Emberiség, evolució, egyebek… I. rész

2020 június 7 9:28 de.164 hozzászólás

ELÖLJÁRÓ BESZÉD

Ez a cikksorozat, amelyet most elindítok, nem tudományos mû, csupán néhány hajmeresztõ ötletem kifejtése az emberiség legutólsó 3500 éves történetérõl.

A mondanivalóm sokaknak nem fog tetszeni, de úgy vettem észre, egyre több hozzászólás torkollik vallási és hitbeli kérdésekbe, olyan témák is, amelyek egészen másról szólnak. Gondoltam, akkor beszéljük meg ezt másképpen… Mindenkinek találkoznia kell néha olyan felkavaró eszmével, amelyen eltûnõdhet.

Ezeket az elmélkedéseket már több, mint egy éve írogatom magamnak. A számítógépem tele van ilyen, és ehhez hasonló konkrét, vagy szimbolikus írásokkal, némelyiket közzé is tettem már a KMH-n. Ezt az írást azonban eddig nemigen mertem volna közre adni, mivel túl sok benne az olyan gondolat, amely mások számára zavaró lehet, én pedig senkit sem szeretek megbántani. Most sem szándékozom megsérteni a hívõket, vallásokat és egyházakat, mert bár ateista vagyok, de mindig is fontosnak tartottam ezeket a szellemi-hatalmi képzõdményeket az emberiség fejlõdése szempontjából. Tehát csak errõl – a társadalom és az emberi elképzelések evoluciójáról – fogok elmélkedni. Nem Isten létezésérõl, csupán az istenhitekrõl, isten-MÉMekrõl, társadalmi tudatunkról.

Hogy mégis elõállok itt ezzel a témával, arra Göllner András egyik hozzászólása bátorított fel.

“János apostol, vagy Krisztus tanításaiból is tudnunk kellene, hogy az emberiség a ‘valóságot’ a szavak eszközeivel veri be saját és társai fejébe. Az ‘ige’, a ‘szó’ nem a valóság gyereke hanem annak teremtõje, megtestesítõje. A Keresztény Atya Úr Istent is az ige szülte. Ott van kérem, János evangéliumában, aki nem hisz szavaimban, kérem forduljon Ferenc Pápához. Röviden, és ezt most Grósz Károly híveinek: Az ember egy olyan állat amelyik a nyelvével, a szavaival faragja, szabja magára ‘s környezetére a valóságot, és elsõsorban mesékkel, tehát nem tényekbõl levezetett narratívákkal gerjeszti társait közösségi célok érdekében. Grósz Károly ezt a fajta narratívát, gerjesztés-technikát nagyszerûen ‘mûveli’, jó stílusban tálalja, a ‘mûveletlenek’ asztalára.”

Nem vagyok Grósz Károly híve vagy csodálója (nem is vettem magamra). De senki más tekintélyé sem, ezt már észrevették itt néhányan, és nehezményezték is kellõképpen. Göllner András szavai azonban annyira beletrafáltak ennek az írásomnak a közepébe, hogy ez felbátorított a közlésre – már, ha Cris is beleegyezik.

Végezetül még egy erkölcsi következtetés is adódik abból, hogy Göllner Andrást név szerint is megemlítettem. Úgy gondolom, ezt a cikksorozatot – ami egyébként is rázós, érzelmi elutasítást gerjesztõ gondolatokat fog tartalmazni – már nem írhatom a KMH-ban használatos nicknevemen. Nem mintha a valódi nevem valami nagy etvas volna, és nem tudhatta volna meg bárki bármikor, akár csak ha megkérdezte, mint gyuri10, vagy felismert a stílusomról a face-bookon, mint talalom, vagy fáradságot nem kímélve kinyomozta, mint Gabriel (aki ezzel jelentõsen növelte a büszkeségemet, lám, milyen fontos a nevem valakinek. Isten útjai kiszámíthatatlanok… 😀 ).

Az elmélet tehát Göllner Andrásé, én csak a történelem drasztikus konkrétumait állítom mellé, ahogyan egy virtigli kisérleti fizikushoz illik. A természettudományok elveibõl csupán az evolució-elméletet fogom használni.

Tudjuk, Charles Darwin a Föld-körüli utazása során tett megfigyeléseibõl alkotta meg az elméletét a fajok evoluciójáról a XIX. században. A XX. század közepén a gének felfedezésével a kutatások a fajokról a gének és géncsoportok evoluciójára helyezõdött át, és kiterjedt tudománnyá fejlõdött. Sõt, a gén mintájára Dawkins megalkotta a MÉM fogalmát, amely az emberi gondolkodás, a kultúrák és vallások “alaprészecskéje”, egy kis “eszme-darabka” amelynek az evoluciós fejlõdése a társadalmi átalakulások mozgatórugója.

A genetika az emberi szervezet lassú biológiai változását okozza, és hát ez az õskortól a XIX. századig nemigen változott, szemben a MÉMekkel, amelynek a közvetlen (embertõl emberhez, szülõtõl gyermekhez) terjedése és gyors változásai a társadalom és az emberi gondolkodás rohamos átalakulásaihoz vezettek.

Hát akkor ugorjunk neki, lássuk, hogyan is mûködnek a MÉMek!

Holba Ágnes, alias Almási Alma

A MINDENHATÓ

Úgy három és félezer évvel ezelõtt az ókori Egyiptomban felütötte a fejét egy különös gondolat, egy nagyon fontos MÉM, a transzcendens (vagyis az anyagi világon kívüli), mindent betöltõ, mindent eligazító isten fogalma. Persze istenekrõl már azelõtt is voltak MÉMek az emberi kultúrákban, de azok az istenek az elképzelés szerint itt éltek köztünk emberi vagy állatformában, Egyiptomban pláne állatfejû emberek képében. Ezek az istenek gyarlók voltak, kicsinyesek, egymással vetélkedõk, bosszúállók és könnyen becsaphatók, a hatalmuk pedig alig nagyobb, mint egy-egy ókori mediterrán sziget királyáé.

Az új, transzcendens isten – Aton – megcsalhatatlan, aki mindent tud, és mindent befolyásol. Lehetséges, hogy ez a MÉM már hosszú ideje ott keringett az egyiptomiak körében, de addig nem tudott elfogadottá válni, amíg egy fáraónak is meg nem tetszett, bár meglehet, hogy csak politikai okból. Ekhnaton fáraó azonban Atont megtette fõistennek, majd fokozatosan kiszoríttatta vele a régebbi isteneket. Az új fõistent a Nap szimbolizálta, amelynek sugarai – a végükön kis kezecskékkel – minden új kõtáblát és falfestményt bevilágítottak. Ha meggondolom, Aton jól szimbolizálta a valóságot, hiszen a Földön szinte minden élet teremtõje és fenntartója – jelenlegi tudásunk szerint – valóban a Nap.

Ekhnaton fáraó halálával azonban a régi papok visszaszerezték a hatalmukat, Aton sugarait sürgõsen levakarták mindenhonnan a kezecskékkel együtt. A politika már csak ilyen… 30-40 év uralkodás után a transzcendens isten MÉMje nyomtalanul eltûnt Egyiptomból, és még vagy másfél ezer évig nem is merült fel újra.

Valamikor a harmincas években Freud írt egy esszét, amelyben azt boncolgatja, hogy talán az Egyiptomból kivonuló zsidókkal együtt menekült Ekhnaton fáraó egyik fõembere, akit halál fenyegetett az istenkurzus visszaváltozása miatt. Ez az ember lenne Mózes, aki a zsidókkal megismertette a transzcendens isten fogalmát. Szellemes gondolat, és nem mond ellent a Bibliának. És annyi bizonyos, hogy ezt a MÉMet a zsidók befogadták, és máig életben tartják.

***

De vajon miért maradt életben ez a MÉM a zsidóknál, amikor Egyiptomban olyan csúfos véget ért? Mi volt az az elõny, amit ez a transzcendens isten képviselt, miért nem érdekelte Egyiptomot ez az istenféleség és miért volt ez hasznos akkoriban a zsidók számára?

Egy körülmény azonnal szembetûnik. A Biblia szerint a zsidók, miután megismerték a transzcendens istent, negyven évig (két nemzedékváltás idejéig) kóboroltak a sivatagban, minden más néptõl elszigetelten. Az Egyiptomból kivonulóknak már az unokáik voltak azok, akik Izraelt elfoglalták. Ilyen hosszú idõ bõségesen elegendõ, hogy a közösség minden tagját meghódítsa az új isten-MÉM, és mindenki elfelejtse a régit. De azért, ha nem lett volna a Mózes-vallás testhezálló a zsidók számára, akkor persze ennek ellenére elhalt volna az új honfoglalás után, ahogyan Egyiptomban is elhalt a fáraó-váltáskor. Érdemes tehát közelebbrõl megvizsgálni egy mindenható isten elõnyeit a társadalom szervezõdésében, valamint konkrétan Mózes törvényeinek valódi értelmét…

***

Mivel vallásfilozófus nem vagyok, csak a “Ne lopj”, a “Ne kívánd felebarátod feleségét”, és a “Ne tégy hamis tanubizonyságot” törvényekrõl szólnék, ezekrõl is csak a dilettáns ateista lazaságával.

Mai szemmel nézve ezek az emberiség legtermészetesebb erkölcsi törvényei, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy már azóta léteznek, amióta az ember lejött a fáról. Csakhogy ez nem így van. A görög (és római) mitológiában a lopás nemhogy nem bûn, hanem egyenesen csodálni való hõsi cselekedet. Hermész már születésekor kiszökik a bölcsõjébõl, és furfangosan ellopja Zeusz marhacsordáját, és Heraklesz tizedik hõstette is egy marhacsorda elhajtása. De a hazudozás is mindennapos dicsõség a görög mitológiában, a paráználkodásról, más feleségének megkívánásáról és elrablásáról már nem is beszélve. Aphroditének egyenesen az a kötelessége, hogy minden lehetséges alkalommal mindenkivel szeretkezzen, és az embereket is erre késztesse.

Csakhogy ezek a csodálni való mitológiai hõstettek más típusú társadalmakban voltak MÉMek, olyanokban, amelyekben a földmûvelés és a legeltetés volt a fõ tevékenység, a vagyont természetbeli dolgok képezték, amelyeket – a földet, a terményeket és a csordákat – mindenkor a törzsfõnök fegyveres csatlósokkal védelmezte elbirtoklás, lopás és rongálás ellen. Még a XIV. században is a földesúr, vagy a király egész udvartartásával és katonáival vonult egyik birtokáról a másikra, hogy a mezõgazdaság terményeit helyben felélje, ez volt az adózás. Pénzrõl szó se volt. Jelentõs érték ellopására így aztán nemigen volt lehetõség, legfeljebb néhány zsák uborkára, vagy egy-egy szekér szénára, esetleg néhány lóra vagy tehénre…

Más a helyzet a kereskedelemben, ahol a vétel és az eladás mindig a helyi igényeknek megfelelõ áron történik – ez a kereskedelmi meggazdagodás lényege – és amely különbözõ helyek és körülmények között lavírozva különösebb befektetés nélkül is jelentõs vagyont (elsõsorban pénzt) fial. Viszont egy zacskónyi ezüst vagy aranypénz ellopása jelentõs veszteség a tulajdonos számára, ugyanakkor roppant egyszerû a tolvaj számára. Nagyon is szükség volt tehát a lopás tiltására. De a kereskedelmi szerzõdések hitelessége érdekében a hamis tanúzás tiltására is. Ezen kívül – férfitársadalomról lévén szó – arra a biztos tudatra, hogy nem valami zabigyerek fogja örökölni a vagyont. Ha a zsidó nép zömében önállóan mûködõ kereskedõfélékbõl állt, akkor már érthetõ az új törvények népszerûsége.

Ám a törvények betartását ellenõrizni is kell. Az elõzõ társadalmakban erre voltak katonák, fegyveres csatlósok, de persze egy mindenrõl közvetlenül tudomást szerzõ, mindent betöltõ, állandóan jelen levõ csalhatatlan isten, aki minden körülmények között megbünteti a törvények ellen vétkezõket (ha máshogy nem, de a haláluk után mindenképpen), az sokkal olcsóbb és praktikusabb. Még a fegyvertelen, egyedülálló kereskedõféle is sokkal nagyobb biztonságban tudhatja a kicsiny vagyonkáját. Tehát a mindenható isten már a kezdetek kezdetén is elsõsorban a pénzgazdálkodás és a pénzkölcsönzés istene.

***

Annyi bizonyos, Mózes igen okosan szerkesztette meg a törvényeit egy nem túlságosan hierarchikus kereskedõnép számára, amelyben az egyén viszonylag szabadon mozoghat és kereskedhet. És amikor mintegy ezer év múlva már a Mediterrán tenger és Európa népei is kereskedelemre, pénzgazdálkodásra adták a fejüket, a pénzes-zacskók védelmében ideje volt a zsidók törvényeibõl egy új vallást konstruálni, valamelyik kevésbé aszkétikus igehirdetõjük tanításait felhasználva.

Persze engedményeket kellett tenni az európai szokásoknak. Az európai ember mûvészetek iránti erõs igénye és múltja miatt engedélyezni kellett a “faragott képet”, a kisebb helyi istenekbõl szenteket kellett csinálni, a Földközi tenger partjainál mindenütt tisztelt pogány anyaistennõbõl Szûz Mária istenanyát.

A teremtõ és hatalomgyakorló isteni princípiumból Jupiter-formájú vén, szakállas, szigorú Atyaistent formáltak, a zsidó igehirdetõbõl ember-Fiúistent, a mindent átható, mindent látó transzcendens istenbõl Szentlelket. (Gyerekkoromban a Szentlélek háromszögletû szimbolumát rajzoltuk a vonalzóra: “Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!”) Így lett a felfoghatatlan, mindenható, transzcendens zsidó Egyistenbõl az európai ember számára érthetõ, családias, szinte tapintható Szentháromság.

***

Aztán eltelt párszáz év, és egy arab kereskedõ is felfedezte a mindenható isten praktikus tulajdonságait, és némi adjusztálás után újabb mindenható-isten vallást hozott létre az arab törzsek és kereskedõkaravánok szájíze szerint. Többek között átformálva és beillesztve a vallásba egy környékbeli õsi, pogány szimbolum, a Kába Kõ tiszteletét, és az új vallás törvényei közé beírva a nomád pogányok számos szokását, például a családon belüli bíráskodást – amely vándorló törzsek esetében nyilvánvalóan szükséges is. Az így létrejött vallás harcias volt, ahogy egy vadászó pásztortörzshöz illendõ, kezdetben nem is voltak fõpapjai és papi hierarchiája, hanem fõleg a személyes kapcsolatokon alapult, amely aztán az idõk során egyfajta korrupcióra (protekcionizmusra).

***

Lehetséges, hogy a javított zsidó vallás nem lett volna valami nagy siker Európában. Mert a “ne lopj” és a “ne paráználkodj” a klasszikus európai görög-római életmódhoz nemigen passzolt. Azonban az új vallásba került két vadonatúj, eddig még sohasem volt MÉM, amelyek nemcsak újszerûek, hanem igen vonzóak is voltak.

Az egyik azt mondta ki, hogy a rabszolga, a nincstelen, a bélpoklos és a hajléktalan is ember, akiknek tisztelet jár. Bocsánat, hogy a “tisztelet” szót használom a “szeretet” helyett, de szerintem – legalább is magyarban – a szeretet szó félrevezetõ. Jézus nem azt követeli, hogy szeressük a többi embert, mint a kis cuki macskakölyköket, csupán csak azt, hogy tiszteljük mások emberi mivoltát, és ne alázzunk meg senkit, még az ellenfeleink és alattvalóink emberi méltóságát is tartsuk tiszteletben.

A másik vadonatúj MÉM a megbocsátás eszméje. Jézus – megbánás, vagy belátás esetében – a bûnösért kiáll az Atyaistennél, amelyre kereszthalála jogosítja fel. Ez olyan protekció-féleség “pokol ellen” a hívõ és esendõ keresztény ember számára.

Ennek a két MÉMnek volt az elsöprõ hatása szerintem, hogy a keresztény hit olyan gyorsan, olyan sok hívet szerzett. Nem is lett volna semmi probléma – a rómaiak hitkérdésben meglehetõsen toleránsak voltak – csakhogy éppenséggel az új hit nem volt hajlandó elfogadni és tisztelni a különféle régi isteneket, ez pedig sértette a római vallási szokásokat, amely a birodalom alapját képezték. A mindenható transzcendens isten nem tûrt meg senkit maga mellett. Ez volt elsõsorban a keresztényüldözés oka, mígnem Nagy Konstantin császár megértette, hogy a kereszténységet így kell elfogadni.

Ezért aztán a Keletrómai Birodalomban a konstantinápolyi fõpap (pátriárka) jelentõs befolyásra tehetett szert a birodalmi politikában, majd pedig I. Jusztinianusz császár minden más istent és vallást betiltott, sajátmagát az egyház legfelsõ emberének nevezte ki, és ezzel a mindenható (mindent látó, mindent büntetõ) istent és egyházát a saját hatalma feltétel nélküli kiszolgálójává tette. Ennek eredményeképpen a birodalma még vagy ezer évig szinte változatlanul fennmaradt, jeléül annak, hogy az új államkonstrukció a mindenható isten segedelmével rendkívül stabil és életképes. Fegyelmezett, magukat önként a törvényeknek alávetõ alattvalókat hozott létre a halál utáni biztos büntetés fenyegetésével. Ehhez keveredett késõbb a Keletrómai Birodalmat elfoglaló és lebontó másik – mindenható istent hívõ – mohamedán gondolkodás, amely protekcionizmuson, vagyis egyfajta legális korrupción alapult. Így lett a szabad szellemû, sokszínû görög kultúrából ezer év alatt megnyomorodott, szolgalelkû, korrupt “Balkán”… Ime az evolució…

***

Rómában viszont egy kissé más volt helyzet. Az észak-európai, kelet-európai és ázsiai vándorló pásztornépek – gótok, vandálok, végsõ csapásként a hunok – szétszabdalták a Birodalom nyugati részét kis országocskákra. A római pápa alól majdnem kihúzták az alattvalókat. Ezért az egyházfõ kénytelen volt lazítani a törvények szigorúságán, és a hitbéli alattvalók fölötti feltétlen szellemi terrorján. Bocsánatos bûnök, gyónás és feloldozás, ad abszurdum búcsúcédulák… Ezekért a lazaságokért cserébe a keresztény egyház megtarthatta az ideológiai hatalmat a törpe államocskák fölött, nyugateurópa népei pedig megõrizhettek valamennyit az ókori szabad szellembõl. Nem sokat.

Korrigált ezen még a reformáció is, mégpedig éppen ellenkezõ irányba, vagyis nagyobb szigort biztosított az alattvalók fölött a bûn és a megbocsátás tekintetében, sõt Kálvin egyenesen odáig elment, hogy kijelentette, a Mindenható már születéskor eldönti, ki mennyire LESZ bûnös az életében, amit nem a gyónással és a megbánással, hanem csakis a Krisztushoz való könyörgés buzgóságával lehet majd a túlvilágon kompenzálni…

***

Ha valakit egészen konkrétan érdekel, hogy a hitbeli kettéválás milyen kulturális hatással járt, az tekintsen Magyarországtól délre. Valamikor az idõszámítás kezdetén ezen a területen egyetlen nép volt, egy nyelven beszélt és ugyanazon kultúrában élt és gondolkodott. De a Római Birodalom kettéválasztása, és fõleg a két keresztény vallás konkrét változásai az itt átvezetõ, mesterségesen meghúzott határ mentén másfélezer év alatt egy népbõl kettõt csinált. Az egyik – a horvát – római katolikus, nyugatias, latin betûs írással, a másik – a szerb – keleties, bizánci keresztény, ciril betûkkel. Ehhez jöttek még vagy hatszáz évig a hódító muszlim törökök, és így még egy harmadik nép is kialakult az eredetibõl, a bosnyák.

Legközelebb innen folytatom.

Holba Ágnes, alias Almási Alma

164 hozzászólás

 • Ne folytasd, ez idáig is egy ostobaság!

 • Ami Göllner András hozzászólását illeti, az itt olvasható idézet az én kommentemre küldött válasza.

  A május 23-iki írásához (Óda egy csalogányhoz) másodiknak reagáltam, amiben ajánlottam egy 1994-es Juszt László riportot, amit kitett a YouTube csatornára, s amiben a feltett kérdésekre Grósz Károly válaszolt.

  Meglepett Göllner azonnali reakciója (a kommentfolyamban a harmadik), pontosabban a mondandója. Azonnal viszontválaszt írtam, szerencsémre ez negyediknek jelent meg, közvetlenül Göllner válasza alatt.

  Ez a “Röviden, és ezt most Grósz Károly híveinek: …” szövege egy bullshit. Már csak azért is, mert ami történt abban az időben (1985-88) a legfelső körökben, azokról az ülésekről, megbeszélésekről, jegyzőkönyvek készültek, és feljegyzések is. Ezek ma kutathatók, s amiket Grósz elmondott, azok mind leellenőrizhetők.

  Vagyis szó se lehetett Grósz részéről süketelésről. Ráadásul, mivel a határzárlebontás és a szovjet csapatkivonás kezdeményezésében vastagon benne volt, ezt Jusztnak a videója közzététele előtt ellenőriznie kellett.

  Az más téma, hogy Grósz “egy olyan játszmában vállalt vezető szerepet amely több nemzedék gerincét törte szét, ‘s melynek erkölcsi kárait mindmáig szenvedjük” – idézet Göllner kommentjéből.

 • Álmaink Almája

  nagy köszönet eme csodálatos költeményért, olyan emberi, hogy ihaj!
  egy valami (többek között anno olvasván a Siriat oszlopai és más műveket sokat!!!)
  valami kiderült Dysenkara Amenhotep ie.: 1525-1504; (I. Amenhotep vagy Amenofis váltott Ekhn Aton névre a Mózes tanácsára (aki neki valami főtanácsadója volt, mint a Kis Singer az USA elnöknek… vagy Brzsezsinkiy…)

  namost a lényeg a politeizmus és a monoteizmus közötti hatalmas differencia a politeizmus sokkal inkább hajaz a valós emberi társadalomra mint a monoteizmus amely teljesen elvonatkoztat és az egyszemélyi vezető egy eszmévé azaz a MONOTEISTIKUS ISTEN FÖLDI MÁSÁVÁ SUPRAPOLÁLÓDIK!

  ebből azután az a sok csodálatos részlet alakul ki amit te itt ebben a cikkedben ragyogóan és Álmaink Almájához méltó színvonalon teszel közzé…

  mindez a politeizmus monoteizmus MÉM vagy nem MÉM mai napig sarkalatos “MÉM” pedig mindenhol felismerhető (a kis krampuszom sohasem hagy békén és csiklandoz) a piszkos és földön két lábon járó anyagi érdekek mindenáron való érvényesüléséhez és a mai filozófia nélküli filozófia a demokrácia és a globalizmus és amit még rá lehet “kenyni” (ointment)…vagy szenteltvíz, vagy az az izé amit krémként is lehet szentelve (nem ugrik be a szép nevecskéje) de ugyanaz mint a szenteltvíz…

  köszönöm

  hogy ebből mi fog kinőni, pláne ha Chris hagyja 8 napon túl is gyógyúlni

 • Todor
  2020 június 7
  10:23 de.

  bolond lukból bolond szél fú’

  hahaha éljen Álmaink Almája!

 • Todor, hát ne olvasd. Nem kötelező. 😀

 • Jó a csaj azon a kőfaragványon.

  Egy vicc ugrik be róla:

  Arisztid meglátja Taszilót amint egy Vénusz szobron fekszik hason és félreérthetelen nemi mozdulatokat végez rajta.

  -Miaz kéhlek, te egy szobhot b*szol ?!
  -Psszt kéhlekalássan, alatta van a viciné*…

  *Vici = a régi Pesten a házmester helyettesét hítták így.

 • Majd Tódor monnya meg mijajó az olvasóknak

 • Kezdtem olvasni ALMASI cikket nagy megelegedessel, hogy talan lehetoseget nyuthatna majd tobb-iranyu szabad-elvu eszmecserekre.

  Jelezve sorainak kezdeten az evolucio elmeletevel, amely a fajok kialakulasainak az elve, s NEM az elet-eredetenek elve , temaja.

  Habar maga az evulucio elve a mai napig sem nevezett meg, sot nem is spekulal semmi letezheto biologiai folyamatot, mechanizmust, amely alapjan faj “A”, az eszme alapjan, faj “B”-ve alakulhatott volna.

  Pont azon az alapon evolucionista kutato-tudosok jutottak a “rapid exeleration” elmeletetere.
  Mint Aldtodge, Gould, stb.a gradual ,folyamatos evolucioval szemben.
  Aminek elve bizonyithatalan, a gyors, ill. azonnali faji-atalakulas alapjan.

  Mert a vilagszerti foszil-adatok bizonyitjak, hogy minden elo-faj teljesen megalapozott formakban jelentek meg ezen a Foldon.
  Sok fajok ma , sot evmiliok ota nem leteznek,de nem azert mert valahogyan mas-fajokka evolulktak volna, hanem mert kulombozo teremeszeti esemenyek altal kipusztultak.
  Mint pl. a dinoszauruszok.

  Hasonloan es nagyon szomoruan, evente, sot naponta, rengeteg elo-fajok pusztulnak el az emberiseg onzo es kegyetlensegei altal okozva.

  Mind a dino-szauruszok kipusztultak ,DE a “mini-szauroszok” sokai boldogan elnek kertemeben minden evolucionista valtozasok nelkul.

  Hasonloan van pelda a teljes bizonyitek pl. a “dino-halak” eseten.
  Sot itt Floridaban kb. egy tucat halak az elmult 200-300 millio eveken at valtozatlanok.
  Az egyikuk a “GAR”. Ismerve az “aligator bumper” neven is.

  De hogy Almasi cikke talan kicsit hosszan ,de tagadhatalanul az ATHEUZMUS predikaciojava valt a tovabbiakban.

  Emberi lenyek meg a barlanlako ideje elott is belattak hogy valami felsobb ero, energia, hatalom kozbejatszasat, ranyitasat a termeszetben.

  Sot reg belattak,hogy a NAP energia forrasa hianyaban ez a Fold egy igen hideg, sotet es halott bolygo lenne,

  Tahat a “nap-isten” mint “RA” es “Amon-RaRa” lett kovetve

  De a Torah-bol vett adatok felre-mgayarzatai, hasonloan az elso Constatine Romai csaszar alapitott allam-vallas osszekeverese az Izraelita Hassidic szekta-val igazi elabordalasa a mai “kereszteny” vallasank is.

  Mint mar regen es tobbszor jeleztem soraimban, hogy NEM vagyok vallasos egyen, de van hitem es rekolcsi meggyozodesem, amit minden emberileny a vallas-szabadsag elve alapjan az egyeni jogkent velem.
  Tahat nem terjesztem, predikalom masok torkan lenyeletni senkivel.

  De velem a leg-elso emberi jognak, mert a hit, vallas megelozott az emberiseg tortenelmeben minden mas elvek gyakorlasait.
  Szollas, sajto, gyuelekezes, eggyuttmukodes, a kormanyok kritizalasai, tuntetesek stb.stb. mind sokkal-sokkal kesobi eredetuek.

  Nem latom mi=celbol velte szuksegesnek a szerzo, egyeni-identitasat, szemlyes-nevet koztudomasra hozni, ha csak nem soraiert valo elismerest ohajtana.

 • Almácska

  Bevallom őszintén számomra minden igyekezet nagyon tiszteletreméltó.
  Mint már kiderülhetett soha nem estem hasra a szakmai specializációk előtt, talán mert vica-versa számtalan esetben volt benne részem, hogy szakmai specialisták tiszteletre méltatták a munkásságomat a szakmai végzettségemtől távoli területeken is.

  Ilyen hozzáállással olvasom ezen írásod is, és tetszik. Ami tetszik, az a bátorságod, hogy kevéske történelmi ismerettel is mersz nekivágni egy olyan falatú témának amelynek szeleteiről “szakmabeliek” több-kötetes műveket írtak.
  Ugyan kiviláglik a felületes és bizony nem egyszer a “félre-ismereted” is a a kor vallásairól és vallási szokásairól – dehát “az vesse erre az első követ, aki maga is bűntelen” hogy idézzem Józsua szavait.
  Én tisztelem hogyha valaki nyilvánosságra tárja hogy miként látja a világot.
  Mert tévedni emberi dolog, és nem pedig bűn.
  Komplikáltabb, amikor valaki csökönyösen ragaszkodik ahhoz amiben téved, azután is mikor sokszor és sokan felhívták rá a figyelmét.
  Merthogy ez azt jelenti, hogy hogy Hite van – amihez pedig annak természeténél fogva csökönyösen ragaszkodni kell. Azt meg már újra tisztelni kell, hacsak nem rántsuk le a leplet annak a hitnek az alapjairól.
  A “másságod” is így mindjárt értelmet nyer

  Ilyen ez.

  Azzal meg kifejezzen megmosolyogtattál, hogy hatalmas munkát tulajdonítottál részemre azon okból, hogy “kiderítsem” tényleges személyedet. Holott mint a mondatod előző felében magad írtad, Margitka facebookos platformjának tagja vagy, mint ahogy én is, így nem olyan ördöngösség, hogy kénytelen-kelletlen beléd botlottam, még ugy is, hogy nem hinném, hogy valami aktív “face-s” szörfista volnék…
  Így inkább az “került munkámba” hogy kerüljem, hogy ne kurtiljam közös barátunknak olyan bejegyzéseit, amiről magad már hozzászólást is tettél!
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Na de isten ments, hogy kötözködési szándék lássék mögötte – szeretném ha folytatnád – mert szerintem mindegy egy téma felvetése kapcsán, hogy maga a felvető abban mennyire jártas, tájékozott – a legfontosabb dolog:
  – A JÓ KÉRDÉS-MEGFOGALMAZÁS!

  Ezt én ebben az aspektusban látom – és mint egy példa, rögtön látom hogy például nem gyűlöletből vagy antiszemita, hanem mint a nagy többség fals ismeretekből.
  És ezeket jó kibeszélni – mert ez többet segít mint a harcias marakodás.

  Conclusation: Gratula az igyekezetért. Jó ötlet volt MÉm-ekbe rendezni a gondolatokat – folytatást kíván mindenképp!
  Van akiknek ez további elgondolkodást ad az egyes jelenségekről – ami így már megérte az egészet

  Akik meg csak lebecsmérelni képesek bármit is, azoknak meg úgyis minden mindegy …

 • Bendeguz79
  2020 június 7
  12:22 du.

  grizi…ez teljesen grizi le vagyok grizizve tőle

  egyben tévedsz, a dínók nem pusztultak ki!!! grizi álnéven közöttünk lebzselnek

  hahahaha

 • Ágika,
  remélhetően a következő írásaidban a cionizmus ellen keményebben értékesebbeket fogsz feljegyezni.Sok sikert Neked és ezek után: “Legyen érdekes életed”,hogy ne kelljen unalmas téli estéket írással töltened.

 • Gabriel
  2020 június 7
  1:30 du.

  Álmaink Almája leírta, tételesen ami belefér a megengedett terjedelembe!

  te meg csak úgy cum trucc lehányod magasról, hogy fröcsögjön, …

  versenyben vagy a grizivel(SIC),

  a grizi az fiókok mélyéről végleg elfelejtett sohasem volt tudósok zizzeneteit brekegi ide, te meg érvek és tények nélkül csak ügy belefingasz az egészbe mint a molnár a nulláslisztbe.

 • Kedves Bendeguz, a biológiai evolucióról most nem fogok vitatkozni, majd talán máskor. Tudomásom szerint a szakemberek kutatják, és elfogadják. Maga az alapelv pedig olyan egyszerű és magától értetődő, hogy lehetetlen NEM ELFOGADNI.

 • Ami az “az ATHEUZMUS predikacioja”-t illeti, nem ez a szándékom. Bátran lehet hinni bárkinek bármiben, hiteket nem cáfolok.

  Amit itt leírtam, az a Mindenható Istenben való HIT hasznossága társadalmi szempontól. Ezt lehet cáfolni, ha vannak hozzá érveid.

  Hogy miért hoztam nyilvánosságra a valódi nevemet, azt megindokoltam az elöljáró beszédben. Semmiféle elismerésre nem számítok, amit pedig esetleg itt fogok kapni (már HA!), azt Almási Almaként is vidáman zsebrerakhatnám. 😀

 • És még egy apró, de lényeges részlet. Nem az Egyisten-hit a lényeg ebben az okfejtésemben, hanem a MINDENHATÓ isten.

 • “Ami tetszik, az a bátorságod, hogy kevéske történelmi ismerettel is mersz nekivágni egy olyan falatú témának amelynek szeleteiről “szakmabeliek” több-kötetes műveket írtak.
  Ugyan kiviláglik a felületes és bizony nem egyszer a “félre-ismereted” is a a kor vallásairól és vallási szokásairól – dehát “az vesse erre az első követ, aki maga is bűntelen” hogy idézzem Józsua szavait.”

  Gábriel, örülök, ha te szakértő vagy ebben is. De volt nekem egy igen okos, jónevű kollegám, aki azt szokta volt mondogatni, hogy jó vita akkor alakul ki, ha a vita tárgyáról a vitatkozók közül senki nem tud semmit. Na, hát én ilyen vagyok ebben a cikksorozatban, és ilyen társakat keresek a vitához. Legyünk egyenlők a nemtudásban… 😀

  Egyébként ez a felvezető írásom (lesz még több is, még inkább kedvedre való! 😀 ) nem az istenhitről, és nem is a vallásokról szól. Ahogy azt már Bendeguznak is írtam.

 • És még valamit – ámbár magasról teszek arra, hogy ki mit akar bemagyarázni a gyomromba – ezt konkrétan gyuri10-hez való viszonyomban is láthatja, akinek szeme van. De azért ezt mégsem hagyom MOST AZ EGYSZER válasz nélkül:
  Gabriel írta jóindulatúan:
  “mint egy példa, rögtön látom hogy például nem gyűlöletből vagy antiszemita, hanem mint a nagy többség”

  Nos, SEMMILYEN aspektusból nem vagyok sem antiszemita, sem cigánygyűlölő, sem bármilyen “faj” vagy vallás kirekesztője, de még a homoszexualitás sem irritál. Gyerekkorunkban az ilyen vádra mindig azt válaszoltuk: aki mondja, mindig AZ…

 • Almási Alma,
  kiskegyednek is megírom,hogy negyedik emeleten lakom.Magasról csak a szájhősök tehetnek rám.Ehhez még sokszor kell unalmas téli estéket a kandalló mellett álmodozva átírogatni a kairói,beiruti tanulmányok verbális érvényesítése érdekében.Minden eddig leírt mondatodból kilátszik a lóláb,de nem az állandó nyertes”Kincsem”é

 • T.Holba Alma !
  – Igen, sokszor veretes, de inkább megkérgesedett, karcos soraidból egy leharcolt férfi kommentelőt véltem a nick neved mögé !
  – Várom a “cikk-sorozatot”, egy hithű ateistától, – aki remélem tudja, hogy a hit egyéni döntés kérdése, ha van rá mentális igény…
  – Nem szegi kedvemet, hogy felvezetés káosznak idult, és katyvasz lett…

 • Almási Alma
  2020 június 7
  2:44 du.

  Álmaink Almája…hahaha nem az egyistenhit (monoteizmus) hanem a MINDENHATÓ ISTEN azaz egyetlen igaz isten létezik de ez az “1 igaz” ez annyiféle ahányan hiszik, bár …

  nagyon jól felismerhető csoportosulások léteznek

  (ragyogóan fejtegeted ezt is a cikkben)

  ezekből, de mindegyik teljesen istentelen materialista alapon MINDENHATÓ és fegyverrel meg átkokkal van körülbástyázva…

  és mindez ragyogóan kiviláglik a hozzád szólók betűi mögül (már ha egyáltalán világításra alkalmas vagy csak gyújtósnak a világításhoz)

 • Alma! Egyelőre figyelek. Hasonlóan gondolkodunk, így most még kérdésem se akad.
  Hanem. Hogy hogy jön ki ebből az antiszemitizmus???? Gábriel tán megmagyarázza. De kérem, úgy magyarázza, hogy én, gyszerű lélek is értsem. Konkrétan: Alma ezt és ezt írta – ez antiszemitizmus.
  A “kiválasztott nép” teóriával a magyarokra nézve se értek egyet – így semmilyen más nép, vallás esetében sem pártolom. Ez már antiszeitizmus????

 • Kedves Almasi Alma,
  Oszinten, hozzaszoktam “hasznalo” nevehez, s talan jobban is hangzik nekem igy.
  Tehat remelm nem haragudna ha amodon folyatatom?

  Igaza van, az evolucion nem letezheto vita semmi letezo, bizonyothato adatain, mert nem letezik semmi.

  Az 1830-as evektol terjesztve az elmelete, sot LaMarck is nagyon hasonlo elveket terjesztett meg Darwin elvenek publikalasa elott is.

  Nem a hit kerdese, legalabb is materialista tudomanyos alapon, mert bizonyitekok hianyaban csupan a HIT-rol beszelhet. S mindenki szabadon hihet barmit amit ohajt.
  A szbad vallas gyakorlasa, ugyan azon modon biztositja barmi hitnek, barmi ellentete is.

  S teljes meggyozodesben vagyok, hogy Atheizmust kovetese, tobb es erosebb hitet kovetel mint barmi vallasok. Csupan, mert Atheistaknak az meggyozodott hituk. Callas gyakorlasa leheto hit-hianyaban is.

  De az alapvato kerdes volt, es az amaig is teljesen ures lapot nyujt, hogy hova lettek mind az u.n. “intermediate”, magyarul, a kozbelevo evolucios kialakulo maradbanyaik minden fajoknak?

  Na oszinten, HA hite alapjan elhiszi, hogy faj “A” az evmiliokon at, sejtenkenti folyamatos evolucikaval egynapon vegre faj “B” lett, hat many millio, talan billio kozbenlevo maradvanyait talalnak ma a tudomanyos kutatok a foszil afatokban ????

  De egyetlen egy sem talalva tobb mint masfel evszazada.

  Hiszen az u.n “Pre Cambian” idoszaktol a Fold tele oriasi mennyisegu elolenyekkel melyek testei minden problemak nelkul kivalloan foszilizalodhatott volna.

  Persze az evulocios elv is mint a vallas szabdsag.
  Azt hisz el amit egyenileg ohajt.
  Agnoszticizm, atheism, ugyan azon elv szabadsagan letzo mint barmi vallasi szervezetek theologiai.

  Emliti ma “termeto Isten” esetet.
  Maga mint fizikus, ha jol emlekszem fizika-tanar.

  Mi a Maga meglatasa mint szak-kepzet fizikus, MI A VILAGEGYETEM ENERGIA FORRASANAK EREDETE????
  Mibol, honnan ered ????

  Bevalotta, mint az osemeber rajott, hogy a Nap a mi Foldunk es a naprendszerunk energia forrasa.
  A Nap-energiaja nelkul nem letezne szerves elet ezem a Foldon.

  A Vilagegyetem meretet lehetetlenseg aranyitani a Naprendszerunk meretehez.
  De ,mennyivel nagyobb mennyisegu energiara van szukseg.

  Mozes NEM irt semmi “transendencias” allitasokat !!!!

  Mozes sajat sorai alapjan, csak irta ami diktalva volt neki.
  S az Isten, habar teljes Nevet nyujtott soraiban, de nyujtva hogy az amit az emberiseg alatalaban ISTEN-nek nevez.
  A “Mindenhato”, “Teremto” meghatarozasat tisztan nyijtotta soraiban.

  Adta a “RUAH” os-heber szoval. Ami Heberben egy fizikailag NEM meghatarozhato, merheto, felfoghato ero, hatalom, de amely okoz merheto, meghatarozhato eredemnyeket, ill kovetkezmenyeket.

  Persze magyarra a “Ruah” szo, a “szellem”-nek forditva.
  De annak ertelme inkabb hokusz-pokusz-okra vonatkozo.

  De a fizika leg-alapvetobb torvenye a “cause and effect”,
  Magayrul az okozo-ero es a kovetkezmenye.

  Mit mondana mint fizikus, mi lehetett annak okozo-eronek az erdete amely okozta pl. a “Nagy Robbanast”, vagy szerves elet letet ezen a Foldon?
  Es barmi mast is ???

  Hasonloan Mi lehetne a vilagegyetem mukodeset okoz eronek az eredete amely a vilagegyetemet allando mozgasban, mukodesben tartja evbilliokon at ????

  Hiszen mindannyian allando mozgasban vagynk a Folddel egyenloen.
  Mi itten Floridaban, kb. orankenti 1000 merfoldes (1,600 km.)sebesseggel porgunk a Foldfelszinevel.
  Eszakon Canadaban lassabban persze, leve eszakabra.

  Nem erezzuk mert anyag-energia Einsten alatal nyujtott “relativity” tenye alapjan.

  De mag a Nap-rendszerunk percenkenti 150 Km-es sebbesseggel szaguld. Hasonloan a Galaxink, es az egesz vilagegyetem.
  Sot a tidomanyos megallapitasok bizonyitja, hogy az is allandoan gyorsul. A vilagegyetem gyorsabban es gyorsabban terjed, tavolodik.

  Kitudja szamitani mennyi energiat kovetel mind az???

  Energia nem ered a semmisegbol!!!!

  Hasonloan,(vissza a szerves-elet eredetere)a leg-alapvetobb biologiai szabaly a “bio-genesys”.

  Semmifel hit nem helyetesiti a hianyzo tenyeket!!!
  Sem vilagegyeteemes ero nem letazik a semmibol!!!

  Velne hogy letezheto, minden a semmibol, a semmi altal???
  Meg a thermodinamika alaptorvenye is taghadja azt !

 • gyuri10
  2020 június 7
  3:36 du.

  “A hegytetőn tanyázó ember
  kicsinek és jelentéktelennek látja
  az odalent lévőket. És azok is őt.”…./Mörfi/

  Utóirat:
  Vannak emberek akik
  abban a téveszmében élnek hogy
  a negyedik emelet már hasonló egy hegytetőhöz…../Géjjza/

  Utó-utóirat:
  Nyava…de inkább nem írom le még kitiltanak höhö

 • talalom
  2020 június 7
  5:51 du.

  Nem kedvesem.
  Az “antiszemitizmus” az más.
  Minnyá megvilágítom mi az “antiszemitizmus”

  “Antiszemitizmus” az,
  ha a Gyuritiznek azt irod hogy ő
  egy nyava…de inkább nem is írom le.
  Még majd kitiltanak ilyen szavakért.:D 😀

 • Rodeio

  Érdekes, hogy bárki ha ír valamit, és az neked nincs ínyedre ó magadat Kritikusok Nagy Királyának képzelgő – használható érvek, gondolatok hiányában csak ugyanazt vagy képes szajkózni, hogy nincs érv… nincs érv….

 • Bendeguznak!

  1. Még egyszer: itt most nem vitatkozom az evolucióról.

  2. Tudomásom szerint nem tudunk semmit a Bigbang előttről.

  3. A Biblia istene transzcendens isten. Ezt nem Mózestől tudom, hanem Aquinói Szent Tamásnál olvastam. Ott bárki utána nézhet. “Mozdulatlan mozgató”.

  4. Bocsánat, hogy az egész térelméletet most nem tudom röptiben elmagyarázni, de ha majd olyan kis részletprobléma merül fel, amelyet érthetően meg tud kérdezni valaki, akkor majd megpróbálok válaszolni, ezt megigérem.

 • gyuri10-nek!

  Én meg a 15. emeleten lakom. Akkor rendicsek?

 • slapajnak!

  “Kútágasra szállt egy veréb.
  válaszolni ez is elég!”

 • talalom
  2020 június 7
  5:51 du.

  hmhmhm azt az ántikrisztusát neki, neked protekciód van a Cenz Uránál?

  gábriel és egy értelmes válasz? hahahaha Makó Jeruzsálem ródlival

 • Rodeo, én most csak azért vagyok ilyen slágfertg, mert már a cikk megjelenése előtt fel voltam készülve ezekre a jobbnál jobb hozzászólásokra. 😀

 • Bendeguz79
  2020 június 7
  6:19 du.

  ha Cenz Ura még nem kapott idegzsábát olvasatomtól? és beengedi?

  ugye a “tudóskáim” keresik a Big Bang -et időben és térben tudod ez a kettő az ami azonos az Universum mal (még akkor is ha multiversum mert agyficammal csináltak neki árnyékot és önmagát kerülgeti a tudóskáim szerint) nincs tér és nincs idő csak az universum, ami ki van terjedve és a kiterjedése idő alatt megy végbe: sem nem tágúl sem nem zsugorodik mozog(SIC)

  namost tudóskáim egyre közelebb kerülnek (ezt ők mondják nem én) a Big bang hez a jól szervezett káoszban nincs az Descartes akinek a koordinátái szerint meg lehetne határozni hol is lenne és főleg mikor volt

  már azt is mondják, hogy mindjárt elkapják

  (13,54 csilliárd földi évre és földi kilóméterre van:

  de honnan és melyik irányban a szélrózsa szerint(?),

  és már egy sokkal kisebb csilliárdos számot mondanak, hogy milyen közel is vagyunk ahhoz, hogy azt ami már nincs megláthassuk, ugye?

  mert a Big Bang az volt és már régóta nincs ez olyan mintha annak a bablevesnek a fingját keresnéd amit tavaly februárban ettél Floridában 1600 kilóliter sebességgel, még nem szédűlsz?)

  szóval ha még nem bolondultál bele abba, hogy a végtelen végét keresed, akkor folytasd az OPNI úgyis bezárt, legfeljebb majd elszíssz még egy dzsojntot

  hahaha

  írjál még grizi olyan kellemes az emésztésem így röhögés után

 • Alma!

  Sok mindent írtál, mint ahogy bevezetőként írtad, nem egyetlen megihletett pillanatban jött be mindaz amit leírtál.
  Ráadásul MÉM-ekként kezeled részeit, amelyek értelmükben nyilván egy-egy elkülönített tényállás, régiesen: axioma.

  Nem, nem várhatod el, hogy az írásod miatt személyedet támadják, bár ez annyira nem szokatlan, mint csak a legutóbbi eszmecserékre utaljak itt a lap hasábjain, Kertész Ákost például el is üldözték a hazából. A diktatúra ennyivel még csak a kezdetén tart – reményleném, hogy nem lesz tovább, de sajnos mint a történelmi példák mutatják – a diktatúrák nem szoktak megállni

  Most csak arra reagálnék, amit nekem felvetettél;
  – messze nem tartom magam szakértőnek a történelemtudományok terén SEM – mint fejtegettem a fentebbi hozászolásomban is, csak arról bátorkodtam megjegyzést tenni, amiről magad sem állítottál folyamatosan mást, sok-sok máskor, máshol “elkövetett” hozzászólásod folyamán, hogy a vallási intézményekről, kötödésekről a történelem folyamán – nem sok részletbeli ismerettel rendelkezel, mivel mint ateista ezektől magad távol-tartottad.
  Mint olyan pedig – aki szintúgy amatőr szinten, de bizonyos mélységig autodidakta módon elmerültem a tárgykörben – mutatta is állításod igazát.
  Hogy mégis miért is bátorkodtam levonni a konzekvenciát? Bizony mert jómagam, aki a vallások történelmében is elmerült, így azokat hellyel közel következetesebben elképzelem elhelyezni az államok és társadalmak hierarchiáiban.
  Ettől még jót vitatkozhatnánk is, persze annak nem sok értelme lenne, hogy egyikünk szerint vannak istenek, a másikunk szerint meg nincsenek. Söt annak sem sok értelme lenne, hogy ha én leszögezem hogy a Teremtő az Abrahám-Izsák-Jákób Istene, Te magad pedig ez okból elküldenél a jó francba

  – ezzel össze is kapcsolódik az antiszemitizmus kérdése
  Valójában a pontosabb kifejezés az Anticionizmus, abban az értelemben is, hogy elutasítod (miért is ne fogadnám el?) – a sovinizmust, rasszizmust, vallási gyülöletre uszítást, homofóbiát – úgy általában minden fajta kirekesztést!

  Van ennek egy piszkosan érzékeny pontja – ami kevéssé forog közszájon, mivel valahogy az utóbbi időkben nagyon háttérbe szorult – pedig a lényeg a CIONIZMUS
  Teljesen mást jelent ha egy zsidó cionista, vagy anticionista. A zsidó nép számára ez valóban “nemzeti” kérdés, vagyis; a kérdés/eshetőség: Izrael-helyreállítása, Jeruzsálem fővárossal – vagy továbbélni a diaszpórában.
  A zsidó nép évszázadokon keresztül, pontosabban kvázi kétezer éve él szétszórtságban – annak az Ígéretnek a tudatában, hogy a Teremtő helyreállítja Izraelt, a Templomot!

  Ez vallás, vagy Hit?
  Merthogy ez összefügg.
  Viszont itt jön a lényeg, ha a gojok anticionisták, azok antiszemiták is, mivel a zsidóság, Izrael népe nem létezhet a Hite nélkül! És ilyenkor – hasonlóan Marx Károlyhoz, Luther Mártonhoz – a zsidóságot létükben támadják – ők is bizony a teljes asszimilációban látták a megoldást! (vagy az exterminációban)
  A nézetük alátámasztására jönnek a szokásos érvek, hogy a zsidók ilyenek… olyanok… – egy másik bejegyzésemben már bevágtam erről pár idézetet a szóban forgó személytől, nem ismételném.

  Mára már a vádak bővültek – azzal hogy Izrael létrejött, nem állt le a zsidóság elleni “üldözés” – csak mára már a zsidók “fasiszták” is lettek. A legújabb vádaskodások szerint.
  Kérdezzed erről rodeio haverodat, mint eme mozgalom egyik elfuserált (gondolom nem potens) képviselője – de azért nyilván többet tudna mesélni mint én. Neki ott vannak ezek a harci eszközök a tárházában. – Kart karba öltve a muszlim világgal (vallási alapon)

 • Találom

  Olvasd el kérlek azt amit Almának/Áginak írtam az antiszemitizmussal kapcsolatban.
  Ennek kifejtése nyilván nem működik egy pár soros hozzászólásként – de remélem indításnak meg lehet pedzegetni….

 • Kedves Ágneska!
  Nicknevemhez “illően” hívő, református ember vagyok, aki szakmája szerint nagyon erős természettudományos képzést kapott s nem vagyok ugyan fizikus, de minden érdekel. Pl. a kozmológia is.
  Az előljáró beszédében egyértelműen megmondta, hogy gondolatai összefoglalását írja meg és senkinek nem akarja “lenyomni a torkán.” Ez így nagyon korrekt és akceptálandó. Én elismerendőnek tartom igen széleskörű ismereteit és szívesen olvasom az ateista szempontjából írtakat is. Itt csak egy-két megjegyzésre van mód. Először is az evolúció elméletét ma már egyöntetűen elfogadja a tudomány. Legfeljebb a hajtóerejéről vannak még különböző nézetek. (T.i. a darwini természetes kiválasztódásról) Én az egész ismert világegyetemre érvényesnek és ma is folyamatban lévőnek tartom az evolúciót.
  Bendeguzy téved abban, hogy a kauzalitás általános érvényű. Ezt Ön, fizikusként nagyon jól tudja, Én sokat tanultam Dávid Gyula nagyszerű előadásaiból. Ami pedig a világegyetem keletkezését illeti, arra is van már egy csomó elmélet. A legutóbbiak pl. Hawking multiverzum elméletei. Bendeguzy nem gondolt arra sem, hogy a termodinamika főtt-ételei a “mi” MAI világegyetemünkben valóban alapvetőek, de a keletkezésekor és utána a gyors tágulásakor más fizikai állandók és törvények voltak érvényben. Végül: Református hitű vagyok, de Kálvin predestináció elméletével szerintem is gond van. A logikai következtetésében, amellyel Kálvin levezeti, nem sikerült hibát találnom, s akkor csak a premisszáiban lehet hiba. Azt sejtem, hogy még a Mindentudóra is érvényes a maga alkotta fizika, amely szerint a megismerhetőségnek véges (bár igen kicsi) korlátja van. (Heisenberg at al.) Azt is hibásan állítja valaki, hogy Mózes könyveiben nincs szó a teremtésről. Már a Genezisben három, különböző teremtés-elméletet ír le, s a harmadikról sohasem esik szó, annyira képtelen. Bendeguzy a folyamatos biológiai evolúció képtelenségeként említi az “átmeneti” fajok fossziliáinak a hiányát. Minden evolúció tagadó ezt teszi, és nem gondolnak arra, hogy az evolúció semmi esetre sem egyetlen, folytonos vonalú fejlődés, hanem sok elágazású fa, amelynek sok “dead end” végű ága van.Újabban olvastam, hogy legalább 10 féle, különböző ősember fossziliáit találták már meg.
  Ismeretlen okból, de a Neandervölgyi sem elődje a Homo Sapiens Sapiensnek, bár bizonyítottan még együtt is éltek néhol.
  Egyébként a Földön sem csak egyféle élet keletkezhetett. Ezt a mély tengeri és a fényt sohasem látott barlangi életformák bizonyíthatják.
  Mindent összevetve érdekes és olvasmányos is az írása. Vajon könyv is lesz belőle? Gratulálok.

 • Kedves Presbiter, köszönöm, hogy megtámogat azokban a kérdésekben, amiket itt nekemszegeztek, és az állításaimban, amit némelyek kétségbe vonnak. Eleve tudtam, hogy ha ezt az írásomat közreadom, kapok hideget-meleget. Bárha így teljesülne minden jóslatom… 😀

 • Gábriel, néha olvasgasd a saját hülyeségeidet is. Hátha tanulnál belőlük?

  Ennek a cikknek nem témája a cionizmus, de ha neked ez jött fel a tudatalatti tengermélyről, akkor azt majd egy másik cikknél megbeszélhetjük, ha még egyáltalán elolvasok tőled valamit.

 • Presbiter
  2020 június 8
  5:37 de.

  mai napig 2020.VI.08./0836 semmiféle bizonyíték sem a teremtésre sem az ugyanazt “hajazó” Big Bang re nincs…elméletek vannak amelyek bizonyos hatalmon lévő politikai gazdasági körök anyagi érdekeit jól kiszolgálják

  és rengeteg nevetségesebbnél nevetségesebb agyficam kering erről

  de hinni szabad, mindenki abban hisz amiben akar, de szvsz otthon csinálja a négy fal között és a villanyt is oltsa le hozzá

 • Almási Alma,

  Izrael egyik legmagasabb épülete a Kol Bó Salom.34 emelet magas. Szabad bejárásom van oda.Bármikor,ha elhatároznád,hogy ebbe a cionista országba ellátogatsz,a sikeres találkozás érdekében a bejárati kapu előtt megvárhatsz.Kérlek előre értesíts.Csak vigyázni kell mert ebből a magasságból fülsiketítő a csattanás. Minden esetre “legyen érdekes életed.”

 • Kedves Ágnes!
  Nagy élvezettel olvastam gondolataidat az “Alma szerinti világról”. Természetesen nehéz az ilyen filozofikus témában egyszerűen megfogalmazható, könnyen átlátható hipotéziseket felállítani (főleg megpróbálni azokat igazolni). Az ilyen műkedvelő próbálkozásokba nyilvánvalóan sok minden bőven belefér (szubjektív hiedelmek, feltételezések, alátámasztatlanság, ok-okozati kuszaság), de hát bárki reagálhat érvekkel, cáfolatokkal. Az sem lesz sokkal könnyebb 🙂

  Engem inkább csak az szomorít el egy kissé, hogy milyen mélyen és megváltozhatatlanul élnek bennünk a “jól bevált sztereotip “MÉM-ek”. Pl. írod: “Mózes igen okosan szerkesztette meg a törvényeit egy .. kereskedõnép számára.” (Persze, ezzel nem akarlak vádolni semmivel, csak talán arra lehet példa miért is működik olyan hatékonyan kis hazánkban a “Sorosozás”.)

  Sok sikert a további részekhez, szerintem mindenképpen üdvözlendő ez a gondolatébresztő írás sorozatod, és kíváncsian várom a folytatását.

 • Alma,

  A hit és a vallás közé nem tennék egyenlőségjelet, de talán Te sem.
  Az egyiptomi vallások közül az egyistenhit-szerű vallás kiemelkedése szinte egyenes következménye volt a fárao és az alattvalók közti társadalmi szakadék növekedésével. Ezt megindokolni egy idő után már csak isteni származással lehetett, viszont egy ember nem származhat száz istentől. Így kiemelkedett egy isten, náluk speciel a Nap. De valójában nem is a Nap, hanem a fény, a világosság.
  Ami viszont nincs is nagyon távoli viszonyban a hasonlóan fény/sötét kultuszra épült zoroasztiránus hittől, ami nem is volt olyan nagyon messze. A kettő között pedig kialakult egy kvázi-monoteikus, a zoroaszter-kultuszból és az egyiptomi napkultuszból is elég sokat átvevő új hitvilág. Amelynek egyik nagy újítása volt az arctalan, névtelen, megnevezhetetlen isten. Ami sok szempontból amúgy félelmetesebb is volt, mert egy személytelen valaki sokkal kiszámíthatatlanabb.
  Nem véletlen, hogy a korai judaista hit egyik fő vezérlő elve a megfélemlítés, és a tiltások hada. Ennek nyomai a Bibliában is olvashatók.
  Az, hogy később kialakul 4 nagy judaista hitelvi áramlat, az akkor még nem látszott. Az sem, hogy majd jön egy mezitlábas tanító, és felkavarja a judaizmus langyos vizét. Hogy rá hivatkozva majd milliókat öljenek meg a szeretet nevében.

 • Presbiter
  2020 június 8
  5:37 de.

  Ha a biológiai létformák mélyébe néz, akkor a látszólagos sokféleség mögött igen unalmas egyhangúság van. Ugyanazok a biokémiai rendszerek, ugyanazok a biológiai “módszertanok”.
  Sokkal valószínűbb, hogy bár az élet kialakulásához minden adott volt, mégsem itt indult el (Arrhenius et al). Lehet,hogy pár ősforma fennmaradt, de azok nagyon nem olyanok, mint a többiek. Annyira nem, hogy még felismerni sem biztosan ismeri fel majd a tudomány.
  A végeredmény tekintetében egyébként majdnem mindegy is 🙂

 • ˙

  Az . e l s ő . benyomásom erről a jószándékú esszéről egyelőre:

  Egy akármilyen darálóba, avagy őrlőgépbe beleparancsolt időtlen

  és határtalan, gyermeteg világtörténelem és vallásfantázia.

  .

  Dícsértessék a szerző.

 • Szukits Rezső

  Várom a folytatást.

 • A kedves szerzo irta tovabbi hozzaszollasaban:

  ” nem az EGY Isten hit a lenyeg… hanem a MINDENHATO isten.”

  Megalajunk egy percre kerem, hat nem allitotta soraiban, sot mar nehanyszr elobbi megjegyzeseiben, hogy ATHEISTA ?

  Az nem azt jelentene ,hogy Maga barmineven letezzo Isten, felsobbrendo ero letet tagadja???

  S remlve probalna meggyosodeset alatamasztani valami bizonyitekokkal, bizonyithato tenyekkel.

  Hat valoban mit jelenthetne fenti sorai, allitasaval szemben ???

  Vagy mivel probalkozik.?
  Talan meg-gondolta elobbi allitasat ????

  Ez kezd igen zavaros lenni.

  Mi a valosag???
  Hol all Maga kerem, mi az allaspontja, s mit probal allitani, vagy az olvasokra huzni ????

 • Gabriel (Almának):
  “Ezt én ebben az aspektusban látom – és mint egy példa, rögtön látom hogy például nem gyűlöletből vagy antiszemita, hanem mint a nagy többség fals ismeretekből.”

  Almási Alma nem antiszemita (ahogy nem svábgyűlölő, nem cigánygyülűlölő, nem arabgyűlölő, nem oroszgyűlölő, stb.). Bár Összes Műveinek gyűjteményét nem olvastam, de hozzászólásaiban nyomát sem érzékeltem semmi ilyesminek. Alma a cionizmus ellenzőjének vallja magát, ám semmiképpen, semmilyen formában és mértékben nem antiszemita.

  Alma és köztem a cionizmus vs. anticionizmus témájában egyszer már elkezdődött, és persze befejezetlenül maradt egy eszmecsere. Itt és most nagyon röviden, csak tézis-szerűen.

  Egyértelmű álláspontom szerint – amit változatanul fenntartok – a mai politikai antiszemitizmus fővonala nemzetközileg tipikusan az anticionizmus formáját ölti magára, abban jelenik meg.

  A fenti tényből viszont nem következik sem az, hogy kivétel nélkül minden anticionista antiszemita lenne, mint ahogy az sem, hogy egyetlen antiszemita sem lehet cionista. Úgy a nem-antiszemita anticionizmusra, mint antiszemita cionistára számos történelmi és mai példa létezik.

  Például Istóczy Gyöző egykori országgyűlési képviselő, az Országos Antiszemita Párt megalapítója és vezetője, a nemzetközi a antiszemita mozgalom “kiemelkedő” résztvevője és egyik vezére, hat éven keresztül a 12 Röpirat című durván antiszemita periodika tulajdonos-szerkesztője és kiadója… nos, ő javasolta először, hogy a magyar kormány nemzetközileg járjon el a zsidók Palesztínába történő kitelepülése (vagy kitelepítése) érdekében. Ma is tudok olyan szélsőjobbos forumokon is publikáló antiszemita fickóról, aki egy zsidó folyirat rendszeres hozzászólójaként vallási és profán érvekel agitálja a zsidókat, hogy “kötelességük” alijázni; szemmel láthatólag mindegy neki, hogy Izraelbe vagy bárhová máshová távoznak, csak Magyarországról tünjenek el.

  Másrészt például a Soa előtt úgy a magyarországi zsidó ortodoxia, mint a neológia egyértelműen élesen anticionista volt; mindkét hitközségi vezetés hosszú időn át különösen elszánt ellensége volt a cionista mozgalomnak, akadályozta annak legalizálást, még az is megesett, hogy a neológ vezetés hivatalos feljelentést tett a cionista mozgalom ellen azzal a váddal, hogy a cionizmus=kommunizmus.

  A cionista mozgalomnak történelmlieg egyébként valóban számos különböző irányzata létezett, létezik a szocialistától az un. revizionista jobboldalig, a nem vallásostól a vallásos cionistákig, a témának könyvtárra menő szakirodalma is van, de nem hinném, hogy itt ez (rajtam kívül) bárkit is érdekelne.

 • Christopher Adam

  Benduguz79,

  A transzcendens bonyolult dolog. Ajánlom figyelmébe Simone Weil aforizmáját, amelyet Pilinszky Sándor forditott magyarra:

  “A világ létezik. Rossz, irreális és abszurd. Isten nem létezik, jó és reális.”

 • Christopher Adam
  2020 június 9
  12:22 de.

  Minden hívőtől előre elnézést kérve:

  A világ lehet, hogy csak addig létezik, amíg ki nem merül az elem “Isten” számítógépében. 🙂
  Vagy amíg be nem bizonyítja valaki, hogy beavatkozás történik (vö. Asimov: Tréfamester)

  Egyébként Isten tökéletesen alkalmas egy komplex emberi horda absztrakt alfájának a szerepére.

 • Gabriel,
  mindnyájan jobban járunk,ha Alma betartja ígéretét és Tőled nem olvas többet.Nem a Te tárgyi tudásod és emberhez illő modorod illik hozzá.Meg különben is az Ő témája eléggé elcsépelt.A finoman,meg akár durván is kifejtett,sokszáz éven keresztül “megmagyarázott” antiszemitizmusra,(manapság H.I.-nek anticionizmusra)az árpádházi királyok kihalása óta nincsen privilégiuma.Furcsa,hogy ez a cikk idesántikálhatott,dehát úgy látszik erre van igény.

 • Ezek szerint ha valakire azt mondom, hogy kereskedő, akkor antiszemita vagyok – vagyis zsidózok? Szerintem ezzel éppenhogy fejet hajtok a náci alapvetés előtt. Szegény Gyuri 10 felett győzedelmeskedtek a nácik: pont azzal a logikával kíván Almának “érdekes életet”, megfűszerezve egy elég egyértelmű fenyegetéssel, amivel anno Göring.

 • Geyza
  2020 június 7
  7:02 du.

  “Utóirat:
  Vannak emberek akik
  abban a téveszmében élnek hogy
  a negyedik emelet már hasonló egy hegytetőhöz…../Géjjza/”

  ———————————

  Vannak bizony – én is közéjük tartozom, mikor fel kell jönnöm a negyedikre! – és ez esetben a “hegytető effekt” részemről koránt sem téveszme -:)))))

 • Kérdések és válaszok SzandiMandinak és Kőembernek (gyuri10-nek és Gabrielnek is, de nekik csak a sorok között).

  Vajon szégyen kereskedőnek lenni? Vajon ez a legfontosabb dolog, amit a zsidósággal kapcsolatban tagadni kellene, ha így lenne?
  vajon a kereskedőség valami vérben, genetikában lévő rossztulajdonság?

  Véleményem szerint nem. Kereskedő nyilvánvalóan a körülmények hatására lesz valaki, ráadásul olyan foglalatosság, amely az emberiség fejlődésében MINDEN KORBAN nagy, előlrevivő szerepet játszott. Voltak lombardok, zsidók, arabok, sőt egy sumér-lelkes barátom szerint bankféleségek a suméroknál már 4-5 ezer éve voltak – de lehet, hogy az illetőt kissé elragadta a hév.. 😀

  A cionizmusról: Én voltaképpen csak Izrael újkori mesterséges megalapítását nem tartottam jó ötletnek, meg azt, hogy mindenki mindenhonnan menjen oda “haza”. De nem azért, mert zsidóellenes vagyok, hanem pont fordítva. Lehet, hogy a zsidók nagyon meghatódtak, hogy kaptak egy országot a Nyugattól, és közben nem vették észre, hogy egy tűzfészekbe lettek betelepítve, hogy állandó háborús körülmények között elvégezzék azt a feladatot – a Közelkelet megrendszabályozását – amelyet egyébként a derék amerikai seregeknek kellene a kőolaj miatt. Egyszóval, a zsidósággal szépen ki lett tolva. Nem egy fiatal zsidó ismerősöm, aki itthon szép tudományos vagy egyéb békés polgári pályát futhatott volna be, alijázott Izraelbe, katonának. Az már csak hab a tortán, hogy az izraeli politika micsoda (náci?) trükkökkel kénytelen a mindenkor szükséges harciasságot biztosítani – de ezt már itthonról is ismerjük..

  Írjon már valaki egy cikket a zsidóság újkori történetéről, akol ezt derekasan megbeszélhetnénk!

 • Bendeguz79
  2020 június 8
  6:39 du.

  grizi, ha -megengeded- segítek: Álmaink Almája nem a saját világnézetét oktrojálja a cikkben pláne nem le a te szőrös torkodon a még szőrösebb nyelveden, hanem, mint világjelenséget a Mindenható istenképzet egyeduralkodóvá suprapolálódását mely az uralkodó osztályok anyagi érdekeit hivatott (és milyen jól???hahaha) betölteni a mindenható isten nevéből következően Monoteista alapokon (majdnem piedesztált írtam) nyugszik (már ingatjuk mi itten néhányan megrengetve létét)

  te meg mindenbe a saját hüjébbnél hüjébb belemagyarázásaidat próbálod propagálni, akármit mond az általad megtámadott alany te mindig ugyanazt a kényszerzubbonyt próbálod ráhúzni és ebben van egy titkos társad gábrielnek híjja magát és még karikás is ő az aki mindent jobban tud és aki hozzád hasonlóan mindent tud az lesajnálja az összes többieket… mert mindez számodra isnagyon jól jövedelmező job…

  24/7

  hahahaha

  még nem fáradsz, grizi?

 • Kedves Cukihara, nem volt szándékomban történelmet írni. Amiről a cikkeim szólnak, az az eszmék kissé zavaros története. Az eszméket illetően elég nehéz felismerni, melyek az igazán lényegesek a világtörténelemben és az emberiség életében. Nyilván sokat tévedtem, és még tévedni is fogok. Már hangsúlyoztam: ebben a témában alighanem egyek vagyunk a nemtudásban, tehát minden ellenkező értelmű felismerésnek helye van a vitában.

  Akit nagyon zavarnak az általa tanult konkrétumok, az próbáljon meg “hátralépni, és félig húnyt szemmel nézni” a világmindenséget, mert akkor fognak markánsan kiemelkedni a lényeges alakzatok. Én ezt tettem. Ezt a módszert akkor tanultam (Vén Emiltől), amikor még úgy volt, hogy festőművész leszek. Nem lettem, de a módszer más esetekben is hasznos.

 • Kedves Alma,
  Mivel Gabriel es Kovendeg megeloztek a hozzaszolasban,
  es sok tekintetben en is igy latom a tenyeket,talan csak
  nehany kiegeszitest.
  A zsido vallas csak egy nepet kotelezett,a zsido nepet-
  torvenyei betartasara-.
  Ellentetben a masik ket monoteista vallassal,amelyek
  tole indultak ki-erosen elferditett,atalakitott formaban.
  Ezek az “utodok” probaltak vallasukat tuzon,vizen at,
  egymas ellen {is} terjeszteni {Inkvizicio,haboruk a Szentfoldert, az Iszlam haborui}.
  Hogyan bizonyitjak,hogy ez az “egyeduli,udvozito”,stb.-?
  Ha megtagadjak az “anyavallast”. {A “satan fiai”-orok karhozatra iteltettek,stb,
  A zsidok mint kereskedo nep-foleg a galutban {szetszoratas}.
  A bizonyitek- amikor orszagukban eltek- sok torveny letezett
  a fold megmuveleserol,a fold es az ember piheneserol.
  Az ember- sot az igavono allat is- a het hetedik napjan,
  a fold- a hetedik evben {miutan osszegyujtottek eleg termest}.
  Az unnepek is {aki nem tudja} az orszag tajaihoz es florajahoz
  kotodnek-
  Peszach- az egyiptomi kivonulas,a NEPPE VALAS,es a tavasz unnepe.
  Savuot- a hetek- a Tora adas,de a ZSENGEK unnepe is,7 fele
  termeny,amelyek Izrael foldjen teremnek
  Szukot- a satrak {egyiptomi kivonulas} de az osz, es 4 fele
  novenyi jellemzo unnepe.
  Torvenyek voltak a rabszolgak felszabaditasarol,mikor
  es milyen korulmenyek kozott.
  A haborus torvenyek koteleztek – a foglyokkal valo emberseges
  banasmodra, a gyumolcsfak vedelmere,a tabor tisztan
  tartasara.
  A cionizmusrol szolva- a 19-ik szazad vege-nem volt az
  egyetlen probalkozas a visszateresre.
  Voltak kulonbozo messiasi mozgalmak-amelyek nem jartak sikerrel.
  Meg valami- a cionizmussal kapcsolatban-amirol “beszeltunk”
  egyszer Almaval. Miert kellett bevonulni a masok{arabok}
  foldjere? Miert nem adhattak teruletet { pl. a nemetek?}.
  Mivel Izrael otthona a vilag zsidoinak,azoknak is pl.
  akik az arab orszagokbol szarmaznak- 870.000- mindenuket
  otthagytak hogy puszta eletuket mentsek {amirol az ENSZ “nem tud”}- felelos ertuk is.
  Minden problemank es vitaink ellenere 72 ev alatt letre jott
  egy mukodo orszag, ahol az “olvaszto koho” is letezik,reszint
  a “torzsek” kozotti hazassagok,tanulas,munka,hadsereg kapcsan.
  Egy pelda- a sok kozul- a jelenlegi bevandorlasi miniszter-etiop zsido asszony.

 • 1./ A pusztában 40 évig bolyongó zsidóknak abszolúte semmi szükségük nem volt pénzre, amit találtak, azt ettek… Sőt Mózes több egyéb mellett el is ítéli s még üldözi is mammon [értsd: az arany, az ezüst] imádatát. Szegények, ott a Sinai kies sziklás lapályin, ahol 40 évig senkivel nem találkoztak mi francnak kereskedtek volna, és mivel? Talán egymás közt, ill. az égből aláhullott mannával, mint egyfajta “általános egyenértékes” csereeszközzel??? 😀
  Na, hát ebben a “jogi” helyzetben, akkor hogy fenébe lett volna a zsidóságnak már eleve az ő genetikai, veleszületett tulajdonsága a kereskedés, nem is zólva “a pénzügyek kezelése”, mint foglalkozási ág, amikor nekik ott a sivatagban pénzre mégcsak szükségük sem volt. Ott max’ megélhették az ősközösség édes életét, de se nem az ókori sem pedig a középkori gazdasági kényszer élményét!

  Az Almánk sztereotípiáit megalapozó sablonok “A Zsidót” illetően, csakis a szétszóratás utáni időkben alakulhattak ki, hisz addig az izraeli társadalmat nagyjából ugyanaz munkamegosztás (mindenféle és fajta szakma és foglalkozás) jellemzte, mint az akkori kortárs államokat és népeket. Ám onnantól kezdve valóban mindenhonnan kirekesztve, szegregálva, sőt üldöztetve kellett a megélhetéséért megküzdeniük, mely mindennapos körülmény feltétlenül, sőt szükségszerűen rájátszott az ilyen megjelenés és magatartásforma, a zsidó-MÉM végsősoron hibás rögzülésére és megvalósulására. Magyarul addig, és addig mondták míg valósággá nem vált… [- Goebbels és rendi, sőt egyházi elődei is ezt a lapot játszották ki a zsidóság ellen.]

  2. Amiben a cikk az új vallás jószándékát a rabszolgák, bélpoklosok stb. sorsát illetően igyekszik jótékony fényben MÉM-esíteni, óriási tévedés, mert nem felel meg a tényeknek, tehát egy hatalmas mítosz úgy vallásilag, mint történelmi tények tekintetében.
  A tények pl. több Evangélium is és az Apcsel-ben is mégpedig két példában kerekperec cáfolják ezt a hazug és negédes propganda-MÉM-et, állítást amikor:

  a./ A “jó és rossz szolgáról” [azaz rabszolgáról] szóló jézusi(!) példabeszéd (Mt.25.14-30) bemutatja a hosszabb időre elutazott úr [értsd: rabszolgatartó] eljárását a szolgáira bízott X talentumnyi vagyona sorsát illetően, mely eljárás, maga a kész aljasság…
  Ráadásképp ugyanitt a “keresztény etikai” tanulság még azt IS leszűri, hogy
  – A haszonszerzés,kamat szedés és a kereskedés dícséretes dolgok
  – Viszont egy ránkbízott vagyontárgy maradéktalan haszon nélküli visszaszolgáltatása, már elítélendő és büntetetendő, Jézus szerint “az ilyen szolgától mindenét el kell venni…”

  b./ Pál apostol – Jézussal szemben az igazi keresztény vallásalapító – több igehelyen is, azzal a maszlaggal eteti, figyelmezteti a kortárs rabszolgákat a kötelességükre, hogy “úgy szolgáljátok az uraitokat, mint aki nem is az embernek akar tetszeni, hanem mintha az Urat szolgálnátok, hisz türelmetek így nyerhet majd végső üdvözülést…”

  Mindössze ez a két idézet is tökéletesen cáfolja Almának a kereszténység, mint vallásnak a jó szándékát deklaráló fenti sorait akkor, amikor a Római Birodalom lakosságának a kétharmadát ám minden javát és hasznát előállító és megtermelő rabszolgák osztálya alkotta. A keresztények nemhogy ezen áldatlan állapotot csak igyekeztek volna is . m e g v á l t a n i :-D, de még (ld fenn) támogatták is ezt a fennálló embertelen rendet, a rabszolgaságot és tartást…

  Đ

 • Kedves Adam!
  Attól, hogy istenhívő valaki még nem kell(ene), hogy szemellenzős is legyen. Pláne nem fundamentalista és az alapvetésében szeretetről szóló tanítás ellenére sokszor gyűlölettel teli, tehát elnézést sem kell kérned a nem fundamentalista hívőktől.
  Bevallom, fogalmam sincs, hogy hogyan került Alma igazán jó (még általános elfogadását sem igénylő) cikke kapcsán a vita témájává a cionizmus meg az antiszemitizmus. Ha ezt az irányt folytatjuk itt, akkor nagyon rossz felé kanyarodunk.Chris nagyon is indokolt “anyázás-tiltása” helyett rendkívül cselesen, de most is megjelenik a vitában a hozzászók közötti egymás-minősítése. Kétségtelenül finomabban. Esetenként humorosnak is szánva. A vita akkor érdemi, ha az indító esszével foglalkozik és szabad ugyan egymás tévedéseire rámutatni, de akkor sem minősíteni a másikat.
  Nem lenne így sokkal “intelligensebb” és igényesebb az egész? Próbáljuk meg!!!

 • gyuri10 írta Gabrielnek:

  “Gabriel,
  mindnyájan jobban járunk,ha Alma betartja ígéretét és Tőled nem olvas többet.Nem a Te tárgyi tudásod és emberhez illő modorod illik hozzá.”
  ______________

  Összenőnek, AKIK összetartoznak.

 • Kedves Alma,
  eddigi értesüléseimet kiértékelve,egész biztos,hogy jó festőművész lettél volna.Kár,hogy nem erősködtél konzekvensebben.

 • Kedves gyuri10, nem lehetne, hogy hanyagold ezt a témát a kedvemért? Annyi hely van ezen kívül, ahol a sértődött csacsiságaidon rágódhatnál. Cikkem – mint írtam – nem a zsidóságról szól, ők csak úgy kerültek bele pár szó erejéig, mint Pilátus a Krédóba. Felejtsd el.

 • Bendeguz, és mindenki, akit érdekel: Előadás a fizika új eredményeiről szakszerűen ma este 8-kor!

  http://www.galileowebcast.hu

  Közvetítésünk június 9-én, kedden 20 órától:
  Horváth Dezső (Wigner FK Részecskefizikai Főosztály): Kozmológia – a világ keletkezése, ősrobbanás és teremtés
  (Csopa Wigner Cafe fizikusokkal)

  A kozmológia napjaink egyik legizgalmasabb, leggyorsabban fejlődő tudományága, számos kérdésével joggal tartja magát az újságok
  címoldalán. Bizonyos következtetései, mint a világegyetem gyorsulótágulása, a sötét anyag és sötét energia túlsúlya a világegyetemben, vagy a tér és idő keletkezése az ősrobbanáskor, még a fizikus gondolkodását is megrázzák. Előadásomban áttekintem a modern kozmológia kialakulását, az ősrobbanás elméletét és kísérleti
  bizonyítékait, valamint a megoldott és megoldatlan kérdések, problémák jelenlegi állását, érintve a gravitációs hullámok 2016-os felfedezését is. Beszélek különböző vallási irányzatok viszonyáról az ősrobbanáshoz, mint teremtéshez, és végül összehasonlítom a kérdés fizikai és
  filozófiai vizsgálati módszereit. Vendégünk: Horváth Dezső (Wigner FK Részecskefizikai Főosztály), a házigazda: Paszternák András.

 • Elnézést!
  Andrewnak írtam a fenti választ, de eltévesztettem a megszólítást.

 • Almási Alma
  2020 június 9
  5:58 de.

  Álmaink Almája…egyre jobb ez a blog ami a cikked köré épűl!

  azt ajánlod lépjek hátra és megfelelő távolságból próbáljam meg szemlélni a világot (ha jól kaptam el ezalatt a világegyetemet érted?)

  pontosan azt teszem, és a magam földhözragadt módján próbálok méricskélni szögmérővel, iránytűvel, collstokkal és valamilyen koordináta rendszerben elhelyezni a szédítő sebességgel tehetetlenül (INERTIA) száguldó kerengő, ütköző és állandóan átalakuló anyagot… és mindig az a látvány jut eszembe, hogy állván a Kaukázus egyik csodálatos bércén a völgy túloldalán levő talán ennel is hatalmasabb bérc oldalán szőke foltok mozogtak, távcsővel kiderült birkacsordák legelnek ott… namost a szemem és a távcső (mint segédeszköz) lehetővé tette, hogy “azt” lássam azaz tudjam, hogy ott birkanyájak legelnek

  de…. (hahaha kis krampuszom)

  mire odaértem volna gyalog addigra milyen képet láthattam volna? (a birkanyájak ebben az aspektusban a múlt mely változik (azaz mire odaérek már régen nem “az”, és hiába interpolálok, suprapolálok… azt a valóságot amit odaértemkor tapasztalnék nem tudom kiszámítani, mert nézőpontomból a birkanyájak mozgási karakterisztikái csak részlegesen számszarűsíthetőek azaz bármit teszek tévedni fogok és lehet, hogy már nem is lesz ott egyetlen birka sem..

  a táguló universum számomra felfoghatatlan agyficam azt el tudom képzelni -könnyedén- , hogy a sok mindenféle buborék tehetetlen mozgása egy habfürdő része amelyben a buborékok élettartama és nagysága a véletlen (nem az de számomra igen, mert pontosan mérhető és rögzíthető lenne ha az adatok maguk nem semmisülnének meg még azelőtt, hogy képletekbe rakhattam volna azokat) szülötte és a habfürdő összeomlik és visszaszáll a kádba (amely kád a mi esetünkben határtalan mert? (csak) a határának sincs értelme…

  ígérted, hogy egyszer, talán? hát mi lenne tőmondatokban? ugyanis mindez az általad elemzett társadalmi valóság (a mindenhatóság) leképezése, legalábbis számomra egymásnak Doppelgänger -ei (hiánytalanul)

 • Christopher Adam
  2020 június 9
  12:22 de.

  mint látszik idézni tudni kell!

  a grizi hogyan teszi túl magát ezen?

  (szellemi gyengeség esete de mi kíméljük a gyengéket mert? csak!)

  ezután már “csak” a palliative care marad

 • Almási Alma,
  azt hiszem,ezt a”közel-keleti tűzfészket”néhányszor benézve megemlítetted már.Nos…az ideérkező zsidók mindnyájan egy európai leánynevelő intézet szanatóriumából érkeztek ide.Az európai jótétlelkektől a nácizmus már csak a betetőzése volt a sok évszázados üldöztetésnek.Ja,hogy kaptunk egy országot? Ez igaz.
  +-5000 évvel ezelőtt adta az Úr.A Tórából lefordítom magyarra. Amennyire lehet szó szerint.”Mondá az úr Ábrahámnak:nézz körül, amit a szemed lát arról a helyről ahol vagy,mert az egész országot adom Neked és utódaidnak az idők végtelenjéig.Ameddig törvényeimet betartjátok”.Az Isten törvényeit ez a nép az egyetlen a világ népei között akik be is tartják!
  MÁS:
  Amerikának annyi kőolaja van Texasban és Dél-Amerikában,hogy a Közel-keleti olajra esetleg Európa a vevő.Anélkül az arabok víz helyett olajat ihatnának.
  Egyébként életfelfogásodhoz gratulálok.Csak még annyit,hogy a világ 4 tájáról jönnek ebbe a tűzfészekbe azok akik az identitásukkal szinkronban vannak.Amikor én jöttem ebbe az Országba 6-800.000 zsidó élt itt.Ma közel 7.000.000 csak a zsidó lakosság száma.És jönnek a további százezrek.A házakat, parkokat,egészségügyi ellátást,munka és befektetési,üdülési lehetőségeket már előkészítettük.
  Ne érts félre!Nem haragból beszélek,mert nem haragudhatok egy olyan emberre,aki saját nyilatkozata szerint,még a magyar vidéket sem látogatta meg,az utóbbi 10 évben.A külföld pedig annál is messzebb van.A jelenkor ilyen fokú nem ismerése mellett,tiszteletre méltó vállalkozás világmegváltó elméleteket legyártani.További erőt-egészséget elméleteid védelméhez!
  Van egy nagyon kedves barátnőnk,aki 75 évesen kiváló festőművész.A lakásomban egy szoba az ő festményeivel van díszítve.Próbáld meg egy új nekifutással.
  U.I.Utólagos elnézésedet kérem,hogy ebben a”tűzfészekben” mi vagyunk a világ harmadik ciber hatalma.Ezen túlmenően pedig,nincs is szép szemünk,amiért Amerika barátságát élvezzük és a népek családja is keresi velünk a kapcsolatot.Még az arab világ értelmesebb és sikeresebb országai is.Remélem segítettem lelki nyugalmad megőrzésében.
  Üdvözlettel:Gyuri.

 • Besancon
  2020 június 9
  5:11 de.

  Akkó felnézek Rád 😀 😀 😀

 • Gabriel és Alma:

  Vigyázzatok:
  A kültelki szófacsaró álzsidó
  összeakar ugrasztani benneteket. Csak szólok.
  Gabriel: figyeld csak meg.Most nyal nálad ez a Gurlic
  de holnap, ha már nem kellesz neki két lábbal tapos beléd.
  Eddig itt mindenkivel ezt csinálta, különös módon kivétel
  ez alól Slapaj. Feltételezem egy forrásból kapják az instrukciókat itteni ténykedéseikhez.

 • Almási Alma
  2020 június 9
  5:44 de.

  Egy witz.(Naná hogy zsidótól hallottam)

  Megszólal rádió:
  -Jó reggelt kedves hallgatóink,itt Rádió Tel-Aviv.
  Reggel hét óra!

  majd kis szünet, hezitálás :

  -Na jó..maximum fél nyolc..

 • Aurora Boreálisz

  T.Bendegúz79 Almának címezett számonkérő mondataira
  6:39

  Azért az engedtessék meg minden vitában résztvevő társunknak, hogy a mások világnézeti rendszerét objektív górcső alá vegye.
  Tisztelettel, Ön is ezt teszi amikor Alma ateizmusát vizsgálgatja és gyanakodva tapogatja, ahogy egy közúti baleset áldozatát szokás vizsgálgatni…
  Sőt, a legvadabb vallásos hívők és apologéták is – akik nem is egységesek – még egymásközt is másképp vallják az istent, amikor minden erejüket és érzelmüket is beleadva az ateizmust támadják, abban a legkevesebb a logikai okfejtés, mert hát nem is lehet logikus, mert az belénevelt hitre, azaz a vak elfogadásra épül. Logikus magyarázat helyett épphogy-csak nem átkozódnak egy kiszemelt ateista kárára ahelyett, hogy meggyőznék őt hitük egzakt és logikus – talán akad közte – elemeiről azt, az úgymond’ “hitetlent”… Azonban erre képtelenek hisz mindegyikük a saját egyházának dogmáiba vetett hittel áll a hitvita pástjára…
  És teszi mindegyikük mindezt már csecsemő korától kezdve :-D, vagyis a szülei egyházának tagjaként “kénytelen vallani” az adott vallás dogmatikáját azt állítván, hogy ő katolikus, luteránus, református, vagy zsidó, stb.stb, mert az se a saját döntése volt, hogy ez lesz, vagy pedig amaz-hitű jámbor hívő. Később – érett felnőttként – már nem sok esélye maradt arra, hogy szabadon, maga válasszon egy másik hitet a beléoltott helyett, s lett hirdetője egy ráerőszakolt hitnek.
  Ahhoz pedig nagyon nagy lelki-és akarat-erő, de főleg tudás kell, hogy legyőzhessük a korábban még jónak és tökéletesnek hitt konvencióinkat, hogy tanulmányaink és tudásunk alapján akár még ateistává is váljunk…

  Üdvözlettel: Boreális 🙂

 • Aurora Boreálisz

  Rodeo 5:48

  Az a különbség Bendegúz és Gábriel között, hogy előbbi legalább logikusan és általában korrekt eszközökkel – nem a köpenyébe rejtegetett gyilokkal – igyekszik valakit cáfolni, míg utóbbi: vagy a lerohanás, vagy pedig a magas lóról lekezelő pökhendi és cinikus ki ha nem én módszerrel igyekszik a saját hiányosságait takargatva, alattomos eszközökkel támadni…

  Lehet, hogy ezért megharagszol, de nekem Bendegúz általában korrekt igyekvő lovagias stílusa hiányozna, ha mint túloldali nem lenne itt közöttünk. 🙂

  Idvezlégy:
  Boreálisz

 • Aurora Boreálisz

  Alma!

  A kereskedelem egy ország gazdaságának éppoly nélkülözhetetlen eleme, mint az ipar vagy a mezőgazdaság.
  A megtermelt áruk piacát nagytöbbségében a kereskedelem teremti meg.

  A probléma csak a sztereotip MÉM-ekkel van!

  Agyő:
  Borealis 🙂

 • Presbiter
  2020 június 9
  8:42 de.

  Ha ez tényleg nekem szólt, akkor igazán érdekelne, hogy mitől látszik a beírásom akár cionistának vagy akár antiszemitának, vagy bármelyikkel mérleget állítónak?
  Bármelyik….. Mármint bármelyik beírásom a témában… Vagy akár bármelyik témában.
  Örömmel veszem, ha az állítás mellé idézetek, tények kerülnek, és akkor megvitathatók.

 • Kedves Alma;
  Koszonom ertesiteset.
  Remelem nem veszi majd rossz neven hogy nem fogok resztvenni azon szemlyesen.
  De ha tartalmat kozli majd erdeklodve veszem, s bizonyara sok masok is.

  Velem nagyon erdekes lessz majd egy Atheista velemnye alapjan vizsgalva a vallasok viszonyait.

  En minged kivancsian vettem, de soha nem talalkoztam Atheista oszinte meggyozodesenek magyarzataival.
  Minden erdeklodeseim csak ellensegeskedo tamadasok lettek.

  De mivel Maga jelezte azt cikkeben, erdeklodessel kovetem, sot igerem ,hogy probalok valo bizonyitekokat Magabol kihuzni azon.
  Persze, HA lenne hajlando oszintes nyilatkozni meggyozodesen.

  Ami a jelzett alanyokat illeti, nemelyek ma erdeklodessel kerdore veve megallapitani valaosagaikat.

  Az elmeletek, azok persze orokke csupan elmeletek, vagy feltetelezett kovetkeztetesek maradnak bizonyotekok hianyaban.

  A “ter” (space) es “ido” NEM “substances” (letezo megallapithato-sagok, szotari egyenlosege rem ostoba), hanem csupan “phenomenon”-ok (ismet csak a kepzeletbeli-szo nyujtva a szotarokban).

  Tehat semmi bizonyitek tudomanyos alapokon nem letezhet!

  Hasonloan a Nagy Bum-on csupan a vilgszerti mico-wave-hullam, amely a vilg minden letezo iranyabol allandoan levo.
  Elismeve a sok diplomasok es szak-erdekek tagjai altali allitasok leteit, mint “bizonyitek”-kent nyujtva.
  Semmi mas.
  De hogyasn bzonyithato, hogy az valoban annak bizonyiteka????
  Mint mar elobbikeben emlekeztetteve, hogy az minden (360 fok) itanybol erkezo es felfoghato.
  Es leteznek Galxik es Nebilea-k tomegei amiket elhihetlen hogy athatolhatok lehetnenek.
  Persze azt is lehetetlen bizonyitani vilagurbeli keserlettel.
  Minden Computer modelok persze kepezhetok a tervek alapjan.

  De mind a Cosmologiai es Evoluci-elven levi eszmecserek elott, igen felbizakozott vagyok a Maga Atheista meggyozodesenek alapjan es a bizonyithato tenyeken amik Magat megnyertek!

  Persze, HA hajlando lenne kovetni amit bejelentesevel kezdett cikkeben?

 • Kedves Chris !
  – Nem könnyű Neked, a mocsár nácizó Geyzával
  [akinek az apja miután letette a tányérsapkát iskolában kapott állást, és nem volt rászorulva hogy magának a vészkorszakból gyártson legendát] – egy lapon kelljen emliteni, Simone Weilt.
  – Simone Weil az a zsidó szentje a keresztény tanításnak, akit az egyház nem sorol a szentjei közé. Nem szerepel az ünnepi naptárban, a kalendáriumban.
  Simone Weil-t itthon Pilinszky János /nem Sándor/ avatta szentté.
  – Megkeresztelte azzal, hogy lefordította.
  – Bocs’, hogy kijavítalak, de Pilinszky János neve ezt követeli, ha kettőjük neve felmerült a KMH, felületén, már megérte Alma témaválasztását.

 • Almási Alma
  2020 június 9
  10:18 de.

  Álmaink Almája

  már nézem is… az én földhöz ragadt szemléletemmel(SIC) ;

  szóval az én változatom ugyanarra (SIC) amit az az úriember ott pálcával mutogat, hogy:

  az a pont amikor még nem volt semmi azaz “az idő” sem létezett, az a pont az amikor az egész teória önmagát megtagadja, mert az a pont

  (hadd használjam az ő általuk használt terminológiát és nevezzem istennek aki persze mindenható, mert anélkül ugye nem hozhatta volna létre az időt magát és a teret sem mert ő maga a tér és az idő is)

  következésképpen semmi sem jött létre a semmiből mert a semmi az ami soha nem létezett(SIC),

  és Szent Ágoston Hawkins -szal karöltve felfedezték, hogy csak valamiből lehet valami más valamit “kreálni” (creatio = teremtés) azaz az egész kitaláció (más -általam kedvelt- meghatározást akartam írni, de nem akarok udvariatlan lenni(!)) arról szól, hogy:

  fekete anyag meg az összes többi rémisztővé változtatott

  (egyébként teljesen normális és hétköznapi dolgok az anyagnak önmagának szempontjából)

  tehetetlen anyag mozgása által létrejövő változásokban semmi különös nincs, hacsak az nem, hogy az emberiség a maga létének legutóbbi néhány ezer Földi évében kezdi megismerni mert képes arra, hogy megismerje és mindig keres valami “legvégső” konklúziót amiről azután a valóság szépen kideríti -percekkel később-, hogy már avitt és penészes és más konklúzió után kell nézni, mert sehogyan sem jön össze…,

  hiába van mindenféle fájintos matematikai és geometriai megközelítése… messze vagyunk a megismeréstől, de törekszünk és bele is törik a bicskánk, mert nem értjük, hogy az INERTIA nak nincs esze azaz kiszámíthatatlan és nekünk van eszünk és ezt azzal az ésszel nem lehet felfogni…de …

  valamelyik matematikai rendszerben: a 2 szer 2 az nagyon jó megközelítéssel egyenlő 4-gyel… és ha itt lenne megkérdezném Szent Ágostont, hogy az egyszerűke hyperbola és az ő saját asymptota ja mikor és hol találkoznak… mert az az izé amit teremtésnek neveznék én az én kis földhözragadt, gyalogbéka szemléletemmel

  és akkor az egészből az íze és zamata az Ördög ki is maradt (Madách nagy bánatára)

  üdv. és kösz még egyszer ez teljesen helyre tette a…. szóval azt is!

 • Aurora Boreálisz
  2020 június 9
  1:31 du.

  a grizivel kapcsolatos védőbeszédeddel nem értek egyet, annyi fontos, hogy szót kell neki adni és vitatkozni kell vele, mert szerintem, propaganda brosúráit másolja sok melléütéssel és hazugsággal az lehet, hogy gonoszság nincs benne…mint a másikban

 • Az antiszemitizmusra uszító,most már lement de facto nyilasba. Az ő szennytelepén manapság ezért nemzeti érdemkereszt jár.Itt pedig minden mocskos antiszemita vicc klasszikus irodalomként fogadtatik. Ennyire csak a magyarokhoz csapódott jöttment,keret legények utódai gyűlölködnek.”Túléltük Fáraót,túléljük ezeket is”

 • Aurora Boreálisz
  2020 június 9
  1:31 du.

  Bendeguz többségében baromságokat szokott itt összehordani.
  Nagy nagy ritkán ír normálisakat is de az csak a “nagy számok törvényeiből” fakad :

  Annyi mindent összehord hogy lennie kell benne néha magas valóságtartalmú infónak is.

  Mászóval : “Vaktyúk is talál szemet”.

 • BOREALISZ;

  NEM vitazni ohajtok, sot azt nagyon szertenem elkerulni itten minden eszmecserek eseten!!!

  Csupan adatokat, tenyeket, mint Alma logikus tenyeken megalapozott meggyozodesen Atheistanak lennie.

  Mint Neki is jeleztem soraimban, Atheistak, mint mind a LGBTQ-k oszinte szovalatasokra nem hajlandok az agresszive ellensegeskedeseik nelkul.

  Jelzem, hogy erkolcsi kotelessegem jelezni, hogy eletemben csupan egyetlen holgy volt hajlando a sajat allapotat oszinten kozoloni a webpen, a sajat kuzdelmeivel szemben.
  De az NEM az alany most itten.

  Mint az olvasok zome mar bizonyara latja soraimbol, hogy bizonyittatlan allitasok, befolyasolo erdeku ismetlesek, nem nyernek meg engem.
  Csupan a tenyeket veszem bigyelembe.

  Vallasokon kerulom az eszmecsereket, mert majdnem lehetetlen hogy valki nem sertodne meg a sajat felfogasaban.

  A KERESKEDELEM lanyan;
  Kereskedes, csereles a LEG-alapvetobb fizikai tett emberek kozott. Sot meg az allatok kozott is tortenik tudataik nelkul, a termeszer torvenye alpjan.

  De a barlanglako osember bizonyara cserelt mammuth karajt szokseges ko-szerszamokert a szomszedos barlanglakojaval.
  Hasonloan a kihasznalas, de meg a masik kenyszeritese is tortent a kezdettol.

  Nem csoda, hogy meg Marx is a “Nagy Rabszolga tarsdalom”-nak nevezte el.

  Tehat minden osztonszeriseg biologiai eredeto. S minden erdek csupan az osztonok kovetese. Meg a szerelem is !

  HOGY ZSIDOK MIERT VETTEK FOSZEREPET A KERESKEDESben ?
  Egyszeruen mert felfogtak idejeben, hogy minden termelt ertek semmibe (rothad, el-rozsadosik, ertektellen valik), ha nem jutna masok szuksegletebe.

  Tehat remes ostobasag azt “kizsakmanyolas”-nak velni, amikor az az emberiseg leg-alapvetobb szuksegletenek es elohaladasanak az alap lehetosege.

  Csak gondolkodj egy percre, hol lenne az emberiseg nelkulle?????
  Csupan azert az utazo, hajozo, kerekedo nepek sikeresebbek eletiket, es mindenki masok letet serkenteni vilagszerte.

 • Drága Találom!
  Ilyet meg ki állított?:”Ezek szerint ha valakire azt mondom, hogy kereskedő, akkor antiszemita vagyok – vagyis zsidózok?”
  Arra bátorkodtam utalni, hogy a régóta öröklött és továbbadott un. jópofa jelzős szerkezeteink erősen konzerválják az előítéletes gondolkodásunkat mint pl. zsidó-kereskedő, (további példaként drótos tót vagy szőröstalpú román).

 • Kedves Izraeli!
  Tisztában vagyok vele, hogy a zsidóság a XX. században olyan szörnyű csapásokat élt át, amelyek szinte lehetetlenné tesznek minden őszinte, de esetleg bántó elemzést. Nem is éltem ilyennel sem a cikkeimben, sem a hozzászólásaimban.

  Fel nem foghatom, mitől sértődtek meg itt burkoltan vagy nyiltan attól az állításomtól, hogy Mózes törvényei egy kereskedőnép törvényei. Mert én mindössze ennyit állítottam, és ezt is elsősorban a “ne lopj” törvénnyel kapcsolatban. Ezt természetesen bárki megkritizálhatja, vagy érvekkel megcáfolhatja, szívesen veszem.

  De hogy jön ide az antiszemitizmus, meg a cionoizmus, azt fel nem foghatom.
  Ennek ellenére becsülettel megválaszoltam Gabrielnek és gyuri10-nek is a rosszindulatú hozzászólásukat. Hiba volt, mert csak fölényeskedésen és kötekedésen járt az eszük. Sajnálom. Többé ez nem fordul elő velem.

 • Dubois
  2020 június 9
  8:31 de.

  Egy régi pilótai nóta, ami passzol a pusztában bolyongáshoz.
  Kissé trágár ugyan dehát melyik pilóta-nóta nem az ?
  (leszámítva amik magáról a repülésről szólnak)

  Éliás próféta kiment a pusztába’
  Szárított zebraszart szedni vacsorára
  Szomorúúúú vasárnaaaap…

  -Ha nékem tallérom ezer és egy volna
  [email protected]ék én lenni itt tinéktek próféta
  Szomorúúú vasárnappp

  -Elmennék Mekkába,MEGB..sznám Rebekát !!
  Pirosra paskolnám hófehér v..lagát..
  Hófehér va..gát..

  De mivel piaszter énnékem egy sincsen
  Maradok próféta b..ssza meg az Isten..
  Szomorú vasárnap..

  Chris ha gondolod szanáld a nótát hehehe

 • A ” Kozel-Keleti tuzfeszek” hez csak annyit tennek
  hozza , hogy ha lassan is- tortennek valtozasok, es Izrael
  kezdi elfoglalni helyet a tersegben. Errol szol pl.ez a cikk,
  melyben az Arab Liga elnoke, Mohamed el Issa nehany arab
  vallasi vezetovel es az Amerikai Zsido Bizottsag tagjaival-
  latogatast tett Auschwitzban-es kijelentette, hogy-
  “ennek nem szabad megtortennie meg egyszer”.
  A politikaban- szerintem- nincs szeretet,csak erdekek,
  de ez megis- jelent valamit.
  Es a jelek-egyre jonnek-ha lassan is.
  Ma- Abu-Dabi-bol erkezett repulogep landolt Izraelben-
  nem “mutyiban”, hanem az allam felsegjeleivel.
  Egyebkent-erdekes,hogy ezekrol az esemenyekrol magyar
  nyelvu ujsagokban “nem hallottak”.

  https://www.timesofisrael.com/this-must-never-happen-again-says-saudi-cleric-as-muslim-group-tours-auschwitz/

 • Almási Alma
  2020 június 9
  10:18 de.

  Kedvesem, Magával van tele az Internet !!!
  Nem akarnék itt lelkesedni de én szeretek olyan emberek
  társaságában tartózkodni (mégha “virtuálisan” is) akiknek észbeli képességei láthatólag mesze meghaladják az enyéimet. (Peg azok sem csekélyek,ezt szerénytelenség nélkül állíthatom).

 • Gyuri10:
  “Nos…az ideérkező zsidók mindnyájan egy európai leánynevelő intézet szanatóriumából érkeztek ide.Az európai jótétlelkektől a nácizmus már csak a betetőzése volt a sok évszázados üldöztetésnek.”

  Idáig teljesen egyetértünk.

  Gyuri10:
  “Ja,hogy kaptunk egy országot? Ez igaz”.

  Bár nem vagyok ateiste, de a helyedben ezt semmiképp nem így mondanám, hanem: “Kiharcoltunk egy országot, és megvédjük.”

  Gyuri10:
  “+-5000 évvel ezelőtt adta az Úr.A Tórából lefordítom magyarra. Amennyire lehet szó szerint.”Mondá az úr Ábrahámnak:nézz körül, amit a szemed lát arról a helyről ahol vagy,mert az egész országot adom Neked és utódaidnak az idők végtelenjéig.Ameddig törvényeimet betartjátok”.Az Isten törvényeit ez a nép az egyetlen a világ népei között akik be is tartják!”

  Eddigi írásaidból nekem úgy tűnt, hogy cionista voltál S lám, dőközben feladtad a cionizmust, és haredi lettél? S melyik irányzathoz csatlakoztánl? Egyenest a Neture Kartahoz, vagy átmenetileg esetleg megelégszel a szatmáriakkal vagy a guriakkal? 🙂 🙂

  Mint említettem, nem vagyok ateista, de politikai eszmecseréimben, vitáimban soha nem szoktam bizonyítékként I-tenre hivatkozni. Blaszfémiának tartanám.

 • Dubois-nak

  Semmi olyat nem állítottam, hogy a zsidók a sivatagi bolyongásban kereskedtek-e, vagy sem. Arról elmélkedtem, hogy a vallásalapítójuk a “ne lopj” törvénnyel milyen folyamatot indított el. Vagy még inkább, hogy az (ösztönösen) megalkotott törvények miért maradtak meg, sőt később miért terjedtek el más vallási formákban is.

  A többi állításodra nézve talán még egyszer figyelmesen el kellene olvasni, mit írtam, de azt hiszem, ez túlértékelése lenne a cikkemnek, úgyhogy hagyd a fenébe… 😀

 • Rodeo, te gugliztál? 😀

 • Geyza, te most éppen a saját dugádba dőlsz…

 • Kedves Alma! (inkább ezt használom mert személyesen nem ismerjük egymást)
  Valami nagyon félre lett értve vagy nem elég világosan kifejtve 🙂 Természetesen részemről.
  Valahol nagyon mélyen a nyelvünkben (kultúránkban?) esetleg csavaros gondolkozásunkban meggyökerezett az a népi asszociációs képesség, hogy mi csípőből tudjuk hová tegyük a bármelyik nemzet fia/lánya által közölt információt. (hülyeség-okosság-meg se hallom stb.) Szerintem sokan hordozzuk még mindig (többé kevésbé) ezt a koloncot akik már évtizedek óta külföldön élünk és ég is a fejünk (nekem legalább is) az előítéletes gondolkodás miatt. Na csak ez jutott eszembe az alábbi érvelés kapcsán nem pedig a zsidózás, mivel nem tudom mással magyarázni azt, hogy kereskedőnépnek nevezel egy éppen a rabszolgaságból szabadult embertömeget. Kiknek a néppé válásához viszont pontosan a törvények átvétele és a pusztában való vándorlása kellett. (Lehet, hogy valami hasonló nekünk sem ártana, vagy éppen most történik? 🙂 )

  A “zsidóság újkori története” c. – kitűnő felvetésedet szerintem hagyjuk meg desszertnek egy későbbi időpontra, (persze, csak ha a többiek is egyetértenek vele) úgy tűnik van most éppen elég sértődésre és megbántásra okot adó vitatéma terítéken. (Trianon stb.).
  Azt javaslom, hogy ne hagyd magad szétaprózódni, eltántorítani a cikksorozatodtól. Nagyon várom a folytatást. Sok sikert hozzá!

 • Cris Adam;
  Elobbiekben csodalkoztam, hogy vajon miert javasolta nekem olvasni Simone Wiel, egy EU politikus irasait.

  De amint emlekeztem, hogy egyszer mar kozolt egy cikket a Leon Trozckij Parizsi Misztreszerol, mindjart “le-esett a tantusz”.

  Nem igen kovetem hogy mit ohajtott azzal, remelem nem az en meglatasomat Simone Adolphus Wiel felfogasan es tettein ohajtana tollem.

  Legalab a Spanyol polgar-haboruban elvtarsainal verengzobb volt. Mert harcitarsai nem engedtek sem a merenyletben reszt venni sem a nehez gepuskat alkalmazni.

  De mindenek dacara a 15 eves Falagees fiu kivegzese, mert nem volt hajlando veluk harcolni, kicsit felrazta, de leki-ismeretet nem ebresztette fel.

  Talan Maga is arra celozott javasolni emlitesevel???

 • BOCSANAT typo hibam
  Middle neve Adolphine, NEM Adolphus, az a ferfi variacika a nevnek.
  De Bernard es Saolomea leanya,Szul.2/3 1909-8/24 1943.
  Aki irta Gravity and Grace, Awaiting God, etc.

 • Rodeo11:
  “mindig az a látvány jut eszembe, hogy állván a Kaukázus egyik csodálatos bércén a völgy túloldalán levő talán ennel is hatalmasabb bérc oldalán szőke foltok mozogtak, távcsővel kiderült birkacsordák legelnek ott… namost a szemem és a távcső (mint segédeszköz) lehetővé tette, hogy “azt” lássam azaz tudjam, hogy ott birkanyájak legelnek”

  Nem tudom, mikor járkált arrafelé? Ha idejében, tehát körülbelül mintegy 3000-3500 esztendővel ezelőtt, akkor Ön – távcső ide, távcső oda, megesik ma is az ilyesmi – optikai csalódásnak esett áldozatul: holmi birkacsordákat vélt látni, holott ott a halhatatlan istenek egyike, Prométheusz szenvedett (Zeusz, a legmagasabb közhivatalt ekkor éppen beöltő főtisztviselő büntetéseként) a hegység egyik sziklájához kötözve, miközben egy keselyű folyton tépkedte az állandóan regenerálódó máját.

  Gondolom (vagy csak remélem?), hogy itt senkit nem kell győzködnöm arról, hogy az Olympust benépesítő halhatatlan istenek (akik közül egy-kettő ugyan a tengerek mélyén, egy más valahol a Föld mélyében, a fortyogó, izzó anyaggal dolgozva töltötte napi rendes munkaidejét) nemcsak hogy léteztek, szerelmeskedtek, csaltak, hol együttműködtek, hol kűzdöttek egymással, hanem ezt többé-kevésbé épp úgy tették, ahogyan a régi görög tudosításokból ránk maradt.
  (Nekem két hölgy, a Zeusz fejéből fegyveresen kipattant Pallas Athene és Aprodithé a legszimpatikusabb a halhatatlaanok közül, az ő oltárukon ma is szívesen áldozok.)
  időnként

 • Jichak Perlmutter

  Geyza
  12:48

  Geyza, te csuda egy pofa vagy. Ahogy mondani szokás, “más szemében a szálkát, magáéban a gerendát se…” Most is személyeskedésbe vinnéd ezt a nagyon is komoly témát.

  Ne haragudj, de amit itt hipp és hopp leírsz az nem Gyuri10 és Alma, hanem pontosan Gabriel és Geyza kapcsolatát jellemzi.

  Nagyon kevered a valóságot. Neked általában fontosabb a szubjektív antipátiád bárki iránt mélységi zsidóságodnál is.
  Ha te egyszer valakit feketeseggűnek kiáltasz ki, akkor annak a számodra onnan kezdve mindene fekete, és nincs középút. Te azt, akit intuitíve meg, avagy elítélsz, annak attól kezdve nincs maradása, ott nincs apelláta, vagy megbocsátás még akkor se, ha Kipling szavaival akár “egy vérből valók vagytok” is…

  Te egyszerűen nem fogadod el a kultúrált párbeszéd, a [konkrét] érvek és [konkrét] ellenérvek próbatételének a törvényét. Mindig szubjektív – a “nyalás és harag”, fekete vagy fehér – vágányára tereled a szót. Pedig meg kell keresned >a közös nevezőt<, mert kell, azt a keveset is ami köztetek fennáll.

  Ezzel a struccos módszerrel jutottál el oda, hogy nem ismered fel a valódi ellenséged, aki pedig tényleg, anakonda módjára ölel téged magához, majd körül miközben megfojtja nemcsak az eddig megismert szimpatikus egyéniségedet, de még a világnézetedet is leköpi és gyalázza.
  Ez alighanem ama felületes módszertanból következik, amit Te itt is követsz, hogy csak a minél rövidebb és minél gyengébb tartalom, mert csak a "humoros" stílus a célravezető módszer. Pedig ez az "elv" nálad csak egyfajta menekülés a sajnos ennél jóval bonyolultabb valóságból, ami e szisztéma mellett is csak ideig-óráig célra vezető, mert
  "Mindennek megvan a maga ideje és a kijelölt ideje…" "…ideje van a sírásnak és a nevetésnek, a gyásznak és ideje táncnak…"
  [Prédikátor könyve 3.rész]

  Légy vidám Geyza, ha kell, de ne felületes:
  Jichak Perlmutter

  Ui.:
  Gyuri10 Orbán-fannsága nekem se szimpatikus sőt, taszít, de azért az a Wesselényi-Károly-krt-Király-és Kertész utcai szögesdrót határolta számodra, számára, számomra . k i j e l ö l t . n e g y e d . a pesti flasztrerral együtt mégiscsak ott csörgedez az ő ereiben is… Ez az, ami mindannyiunkat determinál és nem pedig a kicsinyes, napi piszkatúrák világa, de még nem is a tejjel mézzel folyó Ígéret Földje, ahonnan már jó rég ugyanitt a KMH-n Gy10 hitsorsosunk engem a "száraz ág" kategoriába volt oly kedves besorolni… Nem haragszom érte, csak megvan róla is a magam különbejáratú véleménye. 🙂

 • Hát, ekkora kitérők után végre térjünk át a VITÁRA.

  “milyen mélyen és megváltozhatatlanul élnek bennünk a “jól bevált sztereotip “MÉM-ek”. Pl. írod: “Mózes igen okosan szerkesztette meg a törvényeit egy .. kereskedõnép számára.” (Persze, ezzel nem akarlak vádolni semmivel, csak talán arra lehet példa miért is működik olyan hatékonyan kis hazánkban a “Sorosozás”.)”

  A sztereotípia, amivel meg lettem vádolva, természetes. A szereotípia ugyanis MÉM. És, mint írtam, nehéz függetleníteni magunkat a társadalomban megszokott, gyerekkorunk óta agyunkba ivódott MÉMektől. Én sem vagyok kivétel.

  Dubois is lényegében ugyanezt vetette a szememre. Mármint, hogy ugyan mivel kereskedtek volna a zsidók a sivatagi barangolásuk során, honnan lett volna pénzük.

  Utánagondoltam. Felvettem a kesztyűt! 😀

 • VITA!
  Nem írtam ugyan, hogy a zsidók kereskedők lettek volna, amikor Mózes megalkotta a vallásukat, de talán valóban volt a fejemben valami ilyen bogár. Tehát módosítok: A vallásalapító talán úgy gondolta, ebből a népből kereskedőket farag. Végtére a közelkelet már akkor is lakott volt, és amennyie lehetséges volt, művelték is a földeket, ott nagy lehetőségek nem vártak a kiválasztott népre.

  A 90-es években olvastam egy régészeti lapban egy cikket. Valamikor akkortájt találtak egy teljesen érintetlen, időszámítás előtt 2000-2500 év körüli falut valahol a Kaspi tó környékén. A faluban szépen kidolgozott obszidián(ha jól emlékszem) szerszámokat találtak. Obszidiánt csak többezer kilométerre onnét lehet a természetben találni állítólag, és azok a falubeliek nemigen tudták volna megmunkálni sem, vagyis ezek a szerszámok kereskedelem útján kerülhettek csak hozzájuk. Szóval egészen nagyméretű, hosszú távolságokra is létezett már fejlett kereskedelem.
  Másrészt egy fizikus barátom még az egyetemi évei alatt írt egy cikket valami történelem újságba a sumér királyokról. A cikkében matematikai statisztikát használt, és mást hozott ki eredménynek, mint amit a történészek elfogadtak, így a barátomat a legközelebbi történész konferencián elküldték a vérbe… Na, ez a barátom azt mondta nekem, hogy jóval időszámításunk előtt már voltak bankok arrafelé. Még nevettem is, hogy ugyan mit adtak kölcsön? De állítólag agyagtáblákra írták fel azt, hogy mit használhat fel az illető a bank nevében.

  Vagyis hosszútávú kereskedelem és hitelélet ismert volt már akkoriban. Talán Mózes ezt az életet szánta a zsidóknak. Jól is választott, mert a távolsági kereskedelem jóval kifizetődőbb lehet, mint a földművelés, a banki kölcsönzésről nem is beszélve.

  Mi itt a középkori álszent MÉMjeink szerint megvetjük a kereskedelmet és a kölcsönzést (ennek is meg van az oka, hiszen PÉNZ-ről van szó, amelyet valaki más könnyedén megszerez, nekem meg nincs, és nem is adnak, ugyebár 😀 ), de az teljesen világos, hogy a mi világunk rohamos fejlődése éppen a pénzgazdálkodás eredménye.

  Megnéztem a történelmi atlaszomat is, i.e. 2000 körül már szépen bele vannak rajzolva a kereskedelmi utak közelkeletről kelet felé. Ezeken arab tevekaravánok jártak, de csatlakozhatott hozzájuk néhány magányos zsidó kereskedő is. Akkor még nem volt zsidó-arab gyűlölködés.

 • VITA
  Summa summárum, Mózes okos, előre látó ember volt.

 • Almási Alma 2020 június 9 10:18 de.

  Kedves Alma – kozmológia, világmindenség stb.,- mielőtt nagy hévvel, fejest ugranák ebbe a témába, mindég megtorpanok – megtorpanásom oka az, hogy a mai tudomány kevesebbet mint 4%-ot ismer, méricskél, filozofál ezen a csodás teremtésen. Több mint 96%-át nem ismeri, sőt halvány fogalma sincs, hogy mi lehet.
  Szóval, hogy rövid legyek, ehhez a témához szerényebb közeledést ajánlok mindenkinek. Példának: ma, még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi okozza a gravitációt két test között. Tudjuk mérni, van rá egyenlet, sok sok magyarázkodás, de azt, hogy pontosan mi az a titokzatos, relytéjes erő ami okozza ezt a két test közötti vonzódást, erre nincs feleletünk!

 • Bendeguznak kivételesen: Miért vagyok ateista?

  Noss, egyrészt mert már a családom is az volt, ha nem is ilyen kimondottan de lényegében. Nem jártak templomba, nem áldoztak, nem gyóntak. Talán azért még hittek valami felsőbb hatalomban, de abban nálunk mindenki biztos volt, hogy ennek az istennek semmi köze sem a vallásokhoz, sem az egyházakhoz.

  De azért engem is járattak római katolikus hittanra, mert tudták, hogy a hit esélyét nekem is meg kell adni. Nos, nem sikerült. Kezdetben csak egyáltalán nem érdekeltek a hitbéli dolgok, később viszont rájöttem, hogy minden, ami velem – és a világban – történik, istenfogalom nélkül is remekül megmagyarázható, sőt! Erre aztán alaposan rátett a fizika, amelyben semelyik fizikatételhez nincs szükség isten feltételezésére. Szóval ígymaradtam, ateistának.

 • Almási Alma
  2020 június 9
  4:45 du.

  Álmaink Almája

  nem, de az sem lenne bűn, mint elfoglalni Palesztínát fegyverrel

 • VITA

  Jól van, a zsidók kereskedő mivolta beakadt egyeseknek.Remélem, ezt sikerült kibogoznom.

  De az írásom többi része rendben van? Mindenki egyetért azzal az állításommal, hogy a szabad görög kultúrát a Mindenható Isten tette “balkánná”?

  Hogy általában a Mindenható Istenbe vetett hit elvette a környezetünkhöz való természetes, felelősségteljes viszonyunkat? Hogy kiszolgáltatottá, gyermekké, befolyásolhatóvá és irányíthatóvá tett mindnyájunkat?

  Ezen állításaim ellen senki sem tiltakozik?

 • Almási Alma
  2020 június 10
  4:46 de.

  Álmaink Almája

  azt kihagytad, hogy azt is tudta, hogyan és honnan lehet beszerezni kőtáblákat és a hozzávaló vésőket és kalapácsokat, a csipkebokrot amin a kósher libát sütögette addig amíg nem kellett neki futnia és akkor ráesett a kőtáblákra és azok meg eltörtek és most senki sem tudhassa mi is volt rajtuk, de rengeteg ötlet is van, legfőképpen, hogy ne lopj mert akkor nekem nem marad semmi ellopni való

 • Kedves Alma!
  Mégis miért kéne tiltakozni bárkinek is a gondolataid, állításaid miatt (legalább is) itt a KMH-n? (bízzunk Chrisben) 🙂
  Remélhetőleg azért azt sem várod el, hogy mindenki minden állításoddal egyetértsen?

 • Rodeo11
  2020 június 10
  7:41 de.

  Palesztina? Az vajon mi?
  Ilyen ország soha nem létezett.
  Legfeljebb a te meg a hozzád hasonlók agyában.

  Palesztin királyság mi?
  Mondj már három..de nem is..
  legalább egy “palesztin” királyt te idióta.

 • Szandi Mandi: Nem Neked írtam, hogy ha azt mondom valakiról, hogy kereskedő,akkor az már antiszemitizmus? Hanem Gabrielnek, és Gyuri10-nek, akik -még a vita elején ezzel vádolták Almát.
  B79 (június 9. 4:04) megint alakított egy nagyot. Azt írja:
  “Atheistak, mint mind a LGBTQ-k oszinte szovalatasokra nem hajlandok az agresszive ellensegeskedeseik nelkul.” Azok után, hogy szinte minden vallás nevében nekimennek annak, aki nem hisz semmiféle MINDENHATÓBAN.
  Róam is köztudott, hogy ateista vagyok, de tisztelem a hívőket – föltéve, ha hagynak békén a hitükkel. Főként, ha nem akarják a saját, elképzelt isteneik nevében irányítani a világot. A vallás magánügy, a hívőkre s közösségeikre tartozik.
  Mellesleg: nekem nem volt egyszerű az ateizmus: vallásosnak neveltek (róm.kat.). De se gyerekként, se felnőttként soha nem kaptam választ a kérdéseimre, se útmutatást dilemmáimhoz se istentől, se földi helytartóitól. A Könyvből sem. Nem “olvastam” – aki azt mondja, olvasta a Bibliát, az nem ragaszkodik a valósághoz. A Biblia nem egy regény, amit “el lehet olvasni”. De lapozgattam elég gyakran. Nekem magától értetődő – már-már közhelyszerű szentenciákat tartalmaz, amiket ráadásul sokan saját szájízük szerint idéznek – amire éppen szükségük van, hiszen megtalálható benne sokminden, és annak az ellenkezője is.
  Még egyszer: nem zavarnak az istenhívők:éljenek a hitük szerinti rituálékkal – de nekem ne legyen kötelező, és főleg ne istenkedjenek az én bűnös voltomon. Nekem nem kell ahhoz, hogy pl. ne lopjak, valami mindenható, aki majd megbüntet.
  Az eredet hipotézisek közül meg a legvalószínűbbnek tartom az evolúciós magyarázatot – mégha erre csak közvetett bizonyítékaink vannak is.
  Ezért szoktam magam hívő ateistának mondani.
  Egy kissé cinikus mondat a végére, amit Kőhalmi Zoli mondott, amikor nyilvánosan vállalt ateizmusa miatt majdnem megkövezték (a szelíd vallásosok -igaz B79?).
  Ha van egy egyenlet, aminek még egyikünk sem tudja a megoldását, miért jó az nekem, ha elhiszem, hogy nyolc?

 • Jichak Perlmutter
  2020 június 10
  3:32 de.

  Jól van meggyőztél “leakadok” erről a Gyuriról.
  De csak szóljon akár egy fél szót is hozzám ..!!

  Vagy mocskolja a hazámat !
  Mert én elsősorban -pillanatnyilag- magyar vok
  és csak másodsorban zsidó. A hazámért és a népemért
  tevékenykedtem egész eddigi életemben.
  Akikkel üzleti kapcsolatba kerültem a munkáim során
  azoknak 75 százaléka boldog volt azoktól a készülékektől és rendszerektől amiket -igaz jópénzért- de elkészítettem nekik.

  Nem tűröm hogy a hazámon mocskolódjon valaki innen 5000 Km
  távolságból miközben idejár voksolgatni olyanokra akikről csak annyit tud hogy per pill nyalják Netanyahu hátsóját.
  Legyenek azok akár a leg szélsőségesebb nácik is.

  Téged tisztellek és kedvellek, ebben az írásodban sok dologgal nem értek egyet de nem állok le vitázni.
  Te így gondolod, én meg másképp oszt gyónapot.

 • Izraeli,m
  2020 június 9
  4:30 du.

  Érdekes információk
  és örülök is ezeknek.
  Hazai sajtóban nem is fogsz
  találkozni ilyemivel.A feszültség
  fenntartásában érdekelt a jelen kurzus.
  Ma álságosan Izrael-barátnak láttatják magukat
  de bármikor kirázhatják a mandzsettából a másik irányzatot.

  Mint a pár éves viccben:

  -Van mos Magyarországon antiszemitizmus?
  -Nincs kérem, de az igény megvan rá…

 • gyuri10
  2020 június 9
  4:02 du.

  Az idióta Gurlis szerint hogy ÁVÓS verőlegény vagyok hol nyilas.
  Eldönthetné már a szerencsétlen félaszúje mit akar ezekből a baromságaiból összegründolni.

  Tiszteltetem a faterodat Gyurka. Remélem megérta azért a hatvanas éveket, bár ilyen féleszű gyerek mint te sokat kivesz egy szülőből.

 • Jichak :
  Előbbit visszavonom. Nem fog ez menni…
  Patkányokat rugdalni kell,másképp elszemtelenednek mint az ez állítólagos Holokauszt túlélő divat-zsidó is.Ha egyáltalán az.

 • Kedves Geyza!
  Egyetértve Jichak Perlmutter kommentjével én is azt javasolnám, hogy engedd el a Gyuri – szálat, legalább az okos enged … alapon. Nem szép nevetségessé tenni egy ilyen öreg honfitársunkat (tesz érte Ő épp eleget).

 • kedves Cenz Ura
  mit vétettem, hogy engem állandóan kiradírozol?

  ugyanarról más beszólásait szépen beengeded

  na jó maradunk COVID-19 + SARS és dög forróság ontario tó környékén

 • rohadeo,
  mára már tényleg nem maradt ellopni valótok.Ameddig volt addig loptatok,raboltatok és gyilkoltatok minket.Elég sikeres rablógyilkosok módjára.Csibehusi,ezt ma már elfelejtheted,mert Mi nem felejtünk!

 • Rodeo11
  7:41

  Te is tudod, hogy

  P a l e s z t i n a : egy római gyarmat római fantázianeve, amit

  meghódítását megelőzően már évezredekig JUDA, GALILEA ÉS SAMARIA

  tartományokból* álló . I Z R Á E L . ÁLLAM(!) népe lakta és

  ápolta ősi kultúráját…

  – Rómának 200 éves háború után is csak a legsötétebb ármánnyal

  sikerült bevennie s népét a szélrózsa minden irányába széjjel

  zavarnia, mely szétszórtság már önmagában is zavart okozott a

  világ antiszemitáinak abban hamvas lelkületében… 🙂
  ˙

  .

  PS:
  Ha az az ármányos furmány mégis érdekelne jelezd s én röviden ismertetem, bár egy közismert ügynöktörténet…

  .

  *Korábban Izráel (azaz Jiszróél) ősi 12 törzséről elnevezett körzet, tartomány neveit viselték.

 • PS.II.

  Most, hogy visszatértek ez okoz némi zavart a fejekben…

  PS.III. (Ar Meggidó:)

  Izrael úgymond’ keresztény “támogatói” pedig önző mód’ úgy érzik, hogy ezzel feszes helyzettel hamarosan eljő az Ő “elragadtatásuk ideje” s János jelenéseit a maguk “hasznára” fordítandó legalább egy finom kis világháborúval… Ezért biztatják Izraelt a mielőbbi konfrontációra… 🙁

 • ALMASI ALMA;

  Koszonmom figyelemt a special valaszaert.

  Habar, bekell vallanom, megdobbentoen ellentmondo allitast tett soraival.

  Igen csodalkozom, hogy tudatosan,vagy talan felrevezetni ohajtana, vagy egyszeruen nert nem letezne mas valalasza?

  Elsokben irta, hogy mert szulei atheistak voltak es soha nem vettek reszt sem serkentetek Magat vallasos szertartasokban reszt venni. Mise, gyonas,stb.

  De kovetkezo allitasaban eppen az ellenkezojet allitja.
  Hogy jarattak hittanra, stb.stb.

  Hogy “Isten”-re nem volt szuksege az nem igen befolyasolo, sem megnyero.
  Sok minden van a vilagaon amirol meg soha nem tudunk,sot nem is hallottunk. De az nem negativ biizonyiteka semminek.

  Hivatkozik fizikai tanulmanyaira. De mint elobb jeleztem a fizika alapveto szabalyai alapjan pl. SEMMISEG, igen teljes semmiseg lete a logikus valasz, amit maga a vilagegyetem lete ellenbizonyit.
  Mert semmi tudomanyos ok, sem cel nem letezheo.

  A fizika LEG alapvetobb es elso torvenye (cause and affect) az okozo ero es eredemneye.
  Biologiailag a biogenesys.
  Sot tagadna meg a Thermodunamika torvenyet is ???

  Tehat eppen a tudomanyos tanok nem az ellenboizonyitekokat, hanem eppen annak ellenkezo kerdeseit okozzak.

  Nem jelezte hogy az Maganak soha nem lebbent fell tudos-fizikus lettere?

 • gyuri10
  2020 június 9
  9:58 de.

  Ismertünk már olyat, akinek szintén nem jött össze ez a festőművészeti karrier.
  Az Almával így mégiscsak jobban jártunk, hogy fizikusi pályára és nem politikaira lépett.
  Így legfeljebb nem használt, de annyit nem ártott

 • Kővendég,
  nem csak charedi,de még kipás sem vagyok,de Orbán fan meg aztán különösen nem.Csupán töredelmesen bevallom:szélsőségesen (cherut) jobboldali cionista.Amellett jelen pillanatban a reálpolitika érdekében Orbánékat többre tartom a dunamenti Mongólia baloldali, minket mindenkor elítélő,jobbikkal is szövetkezni hajlandó hatalomra vágyóinál.Akiknek az anticionizmus vérükben maradt még a Szovjetek seggnyalása idejéből.

  Gyuri10:
  “Ja,hogy kaptunk egy országot? Ez igaz”.

  Bár nem vagyok ateiste, de a helyedben ezt semmiképp nem így mondanám, hanem: “Kiharcoltunk egy országot, és megvédjük.”

  Nos ebben viszont Neked van tökéletesen igazad!Azt viszont nehéz elfogadnom,hogy nekem ne szabadjon idéznem a Tórából,mert hogy ez is a népem történelmének egyik alappillére,melyről nem ildomos beszélni.Teszem ezt azért is mert ezt az országot, melyet kiharcoltunk és minden áron meg is védünk,tartozásunkat és kegyeletünket rójuk le a hat millió áldozatnak akiknek csontjára építettük világhatalommá.Akkor is,ha sok idejárónak ez kicsípi a szemét.
  Remélem így el is fogadhatjuk egymás véleményét.Üdv:Gyuri.

 • Jichák Perlmutter,
  a “száraz ág”nem az én kitalációm.Bengurion mondása volt az akkori “magyar”zsidókra.Mivel Vele sem kell azért mindenben egyetérteni,igyekszünk nem az Ő szavait igazolni.

 • ALTALABAN;
  Lenyegeben igen teves megjegyzes az, hogy Mozes vallast alapitott.

  Persze, mivel Mozes NEM az eroszak alapjan letezo tarsadalmi rendszert alapitott, valami erkolcsi alapokon szukseges volt alatamasztania azt.

  A Levi utodai, a Levita torzs lett a masik 12 torzsek szolgalloi a tarsdalmi ugyek intezesere.

  Valojaban, aki hajlando olvasni az adatokat, egy tarsadalmi kozosseget alapitott Mozes.

  Sot, mondhato, mivel mind Abraham verbeli leszarmazottai voltak, hogy egy “nemzet-allamot” alapitott.

  S mivel a Torah, a tarsadalom minden szuksegessegenek a leheto leg-aprobb adatait is nyujtotta.

  Kezdve, a fold-terulet igazsagos es egyenlo elosztasaval.
  A teruleteiket, a fold-termelo-ertekei es a torzsek lakossainak szamai aranyaban egyenloen elosztotta.

  A leheto LEG-igazsagosabb gazdasagi rendszer alapjat is, az u,n, Jubeli-ev megszabasaval.

  Ami alpjan minden fold-tulajdon, anyagi lekotelezetsegek, szerzodesek, kolcson-kotelezettsegek, csupan csak az 50-eves haridore tortentek.

  Biztositotta hogy sem a dus-gazdag, sem a fold-szegeny seki nem valhatott amodon.

  A leheto LEG szegrnyebbeknek is nyujtott let-lehetoseget. NEM cuclizassal, pelenkazasal, mert mindekinek dolgozni kellet azert.
  De minden termofoldek sarakait soha a gazda NEM aratta. Az a leheto LEGszegenyebbek tulajdona volt mindeg.

  Gondoskodott az elhagyatottakrol, az ozvegyekrol, arvakrol. @

  Tisztesseges oroklesi torvenyt nyujtott mindekit egyenloen jutalmazva.

  A hazassag szabalyait reszrehajlas mentesen szabta meg.

  Az iagzsag szolgaltatast a leheto LEG logikusabb alapon.

  Buntettek vegrehajtasait KET (2)szemtanuk bizonyitasat kovetelt.
  A birak a kegyelem kotelezetsege alatt mukodtek.

  A halal-buntetest (csupan a gyilkossag, ember-rablas es nemi-eroszak eseteiben volt letazo), csak a tettek szemtanui es az aldozatok kozvetlen csaladtagjai hajthattak vegre, nem az allami fizetet alaklmazott.

  Mozes alapszablyai meg a nemi-eletre is kiterjedt, egeszseg erdekekt vedve.
  Mozes szabta meg a quarantin-t,a vilag elso es maig is gyakorlot jarvanyok elleni vedekezes modszaeret.
  (Covid-19)

  NEHANYAK emlitettek, hogy NEM volt penzuk.
  Nem penzuk, de volt magan tulajdonaik. Gabona es allat-allomanyaik, sot kivonulasaik alkalamaval az Egyptomiak megjutalmaztak arany es mas ertekekel a 4 evszazados szolgasagaiekert.

  A rab-szolgasag az altalanos tarsadalmi rendszer volt evezredeken at. (Sot a jobbagysag letezett Europaban a XX. szazadig.)

  De az Egyptomi tarsdalom fejlett es gazdag tarsadalom volt. S az egyptomiak nem verengzo vadallatok modjan levok. Tehat szolgasagaikert nemi anyagi juatalmazasokban is reszesitettek a szolgaikat tavozasikkor.

  Hiszen maskent hogyan lettek volna kepesek kesziteni a Hatur , egyptomi triniti isten (arany-bika) szobrot a sivatagban?????

  @ A US-ban, az 1930-as evekben, az FDR adminisztracio, Bibliai alapon szervete az u.n. “WELFARE” (jotekony) rendszert. Segiteni az ozvegteket es arvakat.

  De a noknek nem telt sokaig belatni, hogy NEM volt szukseges “ozvegyeg”-nek lenni, sem gyermeleiknek “arva”-nak lenni, csak ferj-nelkullinek es gyermekeinek apatlannak lenni.
  S minel tobb fattyu gyermekuk volt ,annal tobb jovedelmet kaptak.

  Ma, altalaban, a gyermekek 1/3-a apatlanok.
  Nagy varosok biznyos reszeiben a gyermeke 3/4 resze apatlanok.
  Persze kovetkezmenye, hogy azok az utcakon nonek fel.
  Fegyelem, anbizio, iskola elkerulesevel.
  Csupan gang-harcokat, rablasokat es kabitoszer alaklmazasai az eletuk.

  Nem akarnek nevet emliteni, de amodon egy apatlan ferfi Huston (Texasi bortonbol) erkezett Mineapolisba 2014-ben.
  Amiota ottan is 7 szer volt bortonozve fegyveres rablasokert, s testeben Fentanil es methaenfentamine kabulasa alatt ismet a rendort volt szukseges hivmi egy penztaros nonek. Sajnos, az lett eletenek utolso tette.

  De nem hiheto hogy az tortenhetett volna osi Israelban !

 • Almási Alma
  2020 június 10
  8:09 de.

  VITA

  “”Hogy általában a Mindenható Istenbe vetett hit elvette a környezetünkhöz való természetes, felelősségteljes viszonyunkat? Hogy kiszolgáltatottá, gyermekké, befolyásolhatóvá és irányíthatóvá tett mindnyájunkat?

  Ezen állításaim ellen senki sem tiltakozik?…

  —–

  Nehéz lenne. Tiltakozni ….

  Aztatat aki ilyet merészelne úgy is tudatlannak bélyegezed.
  A megbélyegzés … ez pedig nagyon alapos, de lássuk:

  A kiszolgáltatottság megszüntetését nem az jelenti, hogy ezután csak és kizárólag emberek által hozott tanokban hiszek …
  Egyáltalán hogy is van ez?
  Kinek kiszolgáltatott az ember?
  Milyen erőknek?
  Természeti, természetfeletti, vagy más emberek által meghonosított erőknek?

  Az ember már simán a természeti erőknek is alá van rendelve

  Nem hinném, hogy sok mindent tudnál csinálni, ha mondjuk az Adria-lemez vagy a kelet-mediterrán tengeri (égei tengeri) lemez behasadna. Nyilván a Kárpát-medencében újra tanulhatnánk a vízalatti életet, már ahol a láva nem öntené el.
  Vagy milyen más olyanra gondol kegyes nagyságod, ahol a természeti erőkön uralkodhatnánk?
  Az ember pusztítani tudja a jenkori élóvilágot, igen, magával együtt.
  A biológiai környezetét. De nem a természetet!
  Az majd újra alakul valahogy másképp…
  Az ember ezen a bolygón, ahol eléldegél az éppen megszilárdult dirib-darabokból álló földkéreg tetején, amelyek összevissza úszkálnak – miben lehet biztos?

  Nem tudom mi vezetett az “alma” nicknév használatára, Lehet hogy az Évára való képzettársítás. De el tudnám hinni, hogy a lélek=alma társítás. (lélek latinul alma)

  Hiszel abban, hogy létezik “LÉLEK” (SZELLEM) ??

  Ha nem gondolkodsz ilyesmiben – nagyon egyoldalian látod a világot – vagyis vakhited van.
  Vakhittel szemben pedig nincsen miről vitázni.

  Más …

  Igen, az jól látszik, hogy nem kerested soha a világról való ismeretet. A világ megismeresét.
  Neked az ugy jól elvolt – mondván, hogy:

  “De azért engem is járattak római katolikus hittanra, mert tudták, hogy a hit esélyét nekem is meg kell adni. Nos, nem sikerült”
  Ezt a fentieket Te magad írtad – hogy lehet ilyen hülyeséget annak leírnia, aki amúgy tudósnak próbálta magát vallani – látod a vallás szót használtam.

  Nem beszélsz magyarul?
  A Hit nem valamilyen világnézetet jelentő szó.

  A Hit azt jelenti hogy hiszel. Van hited valamiról
  Például azt hiszed, hogy tudós vagy – ez csak neked jelent valamit, másokat semmire sem kötelez…

  Sok mindent lehet hinni, sok mindenben lehet hinni ….
  Hogy az illetékes katolikus-pap elvtárs éppen mit prédikált anno, mikor Te gyerek voltál, annak mi köze volt ahhoz, hogy vannak úgynevezett természetfeletti erők, vagy nincsenek?
  Hiszen azt se tudjuk, hogy hol kezdődik a választóvonal … illetve nagyon is jól; mindig ott ahol éppen kijelöljük – persze ezt aztán azt a vonalat miért ne tehetné bárki bármikor arrább, mintahogy az idök folyamán folyamatosan változott is …
  Ez nem a Rubicon …

  Még kevésbé a teremtés, vagy a világ kezdete –
  Írtad, hogy hogy a világ “természetes”, általunk, vagy más-szóval mondva “”a mai fizikai ismereteink bármely tételének levezetéséhez nem kell semmilyen isten-feltételezés””.

  Nem hát, azért hívják fizikai, vagyis természetes/való világnak a tant, ami a környezetünket leírja.
  Mármint azt amit mi a magunk érzékszerveivel, az ismereteink alapján, az általunk készített műszereink segítségével érzékelni tudunk.

  Csókol anyád, Rozi …

 • Geyza

  Az furcsa itt nekem, hogy hányan vannak, akik maguktól is bevallják – persze nem direkt-módon, ahhoz nincs vér a pucájukban, – hogy azért járnak ide, mert kapcsolatokat akarnak manipulálni.
  Az ilyen embereket sohasem értettem, de legalábbis az én társaságomban, az olyanokat akiknél felfedeztük az ilyen ócska aljas manipulációkat két pillanat alatt páros lábbal rúgtuk a picsába. Velünk egy asztalnál ilyen nem hogy egy matrózfröccsöt, de még egy pohár vizet se vehetett a kézbe!
  Az ember leül, eldumál, eliszogat és mindenki megbecsüli a másikat, így nyilvánosan kimondja azt, amit gondol. Hát ha tévedett, az is megesik – attól még senki nyitogat bicskád – hanem kiböfögi, hogy bocs.
  Bicskát akkor nyit – nem is kell nyílik az magától, amikor valaki hazudik, mószerol – mert akkor mi a francnak tolta oda a képét?
  Mondjuk vénségemre lenne másmilyenre szükségem??!!
  Egek el ne hagyj!

 • DUBOIS irta;

  “Senkivel nem talalkoztak….”

  Talan javasolhatnam olvassa a Bibliai adatokat mielott a sajat elkepzelese alapjan irna allitasat.

  Dehogy nem talalkoztak.
  Hiszen a Beduinok eltek ottan.

  S mit velne, Mozes talan a huvejkujjabol szopta ki a Termetoben vetet hitet???

  Hiszen apossa Jetro volt a Biblia adatai alapjan “az egyedulli Teremto Isten fopapja.

  S idosebb leanyat Ziporat felesegul vette, aki metetle Mozes mindket ottan szuletet fiat.

  Mozes a Pharoa palotajaban kepzet volt, de NEM az Amon Ra isten hitet kovetett.

  Sot meg Abraham is Mamre-ban talata meg amit hosszan keresett, a Teremto Isten tudatat. Melchizedek a Teremto Isten es az igazsagossag es a beke fopapjattol.

  Ne feledje, Abraham sok szaz kolometert utazott gyalog vagy a szamar hatan, mert elege lett az Ur-beli, Chaldean pogany vallasokkal. Az ottaniak az Allah leanyait imadtak.

 • Na végre.
  Látom hogy SOB* és Gurltiz közös nevezőn van nyilvánosan.
  Már kezdtem azt hinni rossz a monitorjuk vagy a szemük hogy nem láttyák egymást 😀 😀

  Naja összenő ami összetartozik, főleg hogy közös helyről instruálják ezt a két trollt.

 • Gabriel
  2020 június 10
  4:12 du.

  Hja nehéz az élet.Egyre nagyobb szemeteket termel az ipar .

  Egyesek meg ülnek az ágy szélén és gyűlölködve végig gondolják kibe lehet virtuálisan teveszaros bakkancsot törölni.
  Aztán csodálkoznak ha a pofájukba visszavágja valaki az egész trutymót amit évek alatt ide meg más helyekre okádtak.

 • Bendeguz79
  2020 június 10
  4:32 du.

  grizi gyermekmesék és kitalációk szép színesre kifestve ,mint anno a kifestőkönyvet és bizonyos csoport embernek a történelem megállt usque 3500 évvel ezelőtt és most zokognak, hogy nem úgy van..de pingálják tovább meg satíroznak

  infantility, grizi, partedlit és pelenkát ne feledd!

  ha engem jól megfizetsz én sokkal kalandosabb meséket tudok költeni és ígérem lesz benne 7 fejű sárkány ami tüzet okád hogy meg lehessen sütni a sok pulykát

  hahahaha

 • Ilyen röviden ilyen összetett témárol irni veszelyes es konnyen belekothetnek.
  Szerintem alapvetoen a vallast es az egyhazat nem szabad egynek tekinteni, sokaknal ez szetvalik!
  (A 110 kommentet nem volt modom elolvasni, igy lehetnek atfedesek.)
  A muzlimokat emlitve a korrupcio lett felhozva, mint vezerelv, de ugyan igy a tobbi vallasnal is.
  Nem fogalmaznek igy, de ketsegtelen a haszonelvuseg es az egyhazak, uralkodok diktatorikus hatalomvagya.
  Talan lehet korrupcionak tekinteni a bucsucedulakat, a gyonast es a zsidoknal is a hasonlo, de ritkan tartott bunbocsanati imat.
  Mindnel erzekelheto a zsarolas, megfelemlites.
  Persze szerintem is hasznos az erkolcsi kovetelese mind3 vilagvallasnak, de sajnos nem erzem igazan hatekonynak. Mindenkepp fontos az iranymutatasuk, de szegyen, h sokszor az egyhazi emberekben sincs meg az az erkolcsi tartas, amit elvarnak akar Mozes, akar Jézus, v Mohammed profeta tanai szerint.
  A Bibliat a Xll. Szban szerkesztettek a kor hatalmi elvarasai szerint, no meg azt forditottak….
  Engem az eredeti ősi irasok erdekelnenek, mert azt is at lehetett irni, ahogy o1g a tortenelmet is!

  Az ősi mondak, irasok alapjan is en valoszinubbnek tartom, h sokezer eve mas ürvendegeink is voltak/vannak, akikrol a Biblia, a görög , a hindu, a viking, az egyiptomi, sumer, perzsa, az indian es meg ki tudja milyen nepek megemlekeztek.
  Magam reszerol valoszinusitem, h ok voltak az istenek, a felistenek es a leszarmazottjai.
  Valszeg hasonloan jartak el, mint mi egy allatkertben, egy vadasparkban az allatokkal.
  Kiserletezgetes, nemesites, genmodositas, keresztezes….
  Mi is keverjuk a fajokat, fajtakat hozunk letre , igy hasonlo torzszulottek es felistenek is előállitasra kerulhettek.
  Sőt, ezek meg haboruzgathattak is a fejunk felett.
  (Amint többezer eves atomrobbanas nyomai is derultek fenyre vilagszerte.)

  A vallast hasznos dolognak tartom, mert a felelmen keresztul iranyitja, kordaban tartja a lakossagot, de az egyhazak , mint az intezmenyesult formak, mar ha hatalomehesek, elanyagiasodtak, haszonlesok, akkor antipatikusak.
  A sztferenci, jezusi es a profeta tanai szimpatikusabbak, bar a tortenelmi egyhazak elhajlasai visszatetszaoek.
  Szerintem nembiztos, h erdemes ilyen lenyegre toroen, röviden ezt a temat feszegetni, mert támadhato, h nem fejti ki elege az ember.
  A kommentek szama is a darazsfeszekeffektust mutatja….

 • Alma

  idézlek, de most-már tényleg lassan én is komolyra veszem, bár nem szeretném:

  “”..Ennek ellenére becsülettel megválaszoltam Gabrielnek és gyuri10-nek is a rosszindulatú hozzászólásukat…!

  Tudod, ha valaki egyszerűen elmondja, hogy a magyarság nagy része ugyan nem kicsit, de antiszemita, viszont tudattalanul – így ennek ellenére ráadásul még meg is bocsájt rögtön, mert elmagyarázza hogy miért nem tudhattad sem te sem más gojok, tehát mondhatjuk úgy, hogy ártatlan vagy benne – azt TE SIMÁN ROSSZINDULATÚNAK NEVEZED!

  Olvasd el az egész írásom – vagy talán mégis jobb ha nem?
  Na ennyit erről, meg hogy kiben lakik ocsmány lélek ….

 • Kedves 4:42
  Almási Alma

  Igen, a kereskedelem már a pattintott kőkorszakban is tanúja volt az emberiség globális létezésének…

  Rendkívül helyesen hozod fel példának az obszidiánt mint az árucsere fontos tárgyát. Miért is? Azért mert ez a “vulkánikus üveg” éppen amorf kristályszerkezetéből adódó ridegsége folytán igen-alkalmas borotvaéles éles szerszámok – “kések”, nyílhegyek, dárdahegyek, kőszakócák – pattintással történő kialakítására, ill. készítésére, megjegyezve, hogy jobban, mint az általában elterjedt kova szerszámoknál ez lehetséges volt.

  Márpedig abban az időben obszidián lelőhelyek nagy része Szibéria végtelen vidékein alakult ki, miközben a “globális” kereslet úgy a nyers kő, mint a belőle készült kész szerszámok iránt szinte mindenütt megnyilvánult és egyre növekvő mértékű előállítást – mondhatnók “termelést” – generált.

  Több ilyen Szibériában kialakult obszidián centrum és a hatalmas kontinens teljes terjedelmében található főbb cserehelyek között alakultak ki, sőt a . m a . i s . létező és ezeken alapuló úgynevezett . o b s z i d i á n . u t a k . alkotják az eurázsiai [kereskedelmi] útrendszer fő vázát.

  Hogy aztán a Sinai sivatagban bujdoklók találkozhattak e ott és akkor bárkivel aki csereáruval szolgált volna hol-mi “égi manna” ellenértékeként arról nem szól az Exodus? Tehát el kell fogadnunk, hogy az alatt 40 év alatt Ők nem kereskedtek, tehát nekik sem aranyra, sem obszidiánra, sem más e célt szolgáló általános csereeszközre, pénzre szükségük nem volt… Ergo, az ott leírtak szerint Ők nem kereskedtek.

  A dilemma:

  Miközben pedig, mégiscsak birtokában voltak olyan összetett – minimum bányászati és fémöntő – technológiának és szakmai tudáskincsnek, rutinnak, nem utsó’sorban eszköznek amely lehetővé tette számukra az “aranyborjú” fizikai (némileg kémiai) megmunkálását, mindössze ama rövid idő alatt, amíg Mózes megjárhatta azt a hegyet és megvéste és lecipelte a kőtáblát…
  Nagy valószínűséggel egyiptomi rabszolga-multukban keresendő e titkok megfejtése.

 • Rodeo11
  8:40

  Ártatlan kérdése, hogy ott honnan lehetett beszerezni és fölcipelni vésőket és kalapácsokat?

  A Keopsz piramis központi kamrájában van egy tükörsímára csiszolt, rendkívül kemény(!) vörösgránit szarkofág, amit nemcsak csiszoltak, de a 70cm mély üregét is ki kellett vágni mélyíteni, ami még a vésésnél még bonyolultabb művelet acél véső és kalapács nélkül. Mégis megalkották. Tehát még annál ismertek keményebb szerszámkövet.
  A piramis hatalmas kőkockáit is nagy valószínűséggel kőszerszámokkal alakították, vésték és csiszolták meg.
  A dolog lényege, hogy a különböző fajta ásványok keménysége különbözik egymástól. A keményebb karcolja a lágyabbat, ergo ezzel megmunkálható a puhább, másik kő.
  Technológiájában más a vágás, a csiszolás és teljesen más a hasítás, amely hasadékony szerkezetet feltételez, viszont lehetővé teszi pl. kőtábla kialakítását is.
  Odafönn a Sinai hegyen valószínű fellelhetők kf. keménységű nyersanyagok és különben is, lehet, hogy Mózes a kőtáblába csak bele karcolta az isteni igét…
  A célnak minden esetre megfelelt, az egész világon még ma is azt tanítják még akkor is Saul Pál elhatározta, hogy megtagadja az egészet.

 • FORTIMBRAS
  2020 június 11
  5:19 de.

  ha jól emléxem, én kövek és kavicsok keménységi fokairól (Vickers?), egyetlen árva szót sem ejtettem,

  de arról igen, hogy csak azzal lehet kereskedni ami meg van/volt termelve bármi is lett légyen az a termék (értékpapír agyagból égetve stb és értékpapír értékpapírra cseréje arany és egyebek mint értékek közbeiktatásával)

  Saul/Pál nem tagadta, kiröhögte pláne miután a lova is rávilágított a dolgok mikéntjének hátulütőire

  hahaha

  én sok mesekönyvet olvastam, sok kifestőkönyvem is volt de egészen késő gyermekkoromig (35 éves) Mózes ről költött gyermekmesék elkerülték a pillantásaimat utána meg ott voltak az aktuális modern mesék amiket manapság (tegnap óta bizonyosan(SIC), Hólivudi is k… nagy bajban van mert betiltották a rendőri, katonai és világ elfoglalási győztes propagandáinak vetítését… és szinte semmi más sem maradt a tekercstárban például a Titanic acélvázának Brinnell jét sem említi a film de a Valamit visz a szél vagy valami hasonló melodramatikus rabszolgatartó ültetvényes romantika is be lett tiltva)

  anno ott volt Saulus/Paulus meg a Jézus/Jósua hogy szembe röhögje a sok ezüsttallérral mérhető hazugságot

  de azért remélem jól vagy (amint látom a napi hírekből -na jó nem a Háretz et olvasom- a Sináj is sokféleképpen rugalmas területű és toszogálják a határokat doszt)

 • Gabriel
  2020 június 10
  10:40 du.

  azért ilyen gonosznak még téged sem gondoltalak!!!
  méghogy Álmaink Almája olvasson gábriel összest,

  inkább leeszem magam spenótfőzelékkel

  hahahaha (kkk)

 • FORTIMBRAS
  2020 június 11
  5:19 de.

  Mondják azt is hogy Mózes egy távoli Világ küldötte volt,
  aki abbó a célból érkezett hogy Isten kiválasztott népét elvezesse a biztos megsemmülésből.
  A Hegyen pedig találkozott a magas technológiájú küldőivel.
  Akik meg ugyebár..
  Talán lehetett kéznél valami lézer-gravir nemde ? 😀 😀 😀
  Azt is mesélik hogy a Vörös tenger kettéválasztása is valami magasan fejlett technológiának volt köszönhető.
  De ismétlem : ezek csak modernkori mende-mondák..

 • VITA?

  “A Hit azt jelenti hogy hiszel. Van hited valamiról
  Például azt hiszed, hogy tudós vagy – ez csak neked jelent valamit, másokat semmire sem kötelez…”

  Akarsz még valami mást is mondani? 😀

 • O1G666
  2020 június 10
  7:21 du
  __________

  A muszlim korrupcióról:

  Ez csak nekünk korrupció. Az Ozmán Birodalom hivatali rendszerébe bele volt épülve az, hogy a hivatalnokot, aki a te ügyedben jár el, TE FIZETED. Ez törvényes volt. (Hasonlóan Kínában is.) Ez egy államszervezési módszer. Igaza annak van, aki többet fizet.

  Minket ez felháborít, de ha hideg fejjel belegondolsz, tényleg azoknak kell igazat adni, akiknek hatalma (vagy pénze) van. Ez teszi stabillá az államot, és végül is ez a fontos, nem az, hogy a semmire se jó himihumi alattvalók mit éreznek.

 • OK GABRIEL. meg HA remesen lehetelennek is velted.

  Az emberileny NEM kiszolgaltatott, sem lete, sem korulmenyei alatal.

  Csupan termeszete es onzosege altal megalaztatja magat, mert alapjaban …..nyalo alapveto onzosege.

  A “kerekparos” elnevezesre talan emlekzlnel?
  Lefele “tapos”, folfele “hajt”.

  Olvashato itten is sokkatol, meg tobb evtizedekkel utolag is.
  Na most meg mas……nyalnak.

 • Kedves Alma!
  Koszonom a valaszt,es megprobalok nehany pontban valaszolni.
  A ” ne lopj!”-csak egyike a Tizparancsolatnak-van meg-amelyek
  nelkul-tisztesseges emberi tarsadalom,kozosseg nem letezhet.
  Pl. “tiszteld apadat es anyadat”,”ne OLJ!” “felebaratod hazastarsat- {es} vagy tulajdonat ne kivand”,”ne hazudj,
  masok becsuleteben kart ne tegy”.
  Ezeket az elemi torvenyeket nem egyszeru betartani. pl.
  az oregek tiszteletevel meg a fejlett,nyugati tarsadalmakban
  is vannak problemak. A “ne olj”- is felteteles.
  Ha eletveszelyben vagy, meg kell elozni a fenyegetest.
  A hazugsaggal es a kartevessel masok becsuleteben-is
  vannak problemak-a politikaban,a sajto,es az internet reven.
  Es itt meg nem beszeltunk a “kivanas”rol es az eroszakrol.
  A “kereskedo nep”rol es Mozes-rol- roviden,bar mar tobben
  megfeleltek elottem-nagyon ertelmesen.
  Izrael nepe 40 evig vandorolt a pusztaban,amig felnott
  egy uj nemzedek, amely mar a szabadsagban szuletett-es
  keszen allt a honfoglalasra, nem panaszkodott allandoan
  a korulmenyekre. Az is jelkepes, hogy az idos vezer,Mozes,
  csak lathatta almai Szentfoldjet,de nem mehetett be .
  Josua, a fiatal vezer- vette at az iranyitast.
  Mindez hogyan kapcsolodik a jelenhez?
  A zsido vallas,torvenyek- csak egy NEPET kotelez,ellentetben
  a masik ket monoteista vallassal-amelyek belole indultak ki-
  erosen magvaltoztatott formaban- es tuzzel-vassal TERJESZTETTEK {Inkvizicio,keresztes hadjaratok,iszlam hoditasok}.
  Egy nepnek a jellemzoi- ami osszekoti fiait-kozos fold,
  nyelv,tortenelem,kultura.
  Sajnos,a kozos fold-megszunt,Provincia Judea utolso szabadsagharcanak bukasa utan { Bar-Kochba -i.u 132-135} .
  A szetszoratasban “uj” nyelvek {is} szulettek-arami, jiddis{nemet+ivrit }, ladino {spanyol+ ivrit} de az IVRIT-
  soha nem volt “halott” nyelv,mert allandoan imadkoztak,irtak,
  olvastak benne. Eliezer Ben-Yehuda volt a modern ivrit{heber}
  atyja,ami nem jelenti azt, hogy egy mai gyereknek gondot
  okoz megerteni az evezredekkel ezelott irt sorokat,mert ezen
  a nyelven jatszik,tanul,olvas,dalol.
  Izrael foldje- legnagyobb unnepek szinhelye a tajhoz,a klimahoz,a fold termesehez kotodnek.
  Mar evezredek ota leteznek a foldmuvelesrol,a rabszolgak
  felszabaditasarol,a pihenesrol,a haborukrol{a foglyokkal
  valo emberseges banasmod,a gyumolcsfak orzese}szolo torvenyek.
  Ennyit a “kereskedo nep”rol,amig szabadon elt orszagaban.

 • Almási Alma
  2020 június 11
  9:03 de.

  Miért? Nincs igazam?

  Hogy a picsába vélnél magadban erőt, hogy “keress, kételkedj, kutass” – ha nem hinnél magadban?

  Ha nem hinnél abban magadtól, hogy tudós vagy?

  Először magadnak kell el hinned, hinni benne, és hinni magadban!
  Ilyen egyszerű! Csakis így működik – olyan tudós nem létezik aki nem hisz önmagában és nem kételkedik mindenben!

  Nincs ezen szégyenkezni való, bár ha magadnak nem mered bevallani, akkor miért kell másoknak mondogatni?
  A külvilágra pedig hagyd rá, hogy elhiggyék!
  Hogy elismerjék a munkádat!

  Ba..d meg, én elismerem!
  Elismerem az eredményeidet, mert tudom, hogy az komoly volt amit csináltál!

  Azért szapullak, te kis hány-éves vénségedre, mert abban a koszos-mocskos marxista-szocialista világban, amihez képest az orbáni rendszer még-csak egy elfuserált másolatként sem méltatható, ott bizony nem az eredményeket mérték, hanem azt, hogy kinek milyen kapcsolata, protetora van.
  Ki áll mögötte, ki istápolja!
  Vajon miért nem a Ti csoportotok kapta meg már akkor a Nobel-díjat, minimum egy felterjesztést, de legalábbis komoly nemzetközi elismerést?! – na vajon miért? (legalább egy gyenge kis felterjesztést?)

  Azért te elfuserált nagyasszony, mert politikai okai voltak!
  Most soroljam a belsőket – a külsőket?

  Kezdjük ott, hogy az Aczél elvtárs mennyivel volt okosabb, mint ma a Kasler, vagy más hasonló hülye?
  Akiknek a kezébe volt téve a megdönthetetlen vélemény – az mindentudás és minden-hatás.
  Az a marxista rendszer lényege babácskám, amikor a legostobább párthű-katonáknak van döntése joga életek és gondolatok felett.
  Mint a hűbérúrnak, akinek a nászéjszaka joga is jussa volt!

  Nehéz ugye?
  Ha a látszat szerint ennyire nem érted a politika aljas játszmáit, akkor két eset van
  1. valóban ártatlan vagy – de akkor nagyon (tudod mint a kisbárányka)
  2. nagyon jól megjátszod magad.

  Én ugyan nehezen hiszek a kettes esetben – de amit az anticionizmusról és az antiszemitizmusról hiszel, az megdöbbentő – mutatja, hogy nem ebben a világban élsz

 • ALMA-GABRIEL kozotti vitan;

  “A Mindehato Istenmben vetett hit….”

  De mit eredmenyezett a Mindenhato Partban vagy kegyetlen allamhatalomban vetett hit?????

  Hohy mivel nem volt penz, nem kereskedtek.

  Persze a penz, kb, 150, 180 esztendo elottig, csupan arany es ezzust volt, s nem szines papir !!!

  De volt am jelentos mennyisegu aranyuk a Sinai vandorlas idejen ,mas-kulomben nem lettek volna kepesek onteni az “arany-bika” (Hatur a pogany-balvany) szobrat.

  Velem azt senki nem olvasta. Hm ??????

 • slapaj
  2020 június 9
  3:37 du.

  Figyi te kis nyomoronc, zsebpiszoknál is kisebb fittyfiritty.
  Az én faterom például (tányérsapkában ) egy ilyen
  filmnek csinálta meg a történelmi hitelesség szempontjából lényeges alapjait rengeteg levéltári kutatómunkával
  és ő csinálta meg a dicsőséges negyvennyolcas Honvédhadsereg korhű felszerelésének az utángyártásához szükséges terveit.

  TE kicsi szarházi divatstrici, akit úgy vágtak ki az egyetemről plagizálás miatt mint azt a bizonyos macskát,
  a nyomában sem érhetsz sem tányérsapkában, sem annélkül köszönöm a figyelmet.

 • Kedves Alma! 2020 június 11, 9:13 de.
  “A muszlim korrupcióról: …Igaza annak van, aki többet fizet…
  Minket ez felháborít,..” – No de egyre kevésbé! 🙂
  Ebben is egyre jobban teljesítünk.
  https://444.hu/2020/06/10/az-eu-ban-a-magyarok-fogadjak-el-a-leginkabb-a-korrupciot

 • Köszi szépen Izraeli a videót!
  Nagyon érdekes volt.

 • Bocsánatot kérek Margit! 2020 június 10, 12:28 du.
  Ilyen következményei vannak, ha valaki szelektíven olvassa a kommenteket 🙁

 • Izraeli
  2020 június 11
  11:48 de.

  Szépen írsz…sok dolgot megismertem az írásaidból.
  Apámat annyira kikészítette amiket elszenvedett háború
  alatt hogy csak a nácikkal szembeni vak gyűlölete maradt meg.
  És ezeket belém plántálta.A régi dolgokról sohasem mesélt nekem

 • rengeteg esemény köt le manapság, érdekes fordulatot vett az emberiség evolúciója…

  a monotheisztikus Egyetlen Mindenható képlet kezd olyan sebességgel erodálni, ami az én számomra aki minderre már nagyon régen vártam, mivel számításaim szerint már sokkal korábban be kellett volna következnie, de úgy tűnik az én deriválásomat egyik tényező sem vette nagyon komolyan (SIC)

  és mint a mellékelt ábra mutatja a kiegyenlítődés irányába azaz Marx és az Ő elődei valamint utódai képletei szépen érvényesülni kezdenek… egyelőre nem folyik vér,

  van viszont habzó szájjal szájtépés, mert azok érdekeit a Mike Pompeo nak képviselnie kell, elvégre azért kapja a gázsiját, legújabb fellépése egészen ripacsosra sikeredett, nem is igen tudtam mást csinálni, mint harsányan röhögni rajta

  megnyugtat viszont a kiegyenlítődési tendencia, aminek révén a demokráciában érvényesülni kezd (SIC) az az alapelv miszerint nincs senki aki a másiknál többet érne… bármennyire is ellene van ez némelyek evolúciós félresiklásának… hahaha

  Álmaink Almája ez sem gúgli, ez is tökig az én saját kútfőmről ömlött ebbe a köcsögbe, majd a Cenz Ura vagy Úrhölgye(???) úgyis eldönti, hogy kidönti e?

  mindenesetre könyvtáramba másoltam

 • ALMASI ALMA kihivasara lennek az egyedulli aki cafolja a Balkan gorog hoditasat?

  A Balkan valoban a Constatine romai csaszar elkepzelhetetlen szellemi batorsganaak volt az eredmenye.

  Hogyan?
  Constatntine belatta Roma erkocsi es hatalmi vetkeinek a kovetkemenyeit. Rem batran reformalt.
  Sot meg birodalom fovarossat is sok szaz kilometerekkel tavolabbra helyezte.
  Keletre Niceba.
  Ami Contati-napol lett kesobb nevezve.

  De azzal az u.n. Byzantine birodalom megalapitasava lett.
  S a Kereszteny Orthodox hit szulohelye.

  Constantine meg a birodalom vallasat is reformalta, ill valtozasat okozta. A Mytraismus alapjan allamvallast alapitott. A Mitra Nap-isten kovetesevel.
  Ugy lett a Szabath, a vasarnap (Sunday, Sontag, stb.) a het elso, s nem utolso napja a meg-szentelt nap.
  S sok mas ma is gyakorolt tanok a keresztenysegben.

  S nem csak a terjedo Byzantine birodalom teruleten de meg evszazadokkal kesobb az Orosz birodalat is meghoditotta az orosz uralkodok ohajai alapjan.

  Az ATHEISTA hiten.
  Mivel azt erossen hangsulyozta cikkeben, sot mar regen hozzaszollasaiban is.
  De oszinten kell bevallanom, hogy igerete alapjan annak magyarazata igen gyenge.
  Sot igen ellentetes magyarazokat nyujtott. Gyanitom, hogy Szent Tamas vaddolhato lehetne.
  Sajnalom.

  A cikkenek masik fo-pontjan, az EVOLUCIO elven.
  Elhihetetlen hogy a kovetkezokben az evolucios adatok valosagan menekult, kifogasokkal, hogy az igen egyszeru es erteheto.

  Persze HA minden leheto bizonyitekok kerdesktol menekul.

  Mr. Darwin, egy Anglikan pap, s nem biologus, sem termeszet tudos, az HMS Beagle del-America korul utazasa alaklmaval, a Galapagos szigeteken valojaban igen felre vezette onmagat.

  A Galapagos sziget csoport,600 mergoldre (1000 km.)Equador-tol nyugatra, egy koves sziget csoport.
  A feluleti novenyzete igen gyatra, de az eszaki tengeri hullam, taplalekban nagy lehetosegt nyujt a szigetek allatvilaganak.

  Darwin megfigyelte a FINCSEK nemi kulombozosegeit, ill. variacioit.(13-at) Galapagos-on, a 14-et Cocos szigeten.

  Csoreik kulomboztek a mas szazafoldon eloktol.

  Darwin elkepzelese volt ,hogy a szel sodorta oket 1000 km-re, es az ev-,illiok soran csoreik lassaan valtozott.

  Persze, figyelmen kivul vette, hogyan letezhettek, taplalkozhattak volna evmilliokon-at ottan, amig csoreik
  az elkepzelt modon valtoztak?

  Az 1977-es eros klimai befolyasok alkalmaval, Cornell egyetem orvostani kutatoinak munkai bizonyitotta, hogy a csoruk valltozok, a klima, ill. az esos-evszak idejenek kezdete, vagy kesese altal. Ami okozza a valtozo taplalekaikhoz a csoreiket valtoztatni.

  S azt egy Calcium inhebitolo enzyme, a CALMODULIN okozza evszakonkent.

  Sot, amint taplalekaik nem elegendoen letezo a parozasaik idejen, nem is parosulnak.

  Mondatnank, hogy logikusabbak meg az emberi lenyekneknel is?!

  De a teny, hogy Darwin alapelvenek a szuletese is remesen valotlan es gyerekes elkepzeleseken alapoztameg.

  Tehat , amikor Maga allitas alapjan az elkepzeles :egyszeru”, HA hajlando a tenyeket figyelemben venni, a valosag nem csak egyszerubb, de tagadhatatlan is.

 • Gabriel, forogsz, mint a fababácska. De látom, hogy tájékozódtál, csak rosszul. Térben is, időben is, témában is, eszmékben is, tudományban is tévedsz. Szerintem ezt nyugodtan abbahagyhatnád, és végre elkezdhetnél figyelni és gondolkodni. 😀

 • kedves Bendeguz, Alma-Gabriel vita nincs. Semmiről. Ne kábulj el! 😀

 • SzandiMandi
  2020 június 11
  7:33 du.

  “A magyarok fogadják el legjobban a korrupciót”

  150 év török uralom, meg alighanem a keletázsiai rokonság miatt. Mert semmi sincs magától.

 • Bendeguz79
  2020 június 11
  9:02 du.

  grizi, felfedezted a meleg vizet! HURRÁ NYALUNK!

  íme: (ezt írád:)

  “Az 1977-es eros klimai befolyasok alkalmaval, Cornell egyetem orvostani kutatoinak munkai bizonyitotta, hogy a csoruk valltozok, a klima, ill. az esos-evszak idejenek kezdete, vagy kesese altal. Ami okozza a valtozo taplalekaikhoz a csoreiket valtoztatni.”

  azaz a Cornell egyetem kutatásai igazolták Darwint

  bruhahaha

 • fájdalommal tudatom, meghasadt a tudatom…

  a moderálás legújabb eredménye az lett, hogy bizonyos témák érintése, de csak akkor ha én érintem, tilos, következésképpen törlésre kerül

  szeretném szerényen megjegyezni, attól, hogy kimoderálod, még a tény tény marad, bármennyire is fájdalmas és bizonyos KMH törzsgárdistáknak (szocialista brigád tag) szabad a gazda

  hahaha

  fakardokat mikor osztjátok ki?

 • ISRAELI irta;
  “A Torah csak egy-nepet kotelez…”

  Igen, de mire am, az kerdes jelentosege?
  Kovetni/engedelmeskeni a eibbiknak?

  Mi a Horebi igeret alapja????

  Az nem csak az egyeneket kotelezi am, hanem a nemzetet, de mire????

  Annak ertelme hogy Israel a nemzetek-hez valo kotelezettsege, mint a Levi torzsenek kotelezettseg a masik 12 torzset szolgalni,ill. erkolcsi veztese/oktatasai.

  Hiszen mi lehetett volna annak celja?????
  Csupan kedveskedni Abraham utodait kivaltsagossoknak tenni?
  Hiszen amodon magaban a X.Parncsolat elleni lenne.
  Nem lett volna semmi globalis cel azzal????

  S miert volt Israel buntetve , mit nem tett a szerzodes alapjan????

  Javaslom olvasd az eredti szoveget;

  ‘Ti lesztek Nekem kik.mik ,milyen nep a kik elott???????

  Israel azt a lekotelezettseget maig sem hajlnado elismerni es betartani.

 • ˙

  Bendegúz79
  06.11/9:02
  (+Rodeo11)

  Még a Galapagosok előtt több hónappal a Patagóniában töltött néhány hét alatt Darwin megfigyelt egyfajta lámát is, majd expedíciójával átkelve egy ottani hó és jég borította magashegység gerincén, megtalálta ugyanannak a lámának a mutáns változatát… Azóta kutatások alapján is tudjuk, hogy ezt a mutációt, az “áthághatatlan” alpesi hegyvidék élőlényeket egymástól elszeparáló, többekközt éghajlati mélyreható választóvonal hatása, illetve a hegység két oldala közötti táplálék fajták és formák valamint más körülmények változatossága okozta.

  A galapagosi pintyek csőrének változatosságát a szigetcsoport – mert önálló, egymástól többszáz kilométerre is elhelyezkedő önálló óceáni szigetekről van szó – táplálékul szolgáló növényi terméseinek a változatossága, illetve az ezekhez való táplálkozási alkalmazkozkodás, mutáció vezetett.

  A bonobó nevezetű emberszabású főemlős esetében a csimpánz egy hordája valamely hatalmas földtörténeti változás következtében szakadt el, ill. került át a Kongó jobb-partján őshonos ősétől a csimpánztól a hatalmas folyó bal-partjára. Ott alkalmazkodva a merőben új körülményekhez, hosszú év-tízezredek alatt teljesen új fajjá alakult át, mely tényt jelenleg a genetikai vizsgálatok is tökéletesen alátámasztják. – Egy széles folyómeder és egymástól tökéletesen eltérő alaptulajdonságok választják el a két fajt egymástól.

  A dél-amerikai alpaka és az afrikai teve genetikai rokonok (!), pedig ezt a külsejük igencsak eltitkolja a felületes szemlélő tekintete elől… Ez a rokonság is a Pangea nevű őskontinens létét igazolja, mint ahogy a ázsiai és afrikai elefántok eltérő méretét és meglepő tulajdonságait is…

  STB STB STB ……………….. 😀

 • Rodeo 8:24 [az időpont már majdnem a 424-es gőzmozdony készerese]

  Amúgy bejegyzésed mondandóját én is pont így látom. Mint már régebben írtam is először vala az “egekben”, aztán – nach Gagarin – “mindenhol ott van”, ma meg már azt pedzegetik, hogy “földönkívüliek” teremtettek bennünket.

  A hit alkalmazkodóereje nagyobb a”Pragmagmatika sanctio”-nál is.
  😀

  Ui: Mindenkinek joga abban hinni amiben jólesik nekije, csak ne erőltesse másra, mert az is abban hisz… csak másképp… 😀

 • Rodeo

  Írd már meg, kérlek ezt a Pompejó-i szöveget. Hogyvótt ?!

  Na az se semmi, hogy amikor az emberei a nyílt utcán embereket fojtogatnak Lee-bácsi a Bibliát tartja a tiltakozók orra alá…
  Vajh hogy is képzeli ?

 • Rodeo 6:58

  Látod, látod! A Brinell keménységi skála, egy bizonyos magasságból ráejtett adott méretű acélgolyóval operál, míg a MOHS féle lépcső az egyes ásványok egymáshoz viszonyított keménységét karcolással állapítja meg. Az előbbi inkább fémek, míg a MOHS, köveknél ill. drágakövek vizsgálatánál használatos tudományos módszer…

  Áldásbékesség !

 • Rodeo 6.8. 8:40

  Tényleg! a 11:28-asomból kifelejtettem ezt a Big Bang nevezetű legújabb kapaszkodót.

  Természetesen mindig jobb nem lévén kéznél a tudomány legújabb leleményeit használják fel kapaszkodó gyanánt, minthogy a hit, mint az emberi kultúra legkonzervatívabb képződménye, rögként épp e lényegénél fogva mindig is ragaszkodik a maga legrégibb téziseihez. Ha képviselői, az egyházak mégis kénytelenek visszavonulót fújni, másnap újra a legújabb szalmaszálba – mint a felhők feletti, v. most a Big Bang is – kapaszkodva állítják az egyetlen és megdönthetetlen szerintük létező valóságát s ez nem biztos, hogy hitből, hanem az intézmény létéből fakadó ragaszkodás…

 • UI

  Ők semmibe veszik pl. azt, hogy Newton, a zseni nagyszerű felfedezéseit éppen a biblia úgyszólván fordított tanulmányozása során tette meg, s azért írta titkosírással, mert a ezek során rá kellett döbbenjen a materializmus fokozatos de mind szélesebb és szélesebb kiteljesedésére… (Pár évtizede fejtették meg őket.)

  Mellesleg a tudósnál viszont most azt igyekeznek hangsúlyozni, abba kapaszkodnak, mintha szándékai azonosak lettek volna a sarlatán Nostradamussal, miközben ennek blöffjeit, félrehérthető szövegeit lépten nyomon ismételgetik, holott azok nem többek egy vásári cigányasszony tenyérjóslatainál… Ilyenkor Newton forog a sírjában – az biztos.

 • ALMASI irta Bendegiznak
  :
  Alma-Gabriel nincsen vita.

  Hat azt igazan mondhato, amint Gabriel a Jun 10,2:43 du. soraival valojaban elenemitott Teged.

 • Bendegúz 79 9:02

  Azt írja, hogy Darwin elmélete gyermeteg.

  Én pedig állítom, hogy ebben az esetben Bendegúz79 esett bele az infantilizmus mély vermébe, ahonnan persze az egyházak elvi gyökér csonkjain próbál visszakapaszkodni, de nem megy neki, mert a világ úgy nagy átlagban előre halad. [lásd Fortimbrász 11:12]

 • Na,idefigyelj te,a +-2000 éve nemlétező karaitákhoz tartozó Tóra idézgető!Magyarul csak dadogni tudsz.Mivel feltételezem, hogy ivritül még azt sem,hát leírom neked a Tóra pontos szövegét az általad alig ismert,de állandóan használt klaviatúra betűivel: Ámár Ádonáj leÁvrám:Szá ná éjnéhá uröe min hámákom áser átá sám, kij et kol háárec etnnéná löhá ulözáréhá ád Olám.Ez első fokon jogunk ehhez az Országhoz.Ha nem értetted meg ezt a szöveget,akkor lépj vissza néhány ezerévet, vagy kezdd el jó karaitához méltóan tanulni az akkori és ma is élő, általunk ma is használt ivrit nyelvet.Amelyen a Tóra 5780 évvel ezelőtt lett megadva a zsidó népnek.A mai Izraelről pedig,kérj információt az ateista barátaidtól.Több sikered lesz,mint nálam

 • Bendeguz79,
  természetesen előző beírásom neked ékeskedjen!

 • Alma

  Nem tudtad, hogy tájékozódni szoktam?
  De majd jobban figyelek …

 • GYURI;
  Legalabb bizonyitottad megkulombozteto , typikus rabbinsta eloiteletedet reagalasoddal.
  Ugyan ugy mint Bar-lev szokott,az oreg es fia is.

  Kaaizmus Babyloni (2500 eve)szabadulassal kezdodott.
  Belatva, hogy Jeremia profeciaja 100%-os valosag lett.
  Tehat nem csak “mese” sem ostoba fenyegetes, sem igeret !!!
  Karaitak ma leteznek, kb. 40 ezren vilagszerte. Izraelben, Kelet-Europaban, van egy Synegoug Pragaban, leg-tobbjeik Esztoniaban.
  A US-ban csupan egy Karaita Synegoug Californiaban.

  Az “Adonai” (isten) de mint profetak felhozta a figyelmet, johu Astorot, Belzebub, Baal, Degan, stb.stb. mind “isten”-ek (adonai, elohim (ur)voltak a poganyok elkepzeleseikben. Semmi mas!!!!
  Nem teremtettek SOHA SEMMIT !!!!
  Ertelmetlen szo, vagy faragott ko, vagy fa szobrok.
  Mint Aron keszitette az arany-bika Hatur istent.

  Ma Torah scroll, ima-konyvek mind Scriptural Heber es a Syriac scripot-alkalmazasaival irva.

  De a Sinai hegyteton nyujtott NEV 550-szer irva Mozes altal.

  Na, ha a poganyok balavanyainak van neveik, vajon miert tagadod a Teremto Nevet ????
  Exodus 3;15 (Yod-Heath-Vau9Heth es mind a mganhanzo pontok!!!!)

  Mi a 3-ik Mitzwoh ??????

  Majus 28-en volt a 3332. Shavuot!
  Amikor Mozes lejott a hegycsucsarol.

  Amikor Mozes lejott a Sinai hegycsucsarol a Mitzwoh-al.
  Nem a 5780.
  SAz a szamitas a Rabbik latali a bubliaban nyujtott neveu egyenek eletkora es eletkoraik amikor fiaik szulettek.
  Higy az mennyire megbizhato???
  A calendar az mindeg az emberiseg problamai volat.
  Sot az Inka calendar a leheto LEG-pontosabb.

  De a Torah felre-erthetetlenul adja: “.. az Egyptombol valo kijoveteleyek lessz az idoszamtasatok kezdete. Hm ?

 • Bendeguz79
  2020 június 13
  12:45 du.

  ALMASI irta Bendegiznak
  :
  Alma-Gabriel nincsen vita.

  Hat azt igazan mondhato, amint Gabriel a Jun 10,2:43 du. soraival valojaban elenemitott Teged.
  ________________________________

  Bíz ez így van, kedves Bendeguz! Olyan zseniális fickóval, mint a mi Gábrielünk, hogy is mernék vitába szállni? Meghagyom neked ezt a fáintos élvezetet!

 • Azért az kísérteties, egyesek mennyire nem látják a párhuzamot a náci élettér koncepció, meg egy 5780 éves szövegből jogot formálni egy országra között.
  Ezen az alapon a Földön élni kizárólag az egysejtűeknek lenne joguk: sokkal régebben itt vannak mint 6000 év…

 • Bendeguz79
  2020 június 12
  11:50 de.

  Az a “szerencséje” az Emberiségnek
  hogy vannak ilyen széleslátókörű, magas-formátumú
  áltudósjai mint Bendeguz.Csak túlélje őket szegény Emberiség..