hogy „bongeszese” nem volt igen sikeres.
  Nem a tagok adakozasrol volt szo, hanem az egyhazak altali tulajdonozott vagyonokrol, meluek adomentesek. Persze azok termelo ,jovedelmezo eszkozok,s adomentesek, amig atobbi hasonlo termelk, befektetesek mg adoztatva.
  Mint emlitettem a szarvasmarha-hustenyesztot, pelda keppen.
  Az egyhazak, az Isten neveben dolgozva az emeberiseg segitsegere, de elonyokket elveznek a sajat tagajaikkal szemben. Mert a sok mas tagok is trmrlnenek megelhetest nyerni hasonlo munkaikkal. Mint a peldat amit adtam, a szarvasmarha-hus tenyesztes es termeles.

  Szenteik es kiralayiknak semmi koze ezen alanyhoz.
  A hejzet az hogy ahol az egyhaz sikeresjedhet elontivel, amig az egeyn hattaerbe szoritva. Erti azt? Probalja !

 • Bendegúz79!

  Egyetértünk. Figyelő szűklátókörűsége a mélységes műveletlenségéből adódik.

  A katolicizmus a feudalizmus ikertestvére. A világi földbirtokosság a váraiból, az egyház a templomokból és palotáikból irányította a rendszert. Az urak a gazdaságot az egyház a lelket tartotta kézben. E két – világi és egyházi – tényező együtt alkotta a . r e n d s z e r . magvát. Egymás nélkül meglenni képtelenek lettek volna.

  Természetesen e rendszer hierarchiája is önmagáért, az önmaga fenntartásáért . a l a k u l t . k i, s nem valamiféle, bemesélt közjó érdekében, avagy jótékony adakozás céljából.

  Az egész hűbéri szisztéma fenntartója a (dolgozó) jobbágyság volt, amely a saját izomerejével teremtette meg azokat az anyagi javakat, amelyek elemi feltételei voltak a komplex feudális rend létének. Gondoljuk csak meg, ez földműves osztály „a rendszer virágkorában” a lakosság 95 %-át alkotta, s a maradék volt az, amely mindennek a gyümölcseit élvezte.
  Na, természetesen ezek közül egyik sem jó vagy
  rosszakarat kérdése volt. Csak volt, működött és kész… Mindezt a történelem óraműve alkotta olyanná, olyan szükségszerű valósággá, amilyenre az sikeredett. És ez igaz azokra a – Figyelő szerint jótéti „érdemekre” – művészi alkotásokra is amelyeket az, az utókor számára hagyott hátra, de tudjuk, igazából azt is csak a maga javára és dicsőségére, s ez vonatkozik azokra az írott illetve, valóban igényes és örökbecsű, művészi, irodalmi kódexekre is, amelyek a hatalom birtokában, az írás olvasás – itt már állíthatjuk, hogy rosszándékú – szinte kizárólagos birtokosaként [a lakosság 98%-a analfabéta] az egyház szkriptoriumai, írói műhelyei révén iratokban és könyvekben csakis gazdag, rangos megrendelők számára bocsátottak ki.
  És akkor még nem is beszéltünk arról a szándékos történelemhamisító, iratgyártó* és megsemmisítő(!) „iparról” sem, amely Európa kolostoraiban „felsőbb utasításra” illetve magas mecenatúra megrendelésére működött, s amely írás-monopóliumát az egyház néha még ingatlanok megszerzésére is felhasználta. [Lásd: Heribert Illig és Uwe Topper, stb. történészek erről szóló többezer oldalas munkáit magyarul is.]

  .

  *Irat alatt értsd: ne csak a történelmi írásokat, hanem a ma már közjegyzői kompetenciába tartozó köz és magániratokat, telekkel, ingatlannal és földdel kapcsolatban is.

 • Jani 2:11

  Már bocsánat, de ebben az idézetben Jézusnak n e m . a . s z e m é l y é r ő l – annak tagadásáról – hanem homályos utalgatásokkal az Ő isteni mivoltáról van szó.
  Márpedig ez ütközik egyrészt a Törvény tanításával, amely tíltja más istenek [vagyis több isten] imádását.
  A Törvény [a Tóra] megőrzésére és és annak beteljesítésére pedig a Mt.5:17-ben éppen Ő tett ünnepélyes igéretet, amely aktus őnála szent eskűtételként értendő. Vagy nem ?

  .

 • Vögelein
  2017 április 11
  4:12 de.

  A katolicizmus nem a feudalizmus iker testvére, hanem az ÁLLAMVALLÁSA. A kettő egy szerves egységet képez.
  Épp úgy ahogy a bolsevik konstrukció államvallása a tudományos materializmus volt, amelyben az ötvenes években még a genetikát is tagadták.

 • Bendegúz 79

  Írod, hogy

  „De mije volt Jézusnak? Egy darab textilje, az ami takarta a testét”.

  Hát igen, de azt a ruhadarabot is csak későbbi műalkotásokról ismerjük, amelyet alkotóik is csak azért festettek, vagy faragtak oda – ahol volt – hogy az egyszerű hívek nehogy még azon kezdjenek elgondolkodni, hogy ugyan miért is volt ez a őskeresztény szent körülmetélve… ?

  .

  Utóirat:

  Amúgy meg, csak a köntösére vetettek kockát, az ágyékkötőjére mint írod, arra nem – nehogy még kiderüljön a titok. 🙂

 • Vögelein 4:12

  „nem jó, vagy rosszszándék kérdése volt (a létezésük). Csak létezett és kész”. Sőt mégcsak nem is isteni rendeltetés, bár ezt hirdetik ma is…

  Ehhez a gondolathoz kapcsolnám hozzá Almási Alma kedves kolléganő
  🙂 gyakran, itt fentebb is felhozott érvét az evolució, ez esetben társadalmi törvényszerűségét…

  .

 • Vögelein
  2017 április 11
  6:48 de.

  Az ami az elmúlt évezredekben történt, még a vulgármaterialista (darvini) evolúciónak is a durva megcsúfolása.
  Az amit létrehoztak, környezet feléléssel a végkifejletében, ÖNKIPUSZTÍTÓ.
  Igaz ez az emberiségre és ezen az ezen belüli virulens részpopulációkra is.

 • @ Vogelein;
  Latom koran kelo. De vegre egy ertelmes hozzaszollas !

  Igen, a Feudalismuz a keretenyizmus eredmenye. Barmi volt is DE mukodott, s amint leirta az valo.

  Ma gazdasagi modszerek mukodnek,de mind csak az emberi onzoseg alapjan. Mukodo tarsdalami rendszer valojaban nincsen. Sok elenevzesek, hivatkozasok, ohajok, kivanatok igen leteznek. De eredmenyei csak a tarsdalmi kaoszok.
  S az emeberiseg tomegivekedesei tisztan a lehetlensegre vezet.

  A „Krisztusi” meglatasaival sok a kulombozo velemenyek, meglatasok, de a valosag eredetisege mint a ” sok baba kozott a gyerek elvesztve” a mai helyzet.
  Az elso problema azzal hogy mindenki a sajat eszmeje szerint, a leheto legrosszabb forditasok alapjan, a legfelremagayrazottabb dolgokat kovetve. S mindenki csak a sajat onzo ertelemet brobalja jelenteni.
  Azert sikereskednek az ellenzekek, barmi celbol, barmi nevek alatt, de mind csak az elpusztitott elozo elv, rendszer uresedeset ohajtjak betolteni, mas neveken, persze. Az ma a tarsadalmi valosag. Sajnos !

 • @ Vogelein;
  „Mije volt Jezusnak ”
  „Textile”-t irtam. Koszi a „kontos” es agyekkoto”-kert. Mindeg tanulok.

 • @ Figyelo;
  Az egyhazi vagyonok-ra vonatkozoan, figyelmen kivul hagyta hogy a parancsolat, az vagynokkal szembeni onzo magatartast tiltja.
  Azon alapon amint Izrael foldjet felosztottak a torzsek kozott, a torzsek szamai es a foldminoseg alapjan, a Levi ( a papapok torsze) NEM kapott semmi foldtulajdont. Semmi jovedelmet, semmi fizetest, semmi orkseget. Feladatuk volt szolgali az Istent es a kozosseget.Az oltaron felaldozottakat ettek, az volt egyedulli megelhetesi lehetoseguk.

  Hasonolan, a fentiek alapjan, a Krisztusistak (Pal) tisztan irta az elso szazad C.E.-ben,hogy ” egyek a sajat kenyereiket” eljenek a sajat termelo munkaikbol. Onmagat irta peldanak, mint hogy onmaga mint satorkeszitokent dolgozott nyerte megelheteset. Egy alkalommal amikor kenytelen volt az adokzasokbol venni, onmagat irta hogy „loptam a testverektol”.

  Nem lopas az oriasi vagyonok gyujtemenyei az egyhazak altal. Ide ertve a Vatikant is ???

 • Bendeguz79 Kedves Bendegúz. Nagy hiányt pótol jelenléte. Már nagyon szükség volt egy orákulumra, aki ítélkezik, ki ír értelmesen.
  Idáig kénytelenek voltunk ezt itt magunkban eldönteni, jól-rosszul, de végre jött egy új fiú, aki átvállalja ezt a szerepet. Egy gonddal kevesebb. Köszi. 🙂

 • Az egyházak ideológiai SZOLGÁLTATÓK. A munkásnak pedig jár a díjazás.
  Az már csak a következő, h ezt a szolgáltatást kötelező volt igénybe venni. És az is, h mit szolgáltattak valójában.
  Mi változott azóta?
  Most napi aktualitás a közoktatás is.

 • Vögelein
  2017 április 11
  5:44 de.

  Ha a csipkebokorból tudott szólni isten, akkor egy emberi testből még-inkább.

 • Jézus a Gondviselésről:

  ..”Keressétek először isten országát és az ő igazságát és minden egyéb megadatik néktek..”

 • Bendeguz79
  2017 április 11
  9:03 de.
  A másik tópikban említettem az egyház vagyonát.
  Tudom, hogy ezen mennyire szeretnek lovagolni a katolikus vallás ellenségei!
  Az évezredek alatt az európai királyságokat, azaz királyokat sokszor az akkori pápa nevezte ki, vagy hagyta jóvá.

 • Lemaradt a lényeg:
  Ezek a királyok kincsekkel hálálták meg a pápáknak. A római templomot és a papi rezidenciát nem tudni mikor építették, de maga a templom több száz éves. .

 • „A régi római Szent Péter bazilikát (olaszul: San Pietro Vecchio) I. (Nagy) Constantinus császár emeltette Rómában Szent Péter sírja fölé 330 körül. Az épületet az 5. század közepén fejezték be, és a 16. század elejéig állt, a mai Szent Péter-bazilika helyén.”

  Ime, Wikipédia seített

 • @ Figyelo;
  NEM „lovagolok” a katolikus vallason, sem egyet;en vallason sem ! Csupan a letezo s ismert tenyek adataait ismetlem.

  S ugy minden emberileny gyarlo onzoseget.
  Talan tudna, vagy olvasna hogy mi a X. (tizedik) Parancsolat).
  Abban semmi egyhaz, vallas nem kivaltsagos.S a Vatikan all az elsok kozott azon.

 • „jani” soraira.

  Ahh, kozeledunk itten mar egy igazan erdekes alanyhoz.

  ‘Az Isten beszelt a csipkebokor-bol’.
  Ez, mint barmi mas alany is a szabad megbeszeles, sot a nyilt vitak targya.

  Ne feledd, Mozes 3,500 eve, teljesen tudatlan, tanulatlan menekulo rabszlgakat volt vezetni a sivatagban,nem csak szabadsagukba, de egy reg igert fold keresesere hazat alakitani nekik.

  Tehat, talan azon alapon tette erthetove azoknak, vagy mint egy anekdota format szoktak akkoriban.

  De minden esetben NEM a bokor beszelt. No de az elkpzelesek hogy egy emberileny szemelyeben jelent meg a Teremto, az teljesen ellentetes az eredeti Monotheizmus alapjaval. S a Bibliai alap,ill. szovege altal az csupan „Idolotry”, sot „Blessemy” (remelem valaki tudja mi az magayrul). A bibliai adtok alapjan az egyedulli megbocsajthatalan bun.
  (Ismet, a fenti mondatom NEM a sajatom,csupan hivatkozva)

  Legelso kerdes lenne amikor beszelunk/irunk egy felsobb/teremto ero/hatalomrol mint Isten, hogy mi is az az Isten.
  S hogy miert az emberiseg, a kezdettol jott arra a meggyozodesre hogy onmaga nem volt a vilagegyetemben a legfelsobb ero/hatalom.
  Allatok elismerik gazdaikat, aki gondaikat viseli,eteti oket, stb. de nincsen eszmei kepessegeik valo eredetuket kerdore venni.
  Csupan az emberi leny kepes arra. Meglatasom szerint az elso ellenbizonyitek hogy az emberi agy-mukodese-kepessege valami biologia evolucio eredmenye lehetne.
  No de az teljesen mas alany.

  Mozes, a csipkebokor elott alva igen batran kerdezve hogy ki vagy, mi a neved, nem mehetek Egyptomba csak mondani hogy Abraham ,Isak es Jakab Istene kuldott. Mi a neved, adj nevedet. (Mozes II. 3;15)
  S Mozes kapott valaszt, a nev; Yod-Heth-Vau_Heth,
  A Heber ABC massalhangzojai, mint minden Szemita nyelvek a maganhangzok nem irva. Ami ma mint JHVH. A legkozelebbi kiejtese minden Europai nyelvek alapjan a JeHoVaH.
  (Harmadik Parancsolat !) A nev-elobbi ismerete es eredetet kesobb irom majd)

  De Mozes az Isten letet a „RUAH” szoval adta. A Heber RUAH ,egy nem kezzelfoghato, erot,kepesseget jelent. Az mint SZELLEM lett forditva. Persze a „szellem”-szo erterlme igazan kerdeses lehet.

  De a tudomany alapjan, az elemi kerdes hogy mi volt, vagy lehetet volna az eredete annak ami letrehozta, mondjuk a Nagy Robbanast (Big Bang)vagy barmi mast, mint a szerves eletet nemcsak hogy elemekbol. S mi ammi a phisikai vilgegyetem, emberiesszel elkepzelhetetlen meretu energia szuksegletet nyujtja.

  Okori emberiseg belatta hogy a Nap energiaja nelkul semmi let nem lehetet volna kepes letezni. Azert is imadtak a Napot mint istent, Ra, s, Amon Ra,Tamuz, a Babylonia termeszet istene, s ahasonlaon minden civilizaciainak volt a sajat valasza.

  De ma mar tudjuk hogy a vilagegyetem teljesen hatartalan, emberi elmevel megmagyrazthattalan mukodesu.
  Tudosok kutatsai lassan felfedezik hogy mi is tortenik itten-ottan a vilgegyetemben, de hogy MIERT, mi okozza mind azt, az valsztalan.

  Tehat az az ero, ma a tudosok (kb. 20 eve) elismerik a „dark-energy” (sotet-ero) es a dark matter(sotet anyag) letet. Csupan mert nem lathato. De mi az ? Arra nincsen valasz. De a vilagegyetem tobb mint 3/4-e az.
  Mi lehet. Lehetne valojaban egy ERO (force/power)ami mind azt okozta? Valami okozta a vilgegyetem letrejottet! De mi ? Az az amit az emberiseg vel ISTEN-nek ? Ki tudna teljessegel? S ki tudna tagadni bizonyitakokkal ?

  A lenyeg valojaban az hogy amit Mozes irt, minden emberi onzesek ellenere ertelemes es egyszeru jozan utasitasoknak tunik maig is, s mind az emberiseg, s az egeyeni let javait szolgalja.
  Az ellenkezoi,ill ellentetes tettek/ magatartas/viselkedes csak az emebriseg let-erdekeivel ellentetes.
  Az u.n, 10 parancsolata, mint irta, s nem hogy ha nem koveted az Isten megver, vagy buntet, hanem ha koveted , letted,letiranyodnak, minden jol megy veled, s ha ellenkezoen elsz, cselekedsz ,eled eleted, kovetkezmenyei csak karodat okozza. Na ki bizonyitana ellenkezojet ?

  Ha az emebriseg kovetne azt, NEM olne, gyilkolna, nem lopna,nem rabolna, nem hazudna, nem paraznalkodna, nem onzoskodne, MA nem lenne haboruk, gyilkossagok, gazembersegek, kegyetlensegek, mindenfele gonoszsagok, mint kabitoszrek halalos aldozatai, ongyilkossagok, sot meg AIDS sem, nyomor, szegenyseg, ehinsegek, otthontalansagok, stb.stb. s minden mas ami ma mind az emebriseg millioit gyotri. Nem lehetne az igazi „menyorszag” ?

  Sajnos a tomegek mind azt ellenzik. Talan elvezik s jovedelmeznek mindazon tetteiken, de mi az eredmenyei ?

 • @ Figyelo;

  Mint mar irtam az elobbikeben, meg a puspoki palotak, kulonosen a gazdagabb nyugati nemzetekben, mind a kiralyi palotakkal vetelkednek. S mind a szegeny jobbagyak verejtekeibol eredok. Talan az az igazi Keresztenyizmus ?

 • @ Figyelo 4/11, 1;12 pm.

  Tehat a papa a kiralyok kiralya, (Ha melech ha olam). valoban az isten a Foldon, Hmmm?

  Az az egyedulli „megbocsajthatalan bun”. „Blessemy”.

 • Bendeguz79
  2017 április 11
  3:25 du.

  Ha körülnézünk, akkor többet látunk.
  Vannak különféle isteni inkarnációk emberi testekbe inkarnálódottan. Egy egy istenségnek több inkarnációja is.
  A bolygó istenségek rendszerből való nap istennek jópár.
  Van emberből isteni tudatosságúra emelkedett (megvilágosodott). Olyan is aki az asztrál mítoszi konstrukcióban csillagkép istenné vált (Nimród).
  Vannak istennel, istenekkel beszélgetők (próféták).
  A mitológiai Jézust a szentháromság tanban mindezekkel felruházták. Mégpedig úgy, h maga az emberi testbe inkarnálódott napisten is és az Ő mennyei atyja a valódi Mindenek Forrása EGY. A mindent szerető, mindent éltető, nem ítélkező. Jézus maga is ítélt. Lásd, a kufárok kiűzése és a kiátkozott fügefa.
  Most nézzük a különféle rendszereket a beszédes neveket is figyelve.
  A hindiben ott van az EGY és ennek úgy is, mint a leszármazottai, a három fő személyisége.
  A hindiben jelenleg a SÍVA személyiség dominanciájának időszaka van.
  A Hindi oldalága Budhizmus (Szidharta herceg aki Budhává vált, hindi herceg volt) két fő irányzata a Zen és a SINTO.
  Az egyiptomi erősen asztrál mítoszi alapú fáraó konstrukcióban jelenleg SÉTH időszaka van.
  Ebből jó sor a Sém, Sémita sor.
  A Muszlim két fő irányzata a SÍTA és a Szunita.
  Az egyiptomi történet egyértelműen, az Egyiptomi Fáraó-istenségekes rendszer szerint íródott.
  Ez így egyben nézve érdekes gondolatokat tud ébreszteni.

 • @ Vogelien

  Nem talal semmit ami adna alapot azon elekpzelesnek hogy a ‘zsido-vallas’artalmasitasa, vagy barmi ‘uj-vallas’ szerkeztese is letezett volna az biblia ,a Gorog (ujj testament)alapjan.

  A Hassid szekta, volt az EGYEDULLI Izrael tortenelmeben akik a visbemeriteses keresztelest gyakoroltak.
  A Hassid, (vannak mas szektak is) amely NEM ismerte el a rabbik velemenyeit, hatarozatait, donteseit.
  Az u.n. nem rabbinikai szektak. Az az a Talmud, Hagada, Mishna, stb. rabbik alatali torvenyeket. Az Isten torvenye a TORAH, az egyedullit.
  A fiatal Hassidik rabbi ismetelten allitotta hogy csak a Torah (Torveny)Zsoltarok es Profetakat ismrete el.(Egybeveve a Tanach)Nagyjaban az „O-testament”.

  De meg ma a rabbi Titelbaum, a Szatmari rabbi altal ujja-elesztett Hassidic szekta a XIX. szazadban hasonloan. Persze ok is hittek hogy az o alapito rabbiuk fog lenni a Mesiah, s el orokke.
  A rabbi elt egy igen hosszu eletet, de meghalt. Ma mennek Szatmarba es kovet-teve sirjara imadkoznak a neveben. A mai Hassid NEM ismer el semmi mast.Nem keresztelnek vizzel.
  De kovetik a; ” a vilagban elsz,de NE legy resze ennek a vilagnak..” Azt azok ma betartjak. Gyermekeiket NEM engedik semmi vilagi iskolaztatasoknak, nem orvosok, bankarok, mernokok, vegyeszek, semmi felsobb kepzetseget nem folytatanak. A sajat kozossegiekben elnek, nyerik leteiket a szukseges szakmakiakkal. S igen furcsan is oltozkodnek. Nagyon elszigetelt, szigoru vallasos eletet elnek.

 • A SZENT HAROMSAG. Tobben emlitest, hivatkozast tettek arra.

  A Bibliaban nincsen semmi ahoz hasonlo.
  A kaino-gorogben, ami volt a Romai birodalom hivatalos/torvenyes nyelve, NEM volt punctuationok. Az az pontok, vesszok,stb.
  Tehat az „Atya, fiu, Szent Lelek. Azok nelkul egynek tunik.
  De nem lahet semmi kerdes mert a szovege a tovabbiakban tisztan adja hogy Ki az „Atya”, ki volt a „Fiu”, s mi a „Szent Lelek” ( Ruah ha Kodesh). Azok NEM EGY, hanem alaklmaik ertelme, mukodeseik az ami EGY ! Nem egy szemely. Az Blessemy lenne.

  De az emebri tortenelem bizonyitott adatai szerint majdnem minden ‘pogany’- vallasban volt harom fo-istenek, az isteneik sokai mellett.

  Hasonloan a „szuz-anya’ esete. Kezdve a Zoroeterizmus, s kovetve tucatjai. Maga a Nimrod-Samuramis-Ninus osi Mezopotiamtol a mai nem-Monotheista vallasokig.
  Manapsag, valojaban, gyakorlat,nem a Biblia adaok alapjan, csak az Izraelita es Islam az egeydulli Monotheista vallasok.
  Persze az aki elismeri a Biblia szoveget teljessegeben,nem katekizmusokat, elveket, elkepzeleseket, teves es felre magyarazotokat, valotlan forditasokat,az ketsegtelenul csupan az EGY Isten fogalamat ismeri el.

 • Mr.Egri, az „Adalekok a romai katolkus felekezet tortenelmehez”.
  Persze, a tortenelemhez tartozik tobb kivanatla gonosz-tettek is

  oszinten es reszletesen adta tobb jelentos es igen ismert dolgokat amit a tortenelem tisztaz.
  Jelezte hogy semmi erdeke nme letezett,mint az egyik hozzaszolo vlete, a „lovaglast” azon egyhaz eseteben.

  Megvitatuk tobb hozzafuggo dolgokat is, csupan egy ami nem jott emlitesre egyaltalan. S az rettenetes es szegyenletes tett barki altal is, de a Romai Katolukus egyhaz, ill papjaik, akik nagyszamban es hosszu idokon at kihasznlatak a fiatal gyermekeket, fokent a szodomizalasat a fiatal sekrestyes fiatal fiuknak homosexualis papok altal.

  Hozza adando szegyen az hogy meg amig is az egyhaz vedi s takarja azokat a papokat.
  A papak imadkoznak az aldozatokert, s hasonloan meg bunkovetokert is. De sajnos semmi mast nem tesznewk annak veget vetni. A puspokok csupan eltakarjak azt, egyszeruen at-helyezik a vadolt papokat.

  Hogy mi mertekben ment az az egyhazban, s miota, azt senki ma nem tudhatja. De eleg sok letre jott.

  Itten a Romai egyhaz billiokat fizet karteritesekkent, az aldozataiknak.
  A legszomorubb, hogy a szegeny oreg nagymamak, nagypapak, stb. akik adakozzak az osszegeket a kis nyugdijjaikbol joszivvel,s egyresze csupan az egyhaz buneinek takarasara megy.

  Persze ahsonlok tortentek mas vallasi vezetok esetein is.. Mint a Jimmy Swagart, Jimmy Baker. A nagy TV evengelizalok. Akik nem csak az utcai kurvakkat fizettek sajat elvezeteijre,de mint Jimmy Baker tobb-szazezret fizetet halgattani egy nagy aru kurvat.

  Persze az emebri gyarlosag, buntettek, nincsen korlatozva semmi szervezetek altal.

  Azert ertelemes volt regota hogy a zsidohit csak hazas rabbi leheto. Vannak ma mar Keresztenyek is akik alaklamzzak azt.

 • Nagy Gyula. 4/11. 4;28 pm.

  Talan halotta mar a mondast, hogy minden vallas Babylonbol ered.
  Persze az emeberi faj, s emebri civilizalcio is keletrol.Legalabb is minmden mai vallasoknak van elozo es hasonlo eredeteik.
  Pl. a tobb istensegek. Ma akik hisznek a szent haromsagban. Minden pogaby vallasoknak volt harom „FO” isteneik, a z isteneik sokai mellet. Az Egyptimiak, Gorogog, Romaiak, Hinduk, stb.stb. De sehol nincs hasonlat a Biblia szovegeben.

  Egy isten haromban, vagy jarom isten egyben ?

  A biblia inkarnacio az egy kepzeletbeli latvanya volt Abrahamot, Isaih profetat latni. Evezredekkel elotte hunytak el, s por voltak reg.
  Az mint az islamok magyarazata hogy Mohamed kedvenc lovan Barakon a menyekbe szaladt Jerusalembol.
  Soha NEM volt jerusalemben. De hasonloan magyarazzak, inkarnacio. Erdekes. Hmmm?Minek nevezne alamait ? Elkepzleseit. Lenne oszinte ?
  A szuz-szuletes. Zoroesterizm. Mitraizm.
  A Nimrod-Samuramis-Ninus esete.
  S mi volt a „Ninyas”, ma a Peruviak, a katolikus vallas alapjan ,a rendszeres, sot ma az ismet rem pusztito ottan , az „El Ninyo” . Jelenti ” a fiu. Mert karacsonytajan tortenik.

 • Bendeguz79
  2017 április 11
  8:07 du.

  Én már mérnökként azután kezdtem el nagyon komolyan utána járni a kérdésnek, miután elkezdtem úgy érzékelni és hatni ahogy az az iskolában tanult fizikában elvileg is lehetetlen.
  Ennek kapcsán ismerkedtem meg a konzerv ideológiákkal, ezek különböző verzióival is, komoly összehasonlító elemzéseket is végezve ezek között is.
  Közben elkezdett tombolni a new age az ezoterikus és exoterikus kettősségel, ami szintén elkezdte piszkálni a csőrömet. Ennek hatására elkezdtem úgy is vizsgálni a konzerveket, h mi van az elit verziójaikban és mi a populárban (a nyájak számára).
  Mindegyik elit verzióban megvan a MINDENSÉG EGY. És ezen belül vannak a felosztások úgy is, h vannak isteni, istenségi rangúak.
  A hindiben leírtan is megtaláltam, h van az egy, és ennek a különféle formájú és tulajdonságú megnyilvánulásai.
  A hármasságot többféleképpen is megtaláltam.
  A genezis könyvében az van, h kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt. Isten volt az Ige. Én hozzáteszem, h nem csupán kezdetben. A mindenség mindig, minden állapotában az EGY.
  Mérnökként megnéztem, műszakilag hogyan tudom értelmezni ezt a kijelentés sort.
  Jól megtudtam feleltetni egy működő számítógépnek. Hardver, szoftver és az a TUDATOSSÁG, A TARTALMÁVAL EGYÜTT ami a működésében létezik (a szellemiség).
  Téridőfizikai modellben jól megfeleltethető egy Bozon típusú valaminek. Egy téridő generátornak ami tudatosan önszabályozással, (többek között) önfenntartást is végez.
  Modellenként változik, h mi látszik, mi nem és az is, h mi minek látszik.
  Végül egy kis nyelvészkedés az STN mássalhangzó vázzal. Isten és Sátán a judeokrisztianizmusban levő nagy (jó és gonosz, fekete és fehér) dualitás. A különféle dualitásokra bontások is mindenütt megtalálhatók.

 • @ Nagy Gyula. 4/12,2;43 am.
  Latni hogy maga koran ebred.

  S hogy mindent systomatikusan vizsgal meg. A computer modelszerinti vizsgalat ma igen terjedt s nepszeru. En nem vagyok computer fejledt.

  A „Satan” ugyet kisse mindegvetelekdtem. Persze akent magyarazta Mozes.
  Sajnos, mind a gonoszsagokat csak mi , emberi lenyek okozzuk, gyakoroljuk. En mindeg vitaztam azt, amodon, hogy a gonoszsag az emberisegben nem genetikai. Az nincsen a mi DNA-inkban. Csupen csak hogy mi olynagy meretekben gyakorojuk azt, hogy ma mar az termeszetesnek tunik. Sajnos.

  Emliti „Genesys”-t. Ami „kezdet”-et jelent. Azert Mozes elso konyve van azon nev allat jelentve.

  Persze Janos,hasonloan egyszeru es ertelems magyarazatat nyujtja az akkor idikben uralkodo tudomanyos es tarsadalmi gondolkosanak. Ami volt az u.n. „HELENIZMUS”

  Helenizmus, persze nagyon parhuzamossa volt akkor a mai HUMANIZMUS-al.
  Az volt terjesztve akkor a Helenizmus altal, hogy nincsen Isten, csak az u.n. LOGOS ,egy eszme ami volt a vilagegyetem letrejottenek az okozoja. Mint ma a BIG BANG ( a Nagy/os-Robbans, s evolucio).
  (Valo az osi mondas, hogy a vilagon semmi nem valtozik, csak a nevek !)

  A Helenizmus a Nagy Sandor utani tabornokok hoditasavial terjedt. Izraelban annyira jutott hgy Jehova oltarjan disznotat aldoztak fel. Ami a leg-nagyobb sertes volt a z Izraelitaknak.
  Persze mi tortent azok kovetkezmenyein? Az Izraelitak/ zsidok fel-lazadtak. Nem csak az ottani Helenistak ellen, akiket legyoztek. De Helenistak Sziriabol katonai segitseget kaptak. Hasonloan ment akkor is mint amanapsag. De a kis csoport zsidok a Sziria hadseregt is legyoztek. Gyozeluket unnpeltek, a templomot es az oltart tisztitva ismet helyreallitottak. Az a nap ma az u.n. HANUKAH a zsido unnepnap,Karacsonytajan van az is.

  Vissza Janos magyarazatara. Janos magyarazza a Helenista eszmekkel szemben, hogy az a ‘Logos’ volt tulajdonkeppen a teremto Istenuk. „Kai Theos, en ho Logos”.= es a Jehova Isten volt az a Logosz. ( ‘Kezdetben volt a Logosz= Isten, es Isten=Logos hatalmaban volt minden, es az a Logosz volt a Jehova Isten).

 • Bendeguz79
  2017 április 12
  7:48 de.

  Az én értelmezésem szerint a gonoszság tudva rosszat tenni.
  Jézus állítólag azt mondta a kereszten, h bocsájts meg nekik Atyám, mert nem tudják mit cselekednek.

 • Barlev. 4/9’17 irta; Jezus aramaik volt.

  Ha az valosag, akkor legalabb a Biblia (Ujszovetse) legalabb ket konyve hazugsag. Nem adtak teljes geneologiai adatokban eredetek, ugy Mate min Lukacs?
  Mind ketto teljes eredetet. A ketto nem teljesen eggyezo,mert az u.n. fel-testveri ag szarmazasa miatt.
  De aramaik nem igen lehetett volna Hassidic rabbi.

 • @ Nagy Gyla. April 12.

  Ha olvasod a „jo-konyvet”, eleg tisztan kitunik ,hogy a rabbi kivallo psychologus is volt. Belatta hogy az emberi gyarlosag/bun fokent az elmaradotsag gyumolcse. S hogy a romai katonak fizetve, s kenyszeritve is voltak a parancsaik alatl. Es hogy a rabbi elt/gyakolta amit predikalt.

 • ! @ Nagy Gyula;
  IGEN, tudatosan, celzatosan gonoszasgot tenni, kart, fajdalamat, vesztesseget okozni mas leneyeknek az bun meg minden emebri torvenyek alatl is.
  Veletlensegbol, hianyossagbol, tevedesbol katy,szenvedest okozni mas leneyeknek az is felelosegre vonast hoz emberi torvenyek altal is,barmi tarsdalmakban.
  Azert mondom es kovetem; DO NO EVIL. DO NO HARM TO ANY LIVING BEINGS !

 • Figyelő
  2017 április 10
  11:43 de.

  „nem Antall találta ezt ki, hanem Sz. István tol eredt a kereszténység megjelőlése hazánkban.”

  Úgy értettem, hogy a rendszerváltás után az Antall-kormány volt az első, amelyik a keresztény-nemzeti értékeket képviselte. Csak ugye az szdsz rögtön ráfogta, hogy a Horthy-kort akarják visszahozni.

  Ennek az eszmerendszernek hátránya, hogy kizáratnak belőle az idegenek. Előnye, hogy nem kell vitázni, mint Nyugaton, hogy ti. a nemzethez tartozik-e a harmadik generációs muszlim, aki se tanulni, se beilleszkedni nem akar?

 • Bendeguz79
  2017 április 11
  3:47 du.
  Én nem ezt írtam.
  A múltban a sokszor a királyokat a korbeli pápa hagyta jóvá a keresztény Európában.
  Valamikor nagy tekintély volt egy pápa. Ennyi.

 • Bendeguz79
  2017 április 11
  3:40 du.
  Bocsi, ez eggyel feljebb volt a beírásoknál, amit most olvastam.
  A jobbágyok nem hiszem hogy fizettek a katolikus egyháznak , viszont a gazdag földesurak, királyok igen!.

 • hazai lámpa
  2017 április 12
  4:32 du.
  A mai kormányra is azt fogják, hogy a Horthy kormányt akarja visszahozni.
  T.i. A kereszténység és annak elterjedése hazánkban, akkoriban volt aktív igazán.
  Viszont 1945 óta, az ateizmus volt az ország vezető eszmei alapja, és bizony TÖBB generáció nőtt fel abban.
  Megértem, hogy ezen Antall és a mai kormány is szeretne változtatni. Sajnos, sok idő telt el azóta és sok generáció nem vallásos, egyik felekezetben sem.

 • Figyelo 4/12 ,5;40

  Nem. A jobbagyak dolgoztak az egyhazak oriasi foldtulajdonaikat. Abbol volt az egyhazak jovedelme.

 • AuroraBoreálisz

  Figyelő 5,40 : Azt írja, hogy „a jobbágyok nem hiszem, hogy fizettek az egyháznak a gazdag földesurak, királyok viszont igen.”

  Maga aztán tud – de nagyon – mellébeszélni. Ha ezt nem is feltétlenül a hazugság szándékával teszi, akkor meg rémes tudatlanságában műveli ezt, amelyet egyrészt iszonyú elfogultsággal és valami merev konzervatív tisztelettel, minden iránt ami régi… [Miközben és ezzel szemben a mai pápáját aljamód pocskondiázza.] Márcsak ezért is, magára nézve aztán nagyon igaz, hogy nem tudja mit beszél…

  Na de előszöris, a kijelentése megfejtését annak a végén kezdve:

  – Az úgymond „gazdag földesurak, királyok” a birtokaikon élő és a tulajdonukat képező jobbágyok fizikai munkájából éltek, illetve abból voltak gazdagok. Amikor tehát adakoztak a maguk létét is lelki befolyással szavatoló anyaszent egyház számára, adományaik értékét is mindig a jobbágy teremtette meg.
  – A jobbágyság számára kötelező penzum volt megszabva az általuk (és családjaik összes tagjai által) végzendő több, mint kötelező munkának és szolgáltatásoknak amelyeket összességükban robotnak nevezünk. [Ez a fizetség egyik fele]
  – A jobbágy, akiknél a legtermészetsebb az, hogy ingó vagyon, és pláne számottevő pénz nem volt a birtokában, csak munkában és a szolgáltatások után még megmaradt termény hányadában rótta le a kötelezttségeit a földesurán kívül az egyháznak IS. Persze minden ellenszolgáltatás nélkül.
  – Ami a király jobbágyait, hűbérseit, azaz a földesurakat illeti, hát azoknak is megvoltak a maguk kötelezettségei, de minden esetre nem a létüket tették az oltárra, amikor adót fizettek őfelségének és az egyházuknak sőt, világos, hogy ezek nélkül a maguk létezése is lehetetlen lett volna.

  Ergo, a t. nagysasszonynak az a törekvése, hogy az róm.kat. egyházat bármi áron is megpróbálja valami haladó emberi gyülekeztnek beállítani, az szemeszedett fából vaskarika. 😀

  .

 • Tudom, hogy a jobbágy
  dolgozott a gazdagoknak. Ma is ez van, más értelemben. Mondani lehet, hogy mindig ez volt.
  Az egyházadók pénzben voltak, nem munkában. A pénzről volt fentebb szó.
  Ne kezdjenek itt nekem komcsi dumákkal okoskodni, már kinőttem abból.

 • AuroraBoreálisz
  2017 április 14
  5:03 de.
  Mert nem kedvelem ezt a pápát, azért nem tudom, hogy mit beszélek?
  Jó vicc! Maga tudja mit beszél?
  Nem én vagyok az egyetlen a világon és igen sajnálatos, hogy sajnos Ő lett! Szerintem, ennek is politikai oka van.
  Úgy látszik, ezen a lapon, az öszinte véleményt nem ta

 • AuroraBoreálisz
  2017 április 14
  5:03 de.

  M bajod a katolikus egyházzal? Tudtad, hogy a nácikat leverő nyugati szövetséges hadsereg legalább fele katolikus volt? (másik fele protestáns)

  Miért írsz olyant, hogy a katolikus egyház az adókért cserébe nem nyújtott ellenszolgáltatást? A legtöbb iskolát az elemitől az egyetemekig az egyház tartotta fenn. Az urak házitanítói is papok voltak. Ezen kívül szociális intézményeket, árvaházakat, kórházakat, ispotályokat létesített. A papok betegeket, haldoklókat látogattak, gyógyítottak, mezőgazdasági ismeretekre tanították az embereket. Ezenkívül eskettek, kereszteltek, temettek, vezették az anyakönyveket stb. Aki alkalmas volt rá, harcolni is ment, ha arra volt szükség.

 • Figyelő

  Érdekes, hogy az itt megvallott mélységes katolicizmusa magát még a saját pápája ellen is fordítja…
  Amikor egy pápa végre komolyan veszi a jézusi szociális gondolatokat, és aszerint is cselekszik és él, maga őszentségét nyilvánosan elmeháborodottnak állítja be. Ördögi egy természet maga, annyi bizonyos. Mondja, amikor templomba megy, v. ment, a feszület még nem fordított hátat magának ? Node sebaj, Jézust is [persze őt csak egyszer] megkísértette az ördög…

  😀

 • Aurora Boreálisz

  Jani!

  Ami a II.VH-t illeti, ha tényleg úgy volt, akkor kár volt kihagyni az Pravoszláv vallásúakat, akik a győzteseknek legkevesebb az egyharmadát adták…

  Amikor én történelmi vonatkozásban fejtem ki a Katolikus Egyház szerepét, akkor elsősorban annak hatalmi vetületeit és összefüggéseit ismertetem. Mert hát az egyéni lelkek állítólagos őre, tulképp mit is keres a hatalom és a politika legfelső magaslatain? Nem indokolt…

  Az iskoláztatás hatékonyságát az egyház több mint ezerötszáz éve alatt tulajdonképpen az az adott időszakban az analfabétizmus társadalmi aránya fejezte ki úgy istenigazából. Az, hogy később ez némileg, ill.lassan változott, azt éppen a feudalizmus visszaszorulása és a polgári gondolkodás térhódítása.

  Oszt még egy. Milyen arányban áll a lakosság egyházba fektetett értékei és az ellenszogáltatások értéke? Biz, szívesen látnék egy erre vonatkozó igaz statisztikát.

  Máskülönben, kimondottan szimpatizálok a jelenlegi pápával és az ő metalitásával. Nagyon tetszett a tegnapi római vigila, és „őszentsége” őszintén egyszerű, csökkentett külsőségekben megnyilvánuló ünnepélyessége. Megható amikor börtönökben, vagy másutt egyszerű emberek és bűnösök lábát mossastb. Valóban és hihetően árad belőle az igazi szeretet felebarátai(nk) felé…

  .

 • AuroraBoreálisz
  2017 április 14
  5:03 de.

  „a földesurakat illeti, hát azoknak is megvoltak a maguk kötelezettségei, de minden esetre nem a létüket tették az oltárra, amikor adót fizettek őfelségének és az egyházuknak”

  Pont fordítva. A nemesség nem fizetett semmilyen adót évszázadokon át, ellenben katonáskodással tartozott a királynak. 1848-ban törölték el a nemesi adómentességet.

 • Figyelő
  2017 április 12
  5:40 du.

  Szent István birtokolta az ország földjének kétharmadát, a többi volt a nemeseké. Ugyancsak István király írta elő, hogy minden tizedik falu létesítsen templomot, és mindenki köteles az egyháznak a termés egytizedét odaadni (dézsma), ahogy ez Nyugat-Európában régóta szokás volt.

  István ezenkívül megalapította a kalocsai és esztergomi érsekséget, valamint a váci, egri, csanádi, erdélyi stb. püspökségeket, a hozzájuk járó birtokokkal együtt. A királynak saját birtokai voltak, amin a katonai kíséret lakott az ispán vezetésével, és termelőmunkát végeztek a vár körül letelepített kézművesek.
  A későbbi királyok kezdték szétosztani a birtokot az arisztokráciának, pl. II. András.

  Nagy Lajos korában már nagy volt a differencia a nemesek között, és a szegényebbek védelmében előírta a király, hogy a jobbágyok a kilencedik tizeddel tartoznak a földesúrnak, ez a kilenced.

 • AuroraBoreálisz
  2017 április 14
  5:03 de.

  „az róm.kat. egyházat bármi áron is megpróbálja valami haladó emberi gyülekeztnek beállítani,”

  Bezzeg mikor a Pride-ra járnak a fiatalok szórakozni, az mennyivel épületesebb és igényesebb szórakozás, ugyi!?

  Hát ehhez képest egy önként vállalt zarándoklat vagy körmenet, ahol a fiatalok kortárs csoportban vannak, és csak jó és hasznos dolgot tanulnak, hát az olyan avítt dolog, pfúj!?

 • hazai lámpa
  2017 április 15
  9:00 de.

  Még annyit ehhez, hogy pl. a mohácsi csatában is meghalt sok főúr meg főpap.

 • Aurora Boreálisz
  2017 április 15
  8:04 de.

  „az egyház több mint ezerötszáz éve alatt tulajdonképpen az az adott időszakban az analfabétizmus társadalmi aránya fejezte ki úgy istenigazából.”
  Ezt rosszul tudod, mert az analfabétizmus visszaszorulása a könyvnyomtatással áll összefüggésben (Pukánszky)! Ugyanis amíg a könyv kevés és luxuscikk, addig csak főurak tudják megfizetni. Luther is a Gutenberg módszerével sokszorosított röplapokon terjeszti az eszméit!

  „Oszt még egy. Milyen arányban áll a lakosság egyházba fektetett értékei és az ellenszogáltatások értéke? Biz, szívesen látnék egy erre vonatkozó igaz statisztikát.”
  Pl. a római Szent Péter-bazilikát a lakosság által megvásárolt búcsúcédulákból finanszírozták, ami később annyira csipázta Luther szemeit is, némileg joggal.

  „Megható amikor börtönökben, vagy másutt egyszerű emberek és bűnösök lábát mossastb.”
  Nem csak mossa, meg is csókolja. Számomra rejtélyes okból, amire még nem találtam bibliai utalást.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Hazai Lámpa!

  Én figyelőnek írtam az a mondatot egy más témában és egy másik szövegkörnyezetben, nem csak úgy általában…(ti.a „haladó” egyház kérdésében)

  Ami meg a Pride-ot illeti, vagyis a finoman szólva, másképp-szeretkezők ünnepét, hát abban éppenséggel az egyháziak is bőven kitesznek magukért, de ez megintcsak egy más lapra tartozik… 🙂

 • Voronyezs
  2017 április 15
  7:26 d
  Ne aggódjon értem. A baj velem csak az, hogy mindig őszinte voltam, és amit gondoltam, azt kimertem mondani, vagy írni.

 • „tisztelthölgyeimésuraim”
  2017 április 15
  10:04 de.
  Sajnos, a nemzetközi ellenséges légkör, ami megnyilvánul ma a médiában, nem egészen igazságos.
  Azt nem kétlem, hogy volt pap, apáca aki homokos lehetett, de nem abban a mértékben, ahogy ma beállítják.
  Rengeteg papot ismertem én és családom, ezenkívül apácákhoz is jártam évekig. Soha ilyesmiről senki sem hallott , vagy tapasztalt. Persze az a szöveg most, hogy titkolták. De azért a nép sem hülye egészen, ami velük kapcsolatban van. Valószínű, ha is észreveszik, beszéltek volna!

 • Aurora Boreálisz
  2017 április 15
  8:04 de.
  Ezt a beírást csak most olvastam.
  A helyzet az, hogy az kat. egyház számtalan iskolát alapított anno legyen az lányiskola , vagy fiú iskola. Akkoriban az iskolák külön voltak.
  Más, az főleg analfabatizmus falukban volt, ahol a gyerekeket NEM küldték iskolába, hanem a földeken kellett segíteni. Nagy városokban nem ez volt a helyzet. Azonkívül, nem tudom már, hogy mikor jött be törvénybe, hogy kötelező 16 éves korig a gyereknek iskolába menni.

 • Figyelő
  2017 április 15
  10:26 du.

  A homoszexualitást már a görögöknél is csoport politikai eszköznek használták.
  Az erőszakot is, csoportba törésre is.
  A bolsevik vezérkar smárolása is ugyanez.

 • Voronyezs
  2017 április 15
  7:26 de.

  A helyzet az, hogy öreg vagyok, de van emberismeretem. Ez a pápa , nem az aki egy vallást vezethet. Neki politikai céljai vannak, de még nem tudni mik azok.

 • Kedves Figyelő!

  Mi nem vagyunk hívők. Viszont a férjem minden évben karácsonykor és húsvétkor elviszi az unokáimat a Bazilikába, mert úgy gondoljuk, hogy nekik is meg kell ismerni a kereszténység történeteit és tanításait. Idén meglepve tapasztalta, hogy fejenként 200 forintot kell fizetni a belépésért.

  Szerinted Jézus kikergetné ezeket a kufárokat is a templomból?

 • Kedves Alma, nem helyeslem.
  Én is, mint turista voltam ott gyermekeimmel és NEM mentünk be a Mátyás Templomba, mert ott is kértek belépőt.Gondolom,a turisták mind oda mennek, és ebből akarnak hasznot húzni.

 • Llanfair
  2017 április 10
  4:08 de.

  Orbán reformátusnak született, de a felesége bfolyáűsára lett katolikus és gyerekei , mind az öt,(5) annak lett keresztelve.

 • Bendeguz79

  Köszönöm, érdekes és intelligens gondolatait melyeket itt megosztott velünk.

 • Orsós Elemér

  Jó írás, pedig a Borgia pápák példamutatóan erkölcsös ténykedése nem is szerepelt a felsorolásban.
  Kedves István,ne ütközz meg, de a második mondatban szereplő KDMP nevű pártféleség helyett, az általam elsőre rosszul olvasott pártfeleséget javaslom. 🙂

 • Orsós Elemér

  Javítok: KDNP!