Felszabadulás vagy valami más?

2018 április 4 12:19 du.147 hozzászólás

“Olyan nép, amely egy már elveszett háborúban szolgalelkűséggel idegen érdekek védelmében utóvédharcok színterévé engedi tenni apáitól örökölt földjét, elvesztené a világ közvéleménye előtt megbecsülését.” – Horthy Miklós 1944.október 15.

1945. április 4-én szovjet csapatok átlépték a nyugati határt Nemesmedvesnél, azaz véget ért az ország nagyobb részét romba döntő, egymillió magyar áldozatot hozó második világháború Magyarországon.
Évtizedeken át ezen a napon ünnepeltük a felszabadulást. A gyerekek virágot vittek a szovjet katonasírokhoz, a felnőttek pedig örültek a munkaszüneti napnak. Ünnepeltük a fegyvernyugvást, a békét, a hosszú évek szenvedéseinek és fasiszta elnyomásának véget vető katonai győzelmet. Arra már nem helyeződött nagy hangsúly, hogy a szovjetek szövetségeseikkel közösen, köztük a debreceni kormány által felfegyverzett magyar katonákkal együtt visszafordíthatatlannak tűnő módon elzavarták az országot negyedszázada elnyomó, az országot a totális pusztulásba vezető politikai, gazdasági és társadalmi elitet. Az évtizedek múlásával azonban Horthy Miklós elnyomó rendszerének emléke halványult, így a fasiszta rezsim megbuktatása egyre kevésbé átélhető pozitívuma lett a szovjet katonák magyarországi harcainak.

Április negyedike a nyolcvanas évekre egy egyszerű munkaszüneti nap lett, egyre kevesebben látták történelmi jelentőségét. Ezt az átmeneti állapotot követte a rendszerváltás ideológiai káosza, amelyben az egyik fundamentummá éppen a szovjetellenesség lett. Sem az újjászerveződő politikai jobboldal, sem a liberálisok nem kívántak különbséget tenni az országból a németeket és magyar szövetségeseiket elzavaró szovjet katona és a nyolcvanas években még az országban lévő szovjet katona között. Lassan eltűntek azok a generációk, akiknek még volt személyes felszabadulási emléke, akik örömmel emlékeztek a háború végére, és akiknek történeteiben a szovjet katonák többnyire szerethetőek voltak, akik többségükben barátként és nem ellenségként tekintettek a polgári lakosságra. Ugyanakkor olyan dolgok, mint a nők megerőszakolása vagy a katonák előforduló fosztogatásai tabunak számítottak, azonban azt meg kell jegyezni, hogy ezeket szigorúan tiltották és nem volt ritka ilyenek miatt az azonnali kivégzés sem.

1989 után rövid idő alatt jutottak el a kollektív emlékezetért felelős politikai és tudományos közösségek oda, hogy megszállásra cseréljék a felszabadulás fogalmát és egyúttal megindult a német és magyar háborús tevékenység átértékelése is, és vele együtt a szerecsenmosdatás.gy semmi meglepő nincs abban, hogy ma a manipulált történelemtudat miatt a többség a szovjet katonára mint barbár megszállóra tekint, és az is természetes lett sajnos, hogy ellenségeiket hősnek tekinti a többség.
Jelen sorok írója ma is elkötelezetten vallja, hogy 1945. április 4-én Magyarország felszabadult és ünnepli a nácizmusnak és a vele szövetséges magyar fasisztoid rendszernek a vereségét. Nem szabad elintézni ezt a napot annyival, hogy eljött a béke és megjöttek ezzel együtt a sztálinisták. Már csak azért sem, mert a felszabadulás után legalább néhány évig valóban demokratikus rendszer volt Magyarországon.

Ahhoz, hogy megértsük a békéért és szabadságért meghozott áldozat nagyságrendjét érdemes áttekinteni, hogy katonailag miként győzték, győztük le Magyarországon a náci Németországot és magyar szövetségeseit.

Azt már Budapesten 1944 nyarán is látni lehetett, hogy Hitler birodalma katonailag összeomlott. A Szovjetunió Vörös Hadserege az ország megtámadásának harmadik évfordulóján hatalmas offenzívát indított, amely lényegében megsemmisített minden haderőt a Leningrádtól a Fekete-tengerig húzódó frontvonal középső szakaszán. Az itteni sikeres támadást alig egy hónappal később követte a déli támadás, amely már Magyarországra is közvetlen hatással bírt. A román határtól nem messze védelmi állásokba húzódó német és román erőket a 2. és a 3. ukrán front csapatai tönkreverték, a katonai katasztrófa egyértelművé tette Mihály román király számára, hogy Románia elsőrendű nemzeti érdeke a háborúból való kiugrás és a győztesek oldalára állás. A tökéletesen eltervezett fordulat sikeres volt, a németeknek nem maradt más választásuk, mint a menekülés Romániából.

Ez az út a magyar politikai elit számára is nyitva állt. A román kiugrás pillanatában a szovjet csapatok északkeleti irányból betörtek Erdélybe, harcok már 1944. augusztus 27-én zajlottak az akkori Magyarország területén. A határt védő székely katonák itt csak addig harcoltak, míg szülőföldjükön voltak, amint innen kiszorították őket, tömegesen dezertáltak és mentek haza. Nem igaz tehát azon állítás, hogy a románhoz hasonló kiugrást az akadályozta, hogy Magyarországtól távol volt a front. A magyar döntéshozókat cselekvésre ösztönözhette volna az a tény is, hogy a román átállást követően a német katonai ellenállás lényegében összeomlott a térségben. A tönkrevert Wehrmacht és SS csapatok rendezetlenül menekültek, képtelenek voltak ellenállásra 1944 szeptemberében. A szovjetek villámgyorsan megszállták Romániát ésBulgáriát, Jugoszlávia irányába fordulva pedig egy hatalmas csapdát készítettek állítani a Balkánon állomásozó német hadseregeknek. Támadásukat hatékonyan segítette Tito partizánhadserege, így a szovjetek egy ideig nem is foglalkoztak komolyabban Erdély és Magyarország irányába való támadással. Reménykedtek abban, hogy a kilátástalan katonai helyzetet látó Horthy a románokhoz és bolgárokhoz hasonlóan elfordul Hitlertől.

Nem így történt. Az 1. magyar hadsereg kitartott a Kárpátokban húzódó Árpád-vonalon, fenntartva a 4. ukrán frontot, sőt a román kiugrás után gyenge német támogatással magyar katonai offenzíva is indult azzal a céllal, hogy elfoglalják Dél-Erdélyt és lezárják a Kárpátok déli átjáróit a szovjetek előtt. A támadás elég gyorsan elakadt, arra azonban jó volt, hogy jobb védelmi állásokat tudtak elfoglalni a magyar csapatok a szovjet és román haderővel szemben. A magyarok itt majd egy hónapon át tartották a frontot, akadályozva, hogy a szovjet hadsereg közelebb kerüljön a magyar fővároshoz. A Torda környéki harcok, majd a hasonlóan keményen védekező nagyváradi védelem október közepéig tartotta fenn a támadókat. Már az Alföldön jártak a szovjet páncélosok, amikor Erdély északi részének jelentős részén még jelen volt a magyar haderő, mely ezekben a harcokban lényegében önállóan tartotta fel heteken át ellenségét. Rajtuk kívül csak a szászokból verbuvált “Erdély Csoport” és néhány SS elitegység volt itt jelen, melyeket kisebb csoportokban keletről menekülő német katonákkal töltöttek fel.

A sokak által máig hősiesnek gondolt ellenállás miatt Magyarország napról-napra vesztette el reményét egy méltányos békére, illetve merült fel a rémképe annak, hogy az egész ország hadműveleti területté válik, azaz hatalmas háborús pusztítás fogja sújtani az országot.

Remény azonban még ekkor, azaz 1944 október elején is volt. Magyarország fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett a Szovjetunióval és megállapodás született, amelynek értelmében hazánk kilép a háborúból és csapataink megnyitják az utat a szovjet csapatok előtt Budapest irányába.
A kiugrási kísérlet reményéhez járult hozzá az a nagyszabású szovjet offenzíva is, amelynek egyik célja a magyar főváros elfoglalása volt délkeleti irányból, a másik pedig az, hogy az Erdélyben és Kelet-Magyarországon lévő német és magyar haderőt bekerítsék és visszavonulását megakadályozzák. Nem kizárt, hogy a várható magyar kiugrás reményében is vágott bele fáradt és kivérzett csapataival “villámháborús” hadműveletbe Malinovszkij marsall, aki nem volt híve az ilyen katonai akcióknak.

A támadás minden irányból sikeresen indult, lényegében elsöpörte a magyar és német csapatokat, több helyen átkeltek a Tiszán a szovjetek. Szolnok elérésével Budapest gyors felszabadítása vált reális céllá, Nyíregyháza első elfoglalása után pedig az Erdélyben harcoló magyar és német haderő bekerítése.

A katonai vezetők többsége esküszegő módon megtagadta az engedelmességet Horthynak, így hozzájárultak a kiugrás sikertelenségéhez. Budapesten sima nyilas hatalomátvétel következett, fegyveres ellenállást csak pár tucatnyi józsefvárosi katonaszökevény és munkaszolgálatos tanusított, akiket könnyedén öltek halomra. A Budapesten állomásozó német elit páncélos egységek vezetésével ezt követően ellentámadás indulhatott, amelynek köszönhetően Budapestre tudták visszavonni az Erdélyben és Kelet-Magyarországon harcoló német és magyar csapatokat.

Miközben a szovjet támadó ékek lengyel majd német területen megállíthatatlanul törtek Berlin irányába, addig itthon bénult közönnyel sodródott Magyarország a totális pusztulás irányába és tartotta fel a szovjet haderőt. Ezután következett a főváros ostroma, ami katonaliag teljesen értelmetlen, barbár pusztítás volt a németek részéről.

Szomorú tény, hogy a második világháború végének legsúlyosabb harcai Magyarországon, egy mellékesnek gondolt hadszintéren zajlottak. A Hitler bábjaivá züllesztett vezetőkkel hazánk képtelen volt kiszállni a horthysta elit kalandor háborújából. Nem pusztán a korábban visszakapott területeket vesztette el az ország, de elpusztult a hazai infrastruktúra, megsemmisült vagy megsérült több tízezer lakóház és odaveszett minden tizedik magyar. 1945-ben már Hitler bunkeréhez közeledtek a Berlinben harcoló szovjet katonák, amikor Magyarország nyugati megyéiben még harcok dúltak.

Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy 1944. decemberében a felszabadított Debrecenben megalakult az ideiglenes Nemzeti Kormány, amely kétségbeesett igyekezettel mentette a menthetőt. 1945. január 20-án fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval és hadat üzent Németországnak. A magyar katonák tehát felszabadítóként lehettek jelen már Budapesten is, azonban ennek már csak morális jelentősége volt. Magyarország elvesztette minden reményét egy méltányosnak mondható békére. Az újjáépítés és a háborús kárpótlás költségei pedig akkora terhet jelentettek, amelynek kedvezőtlen hatásait máig érezzük.

A fentiek alapján mindenki szabadon dönthet, hogy milyen fogalmat használ április 4-én, de az ostoba politikai döntések és hősiesnek tűnő, de értelmetlen és gyilkos horthysta majd hungarista katonai ellenállás XX. századi történelmünk egyik legszomorúbb időszakát idézik, amelynek véget kellett vetni. Legyünk büszkék a tényre, hogy a szovjet, román, bolgár mellett magyar katonák is részt vállaltak ebben!

Kalmár Szilárd

147 hozzászólás

 • Nagyon aktualissa lett a regi vers, hogy „ket pogany kozt egy hazaert omlott ki a vere”.

  De mit ert el Magyarorszag mind azzal?

  Elobb a „nemzeti szocializmus” atkait szenvedte, aztan meg a „nemzetkozi szocializmus” atkait.

  A cikk elso mondata, ami allitolag idezet Horthy-tol, de tagadhatatlanul valosag.

  Magyarorszag ezer-eve csak csatlos nemzet volt. Minden elozo ellensegeinek igen hamar huseges csatlossava valt mindig.

  A mondas tagadhatatlan, csatlos nep volt a magyar mindig, csatlos ma is. Amint az elso lehetoseg felbukkant hogy sorsat a sajat hatarozatai alapjan iranyithattta volna, rogton beleugrott egy masik csatlossagaba. Csatlossava valt, de ez alkalommal idegen katonai megszallas nelkul is. Csatlossa az EU-nak es a NATO-nak.

  De vajon miert ?

  A nemzet ezereves alma es remenye a fustbe ment ismet. Csupan mert nem kepes , sem hajlando a magyar fuggetlen es semleges nemzet lenni a sajat ohaja, hatarozata es erdekeben.

  Az am ami igazan szegyenletes.

  De talan majd valaki felteszi a kerdest, hogy lenne kepes a magyar onallo, fuggetlen semleges nemzet lenni, vagy talan hogy meg is erdemelne azt ?

 • Elvira bácsi

  Tisztelt Kalmár Szilárd!

  Hálás köszönet ezért a kimerítő elemzésért! Végre akad valaki aki tisztán látja és érti, hogy 1945 valóságos felszabadulás volt a tömeggyilkos náci-nyilas-horthysta rémuralom alól!

 • Érdekes…
  Európa ÖSSZES népe meg szokott emlékezni a nácizmus alóli felszabadulásáról, illetve a nácizmus felett aratott győzelemről.

  Bezzeg a magyarok nem..
  Mintha csak visszakívánnák azokat az időket.

  Szóval..Áprilisnégyről szóljon az ének ..

 • Miközben egyetértek a cikk legtöbb állításával, volt egy nagyon érdekes élményem. A nyolcvanas években, Moszkvában a szovjetek beszélgetésekben és hivatalos megemlékezésekben nem az „aszvabazsgyennyija” (felszabadtás) kifejezést használták a magyar harci cselekményekkel kapcsolatban, hanem az „akkupácija”, megszállás szót. És 41 évvel a háború befejezése után is, mint frontról beszéltek Magyarországról, amit legyőztek.

 • talalom,

  amit írtál, történelmi tény. Felszabadulás volt az életben maradt és el nem hurcolt magyar zsidóknak, és megszállás a termőföldet kapó nincstelenek is. Az előbbiek voltak számottevően kevesebben.

 • Hollósy Gerti

  Április 4. Magyarország számára a nácizmus igája és borzalmai alól történő felszabadulás napja. Nem tudom ezzel mi a gond, miért nem szabad ünnepelni. Történelmi tény.

  Az, hogy utána mi történt, hogyan alakultak a továbbiakban az események, más kérdés.

 • ‘felszabaditas vagy valami mas”
  az utobbi!!
  nem kene feledni hogy magyarorszag hadat uzent az oroszoknak a nacik oldalan, vagyis az orosz bejovetelkor hadban alltak, ellensegek voltak!!magatol ertetodik hogy jajj a lehogyozottnek ilyenkor!! a magyarok ugyanazt tettek 4 evvel korabban 1941-ben mikor bevonultak karpataljara!! nincs kulombseg!!

 • Hat, nem akarok itt vitazni, sem a cikk irojaval, sem a hozzaszolokkal. En sajnos vegigeltem szemelyesen Budapest ostromat es 57 ig az orosz megszallast. Mellesleg, Horthy akkor mar regen eltunt a szinrol. Miutan a nemetek megszalltak Budapestet, arra is emlekszem, a hidak felrobbantasara, a legiriadokra es bombazasokra, vegul, az orosz hadsereg jelenletere. Arra is, hogy az ostrom alatt a harmadik szomszed villajanak pincejeben voltunk, es a jelenlevo noket mind elvittek. A 18 eves Zsuzsit is, akit anyam bujtatott a nacik elol, egy erdelyi zsidolanyt. Anyam csak ugy uszta meg a megeroszakolast, hogy vastagon bekente az ajkat feher kremmel, mintha valami baja lenne. A mi hazunkat teljesen szetlottek, ez a Svabhegyen volt.

  A cikk iroja kihagyta azt, hogy a nemetek azert vedtek, utolso emberig Budapestet, mert meg mindig hittek a gyozelmukbe, hogy Berlin tamadasat ezzel kesleltetik! Mikor vegen elesett Budapest, engem kuldott fel Anyam, megnezni a volt hazunkat. Az ebedloben 3 hullat talaltam, egy magyar, egy nemet es egy orosz katonaet. Akkor 12 eves voltam.

 • barlev, igazad van, a magyarok hadat uzentek a szovetsegeseknek, az akkori szovetsegesek : angolok, amerikaiak es oroszok voltak, a nemetek ellen. Mi azert voltunk sovetsegesi az ellenalloknak, mert II Vilaghaboruban sajnos a nemetek oldalan voltunk, Szalasi jovoltabol. Persze Kozep Europa legtobb orszaga is, de minket szalltak meg a nemetek, talan a cseheket is. Ez termeszetesen azzal jart, hogy a kormanyokon, csakis nemet barat lehetett.

 • össze vissza vagytok informálva azaz valaki „leinformált” benneteket, menjetek zuhanyozni…arról volt szó, nagyban!!!!, hogy (ugyanúgy mint az első nagy összeröffenetben) kinek nem jutott gyarmat, mert azok részben elfogytak részben felszabadították magukat, ugye a spanyol, portugál, holland, francia, angol (najó: british) hatalmak nem adtak a németeknek, a monarchiának, és az olaszoknak sem egy jottányit sem és mindezen felül olyan monetáris rendszert kényszerítettek a világra, amely alapján mindenki nekik fizetett minden pénzmozgáskor…erre fellázadtak az elnyomottak és leigázottak: németek, olaszok, monarchia és lett belőle hekmekükütyű és az antant szépen szét”zilálta” a sok rohadt pofátlan élni akaró többieket és ezt az antant manapság névváltozással NATO fegyverrel és sok millió halottal és csilliárdos kártevéssel mutatta meg, hogy, hogy COKI és úgy zenéltek, vagy …és manapság is erről van és elég nagyba’ szó

  üdv innen a távolból a fehér vitorla mellől

 • hogyan lehet a szerkesztőséggel, vagy a vezetéssel kapcsolatba lépni, nem fogadja el a feliratkozásomat, és akarok avatart kitenni…az előző feliratkozásom e-mail jét töröltem…mi olyan komplikált?

 • Christopher Adam

  A KMH WordPress platformon üzemel. Ha szeretnél avatart, a wordpress.com-on érdemes fiókot nyitni és oda feltölteni a kivánt információt, képet, stb. Ha nem iratkozol ki ebből a fiókból, akkor autómatikusan megjelenik a kép amikor a KMH cikkei alatt szólsz hozzá. Azt hiszem, Géyza nevű hozzászólónk is igy oldja meg.

 • „Április 4-ről szóljon az ének…”
  Még ma is a fülünkben cseng az egykori dal, de mára hamisnak hallatszik – nem kicsit-:)

  Csöbörből vödörbe kerültünk: A nemzeti szocialista nyilas uralmat felváltotta az internacionalista kommunista terror („proletár diktatúra”). Azzal együtt, hogy 1945. április 4-ikét egyesek megszállásként, mások felszabadításként élték meg.

  Hipotetikus kérdés: Milyen Magyarországon élnénk ma, ha a Vörös Hadsereg 1955-ben kivonul a mi országunkból is, mint Ausztriából? Valószínűleg egy polgáribb, valóban európai országban.
  Úgy gondolom, hogy a mai Magyarország problémájának az oka döntően a kb 45 évig tartó, a társadalmi tudatot átalakító kommunista/szocialista kollektív felelőtlenségben keresendő.

 • Rodeokám te csak ne tégy ki avatárt.
  A pálinkát tedd ki.
  Akkor minden meg lesz bocsájtva…

 • Chris:
  Van egy WordPress fiókom.
  Oda feltöltöttem pár képet is.
  Most válcsak a Wehrmecht-rohamsisakos motoros képemre?
  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdDd

 • ej Figyelő…
  Már megint megint…
  Mo nem Szálasi „jóvoltából”
  lépett be a Háborúba.Bizony Horthy üzent nekik hadat:

  Színhely az Ovális Terem.
  Roosevelt a vezérkari főnökhöz:
  Hadüzenet? Magyarországból?? Ellenségünk azok nekünk??
  Nem uram, minket szeretnek.
  Akkor ki az ellensége a magyaroknak?
  -A románok uram.
  És hadba állnak azokkal a románokkal?
  -Nem Elnök úr, velük szövetségben vannak ellenünk.
  Ez egyre szebb.Amúgy kik azok a magyarok ?
  -Az egy kis királyság Európa közepén Mr. President
  Érdekes.És ki a királya?
  -Királya az nincs neki..
  Hm..És mije van neki?
  -Kormányzója van neki Elnök úr
  Érdekes.És ki a kormányzója neki?
  -Egy ellentengernagy..
  Roppant érdekes..Hát hány tengere van neki?
  -Tengere az egy sincs neki.

 • Rodeo36-11
  2018 április 4
  11:40 du.

  A gravatar.com-on csinálj egy fiókot azzal az Email címmel amit itt használsz a KMH fórumon. A gravatar felületén pedig tölts fel egy avatar-t és ennyi. (A wordpress az egyéni avatar megjelenítéséhes a gravatar.com -ot használja)

 • Figyelo
  nos ha igazam van -(es en is ateltem a haborut)-akkor viszont egyenesagi kovetkezmeny az orosz megszallas 45-ben!!
  hadaban allta mùagyarorszag a nemetek es csatlosaik ellen igy a magyarok ellen is!!
  a nokkkel valo banasmodrol picit itt…………-mibol gondolod hogy az ororszorszagban a nacik oldalan a magyar honvedek ne kovettek volna el ugyanazt az orosz,ruten es zsido nokon??
  ELKOVETTEK es pediglen ezrevel,foleg 41-42-ben karpataljan, ungvaron,kiuv-ban,munkacson,beregbanyan,beregszaszon,kamenyec podolski-ban,stb-stb!!

 • Magyarország, annak ellenére, hogy a keresztény Európa nem kérte meg, hogy megvédje Európát a ‘bolsevik hordáktól,’ a hungarista náci cseléd Bárdossy miniszterelnök 1941 júniusába hadat üzent a Szovjetuniónak ! – HALLÓ ! ! ! egy postabélyegnagyságú ország hadat üzent egy lepedő nagyságunak !! ?? – ezt követően 1941. December 7-én beállt a hadiállapot Magyarország és Nagy-Britannia között – de ez nem volt elég a hungarista náci cseléd Bárdossy-nak, kit a beteg, magasabbrendű fajgyűlölő ideologia elbűvölte – és dacára annak, hogy tudatában volt Churchill elhatározásával, hogy “nekem csak egyetlen célom van, hogy elpusztítsam Hitlert…….“, ráadásul 1941 december 12-én hadat üzent az Egyesült Államoknak is !
  Itt Horthy-nak rögtön betegszabdságra kellett volna küldenie vagy a bolondokházába csukatni az egész felsőbbrendűség mitoszával megmérgezett, náci romantikába belegabalyodott, elmebeteg magyar politikai/katonai elitet !

 • 1945 Január végefelé lehetett mikor egy szép napon a Vár oldalán levő félig rombadőlt házunk kapuja aljából néztem két sürgölődő fickót a szembenlevő ház falára meszelni, hogy ‘KITARTÁS ÉLJEN SZÁLASI !’ Gondolom, hogy ezeknek az embereknek tudomása nélkül volt az a tény, hogy a fajgyűlölő Szálasi Ferenc, nagy nemzetvezető, hazánk nagy Hungarista Hadúr-ja, ki elfelejtette a “szent” koronára tett eskűjét, ki az első dörrenésre megtömte zsebeit a magyar zsidó honfitársaitól lopott ékszerekkel, aztán illa berek, nádak, erek ! – már régen eliszkolt Budapestről mint egy gyáva szennycsatorna patkány, ott hagyva csapot – papot, az Andrássy úti HŰSÉG házát, Magyar honvédeket, engemet és családomat, és hazaáruló módra kereket oldott – magukra hagyva a rablógyilkos, fajgyűlölő ideologiákkal megfertőzött HUNGARISTA nyilas csürhéjét, akiknek viszketet a markuk, hogy könyörtelenül leszámoljanak mindenkivel akiket ellenfelüknek tekintettek – ezek a minden emberi érzés nélküli sátánfajzatok aztán tetszés szerint raboltak, fosztogattak és brutálisan megkínozták, lelövöldözték a védtelen Magyar zsidó honfitársaikat, köztük asszonyokat, öregeket, gyerekeket és kórházba fekvő betegeket és azok ápolóit. (Tanú: XII. Maros utca 16).

 • Felmerül:
  -A debreceni ideiglenes Nemzeti Kormányt mitől volt nemzeti, és főként mitől volt „Kormány” ? Kitől volt bármilyen felhatalmazása is ?
  – A felszabadulás se április 4-én kezdődött, hanem 13-án hagyta el az utolsó (német) katona katona az országhatárt. Sztálin már irtó pipa volt, hogy az Ukrán Hadserege nem tudja tartani az őáltala előírt időpontokat,- s ezért 9 napot csaltak a győzelmi jelentésben keleti szomszédaink.
  – Nagyszüleim mesélték, hogy az elfogott német katonákat a „ruszkik” azonnal kivégezték, az utolsó pillanatban besorozott 15 éves gyerekeket is, sőt túlbuzgalmukban néha még a „Németh” nevű falusi bácsikákat is.
  MI POBEGYILI, FASISZTI KAPUT !

 • Hollósy Gerti

  A németek (hitlerék, nácik, lehet válogatni) és velük karöltve az akkori magyar kormány és Horthy feláldozták Budapestet, a szovjetek Berlin felé irányuló hadműveleteinek „oltárán”. A németek még hittek a győzelemben, (főleg Hitler) ugyan mit számított nekik Budapest és Horthyék a csatlósaik voltak.

 • Talán többeket is érdekelne, hogy bar-lev hol élte át az 1943-45-ös éveket. Kárpátalján, Budapesten, netán Auschwitz-ban? Korábban olyanokat írt, hogy ott a gázkamrák tövében SAJÁT fülével hallotta, hogy a szerencsétlen zsidó fuldoklók a Himnuszt énekelték. Csak ismételni tudom: egyetlen hiteles Ember itt Gyuri10, aki tett (és családja révén ma is tesz) Izraelért !

 • Nagy istvan
  en 1942-tol mar auschwitzban voltam csaladostol,de jottek mas szerelvenyekben onnet is emberek akik beszamoltak rola mi hogyan zajlott le!!
  aztan a 44-es nagy magyar transzportokban is voltak karpataljaiak,erdelyiek,es anyaorszagi zsidok aki szinten beszamoltak a verengzesekrol!!
  es nekik jobban hiszek mint nektek akik nem jartatok ott akkoriban sosem!!

 • Nagy!!
  es 1940-41-ben meg a sajat szememmel lattam mit muveltek a magyar honvedek karpataljan mikor bevonultak……………az elso 3 napon at ejjel-nappal ment a szabadrablas,tomeg gyilkolaszas, veresek,!!
  a bug vize vorosre valt a ruten,orosz,ukran,zsido asszonyok ferfiak gyerekek kiontott veretol!!!!
  gyalmazatosan bemutatkoztatok!!!

 • Nagy István 8:49, Gyuri bácsi ma visszatért ide, a jellemzéseddel én is egyetértek.
  Barlevvel ne foglalkozz, csak a köpködésben érdekelt.

 • Kis közép európai történet.
  Nagyapám 1945. január 5-én halt hősi halált a Városligetben magyar honvédként szovjet akna gránát tűzben néhány nappal Budapest felszabadulása előtt. Nem élhette meg a város felszabadulását, pedig nagyon várta. 1944-ben Nagyapa szervezett munkásként kilenc hónapot töltött a börtönben „állam elleni szervezkedésért”.

 • Hollósy Gerti
  2018 április 5
  Te is mondod a betanult szoveget, mar regen Szalasi volt akkor a hatalmon. Horthyt menesztettek, es a nyilasok vettek at a hatalmat.

 • talalom
  2018 április 4
  3:25 du.
  Bizony nekem is vannak erdekes emlekeim az akjupaciorol az orosz idokbol…

 • Charlie testver! kitartas….
  mi van ujnaci kisfiu? ennyire faj az igazsag hogy ti magyarok -(apaitok,nagyapaitok)- tomeg gyilkosok voltak ukrajina-ban 41-ben!!?!!

 • Figyelo
  nem!!
  szalasi csak 44 oktoberetol volt hatalmon!! addig Horthy kormanyzott es mentek a deportalo vonatok!
  csak miutan trumannn befenyegette egy drezda szeru terrorbombazassal budapest felett,allitotta le a deportaciot!!

 • A szovetseges legierok bombaztak Budapestet July 4-en.
  Ami figyelemeztetes es uzenet volt a Horthy kotmanynak a deportalsokert.

  Azt ertelmeztek es a deportalsok megallitva.
  Csupan Oktoberben amikor az orszag megszalva lett, Horthy SS fogsagban veve,Eichsman Szalasit kiengente a bortonbol es kormanyfonek tette, akkor kezdodott a veres remuralom Pesten.

 • Nem akarom megbántani a KMH szerkesztőjét, és nem hiszem, hogy számít neki a véleményem.

  DE ezúton jelezném, hogy megint olyan cikket hozott le, amire szerintem jóindulatból kettest kapna a szerző középiskolai történelem érettségin!

  Mi ez a duma pl.? „Azt már Budapesten 1944 nyarán is látni lehetett, hogy Hitler birodalma katonailag összeomlott.”

  Legkésőbb 1943 januárban a doni áttöréskor a magyar politikai vezetés levonta a következtetést, a „németek ezt a háborút elvesztették”. Ezután következett a Kállay-kettős, a hintapolitika. Ti. titokban a nyugati szövetségesekkel békét kötni úgy, hogy ne szállják meg Magyarországot a németek.
  Ezek szerintem közismert tények, nem tudok róla, hogy ezt átírták volna a történelemkönyvekben. De már ezen sem csodálkoznék ….

  Az előzetes békekötés Isztambulban létrejött az angolokkal, 1943. szeptemberben. (Sajnos a teheráni konferencia két hónappal később ezt felülírta, ami titkos megállapodás volt!)
  Hitler nem tudott a normandiai partraszállásról, és meg akarta akadályozni a magyarok esetleges kiugrását. Ezért, és a magyar zsidók miatt szállta meg az országot a német haderő a Margaréta-terv keretében 1944. márciusban.

  Ennek az eseménynek (áldozatainak) állított szobort az Orbán-kormány (sasos emlékmű). Sok mindent el lehet mondani a szoborról, de egy biztos: nem dicsőíti a németeket. (Az tény, hogy a német katonák nem bántották a magyar lakosságot. De ettől még senki nem ünnepli a német megszállókat, nem tudom ezt honnan vette a cikkíró, álmodta?)

 • Bendeguz79
  2018 április 6
  9:08 de.

  Én úgy tudom, hogy 1944. júliusban az amerikai elnök és a pápa levelet írtak Horthy kormányzónak, amiben figyelmeztették, hogy állítsa le a deportálásokat. Ez azért volt lehetséges, mert az Auschwitz-jegyzőkönyv kijutott Svájcba, és onnan átvették a nyugati lapok. Hivatalosan akkor tudta meg a nyugati világ, hogy mi folyik a koncentrációs táborokban.

 • Kis Ferenc
  2018 április 5
  2:42 de.

  „ha a Vörös Hadsereg 1955-ben kivonul a mi országunkból is, mint Ausztriából? ”

  Van egy fontos különbség. Az 1. v.háború győztesei örökre eltiltották a Habsburg trónörökösöket, hogy Ausztria területére lépjenek. Ilyen tiltás Magyarországon nem volt (bár trónfosztotta az országgyűlés a királyi családot).

  Magyarországon a Vörös hadsereg árnyékában elűzték az arisztokráciát és a nagypolgárságot, akik a Horthy-korszakban sikeresen akadályozták a legkisebb reformot is, pl. földosztást.
  „Természetesen” a rendszerváltás után visszaállt a régi rend: a bal ás jobboldali politikusok segítségével megint kiépült az oligarcha osztály. Ezek olyan csúcsgazdagok, akik a földet, az ipart és a bankszektort egyszerre tartják a kezükben (származásilag nem az egykori felső tízezer leszármazottjai).

  Az ilyen „bárók” miatt sem lehet demokráciát csinálni, még Orbán is ezért juttatta be a famíliáját a 100 leggazdagabb magyar közé. Ez egy olyan magyar történelmi sajátosság, amin úgyszólván lehetetlen változtatni.

 • A magyar kastélyokat a megszálló orosz katonák verték szét, majd a környékbeli lakosság hordott szét mindent. A tulajdonosok elmenekültek. A magyar állam földjeiket szétosztotta, de a személyes tulajdont csak a kommunisták alatt államosították, ha jól tudom.
  Manapság újra van ilyen osztály, de ez nem azonos a történelmi arisztokráciával.

 • A Ménesgazda c. kiváló magyar regény „az ötvenes évekről” szól, ami 1949-ben kezdődött (kommunista hatalomátvétel).

  A regényben szereplő horthysta tiszteket az új rendszer kollektívan bélyegzi meg, hiába hirdeti magát az aktuális politikai vezetés különbnek az előző korszaknál. Nem számít a szakértelem vagy az ártatlanság, itt csak az számít, hogy ki a „politikailag megbízható”. A politikai leszámolásnak bárki áldozatul eshet. Ezért lehetetlen a szembenézés a múlt bűneivel.

  A cikk szerzője hadd ne mondjam, melyik kor szellemét hozta vissza a cikkével. Mintha egy kísértet lengené be a KMH-t, a „kommunizmus kísértete” …
  Muszáj ilyen cikkekkel kampányolni a fidesznek választás előtt? Ahogy föntebb írta valaki, igazából ápr. 11-én hagyta el a front az országot.

 • HAZAI LAMPA velte hogyn a mult csokevenyessegein lehettelen valtoztatni.

  Hm ?

  LULA (a volt Brazil elnok)korozve a 12 evi borton-bunteteset kezdeni.

  Del Korea elnoke meg ma kezdi 24 eves borton-bunteteset.

  A demokracia messze van a magyaroktol, de kozeleg !!!

  Kezdenek az „uralkodok” reszketni ?
  De talan gondolnak a „lehetosegre”, amint a hir eri oket?!

 • Tényleg t. szerző valami párhuzamos univerzumban él, ahol a Vörös Hadsereg a jugoszláv hegyvidéken keresztül tör előre Berlin felé?

  Egy fiatal ember, aki a rendszerváltás után tanulta a történelmet, tényleg ne lenne tisztában a tényekkel?
  Tény az, hogy a németek Románia elvesztése után Magyarországon rendezték be a bázisukat, pl. mert itt akarták föltartóztatni az oroszokat. Nem véletlen, hogy a háború utolsó nagy páncélos csatáit az Alföldön vívták, 1944. október elejétől kezdve. Mai napig tele van az ország földje fel nem robbant 2. v.háborús robbanóanyagokkal, sajnos.
  Ráadásul az utolsó kőolaj tartaléka is itt volt a németeknek.

  https://honvedelem.hu/cikk/veres_pancelos_csata_az_alfoldon

  Ez természetesen nem érv a tisztikar védelmében, sőt! Én magam is írtam arról, hogy a kiugrást Horthy mellett milyen kevés vezérkari tiszt támogatta.
  Ez a magyar történelemnek egy nagy kudarca, de konkrétan nem kéne a tisztikarra fogni a háború összes bűnét.
  Hitler ki akart tartani az utolsó töltényig (mármint hogy a németek tartsanak ki), mégha a földdel válik is egyenlővé az összes szövetséges ország, a sajátját is beleértve. Sztálin meg mindenáron az Elbáig akart nyomulni, vagy akár tovább, tehát a nyugatiak előtt odaérni.

  Ebben a magyar kiugrás nem sokat osztott-szorzott. Ennek abban lett volna szerepe, hogy nem tudták volna az „utolsó csatlós” szerepét ránkhúzni (ami tényszerűen sem igaz, mert az Szlovákia volt). Illetve a bizonytalan kimenetelű kiugrás erőltetése bizonyos szempontból káros is volt. Ugyanis a sikertelen kiugrás Szálasi bábkormányát juttatta hatalomba, akik alatt terror és anarchia uralkodott az országban. Ez sok civil áldozatot követelt, akik amúgy életben maradhattak volna.
  Sokan haltak meg Budapest ostroma miatt is, ami szintén nem a kiugráson múlott, hanem Hitler meg Sztálin taktikai lépése volt.

 • hazai lampa
  rosszul tudod!!
  churchil es a kulugyminiszter chamberlain -(ez utobbi o maga is antiszemita volt erosen!!)-mar 42-ben ismertek a hirhedt einsatzgruppe „jager protokoll”–t ami beszamolt arrol hogy a „baltikum ist judenrein”!!
  de ugyanigy tudtak auschwitz-rol,treblinkarol,sobi-bor-rol,es majdanekrol is,es hogy mi folyik ott!!
  chamberlain egy fiokba zarta az egeszet es azt mondta kulonben sincsen kapacitasuk bombazni arra!!
  hozzatarttozik ehhez hogy az a „kulonben sincs kapacitas” hogy hogynem tudott bombazni tobbszor is Auschwitz III. /Monowitz felett ahol az I.G.Farbzn buna telep volt!! pedig ez csak 3km-re volt birkenautol! celtevesztes fojtan hulottt is 3 bomba a kremak mogott!!

 • Hollósy Gerti
  2018 április 5
  8:03 de.

  Budapest ostromakor (1944. november) már Szálasi volt a fővezér, a németek által hatalomba juttatva. Mellesleg Szálasi és a német vezérkar nem óhajtotta védeni Budapestet, vagyis el akarták kerülni az ostromot.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ostroma

 • bar-lev
  2018 április 5
  5:23 de.

  1941-ben 90 ezer fős magyar megszálló hadsereg vonult a németek oldalán Ukrajnába. Bizonyíthatóan részt vettek partizánok, civilek ellen hadműveletekben. (Összehasonlításképp: a románok bevonulásához Odesszában a zsidó népirtás kapcsolódik.)

  Magyarországra a kétszázötven-ezres 2. Ukrán front csapatai érkeztek. Melyik tudott több rombolást véghezvinni számszerűen? Természetesen az áldozatnak egy erőszak is sok.

  Nem a magyar hadbalépést védem, de nehezen tartom hihetőnek, hogy az átlag orosz katona többet tudott volna rólunk, mint hogy a fritz-ek szövetségesei vagyunk. A fritz-et pedig ütni kell, ezt tanították nekik.

 • Nem szolnek hozza a cikkhez, sok fontos, korrekt teny van benne az igaz.
  Viszont nagyon jo volt ez a cikk arra, hogy a tortenelmi tenyek ertelmezese nezopontjabol is ujra csak megerositse velemenyeinkben az abszolut ellentmondasokat es a megosztottsagunkat. Ami itt a hozzaszolok kozotti is abszolut bizonyitast nyert.
  Szerintem nehezen talalnank még egy olyan nemzetet europaban, amelynek a sajat tortenelmerol ennyire ellentetes ertelmezeseik lennenek.

  A lanyom tortenelmet kezdett tanulni Brazilban. Atjelentkezett az ELTE-re, archelogiat tanulni.
  Nem birta tul soka. Visszajott. Azt mondta, hogy egyszeruen orjito volt, az a kaosz ami az egyetemen van, hogy tanarok annyifelekeppen ertelmezik a magyar tortenelmet. Hiaba eppen az osi kina volt a tanar temaja, elobb utobb az eloadason a magyar tortenelemrol beszelt, trianonrol, Horthyrol es hasonlok.
  Persze teljesen ellentetesen azzal amit egy masik mondott tegnap. Ahany tanar annyi valtozat.
  Ilyen nincsen egy intezmenyben. Nyilvan vannak „vezeto” elmeletek korok szerint kicsit atirva minden orszagban, de itt ugyanazon az oraban acsarkodas, magyarkodas mindenben – igen neki ez szokatlan, ismeretlen volt.

  Csodalkozunk, hogy a vilagban mint valami csudalenyekre tekintenek a magyarokra?

  Szoval az itteni hozzaszolok is rogton „egymas torkanak ugranak”

  Szerintem jobb lenne ezeket hagyni mar a fenebe. Mitol lenne szebb a jovonk attol, ha meg valosagosan is megtudnank, hogy ki kovette el a nagyobb gyalazotot a magyarsaggal akkor, abban a helyzetben. Hiszen, akiket probalunk mosdatni vagy esetleg meg jobban befeketiteni, azok mind egytol egyig vetkesek voltak.
  Vetkesek, mert nem azt kerestek, hogy mivel tehetnenek jobbat a nemzetert, hanem azt, hogy mivel igazolhatjak jobban azt hogy „erdemesek” az adott poziciojukra, vagy meg jobbra. Onzo, gyava fergek voltak, nem allamferfiak.

  Minden ertelmezes kerdese, es ebbol mint latom nincs hiany.
  En gyerekkent sok tortenetet halottam, nagyapaimtol is. Meg az iskolabol is. Nem alltak ossze. Nyilvan inkabb hittem apamnak meg nagyapamnak, akik megélték a harcokat. Sok-sok tortenet. Mar akkor levontam a tanulsagot, hogy egy haboruban senkinek sincs igaza.
  A bekeszerzodest nyilvan a gyoztesek irjak, de azoknak sincs igazuk. Soha. Semmilyen haboru soha nem lehet igazsagos.
  Ha csak vedekezek, (onvedelem) akkor sem lehetek mindig igazsagos, (konyoruletes) mert en, vagy az ellenseg. Ha vedekezek mit vedek? Nyilvan a csaladi feszkemet, gyerekeimet, asszonyomat.
  A donteseket improvizalni kell, nem varhatok arra, hogy majd atgondolom. Ott es akkor cselekedni kell.

  Nyilvan embersegbol is vizsgazik minden donteshozo.
  Szoval itt er veget a Horthy-t, vagy barki hasonlot vedok igazsaga.
  Mar irtam, hogy Grof Teleky fobelotte magat, mikor megtudta a horvathok elleni akciot. Nyilvan a bar-lev altal emlegetett karpataljai verengzes is azutan volt, es az erdelyiek is.

  Azzal inditottam, hogy a cikkhez nem szolnek hozza, de azert kiragadnek megis egy fontos tanulsagot belole:
  Lehet hogy horthyek, es a hozza kapcsolodo fasiszta vezetok es csocseleke arrol vizionalt, mialatt az orszagot az oroszok elleni csataterre tettek, hogy most majd mi megmutatjuk a fennhejazo nyugatnak, hogy megis csak mi vagyunk a kereszteny europa vedobastyaja!
  Mintha valami ilyesmi felhangokat, nagy „megmondasokat” hallanek napjainkban is mikozben megy a nagy brusszelezes!

  NEM SKIZOFRENIANAK HIVJAK EZT, VELETLENUL?

  Uaraim es holgyeim!
  Indulatokat felkavarni nem kell nagy tehetseg. Csak annyi mint egy kavicsot dobni egy toba. Hiaba a sok ismeret, az igazsag vagyabol fakado elemzes, az ertekes cselekedet, ha ilyen elemzesekkel NEM bekeseget epitek! Na ehhez kell valamilyen mas kepesseg.

  Jovot mutatni, ahhoz kepesseg kell, tudas es tehetseg!

  Az olyan nosztalgikus multbeli torteneteket felidezni, mint amit az Alma tett a multkor, ahhoz pedig sziv kell.

  Akinek viszont se szive, se kepessege, hagyja a fenebe a mult idezgeteset, mert a vegen meg „meg is jelenik”
  A pataival, szarvaival, hosszu farkaval. Vagy nem olyan?

 • hazai lampa
  amiket en szemelyesen lattam 41-ben azok nem voltak partizanok!! azok oreg beteg asszonyok,karonulo csecsemok,kisgyerekek,oreg ferfiak voltak tobbsegukbe a bug jege ala belokdosve elve,vagy lelove!!
  hallottam az esz veszejto sikolyaikat!! te nem jartal ott hogy lasd a voros szinu folyot,es rajta a voros szinre valt jeget!!!!!!!
  azt irtad „OSSZEHASONLITASKENT…”
  de NINCSEN semmilyen osszehasonlitasi alap ERRE!!!! az hogy a roman fergek mit muveltek odessaban nemetekkel karoltve -(SS Sondereinsatz kommando 10/a)-az NEM ad felmentest arra mit muveltek a MAGYAROK -(ott nemet katona egy se volt jelen meg fotozni vigyorogni se)-karpataljan,; lviv-ben, kiuv-ban,beregszasz-on, brennbergbanya-n,kalmiv-ban,munkacs-on,stb-stb!!!!
  mint zsido gyereket kivittek engem is a bug partjara!! ki erti miert eletbe hagytak de puskatussal es bikacsokkel osztokeltek a ruhak osszeszedesere es teherautokra pakolasara!mindegyikuk a gyilkosok,;magyar hoved,csendor,es rendor volt!!!!
  az aldozatoknak le kellett vetkozniuk kivegzesuk elott es a jegre fektetett pallokon kettesevel a -(korabban granatokkal leket robbantottak a jegen ehhez)-be kellett menniuk a lekhez!! ott hattal egymasnak osszedrotoztak a kezeiket es egyikuket lelove beloktek oket a jeg ala!! es ez ment orakon at!!
  ezt en eloben lattam,hallottam!!!
  erre nincsen bocsanat!!!!!!!!!

 • Gabriel
  2018 április 6
  8:46 du.

  Egy nagyítóval alig kimutatható, szélbal tömörülés hagymázas álmai nem hiszem, hogy mérvadóak a magyarok történelem szemléletét illetően.
  A fenti cikk olyan, mint a volt vidámparki Szellemkastélyban a tükrök, minden a feje tetejére állt benne.

  Nem hiszem, hogy azért hálásnak kéne lennünk az orosznak, hogy hazánkat hadszíntérré változtatta (ez a németekről ugyanígy elmondható). Magyarország a két nagyhatalom között frontországgá vált, ennek minden következményével. Ezen a kiugrás érdemben nem sokat változtatott volna, mármint a harci cselekmények súlyosságán.

  Ami átgondolásra érdemes, hogy a Vörös hadsereg jelenléte lehetővé tette egy radikális társadalmi átalakulás kibontakozását. Enélkül nagyon lassú és ellentmondásos folyamat lett volna a magyar társadalom modernizálódása. Más kérdés, hogy a kommunista irányba történt átalakulás újabb problémákat hozott, miközben régieket megoldott.

 • bar-lev
  2018 április 7
  6:40 de.

  1. A lékrobbantás az Újvidéken volt 1941-ben, ahogy én tudom. Erről szól a HIDEG NAPOK c. könyv és film, ahol a városi strandra kísérték a partizánnak titulált civileket. Ott magyar csendőrök és katonák végeztek velük.

  2. Ukrajnában a magyar megszálló csapatok kiszolgálták a sokkal nagyobb német egységeket a Szovjetunió LEROHANÁSA SORÁN (1941), pl. kísérték az áldozatokat a kivégzés helyszínére. Szerintem ezt senki nem tagadja a rendszerváltás óta (a szocializmusban ez tabutéma volt).

  3. Más kérdés KÁRPÁTALJA MAGYAR VISSZAFOGLALÁSA (1939), ami után katonai közigazgatást vezettek be, főleg a vezérkar nyomására. Sok igazságtalanság történt. Pl. a külföldi állampolgárságú zsidók deportálása Kamenyec-Podolszkij térségébe.

  Most akkor melyikről beszélsz?

 • bar-lev
  2018 április 7
  6:40 de.

  Ukrajna német megszállása, a SZU lerohanása után 1941-ben.

  http://m.magyarnarancs.hu/konyv/mint_egy_fortyogo_ust_ungvary_krisztian_tortenesz-53090

 • hazai lampa
  melyik betut nem ertetted azz irasombol?????!!!!
  en lesz@rom hogy mit beszel ungvary tortenesz ur!!
  EN OTT ATELTEM ELOBEN MINDENT!!!!!!!
  ungvary NEM!!
  konnyu magyarazgatni szepitgetni a MEGMAGYARAZHATATLANT!!!!!

 • hazai lampa
  es majd te mondod el nekem akli atelte hogyan volt a bug partjan??? majd te tudod jobban?? csak nem te voltal azz egyik csendor aki lott????
  volt kekrobbantas ket granattal aztan fejszevel meg ra segitett egy honved!!
  42 ben tortent a kameniec podilskij-i meszarlas es azok a hotalan zsidok az anyaorszagbol lettek kitoloncolva ahhoz,anelkul hogy azt a nemetek csak egyszer is kertek volna!!
  de 41-ben ugyanott a tabori csendorkeret vegzett ki civil zsido ferfialkat is!!!-es nemet reszvetel nelkul!!
  ne akard te nekem magyarazni mi hol hogyyan tortent!! te nem voltal ott se 39-ben,se 40-ben,se 41-ben,se 42-ben!!! EN IGEN!!!

 • azt azer ne higyje senki hogy az oroszok olyan hu de reendesek lettek volna a „kiszabaditott” zsidokkal szemben ott auschwitz-ban!! amit arrol latni mint „dokumentum” az csak humbug utolag folvettt szar!!
  1,;-eloszor is azt se tudtak mi az hogy kz lager!!
  2,;-a csikos ruhat lmatva azt hittek bunozokkel van dolguk!!
  3,;- sok orosz fogjot lelottek ott hejben oket le aruloztak!!
  4,;- sok katona megeroszakolta a kiszabaditott zssido noi foglyokat!!!
  mindez tortenelmi teny!!
  buchenwald kz lagerban az angolok se tudtak elsore mirol van szo,!! nekik ismeretlen volt a fogalom is kz lager!!
  sok olyan visszatero-hazatero zsidot elhurcoltak „malenkij robotra” a gu-lag-okba mert rajuk fogtak hogy ha tulelte akkor biztosan csak azert mert osszejatszott a nacikkal!! ezt az oroszok muveltek szinten!!

 • GABRIEL es LAMPA ‘eszmecserei’ reszletekbe megy a haboru altal okozott kegytelensegek ismetlesein.

  De sajnos meg onmaguk, eddig a napig is nem lennenek hajlandok belatni hogy mind azoknak a kegyetlensegeknek a megeleozese csupan a nemzet semlegessegevel lehetne elerheto.
  Legalabb is remelheto.

  De mindannyian ellenzik azt. S miert ?

  Ma ismet csatlosok.
  S Putin elvtarsuk igen eroszakosan viselkedve, de fokent a fegyverkezes tempojat a leheto legnagyobb erofeszitesekkel es gyorsasaggal intezi.
  Mit velenek mi lehet majd mind annak a kovetkezmenye ?

  Nem ugyan abban a helyzetben lessz majd orszaguk mint volt mind a megivitatott helyzetben?

 • Hollósy Gerti

  Figyelő és hazai lámpa, teljesen felesleges dátumokhoz és nevekhez ragaszkodni, Magyarországnak nem lett volna kötelező világhatalmakkal és a szovjetekkel hadiállapotba keveredni és Hitler mellé állni, ezek a döntések már a háború elején születtek, nyakig benne volt Horthy, hiába a végén a sápadt kiugrási kísérlet és hogy erős német nyomásra a Horthy bukása után Szálasié lett a végén a hatalom, ettől még Horthy sodorta háborúba és áldozta fel az országot, a magyar katonákat és Budapestet a háború és az újrafelosztás oltárán…

 • Teljesen értelmetlen vitázni ezzel a hazaival.
  Olyan mint a süketek párbeszéde.

 • Hollósy Gerti
  2018 április 7 6:01 du.

  Valoban errol probaltam volna ertekezni – nem is arrol, hogy mik voltak a haboru reszletei!

  A Horthy korszak a maga „revizionista” politikajaval eleve kudarcra volt itelve.

  Voltak annyira ostobak, hogy azt gondoltak, hogy a Hitler-Sztalin egyezseg az egy valodi szovetseget jelent, es ebbol kifolyolag itt a „keleti berkekben” mi azt tehetunk amit akarunk.
  Tehat hadat uzentunk minden Antant orszagnak.
  Amikor az agyakat, a szellemiseget, es a lelkeket elboritja a sotet gyulolet, a nazionalista hozonges, a rasszizmus, ott a sotetseg Istene lesz az Úr.

  Pontosan itt jelenik meg a parhuzam a mai kor es az akkori kor kozott.

  Ujra „Maria orszaga” vagyunk! Ujra a szentkoronat Istenitjuk!

  A nép egy jo resze, aki nem lát sokkal messzebb a falu hataranal, vagy a kerulet utcáinal az „MEGBIZIK” A NEMZETVEZETOBEN!

  Hiszen isten nem azert allitotta a nemzet elere, a magyarok ujjabb nagy dicsosegere?

  Hogy milyen politikai szovetsegek armanyaiba hajtja bele az orszagot, azt az illeto honnan tudhatna?
  Na jó, ma van internet is, ja es meg TV, meg ujsag.
  Hogy kozben becsapjak?

  Nem, soha nem fogja elfogadni, hogy meg lett tevesztve, hogy be lett csapva, mert azt nagy szegyenkent elne meg.

  Ezert inkabb a torteneteket, a tortenelmet irja at a sajat verziojara.

  Ezt bar_lev esete is pontosan tukrozte: hiaba hivatkozott arra, hogy o elo tanuja tortenetnek. Az bizony mindossze egy „téves” adalekkent „kezelheto” a tortenelem „magasabbrendu folyomanyaiban” és jol kitervezett szempontjaiban.

  Szoval esetunkben valoban minden magyarazat ertelmetlen arra nezve, hogy az orszag kormanya vagy mondjuk inkabb a „NEMZETVEZETO” miert uzen hadat a felvilagnak hogyha az orszagot nem erte kozvetlenul semmilyen hodito tamadas.

  Es ma mire keszuljunk? Mar keszuljunk a haborura?
  Hiszen a jelen NEMZETVEZETONK mar rengeteg ellenseget megnevezett, meg magat az ENSZ-et is. Vagyis 192 orszag mar potencialis ellenseg!
  Horthy kismiska volt a nagy ORBAN VEZERHEZ kepest.
  Ezekbol nem lesz majd olyan nehez jonehanynak tenylegesen is hadat uzenni, ha arra kerul a sor.

  A nép mar harckeszultsegben van.
  Addigra mar kepesek leszunk majd 7. Galaxissal megutkozni, ha kell.
  Aztan majd ennek a tortenetet is atirja – a megmaradt nehany unoka (talan)
  🙂 🙂 Bocs, megfeleloen ertelmezi – az aktualitasnak megfeleloen 🙂 🙂

  Valakik itt nem betegek, de tenyleg?

 • Kedves LAMPA;

  FDR NEM irt sdemmi levelet Horthy-nak.
  Azert sulyos torvenyes problemalba kerult volna.
  Latja mi megy ma a US-ban az elkepzeltsek alapjan hogy talan Trump valami fele osszekottetsben lett volna Putin-nal az elnokvalasztasokkal kapcsilatban.

  Hogy a papa irt-e neki azt ki tufna.
  De tudjuk azt ketsegtelenul, hogy egy szovetsegi bombazsa Budapestnek volt a figyelmeztetes arra.
  S a magyar allam megallitotta a deportalasokat. Legalabb is amig maga Horthy is letartoztatva lett az SS altal, Okt. 16-an.

  Hirthy kapta „figyelemztetest”, s a deportalasok nem tortentek amig Eichman Szalasit tette kormanyfonek Oktoberban.

 • ha mar itt tartunk akkor…….
  Horthy hadparancsara -(mint legfelsobb had ur)- kellett kimennie a don-hoz a teljes 2ik Magyar Hadseregnek vitez Janyi Gusztav vezetesevel!!!
  ez nem volt eleg Horthy-nak es kikuldte a ludovikasokat a leventeket is!!!!
  ezeknek az elete Horthy lelken szarad egyedul!!!!!
  mifele „magyar hazat” vedtek azok ott a don-nal jo 1500 km-re otthonaiktol?? SEMMILYET!
  szinten Horthy adta at szemelyesen a hadparancsot Feketehalmy Czeydner Ferenc Magyar kiralyi Csendor altabornagy-nak a delvideki „tisztogatasokra”!!
  szinten Horthy alairasaval lepett eletbe hatajba Mindegyik zsidotorveny!! az elso mar 1938-ban, a masodik 39-ben))))
  Horthy leptette hatajba alairasaval mar az 1920-as numerus clausus-t is!!
  EZ volt Horthy akit ma agyon ajnaroznak a magyar uj-nyilas csurhek es vedenceik!!
  na EZ a XXI.ik szazad legnagyobb kozepeuropai gyalazata!!!
  es BUNOSOK KOZ CINKOS AKI NEMA………..oh milyen igaz ez most ott!!

 • hofi geza milyen aktualis ma is!!
  1,;-„a magyarok szaja ele mindig kell egy segg…”-most eppen a putyin-e!!!
  2,;-„horthy ujratemetes szep volt sok finom uriember! lettek volna tobben is csak meg nem jottek meg a donkanyarbol…!!
  es aki ez utobbiorol pofazna akarmit is……………..az javaslom ugasson a halottak hozzatartozoinak,a gyaszoloknak!!

 • Ms.Hollosy megjegyzesere;

  Nem tudhatjuk a valo okot hogy Horthy miert lett csatlossa a „nemzeti szocialaista” nemet orszagnak.

  De velhetjuk ,s az tagadhatatlan. hogy Horthy mint egyen NEM volt kedveloje sem Hitler, sem a nemet szocialista hatalom elveinek.

  1940-ben Berlinbe ment es alairtsa a „baratsagi es egytutt mokidesi” szerzodest.

  Velheto , hogy annak serkentoje lehetett volna;

  1.,, A trianoni teruletek visszaszerzese, de legalabb is annak egy reszenek visszaszerzese.

  2., Az 1939-es megszallasa Lengyelorszagnak a nemet es Szoviet csapatok altal. Ammi altal a Lengyel nemzet es lakossag rettenetes kegyetlen pusztitasokat szenvedett.

  Persze Cseh-Szolovaki, Austria, sot Francia orszag jelentos resze nemet hadak csizmaja altt gyogtek mind.

  Tehat HA Horthy remlte volna valami terulet visszaszerzeset,
  vagy megmenteni magyarorszagot attol ami tortent mas europai orszagokkal. Austria, Cseh-szlovakia, Franci, stb. hat a nemzet erdekeit problahatta azzal menteni, a Hitler katonai megszallas elol.

  Tehat # 1 es # 2 is a nemzeti erdekeket kepviselte volna.
  De azt senki nem tudta a haboru utanni eseteket 1940-ben.

  Persze a leg jobb remeny lehetett volna, amit semmi nem garantalhatott volna, az 1920-i Beke-szerzodes idejen SEMLEGESSseget nyilvanitani.
  Az sem biztos hogy sikereskedhetett volna, de mind a NEM ellenallo nemzetek kevesebbet szenvedtek, Holland, Norvegia, Swed, Dania, Spanyol, Portugal, Gorog.

  No de mind az ma mint „eso utan koponyeg.”

  De maguk maig is ellenzik a nemzet semlegesseget !!!

  A valaosag, hogy semmi mas lehetoseg nem letezheto a haborukban nem resztvenni.

  Maguk csatlossai a NATO-nak. S Putin fegyverkezik nagyon erossen es minden lehetosegekkel.

  Hogyan remelnek a jovo haborujatol meg-menekulni ?

  Lenne valaszuk arra ?

 • BSAR LEV irta;

  „..1942-tol mar Auswitzban eltem…”

  Sajnalom azt olvasni, de igen kivancsi lennek hogy hol elt maga azeleott? Ill.hogy honnan volt deportalva ?

 • Bocsanat, az S betu gepelesi veletlenseg volt a B es az R kozott.

 • Jichak Perlmutter

  Figyelő és nagy Í !

  Maguk védekezésként mindig az okozatot, vagyis a következményt sorolják és sötét tudatossággal sumákolják el a valódi és eredeti okokat…

  Az én nagyapám pedig, aki még a nagy „magyar haza védelmében”
  hősiesen harcolta végig az olasz frontot,(Isonzót,Doberdót,
  stb)* azokban a napokban éhhalál következtében hagyta itt ezt az árnyékvilágot a Nagy Budapesti Gettóban (pontosabban Kazinczy u.10-ben), mely szégyenfolt létrehozását bizony a Horthy Rendszer 1.610/M.E.számú miniszterelnöki rendelete szabályozta
  és tette kötelezővé már 1944.április 28-án!!! – azaz jó fél évvel a proklamáció, illetve a Szálasi puccs előtt, hogy fizikailag biztosítsa a közelgő deportálási projekt (alias Holokauszt) majdani promt lebonyolítását…

  – TEHÁT NINCS MENTSÉG, pláne nincs a jogos visszacsapásra** hivatkozva…

  .

  * Keserű elégtétel a számára és a mi számunkra is, hogy neki mégis „megadatott”, hogy sorstársaival együtt így, mégis
  Budpest szívében, a Wesselényi-utcai >Hősök Kertje<
  hatalmas tömegsírjában alhatja örök álmát miközben temetetlen szegedi nászurának és nászasszonyának (apai nagyszüleimnek) csak az Auschwitz (a világ legnagyobb magyar temetője) környéki termőföldek és fák törzsei nyújtanak valamiféle "öko" menedéket.

  ** Ld.irodalom:MAGYAR MEGSZÁLLÓ CSAPATOK A SZOVJETUNIÓBAN (doku)

  🙁

 • Hazai Lámpa / Bar-Lev

  Milyen alapon javítja ki, ill.kétli Bar-Lev kolléga dokumentum erejű, de főleg értékes beszámolóját a Bug-nál átélt jég-robbantással ill. jég alá lövéssel, ill. lökéssel kapcsolatos élményét…? Bár történészek kérdeznék ki, azt a kevéske túlélőt, aki még él közülük… Mert éppen ezek a – pl. itteni – netes párbeszédek adhatnak majd újabb alkalmat és lendületet a mégtöbb igazság majdani történészi feltárására… Hál’isten, az Internetet egyelőre még nem hallgatathatják el neo-horthysta történelem-hamisítók…

  Magam olvastam a Magyar Megszállóerők a Szu-ban c. anyagban, hogy az efféle szisztéma a magyaroknak olyasfajta . e g y s é g e s . módszerük volt civil lakosság hatékony likvidálására. Először én is csodálkoztam rajta, de ott helyi lakos szemtanúk, mint itt nálunk Bar-Lev is számolnak be az újvidékihez hasonló, mint egy speciális magyar „módszer” alkalmazásáról. Olyanok, akik addig nemhogy erről az állatias mészárszékről, de még Újvidékről mint városról sem hallottak. Gondolja talán, hogy abban a gaz rablóháborúban, amibe Magyarország aktívan, önként és danolva belelépett csak az az „egy Újvidék” létezett ? Dehogyis.

  Azt meg már csak én teszem hozzá, hogy valószínűleg a vezérkar, vagy a Ludovika központú és érzelmű Kiképzési Főcsoport Főnökség központi módszertani direktívában adthatta ki ezt a „termelékeny” kivégzési módszert az egyre gyakrabban jelentkező népi honvédelem és ellenállás letörésére, ill. a partrizán mozgalom felszámolására, és nem mellékesen a hullák nyomtalan eltüntetésére. Ez lehetett az a közös szál, amely az egymástól többszáz, vagy ezer kilométerre harci, vagy katonai közigazgatási tevékenységet folytató alakulatok módszereit azonossá tette. Hogy aztán magyar felfogásban mindenki gyanús, aki él, hát az már csak a magyar baka találékony probléma-megoldó képességén múlott[Hideg napok] Az többek közt, hogy a tömeggyilkosságok alanyai idős nők, anyák, gyermekek, sőt még apró csecsemők is partizánnak nyilvánítattak…- Persze miután természetesen pl. az anyját többen is megerőszakolták…

  Hozzátenném még, hogy a hazánkba ideiglenesen akkor ideérkező szovjet frontkatonák, többekközt ezekről az esetekről (levelezésből értesülve) sem feledkeztek el azok, akiknek a lányait, feleségét és ki tudja még kicsodáját magyarok becstelenítették meg majd/vagy végezték ki saját házuk, kertjük, vagy hazájuk földjén…

  .

 • Mind a vehement vitazoknak !

  A mult elmult orokke.
  Azt visszahozni nem hinnem hogy barki is kivanna, azon ugy sem segithetne.

  De a megallasnelkulli atkozodasok sem segit azon, kulonosen amikor egyenesen vissza-utasitjak mind abbol a mult kegyetlensegeibol levonni a tanulni valokat.

  Tehat felidezni a mult verontasait,mint ‘falra festeni az ordogot.’

  De a kerdesem ismet, hogy miert ismet csatlosaik a kovetkezo haboruban resztvenni ???

  Nem ertelmeznek a vilagban a mai kialakulasokat ?

  Ismet a multaat fogjak megismetelni.

  Az a maguk celja ? De miert ?

 • Dubois
  2018 április 8
  7:58 de.

  Azért mert Hazzay a hazudós ál-történész mindent kijavít, relativizál vagy letagad ami foltot vethet imádott Horthyjának a gallérjára.

  Ennek az az oka hogy jelen kurzus a horthysta rendszert kívánja restaurálni és ez a hamis történész-féleség itt ennek érdekében mozgat meg mindent.

  Hazudozással és propagandával.

 • bendeguz…
  kielegitendo kivancsisagat-(remelem elvezi majd?!!)- ungvaron szulettem 1926-ban zgy vallasos hasid csalad sarjakent!
  munkacson laktunk mikor jott a magyar sereg gyilkolaszni 41-ben! ugyan innet deportaltak minket 40-ed magammal!egyedul en „eltem” tul

 • dubois
  bizony lattam a vorosre valt jeget a bug-nal!! de hiszen ha csak azt lattam volna…………de sajnos lattam sok sok allatias gazsagot is kurjog-ngato kisgyereket a jeg ala lokdoso MAGYAR Honvedektol!! a fulemben van meg ma is az eszveszejto sikitasuk szegeny kisgyerekeknek kisbabaknak!!!
  nem lehet igazan leirni azt…………….megertem kicsit hogy nehez hinnie annak aki nem latta hallotta eloben ott a parton!!!
  de nem csak ezt lattam es hallottam!!
  ugyanigy modomban volt latni a tomegevel pusztitottt zsidosag hullainak tizezreit a birkenau-i kremak mogott az egetogodroknel!! lathattam a seggreszegen uvoltozo SS untersturmfuhrer Gerhardt Palitsch -!rapportsfuhrer)- kisbabakat az egbe dobva celbaloni, mellette a kisfia HJ egyenruhaban sikongatva tapsolva es kerrlelve apukat meeeeg-
  meeeeg!!
  lathattam Moll SS Hauptsturmfuhrert -(a kremak SS fonoke)– reszegen elo csecsemoket az ego hullak koze dobalni,vagy a fortyogo emberi zsirba!!
  mit tudnak maguk ma arrol mi mindenre kepes egyjol megvezetett ember??
  hat EZ az en tortenetem……….es meg sok-sok

 • es igenis NEM TUROM EL SENKITOL hogy meg mereszeelje kerdojelezni a szenvedesunket, vagy „osszehasonlitgassa” masokeval!!
  NINCS RA SEMMILYEN ALAP!!!

 • BAR LEV.
  Koszonom valaszat, nem vartam volna egyeni adait.
  Igazan sajnalom mind az emberi kegyetlensegekkel amikkel Onmaga es csaladja alt szemben.

  Valaszabol ertelmezve hogy nem a magyar hatosagok altal voltak deportalva.
  Akkor az a helyseg Szoviet-Ukran terulet volt. Nem ?

  S a Barbarosa utan a wermaht altal megszalt „ellenseges” teruletkent kezelve a nemet hadak alatal.

  Mivel „szemtanu ” volt azon esemenyeknek, adott hivatalos tanubinyitast a hatosagoknak annak idejen, a haboru utan ?

  Volt kivizsgalasa mind annak a tetteknek ?
  Hiszen a katonai jegyzokonyvek tartasa altalanosan bevoltak tartva mindeg. Tehat az egyseg, felelos parancsnokok, stb.stb. adatok megsemmisithetelenek. Sok tanuk is voltak a katonasag tagjai kozott is.

  De mind amit kozolt itten, nem magyarorszag teruleten, s nem a magyar allamhatosagok alatal rendelve.
  A magyarcsapatok mint nemet csatloskent, nemet parancsnoksag parancsai alatt mukodtek.
  Mind az katonai-hadi adatokban letezok. S a felelosek adatai is.
  Mi volt annak kovetkezmenyei ?
  Lenne adatai azon ?

 • BAR LEV irta;

  „…zgy vallasos hasid csalad sarjakent !”

  A Hassid nem volt Rabbinikai szekta.
  Tehat miert muatatott ellensegesseget a Karaitak ellen ?

  Csupan talan mert Kariatak nem ismerik el a Rabbinikai felsobrendusegeiket ?
  Tehat az teljes ellentmondasa volt am !

  Sot a regi Hasidok sem tagadtak a Termeto adott nevet Mozesnak a Parancsolat alapjan.
  Hat ki a maga „Yehovistaja ? Hmmmmm????

 • bendeguz,,,stb
  a yehovista hithazudozo es hit tolvaj te vagy mert masok vallasaval kerkedsz holott semmi kozopd hozza!!
  a te szadbol az gyalazkodasnak veheto!!!
  a hasid nem „rabbinikai”-(ilyen nincsen es sose nem is volt!! uppsz)-!!
  a hassid az hassid!! pont!!
  errol nem nyitok vitat egy jott-ment niemand goy-al mint te!!

 • olyan kifejezes hogy „rabbinikai” sehol nincsen a Torah-ban, de a Shumash-ban sem es a Zohar-ban sem!! pont!!!
  a rambam fordditasa nem az! a sanhedrin-e plane nem az!! vagyis olyan kaszt vagy nepseg hogy „rabbinikai” csak yehovista” -(ortorony)- c fuzetekben fordulhat elo a valosagban olyan nincs es nem is letezett soha!!
  pont!!
  -ezennel nem reeagalok tobb yehovista hit-tolvaj dumara bendeguz-stb ur!!

 • bendeguz-stb
  elmenj tre a hulye hazugsagaiddal a jokurvanyadba most aztan te alavalo tortenelem hamisito fereg!!

 • dubois!
  kerem tegyen valamit ez ellen, mert ez mar tortenelem ujrairsa hamisitas mosdatas ereju szoveg,; fentebb „bendeguz,,,stb 2018 Apr.8, Z;30 du
  en mar nem birom idegileg cafolgatni a merhezett nyaltol csopogo hazugsagait!!
  milyen alapon tagadja azt a tenyt ami nem vele tortent meg!!!!
  igenis a magyarok csinaltak mindent magyar parancsra karpataljan 41-ben!! ott nemet meg mutatoba se volt!!

 • Amiről Bar-Lev beszél, az csak az utóbbi években lett elismerve hivatalosan.

  Magyar történész-csoportokat engedtek be a oszkvai katonai levéltárba és rendelkezésükre bocsátották azt az irdatlan (kb. 10 millió) hivatalos aktát, amit Sztálin utasítására , a túlélők elmondásai alapján készítettek, aztán mikor letették Sztálin elé az anyag kivonatos tartalmát,
  SZTÁLIN AZONNAL TITKOSÍTTATTA MINDET !!!

  A Magyar Hadsereg minden képzeletet felűlmúló rémtetteiről (Amelyek még a németeket is megdöbbentették)
  szóló beszámolókat NEM ENGEDTE A SZOVJET NYILVÁNOSSÁG ELÉ
  mert jól tudta , akkor vége lenne a „szovjet-magyar barátságról” szóló elképzeléseinek.
  Akkora gyűlület támadt volna a Szovjetúnió lakosságának körében a magyarok ellen.

  Úgyhogy elmehet mindenki a jó kurva anyjába aki megpróbálja Bar-Lev .-et meghazudtolni

 • Gabriel/8:46

  Bocsánat, de történelem, és ez nem csupán „értelmezés kérdése”, mint írja, hanem ténykérdés:

  Teleky nem „a horváthok” ( 😀 ), hanem a Jugoszlávia elleni támadást, a nemrég megkötött békeszerződés megszegése hírére szégyellte el magát – végleg …

  Azonban már igen korán, mint felelős magyar politikus egy cseppet sem szégyenlette kidolgozni a rasszista Numerus Clausust, majd miniszterelnökként részt venni a Zsidó Törvények kidolgozásában, de még a Bécsi Döntés megszegése sem váltotta ki belőle azt a fenenagy, „lovagias” szégyenérzetét, amikor 1939-ben megszálltuk Kárpátalját… 🙁

  .

 • Ui:

  Sokan ma sem hiszik el, hogy Teleky öngyilkos lett, és hogy a Horthynak írott búcsú levél valódi lett volna…

 • Bendegúz 79. /11:35
  Írja, hogy „Putyin elvtársuk a fegyverkezés tempóját, a lehető legnagyobb tempóval és gyorsasággal intézi.”

  Ja persze, csakhogy ő már nem „elvtárs” a szó ama értelmében, amit maga gúnyosan alkalmaz, hiszen ő már régesrégen sokkal inkább goszpodin, mint tovaris… Putyin rendszere a kapitalizmus útján jár, mely típusú kapitalizmust a világon nem is ez az egy állam épít még. Olyanok is akik az USA-val szoros szövetségét tudhatnak magukénak…

  Oroszország mint – területileg – a világ legnagyobb országa és márcsak ezért is stratégiai tényező, támaszpontokkal körülvéve, joggal költ az önvédelemre. Másfelől mint egy újra szerveződő, illetve kapitalista ország – éppen nyugati mintákra és példákra építve – nagy reményeket fűz a katonai készülődés állami megrendeléseket, ezen keresztül pedig gazdasági prosperitást generáló hatásához. [Nem úgy mint SzU, ahol a folyamatos katonai készenlét gazdasági dekonjuktúrát, majd a rendszer elsorvadását hozta magával.] Most már ott is „a gazdaságosság” határozza meg politikai-gazdasági és a katonai doktrinát és nem egy elvont elv…

  – Na persze ez is csak egy elv. Így aztán, illetve mostmár két azonos gazdasági elvet követő tömb kezd egy újabb hidegháborúba egymással szemben, amelyhez mindkettőnek fontos hétköznapi érdeke fűződik… 😀

 • Dubois
  2018 április 8
  7:58 de.

  A Hideg napok c. regényben és filmben is elhangzik, hogy a „lékrobbantást”, mint békés célú műveletet tanítják a katonaiskolában. Darvas Iván játssza igen hitelesen a karaktert, akitől a filmben ez elhangzik. Azokra az elképesztő vádakra nem is kívánok reagálni, miszerint iskolában tanították volna a népirtás (?) módszereit.

  Más kérdés, hogy a 2. v.háborúban sajnos népirtás is zajlott a háborús cselekményekkel párhuzamosan. Ennek az értelmi szerzője abban az időszakban eredetileg Hitler volt, de sajnos az egymás ellen harcoló kis népek körében sem ismeretlen a jelenség.
  PL. az ukrán nacionalisták és a szovjet kommunisták, a szerb csetnikek és a szerb kommunisták egymást is lövik, míg körülöttük a vilégégés zajlik.
  Magyarok igen korán szembenéztek azzal, hogy Magyarországon sem ismeretlen a jelenség. Bajcsy-Zsilinszky munkája az újvidéki események számonkérésében eléggé ismert.

  Most akkor én is kiragadhatnám Bajcsyt, és hirdethetném, hogy itt mindenki pacifista hős és ellenálló volt! Míg egyesek itt minden fegyveres magyar mögé történelmi rendőrséget állítanak, és ha csinált valami elítélhetőt, akkor leghangosabban azt lobogtatják!
  (Ugye fordítva ez úgy szokott lenni, hogy a jobbosok fölsorolják a zsidó népbiztosokat, akik a kommunizmusban esetleg agyonverettek, lelövettek egy-két civilt, és „a zsidóságra” általánosítják.)

  Általánosítani akkor lehet, ha valamiben legalább 50%-os részvétel volt, mint most az országgyűlési választásokban a kormány oldalán. És még akkor is érdemes figyelembe venni a kiváltó tényezőket.

 • Dubois
  2018 április 8
  7:58 de.

  Még annyit, hogy a katonatisztek általában kivételezett, „felsőbbrendű” tagok a társadalomban, pláne így volt ez az 1930-as évek Magyarországán.

  Tehát nem valamiféle szimpátia íratja velem a fönti sorokat. Sok visszaemlékezés foglalkozik a magyarok vagy a magyar hadsereg viselt dolgaival.
  Ebből az újvidéki vérengzés vagy a doni áttörés eléggé ismertek. A kárpátaljai bevonulás, vagy a megszállás Kelet-Ukrajnában kevésbé ismertek, de nem ismeretlenek.

  Egyesek, „a nagy leleplezők”, itt nyitott kapukat döngetnek. Leírhatná, hogy a kárpátaljai bevonuláskor történt ez meg az. Vagy a német megszállás idején az ukrán fronton stb.

  Ehelyett kiválasztanak egy eldugott eseményt valami távoli ukrán városban, és várják az ovációt, a részvétteljes szörnyűlködést. Kérdésre nem tud válaszolni, nem tudja nagyobb, ismert eseménysorozathoz kötni az élményét. Nem tudja elhelyezni térben és időben.
  Mindenki döntse el, melyik a meggyőzőbb!

 • hazai lampa
  mit nem tudok en hova kotni te elvetemult alavalo horthy mosdato fereg?!!!
  ritka aljas es tortenelem hamisito tetu vagy!!
  odakotom akkor az 1941-es babij jaar-i verengzeshez -(30000 zsido aldozattal)- ahol a csaladom 17 tagjat is tomegsirba lottek!!
  odakotom a munkacsi gettohoz ahol a maradek 40 fot unvarrol,kaliv-bol,lviv-bol odahurcoltak a MAGYAR csendorok ess MAGYAR honvedek!!!
  odakotom az allomashoz ahol a csendorok puskatuissal lokdosve utlegelve tereltek mlinket a waggonokba!!!
  eleg lesz az odakotes azt hiszem!!!!!
  nekem ennyi eleg!!
  de mivel te a nyomorult niemand ketelkedsz;…………..kerem az O.-rokkevalot adja meg az eselyt arra hogy te es teljes csaladodnat at kelljen elni mindazt es ugyanugy ahogyan nekunk kellett mliattatok magyarok miatt!!!
  kivanom hogy gyilkoljak le a csaladod tagjat a szemed lattara te nyomrult fereg!!!

 • LEV;

  Eddig meg nem olvastam hogy bar ki is a te szuloanyadat szidta volna.
  Te vagy az egyedulli itten.
  Azt tanultad a Hassidok hitebol?

  S mi hit az amely alapjan a leg-kegyetlenebb ohajaidat kivantad „Hazai Lampa” csaladjanak ?
  Meg Hitler sem tett olyan gyuloltes ohajait nyilvanossagra !

  Nem emlekszel Sisera kivant atkara ?
  Az is adva volt a Tanakh-ban, celzatosan am !!!
  Elfelejtetted mi tortent ?

  De ami a Hassid-ot illeti, koztudas hogy az egyedulli vallasi szekta Izrael tortenelmeben amely a vizbe-meritest gyakorolta.

  A Sanhadrin hatalmat megtagadtak,s elleneztek. Azert vegeztek ki a fiatal rabbijukat XX evszazada.

  Igen a Szatmari rabbi, Tietelbaum ujjaszervezete a szektat a XIX szazadban.
  Elhittek hogy majd az a rabbi let volna a Messiah, de az is elhalt.
  Ma azok Brooklynban es Jerusalemben leteznek legnagyobb szamokban.
  Ismet egy furcsa es igen nepszerutlen szekta ma is.
  Reszben kovetik a regi fiatala rabbi elveit. Nem engedik gyermekeiket iskolaztatni.
  „A vilagban vagy, de ne legy resze a vilagnak”.
  Csak otthonaikban tanitjak gyermekeiket.S kozossegeikben dolgoznak. A noket, felesegeiket kuldik el dolgozni.
  A feriak csak „tanuljak a vallast”. Mint a muzulmanok.

  Remelve boldog lehetsz az allando atkozodasaiddal.

  Egyetertessel irtam a maganossagod nyilatkoztatasan a Passover idejen, Ms.Boda es Hollosi is. Te meg csak atkozodsz.

  Mifele peldat ohajtasz nyujtani Hassidik hitednek ?

 • BAR LEV kedves jo-kivanatai HAZAI LAMPA egesz csaladjanak.

  Lev, nem latod be ,hogy pont Adplf Schickelburger szavait es tetteit utanozod.

  O vadolta zsidosagot a vilag minden vetkeiert. Mint ma te vadolod a magyarokat, vagy barkiket, de meg Lampa csaladjat is.

  Ha a Torah nem jelent semmit neked, legalabb emlekeznel a regi magyar mondasra:
  „Aki masnak vermet as, maga eshet bele”.

  De akkor majd kialtanal segitsegert ? Nem ?

  Hivnad Adolfodat segiteni, vagy akinek letet megtagadod ?

 • DUBOIS soraira;

  Igen, Oroszorszag nem csak a vilag legnagyobb teruletu orszaga, de oly oriasi hogy a nagy terulete es tavolsagok teljesen biztonsagaot jelent.

  Soha semi hatalom nem volt kepes meg jelentosen sem fenyegeti sem.

  S ma kitol,felnek?
  Mely nemzet fenyegeto az Oroszt ,a?
  Ukrajna?
  Crimia ?
  Vagy talan a csopp kis Baltic nemzetek ?

  Oroszorszag kozgazdasaga egyenlo Olaszorszageval.
  De az olaszok nem fenyegtnek senkit, s nem fegyverkeznek.

  Mit jelent a Putin mai fegyverkezese az orosz lakossagnak? Amely ketszeresse Olasznak.

  Miert az oriasi fegyverkezesek amikor nincsen semmi veszely?

  Damaskus civil lakossaga nem fenyegeti az Oroszokat !
  Miert a tomegpusztitasaik ottan ?
  Nem csak a „hordo-bombakkal” de ismet hadi gazt alaklamaztak Damaskus lakossai ellen.
  Az on-vedelem lehetne ?

 • LEV allitja hogy a magyarok Babi Yar-nal csaladja 17 tagjat gyilkoltak meg.
  Babi Yar Ukrajnaban, Kiev melett letezik.
  A tomeg-gyilkossagok megtortentek a nemet hadsereg megaszallasa utan.
  De az igen messze van am Ungvartol, Munkacstol, stb.

  A web-en 239,000 web-lapok nyujtjak a teljes es megbizhato adatokat.
  Sztalin NEM tiltotta meg azokanak koztudatra hozasat sem.
  Aki lusta kutatoba menni ,probalja ezt;
  http://www.history.com/…babi-yar-massacre-begins

  Semmi nem volt eltuntetve, sem eldugva,, stb. azt mind B.S.

  A nemzeti szocialista elvtarsai kb. 28 millio emeber-eletet pusztitottak.De a nemzetkozi szocialistak meg 94 milliot.

  Persze az mind megbocsajtahatatlan bunok. De a mai atkozasaik masoknak nem segit, nem valtoztat azon, csupan tovabbi gyuloleteket terjeszt, ami volt az eredeti oka mind a tomeg gyilkossagoknak barkik altal is !!!
  Ugy haborukban mint bekeben.

 • Aki olvassa Bendeguz és Bar_lev ilyen melysegu „szóváltását” és van benne „emberseg” az fel tudja fogni, hogy mit jelent egy rasszista-fasiszta kormanyzat adminisztracioja „orszagvezetese” alatt élni.

  Lathatja hogy mit jelentett akkor, és mit hozhat ujra el.

  Amikor azt irtam valahol, egy videora reagalva (Geyza csatolta) hogy talan még maga Nemeth Szilard is megijedt attol a szellemtol, ami akkor ott, annak a valasztasi gyulesnek nevezett osszejovetelen felszabadult.
  Az a merhetetlen gyulolet, ami egy keves idoben „csipkerozsika almat” alussza, neha egy korszakra „jol palackba van zarva”

  Aztan mindig jonnek valakik, akik ahhoz, hogy hatalomhoz hozzajussanak, es megtartsak azt, felebresztik ezt a merges kigyot, osszetorik a palackot – es a szellem szabadjara kerul.

  Bendeguzban es Bar-lev meg reszesei voltak akkor. Meg ateltek a pusztitasat ennek a szazfeju-hydranak. A maga szornyusegeivel.
  Egyik, masik oldalrol. De mindenki megszenvedte.
  Hat miert kellene nekunk ujra vele elni ezzel a szellemmel?

  Azt irtam fentebb egyik bejegyzesemben, hogy nem szolnék hozza magahoz a cikkhez. Irtam ezt azert mert tudtam hogy milyen szellem van mogotte

  Isten ovjad Magyarorszagot!

 • Dubois
  2018 április 9 4:00 de.

  Koszonom a pontositast.
  Pontosan a nemet tamadas arrol szolt, hogy a „megbizhatatlan jugoszlaviat felszamoljak, es kiszakitottak belole egy „huseges” csatlos (fasiszta rezsimu – usztasak)) Horvathorszagot, Dalmaciat pedig megszalltak az olaszok (Mossulini).
  A magyarok, Horthyék, megkaphattak a bacskat es a baranyai haromszoget. A magyarok itt vittek veghez a verengzeseket.
  Bar inkabb a horvathok tobbsege az, akik a mai napig a magyarok verengzeseire emlekeznek, azokon a reszeken akkoriban a horvathok eltek tobbsegben, nem a szerbek, talan ezert irtam Horvatorszagot.

 • GABRIEL;
  Talan a valasztasi eredmenyek befolyasolja a gondolkodasdat.

  Vegy pihenot mielott firkalgatsz ismet !

 • Gabriel
  ez a yehovista hitterito tortenelem es biblia ujra iro horthy mosdat „bendeguz..stb” NEM elte at a haborut!!!!!-ha ez azt irta neked hogy igen akkor HAZUDOTT!!!–(vagy………..joesetben lehetett az egyik tomeg-gyilkos csendor!!?)-
  ez nem 90-ev feletti oregember mint en!!
  ez csak azt hiszi hogy ez a kor felett mar mindenki hulye is egyben!! hat nem,sokkal jobban elottem van minden ami tortent mint gondolnad!!
  a bacska-banatban -(de somogy es vas megyekben is)- a darutollas pronay kulonitmenyesek vegeztek verengzeseket!! elsosorban volt mkp tagokat de rengeteg zsidot is legyilkolva!!
  mindig amulatba ejt kicsit az igyekezet ahogy akkoriban meg el se tervezett barmok probaljak ujjramagyarazzni tuleloknek mit hol hogyan eltek at!!

 • Bendegúz „”a Damaskus-i útról”” írja, hogy annak civil lakossága mit ártott Oroszországnak ? – hordóbombák, meg stb.

  K ö l t ő i . a . k é r d é s, így egyszerű a válasz:
  és Hanoi, Vientiane, My-Lai, Kabul v. Grenada, és még sok ország polgári lakossága mit ártott az USA-nak ? – láncos-bombák, hordóbombák, napalmbombák, dzsungel-irtó és más vegyszerek, na meg azok a manuális vérengzések, stb…

  Az eredmény éppen az . i n d í t é k o t . illetően: 1 : 1

 • Bendegúz 2:06, mint potenciális áldozatokat emlegeti a szegény, úgymond kis „csöpp balti nemzeteket”.

  (Hát azok ? Éppenséggel tudjuk, mint afféle Hitler általi „tiszeteletbeli germánok”, azok is hogyan is bántak el a teljes(!), addig népes zsidó lakosságuk százezreivel… „De az rég volt… fátylat reá!”)

  *

  Amúgy viszont az se igaz, hogy Oroszország tényleges veszélyforrás lenne a számukra, avagy Lengyelországra nézve. E g y e l ő r e . az is . c s a k . ugyanazon gazdasági megfontolásból fegyverkezik, mint a tőkés világ többi, bármely és nagy horderejű része a maga természetéből fakadóan… A már grandiózus fegyverarzenált fenntartó hatalmaknak mégiscsak elemetáris érdeke fűződik márcsak ezeknek a készleteknek az állami költségvetéseik fegyverkezési tételeik magyarázatához is…

  Nyilvánvaló tehát, hogy gazdasági ereje növekedtével Moszkva is egyre inkább ezen gazdasági rendszerek ésszerűnek látszó módszereit, trükkjeit veszi át és alkalmazza…

  Tehát „nem a tükör görbe” kedves Belzebub69… ))) 😀 (((

  *

  PS:
  A Krímfélsziget majd’ 400 éve Oroszország szerves részeként funál… (A Jaltai Konferencia, Szevasztopol hősies védelme, Ogyessza, stb. fűződnek a létéhez.) Nemrég volt még, hogy Hruscsov „ajándékozta” oda Ukrajnának. Nemcsak gyönyörű üdülői, de fontos, a déli tengerekre kaput nyitó katonai támaszpontjai indokolják az új gazdasági és politikai rendszer ragaszkodását e területhez…
  ÉS mondja kedves Bendegúz, mikor siratja majd gyanitt az „USA védelmét” élvező Panamai korridort ?

 • bar-lev
  2018 április 9
  9:11 de.

  Föltettem egy egyszerű kérdést, tudsz rá válaszolni? A magyarok a 2. v.háborúban két módon köthetők az ukrajnai háborús bűncselekményekhez.

  1. Megszállták/visszafoglalták Kárpátalját katonailag 1939-ben. Innen deportálták a külföldi állampolgárságú zsidókat 1941-ben Kamenyec-Podolszkijba, ami a 2. vh. „első ötszámjegyű” tömeggyilkossága volt. Illetve Magyarország német megszállása után itt is lezajlottak a deportálások a magyar közigazgatás által 1944. májusban.

  2. A magyar hadsereg részt vett a németek oldalán a Szovjetunió megtámadásában 1941-ben. Részben mert villámháborúra számított a politikai vezetés. Részben mert szélsőjobboldali nyomás volt a kormányon. Illetve a szomszédos szlovák, román hadsereg már előttünk belépett a németek oldalán.
  Ezek a csapatok részt vettek Ukrajna területén azokban a háborús bűnökben, amikben a német hadsereg is érintett volt. Hitler a szovjet területet a majdani német élettér részének tekintette, ezért a keleti fronton a német hadsereg más stratégiát alkalmazott, mint a nyugatin.

 • bar-lev
  2018 április 10
  3:22 de.

  „a bacska-banatban -(de somogy es vas megyekben is)- a darutollas pronay kulonitmenyesek vegeztek verengzeseket!!”

  Te már éltél az 1. v.háború idején?

  Prónay az 1919-es Tanácsköztársaság után vett részt a tiszti különítmények soraiban a fehérterrorban a Dunántúlon.

  A Bácska-Bánátban (ma Szerbia) a Feketehalmy-féle katonai vezetés végzett partizánellenes akciót 1941-ben, Jugoszlávia német megszállása után. Ez az akció népirtásba torkollott Újvidéken (Hideg napok).

 • hazai lámpa
  2018 április 10
  7:42 de.

  Feketehalmy eredeti neve Ceydner, ugyanis német eredetű (erdélyi szász családból származott).

  A katonaiskolát Ausztriában végezte, ezért voltak kapcsolatai a német hadvezetésben. Sok ilyen volt a magyar tisztikarban. Az újabb történelmi kutatások azonban kimutatták, hogy nem svábságuk vagy szászságuk befolyásolta a tiszteket.

  Inkább az ún. elveszett nemzedékhez tartoztak, akik végigharcolták az 1. v.háborút. Sok borzalmat láttak, illetve a vesztes háború végén a forradalmak borzolták az idegeiket. Ezért rendpártiak voltak, és antibolsevisták.

 • bar-lev
  2018 április 9
  9:11 de.

  „Horthy mosdatás”.

  Itt szerintem félreértés van, aminek az eltérő zsidó és keresztény kultúrkör lehet az oka.

  A keresztény gondolkodásban az a szokás, hogy mindenkinek olyan mértékkel kell mérni, amivel magunknak mérnénk!
  Pl. ha utazok a buszon, és valaki a lábamra tapos. Nem mindegy, hogy könnyű nyári szandálban, véletlenül lépett a lábamra, mert befékezett a busz. Vagy a 48-as bakancsával direkt, örömmel tiporja a sarkával a lábfejemet.

  A zsidó gondolkodás szerint, ha jól tudom, a vétlen lábralépőt is válogatott átkok között kell elhajtani a jó k. nénikéjébe! Ha bocsánatot is kér, akkor pláne …

 • HAZXAI LAMPA soraira Bar LEVhez.

  Oh come on Lampa.

  Itt nem a vletelen labralepesrol van szo.

  Hanem a tomeges es celzatos kegyetlensegek legmagasabb foku tetteirol.
  Az az a tudatos, celzott tomeg-pusztitasokrol az emberi lenyek sok millioinak a legkegyetlenebb gyilkolasairol, pusztitasairol.

  Bar ki is kovetne azt el, azert nincsen kifogas, sem pardon !

  Persze van sok kerdesek az aprosagokon, de a lenyek a tudatos es celzatos tomeg gyilkossagok elkoveteseirol.
  S abban LEV igen kozel jott a valaosaghoz, hogy az megbocsajthatatlan.

  Mint mozes veste kobe, aki embertarsa eletet olti-ki, Termetoje a sajat eletet keri vissza azert.

  Habar en magam azt is ellenzem, mert ember-oles, az gyilkossag barmi okokbol, celokbol is tortenne. Az MEGBOCSAJTHATATLAN !

  Az en ‘konyvemben ’emberi elet az szent !
  De mindenfele elet specialis, rendkivulli teremtes.

  Vedd peldanak; az allatok, ragadozo-hus-evok NEM pusztitjak sajat fajaikat !
  Tehat nem sulyednek oda mait emberilenyek tesznek !

 • Par megjegyzeset Bar LEV nehany allitasaira.

  Amit NEM vitazas celjabol irom, hanem inkabb Lev iranti aggodalmaim.
  Belatom hogy elteben igen sok szenvedeseken esett mar at.
  Sajnos, amint tunik soraibol, neha dolgokat keverten jelzi.
  Kora es elete jobb emlekeket erdemelhetett volna.
  Gyakran az athatolja az egyen elete es emlekeit.

  Tehat csupan a letezo es publikalt adatok alapjan teszem azt.

  LEV a 4/7,6;40 de irta, a Komenec-Podolskij meszrlasrol;

  „..a voros szinne valt jeget…ott nemet katona egy sem volt jelen..a jegre fektetett padlokon kettessevel granatokkal lettek robbantottak..”

  4/7, 11;16 de. „..41-ben ugyan ott tabori csendoroket vegeztek ki…nemet reszvetel nelkul…volt kek robbantas…fejszevel segitett egy honved…”

  4/8,1;46 de. „..kisgyerekekt a jeg ala lokdosve…”

  A Kamenecz-Podolskij meszarlas, kb.30 ezer zsidok kivegzesei. Az elso Holocaust tomeggyilkossag.
  Magyarorszagra kb.14-18 ezer zsido menekult Nemetorszagbol, Ausztriabol, Csehszlovakiabol, Lengyelorszagbol. Akiket a magyar hatosagok ki-toloncoltak mert nem volt bizonyitasaik a magyar-allapolgarsagaikrol.
  Elobb gyujto-taborokban tartva, majd teherautokon a magyarhataron at toloncoltak oket.

  A terulet Szoviet-Ukrajna volt, nemet katonai megszallas alatt.
  s az elso nemet 320-as Police batallion es az SS Eizestatzgruppen kivegzo osztagok kezebe estek.
  Akik fokent „gep-pisztolyos” sorozat lovesekkel vegeztek ki kb. 30+ ezeret.
  Az 1941 Augusztus 26-28 kozott tortent.
  Tehat nem volt JEG !
  Az ottani folyo neve a Smotrych folyo.
  Az egyik magyar teher-kocsi vezetoje vett fel fenykepeket.

  Az elobbikeben elmlitett „Babi yar”-i verontas a meg Kiev varos meletti (ravine-ban)szakadekba lottek agyon ezreket.
  A nemetek elfoglaltak Kiev-et Szept 19-en. A tomeggyilkossagok Szept 29 en tortent.
  Akkor ott sem volt „Jeg” Fagyott folyo-viz.

  Ugy a K-P es a Babi Yar meszarlas nemet special csapatok altal kovetve.

  Olvastam az alanyon a Wikipedia-tol a Jewish-gen lapjait.
  Sot a magyar allam miniszter-tancsanak jegyzokonyvi kivonatait is. Adja a neveket, datumokat, birosagi iteleteket, kivegzeseiket, stb.

  LEV, ezt joindalatuan irom, ne aggasd magadat a mult kegyetlen emlekeivel. Idos vagy, tobb adatokat osszekavarsz.
  Onmagadat kinozod azzal. Nem erdemes atelned naponta mind azt.

  Menj es csatlakozz barmi kozossegi egylethez, fokent fiatalok koreben legy aktive.
  Ne a multat probald atelni minden napon, toltsd idodet mas boldogabb tettekkel, fokent fiatalok koreben.
  Megerdemled azt a mult remalmaitol elszakadni, s elni a jelenben. Minden perc, minden ora, minden nap amit elhetsz vedd lehetoseget, hagyd a multat a multban !

 • DUBOIS;

  Elfelejtetted Hirosimat, Nagasakit, Hamburgot, Lipziget,Dresadent,stb.stb.
  De azt is hogy mi okozta mind azt.

  Feltetelezned nyiltan, hogy a US gadak haboruba mentek csupan mert a semmiteces untata azokat ?

  Listazd mind ami azt okozta.
  Talan te lefekudtel volna mind a nemzeti csocialista es mind a nemzetkozi szocialistak tomeggyilkossagainak ?

  De azr is elfelejtetted hogy minden tettekert amik embertlen es haditorvenyeny ellenesek voltak ,hivatalos eljarasokban es buntetesekben reszesultek azok a felelos egyenek.

  NE mezdj haborukat, meg tomeg-gyikossagokat, tomeg pusztitasokat, es kegyetlensegeket, s akkor nem lessz kovetkezmenyei.

  Mi a fene fenyegeti Putint, Moszjvat, stb. ma ?
  Aki nem szolgaloja azt merenyletek semmisitik meg.
  Miert gyilkolja Assad a sajat hazaja nepet mar 7 eve ?
  Az tomeggyilkossag. Lattad mar mi allapotokban vannak Szyria varossai ?
  Kozel egy millio halott. 10-12 millio otthontalan.

  Lasd a gerendat a sajat szemdben, mielott keresned a szalkat a masokeban !

 • Bendeguz szerint Amerikának
  (Meg Angliának, Oroszországnak, Kanadának, Ausztráliának, _New Zeealandnak )
  rábeszéléses módszerrel kellett volna meggyőzni a mindenre elszánt megveszekedett hitleri nácikat és a gőgős japán szamuráj-fasisztákat hogy legyenek már belátással az általuk elfoglalt fél Glóbuszra és vonuljanak szépen vissza.

  Ekkora egy idiótát…

 • Ez a szaros kis Bendeguz-gyerek bármikor odadobná az egész Nyugati Életformát a keleti despotáknak.
  Csakhogy neki legyen igaza.

  Hazaáruló disznó vagy öreg.

 • Bendegúz 2:06/ Dubois 4:58

  Az egyenlet levezetése és összefoglalása szöveges példával:

  A Bashar al Assad-nak nyújtott katonai segitség semmivel sem rosszabb, mint – mondjuk például – az 1973-ban Augusto Pinocetnek adott komplex, katonai-gazdasági, de főleg politikai (CIA) segítség egy demokratikusan megválasztott kormány megsemmisítésére sőt. Most, az orosz légierő végsősoron az ISIS, ill. a legradikálisabb iszlám fundamentalizmus hadállásait bombázta…

  *

  Szumma:

  A . h á b o r ú . s vele a bombázások szörnyű sajátossága, hogy az azt bevető fél soha nem jelentheti be előre – nem telefonálhat oda az ártatlan polgári lakosságnak – hogy most fogunk bombázni, legyen szó az orosz-vagy az amerikai
  . i m p e r i a l i z m u s r ó l – ma már . ez is . m i n d e g y … 🙁

  .

 • Bende uram!

  „Minden külön értesítés helyett,
  Tőke és Fasizmus jegyesek.”
  [József Attila]

  Ne csavarja ki a szavaim értelmét!!!

  Háború és háború között lényeges különbség van. Vannak támadó és vannak honvédő háborúk.

  A támadó háborúk – bár ezt egyesek már több mint 100 éve előszeretettel gyakorolják – legmodernebb válfaja az imperialista területszerző, avagy/de legalábbis a gazdasági fennhatóság megszerzésére irányuló fegyveres agresszió kiterjesztése. Ennek mozgató rugója nem más, mint az egyes gazdasági, főleg tulajdonosi érdekkörök államra gyakorolt közvetett, de tartós nyomása. Ez akkor ölt veszélyes formát, amikor többek közt a politikai indok az állami arzenál elavulása, a fölöslegessé vált fegyver-anyag készletek*, ill az elavulás megelőzésére mesterségesen kiprovokált, azok szükségszerű „”elsütögetése””. Mindezek indoklását, ezen lépések hangulati hátterét és talaját a politikai struktúra, a felépítmény résztvevői biztosítják úgymond demokratikus eszközökkel és körülmények között.

  Jól tudja, hogy nem, de mégis – ezért én hadd ne minősítsem magát – amikor azt hazudja, hogy én a nácik mellett ágálok, ami az én esetemben már eleve egy nevetséges állítás.

  Na de, szóval maradjunk Anglia, az USA és a SzU. náci ellenes szövetségénél. E mindenképp pozitív, nemzetközi koalició harca bár a glóbusz teljes felületén bonyolódott végsősoron . h o n v é d ő . háborúként aposztrofálható, hisz a náci fenevad és szövetségesei (benne Magyarország is) támadó háborúja őket magukat, de más kisebb népeket is már a létükben fenyegették, ill. polgárait már halomra gyilkolták azért, hogy úgymond’ majd hamarosan „az egész világ német lehessen”…

  Az már egy más lapra tartozik, hogy a szövetség két nyugati tagja – kihasználva a II.Vháború. egyfajta gazdasági lendületét fontosnak találta, hogy az akkor, a háborús kényszerfegyverkezés szülte prosperitás csak úgy, folytatás nélkül ne záruljon le, és hogy a háborús veszteségeiket (mellesleg az USA gazdaságilag pozitív mérleggel zárta), valami új prosperitással* pótolják, s hogy a náci veszély tényleges elmúltát egy új ellenség kreálásával pótolandó, az addigi antifasiszta szövetségesüket kiáltották ki patás-ördögnek, hogy immár békében (is) kiaknázhassák a fegyverkezésben rejlő gigantikus tőkés potenciált. E trükk véghezviteléhez az USA-beli Fultonban világgá kiáltották a vasfüggöny, ill. hidegháborús doktrinájukat, amelyet Roosevelt elnök már nem ért meg, melyhez viszont Turumann és Churchill egymásban igen jó partnerre talált… A „találmány” bevált, 40 éven keresztül, fogjuk rá, egy puskadörrenés nélkül (legalábbis közvetlenül nem), nyugaton folytatódhatott a korszerűbbnél korszerűbb fegyverek burjánzása és virágzott ki a számokban már kimondhatatlan „billiomos” fegyverüzlet folyam. Világos, hogy a nácizmus leverésében döntő szerepet vállalt SzU-nak mint államnak és rendszernek ez a folyamatos készenlét egyenest a vesztét jelentette, mely „végeredmény” alapvetően nem állt távol a hidegháború klasszikusai eredeti tervétől(USA GB). Amikor ez végül mégis bekövetkezett ők maguk estek csalódásba legalábbis már a legértékesebb, a legtöbb és legnagyobb profitot hozó globális fegyverzetek fejlesztésének okafogyottá válása miatt is a költségvetés szempontjából.

  A mai támadó háborúkra jellemző, hogy főleg és elsősorban a gazdasági és politikai befolyás megcélzását szolgáló „helyi”, konfliktusok, de kisebb, bár néhány helyen tartósabb állapotokat gerjesztenek, melyek viszont már jóval kisebb gazdasági lehetőségekkel kecsegtetik a fegyverek és fegyverrendszerekben érdekelt ipari kivitelezőket, mint amekkorát Hidegháború szerencselovagjai anno azon kaszálhattak… Főleg ezek érdekeit szolgálja a Putyin körül kevert különféle hisztérikus kirohanások, amelyek az újorosz kapitalizmusnak már nem nézik ugyanazokat az imperialista törekvéseit, amit a maguk politikusaitól még egyenesen elvártak. 😀

  *

  Ui:
  Ne dühöngjön „kedves” Bende! Csak érzelemmentesen(!) érveljen.

  *

  * Harminc évvel a Nagyháború után az USA Vietnamban tonnában és robbanóerőben is százezerszám használt fel a II.világháborús lőszereket és légibombákat.

 • Dubois:
  Hadd a fenébe,
  Ez a kis görcs handabandabende nem ér annyit
  hogy az ember miatta koptassa az ujjait ennyit

 • Handabende egyszerre csak lánglelkű internacionalista lett.

  Mert per-pillanat úgy hozta a helyzet hogy azzal tud jobban mocskolódni.

  Ha majd a Mein Kampf-ban lévő valamelyik idézet passzol a mondókájához, akkor azt fogja mantrázni.

  A gonosz kis görcs.

 • bendeguz…stb te alnok fereg!!
  a BUG nem kameniec podolsk-nal folyik!! ennyit illettt volna tudbnod mielott pofazol!!
  SEHOL nem irtam azt hogy a lekrobbantas ott lett volna podolsk vagy yaar-nall!!

  kiforgatod a szavaimat es lehazugiozol engem!!
  most MEGMUTATTAD igazzi enedet te tetves tortenelem ujrairo mocsok!!!
  hiaba mosdatnad apad,nagyapas szeennyes lelket,es torolned elm buneiket……..az attol meg ugy van ahogy en mondom!!
  EN ATELTEM AZT OTT ELOBEN!!! te nem!! ugyyhogy ezutan neked ez ugyyben KUSS!!!
  nem turom hogy gyalazd a legyilkoltak emleket te szemetlada yehoviste niemand goy!!

 • hazai lampa
  te senkihazi tetu!!
  remelem a kolkeid es a szuleig ugy vegzik mint az enyemek!!!

 • Rodeo36-11
  2018 április 4
  11:11 du.

  Miaz hogy a gyarmatok ” elfogytak ??!
  Miféle hülyeség ez már ?
  Kell gyártani !

  Elvégre fogyaszói társadalomban élünk vagy mi a szösz !

  Azok az idők már nem járják amiről még Mark Twain írt anno:
  „Vegyenek termőföldet. Már nem gyártják !”

 • Bendeguz79
  2018 április 10
  2:07 du.

  Kommentemnek ezt a címet adtam „Horthy mosdatás”.

  Tehát én nem írhatom le, hogy pl. a deportálásban a Belügyminisztérium államtitkárai aktívan részt vettek, pl. Endre László, Baky László. Horthy ezidő alatt passzívan viselkedett, tehát nem támogatta az eseményt, de akadályokat sem támasztott.
  Azt se írhatom le büntetlenül, hogy a német megszállás előtt (1944. márc.) Horthy nem járult hozzá a deportáláshoz, mikor erre volt német és belföldi igény?

  Mi értelme van jót cselekedni, vagy legalább passzív maradni, ha utólag ezért ugyanúgy sárral dobálják az illetőt? Nem kell neki babérkoszorút adni a sunnyogásért, nem ezt írtam.

  Egyébként embermentőkről volna leghelyesebb írni, de hát ilyen önfeláldozó szintre csak kevesen képesek eljutni.

 • bar-lev
  2018 április 11
  8:12 de.

  Ne aggódj, a magyarok többször voltak áldozatai spontán népirtásnak.

  Pl. az minek nevezhető, hogy az elmúlt harminc évben drasztikusan csökkent a születésszám és több, mint félmillióan külföldre távoztak?

 • DUBOIS;

  Allaende regimet az elelmiszerhianyok Chiliben ami dontotte meg.
  Az ehes lakossag az utcakra ment tunyetve vegett vetet Allende marxista modszereinek.

  Igen ,valakinek anyagi segitseget volt szukseges adni hogy a lakossag ne ehezzen tovabb.

  A US anyagi es katonai beavatkozasa nelkul ma maguk Hitler utadat szalutalnatok.
  Az amiert sirtok. Hm???

  Ki a fene tamadta meg Eszak Koreat, vagy Eszak Viet Namot. Stb.
  S ki a fene fenyegeti ma is atom tamadassal Eszak Koreat?

  Nem a ronda malac-pofaju ficki fenyegette Japant, Del Koreat, Guamot, US-t atom tamadassal mostan is ?

  Melyik Korea a katonai laktanya ?
  Melyik Korea az allandoan aggressive ma is, amely elrabolt Japan polgarokat, alagutakat hasznal Del elleni beszivargasokra, tuzersegi tuzzel tamadta deli lakosokat, deli halaszokat tamadt es elrabolt????
  Ki az agresszor ?

  Szyriaban az oroszok EGYSZER SEM TAMADTAK ISIS-t !!!!

  Assad csupan TERRORISTA-nak jelzi a felkelo polgari lakossagat Damaszkuszban.
  Az bekes tuntetessel kezdodott tobb mint het (7) eve.
  Az hivatalos nemzeti felvonulas volt Damaskusban, filmesett.
  A tomeg szabdsagot es demokraciat kezdett kovetelni.
  Asszad hadai a tomegekre lottek. Az kezdte a harcokat.
  Ugy mint Pesten 56-ban is.

  Meg Hitler sem bombazta Berlin civil lakossagat „hordo-bombakkal”.
  Meg Hkruscsov sem bombazta Budapestet 56-ban.
  Assad es Putin naponta bombazza Damaskust es minden Szyriai varosokat.
  A US es Angol legierok is a haboruban csupan a nemet ellenseget bombaztak. Nem sajat lakossaikat soha ,senki mas csak a te Assadod.

  Te is verszomjas vagy mint Assadod !

 • HAZAI LAMPA;

  Minden tortenelmi adatok talalhatok igen konnyen a weben.

  De Ukrajnaban a folyok sem tavak vize nem fagott jegge Agusztusban ! Az nem csak valotlan hanem lehetetlen.

  Voltak tobben akik erdemelnenek elismerest hosteteikert.
  De amikor a tomeg az atkozasokra van fel-lazitva, azok a hostettek nem ernek napvilagot.

  Senki nem irt megjegyzeset Raul Wallenbergrol. Ezreket mentett meg, eletet reszkirozta es adta azert.

  Ma ia csak a gyulolkozesek ,uszitasok mennek teljes erovel.
  Mi mas lehetne mind annak a gyumolcse majd ?

 • Gabriel.
  Eloszor is konnyu itelkezni a multat felejteni. Nem vagyok Fidesz parti, de meg mindig nekik drukkolok, csupan azert , mert eltem sok evet magayar balos kormany alatt. en is ma a Fideszt valasztanam a ket rossz kozul.

 • MA VAN A ‘YOM H’SHOAH ITT IZRAELBEN!!
  A TV -(ARUTZ 10)- ELOBEN KOZVETITI! EDDIG REUVEN RIVLIN ALLAMELNOK BESZELT, MOST EPPEN NETANYAHU MOND UNNEPI BESZEDET!!
  EMLEKEZZUNK MELTOSAGGAL! SIRATJUK AZOKAT AKIKET LEGYILKOLTAK A BARBAR NACIK ES CSATLOSAIK!!

 • Gabriel.
  Eloszor is konnyu itelkezni a multat felejteni. Nemm vag\ok Fidesz parti, de meg mindig rnekiek drukkolok, csupan azert , mert eltem so ;evet magayar balos kormany alatt. :n is ma a Fideszt valasztanam a ket rossz kozul.

 • hazai lámpa
  2018 április 11
  9:41 de.

  Háppersze.
  Írcsák a magyartot.

  De a harminc év azé tulzás.
  Orbánék elől menekül aki teheti.
  Éhenhalni még az égen aranyló narancs alatt sem jó.

 • barlev, igen, emlekzzunk! Az artatlan ‘aldozatokra, akiket mrggyilkolt az orult ideologia! Hiszsn, senki sem tehet arrol, hova szuletik.

 • Es emlekezzunk azokra, akiket meggyilkolt az a ideolgiai orulet, a36O magyar forradalmarra, a forradalom elestteire, es mindazon egyetemistakra, akik hosi halalt haltak a forradalom alatt 1956-57 ben!

 • Figyelő
  2018 április 11 1:11 du.

  Figyelo.

  Nem itelkezesrol van szo.
  Nem szabad osszekevereni – itelkezest a megitelessel, vagyis minositessel.
  Es meg kevesbé a szemelyrol valo itelkezest, es a kozszereples minositeserol.

  Engem soha nem erdekelt eddig sem Orban maganelete, meg akkor is egy legyintessel inteztuk el, amgunk is fiatalok leven – amikor a koleszos orgiaikrol, anno tudomasunk volt.
  Nem volt a mi vilagunk, bar mi sem voltunk buval b@aszott fiatalok, de mikor egyre inkabb odaszoktak a Pipába, onnettol kezdve azt is inkabb elkerultuk.

  Ennyivel tobbet nem is akartam soha, es nem is akarok a maganeletevel foglalkozni, sem az ovevel sem maséval.
  Itelkezni?
  Nem az en dolgom.

  Viszont a kozugyek, attol kozugyek, hogy a Tied, kedves Figyelo es az enyemek is, nemcsak az o ugyeik.

  Ebben mar en is erdekelt vagyok, ugyanannyira, mint barki mas – ha nem csalodom.

  A baloldalrol vagy a jobboldalrol beszelni, szerintem ugyanolyan marhasag.

  Mert mivel volt jobb barmelyik kommunista diktatura, mint barmelyik fasiszta?

  Kezdhetjuk a parizsi kommunnel az élen, amikor meg holt volt Marx?

  De mehetnenk akar regebbi idokbe is, csak valahogy a tortenelem-iras nem beszel ilyen ertelemben egyes kozepkori, vagy okori rezsimekrol – de bizony azok kozott is jol megkulonboztethetoen leteztek diktatorikusak is, es konszolidaltak, vagy akar demokratikusak.

  Ha jol tudom Svedorszagban, Finnorszagban, Hollandiaban, Belgiumban, Daniaban es meg sorolhatnam ma is balos kormanyok vannak, a szo mai hasznalataban.

  Hát, biztos nagyon rossz lehet azokban az orszagokban elni. Biztos ezert „menekul” ide a magyarhonba Geert Wilders belga szelsojobbos fovezer is. Itt jobban erzi magat, mint a „balos” belgak kozott. Itt a punkosdi kereszteny egyhaz kiadoja adja ki a konyvet, es diszvendeg az „istentiszteleten”

  Fel kellene mar egyszer merned, hogy az a rendszer, ami az otvenes evekben volt, az diktatura volt. A Horthy rendszer is azt megeleozoen.
  Mindegy hogy jobbrol, vagy balrol hazudja magarol, es hogy a nep neveben terrorizal, tomeggyilkol.

  A provokacio pedig provakacio!
  Nem ismerted a szituaciot 2006-ban, belekeveredtel egy olyan helyzetbe, amikorra a hatalomra ehes elemek – amik ma sajnos pont a kormanyzat szerves reszeit kepezik, felbujtattak szelsosegeses elemeket, hogy zavargasokat keltsenek.
  Ilyenek mindig, minden tarsadalomban vannak – akik barmikor, barmilyen ugyert szivesen, elvezettel balheznak.

  En sohase allitottam, hogy Gyurcsany egy allamferfi lett volna, vagy lehetne. Az az ember alkalmatlan egy allam vezetesere.
  Hogy elotte es utana is hasonloan lakalmatlan szemelyek toltottek be ezt a posztot?
  Igen, de errol nem ok tehetnek, hanem azok akik megvalasztjak oket.

  Csak azt szeretnem ha megertened vegre, hogy a diktatura es demokracia az a tarsadalom mukodesenek a formaja,

  A jobboldalisag es baloldalisag pedig jo esetben valoban takar bizonyos ideologia ertekrendet, legalabbis azoknak a prioritasait,
  DE SAJNOS A LEGTOBB ESETBEN CSAK EGY MATRICA, EGY ÁLCA, a pontokert – vagyis a voksokert indulok versengeseben.

  Ugyhogy DIKTATURA LEHET AKAR JOBBOS AKAR BALOS PARTOK ALTAL, MINTAHOGY DEMOKRACIA IS!

 • Koszonom, hosszu fejtegetesed.
  Azt hiszem a korunk kicsit mas.en eltem Horthy korban es eltem azutan is Maggagyarorszagon.
  Eloszor is, ahogy ma lefesti Horthyt a mai tortenelem, nem egeszen igaz.
  A jobb es baloldalt , nem en talaltam ki, azzt hiszem ez a megiteles, mar a francia forradalom ota terjedt el. A helyzet az, hhogy a nacizmusban meg gyerek voltam, de a csaladom is megszenvedte. Az oroszmegszallas ezutan tobb mint 4O evig tartott. Azt viszont en szenvedtem meg , mert lecsuktak es egy evig bortonben voltam, Mindket uralom szornyu volt ! majdnem mindenkinek.Jo Volt annak, aki hasznot huzott maganak valamelyikbol.Magamreszerol nem szeretem a baloldli politikat sem otthon, sem itt , ahol elek. Lehet, hogy Orbannak sok hibaja vanm pl. az, hogy kisse fejebe szallt a dicsoseg, de megis jobb mint Gyurcsany, akinek uralmat sajnos sajat boromon tapasztaltam, 2OO6 ban, mikor hazamentem, Magyaroknak nincs nagy valsztauk kormany vezetonek, az biztos.

 • Ja, es nem Pipcs volt a bar neva[ amirol irt? Mert a Pipacsba en is jartam, az Aranykez utcaban volt.

 • Bende 69!

  Ne dühöngjön, ne fortyogjon …! És ne beszéljen mellé!
  ÉS még MEGKÉREM, NE TEGEZZEN !!!

  Nem Assadról beszélek! Hanem olyan csatlós rendszerekről, amelyek lényegükben „alleseins”, ill gazdasági jellegük szinte azonos, vagyis „az egyik kutya, a másik eb”. Erről van itt szó. 😀

  Máskülönben! Aztat károgja felém uraságod, hogy az Allende rezsimet élelmiszerhiányok jellemezték… Ehhez azt is
  hozzátenném még, hogy sőt, mégpénzügyi és ipari csőd is fenyegetett, hiszen az a választott kormány még alig jutott a . l e g i t i m . hatalomhoz, ideje nem volt rá „tönkretenni a gazdaságot” amikor az USA cégeken (pl ITT és bankok) keresztül pénzelt jobboldali szakszervezetek szinte azonnal és onnan kezdve permanens állandősággal sztrájkokkal bénították az emberek mindennapi életét és természetesen az egész gazdasági életet…
  [Érdekes, ugyanazt művelték, amit itt nálunk a Gyurcsány-kormány idején az itteni jobbszélső szakszervezetek és a traktortulajdonos „gazdák” szövetsége, vsz. Chilei mintára.] Szóval a chilei békés forradalmat követően azonnal sztrájkoltak a pékek (kenyér), sztrájkoltak a rézbányák (a legfőbb exportcikk)…stb kulcságazatok… Egyszóval a CIA úgy dolgozta meg a „közvéleményt” a maga évtizedeken át kiépített gazdasági háttér kulcspozicióin keresztül, hogy végül is még >a többtízezer ember< eltüntetése (a stadionbörtönök szerepe! mellett), valamint a La Moneda köztársasági-elnöki Palota látványos lebombázása ellenére is – mint egy meccs után – majd föllélegezzenek, hogy úgymond, végre helyreállt a rend. Mely "rend" végeredményében éppen csakis a hitleri III.Birodalom rendjéhez volt hasonlítható…
  Ennek az áldemokratikus, valójában neokolonialista háttér hatalomnak persze nem voltak skrupulusai a még Angliában is(!) persona non grata-nak számító Pinochet* tábornok és rezsimje ellen, hiszen az, a véres puccsával egy az egyben, utóbb már leplezetlenül is nyíltan, egy álcázott . a m e r i k a i . g y a r m a t . cégeinek igazi chilei – azaz nemzeti – tulajdonba adását akadályozta meg. Az eltünt tízezrek után pedig, megöregedett hozzátartozóik még ma is "sírva tallóznak" az Atacama sivatag dűnéi között…

  *

  A persona non grata; Pinocet tábornok az USA lieblingje, anno még gyilkos lendületében véletlenül több brit és spanyol állampolgárt is "végleg" hóhérai kezére juttatott. Hiába ez ilyenkor így megyen… Viszont, ezért 1998-ban, amikor még élt az aggastyánkort megélt tömeggyilkos, a saját különgépéről a Heatrow-i reptéren kért bebocsájtást, hogy reumáját Bath gyógyvizeiben kúrálhassa… Előbb a gépét félreállították, végül, joggal, mint közönséges bűnözőt őrizetbe vették, amit aztán háziőrizetre redukáltak stb.- Az USA-nak ez a szégyenletes lieblingje ágyban, és párnák közt dögölhetett meg…

  .

 • a fentebb leirtaknal en 1941 NOVEMBER-erol irtam a BUG partjan!!
  errre jon ket nyuves agyalagyult fereg es megkiserli kiforgatni!! persze attol semmi se valtozik az igazsag igazsag marad barmennyire is szeretnek a magyarok megnemtortent-te tennni,ujrairni,lehazudozni,kiforghatni!!!
  ez attol marad a leg szegyenteljesebb leg gyalazatossabb folt a magyarok lelken!!!
  a magyarok kepesek voltak meg arrra is hogy belegyezzenek abba hogy nemet gazzdaik oket 2-od rendu nepnek titulaljak))
  -( a naci fajelmelet szerint,;-
  1,; HERRRENVOLKE = ur nep-(kulturat alkoto)- csakis a nemetek ok maguk!!
  2,; HERDENVOLKE = csordanepek,-(kulturat hordozok)- a csatlosaik,igy a magyarok is!!
  3,;- UNTERMENSCHEN = nem emberek, igy a zsidok -(kulturat rombolok)-!! )-
  es hat koztudott hogy horthy azert egyezettt bele a 2-odik oxxztalyu nepppe besorolasba hogy ok maguk -(a magyarok)- minosithesssek a sajat zsidoikkat kulturarombolo neppe!!
  kar mosdatni ezt most itt, mert ez koztudott volt mar 41-ben!!!!
  ——————————————————————————————
  a nemet gazdaik ugy tekintettek a magyarokra mint nepre mint utalatos fergekre!!
  kituno pelda erre az usa altal kolcsonadott tanu a szalasi perben Wesenmayer kovet vallomasa!!-(es mivel kolcsonadott tanukent hallgattak ki semmi erdekle nem volt mast vallani)-
  wesenmayer tanu,;-„mi akik leigaztuk egesz europat sehol es soha olyan aljas es gerinctelennnepseggel nem talaltuk szembe magunkat mint a magyarok!! a gestapo tobb besugolevelet kapott a megszallas elso egy honapjaban mùint barhol masutt 3 honap alatt….’-
  hat ezek voltak a magyarok!!!
  ez letagadhatatlan teny!! ezt hoznak visszza most a revizionistak!!

 • kiderul itt hogy ez a hazai lampa fedonevu itten szinten egy „pince-naci”-(kryptonaci)- es jonne fel a napra a szennyes buzlo metlyezett naci mocsarbol………….mert most gyozott a fuhrer jelolt orbnan ,most aztan lehet………..barmit!!

 • bendeguz…stb-rol meg kiderult hogy yehovista hitterito!!
  egy nyomorult senki nepseg akik meg a vallasukat is ugy lopkodtak ossze a zsidoktol es a keresztenyektol!!!!!
  ez egy szekta tag!! ennyi!!
  ——————————————————————————————
  a charlie” nevu operettnyilas meg a miep-es partiskolan eltanulta a csurka-tol hogyan kell uri modon zsidozni!!

 • DUBOIS;

  Mind az csupan BS !
  Allende a sajat magat pusztitotta a Marxista gazdasagi kudarcai altal.
  Mind az tortent vilagszerte. Miert jett elelmiszer jegyre 1952-ben ?
  Mert Rakosi kozgazdasag bedoglott, tonkre tette azt.
  De meg a nagy szoviet uniodban is ehinsaget okozott.
  Milliok halta ehen ugy a 20s,30s es 40-es evekben.
  Miert aldozott fel sztalin 3 millio katonajit a naciknak,csupan mert nem tudta etteni,amig a US Libery Shippek nem kezdtek a szallitasokat 1941 Augustsaban.

  Hasonloan a szocialista kozgazdasag csodbe jutott manapsag Venezuellaban, Cubaban, Eszak Koreaban.
  Viet Namban jobb a helyzet mert szabad kozgazdasagot fogadtal el.

  Az valaosagok, nem hulye propagandak !!!

  Nyeld le a sajat gyuloleteidet, csak meg ne fulj azon .

 • LAV;

  Tisztan, NEM erdemelsz valaszt, sem szimpatiat !

  De ismet bizonyitottad hlye hazugsagaidat, mikor irod;
  „…en 1941 NOVEMBER-erol irtam…”

  A Koneneci tomeg meszarlas 1941 Augusztus 26-28 an tortent.

  A Babi Yar-i meszarlas meg 1941 Szeptember 29-en.

  A tomeg-meszarlasok tortentek sajnos, de te valotlansagokat irtal !
  Nem hiszem hogy zsido hitu lennel,sem.
  Isten-tagado es a Nevet atkozo vagy !!!

 • bendeguz
  te szellemùi toprongy
  mit nem ertesz abbbol te nyomorult hogy az ami a bug-nal zajlott le es a tobbi eset az ket teljesen kulonallo dolog!!!!
  kamenec podolsk-ban a naci einsatzgruppe/a vegezte a tomeg gyilokolast dr arthur nebe vezeetesevel)
  baij yaar-ban az einsatzguppe/d gyilkolt ott ohlendorf vezetesevel!)
  sem kamenec podolsk sem babij yaar NEM A BUG menten, van!! a bugnal tortentekhez semmi koze)))
  a bug-nal novemberben a magyar taboricsendor keret gyilkolt!!
  ez van tetszik vagy sem!!!

 • de a magyar taboricsendor keret tagjai ugynugy gyilkoltak kameniec melmlettt is csak ok a rajuk bizott musz-osokat oldostek le!!
  a nemetek neztek csak!!

 • bendeguz,,,stb
  nekem te ne pofazz istenrol!!
  az a te pofadbol istengyalazas!!
  remelem ugy vegzi a csaladod mint azz enyem miattatok te senkihazi

 • Ma volt a Halocaust megemlekezesek napja.
  Az u.n. Yom ha Shoya. Az aldozatok emlekezesei.
  Auswitzban tobb mint 10 ezer latogato vett reszt a megemlekezen.
  A politikusok kihasznaljak a lehetoseget beszedeiket tartani.

  Israelban jelentosebben van, amikor minen szirenak jelzik, minden forgalom, minden tettek, muveletek megalnak es amindeki tiszteletet adja az aldozatok emlekere.

  Sajnos az emberiseg termeszetei hogy embertarsaik elete igen jelentektelen erteketet jelent.
  Sot semmi mas ragadozo lenyek NEM pusztitjak sajat fajaikat, csupan az emberi leny amely kifossza, kihasznlaja es pusztitja embertarsait celzatosan tomegesen pusztitva, gyilkoljak egymast.

  S az meberiseg tomegpusztitasai megy valahol a foldon allandoan. Jelenleg Szyriaban,mint annak idejen Auswitzban.
  Sot ma is gazokat alkalmazva tortent ottan.

  Mennyivel szebb es boldogabb lehetne az elet a Foldon a gyarlo es kegyetlen emberiseg nelkul.

  A termeszet rendkivul gyonyoru, csupan az emberi lenyek pusztiatanak mindent.

  Buszkek lehenenk arra. Hm?
  Talan vannak akik igazan buszkek is am.

 • bar-lev
  2018 április 12
  7:59 de.

  A 2 vháború közt a 8 milliós Magyarországon 500 ezres német kisebbség volt. Ők biztos nem féltek a német uralomtól.

  Hitler azért is tartotta német élettérnek Kelet-Európát, mert oda évszázadokon keresztül német kivándorlás volt. A magyar közigazgatásban és hadseregben sok népi német származású volt, ők se féltek nyilván. (A 2. v.háború után sok itteni németet ezért telepítettek haza a győztes nagyhatalmak, pedig van, akinek évszázadokkal előtte vándorolt ki a családja).

  De a német fennhatóságot nem ezért fogadta el Horthy és a politikai vezetés, hanem mert a régióban az 1930-as években minden ország a németektől függött! A német vásárolta föl a kelet-európai gabonát. A világháború első éveiben mindenki biztos volt a német győzelemben, mégha nem is örült neki.

 • hazailampa
  ezt is rosszul tudod!!!
  Horthy megtiltotta korlevelben Franz Anton Basch-nak -(deutsch der ungarn in volksbund)-
  vezetonek hogy toborozzon katonakat a nemet waffen ss-be!!
  persze ennek ellenere volt toborzas!!!
  ugyanigy 1932(!!!!!) ben betiltatta a Dr Boszormenyi Geza ujsagiro vezette ,;- MAGYAR NEMZETISZOCIALISTA PART-ot, aminek mar akkor horogkereszt jelvenye volt!!!
  megegyszer ismetlem 1932-ben!!
  vagyis egy evvel hitler 1033-ass hatalomra jutasa elott!!
  figyelokem kar elkezdened ezt!! en tudom jobban ezt az idoszakot nem te!!

 • bendeguz…stb!!
  meg azt az egy szot se volt erod tisztessegesen leirni,?? muszalmy volt a „shoya” ??? te goreny!!
  YOM h’SHOAH!!!
  erted te gyoker!!
  az egesz alnok yehovistya omlengesed ittt orffacsaroan buzlik a mi szerettteink gyasz napjarol!!
  neked hjozzank hozzajuk SEMMI KOZOD!! ugyhhogy KUSSOLJ el!!!
  a te pofadbol az alnokk „sajnalkozas” egy gyalazat es az aldoezatok nyilt megbecstelenitese!! apukam,anyukam,;nagyszuleimm,kistesstverkeim,novereim,batyam, emleket ne mereszeld besarozni te nyomorul tetu!!!

 • hazailampa
  tipikus jobbikor retorika!! te gyoker!!
  ezt irtad,;- ‘a 8miilios magyar nnemzetben jo 500 ezer nepi nemet elt! ok nem feltek a nemetektol…”
  de feltek!!! mar csak azert is mert a nepi nemeteknek jo 21%-uk izraelita felekezetu volt!!
  de ott van az a maradek 7,5 millionyi nem nepi nemet egyszeru mezeei magyar is!!!!!!
  ok feltek szinten!!!!
  tudom neked csak az az 500 ezernyi svab a mervado szam neked ok a tobbseg hisz „ubermensch”-ek!!!
  a tobbi 7,5 millio smafu neked es a tobbi unyilas feregnek mint te magad te kis pince-naci!!

 • Bende 6:15 monggya:

  „…Csupán az emberi lények pusztítanak mindent…”
  „Talán vannak, akik . b ü s z k é k . is arra.”

  No’igen, jómagam is, mint maga szerint: „egy vérszomjas asszadista” így látom, kedves Bende..!

  Például, azok akik a személyes szabadságukra hivatkozva oly . b ü s z k é k . arra, hogy országukban a magánkezekben tartott „önvédelmi” fegyverek száma meghaladja a lakosságuk számának a többszörösét. És valóban, egy év alatt minden negyedévre esik 1-1 olyan tömeggyilkosság, melynek során ez alatt ártatlan emberek, legtöbbször ártatlan iskolások és óvodás gyerekek sokasága esik áldozatul ennek az úgymond’ s z a b a d s á g n a k… Szabad az ölés, de szabad a védekezés is, az a kérdés, ki lő előbb… 😀

  Ennek az évi – ha jól tudom – h á r o m e z e r . áldozatot is meghaladó mortalitásnak a gyökere az ún. fegyver lobby, ill. a „szabad” fegyvertartás mellett ágáló amerikaiak szövetsége (a pontos nevét nem tudom), stb, akik nem átallanak eme rémes számú . á r t a t l a n . á l d o z a t . ellenére is akár az amerikai alkotmányra hivatkozni. Az effajta álliberalizmus forrása nyilvánvalóan nem a szabadságszertet, hanaem egyértelműen a tőkés üzleti világ, ahol néhány emberélet kedvéért csak nem fognak feláldozni dollár-milliárdokat… Hiszen akár a hadgyakorlatokon is bizonyos . k á l ó . belekalkultatik a máskülönben ésszerű gyakorlatozásba rutin szerzésbe…

  Ez a fegyverlobby, már bocs’, de a pofátlanság mezején immár odáig ment el, hogy e szabados fegyvertartás, illetve ennek folyománya, az iskolai mészárlások visszaszorítására már a tanárok hivatalos felfegyverzését javasolja államilag bevezetni… Tehát ha egy falu környékén elszaporodnak mondjuk a farkasok, oda telepítsünk még több farkast, majd azok elpusztítják a többi fenevadat… Nemmondom bölcs javaslat a magánfegyverek csökkentésére…

  Na, márcsak egy hiányzik, hogy az emberi szabadság kiterjesztése érdekében az egyre inkább a kapitalista racionalitást követő Oroszország is a szabad fegyvertartást proponálja…

  Ők, még egyelőre nem tartanak ott.., de ami késik nem múlik.

  .

 • bar-lev 11:45

  VISSZACSATOLÁS

  MUSZ-osok – mint tanúk – mesélték, hogy még 1944. nyarán történt, hogy egy őket szállító komplett Magyar Állami vasúti szerelvény vesztegelt a hatvani vasútállomáson, amikor valahonnan befutott oda melléjük még egy ugyancsak MÁV-vonatnyi rakomány „zsidó-transzport” is… Az utóbbit felügyelő csendőrök tárgyalásba kezdtek a MUSZ vonaton szolgálatos „bajtársaikkal” és a „kerettel” panaszolva, hogy ez a zsidó-szállítmány most sajnos túl kicsire sikeredett és kellene hozzá még egy párszáz fogoly, hogy kilegyen az Auschwitzban, a rámpán elvárt létszám… Ezek a jómagyarok addig-addig tanakodtak, dugták össze bölcs kakastollas fejeiket, mígnem csakúgy kollegálisan megállapodtak abba, hogy MUSZ-osokkal pótolják ki a KZ számára dukáló „létszámhiányukat”.
  No, hát úgy is lett… A „munkásvonatról” lekapcsoltak két marhavagont és azt, a benne lévő, mintegy 200 munkaszolgálatossal együtt hozzácsapták, illetve odacsatolták ehhez az auschwitzi szerelvényhez. Az így kiegészített magyar áldozati szerelvény mostmár komplett, teles létszámmal, vidám füttyentéssel indulhatott tovább Kassán át a sziléziai füstölgő embermáglyák irányába, melynek utasait a magyar ég alatt, már senki és soha többé nem láthatta.- Így csináltak a csendőreink egy l é t -számból, egy megfelelő h o l t-számot a már 3 évvel korábbi kamenyec-podolszki előgyakorlatoknak megfelő precíz találékonysággal, amelyért nem kellett a szomszédba menniük. – Logisztikából ötös…

  – Mellesleg az én barátom édesapja is, aki a „hagyományos” vasárnapi Budavár-beli dísszemlékre őt mindig magával vitte a parádéban és a kormányzóban gyönyörködni, hisz’ igen-igen tisztelte Horthy Miklós őfőméltóságát, a legfőbb hadurat; mint az egyik Hatvanban átcsatolt MUSZ-os vagon utasa, végsősoron neki köszönhette élete utolsó vasúti utazását is… Nyugodjék a bolygó lelke örök békességben !

  .

 • Gabriel 4:13

  „Kezdhetjük a Párizsi Kommünnel, amikor még hol volt Marx”

  Csak egy kis pontosítás. Gondolom, Te a Nagy Francia polgári Forradalomra (1791.) gondolhattál, amikor a Kommünt említetted, ahol a forradalmi terror és diktatúra a legfelső fokra hágott. Viszont a P. Kommün csak 1871-ben folyt le, amikor Marx Károly (1818-1886.) már jóval túl volt élete delén. Rengeteg kiadott műve közül is talán a két legfontosabb, a Kommunista Kiáltvány 1848-ban, A tőke is ez időtájt, 1867-ben jelent meg…

  Üdv: Đ

 • Hazai Lámpa:
  „A keresztény gondolkodásban az a szokás, hogy mindenkinek olyan mértékkel kell mérni, amivel magunknak mérnénk! Pl. ha utazok a buszon, és valaki a lábamra tapos. Nem mindegy, hogy könnyű nyári szandálban, véletlenül lépett a lábamra, mert befékezett a busz. Vagy a 48-as bakancsával direkt, örömmel tiporja a sarkával a lábfejemet.
  A zsidó gondolkodás szerint, ha jól tudom, a vétlen lábralépőt is válogatott átkok között kell elhajtani a jó k. nénikéjébe! Ha bocsánatot is kér, akkor pláne …”

  De Ön egyebár nem antiszemita?

 • Dubois
  ha most elkezdenem itt sorolni mi mindent lattam hallottam szeemelyesen itt-ott el se hinned!!
  sok gazsagot lattam zokszo nelkul vegrehajtva!!
  az emberi aljassagnak nincs hatara……………..-es a napi szolgalat utan hazament es szereto gondoskodo apuka-va valtozott masnap reggelig!!! ki erti ezt a kettosseget??!!
  gondolok itt elsosorban Rudolf Franz Ferdinand Hoss SS Hauptsurmfuhrer Auschwitz-Birkenau Lagerfuhrer-re!!
  ——————————————————————————————
  Belzebub
  dehogynem! az a pâsas antiszemita csak takargatja itt!! ez olyan igazi „magyarosch antisemitismus” mindegyiknek van” jo zsidaja „…….ahogy ok mondtak a haboru utan vedekezesul a neptorvenyszekek elott!!

 • Dubois
  2018 április 13 6:21 de.

  Termeszetesen, koszonom a kiigazitast.
  Akkortajt talaltak fel egy eleg hatekony eszkozt, guillotine-t is.
  Aztan a vegen a Napolennol zarult a nagy hejje-hujja.
  Es nehany millio franciaval kevesebbel.

 • Belzebub
  2018 április 13
  7:49 de.

  Közöd?

 • Tudományos szenzáció!

  A híres amerikai pszichológus manipulált a híres áramsokkoló kísérleteivel! Tudományos bizonyíték van rá, hogy az emberek akkor se csapkodják feltétlen árammal a kísérleti „nyulakat”, ha a kísérletvezető üvöltve utasítja őket.
  Tehát a náci haláltáborok működtetésére még nem találták meg a megfelelő magyarázatot, de az biztos, hogy nem az emberek erkölcsi érzéke kapcsolt ki teljesen.

  https://index.hu/tudomany/2018/04/13/talan_megsem_valik_az_ember_parancsra_szadistava/

 • bar-lev
  2018 április 13
  9:04 de.

  És ha leírom, hogy a 89 kilós zsidó férfiaknak 43-as lába van, akkor az már antiszemitizmus?
  Föltettem egy kérdést, hogy miért veszitek egy kalap alá azokat, akik aktívan deportáltak, és azokat, akik megtagadták a parancsot? (de nem is tettek semmit ennek megakadályozására)

  Majd ha értelmes választ adtok Bubukával, akkor lesz értelmes párbeszéd. Addig csak szalmabáb az érvelésetek.

  https://a.te.ervelesi.hibad.hu/szalmabab

  Másik kérdésem, hogy szerintetek hogyan tud védekezni a náci propaganda ellen, aki nem ismeri azt? Magyarországon egy rosszul értelmezett antiszemitizmus elleni harc jegyében odáig mentek a dolgok, hogy már nem ismeri fel sok ember a náci gyűlöletbeszédet, ha belebotlanak, akkor se. Ha lenne közvéleménykutatás, akkor azt mondanák sokan, hogy az a gyűlöletbeszéd, hogy Hitler üldözte a zsidókat.

  Holott náci propagandának számít minden idegengyűlölés, és mások bűnbakká tétele, úgy tudom.

 • hazai lámpa
  2018 április 14
  7:27 de.

  Már ezerszer montam foglakozz a jelen kor elemzésével.
  Abban szoktak lenni jó megállapításaid.

  Ezeket a régi dolgokat hanyagolhatnád…
  már csak amiatt is hogy ne járassad le magadat

 • Figyelő
  2018 április 12 12:15 de.

  Nem a Pipacs bar volt, hanem a Pipa Vendeglo, a nagycsarnok mellett. Ahova a korabeli jogaszhallgatok jartak le szivesen addig, amig ezek (az orban bandaja) azt is le nem uralták – a maguk hazulrol hozott bunko, tragar stilusukkal.

  Igy sajatittak ki a Bibo-kollegiumot is – a bunko, tragar stilusuk miatt a tobbiek elmentek.

  Es nem is a Kispipa vendeglo, az Akacfa utcaban, ahol Seress Rezso zongorazott, mikor meg gyerek voltam.

 • hazai,,,,,stb
  veled nincs mirol beszelnem!!! pont!!!
  te egy kryptonyilas tortenelemhamisito tetu vagy az en szememben!!
  azokkal en nem targyalok hanem kopok rajuk!!

 • Gabriel meg a klauzal teri csarnok bejarata mellett balra volt egy isteni csaladias kifozde is! csodalatosan izes soletet ettem ott!!

 • ha az a kormany maradt volna vegig mint a konszolidacios Tildy Zoltan fele………..akkor talan maskent alakult volna minden!!!
  de hat betettek neki a ruszkik es rakosi !!!
  ——————————————————————————————
  a lagerekbol visszatero zsidokat meglehetos elmlenseges legkor fogadta magyarorszagon! olyanokat mondtak nekik -„te miert jottel vissza? miert nem doglottel ott mint a tobbi? stb finomsagok…”-
  aztan a pogromok mint a kiskunhalasi es budapestiek peldaul 1945-46-47-ben!!!
  mindet magyarok kovettek el!! ott mar nemet nem volt igy ezt (is) azokra kenni doreseg lenne!!!