Pokolra szánt hazánk

2021 április 23 2:14 du.77 hozzászólás

Megtanult beszélni, ércesen és metszően, olyan hanghordással, melynek nem lehet ellentmondani, eltiporni minden gondolatot, mely a hallgató agyában keletkezik, igazán uralkodni a lelkeken. Az állam majd biztosítja azt, amit ő nem tudott. (Kosztolányi Dezső: Nero)

Mi lehet az, amire Orbánék háromezerszer ezermillió forintunkat szándékoznak suttyomban költeni? Kérem, mutassa meg, hogy hol legyen, Führerem! Nekem ez a kép ugrott be hirtelen.

A pokolra szánt hajó című dokumentum-regényében a francia Gilbert Sinoué elevenítette fel a „937 darab zsidó rakománnyal” Hamburgból Havanna felé indult óceánjáró utasainak „nem kitalált töténetét”. A 2005-ös párizsi kiadvány szövegét 2009-ben jelentette meg magyarul a budapesti Park Könykiadó, a kötet ma antikváriumban se kapható. A könyvet és az Albert Speer által tervezett berlini dómot egyszerre juttatta eszembe egy, a menekültveszedelem itthoni felizzítási próbálkozásának okán megosztott dolgozat valamint az a 2020. július elsejei hír (amit lassan már elfelejtünk, sokunkban csak az hagyott némi nyomot, hogy bizottsági tárgyalásáról a parlamenti ellenzék kivonult), aminek tárgya a hazai honvédelmi tárca mintegy 3000 milliárd forintra rúgó tervezett beszerzésének közbeszerzés alóli mentesítése, azaz titkosítása volt. Akkortájt a tetemes felárral megrendelt 16 ezer lélegeztetőgépre költött 300 milliárd forintól folyt a közbeszéd, s hogy a tízszerese mire kellhetett, arról nem esett szó. Pedig csakis különlegesen nagyszabású, Orbán Viktor ma még leplezett világuralmi tébolyához mérhető valami lehet az, amire háromezerszer ezermillió (!) forintot szándékozott-szándékozik a kormány költeni, s amiről nem tudhatjuk, hogy micsoda. Jó-jó, őrültség és többe van, többe lesz nekünk Pakskettő, de ennek, akárcsak a fenti összeg negyedét se meghaladó bekerülési költségű Budapest-Belgrád vasútvonalnak, vagy legújabban a sanghaji Fudan egyetem kamatostul is „csupán” az ötödére taksált árú Budapestre szánt campusának a szerződése titok, nem a tárgya. Albert Speer berlini dómja – az új Germánia sugárutakkal szabdalt fővárosának legközepére, már zsidótlanított házak helyére tervezett óriáspalota – amelyet egy száznegyven milliós nép (!) 1200 képviselőjének (!!!) alkalmi férőhelyéül is álmodott 1939 májusvégi Németországának ünnepelt Hitlere – nem épült meg. Speer viszont már az általa tervezett kancellária egyik termében beszélt éppen róla szeretett führerének, amikor a viszonyuk barátinak lett volna mondható, ha az építész nem tartotta volna már akkor is kizártnak, hogy Hitler bárkinek a barátja legyen. És ha semmi másban nem hasonlít is Hitlerre Orbán, de ebben feltétlenül.

*

„– Örülök, hogy látom – kezdte (1939. május 26-án – A. G.) a kapitány, hellyel kínálva látogatóját.

– Mondja, mi ez a komédia?
Clasing levette panamakalapját verejtékező koponyájáról.

– Egy kis csúszás. De meggyőződésem, hogy megtaláljuk a megoldást.” Nem találták meg. A kapitány Gustav Schröder, a havannai kikötőbe nem bengedett hajó eltökélten náciellenes német parancsnoka, a látogatója Luis Clasing, a Hapag havannai igazgatója volt. A Hapagnak (a Hamburg-America Line elnevezésű hajózási társaságnak) flottája jövedelmező kihasználása és a jóhíre megőrzése érdekében fontos volt, hogy az erre szóló engedély birtokában lévő, érvényes turistavízummal rendelkező valamennyi utasát Kubában partra tegye, ezért a kapitány – vélt közös érdekük okán – valóban örülhetett a láttán: „megkönnyebbülten sóhajtott fel”, amint a cég képviselőjét meglátta, ahogy azt könyvében Gilbert Sinoué írta volt. A megkönnyebbült kapitány bizonyára nem tudta, hogy a Hapag akkoriban náci vezérlettel egyesült az észak-német LLoyd vállalattal, s fuzionált bizonyos Prescott Bush (két majdani USA-elnök felmenője) cégével, amelynek amerikai irodájába is szinte beköltözött a goebbelsi propaganda. A Hapag havannai igazgatója a németek ügynökeként vélhetően szerepet játszott csupán, amikor a zsidók kubai partraszállása ügyében tehetetlennek mondta magát. Mert részese lehetett annak az előre eltervezett folyamatnak, amelynek egyik célja volt világhírű ténnyé tenni, hogy Amerika – és személyesen az elnök Franklin D. Roosevelt – se kér az óceánon Németország által luxushajón átutaztatott zsidókból.

*

„Clasing felállt.

– Folyamatosan tájékoztatni fogom a fejleményekről. Legyen nyugodt. Meglátja, minden rendben lesz. A kezét nyújtotta Schrödernek, aki kelletlenül megszorította. A Hapag képviselője a kabin küszöbéről még visszafordult:

– Mindenesetre nem értem, kapitány, miért idegesítette így fel magát. Épp az imént mondta, hogy teljesítette a feladatát. Épségben elhozta az utasokat Havannáig. Öntől csak ennyit kértek, nem? Egyébként is, ezek csak zsidók. Mit érdekli, hogy mi lesz velük.

Berlin, ugyanaznap, május 26.

Adolf Hitler szó szerint szökdécselni kezdett, miközben beszélt:

– Hát nem érti, Herr Speer? Olyan grandiózus épületeket akarok, amelyek legalább egy évezredig képesek ellenállni az idő pusztításának. A új kancelláriának is ilyennek kell lennie.”

*

A szökdécselő Hitler egyenesen csodatevőnek képzelhette magát, s akár az ég csodálatát is érzékelhette ezen a napon. Nemcsak ezért, mert Goebbels minden bizonnyal tájékoztatta a világ megtévesztésére irányuló „zsidómentő” akció sikerrel kecsegtető, betervezett aznapi fordulatáról, hanem, mert ekkortájt a „dekadens demokrácia fertőjétől sújtott” ó- és újvilág fülét és farkát behúzva a lábai elé hevert. Nem sorolom, hogy miként, aki ismeri történelmi tényeket, tudja, aki nem, ismerje meg! Ez ismeret nélkül nem is hihető, hogy Adolf Hitlernek 1939 májusában egy Angliával kötendő „különbéke” őszinte és megalapozott reménye lehetett. Amiképpen az is, hogy a német élettér kiterjesztését célzó európai háborúban az Amerikai Egyesült Államok részvétele elkerülhető.

*

„A Führer folytatta monológját:

– Aztán itt van a majdani Adolf Hitler tér kérdése. Ezt a Nagy Dóm tövében kellene kialakítani… Jól tette, hogy a római Pantheonból merített ihletet a Dómhoz. Ez nagyszerű. És a nyílás a tetőn, hogy beáradjon a fény. Ez okos. Elmondaná még egyszer a Dóm méreteit? Albert Speer sietve magyarázni kezdett:

– A nyílás átmérője 46 méter lesz, vagyis három méterrel nagyobb, mint a római kupoláé. A Dóm belső tere tizenhétszerese a Szent Péter-bazilikáénak. Kívülről úgy fog kinézni, mint egy hatalamas, 230 méter magas zöld hegy, mivel patinás rélemezek borítják majd. A kupola csúcsára egy 40 méter magas, üvegezett kilátót képzeltem el, könnyű fémszerkezetet. És a tornyocska tetején a karmai között horogkeresztet tartó, bronzból öntött sas ül. Az épület összességében többszörösen felülmúlja a washingtoni Capitolium méreteit. Van azonban egy probléma, amivel számolnunk kell…

– Probléma? Milyen probléma?

– Egy, a főváros közepén magasodó ekkora épület, amelynek csúcsa már-már a felhőket súrolja, ideális tájékozódási pontot jelenthet az ellenséges bombázórajoknak, voltaképpen olyan, mint egy jelzőoszlop, amely egyenesen a Reichnek, a kupolától északra és délre elhelyezkedő kormányzati központjához irányítja az ellenséget. A Führer valósággal összegörnyedt a nevetéstől, s a térdét csapkodva így válaszolt:

– Ugye, most viccel, Heer Speer? Soha, de soha egyetlen ellenséges repülőgép sem fog átrepülni Németország felett! Soha! Ami pedig a kupola tetejére szánt sast illeti, nem értek magával egyet. Rajzolja át a tervet! A sasnak nem horogkeresztet kell a karmai között tartania, hanem a földgolyót! A világ legnagyobb épületének csúcsára csakis a szárnyát az egész földgolyó fölé kiterjesztő sas kerülhet!”

*

Az alig hat évvel később porrá bombázott birodalmi kancellária kertjének egyik aknavájta gödréből kiásott két holttestet (állkapcsuk és protéziseik alapján) sikerült beazonosítani: Hitlert és Éva Braunt. És egy földgolyó volt az egyetlen ép tárgy, ami az épületből megmaradt. Ugye, emlékeznek rá! Ez a tárgy, azaz a chaplini Hitler a maga luftballonföldgömbjével ma része a művészet (és az emberiség) történetének.

A diktátor ¬– eredeti címe szerint A nagy diktátor – Chaplin első hangosfilmje volt. A legtöbb filmesztétától eltérően vélem úgy, hogy Chaplin a némafilmtől valójában ezzel az alkotásával búcsúzott. Részint azért, mert az esztétákkal egyetértve magam is úgy gondolom, hogy a hangosfilm hangján szerette volna az emberek békevágyát a Hitlerre hajazó zsidó borbély szerepében ép és okos mondatokban világgá suttogni, megértetni mindenkivel – a hangsúlyos értelmes szavak hallatán könnyező fejét bizakodón felemelő szerelmével is –, hogy van még remény. Holott akkor már nem volt. A filmtörténeti „nagy beszédet” előadó borbély kizárólag küllemre hasonlított a korábban láttatott-hallatott, ugyancsak Chaplin által megszemélyesített gonosztevő népámítóan színpadias karakterére, nemcsak a harsány, kimérten gesztikuláló üvöltözőre, hanem a némára se, aki a film leghosszabb beszédtelen, azaz szógegeket is nélkülüző jelenetében Wagner zenéjére balettezik a földgolyóval. Csizmasarokkal oxizza a levegőbe, hogy aztán az Albert Speer által tervezett birodalmi kancellária minden részletét pontosan rekonstruált termek egyikében terpeszkedő íróasztal másának lapjára perdülve-heveredve landoltassa a tenyerén, pörgesse meg az ujja hegyén, kedvére játsszék vele, amíg…

Nem, az igazi nem pukkant el, minden elpusztult, de az megmaradt.

*

Hitlert dühítette ugyan, de tűrte, hogy világszerte sokan csupán szájaló néptribunnak, őrült bohócnak vélik. Számára fontosabb volt, hogy hazai hatalmát sikerült megőriznie. Márpedig az ő németeinek megígért élettérnövelés puskalövés nélküli csodája az esetleges francia-brit katonai ellenlépésektől tartó – köztük ezért az ő eltávolítására is szervezkedő – tábornokait meghökkenette, elkápráztatta vagy … meghunyászkodtatta. És meghunyászkodtatta a németek vele nem egyetértő részét. Mert félelmet keltett potenciális ellenfeleiben is.

*

Nem, persze, hogy nem. Orbán nem Hitler. A történelem mindig csak részben ismétli magát. Orbán nem akarhat dómot, ott van neki parlamentnek az Országház palotája, annál csicsásabb, szebb nemigen lehet, meg szinte az övé az egész Budai Vár, annál nagyobbra, fenségesebbre nem vágyakozhat. Mi az, ami az ő számára a legfontosabb? Csakúgy, mint anno Hitlernek; a hazai hatalom megőrzése. De az manapság nem megy úgy, hogy világszerte szájaló néptribunnak, őrült bohócnak nevezik. Pontosabban: nem elég! Akkor volna elég, ha a világnak oka lenne tőle reszketni is. Ha a magyar honvédelemnek volna valamije, amelynek birtokában Orbán Viktor a hazai porond kijelölt statisztái mellett az európai aréna közönségét is veszélyeztető eszement késdobálója lehetne. Mégha Kína pórázán (a Budapest-Belgrád vasútvonal árának négyszereséért és a sanghaji egyetem Budapestre tervezett campusa árának ötszöröséért) is.

Aczél Gábor

77 hozzászólás

 • Rémképek víziói – semmi több.

  Másként: Felesleges szócséplés a fenti iromány.

 • azt hiszem még egyszer el kellene olvasnom a cikket, mert nem derült világosság arra, miről is akart írni és mit? sok benne a Hitler és tsai, ami engem messzemenően nem érdekel

  (sohasem érdekelt az a pojáca aki a nemzetközi finánctőke által finanszírozva kavargott, és pontosan teljesítette az első 5 éves tervet)

  a többiből nem tudtam semmit sem deriválni, úgyhogy maradok így ignorante maximo a 78 W -os LED -es villanykörtéimmel

 • ferenct
  2021 április 23
  2:22 du.
  ÖNNEK AZ. EBBEN BÍZTAM.

 • Nagyon jó írás Gábor!
  Régen olvastam ilyen klasszat, köszönet érte.

 • Utannanezve az adatoknak, Canada is visszautasitotta az M.S. St Louis utassainak belepeset Canadaba.

  28 sikeresen leszalt Cubaban.

  Egy sem tert vissza nemetorszagba, hanem mind a UK, Hollandia, France, Belgiumba talaltak lehetoseget elni.

  De a naci megszallas alkalmazaval kb. 250 a nacizmus aldozatai lettek.

  709 sikeresen menekult meg a haboru vegen.

  Hitler kovette huen Marx Mannifesto-jaban megszabott vezeto tarsdalami-osztaly megsemmisiteset.

 • FERENCT;

  Sajnalatos olvasni, hogy Neked feleslegesnek tunik !!!!

  Sajnos a lecke abbol maig is figyelemenkivul hagyva billiok alatal!!!

  Csak lasd hany szaz-millio artalan emberilernyeki lettek meggyilkolva az M.S. St.Louis esetebol nem tanulva, hatalom-ehes maniakok celjanait kovetve vilagszerte?

 • Fantasztikusan érdekes írás!

  Áthallásos, érdekes szemszögekből mutatja be a tendenciákat, így gondolkodtatja el a zembereket!
  Máraki képes rá! Amint kitűnt, ferenc agya képtelen ilyen tevékenységekre. Sajnos vannak még csökött, fejlődésben visszamaradt honfitársunkból is jónéhány, akik megtévesztésén keresztül diktátoroskodhat a furzfartführerünk!

  A számokra vigyázzunk!

  3000-szer egymilliárd! – az a háromezer-milliárd!

  O1g a 3000-szer egymillióért le sem hajol, mert az csak 3milliárd! Arra megvannak a stromanjai!
  Ferencek majd felsoroljak azokat, mert ha leírom, akkor a képernyőm is [email protected] lesz!

 • O1G666
  2021 április 24
  5:31 de.
  Kösz az elismerést, de a számokra nagyon vigyáztam: háromezerszer ezermilliót írtam.

 • SzundiMandi
  2021 április 23
  4:56 du.
  Köszönöm. Több hónapos munka. Féltem tőle. Többször átszerkesztettem, kiegészítettem és igen sokat húztam belőle. Feltételezett konkrétumokat például, nehogy rémhírterjesztéssel vádolhassanak. Így se sikerült itthon megjelentetnem, pedig két olvasószerkesztő jóváhagyta, de a főszerkesztő nem vállalta a politikai kockázatot.

 • Bendeguz79
  2021 április 23
  8:00 du.
  Ha ráklikkel a dolgozat szóra, előjön az egész történet. Hogy melyik ország és milyen áron fogadott be utasokat, meg hogy a kapitány, hogy embert mentsen, havariázott volna Anglia partjainál, és így tovább, de a könyvet is érdemes elolvasni, nemcsak azért mert pontos (minden nevet tartalmaz), hanem mert olvasmányos is.
  A könyvet és az Albert Speer által tervezett berlini dómot egyszerre juttatta eszembe egy, a menekültveszedelem itthoni felizzítási próbálkozásának okán megosztott dolgozat…(erre az utolsó szóra kell ráklikkelni fentebb és előjön történet).

 • A “3 ezer milliard” (billio) az 3 trillio. Nem ????

 • A fenti tortenet az M.S.St.Liouis utasszallito-hajo tobb-ezer nemetorszagbol menekulo zsidok probalkozasainak a jol-kozimsert tortenete volt.

  Vajon miert latna a foszerkesztoseg a hajo es tortenetenek jelentos esemenyeit titkolni?

  A Belgrad-Budapest vasutvonal (amit Meszaros cege fog epiteni), de epitesenek koltseget Magyarorszag Kinai Banktol veszi kolcsonkent.

  S ha barmikor Magyarallam problemaba jutna a fizetesteritesevel, Kinai hatosag azonnali joga azt tulajdon-igazgatasaba venni.

  A nagy kerdes, az egesz MAV-ot abba szmaitnak????

  Persze HA az a vasutvonal a MAV resze lessz, akkor a valasz ketsegtelen IGEN.

  Sajnos az tortent mar mas nemzetekkel is.
  Mint Kenya esetebn a kikoto es vasutvonal epeitese Nairobiba.

 • Szeretettel küldöm ferent-nek egy neki való, egyáltalán nem felesleges szócséplésről szóló irományt:
  “Várkonyi Andrea karkötője egy szerelmi vallomás” 🙂
  https://nlc.hu/sztarok/20210321/varkonyi-andrea-gyuru-karkoto-love-ara/

 • Bendeguz79
  2021 április 24
  11:55 de.

  grizi, levezetésed hajszál pontos, ezért csináltatta a hatalmas cseh botrányt az oroszokkal, hogy ne a ROSZATOM újítsa fel a csehek lerottyant és ma már kevés kapacitású nukleáris erőművét hanem valamelyik USA cég amely majd kap ehhez a $9 500 000 000 hoz egy kis állami szubvenciót… a többi rablómese, mit szólsz ehhez, grizi?
  Ez a legújabb USA marketing stratégia!

 • Nem vagyok mazochista, ezért elég ritkán szoktam meghallgatni a magyar kormányfő beszédeit. Ám itt van egy, amit talán érdemes meghallgatni: 2020 június 6-án mondta el a valami centenáriumi turulszobor avatásán Sátoraljaújhelyen. Aki odafigyel – ha van füle a hallásra – az talál összefüggést -e szónoklat tartalma és Aczél Gábor írásánák tanulsága között:
  https://index.hu/belfold/2020/06/06/orban_viktor_satoraljaujhely_beszed_turulszobor_avatas/
  Nem vagyok szadista sem, ezért aki nem bírja végighallgatni a baromságot, az hallgassa meg csak kb. 11’30”-tól.

  (Természetesen tudom, hogy akad a KMH pince fórumán is egy-két ember, aki szívesen feláldozná – leginkább persze nem saját, a mások – gyermekeit, meglévő vagy jövendő unokáit a Vezér és Kancellár beszédében csak ráutalóan, ám azért érthetően megfogalmazott cél érdekében.
  Nagyon nyhén fogalmazva: nem tartozom közéjük!)

 • Aczel Gabor;
  Koszonom a visszaemelekezest.

  Az M.S.St.Louis eredti, fokent a kapitanya eletmento probalkozasara emlekeztem, de az adatok felfrisitese celjabol ismet felhuztam azt.

  A megdobbento eset volt a humanais probalkozason, hogy az FDR adminszitracio nemzetkozi befolyasat alakalmazta, Cuba es Canada eseteben is, a menekulok menedeket visszautasitani.

  Csupan kapitany Schroder bator killasa tette lehetove, hogy nem tert vissza nemetorszagba.
  Antwer-bol a menekulok sikeresen menedeket talaltak, amig a naci hadigepezet europat lerohanta.

  A mega-dom, s minden mas megalomaniak elkepzelesek a vilaghodito-diktatorok rend-ellenes elmei allapotaikat bizonyitja.
  Semmi a normalismeretu nem kielegito szamukra.
  Kezdve azt az osidoktol a mainapig.

 • Bendeguz79
  2021 április 24
  11:55 de.

  grizi, hát nem boralmas? ilyen hitelkonstrukciókat kialakítani? és megvédeni a tőkét és annak járulékait? kérdezted a J.P. Morgan-t vagy hasonszőrű WALLSTRRET lovagot hogy ők szeretetvendégséget csinálnak és ha a delinkvens nem fizet, hagyják elhullani azt a sok aprópénzt?

  vagy a te saját bankodat ha nem fizeted a “annual usage fee”-t amit akkor is behajt ha egy árva konyit annyit sem költöttél!

  mondd grizi, te mindenkit ugyanolyan hüjének nézel mint te magad vagy?

 • Bendeguz79
  2021 április 24
  11:40 de.
  Én is szeretném tudni ennek a számnak a nevét: a hármas után tizenkét nulla.
  SzundiMandi
  2021 április 24
  1:45 du.
  Talán Várkonyi Andrea tudja.

 • Aczel Gabor;

  A szam utanni 000=EZER
  ” 000,000=MILLIO
  ” 000,000,000=BILLIO
  ” 000,000,000,000=TRILLIO

  Tovabba (allitolag)a Zillio, majd a Quat-trillio, stb. kovetkezzne.
  Talan valaki Venezuelabol nyujthatna nemei felvilagositast;))

  De emelekszik meg a “10 Mil B” pengore?????
  Tiz-millioszor (milliard) billio Pego.

  Allitolag a mathematikusok-szerint, 27 nulla lett volna a 10 utan. Azert csak az ABC-t hasznalatak.

 • Yeah rodeo, 15 millios hadsereggel nemzeteket meghoditani, bekebelezni es korlatlanul uralni minden eggyes-polgarainak az eletet, eroszakkal elkobozni mindenki minden veritekkel-szerzett tulajdonait, az am altalad az igaszsagos es dicseretre melto.

  Meg mint az itteni-egyik hozzaszollo szegeny-apjanak a kocsmajat is, s heti-hatnapi munkara kenyszeritve , havi 900 Forintert, amikor egypar-cipo ezer Forint volt.
  Egy kicsit jobb minosegu Csehszlovak cipo meg 3 ezer Forint.
  Ohh boy, az volt a gyonyoru allam-kapitalizmus.

  Hat nem hazugsag azt predikalnod, s az atkzott kapitalizmusban elned????

  Ketszinuen elni, elvezzni akar a draga imported whisky-t, vagy az industrial-alkoholt?????

  De miert nem elsz azszerint amit predilaksz????

  S ha nem-tetszesedet mertedvolna mondaani, sok eves kenyszermunka, vagy Gulag, ahonnan az aldozatok fele soha nem tert vissza.

  Egy-kis ‘puhitassal’ kezdve a 60-ban, az ami hinyzik neked.

  S ha Canadaban 78 eves-korodra dolgoznod szukseges, a “lopottpenzekbol”, de meg annak kamatabol nem elnel meg, hat akkor igazan tokkel-utott lehetsz.

  P.S.
  Semmi bank a vilagon nem “foreclose”-hat kozosegi-tulajdonokon sehol, s lehetetlen az mas nemzetekben.
  Kiveve a Kinai CP.

 • Mea culpa! Mea maxima culpa!

  3000milliárd! Valóban annyi! Valahogy a visszaolvasáskor is átsiklottam romló látásommal. Talán az ezer- ismételt leírása folyt össze, hisz szokatlan bontásban van.
  Hasonlóan érdekes az USÁ-ban szokásos százas tördelés! (Pl. a 3000-t érdekesen 30-száznak mondják.
  Nem tudom, hogy miért alakult ez így, de azt is egy lehetséges verziónak tartanám, hogy 3000$ az 30 darab 100dolláros.
  (Persze ennek ellentmond, hogy ezt a súlyra éß darabra is használják.
  Talán a 100 db kézzel foghatóbb, emberközelibb lépték, mint az 1000 db valami?)

 • Bendeguznak abban azert igaza van, hogy Kina sokszor megcsinalta, hogy belement egy elborult beruhazas finanszirozasaba, majd a fizeteskeptelen allamtol megkaparintotta szerzodes szerint a megvalosult projektet!
  Lehet, h ezt nyugati orszagok es cegek is eljatszak, de akkor azok mely megvetest kaphatnak erkolcstelenseguk okan, hogy egy ilyen nyilvanvaloan panamazo susmusba belementek!
  Ezt Kina tobbszor eljatszotta, hogy amit a nyugati bankok nem finansziroztak az irrealis tervek, koltsegvetes miatt, a biztositok sem alltak ki ezek mellett, azt a kinai toke mosolyogva megtette. Szerintem ez a maffia modszere!

 • Az a földgolyós szövegrész Chaplin jóstehetségét hivatott illusztrálni? Csak mert az 1940-ben bemutatott Diktátor megjelenésekor Hitler még élt, és lényegesen több volt egy állkapocsnál.

  Ami az eltapsolt milliárdokat illeti: számos esetben fordult elő ez a nagyságrend
  https://www.google.com/search?q=3000+milli%C3%A1rd+forint

 • O1G666
  2021 április 25
  2:38 du.

  Igan, és az egyszerűsítve rabló-hitelnek nevezett kínai taktikától speciel a fudan-egyetem kapcsán is inkább tartanék, mint a hírszerzőktől. Meg pár mástól


  Nem mellesleg azt a hatását sem becsülném le a zárt játszmáknak, hogy alapot adhatnak a fiók nem túl éles bicskáinak a címkézésre. Ami a rasszizmus előszobája. Márpedig azt nem tudom, hogy a hazai közellátás hol lenne a kínai, vietnami, vagy más Távol-keleti beszállítók, illetve szolgáltatók nélkül. De aligha örülnék annak, ha akár az egyetem mellett, akár az ellene állást foglalók ténykedésének a hatására a hazai bűnbak-keresőknek adnának muníciót. Miközben persze komoly amnézia, és politikai csőlátás kellhet ahhoz, hogy bárkik az orbainsták privilégiumának higgyék a beteges xenofóbiát, és az idegenek utálatát. Az pedig különösen szomorú lenne, ha a kanócot egy egyetem gyújtaná be a hazánkban amúgy penge-élen táncoltatott lőporos hordón. Függetlenül attól, hogy az adott egyetemre mekkora társadalmi igény van. Mert erre társadalmilag valószínűleg akkor sem lenne szükség, ha a területe véletlenül sem kerülhetne külföldi tulajdonba, és ingyen építenék fel.
  http://endresy.blogspot.com/2021/04/tenyleg-csak-egy-egyetem.html

 • Én nem vagyok elragadtatva ezen írástól .Többet ki kellett volna húzni belőle.! Elég lett volna azt az egy + kilenc sort leírni ami a zorbánt igyekszik sárgaföldig lehúzni — úgyis erre ment csak ki a játék.Rodeo11
  2021 április 23
  3:50 du.-nak azért eléggé igaza van!
  üdvözletével

 • Bendeguz79
  2021 április 25
  10:42 de.

  grizi, ez olyan “mélyre” sikeredett, hogy semmit sem reagálok rá, légy vele boldog … mármint azzal amit kitalálsz, bye bye

 • O1G666
  2021 április 25
  2:38 du.

  próbálj meg egy másik látószöget ugyanerről!

  minden gazdaságot érintő project kötelezően kap egy feasibility study-t (project = terv; f. st. = megvalósíthatósági és hasznot hozósági tanulmány) ennek alapján vagy beindítják vagy nem! nagyon sok esetben van olyan terv ami létkérdés és mindemellett nem akarnak horribilis összegeket költeni a biztosításra mert az sem egy jótékonysági intézmény hanem profit készítési (nem igen hallottam csődbement biztosítóról) ! és ha az egy állam terve akkor az állam hitelképessége áll a specifikus project mögött! a hitelképesség paraméterei nagyon változóak és nem mindig azon a szemügén át szemlélik amin keresztül az szemléli akinek létszükséglete a megvalósítás (maradjunk egy kikötőbe vezető vasútvonalnál)

  namost az egészhez kell induló tőke és mozgó tőke (ez utóbbi alatt a negyed- fél egész éves anyagi szükséglet a megvalósítás tartamára azaz ez az időszakos bontás egészségesebbé válik akkor ha a beruházás el kezd megtérülni önmaga fokozatos működése által azaz képes – legalább – nullszaldót produkálni.)

  az a beruházó amely nem vállal rizikót az gyanúsabb (sokkal) mint az amelyik együtt lélegzik a megvalósítóval mert azt ugye ügyesen te is kihagyod de legfőképpen a grizi (SIC), miszerint a beruházó előre kikalkulált profitért száll be és sohasem ingyen, azaz nagyon sok esetben előáll olyan helyzet “ez” a profitmarzsin neki nem felel meg (láss IMF hiteleket amelyek adósrabszolgává teszik és ez a bevallatlan céljuk is, a hitelfelvevőt)

  tehát, ha jön egy Kína (annak bankja vállalata vagy a kettő kombinációja és sokkal alacsonyabb kamatrátával számolva tulajdonképpen jótékonykodni kezd és megvalósítja a tervet amely működni kezd és működésével visszatermeli soxorosan amit beruházott de ahhoz kell az összeg nagyságától függően 1 -től 25 évig terjedő megtérülési periódus amikor is a project működésével az az ország amely tulajdonosa vagy helybiztosítója ugyanannak azaz mindenképpen előnyökhöz jut és ezt jogosan köteles megosztani a beruházóval!

  lásd a NORDSTREAM2 gázvezetéket amit orosz beruházó csinál és finanszíroz és a vevő meg széttett lábakkal várja az ölébe hulló mannát (világpiaci ár alatti gáz árakat) és csak dumál rablómesét és nyavajog… az, hogy a fővállalkozó kiadja alvállalkozóknak amelyek már nem neki hozzák a teljes profitot (eddig 5+ éve csak költi a pénzét a GAZPROM) azaz kooperál de a konkurenciának nincs más eszköze, mint lelki toprongyként az elveszett piac megszerzéséért bármilyen – akár fegyveres – beavatkozásra is képes mert az ő profitja sokkal nagyobb és nincs rizikója… az a helyzet is előállhat hogy az egész eddig megvalósult anyagpazarlásként ott fog feküdni kihasználatlanul de a gáz a forráshelytől más irányba el lesz adva és akkor a vevő amely ilyen formán nem is része a beruházásnak hanem havi köbméterkvótában törleszt, azaz mintha te bemennél a KÖZÉRT-be és vennél naponta 2 zsömlét ha van 80 filléred érte akkor megveszed ha nem akkor nem kapsz zsömlét

  én ezt így látom és nem az agyficamos grizi szemlélete alapján ami szemen szedett hazugság sehol soha olyan nem volt amiről mesél a Grimm testvérek sokkal jobbak ebben!

  majd te is mondasz valamit, megvárom!

 • “Természetesen tudom, hogy akad a KMH pince fórumán is egy-két ember, aki szívesen feláldozná – leginkább persze nem saját, a mások – gyermekeit, meglévő vagy jövendő unokáit a Vezér és Kancellár beszédében csak ráutalóan, ám azért érthetően megfogalmazott cél érdekében.”

  ————————-

  Igen, ilyenek mindig voltak és lesznek is, őszintén nem értettem őket soha, de rákérdezve a még pofátlanabb választ olvasva, már mindent értettem. Ugyanezek az emberek kérik ki maguknak az általánosításokat is, miután ők maguk többszörösen és rendszeresen általánosítanak, és előszeretettel maszatolnak, mondhatni erre szakosodtak!

 • Bendeguz79
  2021 április 24
  11:40 de.

  grizi, te aki 72° ban fagyoskodsz (F° de nem írjátok ki – Reaumur-ban más – C° ban = 22.22 C° ami egy kellemes hőmérséklet)

  van:
  1000(ezer)
  1 000 000 (millió)
  1 000 000 000 (milliárd agyficaméknál billió)
  1 000 000 000 000 (billió agyficaméknál trillió)
  1 000 000 000 000 000 (trillió agyficaméknál quadrillió)

  egyébként még bírod? nagyon erős szereket szedhetsz tablettában Good Rx alapján, mert ugyanazt füstben vagy folyékonyan nem engedheted meg magadnak, egyre nagyobb a kábulatod, sajnálnálak ha ráérnék erre

 • gyuri10
  2021 április 26
  7:47 de.

  kedves Cenz Ura ha lehet engedd be ezt mindazonáltal a tied az oldal (a: színlelni boldog demokráciát rámcsapta az ajtót)

  gyurcsika, az, hogy engem utálsz meg újabb nick-eket talász ki számomra az engem hidegen hagy! de azt azért elárulhatnád, hogy a mi a frászkarikának írtad eme förmedvényedet?

 • Aczél G.

  Azért felesleges szócséplés mert mai világunkhoz nincs relevanciája: Elmúlt és lezárt történet.

 • Aczél Gábor
  2021 április 25
  3:37 de.

  Magyarul billió, angolszász területen trillion

 • Bevallom, sohasem szerettem a világháborúkon, holokauszton lovagoló vitákat, mivel szerintem elsősorban a jelenben kell élni és cselekedni. Mostanában azonban mégis úgy gondolom, van ezeknek a kérdéseknek szomorú aktualitása, mivel úgy látom, megint világhelyzet van, mint a harmincas években, és itt volna az idő ALKALMAZNI a tanulságokat. EBBŐL A SZEMPONTBÓL tekintsetek erre a cikkre is.

 • ˙

  Bendegúz
  4/23/8:00

  Hatodik, utolsó, rém-aljas és antiszemita bekezdésére, miszerint:

  “Hitler [csak] követte Marx Manifesztumában >megszabott vezető osztály< megsemmisítését ".

  Ebből a mondatból Bendegúz – vagy inkább Belzebúb – igazi, rejtőzködő, legsötétebb énje bújik elő.

  Mert a legsandább nácik állítják azt, hogy "a zsidóság" valaha is egy bármiféle vezető "osztály" lett volna. Más kérdés csupán az, hogy úgymond "a zsidóknak" szétszórattatásuktól fogva és az ebből adódódó társadalmi kényszerhelyzetüknél fogva 2000 évig minden tehetségüket arra kellett koncentrálniuk, nemcsak hogy életben maradjanak, de a társ. érvényesülés frontján is fennmaradhassanak. A zsidóságon kívüli erők és hatalmak ismerve e Mózes megmaradt népére ható kényszerítő erőt mindent elkövettek, hogy emberségükben megalázzák, sőt olyan szerepeket, "társadalmi kötelezettségeket" rójanak rájuk, amelyeket keresztény nem tehetett meg. Ilyen volt pl. a pénzváltó, v. a kamatra adott hitel állítólagos bűne*.

  Később már rájuk is ragasztották "az uzsorás" szégyenletes jelzőjét is, mint zsidó attribútumot. Évszázadok alatt egyre több ehhez hasonló kényszerpálya és sztereotipia maradt a zsidóságon ahhoz, hogy az ilyen, mint itt ez a Bendegúz-féle gonosz skatulya kapásból csattanjon, mint a karikásostor…

  Ami tehát a zsidót, mint vezető, v. mint "uralkodó" osztályt illeti, hát mondhatnók nevetséges beállítás, ha nem lenne ennyire tragikusan célzatos, mint amilyen valójában. Pláne 900 utas miképp is lehetne egy teljes osztály.

  A Horthy-érában többekközt e zagyva híresztelés dacára zsidó származásúak tízezrei képviseltették magukat a munkásosztályban, sokan közülük szakmájuk büszkeségeiként. Eleve cáfolva Bendegúz álságos, Hitlertől szopott** vádaskodását…
  ˙

  .
  *Érdekes történelmi tény, hogy a firenzei katolikus Medici család pénzváltókként kezdték s lettek Itália leggazdagabb bankárai és mecénásai.

  **Hitler legnagyobb tévedései közé tartozott: az amúgy létéből fakadóan, már eleve nemzetközi szocializmus nemzeti köntösbe öltöztetése. A másik amikor kijelentette, hogy "Istennek két kiválasztott népe van; egyik a német, másik a zsidó. Csak az egyik maradhat meg…!"

  UI.:

  A Nürnbergi, de a magyar Zsidó Törvények is az ilyen jópofáskodó zsidózások automatizmusából vették falragaszaik, falfirkáik és uszító röpcéduláik "szellemi" munícióját, hogy aztán a Kristalnactok és a kirakatüvegek csörömpölésével tovább fokozzák gonosz gyűlöletük lármáját, hogy zsidók százezreit kényszerítsék M.S.St.Louis vagy más fedélzeteken, ösvényeken hazájuk elhagyására, majd akiknek ez nem sikerült, azokat Auschwitz gázkamráiba gyömöszölhessék…

  Ha pedig maga Marxnak A zsidókérdéshez c. művére próbálna hivatkozni hát az, mint fent is ismertettem éppen a zsidóság kapitalizmusban elfoglalt speciális kényszer körülményeire hivatkozik, amikor e társadalmi szituáció megszüntetését csak a kapitalizmusban, mint gazdasági rendszer megszüntetésében látja. Az tény, hogy nem tekinti társadalmi osztálynak, legföljebb rétegnek és az hatalmas különbség.

 • Almási Alma
  2021 április 27
  4:56 de.

  ÁlmainkAlmája

  igen, van neki aktualitása, tegnap USA szenátusban (hírforrás CNN ma reggel0700ET) elhangzott egy szenátor bagólesőjéből, hogy az USA nagykövetségein kinn lobogó LGBTQ zászló az “unamerican”… a gyilkos rendőr államának főügyésze egy egész órán át elemezte, hogy ugyan egyetért a zsűri döntésével, miszerint saccperkábé 75 év börtön vár rá, de azért jusson eszünkbe, hogy az a gyilkos is egy ember…miközben szólnak a rendőrfegyverek és naponta legalább egy rendőr által elkövetett gyilkosság van a CNN-n a többiről nem szól…

  ezen kívűl értéktelennek és fölöslegesnek ítélt népek keletkeznek és azokat bombázzák feszt, mert nem akarnak a MSM és a gyemokrácíjá szabályai szerint élni és halni és mindez – természetesen – gyemokrácíjá ahogy a gyemokraták hírdetik naponta többször…

  de erre nem lehet törvényt hozni sem érte sem ellene mert ez nemzetközi azaz globális és a globális nem tartozik egyetlen jurisdictio alá sem

  marad az ordibálás, ugye most Magyarországon a zsidó felekezetek szövetségei egymás ellen acsarkodnak hogy kinek mennyi jár a járulékból és a legfelsőbb rabbinátus pulpitusára tették az ügyet mert nem hisznek O1G és bandája döntéseiben és tépik feszt a hajukat…

  mindez a 21. században

 • ferenct
  2021 április 26
  1:02 du.
  Már reagáltam egyszer a megállapítására. Kijelentvén, hogy bizakodtam az ön (és több önhöz hasonló olvasó, aki ha kapálna, csak a gazt vágná ki, de a gyökeréig nem hatolna el) sekélyes fantáziájában. Mert öröm számomra, hogy akik nem értenek egyet velem, rémhírterjesztőnek nem neveznek, mert többségük szerint amit leírtam, a mai világunkhoz nem tartozó, nem idevágó, nem helytálló, jelentéktelen, lényegtelen, említésre sem érdemes. Ezzel szemben abban is bízom, alighanem okkal, hogy akik egyetértenek velem, azok közül néhánynak a kormányváltó szavazatát is megszereztem.

 • Butella (Bendeguz79-nek):
  “Hatodik, utolsó, rém-aljas és antiszemita bekezdésére, miszerint: “Hitler [csak] követte Marx Manifesztumában >megszabott vezető osztály< megsemmisítését ".
  Ebből a mondatból Bendegúz – vagy inkább Belzebúb – igazi, rejtőzködő, legsötétebb énje bújik elő."

  Tisztelt Butella, nagyjából egyetértek az Ön által írtakkal.
  Hogy Mr Bendeguz antiszemita -e, vagy sem, nem igen tudnám megmondani, de őszintén szólva olyan nagyon nem is érdekel; ha az, legföljebb hiába akar meghívni együtt vacsorázni, nem fogadom el a meghívását. Én – bár nem vagyok mazochista, ergo nem olvasom el minden hozzászólását – nem emlékszem antiszemita megnyilvánulására. – Ő maga karaitaként határozza meg önmagát, bár nekem – aki enyhén fogalmazva sem vagyok járatos a rabbinikus judaizmus és a karaiták hitbéli szakadás, ellentétek hosszú történetében úgy tűnik, hogy Bendeguz úrnak körülbelül annyi fogalma van a karaitizmusról, mint nékem a tibeti vallási irányzatok részleteiről. De ezt nem érzem problémának, ettől még lehet éppen karaita is. Mindegy.
  Mr Bendeguz valószínűleg elolvasott életében két bekezdést egy Marx-fordításból, azóta szilárd meggyőződése, hogy ő jelentős Marx-szakértő. (Ebben sincs egyedül, akad itt a KMH pincében egy méltó párja is.)

  No, de a tárgyra téve. Marx sehol nem a tőkés osztály fizika megsemmisítéséről, hanem mint társadalmi osztály felszámolásáról ír, amit – Marx szerint – a proletáriátus
  visz majd végbe, ezzel egyúttal automatice fölszámolva önmagát, mint társadalmi osztályt (sőt magát az osztálytársadalmat) is. M szerint ugyanis a tőkésosztály
  és a proletáriátus, mint társadalmi osztályok elválaszthatatlanok egymástól, az egyik épp úgy nem létezhet a másik nélkül, mint egy mágnes északi pólusa a déli pólus hiányában. Hogy majd másfél évszázad távlatából nézve M melyik elemzése állta meg, netán állja meg még ma is a helyét, melyik nem, melyik elképzelését véljük ma netán utópikusnak (pl. a társadalmi munkamegsztás megszünését – bár, pl. egy jókora ABC-háborúk követően nem kizárt, hogy az életben maradottak egy ideig majd minannyian csótányok, skorpiók gyüjtéséből tartják fenn magukat) – ezen éppen el lehetne vitatkozni, de aligha a Bendeguz79 úrhoz hasonló öntelt, analfabéta tökfejekkel.

 • ANDREW_S;

  Viossza az elemi iskilsaba !

  EZER millio = MILLIARD europaban, mashol BILLIO.

  De EZER milliard/billio = TRILLIO.

 • ALMASI ALMA, 4/27, 4;56 de.

  GRATULACIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ketsegtelenul meglatta a felvilagito fenysugarat!!!!!!!

 • Orsós Elemér

  butella
  2021 április 27
  6:01 de.

  Kedves Butella, aki Bendeguzt antiszemitának feltételezi, annak hiányzik mind a négy kereke! 😀 D: D: (Az persze más kérdés hogy, az újak -mint például Ön is- nem tudják még értelmezni sajátságos, ám dicsérendő -újratanult- néha félreérthető magyar nyelvtudását, ami pedig egyre érthetőbb és értelmesebb! 😀 )
  Én speciel ezt a szánalmas félre- és eröltetett felturbózott túlmagyarázkodást vélem “rejtőzködő” antiszemitizmus gerjesztésnek, azáltal hogy olyanokat idéz Bendegúztól amiket Ő itt még véletlenül sem hangoztatott, ellentétben Önnel!

 • Anno,….kezdem megérteni Vince Mátyást ! -g-

 • Alma irja – apr.27 4.56 d.e
  “Bevallom,sohasem szerettem a vilaghaborukon,holokauszton
  lovagolo vitakat,mivel szerintem a jelenben kell elni
  es cselekedni.”
  Igy van.
  Igy tortenhetett, hogy a JELENBEN -“izraeli birosag ele
  viszik a Parizsban bedrogozva gyilkolo muszlim ferfi ugyet”.
  Kobili Traore,egy 27 eves muszlim ferfi,aki bedrogozva
  a melybe taszitotta a 65 eves francia zsido Sara Halimit egy tarsashaz
  3-ik emeleterol, a francia birosag szerint “nem vonhato
  felelossegre a tetteert”.

  Az aldozat novere,Esther Lakover,izraeli allampolgar.
  A csalad ugyvedei szerdan bejelentettek,hogy az aldozat
  testvere neveben feljelentest tesznek a gyilkos ellen
  egy izraeli birosagon.

  Igy van- a jelenben- nem lehet zsidokat olni- BUNTETLENUL.

  https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/04/24/izraeli-birosag-ele-viszik-a-parizsban-bedrogozva-gyilkolo-muszlim-ferfi-ugyet

 • butella

  Ok. Látom az álnokságnak határa egyesek számára nem létezik.

  A létedet nem tudod meghazudtolni – amely mint kilátszik – hogy ami benned lakozik, az másokra vetited
  Bendeguz izraelita, hogy melyik ágából, tökmindegy, de SZEMITA!!

  De milyen nagyszerűek ezek a szavaid, idézem:

  …”Mert a legsandább nácik állítják azt, hogy “a zsidóság” valaha is egy bármiféle vezető “osztály” lett volna”…
  Itt van, egy eredeti idézet az 1843-as esztendöböl:
  “…Megpróbáljuk a kérdés vallási részét föltörni. A zsidó egyenjogúsítási képessége azzá a kérdéssé lesz, hogy melyik különleges társadalmi elemet kell legyőzni ahhoz, hogy megszüntessük a zsidóságot? Mert a mai zsidó egyenjogúsítási képessége a zsidóság viszonya a mai világ egyenjogúsításáshoz. Ez a viszony a zsidóság különleges helyzetéből adódik a mai rabiga alatt nyögő világban.

  Tekintsük a valódi világi zsidót, nem a szabbatzsidót, ahogy Bauer teszi, hanem a mindennapi zsidót.

  Keressük a zsidó titkát ne vallásában, hanem keressük a vallás titkát a valódi zsidóban.

  Mi a zsidóság alapgondolata a világban: A gyakorlati igények, az önzés.

  Mi a zsidók világi kultusza? A nyerészkedés. Mi világi Istenük? A pénz.

  Na tehát! A nyerészkedéstől és a pénztől való fölszabadulás, tehát a gyakorlati, igazi zsidóságtól lenne korunk önfelszabadítása.

  A társadalom szervezete, amely a nyerészkedés előfeltételeit, azaz a nyerészkedés lehetőségét megszüntetné, lehetetlenné tette volna a zsidó működését. Vallási tudata feloszló ködként oszlana föl a társadalom valódi levegőjében. Másfelől: Ha a zsidó gyakorlati lényétől megszabadul, és annak megszűnésén dolgozik, akkor eddigi fejlődéséből kifelé halad, az emberi egyenjogúságon egyáltalán, és az emberi önelidegenedés gyakorlati kifejezése ellen fordul.

  Fölismerjük tehát a zsidóság tevékenységében a mindenütt jelenlévő antiszociális elemet, mely a történelmi fejlődés, amelyen a zsidók szorgalmasan együtt dolgoztak, során, mai magasságát elérte, és amelynek most szükségszerűen meg kell szűnni.”….

  – csak még egy részlet: –
  “..A zsidóság nem a történelem ellenére, ahnem azon keresztül maradt fönn.

  Saját belsejéből állítja a polgári társadalom a zsidót állandóan újra elő.

  Mi volt a zsidó vallás alapgondolata? A gyakorlati igény, az önzés.

  A zsidó egyistenhit ezért valójában a sok igény többistenhite, egy olyan többistenhit, amely az Isteni törvény egy tárgyához lelép. A polgári társadalom gyakorlati igénye, az önzés a polgári társadalom alapja és olyanként is lép elő, amint a politikai állam teljesen megszületett a polgári társadalom gyermekeként. A gyakorlati igények és az önzés Istene a pénz.

  A pénz Izrael szorgalmas Istene, amely előtt más Isten nincs. A pénz minden Istent és embert lealacsonyít és áruvá változtat. A pénz az általános, önmagáéert alkotott értéke minden dolognak. azért elrabolta a világtól és a természettől sajátos értékeiket. A pénz az ember önmagától elidegenített munkájának és létezésének a lénye, ez az idegen lény uralkodik fölötte és ehhez imádkozik.

  A zsidók Istene elvilágiasodott, Világisten lett belőle. A zsidó igazi Istene a váltó. Istene csak a látszólagos váltó.”…
  Igen, az idézet “a dicsőséges, tévedhetetlen és mindenható” Marx Károlytól való, amely mondatokat a “führer” mint “jó tanítvány” a saját téziseibe “csak átmásolt”

  Bendegúz volt szíves ezeket idézni, mint “VALAKI ÁLLÍTÁSAIT”, – részedről pedig a világ legmocskosabb, legalantasabb megnyilvánulása, amikor azt állítod, hogy ö jelentette ki ezeket, vagyis tőle erednek a szavak.
  Innentől aztán jelentettek a Gestapónak, az ÁVÓ-nak, a KGB-nek, az összes szadista gyilkos mocskos kommunista/fasiszta vérgőzös nyomorult léleknek, akik fegyveres bandákba verődve gyaláztak, kínoztak akiket értek. Hogy ma is vannak ilyenek? Vannak … Jelesül pont közéjük tartoznál, csak ahhoz gyáva kis féreg voltál, és vagy ma is – hogy nyilvános kiállj, amikor éppen nem a te “bandádnak osztják a lapokat” – vagyis másik mezesek sorosok éppen…

  Vagyis aki itt egy mocskos és aljas antiszemita, az jelesül Márx Károly, aki ugyan rabbik sokaságával büszkélkedhetett felmenői között, anyai ágon a Tieri rabbi, na de szülei “felvették” a lutheránus vallást, így maga valószínű mint egy partra-vetett szardínia – levegő után kapkodva antiszemitább tanokat hirdetett mint maga a katolikus egyház.
  Szükségünk pedig nincs semmiféle mosdatásra, halandzsára, az igazság meghazudtolására.
  Elég volt belőle Magyarországon 40 évig

  Megismétlem, te másokat aljasul megvádoló, befeketítő nyomoronc volt munkásör, vagy ifjúgárdista, hogy a Bendeguz volt szíves ezekre a tényekre hivatkozni.

  Amelyeket ezeken a lapokon folyamatosan szívében és lelkében mélyen elítél hosszú évek óta…

 • Almási A.

  “….úgy látom, megint világhelyzet van, mint a harmincas években…”

  Egyetértek Önnel.

  Németország a 30-as évekbeli weimari köztársaságra hasonlít egyre jobban: Anarchia, antiszemitizmus, gender, stb.
  Attól lehet tartani, h. jön egy “új Hitler” aki majd “megold” minden problémát.
  Németországból már kiindult 2 világháború, Isten ne adja, hogy a 3-ik is innét induljon. Van rá esélyünk, különös tekintettel arra, hogy az USA már kezd másod osztályú hatalommá válni

 • Kővendég
  2021 április 27
  10:28 de.

  az lehet, hogy a grizi karaita (én arról sem tudok semmit ugyanúgy, mint a Holdlakók térgörbületi coefficienciáiról sem!) de hogy egy karikatúra az – számomra – bizonyos!

  a legutóbbi eme cikkhez betolt hozzászólások annyi rasszizmust tartalmaznak, hogy jogász legyen a talpán aki ezek alapján szét tudná válogatni hogy a naponta rasszista alapon egyenként és tömegesen meggyilkoltak ügyét (bedrogozva) melyik bíróságra vigye szattyánbőrbe csavarva?

  És eljöve a POKOL mindazon által nem csak kies Magyarországra hullván!

 • Van nekünk itt egy bekövesedett vendégünk, aki ugyan Bendegúz írásait nem szokta olvasni, de a Bendegúzhoz címezett észrevételeket az utolsó betűig analizálja.
  Aminthogy a Marx-Lenint összest is fejből citálja, hiszen ezért húzta a fizetését, vagy nem?
  Vagy inkább az ilyen analizálásokért, a rendszer esetleges ellenségeinek felkutatása végett? Ugye kis besúgóm?

 • Izraeli
  2021 április 27
  4:11 du.

  Ebben az “ítéletben” sajnos a legszörnyűbb és legaljasabb, hogy precedenst teremthet.
  Ezek után bármely muszlimnak elég a gyilkosság elkövetésekor felszippantani egy adag drogot – aztán majd kimutatják bennük ….
  És a végén még minimum mártírok lesznek

  Valahogy a modern kori antiszemitizmus is Franciaföldröl indult – ha még emlékszünk a Dreyfuss-perre
  Más kérdés, hogy a kárpátmedencében milyen termékeny talajra talált
  Pedig valamikor nem volt ez így ….

 • Bendeguz79
  2021 április 27
  10:31 de.

  grizi Don Quijote (csak neked mert castellano ból sem vagy büfé: Don Nagy Állkapcsú), a szeplőtlen lovag sehol sincs hozzád képest harcolván a szélmalmokkal,

  te meg itt üldözöl holmi nullákat körbe körbe, az hogy valami részeges kocsmatöltelék nem ismerte a 10 hatványait az ezt eredményezi

  attól, hogy “ti” a billiót trilliónak mondjátok egy buznyák vassal sem lesz többetek, de és nullátok sem!

  nem unod még a nulláidat?

 • Elkeserítő cikk a kitűnő Markó Beátától:
  “…Bizonyosan az emberi méltósághoz való jogot tükrözte az a rendkívüli intézkedés, amikor tavaly tavasszal miniszteri utasításra mintegy tízezer beteg, sokszor magatehetetlen embert hajítottak ki a kórházakból, ágyfelszabadítás címén…És nincs adatunk azokról a veszteségekről, akik nem bírtak egy évet várni a szívműtétükre, nem kaptak kezelést egyéb betegségeikre, akik a magyar egészségügy teljes összeomlásának halálos áldozatai.
  …Magyarországon a veszélyhelyzet jóval a koronavírus világjárvány előtt kezdődött, egész pontosan azon a napon, 2010. május 29-én, amikor a jelenlegi (bűnözői csoport,) kormánynak mondott baráti társaság elfoglalta országirányítói helyét. Ennél már csak az a nagyobb vész, hogy a magyar társadalom többségének semmilyen veszélyérzete nincs.”
  https://nepszava.us/marko-beata-elet-halal-veszelyhelyzetben/

 • Izraeli
  2021 április 27
  4:11 du.
  te xenofób is vagy?

  francia mozlim ra nem vonatkoznak izrael írottyai (sem), meg kell alaposan vizsgálni a balkon padlója síkos volt, vagy a női hölgy már a balkon korlátján balanszírozott ez meg meg akarta menteni de a drogtól elcsúszott a kövön és a huzat lefújta a női hölgyet?

  egyébként is amíg nincs bizonyítva semmi addig bűntelen

  nagy tárgyalás lesz de kivel és hogyan? vádlottat távollétében máglyahalálra és kósher füstölt szalonna evésre ítélik?

 • ferenct
  2021 április 28
  7:32 de.

  Franzl, arra nincs valami elfogadható vagy megrágható ötleted, hogy miért pont onnan indult az akármi?

  (az én konteóm egészen mást mond, de nem akarom idő nap előtt magamra haragítani azokat akik gyemokrácíjá hívők és bele is lóg a kezük!)

  nem is akarok segíteni, mert akkor alkalmat adnék gábrielnek arra, hogy megint beboríccson 47 liter maszlaggal, csak a kérdésemre lécci, válaszoljál, jó?

 • Bendeguz79
  2021 április 27
  10:31 de.

  Csak Neked: https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADz_hatv%C3%A1nyai
  ha már haragban vagy a netes keresésekkel

 • Modernizált haláltánc…

 • Kedves ferenct!
  2021 április 28, 7:32 de.
  Ugyan kérdezze már meg a kedves nejét, honnan is indult ki az I világháború, biztosan szívesen felvilágosítja.

  “különös tekintettel arra, hogy az USA már kezd másod osztályú hatalommá válni” – csak nehogy megint hadat üzenjünk nekik … 🙂

 • Kedves Izraeli!
  2021 április 27, 4:11 du.
  “Az aldozat novere,Esther Lakover,izraeli allampolgar.
  A csalad ugyvedei szerdan bejelentettek,hogy az aldozat
  testvere neveben feljelentest tesznek a gyilkos ellen
  egy izraeli birosagon. ” – nagyon helyes! Még akkor is, ha a várható itélet csak jelképes érvényű lesz.

 • Gabriel,
  Jol emlekszel. A Dreyfuss per Franciaorszagban 1894-ben
  zajlott.Mint tudod , eliteltek es csak 1906-ban rehabilitaltak.
  Akkor meg voltak gerinces emberek Europaban,{kevesen}
  akik j`accuse-t kialtottak {Emile Zola}.
  Kulon erdekesseg, hogy az igazi arulo,mint kiderult. egy
  Esterhazy nevu- francia tiszt volt, de ot felmentettek.

  https://mult-kor.hu/cikk.php?id=13577

  Ma- ugy latszik, egyre kevesebben vannak- ha a francia
  birosag egy ilyen gyilkossagra felmentest ad.
  De- el az orszag, amelyrol Theodor Herzl- a per tudositoja
  almodott .

 • Rodeo.
  Ha a te nenikedrol lenne szo,nem “jopofaskodnal”
  xenofobiarol.Vagy mar leittad magad?
  Hiaba jatszod meg a “felvilagosult,szocialista,”intellektuelt”-
  te vagy itt a legnagyobb rasszista.
  A “noi holgy” akirol “viccelsz”, egy 65 eves,doktori vegzettseggel rendelkezo, nyugalmazott tanarno volt-egyetlen
  “bune”- zsidosaga.
  A 27 eves “hos”nek nem volt nehez “megbirkozni” vele.
  Igaz, nem ihatja reszegre magat mint te, mert tilos nekik
  az alkohol fogyasztasa- ezert “csak” a droggal hulyitheti
  magat.
  Ez nem az egyetlen eset, amikor izraeli birosag jovatetelt
  kovetelt es kapott- az iszlam terror aldozatai csaladjanak.
  Vagy errol meg nem hallottal “operat” ?

 • Focidrukkerek figyelmébe ajánlanám: (bár úgyis fölösleges)
  Több autonómiát kértek, mindent elvesztettek a modellváltó egyetemek
  https://tldr.444.hu/2021/04/28/tobb-autonomiat-kertek-mindent-elvesztettek-a-modellvalto-egyetemek

 • Aczél G.

  Nem akartam megbántani Önt (senkit sem) de talán elfogadható, hogy a (kulturált) vitákra szükség van. Egy álláspont akkor láttatható jól, ha van ellenvélemény is.

  Talán észre vette: Én soha nem írok ide alpári stílusban, szemben jó néhány olyan itt “élővel” akiből ömlenek a szennyes mondatok. Sajnálom őket.

 • Izraeli

  “De- el az orszag, amelyrol Theodor Herzl- a per tudositoja
  almodott .’”

  …And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction; but Jerusalem shall be safely inhabited…
  (Zechariah 14:11)

 • Izraeli
  2021 április 28
  5:44 du.

  győztél, tied a vekker az összes berregőkkel

 • Izraeli:
  “A Dreyfuss per Franciaorszagban 1894-ben
  zajlott.Mint tudod , eliteltek es csak 1906-ban rehabilitaltak. Akkor meg voltak gerinces emberek Europaban,{kevesen}akik j`accuse-t kialtottak {Emile Zola}.”

  Igen voltak, de valóban nem sokan. Ha a 20.század elején valamiféle “jövőbelátó” lettél volna, és el tudtad volna mondani egy európainak, hogy 1933-45 között mi történik majd Európában , az illető felsóhajtott volna: “hát igen ezek a franciák, más nem is várható tőlük.” Ekkor még (a muszlimok nélküli) Franciaország és Oroszország volt az európai antiszemitimus centruma. Ja, s Zola és felesége ebbe a “J’accuse!”-ba valahogy belehaltak.

 • Szundi M.
  Tudom, h. az 1. vil. háborút az osztrák-magyar monarchia a szarajevói merénylettel indította el, de ez csak casus belli volt.
  Az igazi ok a nagyhatalmak korabeli befolyási területeik közötti átrendezésének a igénye volt. Itt jön Németország a képbe, mint kor legfejletebb ipari-, gazdasági-, katonai-, kulturális hatalma, aki többet követelt a világkereskedelmi “tortából” – amit elsősorban a britek és franciák domináltak.
  Ergo: Németországnak volt elsőrendű érdeke erővel megoldani a problémát. Ezért írtam amit írtam.

  ps: Feleségem mindezt tudja nélkülem is, jóllehet ő “csak” egyszerű matek-kémia-infomatik szakos tanárnő

 • Rodeo11

  Nem konteo:
  Németországban (az elvesztett háború után) 1946-ban egy kb 20 ezres mintán felvett amerikai közvélemény kutatás szerint a németek döntően nagy száma egyetértett utólag is az NSDAP (náci párt) politikájával.
  Ekkor történt a felismerés, hogy a német társadalmat kell “jó útra téríteni” – nem erőszakkal. Így történt

 • Kedves Szundi Mundi,2021.apr.28 4.46.d.u
  ….nagyon helyes! Meg akkor is, ha a varhato itelet
  csak jelkepes jellegu lesz..”

  Nem kedves,rasszista Rodeo- 2021.apr 27.4.11 d.u
  “..francia mozlimra nem vonatkoznak Izrael irottyai.”

  “Rivlin udvozolte Macron torvenymodositas melletti kiallasat.”

  “Velemenyem szerint attol meg,hogy valaki ugy dont,hogy
  drogot vesz be es aztan “megorul” NEM MENTI FEL a buntetojogi
  felelossege alol,velte Macron a birosag donteserol,hozzateve
  hogy kerni fogja az igazsagugyi minisztert, hogy amilyen
  gyorsan csak lehet, nyujtson be TORVENYMODOSITAST
  A BUNTETOJOGI FELELOSSEGRE VONATKOZOAN.”

  https://ujkelet.live/2021/04/28/rivlin-udvozolte-macron-torvenymodositas-melletti-kiallasat-miutan-egy-zsido-no-gyilkosa-meguszta-a-felelossegre-vonast/

 • Gabriel,
  Koszonom a Zechariah{ i/e 6-ik szazad} idezetet-Jeruzsalemrol.
  Zechariah – 14.11
  “Lakni fognak benne es haboru nem pusztitja tobbe,hanem
  biztonsagban lesz Jeruzsalem.”

  Talan csak Ezsaias {i.e 8-ik szazad} jovendoleset
  tennem hozza, amely- reszben- megtalalhato az ENSZ szekhaza falan,
  bar nem tudom, hogy ez a tiszteletre melto testulet-
  mennyire igyekszik- ennek szellemeben-mukodni.

  Ezsaias.2-4

  “Ki iteletet tesz a poganyok kozott, es biraskodik sok
  nep felett, es csinalnak fegyvereikbol kapakat
  es dardaikbol metszokeseket, es nep nepre kardot
  nem emel,hadakozast tobbe nem tanul.”

  Hat, nem tudom meddig var az emberiseg-ennek a profecianak
  beteljesedesere.

 • Izraeli

  Igen, nemhogy csak hiszem, hanem biztosan tudom, hogy ahogy a próféciák sorjában megvalósultak, ennek is eljön az ideje.
  A Teremtő nem változtatja meg a kimondott szót.

  Hogy az ENSZ az alapítása óta totálisan elfordult a szándéktól, ami miatt az akkori alapítók létrehozták?
  Igen, de eljön az idő hamarosan, akkor is ha ma ugyan rengetegen ellene vannak, hogy egyszer-csak a mostanra teret nyert korrupt adminisztrátorok alól elfogyjon a talaj – és akkor a beteljesülés nem lesz kérdés.

  Mintahogy a szülés fajdalommal jár, de mégis öröm, mintahogy az áradás után a talaj termékeny lesz – úgy lesz ezzel is.
  Ezek sem az én szavaim, hanem a prófétáé.

  (Selá)

  Ezek a “küzdelmek”, amelyeket a rodeio-félék folytatnak – az “emberi-jogok” maskarájába csomagolva, de kiszaggatva belőle minden igazságot – a jelenlegi ENSZ-kurzusnak a szellemi tápláléka.

  Démonizálni próbálják a világot – melyből persze nem hiányzott az eddig sem, de ennek ellenére az igazság és szeretet mélyen benngyökerezett.
  Ezeket a gyökereket szeretnék utolsó leheletükkel kiszaggatni.

 • ferenct
  2021 április 29
  1:25 du.

  Drezda porig bombázása nem volt jó oskola és a NATO csapatok sem amelyek megszállva nevelik őket idegen érdekek betartására, aki szabad akar lenni egy birodalom hatásövezetében, az így járt a történelem során és a birodalmakat is leváltották újabb birodalmak és senki sem ejtett egy könnycseppet sem értük ez van ma is!

 • Izraeli
  2021 április 29
  4:45 du.

  gábrielnek Gázában szeretettel

 • Izraeli
  2021 április 29
  3:30 du.

  Macron nak már mindegy, utolsókat rúgja, mint elnököcske szöcske… majd lesz belőle szép kis karikatúra a Charly Hebdo ban

 • “ferenct
  2021 április 26
  1:02 du.
  Aczél Gábor. Azért felesleges szócséplés mert mai világunkhoz nincs relevanciája: Elmúlt és lezárt történet.”
  Ferenc1. Most hirtelen, fejből nem tudom, ki mondta (majd műveltebbek megjelölik):
  Aki nem ismeri a történelmét, arra van ítélve, hogy megismételje azt.
  Márpedig a mostani magyar történetek kísértetiesen hajaznak akár a jobb-, akár a baloldali diktatúrák történeteire.
  Tudom: a “zsidókérdés” érzékeny téma az európai nemzetek életében – mégis úgy vélem, csak fedősztori, amellyel mai fontos dilemmáinkat takarják el. Mégpedig az emberek egyenlő esélyekhez, a méltó élethez való jogát – nemtől, bőrszíntől, nemzetiségtől, vallástól függetlenül.
  Úgy látom – évtizedek, ha nem évszázadok – alapvető félreértése a “többség” felfogása. A “többség” fetisizálása. Ami társadalmi szinten egyszerűen nem létezik – főként időben, de egyes kérdésekben sem. Egy ügyben egyszer ennek, másszor annak a megoldásnak van “többsége”.
  Az ellentmondást Lenin próbálta feloldani azzal, hogy a többség nem a parlamenti képviselők számbeli fölényét jelenti. Hanem a társadalom többségének – akkor a dolgozó osztályoknak – érdekében való politizálást. Ezt a későbbiekben odáig fejlesztette a sztálinizmus, hogy a parlamentarizmus “polgári csökevény”,nincs szükség rá. A társadalom vezető ereje csakis egy, a dolgozók érdekeit egyedül hitelesen képviselő kommunista párt lehet. (Bár már Lenin felvázolta a lehetőséget az Áprilisi tézisekben, 22-ben.)
  Amúgy is kényes, és tisztázatlan fogalom ez a “többség”. (Orosz szóval bolyse – ebből származik a bolsevizmus, bolsevik kifejezés.)
  Kísérteties, ahogyan mindkét oldali szélsőségek hivatkoznak a “többségre”, ami nem létezik, de aminek az állítólagos felhatalmazása alapján mindent megtehetnek. Néha vigyorgok, amikor a magyar kormányfő dumáját hallgatom: echte bolsevik alapvetés. Csak nem internacionalista – ebből a szempontból még korlátolt is -, hanem suttyó alapvetés. Pedighát a jogi egyetemen tanítottak marxizmust-leninizmust – OV nyilván ellenállásibul nem tanulta meg. Így azután példaszerűen elköveti az összes magyarországi diktatúra hibáit: a jobb- és baloldaliakét egyaránt.
  Beleértve a személyi kultuszt is, aminek nem az a legfőbb jellemzője, hogy a “szeretett vezér” képét rajongják körül. Hanem az, hogy a mamelukhad – amit kemény munkával épített ki OV a Fideszben 1994 óta – minden kérdésben a vezér szavát követi,semmiféle bírálat nem érheti, még az óhaját sem. (Ennek jele pl., hogy a nyilvánosság előtt csak néhány, erre kijelölt személy beszélhet, semmilyen kérdésre nem reagálnak – még a parlamentben sem – csak mondják a kiadott szöveget.
  Ez most, a járvány idején vált feltűnővé: amikor valóban szükség van gyors, rendkívüli államigazgatási, egészségügyi és rendészeti intézkedésekre. Szegény mamelukoknak muszáj megvárniuk, merre rántja a főnök a szemöldökét.
  A személyi kultusszal feldíszített diktatúrának nem feltétlen velejárója a nyílt terror – a Kádár-rendszer is ilyen volt. De a terror bármikori bevezetésének feltételeit a parlamenti többség megteremti – a plebs erről többnyire nem is tud.
  Ugyan, ki tiltakozott, amikor 1920-ban(!) bevezették a numerus clausus-t ami törvényben szabályozta az egyetemekre felvehetők számát “nemzetiségük” szerint. Még 18 évnek kellett eltelnie az első zsidótörvényig – ehhez már kellett a nemzetközi környezet, a hitleri Németország európai súlyának növekedése. Ezt már rohamléptekben (39., illetve 41.) követte a második, majd harmadik zsidótörvény. Ami megalapozta az európai zsidóság megfosztását(nemzetiség, vallás?) emberi jogaitól, majd méltóságától, végül életétől. Mit tudott erről a “nép”? (Nem a politizálókat értem ezalatt – hanem a többséget, akik “csak” dolgoztak, éltek,)
  Megrázó személyes élményem volt. A mi családunk visszamenőkig római katolikus – még református se akadt. Amikor a zsidóldözésről, a második világháborúról tanultunk, megkérdeztem Anyukámat:Hogy hagyhattátok, miért nem szóltatok?
  Anyu is Apu is jó, becsületes emberek voltak. Egy kóbor macskát se hagytak éhen, hogy tűrhették szó nélkül honfitársaink millióinak kirekesztését, majd meggyilkolását? (Apu 11-es, Anyu 19-es volt, felnőtt már azokban az időkben.) Egyáltalán, mit tudtak erről? A nővérem 42-es születésű – hogy vállalkozhattak gyerekre, a háború közepén?
  Anyu válasza megdöbbentő volt: milyen háború? Az csak 44 őszén tört ki! (Holott két öccse is volt az orosz fronton, akik csak évek hadifogsága után tértek haza. Mellesleg igen kedélyes történeteket meséltek a fogságuk idejéről – talán azért, mert mindketten ügyes vasmunkások voltak, így a táborokban is megtalálták a lehetőséget a túlélésre. Ők mesélték azt is: az oroszok sokkal jobban bántak a hadifoglyokkal, mint a saját népük táborokba zárt orosz “ellenségeivel”.)
  Rákérdeztem Anyura: és a zsidók, miért nem szóltatok? Mire Anyu: Dehát ez volt a törvény! Pákán (Anyu zalai falujában) egyetlen zsidó család élt: azokat vagonokba rakták, elvitték. Dehát ez volt a törvény!!! A falu rendőre egyébként emberséges volt: előző este szólt nekik, hogy hajnalban jönnek értük, készüljenek: ne percek alatt kelljen összekapkodniuk a holmit…
  Hát, talán ez a “történelem alulnézetből”. A sok apró történet, félreértés – sőt, félrenézés – áll össze azután egyetlen tömör, gyakran pusztító lavinává.

 • ˙

  Sajnálom, hogy 04/27/6:01-es pamfletemben kissé egyoldalúan sikeredett Bendegúz cinikus (23.8:00 utsó) mondatát cáfolnom, mert annyira felháborított az a már ismert és hazug érve, hogy őszerinte :
  “Hitler csak Marxot követte a zsidó-népirtásban,
  mert áldozataiban, illetve rajtuk keresztül csak
  >a Marx által megszabott . v e z e t ő . osztályt< semmisítette meg"… (SIC)
  DE azon túl, hogy "a zsidók" nem képviseltették jobban a saját népcsoportjukat a vezető állásokban, a tulajdoni hierarchiában mint mások, e szűk "deputációjuk" jelentősége ezért elhalványul a kizárólag gazdasági erővel, tőkével és befolyással bíró, náluknál jóval szélesebb, tőkés osztály hatóereje és befolyása mögött.

  MARX ugyanis "a Kiáltványban" egymásnak feszülő két osztályt jelöl meg; a burzsoáziát, azaz tőkés osztályt és a munkásosztályt, vagyis a bérmunkások hadát, akik csak a munkaerejüket adják el – de . s e m m i k é p p . sem mindenféle vallási csoportokat, mint a gazdaságot széleskörűen meghatározó, a GDP-re, vagy a nemzetgazdaság egészére . ö n á l l ó . és döntő hatással bíró tényezőt.

  Ami pedig a Kiáltvány történelmi jelentőségét illeti – annak ellenére, hogy ma egyes részletek eltérnek az 1848-as kapitalizmustól – a legfontosabb elemei, éppen a tőkés termelési mód globális korszakában mégis tökéletesen igazolják vissza a mű . v á t e s z i . mivoltát. Ez tény marad akkor is ha egyesek ettől epét hánynak…

  Elég, ha csak azt vesszük, hogy a tőkés termelésben dolgozók létszáma azokban az időkben elenyésző volt a mára jellemző, már 80-90 százalékot képviselő lakossági arányhoz képest. A termelőeszközök tulajdonosi aránya(!) jóval kisebb tulajdonosi létszámot képvisel ma, mint a Kiáltvány idejében. Tehát a jóval hatalmasabb, gigantikus tőkét kisebb lakossági hányad birtokolja…

  Ergo a globalizmus világméretekben növeli, ebben egyesíti 😀 a globális munkásosztály milliárdos létszámát, ill. méreteit, ezzel együtt a szervezettségét, miközben a tőke koncentrációja révén egyre szűkíti az őt, őket foglalkoztató tőkés osztály arányát.

  Így a "világ proletárjai egyesüljetek!" szlogen, szinte már automatice, nem önmagától, vagy közkívánatra, hanem épp a tőke aktív közreműködése révén tesz, ill. tesz majd eleget a Kiáltvány szerzői elképzelésének. 🙂

  Legyetek üdvözülve!

 • Kővendég 10:28

  KÖszönöm, egyetértünk, csak annyit fűznék kedves soraidhoz, hogy az itt zajló eszmecsere, eszmecserék nem kizárólag az abban párbajozó vitézeknek, de a többi olvasónak legalább annyira szólnak. Ezért kell reagálnunk olyanokra is akiket néha legszívesebben le……..nk.

 • AuróraBorealis

  Izraeli 3:30

  Logikus. Ha egy autóvezető ittas, az általa így okozott baleset büntetőjogi felelősségét még súlyosabban ítélik meg.

  Elképzelni sem tudom, hogy egy drogtól befolyásolt fanatikus potenciális gyilkos esetében hogyan lehet az enyhítő körülmény.

 • Izraeli és Gábriel

  Zechariah = magyarul Zakariás (lehet ezt nem oly titokzatosan is)

  Az ún.Aranycsapat balfedezete is a Zakariás nevet viselte.

 • Izraeli és Gabriel

  A Dreyfus per kismiska volt a húsz évvel korábbi Tiszaeszlári m a g y a r . perhez képest, annak primitív és tudatlanságban fetrengő ócska antiszemitizmusához képest.
  Nem akarom mondani de a szélsőjobb a rendszerváltás hajnalán a Tiszaeszlári Per újraéneklését is a kottájára írta, sőt az úgymond magyaros rock stb műfajokba is belevitte, mint programot, Solymosi Eszter vére stb. hasonló náci ihletésű nyilvános koncerteken játszott uszító számokkal.

  Egyébként a zsidóellenesség nagyon is régi keltű, aljas ösztönből, de főleg irigységben és vallási türelmetlenségben gyökeredző, gyűlölködő politikai és egyéni viselkedésforma, és irányvonal, amely végig kísérti a . d i c s ő . m a g y a r . k ö z é p k o r t . is. Tehát legalább ezer éves, szégyenletes magyar projekt….

  A Magyar Zsidó Lexikon az antiszemitizmusnak csupán a magyar történetére – a legapróbban szedett betűkkel – mintegy 17 teljes oldalt szentel úgy, hogy a csatlakozó fogalmak és folyományok, úgyszintén hosszú teljes oldalakat töltenek meg.

 • Talalom

  Egy Zalával szomszédos vasi faluban épp a sarki fűszereséket pakolták szekérre gyerekestől a délceg kakastollasok…
  Az ostrom elől pesről épp leköltözött ….Mária és gyermekei – nemesi hangzású több ipszilonos férj, tart.tiszt a fronton – ott töltöttek hónapokat…
  Adott napon a gyerekek a falubéli parsztgyerekekkel az utcán játszadoztak, amikor az egyik csendőr zsidónak nézte az Alice nevű kislányát elkapta és ferakta Weissék szkerére… Azok meg hiába mondták, hogy nem az övék a jány… Az utcabeli parasztgyerekek szaladtak az anyjához, hogy gyorsan jöjjön mert viszik a csendőrök. Mariska rohant utánuk, de hosszú időbe tellett, mígnem papírokkal és fényképekkel igazolhatta, hogy az az ő kislánya s végül nem vitték el őt is a csendőrök.
  A teljes boltos Weiss családot viszont először a Szombathelyi gettóba, majd néhány nap múlva már tehervonaton egyenesen Auschwitzba deportálta schneidig Horthy-csendőrség…