Emberiség, evolució, egyebek… II. rész.

2020 június 17 9:17 de.109 hozzászólás

A LÁZADÁS

A mindenható isten-MÉM kitalálása előtt a Földközi tenger szigetein, zegzugos partjain, Európa erdővel borított, hegyekkel elzárt völgyeiben az emberek vadászó, halászó, gyűjtögető, földművelő kisközösségekben éltek, annyit dolgoztak, amennyi konkrétan a család vagy a törzs megélhetéséhez kellett, és nem többet. A helyi isten törődött is velük, meg nem is. Életük a természettel való mindennapos küzdelem, apró győzelmek és veszteségek jegyében folydogált.

Ugyanez volt igaz a törzsekben élő pásztornépekre is. Ínséges élet, természet-közeli, szegény, de irigylésre méltóan szabad. Ez még a pogány Római Birodalomra is eléggé igaz volt, mert bár a római légiók hadjáratai rengeteg rabszolgát biztosítottak Róma város szabad polgárainak a kiszolgálására, de a birodalom perifériáján, ha nem jártak éppen feléjük a légiók, az emberek élhettek a természet követelményei szerint, bár szinte soha nem volt olyan perspektíva előttük, hogy nagy vagyonok birtokába juthatnak. Az emberek többé-kevésbé tisztában voltak azzal, mi van körülöttük, és hogyan kell ebben a környezetben megélni.

Más volt a társadalom élete a nagy folyóvölgyi kultúrákban – Egyiptom, Mezopotámia – ahol a megélhetés összefogást kényszerített ki a nagy folyamok megzabolázására és az élelmiszer megtermelésére. A közös munka szükségképpen szervezett volt és az eredmény az átlagos alattvaló számára átláthatatlan. Itt a munkaszervezők határozták meg, kinek mennyit kell dolgozni, és kinek mennyi élelem jár ezért. A kiszolgáltatottság kényszerűen jelen volt, a társadalom vezető rétege aránytalanul meggazdagodott, az anyagi javak őrzésére és a fegyelem biztosítására fegyvereseket tartottak fenn. Mindez azt eredményezte, hogy a felső rétegek élhettek kényelmesen, a többiekre minden időben mérhetetlen mennyiségű munka várt, de mindenesetre jóval több, (és főképpen az átlagember számára értelmezhetetlen), mint az önellátó európai családok tagjaira. (Ki értette, hogyan lesz a piramishoz való kőhordásból vacsora? Fontos, hogy derék munka után ADTAK vacsorát.) Maga a társadalom erős volt és életképes, látványos luxusépítményeket hoztak létre, és talán az alattvalók sem voltak javaikban annyira szegények, mint Európa kis népei, de az emberek annál inkább kiszolgáltatottak mindenben. A perspektíva itt sem volt valami nagy a hierarchia legalsó fokán, bár talán egy piramisépítés során munkavezető, ne adj isten, valami mérnökféle státuszra lehetett ácsingózni.

A mindenható isten fennhatósága alatt aztán az eddig önmaguknak élő európai részeken is a felelősség és az áttekintés fokozatosan egy vezető (papi) rétegre csúszott át, akik jól tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Így már egészen kis keresztény országokban is szinte rendfenntartók nélkül automatikusan működni kezdett a kiszolgáltatottság. A társadalom szervezettebb, gazdagabb, hierarchizáltabb lett, az egyes ember pedig önállótlanabb, gyermekibb. Minden ember közvetlenül a mindent tudó, mindenről gondoskodó istenhez lett “bekötve”. Feltételezve, hogy isten “jó, és jót akar”, ez kényelmes megoldás, amely végül is a középkor végére rafinált szellemi terrorban teljesedett ki. A “helyes” életmódot a papság szabja meg, a törvények megsértését a Mindenható figyeli árgus szemekkel, így nemcsak az aranypénz van meglehetős biztonságban, hanem a hitel, és a csekk is. Mindezt a Ne lopj! és a Ne hazudj! parancsolatok biztosítják.

Hogy a mindenható isten által pokollal fegyelmezett alattvalókkal az államok életképesebbek lettek, mint a pusztán katonai erővel kordában tartott birodalmak, az természetes. Szerintem ezért “tartotta meg” a társadalmi evolució a mindenható isten MÉMjét. Az evolució egyáltalán nincs tekintettel az egyes emberre. De vajon az egyes ember miért tűrte, sőt miért vetette alá magát önként egy ilyen képzeletbeli szellemi hatalomnak? Miért fogadta el a kérlelhetetlen, kismerhetetlen büntető-jutalmazó Mindenhatót, szemben a jól látható, jól értelmzhető és ésszerűen befolyásolható valósággal?

Úgy gondolom, az isteni gondoskodás iránti vágy emlős mivoltunkból ered, hiszen vannak tapasztalataink a gyerekkorból a szülők szeretetéről, jutalmazó-büntető védelméről. Jól esett ezt az érzést felnőtt korunkra is kiterjeszteni. Inkább maradtunk felelőtlen gyermekek egy irányító isten alattvalójaként, mint hogy felelősségteljesen a saját lábunkra álljunk. A Mindenható, és főképpen a valahol létező PÉNZ a társadalmak addigi formáihoz képest hatalmas reményeket ébresztettek a papság törvényeinek megfelelő “jól viselkedő, dolgos” emberekben. A mindennapok fontos teendői a természetben való közvetlen megélhetéstől a társadalmi elvárások felé tolódtak. A fordított viszony a valóság és az ige között – amit Göllner András olyan meggyőzően kifejtett – működni kezdett.

***

Az ember ősidők óta mesél, ábrázol, rajzol, fest, szobrot farag. Minden korból maradtak ránk művészeti alkotások, amik persze a maguk idejében nem gyönyörködtetésre, hanem mágikus hatalomszerzésre irányultak. Amely állatot az ősember lerajzolt a barlang falára, afölött mágikus hatalmat nyert. A Paradicsomban az állatok Ádám elé vonultak, aki nevet adott nekik, ezáltal uralkodhtott felettük. Nekünk magyaroknak például azt az állatot, amelynek farka van (farkas), meg azt, amelyiknek szarva van (szarvas), tilos a nevén neveznünk, de bizony még a sörtés (sertés) állat igazi neve is többé-kevésbé titok. Nyilván ugyanazon okból, amiért a Mindenhatónak sincs neve. Hogy ne kerekedhessünk fölébe.

A mindenható isten vallásalapítói jól ismerték ezt az ősi babonát, mert a pogány vallásokkal ellentétben eleve megtiltották az isten ábrázolását. Sem a zsidók, sem a muszlimok, sem a kálvinisták nem tűrik az ilyesmit, de az ortodox keleti keresztény egyházak is csak nagyon elvont, szigorú szabályok szerint ritualizált ikonok formájában. Lehetséges, hogy a római katolikusoknál is volt ilyen szigorítási kísérlet, de az “nem ment át”.

Igen, a rés a művészetekben volt. Már a középkori vallásos festményeken is fel lehet fedezni furcsaságokat, de például a gótikus templomok tornyain imitt-amott megjelenő huncut kis ördög-vízköpők és egyéb tiszteletlen, majdnemhogy kedves figurák keményen rombolják a sátán félelmetes nimbuszát.

A reneszánsz művészete aztán végképp megtörte a keresztény vallás fenyegető jellegét. Hyeronimus Bosch képei tele vannak olyan – olykor ősi pogány vallásokból származó – eretnek, izgalmas és mulatságos részletekkel, amelyek marón gúnyolják a keresztény tanításokat. A csúcs azonban Michelangelo Sixtusi Kápolnájának a freskói, ahol Ádám teremtése a klasszikus, platoni férfiszerelem nyilvánvaló megjelenítése, az utolsó ítélet pedig valóságos homoszexuális ünnepi orgiát mutat, egy olyan világot, amelyet az oszlopok aljában író, olvasó, tanító, kemény, dolgos, realisztikus nők, a szibillák tartanak “a hátukon”. Micsoda meghökkentő vélemény! A mindenható isten birodalma egy művész interpretációjában…

***

A művészetek általában a lélek és az érzékelés világának az ösztönös átérzésén alapulnak. Európában azonban a reneszánsz idején a művészek a fizikai világot egyre inkább a mai tudományos igénnyel figyelték meg, mivel a valóságot a lehető leghívebben akarták ábrázolni. Tanulmányozták az emberi test felépítését, boncoltak, geometriai pontossággal kimérték a perspektíva szabályait, a festékek keverése közben megbízhatóan kiismerték a színvilág (az emberi színlátás) törvényszerűségeit. Az optikai találmányok – távcsövek, mikroszkópok – pedig egyre újabb és meglepőbb dolgokra irányították rá a figyelmet, olyasmikre, amik nem egyszer – kimondani is borzasztó – ellentmondtak a Bibliának

Az embert biológiailag minden más élőlénynél erősebb és kitartóbb kíváncsiság jellemzi. Évezredek alatt rengeteg megfigyelés gyűlt össze, ezeket az emberek egymásnak átadták szóban, legendák, mesék és “tudományos” elméletek formájában, majd írásban is. Minden ilyen tudás hitelességét megbízható személyek igazolták, ami természetesen rengeteg hibát és tévedést, sőt olykor szándékos handabandázást is tartalmazott, valahogy úgy, mint manapság az interneten terjedő információk. Ezért az emberi tudás rendszerezése és megtervezett alkalmazása nem volt lehetséges. A technikában a mesteremberek inkább a saját kétkezi tapasztalataikból indultak ki. Így aztán sem a tudomány, sem a technika “nem nőttek az égig”. Ebből csak igen lassú fejlődésre tellett, ami talán leginkább a többezer éves Kínai Birodalom történetében szemlélhető.

A reneszánsz művészetekből azonban meglehetősen gyorsan új tudományos szemlélet alakult ki, amelynek során végül Galilei “elengedte” a szóbeli információkon alapuló mankót, és helyette méréseket, kísérleteket végzett a fizikában, és az eredményeket matematikailag interpretálta akkor is, ha ellent mondott a Bibliának… A matematika az elvont logikai játékból a tudományos elméletek leírásává lett. Ez a pont a tudomány fejlődésének és egyben a Mindenható isten-MÉM fokozatos hatalomvesztésének a kezdőpontja. Bekövetkezett, amitől a Biblia írói előre féltek: Éva Paradicsomi torkoskodása a tudás fájáról az emberiséget bizonytalan, veszélyes útra terelte. A hátam is borsózik, ha arra gondolok, mi lett volna, ha Éva a másik fa almájába is beleharap.

***

Manapság nagy sikere van egy krimisorozatnak, amelyben a XIX-XX. századfordulón a szimpatikus Murdock nyomozó rendre oldja meg a furfangos ügyeket, miközben a fizika és a technika legújabb eredményeit használja fel. A dolog csak részben fikció, ugyanis a valóságban éppen ez az az időszak, amelyben a klasszikus fizika (mechanika, elektrodinamika) szinte tökéletesen kiteljesedett, minden tudományos probléma megoldódni látszott a józan ész számára, és erre a tökéletes fizikatudásra alapulva különféle találmányok jöttek létre.

A tudomány és a technika rengeteg hasznos, és legalább annyi káros tudást fedezett fel, és sajnos gyakran igazán dilettáns módon alkalmaztuk is azokat. Megnövelte az élelem-termelés hatékonyságát, megfékezte a csecsemőhalandóságot és a járványokat, korrigálta a különféle szerzett vagy öröklődő betegségeket. Ennek eredménye, hogy rohamosan szaporodunk, ráadásul a genetikai alkalmazkodásunk, immunrendszerünk egyre romlik. Mindezt még egyelőre kompenzálja a tudomány és a technika fejlődése, de meddig? Szennyezzük, változtatjuk a környezetünket, kérdés, hogy meddig tudunk (a tudomány segítségével?) ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni. Az igazi baj nem az, hogy a Föld másmilyen lesz, éghajlata, élővilága megváltozik. Az igazi baj az, hogy a változás egyre gyorsul, és a mi alkalmazkodásunk nem tudja követni a sajátmagunk okozta gyors változásokat, vagyis az egész rendszer, úgy tűnik, már nincs egyensúlyban.

A csillagászat, kémia, és lassan már a biológia sem létezhet matematika és fizika nélkül, sőt én a történelemtudományban is tudok matematikai interpretációról. Ha ehhez hozzávesszük a művészeteket, amelyek voltaképpen az érzékelés és a psziché “tudományai”, akkor láthatjuk, hogy az emberi tudás gyorsan szerveződött egyetlen hatalmas egésszé, amely már minőségileg más, mint az emberiség hajdani rendszerezetlen, szájhagyományon alapuló tudása. A technika sem a nagyszerű véletlen ötletek világa ma már, hanem módszeres, magától értetődő következtetések eredménye. Nincs megállás!

Hallgatom a virológus elemzését a mostani járványról: ilyen gyököt, olyan meg amolyan molekuladarabokat kell laboratóriumi körülmények között összedolgozni, és meglesz az oltás. Sorozatmeló. Hol van ez attól a tudóstól, aki egy zseniális ötlet alapján egy hajónyi gyermeket fokozatosan egyenként és egymás után fertőzött meg tehénhimlővel, hogy mire a hajó Európából Amerikába jut, legyen még ott is virulens oltóanyaga?

És miközben a művészet és a tudomány a mindenható istennel birkózik, és az állam számára nagyarányú fejlődést és gazdagodást tesz lehetővé, a háttérben alattomban új MÉMek születtek, és egyre újabbak születnek. Egy vagy akár több leendő új kultúra, új hit, vagy akár új vallás alapelemei.

***

A MARXIZMUS

Mielőtt néhány érzékeny lelkű olvasót hiszterizálnék, töredelmesen bevallom, hogy SEMMIT sem olvastam sem Marxtól, sem Engelstől, vagy egyéb világszerte elhíresült hirhedtektől. Nincs ennek semmi elvi oka, egész egyszerűen engem sohasem érdekelt ez a kérdés, ami pedig nem érdekelt, azt mindig csak akkor olvastam el, ha rákényszerítettek. Most, amikor elhatároztam, hogy erről is írni fogok, megpróbálkoztam a Kommunista Kiáltvánnyal. De hamar belefáradtam. Ebből is látható, micsoda dilettáns módon írom ezt a cikksorozatot, szóval továbbra is nagy szeretettel várom a korholást, és a megsemmisítő kritikákat. 🙂

Az egyetemen viszont volt két félév filozófia, amelyhez nyomtatott jegyzetet is kaptunk. Nagy szó volt ez az én időmben, hiszen a fizika-tárgyak zöméhez semmiféle segédeszközt nem kaptunk, a tanár csak elmondta a magáét, aztán kereshetett az ember a könyvtárban valami szakirodalmat hozzá… De a marxizmushoz kaptunk jegyzeteket. “A kapitalizmus politikai gazdaságtana” meg “A szocializmus politikai gazdaságtana” címmel. Ezekből kellett szigorlatozni. A vizsgáztató filozófus egyébként elég nagynevű, a Lukács iskolához tartozó gondolkodó volt, akit később kizártak a pártból, és aki azt követően Nyugatra távozott. De én a hatvanas évek közepén szigorlatoztam, amikor még minden előírásszerűen működött, és ezért – mit mondjak? – nem arattam sikert. A prof azt mondta, ha bölcsész lennék, megbuktatna, de egy fizikusnak…hmm… egye fene, megadja a hármast.

Mindennek ellenére a kapitalizmus politikai gazdagazdaságtana mélyen hatott rám, mert egy tökéletesen logikus eszmefuttatás volt, számomra teljesen ismeretlen gazdasági területen. Végre világos lett számomra, hogy a PÉNZ, amely valahol a nagyvilágban rejtőzködik, voltaképpen az emberiség összes eddigi munkájának az ellenértéke. (De már addigra – hatvanas évek – dehogyis volt az! A PÉNZ már addigra csak egy fikció volt. Csak én erről nem tudtam semmit.)

Marx gazdaságtana egészen új MÉMeket ajánlott fel a társadalomnak. A szocializmus, illetve a kommunizmus MÉMjeit. Én nagyjából egyet is értettem ezekkel. És az is világos volt, hogy ezt az új leosztást önkéntes alapon nem sikerülhet megvalósítani, csakis valamiféle diktatúrával, hiszen a nagy magánvagyonokat fel kell osztani, azt meg ki engedi csak úgy? Nekem egyedül az a hiányosság tűnt fel ebben az egész elméletben, mintha Marx nem tudott volna mit kezdeni a tanult emberekkel, a szellemi munkásokkal. Neki (vagy inkább a “kommunistáknak”?) az egész gondolkodása a tanulatlan munkástömegek körül forgott.

Hogy aztán mi lett ebből az elméletből? Hát az, ami lenni szokott. Hitvány hataloméhes emberek kihasználták és tönkre tették, és alighanem örökre. Ilyesmi ellen nincs megvédve senki és semmi. De hát én a marxizmust azért még nem keverem Sztálinnal, ahogy a konzervativizmust sem keverem össze Horthyval.

Most, hogy a marxizmus sajnoshálisten megbukott, először is előttünk áll a kérdés, vajon mi volt az oka ennek a bukásnak?

Az ok nyilvánvalóan az utolsó 150 év történéseiben keresendő, de véleményem szerint korántsem az, mint amit lépten-nyomon próbálnak belénk dumálni. Zavarosabb állameszmék is virágzottak a történelem során, például éppen a mostanában emlegetett “Szentkorona tan”. Életképes diktatúrából is voltak a kommunizmusnál szörnyűbbek, és értelmetlenebbek. A Szovjetunió váratlan, “békés” bukása sem tűnik a számomra spontán folyamatnak…

A gőzgép, a gőzmozdony, a benzinmotor, az elektromosság mindennapos szolgálónk lett, a termelés a kétkezi szakmunkástól a gépek felé terelődött, és a társadalom javait sokkal könnyebben tudjuk előállítani, mint hajdan. A kommunista eszme az én meglátásom szerint annakidején voltaképpen arról szólt, hogy a termelés kellemetlen munkaoldalán életüket tengető embereket meg kell szervezni, hogy kikényszerítsék a társadalom egészétől a nekik járó részt.

Talán így is lett volna, csakhogy a fejlődés soha nem áll meg. Egy időben nagy élvezettel néztem a tudományos filmeket a Spektrumon, és más TV-csatornákon. Voltak lebilincselő filmek virsligyárról, kekszgyárról, coca-cola gyárról… Gépsorok, automaták… és szinte sehol egy ember. Bemegy a hús, és kijön a virsli, csomagolva. De hol vannak a szegény, kétkezi ember-automaták a futószalag mellett, ahogyan azt Chaplin filmjeiben láttuk? Nincsenek már sehol. Talán csak ott, ahol egy új, modern gépsor kifejlesztése és a modern robotok még egy kicsit többe kerülnének, mint az olcsó munkaerő. Például Kínában. Pedig nem igaz, hogy atlétatrikó-gyártó automata gépsorokat nem lehetne kifejleszteni, és ha kifejlesztenénk, nem lenne több és olcsóbb atlétatrikónk, és még a kínaiaknak sem kellene gürizni. A klasszikus marxizmus lábai alól, a tanulatlan munkásosztály lehetőségei alól a gyorsan fejlődő technika 30 év alatt kirántotta a szőnyeget.

Manapság a Váci úton, Óbuda külső területein, Csepelen, és Budapest szerte mindenütt a régi gyárépületek üresen állnak. Úgy tűnik, Orbán Viktor “munkaalapú társadalma” ma már csak üres szlogen… . És mégsem halunk éhen. Hogy van ez?

(Legközelebb majd innen folytatom…)

Holba Ágnes, alias Almási Alma

109 hozzászólás

 • Álmaink Almája

  még nem olvastam végig (rágni fogom, nagyon zamatosnak indul…)
  de van egy kép ami lebeg előttem: Kabinda Egyenlítői Nyugat afrika Tengerpart a gorillák mindennapjai, teljesen emberi módon viselkednek, kivéve azt, hogy nincs spájz meg raktár következésképpen felhalmozás sem azaz nem igen van mit el….ni (ide igéket gondolj hahaha)

  és amit még ott látni…nincs is igény másra ha van friss rügy vagy bogyó és kukac akkor teljes a boldogság ami a gyomor telítettségéből eredező… és nincs MÉM meg Mindenható sem… igény sincs rá

  innen folytatom miután végigolvasom az egész cikket…többször

 • Álmaink Almája

  gratula

  első olvasás után: matematika (a realizmus és valóság) jelenléte még a történelemkutatásban is!
  a Biblia az első internetes hamis információ terjesztés azaz a valóság meghekkelése céloksági alapon
  a Szu és a KGST nem spontán ment tönkre, (megjegyzésem: céloksági mint az összes azelőtt és azóta csinált KÉNYSZER RENDSZER VÁLTOZTATÁS FEGYVERREL (A GAZDASÁGI TÖNKRETÉTEL IS NUKLEÁRIS FEGYVER NEMCSAK bELGRÁD FÖLDIG BOMBÁZÁSA)

  ez most ennyiben marad a MÉM műxik mert a hatalomnak szüksége van rá

  Éva is meg Ádám is hülye volt hogy nem haraptak a másik almába is azaz a Biblia is trollok készítménye

  hahahaha

 • Álmaink Almája

  most látom a jegyzeteimet:

  MÉM azaz Mindenható a Profit és annak elosztása (profitshare) a téma(SIC);

  mindegy, hogy Marx nak vagy bárki másnak tulajdonítjuk, a jelenlegi kapitálista társadalom és gazdaság gurui ugyanezt mesélik más etimológiával (sorokközt olvass vagy azt amit nem írtak le hahaha)

  a megtermelt javak egyenlőbb elosztása(!!!), egyenlőség az marad örökálom

  majd (ha tűritek) még írnék ezt azt

 • Álmaink Almája

  a reneszánsz (ugye renascimento=újjászületés) nagyjainakkifejezési lehetőségei -szinte- végtelenek és a Sixtus i kápolna oltárképe egy a sok Csimborasszóból..

  de bennem műxik a kiskrampusz és az jut eszembe, hogy a MÉM maga azaz Pápa és a papság, klérus és a többi vallások is mit csináltak zárt ajtók megett amikor ugyanerről beszéltek mert az lehetetlen, hogy ők -minden eszközük megvolt a megismerésre- nem tudták, mi is van

  erről egy a sok hatalmas mű szól Verdi Don Carlos (a király, a főinkvizítor és Posa szavai); valamint a Simón Boccanegra amely majdnem az igazi görög demokrácia körüljárása véresen és aprólékosan Boccanegra szavai a palotába berontó lázadó népről (mintha a mostanság az USA ban történtek pontos leírása lenne) és sohase’ feledd JSBach nagy egyházi műveit… valami hiányzik belőlük még akkor is ha halvány utalások elhangzanak de a kihagyás zsenialitása JSBach… a feltámadás azaz az örök élet hiányzik…még akkor is ha egyet kell értsek Pernye András zsenijével aki azt mondta: JS Bach nak az isten léte olyan egyszerű (hétköznapi) volt mint egy székláb

  a geometria matematika közös fejlődése lenyűgöző

 • A.A.

  Ellentmondás: Ha szigorlatozott marxizmusból (és tud. szoc.-ból) akkor valamit csak-csak olvasott Karl Marxtól nemde?!

 • Ketsegtelenul nem ohajtanam soraimat panaszkent hangzani, de a szerzo etmologiai feltetelezesei egy kicsit zavaros.

  Vagy talan a logikusan feltetelezett es ma minden tudomanyos agak kovetoi altal elfogadva, hogy a szerves elet es minden formajai a klimai elonyoket kihasznalva jottek letre?

  Hasonloan a leg-osibb eberi lenyek is. Bizonyara nagy tavaolsagban a Mediteranian videketol, fokent az Agiai reszektol.

  Bizonyara mind mint csaladi alapon kezdodve, s azon formaban novekedve es terjedve.
  Valami “alpha male”(eros-kan) befolyasa alatt.

  Habar az afrikai torzsek nagyban Matriarchalisak voltak.
  Sot maig is erossen megfigyeleheto az ma a US-ban is.
  Sot a “welphare society” csupan azon alapulva.

  Az elelmiszerszuksegletek termelese, az agrar-modszerek kialakulasai is amodon a nagy folyok evi kiontesinek a lehetosege hozta letre.
  A Nilus, Ganges, Tigris-Euohrates, sot meg a LEG osibb ismert tarsadalmat a Vinca civilizaciot az Al-Duna iszpjaiban.

  Az Europaiak nem csoda hogy “Caucasian” nev alatt ismerve. Mind keletrol szivarogva.

  Majd a hajozasaik es felfedezo kivancsisagok eredmenyekent vilagszerti migralas kovetkezett.

  Nagyon kivancsi lennek, hogy ma a magyar grammatika alapjan a fonevek 13 kulombozo meghatarozasai nem letezne tobbe?

  Mert az u.n. “egyedi-fonev” irasmodja lapjan az “isten” nem lenne egyedi-fonev tobbe?
  Mint Hitler, Horthy, Szalasi, stb.????????

  De a szerzo ismetelten capitalaizalta a “Mindenhato”-t.

  Atheista letere nem csodallom, hogy a vallasok befolyasat rem erossen hangsulyozta.

  A “Marxismus” alanyahon tagadhatatlan, hogy a Marxista alapelvek alatal 100%-osan mukodo tarsadalom, a Pyramid epeito Egyptomy pharaok voltak.
  Persze akkor senki nem nevezte annak.

  DE a Marxizmus elevei alapjan mukodott.
  MINDENKI a kepessege alapajan produkalt es mindenki a szukseglete alapjan reszesult a tarsadalom termekeiben.

  De a leheto LEG-szocialaisabban mukodo tarsadalom volt.
  Mindenki dolgozott, senki nem elt masok kizsakamanyolasaibol.

  S a part-titkart egyszerubben Pharao neven leve.
  Persze a papok mint a Part Kozponti Bizottdsag vezeto szerpet jatszotta.

  De mindenki dolgozott, mindenkinek volt meghatarozott helye a tarsadalomban.

  Senkinek nem volt szuksege a sajat ohaja alapjan mukodni.
  A vezetoseg mindenre gondolt. Mindenhato volt.
  Igazi Marxizmus, kivaltsagos osztaly nelkul !!!

  Az EVOLUCIO alanyan irottakat az elozo cikkevel, a foszerkeszto tiltotta reagalasom kozleset.

  De legalabb mostan talan emlithetnem ,ill. kerdezhetnem, hogy HA az evolucio oly tagadhatatlan, kerdore-vehetetlen, miert volt szukseg mind a celzatos hazugsagokra ???

  Mint pl. a “Piltdown man”, ami celzatos csalas volt.
  Az allitott 4 csont-darabok.
  Nem osemeber csontmaradvanyai, hanem ketto majom, s ketto masik nem is regi emberi csont es fog reszek.

  41 evi technikai elolendules bizonyitotta a csalasokat.
  A magasztalt “MISSINK LINK” a leheto leg-hazugabb celzatos cslas volt.
  Mind a tankonyvekben, muzeumokban, tudomanyos kizlesekben allitva mint a bizonyitott “missing link”.

  A “Nebraska man” allitolag csak tevedes, de amit a tudosok a “Missing link”-nek jelentettek, valotlansag volt. Sot nem emberi fog, hanem egy osi vad-diszno.

  A “Peking man” csak egy allitolagos gipsz masolata egy nem letezo allitasnak.

  A “Java man” mely kolombozo foszil retegekbol eredt.

  Evolucioniata tudomanyos hatosagok mind a “Missing link”, a hianyzo lanc-szem-nek allitottak, de igen hamar bevalva, hogy valotlansagok voltak.

  Semmi kapcsolataik sem az os-majmokhoz, sem az os-emberiseg feltetelezett kezdeteihez.

  Miert tagadni valotlansagokkal, hazugsagokkal a valo tenyeket?
  S mi celbol tiltva itten a liberalis, nyiltgondolkodast terjeszto weblapon ?????

 • Ferenct, nincs ellentmondás. Megírtam: valamiféle egyetemi jegyzeteket olvastam (tanultam), amelyeket nem Marx írt, hanem Marx-RÓL írtak egyetemi tanárok.

 • Ferenct
  2020 június 17
  2:21 du.

  Világos minden.
  Te szigorlatoztál Marxizmusból.
  Ezek szerint te is azok közé tartoztál
  akik úgymond “belülről rombolták” a szoc-tábort.

 • Kedves Alma!
  Közi szépen, hogy őszintén megosztotta velünk a világlátását. Semmi gondom, vitám az elképzelésével.
  A művészetekről írtakat azért kicsit “leegyszerűsítőnek” találom: “A reneszánsz művészete aztán végképp megtörte a keresztény vallás fenyegető jellegét….Michelangelo Sixtusi Kápolnájának a freskói, ahol Ádám teremtése a klasszikus, platoni férfiszerelem nyilvánvaló megjelenítése, az utolsó ítélet pedig valóságos homoszexuális ünnepi orgiát mutat,” – nekem kicsit olyannak tűnik mikor a pszichológusnál Mórickának minden képről ugyanaz jut az eszébe 🙂

  Azt viszont nagyon irigylem, hogy a kapitalizmus / szocializmus politikai gazdaságtana, a filozófia és a tudományos szocializmus c. remek tantárgyakból sikerült valami használhatót kinyernie tanulmányai során.

 • Kedves Alma!
  Már írása első részével kapcsolatban megjegyeztem, hogy jómagam egyáltalán nem vagyok ateista, mégis nagyon tetszett, hogy a gének evolúciójához hasonlóan fogta meg a mémekét is és logikusan fejtette ki a gondolatait. Valahogyan nem jött össze, hogy megírjam, hogy a „kereskedési mém” minden sémi nép tulajdonsága. Már a föníciaiakra is jellemző volt és ma is szinte minden arabra. Talán ennek a figyelmen kívül hagyása miatt került szóba egyes hozzászólásokban a cionizmus és az antiszemitizmus. Mint a csizma az asztalra, de nem látom értelmét erről vitatkozni.
  Rendkívül korrektnek tartom írása első részének a bevezetését, Most, a második rész (vagy fejezet?) olvasásakor azt hiányolom, hogy nem mondja meg, hogy hová is akar kilyukadni. Több olyan állítást is megfogalmaz e részben, ami jócskán eltérítheti a céljától. Ezért hiányolom azt.
  Én nem vagyok fizikus, csak egy mezei, ma már rég nyugdíjas villanymérnök, de meglehetősen erős matematikai képzést kaptam (többek között atomfizikával kapcsolatban is) és a fizika/csillagászat/kozmológia is mindig érdekelt. Abszolút természetes, hogy e „kemény tudományok” leíró nyelve a matematika. Ma már elég öreg vagyok ahhoz, hogy mindezek (és a társadalom-tudományok) filozófiai vonatkozásai is érdekeljenek. Képzelje, még az is, hogy a fizika többségükben statisztikai alaptörvényei ugyan nem tiltják még a legkisebb valószínűségű dolgokat (értsd: csodákat) sem, és e törvények nagy számosságú sokaságokra bizonyítottan érvényesek, de egy nagy sokaság egyetlen elemére egyáltalán nem. A világ statisztikailag determinált, de egyedileg nem. A kauzalitás is csak statisztikailag érvényes, az egyénre nem. Ráadásul a fizikai megismerhetőségnek bizonyított fizikai határa is van. (Heisenberg és Pauli)
  Ez a statisztikai bizonytalanság az, ami megengedi (bár nem bizonyítja) az Isten mém realitását.Persze a lehetetlenségét sem. Marx (analitikus) társadalomtudományi munkáit én is figyelemre méltónak tartom. Az ő idejében még nem voltak matematikai és számítástechnikai eszközök arra, hogy mélyebbre ásson. Ma már vannak ilyenek, Vajon miért nem tudunk aktuális eredményekről?

 • “A termelt javak egyenlo elosztasan…”

  Mindenki annyi termelt arucikeket vasarolhat amire szukseg van, es annyit dolgosik,termel amenyi jovedelmet ohajtana!!!!!

  Mi lehetne egyenlobb es tisztessegeseb elsoztas????
  S teljese ertelmeben a Marx altali definicio alapjan!!!!

  A jovedelem, profit elosztasan:
  Mindenki egyenlo osszeget kap egyenloen a reszvenyei, ill. amennyi termelo lehetosget teremtett befektetese alapjan egyenloen.

  Hat mi mas modszer lehetne egyenlobb??????

  Persze aki allitja ,hogy 85 dollart fizet egy 5.84 centes arucikkert annak persze masra van am szuksege !!!

 • Ferenct
  2020 június 17
  2:21 du.

  é tu Brute?

  (gyengébbeknek: te is fiam Brutus?)

  és mi van a Marx ban? csak úgy kivonatosan 2 tőmondatban, ha lehetne?

 • Bendeguz, hosszú voltál, de teljesen érthetetlen, így válaszolni sem tudok.

 • Kedves Alma!
  A tema mint mindeg, most is erdekes,es tobb szaz evet
  olel fel. Lehet reszletenkent ujra olvasni,de most szeretnem
  “megszolaltatni” a 17-ik szazad hires fizikusat/matematikusat
  akinek tobb keziratat orzi a jeruzsalemi Egyetemi es Nemzeti
  Konyvtar.
  Nehany sor idezet a cikkbol,mielott-kozre adom.
  “Az utobbi evekben tobb kutatasi eredmeny is bejarta a vilagot,
  ezek ramutattak a racionalis es a misztikus kozotti kapcsolatra Newton kezirataiban.
  A tudos e temakon keresztul probalta megerteni azt,amit o
  az “isteni igazsag”nak tartott.

  A kutatono elmondasa szerint,Newton sok-sok munkat forditott
  az elso es a masodik Szentely kulonbozo terveinek pontos,
  meretaranyos megrajzolasara.
  Ugy veli,ezek a rajzok olyanok voltak, mint a Teremtes
  szamitogepes programmja.
  Newton lenyugozo modon egyesitette az anyagot es a szellemet.

  Megjegyzes: onerobol megtanult ivritul{heber}hogy eredetiben
  olvashassa a Bibliat {ugy latszik,nem bizott a forditasban}.

  http://www.tudtad.com/2014/09/az-ismeretlen-newton-anyag-es-szellem.html

 • SzandiMandi 😀

  A művészet azért jó, mert mindenkihez egyénileg szól. Egyébként guglival megtalálhatod a Sixtusi kápolna képeit, Keresd meg a vitatott részeket és nagyítsd ki. És próbáld beleélni magad abba a világba. (Most olyan trivialitásra nem is célzok, hogy számold meg, hány nő van az “utolsó ítélet”-részben.)

  De nézd meg a szibillák és a férfiak ábrázolásai közötti különbséget a mondanivaló szempontjából… Bizony, egy elkényeztetett, semmittevő, élvezeteket hajszoló férfivilágot ábrázol, miközben a szibillák keményen dolgoznak.

  Platon a Lakoma című művében írja: az ifjú tanítvány oly mértékben csodálja sőt imádja bölcs tanárát, hogy ugyan miért ne tenne meg neki bármit, amiben csak az a kedvét leli?

 • Kedves Presbiter!

  A célom az, hogy megmutassam, melyek azok a MÉMek, amelyeket jó lenne kigyomlálni a gondolkodásunkból ahhoz, hogy az emberiség életben maradhasson. Ez az első két rész inkább csak arra való, hogy néhány szóval tömören összegezzük, mi történt a XIX. század végéig, hol és miféle erőink vannak (vagy csak voltak?) erre a célra a történelem során.

  A közelkeleten mindig erős volt a kereskedelem. Egyrészt itt vezetnek a JÁRHATÓ utak India és Kína felé, másrészt a mezőgazdaság valószínűleg gyengén muzsikált mindenkor.

  Állítólag például a görög területek tájai azért lettek olyan kopárak, mert a görögök a halottaiknak hatalmas máglyákat állítottak, ezzel a fákat kiirtották, a maradék bozótost pedig kecskékkel rágatták le, így az esőzés elhordta a talajt. Ez feltehetően a közelkeletre is igaz.

 • Kedves Rodeo!
  Én valahogy érzem, hogy te is ilyesmiket írnál a világról, mint én, csak éppen nem tudsz, vagy NEM AKARSZ érthetően fogalmazni. Ezért, bevallom, nem is nagyon szoktalak figyelmesen olvasni, csak úgy átfutok “rajtad”. Fel nem foghatom, mit kifogásol rajtad Chris, a zavarosságodon (dodonai mondataidon) kívül, amiért szerinted rendre kigyomlál.

  Próbálj meg világosan, egyértelműen fogalmazni. Ezt mindnyájan megérdemelnénk. Na nem?

 • Come on PRESBITER, nyujtsa hozzaszollasat, meglatasat a cikk alanyan vagy a hozzaszollasokon, NE a sajat magasztalo “resume”-jat problaja hirdetni itten az olvasoknak !

  Nem csak hogy az nem erdekli az olvasokat, de helytelen, sot reszki is am azt tenni a webpen.

  Mind a listazott kepessegei alapjan annak tudatban lehetne.

 • Kedves Presbiter!
  Ertelmes hozzaszolasahoz es a “kereskedelmi mem”hez,
  talan csak annyit tennek hozza- igy van- a foniciaiak{is}
  kereskedo nep voltak. A zsidok amig hazajukban eltek-
  nem csak-kereskedtek.
  Az 1800 eves uldozes es szetszoratas- kenyszeritette
  oket- a vandorlas soran magukkal vinni-amit lehetett-

  1} tudast {ami a fejedben van nem vehetik el}-de
  a vita keszseget is.A zsidosagban mar 3 eves kortol
  tanultak irni-olvasni – nem voltak analfabetak.
  A vilag Nobel-dijasainak 18.5%-a -zsido.

  2} erteket ami kis helyen elfer{penz,ekszer,hangszer ami
  kis helyet foglal{hegedu}.

  Igy tortenhetett, hogy uldoztetesuk es tragediajuk ellenere-
  ujra es ujra probaltak talpra allni- es vegul-
  felallitani allamukat.

 • SZANDI MANDI;

  A Cistine kapolna falan levo fresco a Szabath, (a Pentek esti) “kidus” es a “ha mitzi” estet abrozolja.
  Talan a rabbi utolso eseteben.

  De semmi nemi-alapu eset.
  Persze az Orthodox-ok maig is kulon ulnek a nok a ferfiaktol meg az imara is.

  S azert meg a mai Romai egyhaz is tiltja a noket pappa-avatni.
  A hagyomanyok erossek, meg az utanzasaik is.

 • A.A.
  Géza
  Rodeo11

  Aki diplomázott Magyarországon az átkosban az tudja (aki nem, annak nem kell tudni-:), h. kötelező tantárgy volt a “dialektikus (marxi-) materializmus” a nemzetközi- és magyar munkásmozgalom” a “tudományos szocialista- és kapitalista gazdaságpolitika” is. Egyes írások kötelezőek voltak, pld. “A kommunista kiáltvány” (Marx-Engels 1848), Lenin írásai, stb.
  Aki szigorlatozott annak el kellett olvasni a kötelezőeket – ha “benne” volt a rendszerben, ha nem.
  Ennyi.

 • Almási Alma
  2020 június 18
  9:18 de.

  Álmaink Almája

  kösz, pontosan hasonló a nézetünk!

  de kezdek leszokni a KMH-ról, sokak nagy boldogságára…Chris mit olvas abban amit én dodonázok az megmarad a Chris (vagy a moderátor találom???) örök titka…
  egy valami kristály tiszta, bizonyos dolgokat nem is szabad említenem sem mert dodonaiságuk ellenére is a tiltott gyümölcs még akkor is ha a kanadai TV főműsorban ugyanarról és tegnap még a második legnagyobb pártvezért is kiküldte a parlamenti elnök a parlamentből, mert kimondta azt, hogy szerinte az egyik quebec -i képviselő undorító módon rasszista… hát engem is hasonlóképpen gyomlálnak ami azt jelenti, hogy dodonaiságom ellenére meg vannak ijedve tőle, hogy kijön a gondolatrendőrség és lesz belőle herce hurca…

  mindezzel együtt nagyrabecsülésem zászlaját lengetem előtted még ebben a SARS időszakban is amikor a gazdasági vonatkozásaira való tekintettel a politikusok kénytelenek intézkedni…ami pontosan a vesztegzár létét fenyegeti pedig az egész SARS nak a vesztegzár a célja hogy egyesek még nagyobb hatalomhoz jussanak és még jobban gazdagodjanak és hadd hulljon a férgese alapon az öregek otthonainak lakói adják a kanadai SARS halottak 82%-át és ez is TV statisztika szalagcímben… de ilyen és ehhez hasonló dolgok példáúl meg sem szabad kérdezni miért pont a zsidókat bántják és nem a északkelet hottentottákat, mert már a kérdés is gyanús alapon akkora radírt ejtenek az írásomra, hogy beszakad tőle a papír

  és még egyszer üdv

  maradtam dodonai szent ródeó 11,087

 • Göllner András

  Kedves Almássi Alma:

  “mondanivalóm sokaknak nem fog tetszeni… nagy szeretettel várom a korholást, és a megsemmisítő kritikákat… Hogy mégis elõállok itt ezzel a témával, arra Göllner András egyik hozzászólása bátorított fel.”

  Megtisztel, hogy rám harapott Alma. Nekem teccet a dolgozata, és egyáltalán nem azért mert minden szavával egyetértenék, hanem azért mert létre jött, mert megszületett. Ne becsülje magát alúl, ne féljen, bátran tárja ki szárnyait, s repüljön. Aki repülni mer arra mindenhol vadásznak. Korholás? Megsemmísítő kritikák ? Ugyan már kérem, azokat ki nem szarja le magasról.

  Nem azért hallgattam idáig, mert azon járattam az agyamat hogyan “korholjam”, hogyan vegyem el a kedvét a “szárnyalástól” “megsemmisítő kritikámmal” hanem azért mert mostanában kerülő utakon járok. Vissza kellett mennem a 12 századba hogy kiderítsem valóban mi történt amikor rárontott csipkerózsikára az a vadállat, az a “Herceg” akiből a Grimm testvérek kétszáz évvel ezelőtt egy hőst csináltak. (Képzelje Alma nekem jutott az a feladat, hogy a világhálon igazítsam helyre a két német mesemondót, és az őket lekoppintó Walt Disney Stúdiót. A túrót ébresztette fel az ő Hercegük egy puszival !!! A perverz állat az éj leple alatt bemászott a Rózsi ablakán (Gyuri10 ezt ne vedd személyeskedésnek, nekem nem a származásoddal, hanem a leheleteddel, a lábvizeddel van gondom) és amikor meglátta, hogy ott fexik a szeme előtt eszméletlenül az a szegény szépség, letolta a léderhozenját és ott a helyben megerőszakolta őt. Isten bizony!! Két kis zabigyereket csinált a kiscsajnak, úgy hogy az fel se ébredt az aktus alatt, vagy a szülés közben. Csak akkor ébredt fel amikor már megszülte a két ikerfiát, és akkor is csupán azért, mert az egyik kis klambó éhtében elkezdte szopni az anyukája ujját, és kiszopta azt a mérgezet magot az újjából amitől a mi Rózsikánk száz évig kómába esett.) Szóval tényleg nem azért voltam távol innen mert nem érdekelt hogy mit írtál Alma, hanem azért mert nekem is el kellett szállnom valahová. Itt lehet meghallgatni saját szövegemet a fenti témában.

  https://youtu.be/HTkx-lEn0kk

  Ami az alkotásod tartalmát illeti, Alma: Annak életrekeltén felül én azt is nagyra becsülöm benne hogy közérthető és értelmes módon rezeg – nem csupán öklendezik mint teszik azt jópáran idelenn (neveket fölösleges most említeni). Arra sajnos képtelen vagyok, hogy most bővebben foglalkozzak téziseiddel, vagy az ahhoz kapcsolódó kommentekkel, de egy valamire reagálnék: Teljesen egyetértek: “Az igazi baj az, hogy a változás egyre gyorsul, és a mi alkalmazkodásunk nem tudja követni a sajátmagunk okozta gyors változásokat, vagyis az egész rendszer, úgy tűnik, már nincs egyensúlyban.”

  Valóban most ilyen idők várnak ránk Alma. Egy nagyon erős áramlat visz bennünket magával. Voltunk már ilyen viharban – mondjuk 1918-19 táján, majd 20 évre rá. Tudjuk is, hogy mi okozza ezeket a viharokat, de ahelyett, hogy a valós okokra figyelnénk Grimm meséket olvasgatunk, a nemi erőszakot szeretetként láttatjuk. Azt állítjuk hogy ha a szegény, kifosztott munkás emberek csendben maradnak,nem lázadnak, nem küldik a picsába a Kövér Lacit, az azt jelenti, hogy alszanak, és élvezik az erőszakot, ergo, genetikailag alattvalók. A valóság az, hogy minden egyes fájdalmas behatolást éreznek a szegények, csak képtelenek megszólalni, mert egy kéz van a szájukon, egy kés a szívűk táján, egy térd a nyakukon, mint George Floydnak, és a túlélés vágya tartja bennük a lelket, a lakatot a szájukon.

  Cirka 200 millió embertársunk bele is pusztult abba a két nagy hurikánba ami a 20. Század első felében söpört végig rajtunk) Lehet, hogy nem árt nekünk, ha most imádkozunk is egy kicsit. Én is azt teszem, csak nem tudom kihez.

  Különben halkan ajánlanám a figyelmébe: nem a Galileonak hanem a Guttenbergnek köszönhetjük mindezt. A számtan, a matematika már a Görögök idejében ismert volt az emberiség számára. Archimedes is jelessel végzett fizikából még Krisztus Urunk születése előtt. A mesemondókkal van bajunk nekünk embereknek, mi nem a tényekre, hanem a mesékre gerjedünk. Isten tudja kinek köszönhetjük mindezt.

 • Kedves Izraeli!

  Köztudott, hogy Newton istenhívő ember volt. Ha – mint írod – egyben misztikus is volt, akkor a papság előtt alaposan bűnös is volt. Mindez azonban semmit sem változtat azon, hogy a megállapításai, amelyet matematikailag írt le, igazak legyenek. Nem a hite, hanem a matematikailag bizonyított elmélete (a tudása) miatt tiszteljük.

 • Sajnalom ALMASI, harom egyszeru megjegyzeset tettem, foleg tagadhatatlan tenyeket az Evolucion.

  S csupan egyettlen kerdest, nem csak Maganak, de mindenkinek a magyar alapvato gramatikai meghatarozasan.

  Mindenki allandon gyalaz engem azon, tehat remltem volna, hogy Magacska, vagy barki mas kepes es hajlando lett volna felvilagositani.

 • ISRAELI;
  Ketsegtelenul Newton nagyon felrevezett onmagat.

  A “szellem” az valaojaban semmi mas mint hokus-pokus.
  Sot meg az emberi agy mukodese sem velheto annak.

  De mint Moses tisztan adfta ;”minden a Foldporabol van es minden a Foldporava lessz”.

  De meg a mas-vallasok elkepzeleseit is tisztazta, amikor irta :’ az elok tudjak hogy megfognak halni, de a joltaknak nem letezik emlekezetuk, sem emlekeik’.

  De az “Ecclisiastic 3” meg tisztabban adja.
  Amint mind az allatok elhalanak es porra lesznek, ugyan ugy az eberileny is.Az emberileny nem fejebbvalobb. Minden a foldbe megy es porra lessz, a “nephesh”, “nashemah”, es a “Ruah” is.

  Az egyedulli “Ruah” ami kivetel, de annak neve adva ;Shemoth 3:15-ben.

 • Izraeli:
  “erteket ami kis helyen elfer{penz,ekszer,hangszer ami
  kis helyet foglal{hegedu}.”

  Egyetértek. Már egészen kis koruktól én is mindig mondtam a gyerekeimnek, hogy hagyják a zongora-tanulást, inkább hegedüljenek! Zongorával sokkal nehezebb menekülni, mint hegedűvel!

 • Ferenct
  2020 június 18
  2:07 du.

  Igazán örvendek .
  Hogy megint sikerült a tudományos szocializmus tantárgyát elsajátító fijjatalembernek szélsőjobberré válnia,
  miközben szép kis karriert csinált a “szoc”.-ban
  Én nem tanultam szoc-polt és a Kommunista Kiáltvány
  is csak porosodik számtalan könyvespolcom egyikén.
  De azért megértettem a “jakubínus” eszmék lényegét.
  Veletek, “belülről bomlasztókkal” ellentétben.

 • Kővendég
  2020 június 18
  4:43 du.

  Á dehogy.
  Trombiltátatni kell őket.
  Az jól tud hatni minden támadóra.

 • Kedves Alma!
  Utoljára 2018-ban láttam a freskókat a Vatikán múzeumban és megvallom nekem sohasem jutottak az általad említettek az eszembe (Platón-feminista szempontok-ki mennyit dolgozik?) a képek láttán. Persze abban egyetértünk, hogy mindenki úgy értelmezhet egy festményt ahogy akar. Szerintem azonban a meztelenség a művészetben nem csak a nemiséget jelenti, legalább ennyire utal a szabadságra, a tisztaságra és az ártatlanságra is. A teremtés és az utolsó ítélet freskóknál meg pláne más a funkciója a meztelen testek ábrázolásának, ahogy mindannyian meztelenül jövünk be ebbe a világba és ugyanígy is távozunk. Érdemes megnézni:
  http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html#lnav_explore

 • Kedves Bendeguz79, 2020 június 18, 12:13 du.
  Na ebből semmit sem értek. Ugyanarról beszélünk-Sistine Chapel?

 • Bendeguz79
  2020 június 18
  4:20 du.

  grizi

  az evolúció bármire képes… még arra is, hogy legyen Bendegrizi79 is és írkáljon olyan ABC vel ami nem annak a nyelvnek az ABC -je amin írkál dehát sok minden más is van ami csodálatos a tehetetlen és végtelen anyag bármilyen formát képes felvenni

 • Kedves Göllner András!

  Köszönöm a biztató szavait, amelyeket – igaz ami igaz – nem vártam. De annál inkább jól esett, úgyhogy jó háziasszony módjára most selyempapírba csomagolva elteszem a sifonírba, hogy alkalomadtán elővehessem és elmélázhassak rajta.

  A Grimm mesékről, azokról én is hallottam, nem Csipkerózsikáról ugyan, hanem Jancsi és Juliska valódi gyilkossági történetéről. Secko-jedno, ahogy nagyanyám mondaná…

  Ami a Gutenberg-Galilei vetélkedőt illeti, tény, hogy mindkettőjüknek nagy hatása volt a tudományra, de nekem, kisérleti fizikusnak, engedtessék meg, hogy Galileit tartsam továbbra is kezdőpontnak, mivel ő volt az, aki először döntött úgy, hogy egy szóban terjedő kvalitatív elképzelést konkrétan mérésekkel ellenőrizzen. Úgy is mondhatnám, hogy kinyomozta és előtérbe helyezte a valóságot a mesénél. És elvégre mi is ezen dolgozunk a magunk módján.

  Még egyszer, köszönöm a kedves szavait, és ha valamelyik állításommal nem ért egyet, bátran megírhatja, nem vagyok sértődős, és remélem, meg is tudom védeni az álláspontomat egy vitában. 😀

 • Kedves Bendeguz, úgy emlékszem, már megírtam, hogy az evolucióról való vitába most, ennél a cikksorozatnál nem megyek bele, mert félre visz a témától. De majd alkalomadtán megvitathatjuk egyszer.

 • A nagyszerű Benedek Tiborra emlékezünk az általam nézett “közszolgálati” csatornán”:

 • Geyza
  2020 június 17
  4:19 du.

  Marxtól érdemes olvasni. Amúgy Lenin korai munkásságából is. Ahogy Hegelt, Holbachot és Spinozát is. Vagy akár de Chardin-t. Nem a könyvek tehetnek arról, ha az elmélet megvalósítása idióták kezébe kerül. Ez igaz akkor is, ha valakinek menet közben megy el az esze. Mint Uljanov-elvtárs esetében, akinek egy idő után megártott a szifilisz idegrendszeri szövődményére épülő keringési probléma.

 • Alma:
  Úgy gondolom, az isteni gondoskodás iránti vágy emlős mivoltunkból ered, hiszen vannak tapasztalataink a gyerekkorból a szülők szeretetéről, jutalmazó-büntető védelméről. ”
  Inkább a horda-létből. Ahogy az emberek hajlamosak alfa-szereplőt választani, majd annak mindenben alávetni magukat, úgy Isten tökéletes meta-alfa. Egy szellemi hordavezér. Egyébként az uralkodók is hasonló szerepet látnak el.

  “Ennek eredménye, hogy rohamosan szaporodunk, ráadásul a genetikai alkalmazkodásunk, immunrendszerünk egyre romlik. (s folytatása a bekezdésben.)”
  Az evolúciós dinamizmus nem egészen így működik. A nagyobb tömeg nagyobb genetikai változatosságot, rekombinációs potenciált is jelent. A Tajgetosz-effektus kiiktatásával a fenotipusos változatosság is növekedhet. A kettő együttes hatása, hogy sokkal okosabb, stb. fenotipusok is megjelennek, a de nyáladzanak, és pelenkázni kell esetleg. Az utak egyike lehet, hogy tartósan és önfentartó módon a technológiára bízza magát az ember (Orchideák bolygója, Mátrix), a másik, hogy belenyúl a saját evolúciójába, és “összerakja magát” (Gattaca, Time Trax).
  Ellenkező esetben, ha a fenotípusos variabilitás párhuzamosan nő a genotípusos variabilitással, akkor a populáció egy idő után összeomlik. Ez a populáció akár 90% körüli elhullását is eredményezheti. Viszont a nagy kezdeti változatosság kedvez a maradék egy tizednek. Mert egy genetikailag érettebb alapot biztosít. (jobb sugárzástűréssel, keményebb immunrendszerrel, enzimes polifenolbontással, akármivel).

 • Presbiter
  2020 június 17
  4:51 du.

  Almának is. A MÉM int olyan legalább olyan hatékony, mint a GÉN, de nem függetlenek. Szerintem. A hordalét genetikailag bedrótozza az emberek fogékonyságát a mémekre is.

  “Vajon miért nem tudunk aktuális eredményekről?”
  Mert nem tetszünk informálódni. Newton munkásságáról mennyit tudtak egy breton faluban? Netán egy zalai jobbágy-családban? Attól, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy bárhol elérhető legyen egy információ, az nem jelenti azt, hogy el is érik. Aki keres, az meg egy digitális cunamiban keresi a papucsállatkát. Valójában az információmennyiség exponenciális növelése legalább olyan jó rejtekhely, mint egy izolált szoba Cambridge-ben.
  Amúgy nagyon masszív szociológiai és technológiai modellezések vannak. Még arra is, hogy miként lehetne igazolni vagy cáfolni azt, hogy valójában egy szimulációban élünk.

 • Kovendeg, udvozollek! Regen “lattalak”.
  Egyeterto megjegyzesedhez talan csak annyit fuznek hozza, ahogy nalunk mondjak:
  ” Aki nem tanul a tortenelembol, felo, hogy megismetli azt.”
  De talan megsem kell felni az EU” muvelt
  Europa” jaban ilyesmitol., ahol mindeg
  ” lecket” kapunk ” magaviseletbol”.)

 • Kővendég
  2020 június 18
  4:43 du.

  Ugyan ebben nagy igazság van, de a hegedűt is el lehet venni tőlük menekülés közben, ahová pedig érkeznek ott zongorát könnyebben találni, mert azokat ugyanúgy nem vitték el azok akik onnan menekültek.

  A lényeg ami a fejben és a lélekben van

 • Almási Alma:
  “valamiféle egyetemi jegyzeteket olvastam (tanultam), amelyeket nem Marx írt, hanem Marx-RÓL írtak egyetemi tanárok.”

  Kedves Alma, igen, és a kettő között – szerintem legalábbis – esszenciális volt a különbség.

 • Izraeli
  2020 június 19
  5:26 de.

  Magyarország láthatólag
  nem tanult a saját történelméből.
  Sem régen, sem pediglen mostanság.
  Nem véletlen hogy a rendszerváltás után
  a korabeli neonácik előszeretettel bíztatták
  a velük rononszenvező gimnazistákat hogy menjenek
  az ELTE bölcsészkarára vagy pedig történelemtanárnak.
  Az eredmény jó 10 éve szépen beérett:
  Tudatlan fiatalságunk van.

 • SzandiMandi
  2020 június 18
  6:50 du.

  ha megfigyelted akkor a katolikus szentképfestményeken Mária még burkában, és hájdzsabban van

  az újjászületés őszinteség azaz le kell vetkőzni és éjszaka rejtett utakon ellopni a halottat és felboncolni … meg kell ismerni mindent amit lehetséges!

  és Álmaink Almája szavai pontosan a valóságot fedik az egész Szentháromság is homo, és nagyon sok más is az csak mert annak felmutatása úgy, hogy ne is lehessen vitázni róla (ki merészeli a Pápa magán kápolnájában az Oltárképet kritizálni bármi alapon???) de felmutatni és -ezzel is- pofánröhögni a vaskalapos kéjsóvár klérust akik mikor a művész és más sem volt jelen ott bámulták amit másoknak tiltottak

  hadd ismételjem Michelangelo Buonarotti egyszerű szavait amit váratlan pápai látogatáskor a pápa tett fel a tetőtől talpig márványporba burkolt művésznek: hogyan is lehet mindez, hogy ilyen csodálatos szobrot…stb…: Buonarotti:

  nagyon egyszerű, a szobor benne van a kőben csak a fölösleges márványt kell róla letakarítani…

  és emlékezz a hatalmas rabszolga szobrokra amik mint a nagy sziklából kijönni szándékozó emberi test ábrázolása majdnem teremtést mondtam

 • SzandiMandi
  2020 június 18
  6:50 du.

  a magyarban ezt nem lehet???

  etimológia és pontosan arra amit tagadni akarsz

  latin nyelveken querer és amar szeretni és szerelemmel szeretni

  és ha jól olvasod a szent szövegeket nem adorar (imádni) hanem amar (amare) az az ige amit használ azaz a barátok a kolostorokban az éppen nem imával és írással meg kertészkedéssel (olvastad Boccaccio-t?) akkor “mással” foglalkoztak

 • Andrew_s
  2020 június 19
  1:34 de.

  hahaha pelenkázott nukleáris géniusz? az egyik most halt meg nem is olyan régen…

  a beavatkozásokról nekem csúnya véleményem van (szervátültetés még nem az a kategória) a környezet változásai eredményeznek sok mindent és az is -majdnem- a véletlen kategóriába sorolandó

  mire kiderül mit is alkotott a génsebész, addigra a génsebész már nem él természetes halállal távozott az örök vadászmezőkre és -lehet- hogy jobb is ha nem találkozik a művével

  erre Hieronymus Bosch festményei adnak némi écát

 • Sajnalom SZANDI MANDI, a “Szabath” az a szombat, a het egyedulli napja aminek neve volt.

  A “negyedik parancsolat” a Teremtore es tetteire valo emlekezes es Tisztelete.

  Csak Constattine csaszar, aki Mitra-ista Nap imado volt es 325-ban allamvallast alapitott a Romai birodalom erkolcsi rend es fegyelem vissza-allitasa celjabol, svettek a het elso napajan a Mitra Nap-isten imadasaval.

  A “kidush” a csesze es abbol a bor ivasa ami az orom jelkepe, a “ha Motzi” a “kenyer” ill. az elet lehetoseget, a Termeto altal nyujtva az emberiseg taplalaekat jelkepezi.

  A “chapel” magyarul kapolna.

  Remelnem a tobbi ertheto.
  De barmi kerdese lenne, kerdezze !!!

 • KEDVES ALMASI ALMA;

  Hogy a felsorolt tenyeket nem kepes tagadni az elemi.

  De mivel cikkenek a cime maig is “az evolucio”, hat b batorkodtam azon nehany megjegyzest tenni.

 • Géza
  (juni.18)

  1) Nem voltam a szocializmust belülről bomlasztó. A bolsevizmust, a nácizmust megvetem és ellenzem.
  2) Többször kritizálom az orbánizmust mint egyetértek
  3) Ady Endrével (József Attila, stb.) szellemiségével értek egyet: Érted haragszom Magyarország, nem ellened.

  Az a te magánügyed, hogy nem tanultál anno, most láthatod a kárát.
  Tanulni sohasem késő, rajta!

 • Kedves SzandiMandi!
  Én is voltam a Vatikánban. Konkrétan a Sixtusi Kápolna freskói közül SEMMIT SE látni, csak foltokat, mert messze van, és a tömeg lökdös. Van egy általános benyomás, de részletek? Egy jobb kiadványból esetleg többet kiolvashatsz. De a gugliból is többet kihozhatsz. Az ördög a részletekben lakozik…

  Ebben a cikkben feltettem egy szibillát. Megnézted jól?

  Ezt a sétát, amit felraktál, majd megnézem.

 • Bendeguz79:
  “Evolucioniata tudomanyos hatosagok mind a “Missing link”, a hianyzo lanc-szem-nek allitottak, de igen hamar bevalva, hogy valotlansagok voltak.”

  No, végre egy zsidó (nem véletlenül karaita), aki legalább tudja, hogy a Teremtés – i. e. 3761 Tisri hó 1. napján, 23:11 perc és 20 másodperckor kezdődött. 🙂

 • Gabriel
  “de a hegedűt is el lehet venni tőlük menekülés közben,”

  Ez vitathatatlan.

  Gabriel:
  “ahová pedig érkeznek ott zongorát könnyebben találni, mert azokat ugyanúgy nem vitték el azok akik onnan menekültek.”

  Ez viszont nem egészen stimmel.
  Izraeli (2020 június 18 10:15 de.-i) hozzászólására, (amelyben ő zsidó menekülőket említ) reagáltam, félig tréfásan, de félig komolyan. Márpedig ha a zsidóknak valahonnét menekülniük kell, s történetesen mondjuk van is rá lehetőségük, akkor ugyan miért épp olyan helyre menekülnének, ahonnét a többi zsidó – zongorájukat ott hagyva – már elmenekülni kényszerült?

 • Almási Alma:
  “Köztudott, hogy Newton istenhívő ember volt. Ha – mint írod – egyben misztikus is volt, akkor a papság előtt alaposan bűnös is volt. Mindez azonban semmit sem változtat azon, hogy a megállapításai, amelyet matematikailag írt le, igazak legyenek.”

  Kedves Alma!
  Newton írt egy könyvet Dániel próféta könyvéből és János jelenéseiből, tele matematikai számításokkal. A világvégét – Dániel egyik próféciája alapján 2060-ra számította ki. (Mondjuk, ez még bejöhet.) Azt is kiszámolta, hogy melyik évben történt a Teremtés: neki i. e. 3988 jött ki, ami nyilvánnvalóan matematika tévedés, hiszen – mint fentebb írtam Bendeguznak a Teremtés i. e. 3761 Tisri hó 1. napján kezdődőtt. 🙂 🙂

  Komolyabbra fordítva. 2017 nyarán a jeruzsalemi Héber Egyetemen volt egy Newton kiállítás, ahol bemutatták többezer oldalnyi jegyzetét, számításait. Kéziratainak egy részét jelenleg a jeruzsalemi Nemzeti könyvtár őrzi, s ha érdekel, digitalizálva megnézheted itt:
  https://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/Humanities/newton/Pages/list.aspx

 • Kővendég
  2020 június 19
  8:58 de.
  Így van. De engem az egész téma nem érdekelt, és – mint már írtam – ilyenkor én csak azt olvasom el, amire rákényszerítenek. A szigorlatot meg lehetett úszni (már elmeséltem, hogyan 😀 )

 • “Mindenki allandon gyalaz engem azon, tehat remltem volna, hogy Magacska, vagy barki mas kepes es hajlando lett volna felvilagositani.”

  Kedves Bendeguz, kellőképpen sajnállak is, amikor “mindenki téged gyaláz”, de hát magunk között azért lássuk be, direkt tetteted magad ilyen hülyének, hogy minket provokálj… 😀

  Ennek ellenére, ha összeszeded magad és értelmesen és röviden kérdezel (ha mondjuk TÉNYLEG tudni akarnád a választ 😀 ), akkor fogok válaszolni. De ilyen zavaros szövegekre nem tudok és nem is akarok.
  Főleg akkor nem, amikor a téma egészen másról szól.

 • Kedves SzandiMandi!

  Persze meztelenül születünk, de korántsem meztelenül halunk meg, és pláne nem élünk meztelenül, bármit is hirdessen a MÉM. Íme egy konkrét példa, hogyan vezethetnek félre minket a kedvenc MÉMjeink…

  Ami pedig a Mindenható isten vallásait illeti, eleve férfivallások. Érdekes kérdés volna megvitatni, hogy miért? Ámbár lehet, hogy a Szentlélek nőnemű, ezt nem tudom biztosan.

  Még érdekesebb lenne végiggondolni, hogy vajon a Mindenható isten vallása miért “egylövetű”, vagyis a világmindenségnek miért van kezdete és vége, holott a keleti vallások legtöbbje ciklikusnak tartja.

  Amikor a Hubble felfedezte, hogy a világegyetem tágul, erre is két megoldással próbálkoztak a fizikában: felrobbant, vagy csak pulzál? Ez nagy és eldöntetlen kérdés volt 1972-ben a Balatonfüreden tartott nemzetközi kozmikus konferencián, amelyen én is részt vettem. Könnyen lehetséges, hogy a BigBang elmélet azért győzött, mert a Mindenható isten vallási MÉMje ezt a világképet már belénksulykolta. Szóval van a világban rengeteg érdekes végiggondolni való…

 • “…Inkább a horda-létből. Ahogy az emberek hajlamosak alfa-szereplőt választani, majd annak mindenben alávetni magukat, úgy Isten tökéletes meta-alfa. Egy szellemi hordavezér. Egyébként az uralkodók is hasonló szerepet látnak el.”

  Érdekes, kedves Andrew! Nekem, bizonyisten sohasem volt ilyen imádott szellemi hordavezérem, nem is volt rá szükségem, sokkal inkább arra lett volna igényem, hogy a dilis “focidrukker” páromat leszoktassam erről a marhaságról. 😀

  Vagyis azt állítom, ez a horda szellem kifejezetten CSAK A FÉRFIAKRA működik. Ha pedig ebben nekem van igazam, akkor ebből az következne, hogy az igazi istenhívők a férfiak. De ez éppenhogy nem így van. Tehát isten imádata NEM a hordaszellemből következik. q.e.d. 😀

 • Bocsánatot kérek, kedves Andrew, amit a biológiai alkalmazkodóképességünkről írsz, az igaz. Én viszont nem voltam elég pontos, illetve elfelejtettem direktben kiírni a mondanivalóm lényegét.

  Én ugyanis arra gondoltam, hogy számtalan hiányosság, amit a tudományunkkal orvosolni tudunk, nem választódik ki, sőt felhalmozódik a genetikánkban. Ha például minden újszülöttet – orvosi vagy kényelmi okokból már 6 hónap után megszülünk és inkubátorban nevelünk, akkor egy idő után már nem is igen lesz olyan nő, aki orvostudomány nélkül ki tudja hordani a babát kilenc hónapig.

 • Rodeo11
  2020 június 19
  10:51 de.

  A cro magnoni mokusokat saccperkb. 1 milla éves kőpattintóknak datálják.
  A ez emberi civilizáció nagy ciklusa saccper kb. 10 ezer év (kőpattintás-rézkor-overkill-potenciál)
  Szvsz hány civilizációs ciklusról nem tudunk csak legendákból (vízözön, Atlantisz, stb.)

 • Andrew_s
  2020 június 20
  7:00 de.

  miután újra megtudtam, hogy a VILÁG tágul és azt is, hogy “a” Big Bang mikor és hol volt (na ezutóbbira nincs -egyelőre- válasza a CERN -nek, de másodpercre pontosan mondják hogy “az” márpedig…

  na ilyen hatalmas témák (Leitmotif) mellett mennyire eltörpül, holmi Cro Magnon-i ősszülém és nagypapám aki ráadásul még pattintgatott is…azután már nem de még ma is létezik, itt járkál közöttünk és hírdeti a pattintott elsőrendűségét nevezzem meg? na jó csak neked: Bende grizi és leginkább Gábriel…ezek is idejárnak paatintgatnak egyet majd elsomfordálnak és mindi elbeszélnek a téma mellett mint a kúpszeletekben a parabola és a hyperbola a directrixtől és asymptotától a körről nem is beszélve ami a legtréfásabb végtelen az is és elférhet a tenyereden

  a véletlen és céltalan mozgás a tehetetlenségből adódóan bármit létrehozhat

  és itt a bármit -en van a hangsúly

  majd a Cenz Ura ezt is kitörli addig is levédem

 • Almási Alma:
  “engem az egész téma nem érdekelt, és – mint már írtam – ilyenkor én csak azt olvasom el, amire rákényszerítenek.”

  Kedves Alma, azt hiszem, megértelek, sőt bizonyos értelemben és bizonyos mértékben kvittek vagyunk; legföljebb téged más kérdések, más diszciplinák érdekelnek, mint engem. Amikor úgy a kérdés, mint a lehetséges válaszok számomra érdektelenek, olyankor csak azt olvastam, olvasom el, amit szubjektíve valamiféle un. általános műveltség alapjaihoz tartozónak vélek. (Fizikából pl. bőven beértem a Simonyi-féle „A fizika kultúrtörténete” átfutásával és némi minimális elektronikai alapismeret megszerzésével.) Az egyik nagy kivétel a foci, mert a foci, s általában a csapatsportok iránti érdeklődés teljesen kimaradt az életemből. A másik – de az sajnos, nagyon sajnos! – a komolyabb zenei alapismeretek.

  Alma:
  “A szigorlatot meg lehetett úszni (már elmeséltem, hogyan 😀 ) ”

  Hát persze.

 • Almási Alma:
  “Vagyis azt állítom, ez a horda szellem kifejezetten CSAK A FÉRFIAKRA működik. Ha pedig ebben nekem van igazam, akkor ebből az következne, hogy az igazi istenhívők a férfiak. De ez éppenhogy nem így van. Tehát isten imádata NEM a hordaszellemből következik. q.e.d. 😀”

  Vagy pedig: hamis a premisszád. 🙂

 • Ferenct
  2020 június 19
  11:37 de.

  Honnan veszed
  hogy nem tanultam? TÉNEKET !
  Az elmondásaid alapján viszont
  arra lehet következtetni hogy te is
  a “Szoc.-t belülről bomlasztók” álságos csoportjába tartoztál.

 • Kővendég
  2020 június 20
  10:16 de.

  és a hordák hová hordják?

 • ALMASI irta;
  ” Ami pedig a Mindenhato isten vallasait illeti…”

  Sajanalom, de mirol beszel???

  Hiszen a “VALLAS” szo az egesz irott Bibliai szovegben NEM letezo, a k.b, ket millio szavak kozott.

  Lenne jo kozolni a sajat ertelemzeset, vagy feltetelezeset, hogy mit ert vagy ohajtana kifejezni azzal az allitasaval????

  Remelnem , hogy elobbi kerdesem a magyar grammatikan , az “egyedi fonev” eseten sem lett volna komplikalt.

  Vagy talan ma mar nem letezik magyar nyelvtan sem ?

 • Szerintem nagyrészt a témába vág, és nem teljesen érdektelen:
  https://merce.hu/2020/06/19/az-elmelet-mint-politikai-problema/

 • Egy általános tudnivaló a cikkeimről. Mindegyikhet küldök egy vagy két képet, olyat, amelyben szintén van valamennyi elvont mondanivaló a cikk tartalmához. Most például Bosh képe, amit hívő embernek nem ajánlok, mert nyilvávanló eretnekségeket tartalmaz. A másik Michelangelo egyik szibillája a Sixtusi kápolnából.

  Aszongya a SzandiMandi, hogy a meztelenség a művészetben szimbolikus. Hát naná! A mi szibillánk nem is fiatal, nem is szép, és nem is férfi. De nem is meztelen ám! 😀

 • Rodeó! Bár felajánlottam Chrisnek a segítségemet, nem élt vele – így a kommentek megjelenési formájához nincs közöm.
  2. Nem szóltam eddig – de olvasok. Ennek az az oka, hogy egyetértek Almával – és bámulom, nekem teljesen logikus, világos okfejtését.
  Ugyanakkor elfogadom Presbiter szilárd hitét a Feljebbvalóban – az az érzésem, a hozzá hasonló hívők számára inkább Feljebbvaló, mint Mindenható a teremtés-mém. A Feljebbvalóval szemben az embernek van akarata, cselekvési lehetősége, ezzel felelőssége saját maga és mások iránt. Bár az ítélet a Feljebbvalónál van.
  Az ateistának nehezebb a dolga. Nem hivatkozhat lépten-nyomon régi, százszor fordított-torzított iratokra – amik ráadásul olyan általánosan fogalmaznak, hogy mindenre, és mindennek az ellenkezőjére is található bennük igazolás.
  Már kisgyerekkoromban se szerettem a csodákon alapuló meséket. Micsoda marhaság! 100 évig? Meg: hogy a csudában férne bele egy farkas gyomrába két ember, ráadásul egészben???
  Szóval, nekem jobban tetszett az a “majmos mese”, ami szerint az ember az evolúció terméke. Hogy végállomása-e – az még kérdés. De nem valószínű, hogy erre a kérdésre az én életem során bizonyosságot kapunk.

 • talalom
  2020 június 21
  4:56 de.

  kösz, tetszel így is… és a majom is (némely majmok igencsak túlhaladják emberszabású utódaikat sok mindenben)

 • Kővendég
  2020 június 20
  6:56 du.

  mióta hallottam a Big Bang-et már semmi sem tud megingatni (a szomszéd csapkodta az ajtót de lehet, hogy a huzat volt)

  elmélet…vita a vitáról és ki tud szebbet kitalálni és “Teista” alapokon kötelezővé tenni, mert különben nem veszi a könyvét a kóbor kutya sem

 • Bendeguz79
  2020 június 20
  4:58 du.

  grizi,

  Álmaink Almája bevallotta tehát vallásos! ő már csak ilyen, a magyar etimológia szerint (ha ismereteim nem hagynak cserben?) a vallás az hinni valamiben ha rituálisan szemlélem,

  de bevallás az lehet adóbevallás; bevallja, hogy nem ő volt;
  vallja, hogy a paradicsompalántából hóttbiztosan paradicsom nő ki!
  és bevallja, hogy nem érdekli a biblia még becsukva sem,tehát nincs neki (mint például nekem), tehát a sok ákombákom ami benne -számomra- mindenféle olyan nyelveken van krixkraxolva amiket én -egyelőre- nem akarok megismerni…fordításról megvan a véleményem (hiteles fordító vagyok le tudom fordítani a kistányért az asztalon) az nem mindig pontos (SIC)

  anno vasárnapi teadélutánon a Templom társadalmi termeiben mi gyerkőcök azt játszottuk, hogy fülbesúgtunk körbeűlve az első leírta mit súgott és az utolsó is …a kettő sohasem volt azonos de nagyon jó volt a pogácsa a teához

  szóval ennyike

  mit is kérdeztél?

 • Kedves Alma,
  Folytatva Kovendeg beirasat a Newton kiallitasrol,
  meg nehany sor arrol, hogy meg a tiszta logikaval elo,
  nagy matematikus/fizikus is “jeleskedhet” pl.”profeciaban”.
  Mielott elkuldom a cikket,hadd idezzem mint mond errol a temarol
  Snobelen prof. akit nem ismertem eddig,de Kanadaban annal ismertebb. “Snobelen,of King College in Halifax Canada,is
  a passionate student of Newton`s theological works,and gave
  a detailed tour of scientist`s writing on display in Jerusalem.
  “Newton thought that the rebuilding of Jerusalem would take
  place in the late 19-th century and the Temple would be
  rebuilt in the 20-th or 21-st century.
  Snobelen added- “History has kind of caught up with his
  predictions.
  Snobel said,adding -” If Newton discussed how to put satellites in space and a man on the moon,why should be
  whe wrong about this?”
  Roviden – Newton “megjovendolte” “kiszamitotta”?- hogy a zsido
  nep kezd visszaterni osi foldjere es ujra felallitja a Templomot {allamat?} a 20-ik szazadban.Mennyivel volt ez
  a “jovendoles”e kevesebb, mint az ember holdra szallasa,vagy
  a muholdak?

  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3416287,00.html

 • Bocsanat,ez kimaradt- “a zsidok kezdenek visszaterni
  osi foldjukre a 19-ik szazad vegen- es a 20-ik vagy
  a 21-ik szazadban ujjaepiteni Templomukat.

 • Rodeo 9:06

  Arra se adott még senki választ, ha a CERN-ben véletlenül feketelyukat sikerül előállítani, akkor mi lesz Svájccal?
  Merthát az rendben,hogy mivel az alpesi ország nem EUtag,
  így csak belőle lesz luk, a többi európai meg,majd áll a
  lyuk szélén és örül, hogy azok még nem léptek be… 😀

 • Bendegúz

  A hit a belénk nevelt egyéni képzelet.

  A . v a l l á s . az intézményesített hit.

  Intézmény – pl.egyház – nélkül nincs vallás se.

  Üdv’

 • Bendeguz79
  2020 június 17
  5:44 du.

  Van Isten,
  csak rossz helyen keresik.
  Nem az égben van hanem mélyen az Emberben..

 • Előzőt PRESBITER.-nek írtam,
  nem pediglen Bendeguznak.

 • Gorgonzola
  2020 június 21
  1:25 du.

  Najigen, de akkó magukkal rántyák a sok aranyt.

 • Kedves Izraeli, Talán Newton ismerte a politika természetét is. Vagy azt, hogy miről álmodnak a zsidók. Vagy csak véletlenül beletrafált. Vagy csak valaki a XX. század elején hamisított valami “hiteles írást”…

  Ezzel az erővel Nostradamusban is hihetsz. És Kepler is készített horoszkópokat. A hit és a természettudományos világ között sokféle átmenet van.

 • Geyza-Presbiter-Akarki.

  Mindenki joga barmiben hinni amiben ohajt!!!
  S mindenki joga azt velni, irni amot ohajt.

  GORGONZOLA;

  Az egyhazak az “intezmenyesitett vallas”, ill. szervezett, incorporated.

  A vallas az egyenek meglatasaii alapjan kezdodtek, az allamhatalmak “intezmenyesitettek” a szervezett tomegek, tarsadalmal vallasi felfogasait.

  Az “egyhaz nelkul nincsen vallas”, allitod.

  Dehogy nem !!!!
  Az ismerve a “vallas-szbadsag” modjan.
  Az NEM azt helento hogy mehetsz egy bizonyos templomba, HANEM hogy azt hiszel, kovetsz, kezdemnyezel amit csak kepes lennel elkepzelni.

  Mint mar isrtam parszor, az itteni kis varosban, ami a legutolso nepszamlalas alkalmaval 2,995 lakost szamolt, a helyi telephone konyv saraga lapjaioban (a hirdeto lapokban) 23 mikodo egyhazak, vallasi szervezetek hirdetik magukat.

  Az allamhatalom NEM korlatozza az egyenek jogait “sarkalatos torvenyekkel”.

  Ti azt keptelenekl vagytok felfogni, mert SOHA nem volt lehetosegetek azt tapasztalni, sem azzal talalkozni.
  Mert az volt mindeg a “beletek nevelt egyeni kepzelet”.

  Parsze masok “kepzeletei”.
  A sajatotokra , semmi vonalon, soha nem volt lehetosegetek !

 • Rodeo11:
  “elmélet…vita a vitáról és ki tud szebbet kitalálni”

  Volksgenosse Rodeo doktor vissza-visszatérően olyan kontrafaktuális állításokat tesz magáról, hogy ő “baloldali”, meg “marxista”, meg leninista pista, meg mit tudom én mi…, holott egyszerű nemzeti szocialista, Nem állítom föltétlenül, hogy Rodeo szándékosan hazudna, lehetséges, hogy csak szimplán halovány fogalma sincs, hogy miről és mit fecserészik.

  Mindenesetre felhívom Rodeo11 figyelmét Lenin leggyöngébb un “elméleti” írásárának (Lenin írásait nagyon kevéssé, alig ismerem,tehát könnyen lehet, hogy tévedek, és van ennél is gyöngébb filozófiai írása) a Materialzmus és empiriokriticizmus egyik passzusára. Ott egyik vitapertnere, az elméleteket Rodeohoz hasonlóan szellemi onániáként, üresjáratnak minősíti. Uljanov válaszában egy hasonlatot is felhoz; egy utcában óriási verekedés folyik, közben egy, a verekedés résztvevő által jámbornak hitt fickó viszont csak üldögél egy utcakőnél, és egy fényes tárggyal a kezében furcsa, ritmikus, értelmetlennek tűnő oda-vissza mozdulatokat végez. Valójában a kését köszörüli. A könyv szerzője szerint az osztálykűzdelmekben iyen az elméleti tevékenység, az elméleti vita.

 • Almási Alma:
  “…a cikkeimről. Mindegyikhet küldök egy vagy két képet, olyat, amelyben szintén van valamennyi elvont mondanivaló a cikk tartalmához.”

  Ezt nagyon jól teszed.

  Alma:
  “Most például Bosh képe, amit hívő embernek nem ajánlok, mert nyilvávanló eretnekségeket tartalmaz.”

  Hmm… Kedves Alma, érdekes, én ha – persze, reménytelen kísérletként – megpróbálom a képet (sőt, általában Bosch képeit) a kései középkorban élő keresztény szemével nézni, halvány nyomát sem érzem benne, bennük semmiféle eretnekségnek. Éllenkezőleg, ha egyáltalán volt keresztény ortodoxia (itt nem a keresztény ortodox felekezetekre gondolok), akkor Boschnak a legtöbb képe az.
  Ha már… akkor pl. Greco száz évvel később festett “Szent
  Család”-ját sokkal heterodoxabbnak érzem.

 • Kedves Kővendég, olvasom az általad felajánlott cikkben:
  “A politikát „alkalmazott etikának” tekintők szerint a politika a helyes, morális cselekvés világa.”

  Szabad nekem itt most fájdalmasan röhögni?

 • Kővendég
  2020 június 21
  10:59 du.

  azmiaz, hogy nemzeti szocialista? és honnan -próbálkozol- engem megismerni 3 szavamból? egyébként nem értem: miért írtad, miért nekem, és miért pont most?
  a többiről nem érdemes… van még sóder? (az a kő végterméke mi anno dunait használtunk jó járda van belőled), ne kímélj!

 • Kővendég
  2020 június 21
  10:59 du.

  megjegyzem: nem olvastam az egymilliópicikrisztus-t sem

 • Kedves SzandiMandi!

  Beballagtam az általad ajánlott “virtualis tours”-ba. Hát mit mondjak? Még sokkal inkább meggyőződtem…

 • Kővendég
  2020 június 19
  5:48 du.
  írád sok minden más mellett ezt is (k…. nagyon fontos lehet számodra?)

  Kedves Alma!
  Newton írt egy könyvet Dániel próféta könyvéből és János jelenéseiből, tele matematikai számításokkal. A világvégét – Dániel egyik próféciája alapján 2060-ra számította ki. (Mondjuk, ez még bejöhet.) Azt is kiszámolta, hogy melyik évben történt a Teremtés: neki i. e. 3988 jött ki, ami nyilvánvalóan matematika tévedés, hiszen – mint fentebb írtam Bendeguznak a Teremtés i. e. 3761 Tisri hó 1. napján kezdődött. 🙂 🙂

  namost …ami 3988 18:52 kor Ballada alsón a kis patak mellett volt éppen amikor a békák kórusa azt brkegte, hogy: “jusse úgy volt” mi már csak tudjuk tegnapelőtt még ebihalak voltunk (már amelyikünket a sikló nem evett meg)

  és ki teremtette? mert én nem voltam ott az biztos mert jóval később születtem 3747 Baksys hó 11. napján 07:34 kor Tübetejkában a Ló folyó szigetén, és azüta ide írkálok és keresem az értelmét ANNAK, HOGY MI A FRÁSZKARIKÁRA JÓ EZ AZ EGÉSZ KELEKÓTYA RABLÓMESE? CSAK NEM ARRA, HOGY BESZÉLJENEK A ZSIDÓKRÓL MÉG TÖBBET? MAERT HA NEM BESZÉLNEK RÓLUK, AKKOR NEM FÉRNEK EL KAFTÁNJUKBAN SEM…

  bruhahaha

  olyan kavicsos vagy hogy az ihaj! van még ijened? ne kímélj (a Cenz Ura úgyis kitörli tehát még mást is beleírhatnék, de nem teszem volt neveltetésem is)

 • Kedves Alma!
  Semmi kétségem felőle 🙂

  Szerencsére egyre több a virtuális leskelődési lehetőség a múzeumokban, ami az ilyen pandémiás időkben jön jól.

 • Bendeguznak, mert erről is szoktál nyúzni…

  http://www.galileowebcast.hu

  “Következő élő közvetítésünk június 22-én, hétfőn 20 órától:
  Dr. Csizmadia Szilárd (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt és Vega
  Csillagászati Egyesület):
  Asztrobiológia: életformák keresése az Univerzumban
  (VCSE Virtuális Klub)

  Az egyik legizgalmasabb tudományos kérdés olyan életformákra utaló
  bizonyítékok keresése, észrevétele, amik nem a Földön élnek, és/vagy nem
  a Földön alakultak ki. Népszerű kérdéssel élve: volt-e második Genezis?
  Ha kialakult bárhol másutt az élet, mennyi esélyünk van erről tudomást
  szerezni? Az előadás a módszerekről fog szólni: milyen lehetőségek,
  technikák, módszerek és eszközök állnak egy csillagász rendelkezésére,
  hogy másutt kialakult élet jeleire bukkanjon? Mik azok a bioindikátorok
  (élet nyomjelzői)?

  A VCSK a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület (nagyjából) havi
  virtuális összejövetele, előadásokkal, hírekkel, aktualitásokkal. “

 • Almási Alma:
  “A politikát „alkalmazott etikának” tekintők szerint a politika a helyes, morális cselekvés világa.”
  Szabad nekem itt most fájdalmasan röhögni?

  Hát persze, ezt olvasva mást nehezen is tehet az ember.
  De az írást ennek ellenére nem tartom érdektelennek.
  Nézd, ha csak azt tartanám figyelemre méltónak, azt olvasnám el, amivel 100, vagy legalább 95%-ban egyetértek, akkor semmit sem
  olvashatnék el, még a saját irományaimat se.

 • Kedves Alma, az elözőt pár szóva még folytatva.
  A KMH fórum kommentjeinek max. 3-4%-át érzem figyelemre méltónak, ennek ellenére – ha olyan, túl rövid üres perceim vannak, amikor tartalmasabb, de hosszabb olvasmányokba nem érdemes belefogni – gyakran benézek a lapba, és átfutom az új
  hozzászólások nagy részét. Persze, van néhány kommentelő, akinek a – korábban már többször megtapasztalt, – nyílván tartalmas és színvonalas, de számomra túl magas és túl művészi – irásait általában elolvasás nélkül átugrom, hiszen tudom, azokat megérteni sajnos én úgy sem lennék képes.

 • Bendeguz79:
  “az itteni kis varosban, ami a legutolso nepszamlalas alkalmaval 2,995 lakost szamolt, a helyi telephone konyv saraga lapjaioban (a hirdeto lapokban) 23 mikodo egyhazak, vallasi szervezetek hirdetik magukat.”

  A felhozott példa szerintem éppen Gorgonzola véleményét – ha nem is az “egyház nélkül nincs vallás” megfogalmazásban, hanem úgy fogalmazva, hogy “intézményesülés nélkül nincs” “minden vallás intézményesülni igyekszik” – látszik alátámasztani. A max. 2.995 fős keresletet jelentő helyi vallási piacon 23 egyház, vallási szervezet egymással versengve igyekszik eladóként az áruját értékesíteni, a helyi piac minél nagyobb részét elfoglalni, tehát vallásként helyben is intézményesülni.

  Azt persze nem vitatom, hogy elvben bárki kidolgozhat egy új, akár több-kevésbé komplett vallási hitrendszert; hogy ez az egyénként kidolgozott rendszer majd milyen sikerrel és miyen belső felépítésben (centralizáltan vagy decentralizáltan) intézményesül, az más, szociológiai kérdés. De ha egyáltalán nem tud intézményesülni, hanem megmarad mint egyszemélyes “vallás”, akkor azt a társadalom nem vallásként, hanem jobb esetben különc magánhobbiként, rossz esetben pszichiátriai tünetként definiálja.

 • Bendegúz79

  ‘telettel, szerénységem csak arra méltóztattam utalni, hogy magyar nyelvben a . v a l l á s . kifejezés, vagyis valaminek a megvallása nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető személy az adott egyéni . e l v é t, vagy . h i t é t . mindig “önként és dalolva” teszi meg más, idegen emberek felé.

  A Magyar Nyelv Értelmező Szótára erről a “helyzetről” mindössze annyit ír, hogy . v a l l á s t . t e s z . v a l a m i r ő l. A gyónás intézménye is egy földi személy felhatalmazása az ilyen megvallás meghallgatására és megítélésére.
  [A beavatás pedig, pl. egy “adott vallású” 6 napos megkeresztelt, vagy bárhogyan iniciáltatott csecsemő soha nem lesz alkalmas arra, hogy önkéntes vallást tegyen bármiről is, még a szüleiről se, akiket pedig az ő még ki sem fejlődött tudata alatt, már majdnem isteni foltokként lát és “tisztel”…]

  Tehát az a vallásos aki valakinek megvallja az ő istenhez fűződő egyéni elképzelését, hitét illetve az általa elképzelt legfőbb hatalomhoz fűződő cselekvéseinek az okozati összefüggéseit. Az pedig, hogy e megvallás valóban önkéntes lenne, azt viszont kizárják az adott vallási közösség – bármely egyház, gyülekezet – rituális és egyéb szokásjogon is alapuló írott és íratlan szabályai. Pl: a csecsemő példa.

  Azonban minden korban, minden náció magáénak ” v a l l ” bizonyos ideológiai keretet, amely szorosan összekötve az adott társadalmi rend – állam – már eleve, vagy egyszerre lefektetett szabályaival kizár bizonyos egyéni, önkéntes szabályokat, a vallásban leszabályozott jog és hitelveket… Ilyen az isteni elrendeltetésre vonatkozó hatalmi meghatározottság áthághatatlan követelményei is.

  Az tehát, hogy úgymond’ “bárki 23 . v a l l á s . közül szabadon választ-hat”, az a látszatszabadság az egyén sorsát, vagyis a társadalmi státuszát illetően pozitíve abszolúte nem meghatározó tényező, mert az egyházak . v a l l á s i . a l a p o n . úgyszólván sorsszerű adottságaként kezelik a hatalmat…

  ÉS akik az effajta állam-isteni elrendeltetettséget elutasítják, azokat többek között úgy hívták, hogy Spartacus, Szt.Johanna, avagy Martin Luther King…

 • Úgy látom a Bolha Ági már a nevem láttán kimodortalanítja önmagát.Legyen továbbra is egy érdekes élete.

 • ˙

  Bendegúz79

  A vallás, mint intézmény kortól és termelési módtól függően változó történelmi kategória.

  Hit már az őskorban is létezett, mert az ősember különféle egyéni(!) rítusokkal – barlangrajzok, faragott állatfigurák, stb – igyekezett a saját sorsára, [vadász-halász]szerencséjére hatni, bár rituáléi még messze nem nevezhetők vallásnak, mert hitük törzsön belül nem tartalmazta egyik ember másik emberre erőszakolt, kötelező ideológiáját és nézetvilágát.
  – Közös érdek, tehát közös hit jellemezte.

  A sámánizmus a társadalmi, vagyoni egyenlőtlenségek megjelenésével, a hittel összefüggő hierarchizálás együtt jelent meg a társadalmi és vagyoni differenciálódással, ezért az már vallásként határozható meg. – A sámán a törzsfő mellett egyfajta főpap előfigurája…

  A rabszolgatartó társadalom vallási életét először a többisten hit uralja, illetve később a fáraók, a császárok* (istenkirályok) személyén a cezaropapizmuson át, az egyistenhit vette át a vallási stafétát, minthogy idővel a hierarchikus isten-szerkezetről már a főistenre fókuszálódott, mindenképp figyelembe véve a földi hatalmi lépcsőt, illetve a földi hatalmi csúcsot…

  A kereszténység szervesen alakult ki az egyistenhitre építve ki a feudalista jobbágyrendszerre szabott isteni elrendeltetés hatalmi dogmáját, mely ellentmondásos szisztéma egy “kapitalista demokrácia” hirdetése közepette és körülményei közt már önmagán belül is óriási emberjogi vitákat generál, vagyis próbál alkalmazkodni, közelíteni a modern világ, a munkásosztály, a globális bérrabszogaság nyújtotta igazi dilemmák világához…

  .

  *A római császárokat istenként tisztelték, mely cezaropapizmust a zsidó nép megvetette és bűnnek tartotta.

 • Kővendég
  2020 június 21
  10:59 du.

  Ejj be szépen teccett mondani : “Kontrafaktuális”

  Ezt megjegyzem !
  “Ismerem ezt a szót, a jelentését is ismerem, de még nem alkalmaztam, pedig már húsz éves is elmúltam.Pedig annyira kézenfekvő. Apropó “kézenfekvő” . Ezt a szót is ismerem, de még ezt sem használtam holott már húsz…”

  /Idézet Rejtőtől/

 • gyuri10
  2020 június 23
  5:52 de.

  Ne bízzad el magadat.Neked itt már nincs neved.
  Nem maradt belőle semmi,csak a modortalanságod.

 • Alma:

  Így add ki a rendes nevedet.
  Mindig van egy két patkány aki megpróbál vele lealázni.
  Most például ez a nemtudni miféle-kiféle leaggott Koncsita.

 • Kedves Geyza, gyuri10 már egy éve is tudta a nevemet, amikor személyesen is találkoztunk. (Én is tudom az övét, bár már “elfelejtettem”.

  Sajnos neki identitásproblémái vannak, ezért tűnik ennyire csacskának. Az életben ennek ellenére egészen normális. Fel nem foghatom, mitől ennyire agresszív velem szemben, de úgy veszem, mint az óvodában azokat a kisfiúkat, akik mindenáron a copfomat akarták huzigálni, hogy felhívják magukra a figyelmemet. Szóval szóra sem érdemes, ha már a cikkhez nem tud hozzászólni, mit csináljon?

 • Kedves Kővendég, próbálok értelmes hozzászólásokat írni, és mindenkinek válaszolni, aki szintén normálisan szól hozzám. De néha megdöbbenek, mennyi rosszindulat tombol egyesekben.

 • BrunszvikTeri

  Gorgonzola 6:46

  Korrekt elemzésedből a judaizmus valamiképp kimaradt, talán azért mert az abból szervesen kinőtt kereszténységet mégis elemzed…

  És tényleg. A zsidó vallás elítélte a Római Birodalom élő uralkodóinak bálványszerű tiszteletét, sőt imádatát és azok szobrait inkább leköpték, mint hogy alattuk elhaladtukban neki meghajoltak volna. Ruhájuk alatt inkább élesre fent sica-val követték a bálványimádó rómaiakat, mint hogy hódoltak volna a többistenhitüknek… A szidóknak ugyanis már akkor is csak egyetlen istenük volt és van, de az odafönn…
  – Róma, a zsarnok azonban ebbe a dacos ellenállásba nem nyugodott bele.

  Előszöris Heródes személyében egy, a mózesi törvények értelmében illegitim “királyt” jelölt ki(!) számukra. Majd annak halála után, persze nem véletlen, az egész szándékos megaláztatása céljával a főpapokat (pl.Kajafást is) kötelezte az államfői, vagy méghelyesebben talán inkább olyan helytartói, abból is inkább és nagyjából az adminisztratív, semmiképp nem hatalmi feladatok ellátására.

  Márpedig a birodalom ezzel az intézkedésével a judaizmus Achilles-sarkára tapintott rá. Hisz’a magasztos, vallási élet és a mózesi előírások feladatai semmiképp sem egyeztethetőek össze a hétköznapi, immár birodalmijellegű hivatal vad és “prózai” természetével, ami csak ellentmondások, s ebből kifolyólag a legsúlyosabb történelmi(??) konfliktusok, belvillongások sorozatát (ld. az “Újszövetség” ilyen, olyan vádjait) rakta a Templom dolgai, a vallási harmónia és egyensúly megtartására hivatott kohaniták nyakára.

  Lássuk be, az agresszornak ez a totál-hatalmi mesterkedése, egyben intézkedése nem is volt eredménytelen. Nemcsak a zsidóság, de az egész Világ mind a mai napig még mindig ezt, és ennek a “nyűgét s nyilait” nyögi…

  Ovinu ! 🙂

  BrunszvikT.

 • Na, még egy kicsit bele a hit, vagy tudomány vitába:

  Azok, akik az egyes disciplínák fejlődésével mind egyre csak mint újabb s mégújabb hitbéli mentsváraikba kapaszkodnak bele úgy, mint felhők feletti világ, az ősrobbanásokba, a hixbozonokba, a repülős és űrhajós felfedezésekbe stb.,egyszóval a >tudományos evolúció< egyes állomásaiba azt hangsúlyozva, hogy naugye, hogy ŐŐŐŐŐ egymaga produkálta a világegyetem létrejöttét, miközben minden-egyes szinttel elveszítenek egy-egy ilyen mentsvárat. Az . é n j ü k , a hitükbe vetett hitük mégis azt igyekszik bizonygatni, amit legtöbbször már gyerekkorban beidomítottak neki. Nem akartam mondani, hogy amit belévertek azok a "derék, lelkes úri szittyák"…

  Szóval, ez a folyamatos szint váltás jellemző a vallásos gondolkodásra, márcsak azért is, hogy ha nem is a maguk, de legalább a szüleik igazmondásába vetett hitük beigazolódjék.

  Na és, ez az a fajta alkalmazkodás, mondhatnók "a vallásos evolúció" 😀 ami egy hatalmas antagonizmus, ahol épp a önmaga konzervatív statikussága, bele kapaszkodva a tudomány perpetumobile természetébe próbálja igazolni a maga ólomnehéz és pont ettől megvallottan elmozdíthatatlan örök létét adó fundamentumát.

  A II.VH-ban a Tengelyhatalmak propagandájában is a menekülés szinonímájaként erre alkalmazott legnagyobb blöff volt
  – a "rugalmas elszakadás" – a legjobb hasonlat…

  Áldassék a békesség! Đ

 • Dubois 4,46
  & Alma Ata

  Azért végső esetben érdemes még azon

  is elgondolkodni,hogy az a mindenható

  -még mielőtt sabesz napján megpihent-

  “egy kozmikus gombnyomással”nem éppen

  maga táplálta e be az evolúció kódját?

  Hála neki:
  Fortimbras

 • Kedves Alma,
  köszönöm az identitás zavari diagnózisodat.Hajlandó vagyok ezt is lenyelni.Arra kérlek csupán,hogy egy általam teljesen feleslegesnek tartott akárkit segíts levakarni magamról.Ezt annak bizonyítékául,hogy valaha normatívnak tartottál.Bár a hozzászóló levelem nem a cikkedhez tartozó szöveg,de ha itt megengeded a megjelenését reményt adsz a KMH-nak is egy teljesen absztrakt és felesleges verbális mocskolódástól a szabadulásra.Egymás véleményét nem fogjuk megváltoztatni,de azért igyekezhetnél legalább annyira Emberszámba venni,mint én Téged.Üdv:Gyuri.

  ÍME A LEVÉL:
  gezya
  egy előző cikkben kibekkelted az utolsó percekig a bezárást. Ezért kénytelen-kelletlen itt próbálom tudatni veled,hogy a Slapajjal,Boda Marcsival és a többi téged imádóval közös központ utasítására be kell fejeznem a téged megszégyeníteni próbáló beírásokat.Mondván,hogy semmi reményem a sikerre,mert te a “szégyen”szót nem ismered.Ráadásul meg is fenyegettek,hogy ha nem hagyom abba a téged nevelni próbáló hiábavaló,sikertelen ekézési kísérleteimet,megvonják mindegyikünktől a központ által havonta folyósított iráni és soros fedezetű dollár ezreket. Mivel nekem 1 dollár is többet ér nálad,befejezem az emberré válásodra célzó istápolásodat.Ha az orvosod és a pirulák sem segítenek,értesítsd a központot,hogy adjanak új utasításokat.Én kapom tőlük a lóvét mindaddig ,ameddig szót fogadok Nekik. Most és itt fájdalommal búcsúzom tőled.Ha lesz olyan része a gondolataimnak amelynek hiányozni fogsz,maximum kioperáltatom. A további iráni-soros alapból tellik rá.

 • e cikknek is ma lejár a szavatossága, fájdalommal látom, hogy nem látom… de holnaptól másokéit sem lehet majd…Cenz Ura nagyon egyirányba tereli a beszólásokat, de ez az ő blogja

 • Almási Alma
  2020 június 23
  9:18 du.

  Akkor mos én is feltárulkozok:

  “…Nevem Réz Jeromos…”

  /Idézet Karinthytól/

 • Kedves Alma :
  Ha én “kedves” lennék
  akkó kűdenék virágot. De így,
  ha esetleg összefutunk, csak egy flaska
  Bourbon lesz nálam.Tekintettel a klímaválságra.

 • Dubois
  2020 június 24
  4:46 de.

  Az ANYAG mibenlétét és
  így a Világot is nem lehet megismerni.
  Ha lenne egy végtelen nagyítású mikroszkópunk és
  elkezdenénk egy atomot egyre “közelebbről és közelebbről”
  vizsgálni, a végén a SEMMIT találnánk.Igaza lehet Diracnak
  aki matematikailag kimutatta hogy az Anyag a Vácuumban jön
  létre.Mások kimutatták, ha egy akkora térben mint az Empire State Building csak évente kettő darab atom manifesztálódik,
  az már elegendő a Világegyetem tágulásának az ellensúlyozására.
  (Nade Diracnak kommunista nézetei voltak.)

 • Volt már itt a KMH-n téma a kurgán-temetkezés, ti. az európai bronzkori népek által az előkelőknek emelt halomsírok. Ezek a cikkben is emlegetett indoeurópai népek, akik az erdőkben, erdős-sztyeppén éltek. Magyarul ezeknek a síroknak a neve kunhalom, és a használatuk alapja a túlvilági életbe vetett hit, vagyis hogy a halottnak mindene meglegyen a túlvilágon. Ezeknél a temetkezéseknél ugyanúgy más volt az előkelő sírja, amit az egyszerű ember nem biztos, hogy megértett.

  Másik. A szalagmunkánál is van rosszabb, ti. a tartós munkanélküliség! A rabszolgák általában olyan munkákat végeztek az ókori társadalmakban, ahol nem számított az emberélet, pl. a bányákban, ahol veszélyes anyagokkal dolgoztak. Ha ilyet vált ki a gépesítés, azt csak üdvözölni lehet. De ha csak azért gépesítenek, hogy minél több legyen a végtermék, a bevétel, akkor azért az a gépesítő társadalomra is visszahat! Egyre több és dologtalanabb lesz a középosztály, ill. másik oldalt sok a tengődő nyomorult. Vagy épp segélyekből élő, terrorista vagy másképp elkallódott fiatal.
  Szóval nem mindegy, hogy az ipari, mezőgazdasági munka helyett mit kínálunk a fiataloknak?
  Azért az informatika sem isten, és talán annak is van joga az élethez, aki nem penge a műszaki, matematikai tudományokban. Nemcsak a wellness meg a valóságshow lehet a munka pótléka, ahogy a fogyasztói társadalom sugallja.
  Akár még a cikkben leszólt egyiptomi vallás tanulmányozása is értelmesebb cselekedet, vagy éppen a piramisépítés rekonstruálása stb. Vagy ha nem is a piramisépítés, de kőkorszaki malmok vagy kemencék építése és működtetése. Ez már csak azért is hasznos, mert bármikor jöhet egy vírus, amikor összeomlik az a szuper technika, ami ma az ellátórendszereket működteti.

 • A szocialista országokban sokkal nagyobb volt a vidéki népesség, mint a nyugatiakban, ahol Marx eredetileg a rendszerét elképzelte.

  Ezt a vidéki népességet részint nagy ipari centrumokba költöztették, részint vidéken alkalmazták. Ezek voltak a tsz-ek, amiket volt nagybirtokokból és kisgazdaságokból szerveztek (sokszor erőszakkal). A tsz-t az állam támogatta, ami miatt a kapitalista szemében ez egy káros képződmény.
  De mint máshol írtam, nem kellett az államnak akkoriban segélyt fizetni, és nem volt ennyi nyomorult, hajléktalan, beteg ember, mint most! Vagy legalábbis ismeretlen volt az éhezés, vagy más nyomorgásból származó betegség, főleg Magyarországon.

  A tsz-ek sorsát a rendszerváltás után a tagság határozta meg, de nem függetlenül a politikai hatalomtól. Politikai döntés volt, hogy nem segítik a tsz-ek átalakulását hosszú távon. Sajnos sokan még nem tudták, hogy ennek káros következményei lesznek.
  A tsz-ek helyén a nyugat-európai paraszti modell helyett inkább az amerikai nagyüzemi modell valósult meg, ami nagy birtokokat jelent kevés munkaerővel. Ez környezetpusztítást is okoz. A vidéki népesség nagy része meg elvándorol, kisebb része helyben nyomorog.
  Ebben a magyar kormány és a ballib oldal politikája megegyezik, amit az EU-tagság csak fölerősített.
  Ennek az is oka, hogy a középosztály gyenge, és lefizethető vagy függ az elitektől.