Óda egy csalogányhoz

2020 május 23 8:06 de.74 hozzászólás

„Szálljunk tova, csak el! Feledni mind,
Mit lomb mélyén te nem láttál soha,
A jajt, a lázat, mind a ferde kínt,
Mit nyögve vált itt bús szívek soka”
John Keats, (Óda egy csalogányhoz)
Tóth Árpád fordítása

 

Háttér

Az alábbi szöveg közel 16 évvel ezelőtt született Hegymagason, Balaton felvidéken, amikor még Magyarország határain belül küzdöttem az igazságért. Bibó István halálának 25-ik évfordulója alkalmából tettem akkor közzé. (A szöveg, rövidített változatában, a Népszava. 2004. November 27 számában jelent meg.) Azóta sok minden alaposan megváltozott körülöttünk is, bennünk is, de e szöveg mondanivalója, aktualitása egy darabot sem. 2010 óta én is, több százezer honfitársammal egyetemben elhagytam hazai fészkemet, tíz éve már kizárólag szülőföldem határain túlról „csiripelek”. A Kanadai Magyar Hírlap felüljárójából 2017 Januárjában a következő szavakkal búcsúztam: „A magyar helyesírás törvényeinek sértegetését most már inkább másokra bíznám. Remélem ez a nagyvonalú, nemzeti elkötelezettségem örömet fog okozni a magyar nyelv és helyesírás kedvelőinek. Bízom benne, hogy pótolható vagyok.” Az elmúlt pár év során, Magyar nyelven, már kizárólag a KMH “alúljárójában” hallatom a hangomat, ott is csak nagy ritkán, ha arra visz az utam. Az alábbi, és csak röpke, visszatérésem a KMH felűljárójába egy kis olaszországi csalogánynak köszönhető, aki ma hajnalban, a hálószobám ablaka előtti lombok tetejéről jelezte a napkeltét, és azt, hogy ennek a 16 évvel ezelőtti nótámnak eljött ma az ideje.

***

A sikeres TV és közéleti szappanoperák műsorvezetői abban érdekeltek, hogy minden héten egy újabb válsággal, egy újabb politikai szenzációval, feszítsék idegeinket, ezzel csalogassanak vissza, akár a képernyőnkhöz, akár a szavazófülkéhez. A produkciók közös tartósítószerei közt találjuk a hazugság, a hamis hírterjesztés, az illúzió-kergetés, az önámítás, a félelemgerjesztés, a gátlástalanság, a becstelenség jól ismert eszközeit. A magyar közélet mindinkább egy ilyen szappanoperára, a több évtizeddel ezelőtt lefutott amerikai szappanoperára, a Dallasra kezd hasonlítani, mely hazánkban mind máig nagy népszerűséget élvez. Amit elmondhatunk Dallasról, elmondhatunk a magyar közéletről is.

Elutazhatunk hetekre, hónapokra, akár évtizedekre innen. Amikor visszatérünk otthonunkba, a képernyőnk elé, azt észleljük, hogy semmiről, de semmiről az ég adta világon nem maradtunk le. Nagy utazásaink végén mindig itt vár ránk a megszokott. A biztos. A politika és a társadalom közötti hamis párbeszéd. Mint a Dallas szerkesztői, közéletünk műsorvezetői is rájöttek, hogy a népszerűség, a nézettség, a nagy közönség csak akkor biztosított, ha a nézők egy valóban feszített emocionális, érzelmi, kapcsolatba kerülnek politikai vezéreikkel. A magyar közéleti Dallas két legújabb epizódját December 5-én, a Fidesz által ránk erőszakolt népszavazással vetítik vászonra. A slágert már tizenöt éve eljátszották: Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre! Hajrá Hollywood? Vajon hogyan reagált volna mind erre Bibó István, aki alig 25 éve távozott sorainkból?

Tagadhatatlan: Bibó István volt a 20 század legbölcsebb, legemberibb és valószínűleg legmagányosabb magyar politológusa. A Bibóval szembeni kartávolságot, a szép szavak ellenére, a magyar politikai elit a mai napig tartja. Tamás Gáspár Miklós legalább őszinte: „A magyar ellenzék történetében a Bibó korszak lezárult… politikai doktrínaként eljárt fölötte az idő… nézetünk szerint a fő ok Bibó viszonya a magyar XIX századhoz… Bibó, a kardinális politikai kérdésben sajnos nem a liberális oldalon áll… géniuszának tagadhatatlan nagysága ellenére – kudarcra volt ítélve. életműve kentaur – a szabadelvű faunfej, szövegidegen altesten nyugszik. Szellemi végakaratának tekinthető „Az európai társadalomfejlődés értelme” című kései töredéke tisztán szocialista álláspontra helyezkedik: ez gondolkodói következetességét, egyben pedig törekvései vereségét jelentette.” (Tamás Gáspár Miklós, „Búcsú a baloldaltól” Kritika, 1989). Én azok közé tartozom, akik szerint Bibó tanításai sose voltak annyira fontosak, mint manapság.

Nézzük hát, valóban hogyan ecsetelte, ez a magányos, a nemzet testétől, lelkétől kartávolságban tartott gondolkodó, népünk magatartását, vezetőink évszázadokon át követett narratíváit, melyek az emberek tudatlanságára, vezetőik kapzsiságára építkezve vezette ezt az országot az egyik árokból a másikba. Leszünk e mi valaha olyan szívesek, mint Ő, hogy elkerüljük a sorozatos zsákutcákat, melyeket hamis szavainkkal, magunk elé állítunk?

„A politikai és társadalmi zsákutcáknak ezen a sorozatán bukdácsolt végig a magyar nemzet attól a pillanattól kezdve, hogy az 1848-as forradalmi szabadságharca elbukott, egészen odáig, amikor a második világháború végén a maga fikciókból, feltevésekből, követelésekből és vágyképekből épült államépítményének a romjai között újból szembekerült a valósággal. Ez alatt a csaknem száz esztendő alatt, a magyar nemzet olyan politikai és társadalmi konstrukcióban élt, amelyekben a dolgokat a maguk nevén nevezni nemcsak hogy nem lehetett, hanem nem is volt szabad, ahol a tényeket nem az okok és okozatok egyszerű láncolatában, hanem azon kívül álló feltevések és várakozások jegyében kellett értelmezni és magyarázni ahol álbajokra kellett pazarolni jó erőket s ráolvasással gyógyítani valóságos bajokat… Minden eltorzulás, ami ez alatt az időszak alatt a magyar közösségi élet különböző területein megmutatkozott, valamilyen módon visszavezethető az alapvető politikai és társadalmi konstrukció hamisságára… A kiegyezéses, majd utóbb az ellenforradalmi magyar közéletben sem miniszter, sem községi jegyző, sem bankelnök, sem ipartestületi elnök, sem akadémiai elnök, sem tanfelügyelő nem lehetett olyan ember, aki döntő pillanatban nem volt hajlandó, vagy nem volt képes egy rendeletben, egy fegyelmi határozatban vagy egy pohárköszöntőben magáévá tenni a közösségi hazugságoknak azt a rendszerét, melyen az egész közélet felépült… Az egész helyzet a vezető rétegek politikai értelmességének a fokozatos romlását idézte elő, a nép politikai értelmességének a visszafejlesztéséről pedig gondoskodott a magyar politika… Klasszikus példája ez annak, hogyan nyűgözi le a politikában a félelem mechanizmusa az értelem mechanizmusát.” („Eltorzult Magyar alkat, zsákutcás Magyar történelem” (1948) Bibó István. Válogatott tanulmányok. Budapest. Corvina. 2004. 123-151 oldalak.)

Hogyan változott a magyar „társadalmi konstrukció” 1948 után, azután, hogy Bibó közzé tette fenti tanulmányát? Mi lett az ő személyes sorsa miután a fent igazságokat saját hazátlan szavaival, a nyilvánosságra hozta? Az utóbbi kérdésre rövid a válasz. Az 1948-ban beindított bolsevik diktatúra könyörtelenül félresöpörte Bibót. Nyilvános szerepléseit megszüntették, kiebrudalták a magyar közéleti gondolkodás összes fórumaiból, nyelve, az igazsághoz való ragaszkodása, veszélyessé vált a hatalom számára. Bibó, Rákosi szavait idézi egy későbbi interjúban. “Végül Rákosi azt mondta: igen, igen, okos ember, de hát lehet valaki igazán okos, aki nem jut el a marxizmushoz?” (Huszár Tibor. Bibó István. Budapest. Magyar Krónika, 1989. 99 oldal).

1948 után, a magyar közéletet keresztül kasul átjáró hazugságok szele nem szűnt meg, hanem felerősödött. Az 1948-1990 közötti időszak a terror, a politikai hazudozás, a becstelenség, a hazafiatlanság, a gyávaság, az emberi méltóság megalázásának korszaka volt. 1956 októbere egy bíztató, de sajnos tragikusan rövid ideig tartó fáklyafény volt ebben a hosszan tartó közéleti sötétségben. 1956 megmutatta, hogy a Magyar emberek szívében nem tud kialudni 1848 tüze. Se a Tanácsköztársaság túlkapásai, se a Fehér Terror, se Horthy fél-feudális rendszere, se a nyilasok, se a kommunisták, nem voltak képesek kioltani ezt a parazsat.

Mi változott hát 1990 után? Mi változott azután, hogy egy csapásra kiszabadultunk a Szovjet nagyhatalom által ránk erőszakolt egypártrendszer, szellemi, lelki, erkölcsi, fizikai béklyója alól? A válasz itt sem lelkesít. A magyar politikai elit 1990-ben átvette a sikeres szappanoperák kulcsát és azóta ezt a kulcsot simogatja, ezzel alszik, ezzel kell, és nem utolsó sorban, ezzel jár bulizni. Szavazzon a nép, ahányszor belefér, de főleg a szíve szerint és úgy, hogy ne tudja mire.

Állítom: ami Magyarországon ma, 2004-ben folyik, a szeretet és az összefogás neve alatt, azt mindennek el lehet nevezni, de szeretetnek, vagy összefogásnak semmiképpen sem! Ez az ország, valódi szabadságának, függetlenségének első tizenöt évében, és kifejezetten a szeretet és az összefogás pártjának köszönhetően, visszatért oda ahol 60 évvel ezelőtt volt: megosztva, megtévesztve, megfélemlítve, elbizonytalanítva, és végső-soron, elbutítva politikai vezetői által. Figyeljük, mit mondott akkori helyzetünkről Bibó, és gondoljuk át, mit mondana ma:

„A magyar demokrácia válságban van. Válságban van, mert félelemben él. Az ország közhangulata ott tart, hogy élesen elválik egy kommunistabarát és egy kommunistaellenes részre. A (jobb oldal) sikeresen elérte, hogy Magyarország jelenlegi politikai atmoszférájának centrális kérdése a kommunistáktól való félelem legyen… és ezért hajlandó minden „nemzeti” erőt koncentrálni ezzel a veszéllyel szemben… Nagyfokú a közeledés a (jobb oldal) konzervatívabb szárnya és a reakció között, ami okkal hozza a másik oldalt a reakciótól való félelmének nem kevésbé nyugtalanító állapotába. A demokratikus reformpolitika közös tervének ma legnagyobb és legközelebbi akadálya a politikai atmoszféra végletessé válása, polarizálódása… Ez a végletesség nem hökken vissza attól sem, hogy az ország külpolitikai egységét, európai elhelyezkedését kockáztassa….Mindkét oldal őszintén meg van győződve, hogy páratlan önmérsékletet tanúsít, ezzel szemben az ellenfelének egyetlen szavát sem lehet biztosra vennie…A polarizálódás következménye és tünete a középpártok meggyengülése…S a két oldal sajtója ahelyett, hogy leintené ezeket a bárgyúságokat, és rámutatna a bajok tárgyi okára, buzgón folytatja a bajoknak azt a negatív pozícióharcát, tovább züllesztve, ezzel az országban amúgy is mélyponton lévő politikai közértelmiséget. Ha ez az ország nem tud kiszabadulni a félelemnek ebből a csapdájából, előbb-utóbb óhatatlanul kettészakad egy ostobán feltett alternatíva körül… A kettő között elsikkad minden nyugodt és biztos reformpolitika, és újból kátyúba jut, az oly nagy reményekkel megindult magyar demokratikus fejlődés.” (A Magyar demokrácia válsága. (1945) Bibó István. Válogatott tanulmányok. op.cit. 364-401 oldalak)

Magyarok! Most, amikor nemzeti létünk legmegosztottabb pillanatában az urnákhoz csalnak bennünket, figyeljünk hát a „kentaur” majd 60 évvel ezelőtt írt szavaira. Próbáljunk egyszer végre az ő tanítása szerint cselekedni: „Különleges magyar jelenség, hogy ez az ország történetének legújabb kori szakaszában, képtelennek bizonyult arra, hogy saját helyzetének valóságos adottságait és az ebből adódó feladatokat meglássa. Más népek hasonló kritikus helyzetekben „ösztönösen” helyesebben, igazabban s a maguk közösségi érdekeinek megfelelőbben viselkednek. Nem az a lényeg ebben, hogy más népek csodálatos egységben és egyetértésben élnek, szemben a „széthúzó” magyarral. Hanem az, hogy a magyar nemzeti közösségben újból meg újból olyan módon vetődtek fel a döntő, az egész közösséget foglalkoztató és megosztó kérdések, hogy annak a következtében a közösség terméketlen, sehová sem vezető harcokba bonyolódott, és a valóságos feladatokkal, valóságos problémákkal szemben vakká lett. …A magyar alkat megzavarodásának jelenségei is elsősorban ezekben az összefüggésekben megdöbbentőek, hiszen nemzetünk, mely magamagáról helyesen vagy tévesen, de úgy tudta, hogy lovagias, bátor, könnyen lelkesedő, passzív ellenállásban erős, önérzetes, stb., néhány éve a szemünk előtt s az egész világ szeme előtt mutatott be a maga kialakult képétől határozottan eltérő vonásokat” (Bibó István. „Eltorzult Magyar alkat, zsákutcás magyar történelem” op cit.). Hát igen, ha minden úgy halad, mint idáig, ha a szeretet és összefogás ereje nyer, 2006-ban újra fogjuk indítani az Országimázs Központot, lesz nemzeti tűzijáték, lesz nemzeti büszkeség, és lesz nemzeti Dallas.

Lehet e valami más? Ez már mindnyájunkon múlik. Ahhoz, hogy kilépjünk ebből a hagyományos zsákutcából, ebből a narratívéból, két dolgot kell tennünk. Először is szembe kell néznünk azzal, hogyan kerültünk ide. Másodszor, határozottan szembe kell néznünk azzal, hová akarunk menni. Kevés az idő arra, hogy egy mélységes elemzést folytassunk e két kérdésben. Legalább a körvonalak legyenek tiszták.

Hogyan jutottunk ide?

A legfontosabb feladatunk, hogy szembe nézzünk, feldolgozzuk, és kibeszéljük magunkból azt a politikai kultúrát, mely évszázadok óta az önkárosítás útján járatja ezt a népet. Erről a titokzatos nyelvi kötődésről, a kötődés okairól, tüneteiről már több alkalommal beszéltem, többek közt Debreczeni Józsefet is idézve, aki talán legtisztább módon ecsetelte a tüneteket: „A magyar lélek’ a vereségre van szocializálódva. Nem a győztest, hanem a vesztest szereti. Itt nem a józan és sikeres reálpolitikusoknak van kultusza, hanem azoknak, akik a harcot a bukásig viszik. (Debreczeni József. „A jobboldal válsága”. Népszabadság, 2003, június 7). A vereségből származó fájdalom iránti titokzatos kötődés okait, mint azt már több alkalommal is jeleztem, Edmund Bergler, Az Önkárosítás Alapszabályai című könyvében már rég feltárta. A Magyar „alkat” ellentmondásos viselkedéséből több mint 150 év fájdalma kiált felénk. Nem csak Trianon, vagy 1956, hanem minden egyes újjászületési kísérletünk megtorlásba, éheztetésbe, elnyomásba, megalázástatásba, hazugságokba torkolt. Így volt ez 1848-ban, 1918-ban, 1945-ben, 1956-ban. És így van ez most is. Ettől a sorozatos dózistól váltunk mi olyanokká amilyenek vagyunk. Itt találjuk meg végre ellentmondásos viselkedésünk mélyre nyúló, szerteágazó gyökereit, sebeit. Ezekből a gyökerekből táplálkozik a szeretet és az összefogás pártja, ebből táplálkozik tudat alatt, ez a nemzet. Azért kell mind többet beszélnie a Fidesznek a kommunizmusról, miközben az mind távolabb áll tőlünk, mert a legfrissebb sebek, a legfrissebb fájdalmak képesek csak eltakarni a társadalom figyelmét saját vezetőik gátlástalan hatalmi manővereiről, hamis cselekedeteiről. Itt van elásva a mai magyar közélet kóros természetének, nyelvének Alfája, Omegája.

Göllner András

74 hozzászólás

 • meglehetősen únom és útálom a lelkizést!

  minden „ilyen” lelki toprongyságnak a kialakulása racionális, pragmatikus alapokon nyugszik..(Orsós a vezérmesében taglalja és minden ennek a következménye… majd ha egyszer ráérek és semmi más dolgom nem lesz akkó’ fogok egy jót lelkizni, addig megkeresem a valós okokat)…

  az utóbbi 200+ évben Magyarország -szinte- állandóan a vesztes oldalra sodródott gazdaságilag, következésképpen lelkileg is…. a külső kirablási eredmények a vesztes harcok eredményei párosultak(nak) a belső seggfejséggel az eredményes és jól működő gazdaságot csak erővel lehetett fenntartani arról itt is sokan zokogtak valami hülyeséget, de azok is élvezték előnyeit akik kevarták a szart a háttérben majd egyre inkább nyíltan mert ők akartak hatalomra kerülni felismerve a hatalommal járó gazdasági előnyöket is…;

  erre eklatáns példa az USA Kongresszus és Szenátus tagjainak anyagi helyzete

  és szinte tökéletes másolata a magyar politikai berendezkedés a perverzió teljesen azonos a kettőben de az EU és egyenként a „tag”-jai és szerte a világban

  ott alakul ki közös érdek ahol a közös érdek ha kell ostorral is kényszerítve alkalmazásra kerül.

  a többi rablómese de nagyon jól hangzik és „irodalmi”.

 • Lépjünk vissza még 10 évet, és nézzük 1994-et is. Pontosabban hallgassunk egy akkori volt politikust, aki vastagon benne volt 1990-ig a magyar politikai életben. Először jelenik meg ez az interjú, állítólag a készítője is megfeledkezett róla. Mindegy miért, de most került elő, a lényeg, hogy sok érdekességről esik benne szó, amik így vagy úgy, de mindenképpen kihatással bírnak napjainkra is. Tegnaptól látható és hallható:

  http://www.youtube.com/watch?v=3wEJWnrLVGc

 • Göllner András

  @ Drizari

  Igen, ez valóban egy érdekes beszélgetés, és köszönet érte. Jó betekintést nyújt Grósz Károly agyának egyik sarkába.

  Két dologról nem szabad nekünk megfeledkeznünk ebben az alúljáróban. Az elsőt könnyű körül írni. Azok akiket az amberek gonosztevőknek néznek, társadalmi kártevőkként láttatnak, azok általában nem rossz szándékkal csinálják azt amivel kárt okoznak embertársaiknak. Én még Grósz Károlytól se tagadnám meg a jó szándékot. Az hogy egy olyan játszmában vállalt vezető szerepet amely több nemzedék gerincét törte szét, ‘s melynek erkölcsi kárait mindmáig szenvedjük, tagadhatatlan.

  A másadik egy kicsit nehezebb, mert ahoz talán jó lenne Wittgenstein tanításaiból, a huszadik század elei „nyelvi fordulat” filozófia alapjairól valamit tudni. Megpróbálom rövden, közérthető módon, anyanyalvünk szabályait nem szétkúrva (sic) előadni.

  János apostol, vagy Krisztus tanításaiból is tudnunk kellene, hogy az emberiség a „valóságot” a szavak eszközeivel veri be saját és társai fejébe. Az „ige”, a „szó” nem a valóság gyereke hanem annak teremtője, megtestesítője. A Keresztény Atya Úr Istent is az ige szülte. Ott van kérem, János evangéliumában, aki nem hisz szavaimban, kérem forduljon Ferenc Pápához.

  Röviden, és ezt most Grósz Károly híveinek: Az ember egy olyan állat amelyik a nyelvével, a szavaival faragja, szabja magára ‘s környezetére a valóságot, és elsősorban mesékkel, tehát nem tényekből levezetett narratívákkal gerjeszti társait közösségi célok érdekében. Grósz Károly ezt a fajta narratívát, gerjesztés-technikát nagyszerűen „műveli”, jó stílusban tálalja, a „műveletlenek” asztalára.

  Sokat tanult az MSZMP egykori főtitkárától az az egykori KISZ titkár is aki ma a Covid elleni harc esernyője alatt, a NER, a keresztény-nemzeti szellemiség szavaival, igéjével irányítja ‘s fosztogatja magyarjainkat. Vele is készült már egy pár videó, ahol elmeséli miért véd bennünket oly elszántan a „vitáktól”, miért is oly fontos a magyarságnak ha ő az adófizetők milliiárdjait szét szórja egy tucat szotyolával kitömött haverja közt, miért is jó nekünk ‘s az eljövendő generációknak ha ezt a népet nem csupán a vagyonából hanem a becsületéből is kiforgatja csapatával. Biztos majd egyszer, nyugdíjjas korában, valamelyik karib szigeti nyaraló teraszáról elmeséli majd Schmidt Marinak, az Orbán korszak mosónőjének, hogy ő is csak jót akart, oszt jó napot, mert megjöttek a fehérvári huszárok.

 • Göllner András,

  Forgács professzor úr posztjánál ma leírtam, ismétlek:

  „Soha nem éltem demokráciában, szüleim se, és azok szülei se. Mindannyian Magyarországon éltek, Trianon után is. Én is, születésemtől kezdve, ma is. És a komfortérzetem soha nem volt rossz, ma sem az. Talán mert diktatúrában szocializálódtam, és megtanultam hozzá alkalmazkodni. Mindig tudtam, meddig mehetek el, mennyit engedhetek magamnak meg, miközben állandóan hőbörögtem. De ez a fajta hőbörgés sose volt olyan mértékű, ami miatt a diktatúra rám mászott volna, azaz a hatalom ellen sose lázadtam. Akik lázadnak, azok ma se járnak jól.”

  Írtam mindezt egy ott olvasott állításra, miszerint a demokrácia „egy kozossegi, tarsadalmi eletmodszer.”

  A magyar társadalom messze még ettől az életmódszertől, csíráit itt-ott tapasztalni, de ritka látványosság. Helyette tapasztalhatsz pl. olyat, ha egy magyar DM-ben (drogéria) a polcról leemelsz egy 5000 forintos ($15,62) parfümöt és belőle a kézfejedre cseppentesz illatpróbaképp, akkor nyakon-csíp a biztonsági őr és kifizetteti veled, különben lopásért rendőrt hív.

  Ja, és itt ajánlottam olvasásra egy friss riportot is Google Chrome böngészővel, mert ezzel látható a riport végén a Facebook hozzászólás modul, amiből idéztem egyet (a jelenlegi 68-ból): Ez a Kertész még nem döglött meg?

  Itt a riport linkje:
  https://hirklikk.hu/kozelet/kertesz-akos-igenis-a-magyar-genetikusan-alattvalo/364101/

 • „Légy erős, légy erős, és erősítsük egymást!”
  5780.ijjár 27.
  Sábát Sálom ! (-g. és d.-)

 • „”Több is veszett Mohácsnál””

  … ha jól tévedek ….

  vagy annyi volt, és se tovább…

 • Hm. Hát akkor parazsat gyűjtök a fejemre.
  Bibó művét régen olvastam, és nincs a kezem ügyében, hogy újraolvasva megerősíthessem akkori érzéseimet. Nekem azt sugallta a mű: hagyjuk már a csudába ezt a szenvelgést! Nézzük meg, mi történt és miért, – aztán próbáljunk tanulni ezekből. Kétségtelen: az azonos területen, hasonló élményeken szocializálódottak csoporjában van hasonlóság – de legalább ugyanennyi a különbözőség a csoport(társadalom) tagjai között. A magyarok se egyformák – szerencsére -, akár a többi nép. A felsorolt dátumok – 48,18, 19, stb. – következményei a magyarság egy részének megtorlás volt, más részének megkönnyebbülés. Egy csoportnak „összetörte a gerincét”, más részének éppenhogy kiegyenesítette.
  „Szeretet és együttműködés” pártja nincs – legfeljebb valami hitgyüli féle. A párt (pars) eredeti jelentése rész, vagyis elismerése annak hogy az együttélők(nemzet, társadalom) nem egyformák. Különböző értékeik, világlátásuk, érdekeik stb. vannak. A pártok (részek) ezeket jelenítik meg – demokratikus körülmények között politikai versenyben, folytonosan törekedve e különbözőségek közötti egyensúlyra. A demokrácia nem olyasmi, amit „fölépítünk” – oszt kész, megvan. (Nekem ez volt a legfontosabb tanulsága Bibó elmélkedéseinek.)
  Fontos még a politikai versengés. Amikor már nem politikai, akkor az erőszaké a főszerep, amit normális ember nem pártolhat. Az erőszak folyamán mindenki veszít: az erőszaktevő is. Elveszti az emberségét, erkölcsi tartását. Teljesen mindegy, hogy magyar vagy hottentotta. 1956-ban is így volt.

 • Drizari! 9:05

  Minden esetre ennek alapján a . t ö r t é n e l m i . t é n y , az, hogy Orbán amint azt azóta is állítja – nem utasította ki a szovjet csapatokat, de még annak a Hősök-terei kardcsörtető beszédnek sem volt az égvilágon semmi szerepe a szovjetek távozásában, hisz’ mint ebből az interjúból is kiderül a párt főtitkár azt a fegyvertényt Gorbacsovval bizony már jó egy évvel korábban letárgyalta és eldöntötték. Sőt nyomatékot ad a tényszerűségnek, hogy Grósz a saját fülével hallotta, amint a szovjet vezető telefonon már a hadügyminiszterével akkor és ott letárgyalta a technikai részleteket is…
  Ergo, bár nem újdonság, Orbán azóta is úgy hazudik mintha csak könyvből olvasná… És ebben akkor is és ma is mennyien támogatják és csodálják…

 • Találom

  ————–

  “Szeretet és együttműködés” pártja nincs – legfeljebb valami hitgyüli féle. A párt (pars) eredeti jelentése rész, vagyis elismerése annak hogy az együttélők(nemzet, társadalom) nem egyformák.

  ————–

  Na látod Margitka most bevallottad a valóságot magadról, és azokról az eszmékről amit követsz, de AMI ROSSZABB, AMIT KÖVETNI RENDELSZ!
  Akárki mások számára is!

  Semmi-féle elismerésről szó sincs, mert a par’s szó (így többesszámban írtad) részeket jelent. Mondjuk ha az almát felvágod, vagy a kenyered darabját odaadod valakinek, akkor parte-t (részt) adtál.
  Ha elmész egy vének bulijába akkor „participálsz” vagyis részt-veszel.
  A szó a partir igéböl származik, ami szétdarabolást, felosztást jelent. A születés szó is ezt jelenti a latin-nyelvekben: partir – okés?
  A ‘PAR” szó pedig azonos a magyar PÁR szóval, – páros

  Minden latin nyelvű országban értik, hogy mit jelent a part, vagyis semmiképpen nem ezt, amit Te ide-írsz, hogy „ELISMERÉSE ANNAK, HOGY A TÁRSADALOMBAN ÉLŐK NEM EGYFORMÁK”

  Bocsáss meg, de ezt az idióta megfogalmazást csak a Foxi-Maxin verhették a fejedbe.
  Mint írtam is, tisztában vagyok azzal, hogy Te magad természetével amúgy sohasem azonosulhattál volna ilyennel.

  Ezért nem érted, hogy mi a különbség aközött – HOGY A PÁRTOKNAK KELLENE LENNE ÉRTÜNK (MINKET VALÓJÁBAN KÉPVISELNI) ÉS NEM AZÉRT AMIT A PÁRTÁLLAMI IDEOLÓGIA SULYKOLT A FEJEKBE ÉS LELKEKBE, HOGY NEKÜNK – AZ ÁLLAM POLGÁRAINAK KELL LENNÜNK ÉRTÜK – (léteznünk, megpusztulnunk értük ha ugy akarják!)
  Innen könnyű volt kicsavarni, meghamisítani, eltorzítani; hogy A DOLGOZÓ NÉPNEK KELL A PÁRTÉRT LENNI
  Merthogy a dolgozó nép ellensége nem lehet „”AZ EGYETLEN, AZ IGAZ, A MINDENEK FELETT ÁLLÓ PÁRTTAL””, (SICC!, SICC! ÉS SICC!) azért az ilyeneket tűzzel vassal irtani kell, DE LEGALÁBBIS ÁTNEVELNI, AGYÁT KIMOSNI, LELKÉT MEGVENNI.

  MIELŐTT FÉLREÉRTENÉD EZ UGYANÚGY IGAZ AKÁRMILYEN FASISZTA-PÁRTRA, AKÁRMILYEN MAGÁT KERESZTÉNYNEK HAZUDÓ PÁRTRA, MUSZLIM-PÁRTRA, FEUDÁLIS, FÉLFEUDÁLIS FÖRMEDVÉNYRE
  Ezektől volt olyan messze Bibó István – amiért vörös posztó volt minden megátalkodott marxistakomcsi lelkében

  ***AMIT NEM AKARSZ NEM-CSAKHOGY MEGÉRTENI (talán az nem állhat távol tőled) – HANEM EGYENESEN TÁVOL AKARSZ TARTANI MAGADTÓL, hogy még a „FÜSTJE SE CSAPJON MEG” hogy óriási a különbség aközött, hogy egy jó pár gazember, csaló-oportunista összeáll, megkeresi azt, hogy milyen néphangulat van az országban, annak élére áll – és a vak de bamba birkákat beviszi bármilyen erdőbe, ahol aztán ezek az éhes farkasok, ( oportunista csalók) kedvükre falatoznak belőlük!***

  GÖLLNER ANDRÁS ERRŐL ÍRT A CIKKÉBEN, AMIVEL MOST IS ÉS AKKOR 16 ÉVVEL AZELŐTT IS **EGYETÉRTETTEM TELJESSÉGÉBEN**

  Ö AKKOR ADTA FÖL A BIRKASZELLEMŰ MAGYAROKÉRT VALÓ SZISZIFUSZI KÜZDELMET, ÉN 25 ÉVE!

  NEM BIRKA-LELKŰ – érted!? – hanem BIRKASZELLEMŰ

  Persze nektek, akiknek (MILYEN ÉRDEKES!) feltűnik, hogy a mai NER-lovag hogyan szívja a NÉP vérét, hogyan csinál sima fa*-sz*pót a vak híveiből, de egy percig sem tűnik fel, hogy Ti akik még a mai napig is mindent beleadva véditek és istenítitek a volt ÁLLAMPÁRTOT és a mai (degenerált csökevényes) leszármazottainak ugyanolyan hévvel toljátok a bringáját, mint a másik oldalon a NER-es birkák

  Kertész úr egyszerűbben fogalmazott – a géneket emlegette fel.
  De neki nem volt már sem türelme és sem érdeke ezt a népet megváltoztatni – pedig hány „fajtájabeli” áldozta életét ezért a hálátlan népért hiába!
  De ami a legpofátlanabb, hogy viszont ezeknek a külföldre származott leszármazottaival ott az óhazában dicsekedtek egymásnak, mint a magyar kultúra és tudomány nagyjaival!
  Mind zsidók voltak bizony, azok a külföldön világhírre szert tett „magyarok”

  így én nem azt mondom amit Kertész Ákos, hanem azt, hogy aljas és hazug nemzet vagyunk/vagytok!

  Ugye kedves, miért is nem lehetne olyan „*PÁRT*” ami az egymás tiszteletének és szeretetének hirdetését tűzné a zászlajára?

  Jaj babám, mert az olyan utálatos „hitgyülis” – Bizony azt a „csavargó” Jézust (aki a szeretet és az egymás érdek-nélküli tiszteletét hirdette) nemcsak hogy megfeszíteni, kővel lefedett sírba zárni kellett volna, hanem még jól feldarabolni is (PARCIÁLNI) hátha akkor nem „támadt volna fel”

  Most milyen *király* lehetne az ANTISZEMITA Marx Károly?!

  Nem a Hit-gyüli hirdeti a szeretet – hanem az a *bolond* Jézus hirdette, oksi?

  Így ezért kincsem-bogaram, marad az a koszos önérdek, amiért a pártokat gründolók élnek-hallnak, és amiért sok marha (még vénségére is) a biciklijüket tologatja, és a másokra való gyülöletre uszít! (másik kis zseb-diktátor híveit szapulja itt éjjel-nappal)

  Pedig ezek mind csak a mások hátán való megélhetésért gründolták azokat a pártokat. (vagyis a parazita életmódjuk kielégítésért)
  Azok pedig az igazán ügyesek ráadásul, akik jó „ideológia alapokra” helyezik a tanaikat (sicc) azok meg hirdethetik is nyíltan az autokráciát – a birkáknak pont hogy ez kell!

  Kapiska, hogy miről beszélt Göllner András BIBÓ ISTVÁN ÉLETMŰVE ALAPJAIN??!!

  Ps.:
  Ps.:
  Nem? – marad a Kertész Ákos tétele

  És nehogy eljátszd mártíromságot az imádott fétiseid védelmében, mert akkor letérdelek Kim Jong-Unnak! Ha elmondom az igazságot a fétiseitekről, attól én NEM VAGYOK semmilyen NER-lovag.
  A volt Pártállam *Tudósok* kasztjába (osztályába) magát besorolt pincelátogató hölgy ugye már kinyilvánította mindezt a marxista trollok tapsviharától kísérve.
  Söt azt is, hogy én „magyarellenes vagyok” (sicc!) – ilyenkor persze őkelme turulabb tud lenni a sziriszbeliektöl – ilyenkor egyenest a kipcsák kaftánt viseli!

 • Gabriel
  2020 május 24
  9:22 de.

  tökéletes az okfejtésed, azaz mindenféle pártra igaz,

  (nem vagy te egy iciripicirit parciális ???)

  bárhol is legyen, mert a győztes mindent visz alapon mindenhol az van amit Marx annyira kritizált… és neked egy árva szavad annyi sincs róla

  egyenlőségről sőt a törvény előtti egyenlőségről sincs szó… a KMH tudjóskája meg csak mondja csak mondja… a valóság meg köszöni jól van

  ez neked is

 • Gabriel! Hogy kinek, hol és mit vertek a fejébe, az nem lett világosabb. (A latin kiegészítést köszi, a szótárból – nem ml, csak sima értelmező – néztem ki, évtizedekkel ezelőtt.)
  Neked biztos nem sokat: a folyékony anyag nem összenyomható- így verni sincs értelme.

 • D.Bernstein
  2020 május 23
  4:56 du.

  Te csak „erősícsed” a hozzádhasonlókat.
  engemet hagyjatok ki jó..

 • DonGolo,

  a videóriport 6:22 percétől már nagyon kell figyelni, hogy Grósz mit válaszol a föltett kérdésre. Elég hosszasan válaszol, de végül kimondja a lényeget: „úgy alakult a szocializmus útja, főleg a kelet-európai szocializmus útja, hogy tele volt vérrel, kínnal, szenvedéssel, igazságtalansággal, bűnnel …”

  No most, akiket nem érintett, rokonaikon keresztül se, azok semmit se tudtak és ma se tudnak erről, sőt, el se hiszik, ha ma más mondja nekik. Ezért lelkes itt „talalom”, meg Almási Alma is, mert nem voltak érintettek, ők csak a (viszonylag) jó oldalait látták a szocializmusnak.

  (amúgy elképesztő, hogy „talalom” a foxi-maxi főiskolájával nekiáll Bibót bírálni – Almási Alma meg nekiment Forgács professzor úrnak)

 • „A ’magyar lélek’ a vereségre van szocializálódva. Nem a győztest, hanem a vesztest szereti.”
  Nem igaz, másként hazug az állítása! Továbbá rasszista is és azt mondhatná: A cigányok „gyárilag” bűnözők, vagy a zsidókat csak a kamat élteti, stb. A magyarok nem jobbak és nem rosszabbak más nációnál! Vannak világhírű kiemelkedő szellemi és gyakorlati személyeségeink és vannak alávalók is.

  Radnóti Miklós írta: „…Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép…”

  Göllner András! Ön tudja, hogy miben és mikor és hol vétkezett?

 • Sohasem tudtam jól angolul. A fizika „angolnyelvén”, „németnyelvén” és „orosznyelvén” kívül minden más idegen nyelvvel hasonló problémáim voltak. A fizikában így egészen jól elboldogultam, előadást is tudtam tartani, ha kellett, de a társalgás sohasem működött nálam. Nem fogom fel a mindennapi társalgások differenciált nyelvezetét, a közvetített hangulatokat és a rejtett mondanivalókat. Ezekkel csakis magyarul tudok „elbánni”.

  Ehhez képest, bevallom, a filozófiát, társadalomtudományok eszmefuttatásait magyarból is LE KELL MAGAMNAK FORDÍTANOM az én saját egyszerű, világos, logikus nyelvezetemre”.

  Göllner András írja: „János apostol, vagy Krisztus tanításaiból is tudnunk kellene, hogy az emberiség a “valóságot” a szavak eszközeivel veri be saját és társai fejébe. Az “ige”, a “szó” nem a valóság gyereke hanem annak teremtője, megtestesítője. A Keresztény Atya Úr Istent is az ige szülte.” Ez a MEGFORDÍTOTT gondolkodás lenne az én problémám a filozófiai nyelvezettel?

  Bevallom, van félkész állapotban egy cikksorozatom (amolyan magamnak való filozófiai „lefety”), amelyet eddig nem mertem publikálni, mert félek, hogy a szókimondó szövegem nagy felháborodást okoz.

  De ezek után lehet, hogy elszánom magam.

 • Drizari
  2020 május 24
  11:32 de.

  mindez agylúdtalp!

  és amit a grósz 1994 ben mond annak már…annyi… mikor volt a vér és miért arra nincs válasza neki sem és senki másnak sem, vagy ha valakinek van azt beléfojtjátok.

  „a demokrácia”: … mikor meghallom sikoltozni kezdenék ha nem kapna el a röhögőgörcs

  mesélje már el „tiközűletek” (KMH guruk) valaki hol van a Föld nevű bolygón demokrácia és ha annak nevezi miért az

  ez ugyanaz a „tészta” mint azt állítani, hogy a végtelen anyag és idő véges…mert arról lehet sokat dumálni de a végtelent nem lehet megdumálni, hogy ugyanmá’ legyen egy kicsit véges mert arról sok PhD -t lehet írni és a bulvársajtó jól fizeti a róla szóló cikkeket… és lgfőképpen lehet benne hinni…a hit az a legfontosabb

  ha az van akkor van zsé…; önként és dalolva adjátok „azoknak” és akkor a gábriel a szerencsétlen Találomnak nekiesik mint varrónő a Singernek

 • „(amúgy elképesztő, hogy “talalom” a foxi-maxi főiskolájával nekiáll Bibót bírálni – Almási Alma meg nekiment Forgács professzor úrnak)”

  Kedves Drizari, pontosan itt mutatod be azt, ami miatt gyáván megfutamodom némely véleményem kinyilvánításától. Egyrészt, mert nem akarok „nekimenni” senkinek, sem kicsi, sem nagy tekintélynek, mindössze van egy esetleg független véleményem, másrészt meg persze nem is biztos hogy igazam van. Vagyis a vélemény-nyilvánítás a számomra lelkileg mindenképpen nehezebb, mint hogyha mindig mindenkivel egyetértenék.

  Különben éppen azt akartam írni – mielőtt ez a dorgáló sopánkodásod a szemembe ötlött – hogy talalom az a hozzászóló – és cikkíró – akinek érthetőbb a „filozófiai nyelvezete” számomra, mint a valódi filozófus tudósoké. De lehet, hogy mindez csak azért van, mert mi ketten „ócska komcsik” vagyunk… 😀

 • Drizari:
  „No most, akiket nem érintett, rokonaikon keresztül se, azok semmit se tudtak és ma se tudnak erről, sőt, el se hiszik, ha ma más mondja nekik. Ezért lelkes itt “talalom”, meg Almási Alma is, mert nem voltak érintettek, ők csak a (viszonylag) jó oldalait látták a szocializmusnak.”

  Nézze, szerintem magától értetődő, hogy a különböző jelentős történelmi sorosfordulókat, kataklizmákat és az azokat követő időszakokat többségükben másképp-másképp ítélik meg az áldozatok, az elkövetők, és a(z általában az adott időszak társadalmi többségét képező) bystanderek, sőt, pár nemzedéken át azok leszármazói is. Ezzel a legkevésbé sem kívánom kétsége vonni a leszármazók három-négy nemzedékének történelmi felelősségét (ami semmiképp nem azonos személyes, még kevésbé a jogi, pláne nem a büntetőjogi felelősségel).
  Nekem úgy tűnik – de nem biztos, hogy ezt jól látom – mintha a mai magyar társadalomban ennek a bizonyos történelmi (hangsúlyozom, nem személyes, hanem társadalmi- és csoport-felelősségnek) a tudatával valami baj lenne.

  Más. A legkevésbé sem tudom értékelni, elutasítom és nevetségesnek tartom Önnek azt a „érveléset”, miszerint „hogy jön ahhoz X., hogy a foxi-maxi főiskolájával nekiáll Bibót bírálni” vagy „Y., hogy nekiment Z.Z. professzornak”.

  Miért, Bibó bírálata milyen akadémiai grádustól felfelé jogosult? Hát Platon, Aquinoi Tamás, Kant, Marx, Foucault, Badiou egyik-másik nézetének a bírálata?
  Egy szubjektív kérdés: nekem, a magam nyolc általánosával – négy év az első + négy év második osztályban 🙂 – és állatgondozói-idomítói szakmával, mely történész, filozófus, gondolkodó egyik-másik művét, nézetét van esetleg jogom bírálni? Az Ön véleményének egyik vagy másik részletét esetleg?

 • május 23. 2:45
  Göllner, le kellene szállnod a túl magas lóról… S ha már az egykori keresztény hitedet nem tartod, legalább ne próbálj villogni baromságaiddal a hit-tételeiknél. Olvasd el a Hitvallásukat (Magyarul 32 sor, angolul 26). Ha van időd…

 • Még valamit Drizarinak.

  Bár engem nem igazán zavar, bármilyen hülye véleménye is van valakinek rólam, sőt sokszor jókat somolygok magamban, de az elszomorít azért, ha nem a véleményemet vitatják, hanem azt, hogy nem vagyok eléggé tekintélyelvű.

 • Drizari:
  „Ja, és itt ajánlottam olvasásra egy friss riportot is Google Chrome böngészővel, mert ezzel látható a riport végén a Facebook hozzászólás modul, amiből idéztem egyet (a jelenlegi 68-ból): Ez a Kertész még nem döglött meg?
  Itt a riport linkje:
  https://hirklikk.hu/kozelet/kertesz-akos-igenis-a-magyar-genetikusan-alattvalo/364101/

  Elolvastam. A riporttal semmi problémám.
  A hozzászólásokat az Ön által idézett kommentig olvastam el, ott abbahagytam, mert a kommnetek nívója a még KMH hozzászólásainak – enyhén fogalmazva nem túl magas – átlagos színvonalát sem érte el. A KMH alagsorának hozzászólásaiba ha nem is naponta, de rendszeresen bele-bele szoktam kukkantani. Ezen kívűl úgy két-három hetente a HVG kommentjei közül is elolvasok néhányat; pedig a HVG relatíve jó hetilapnak számit, az ottani kommentek átlagos színvonala sem haladja meg az Ön által ajánlott Kertész Ákos interjú kommentjeinek minőségét.
  Az az érzésem, hogy – mint kommentelésemnek néhány éve történt kezdetekor Besancon (akinek a hozzászólásaival egyébként szinte mindig egyetértek) már volt kedves erre felhívni a figyelmemet – ez nem igazán nekem való műfaj. Azt hiszem, hogy a KMH fórum olvasói, de magam is jobban járnék, bölcsebben tenném, ha a kommentek olvasására, írására fecsérelt időmet inkább több olvasásra fordítanám.

 • Göllner András

  @ Gabriel

  Találomra írt futamodat a “Yardbird” (magyarul: kerti-madár) néven ismert “rokonom” (aka Charlie Parker) nevében, elismeréssel regisztráltam. 🙂

 • Kedves Alma!

  „Bevallom, van félkész állapotban egy cikksorozatom (amolyan magamnak való filozófiai “lefety”), amelyet eddig nem mertem publikálni, mert félek, hogy a szókimondó szövegem nagy felháborodást okoz.

  De ezek után lehet, hogy elszánom magam.”

  ——————————–

  Küldjed csak azt a „félkész szöveget” – nagyon ránk fér !

 • Arany János: A filemile

  [=a csalogány](részlet)

  „A rokonság
  Csupa jóság,
  Magyar ember fél a pörtül…
  Nincsen osztály, nincs egyesség
  Hogy szép szóval meg ne essék,
  A Testvérek
  Összeférnek,
  Felebarát
  Mind jó barát:
  Semmiségért megpörölni,
  Vagy megenni, vagy megölni
  Egymást korántsem akarja.
  De hol is akadna ügyvéd
  Ki fülemile füttyét
  Mai napság felvállalja!? ”

  [1854.]

 • Rodeo11,

  „“a demokrácia”: … mikor meghallom sikoltozni kezdenék ha nem kapna el a röhögőgörcs

  mesélje már el “tiközűletek” (KMH guruk) valaki hol van a Föld nevű bolygón demokrácia és ha annak nevezi miért az”

  Egy tavibékának lehetetlen elmagyarázni, hogy a sós tengervízben is lehetséges az élet.
  ___________________________________________________________

  Almási Alma, a tudományos munkát végzők állításait (mondandóját) cáfolni, vitatni és – ez a legfontosabb, az ellenkezőjét bizonyítani(!) kell. Bibó és Forgács ilyen szinten írtak és írnak, a munkájukról „vélemény” legfeljebb annyi lehet: értem/nem értem. Meg még egy: nem érdekel. És ez nem tekintélyelv.
  ___________________________________________________________

  Kővendég nyolc általános végzettségével történészeket, filozófusokat bírálni(?) akaró megjegyzése válaszra se érdemes. (fogalma nincs milyen kritériumai vannak egy tudományos tézis bírálatának)
  ___________________________________________________________

  Ami meg Göllner András 2004-es cikkét illeti – s amiben olvasható egy Debreczeni Józseftől származó 2003-as Népszabadság lapszámban megjelent megállapítás – a cikkszerző demokráciában szocializálódott tapasztalatai alapján láttatja az akkori Magyarország politikai életét. Göllner András a demokrácia felneveltjeként (1956-ban kisgyerekként került Kanadába) próbálta átadni tudását a diktatúra neveltjeinek. Kudarcot vallott. És ma is kudarcot vall az, aki megpróbálná tanítani a magyar társadalomnak a demokráciát. Jól írta itt egy társunk: a demokráciát ugyanúgy nem lehet megtanítani, mint levegőt venni, lélegezni, nyelni. A demokrácia egy közösségi, társadalmi életmódszer. Ez önfejlesztve vagy kialakul, vagy nem. Magyarországon nem alakult ki, és még nagyon sokáig nem fog.

 • ” …A PÁRTOKNAK KELLENE LENNE ÉRTÜNK (MINKET VALÓJÁBAN KÉPVISELNI)” Nem először kiabálod: ettől még marhaság. Semmiféle párt nem létezik nélkülünk, emberek nélkül – nem valamiféle természetfölötti objektum:eszköz/ök a mi kezünkben, hogy ne egymás ellenében éljünk.
  Megszállt valamilyen „ördöggörcs” – ahogy a „szeretetet” hajtogatod, nem kevésbé veszélyes, mint bármely más mánia.

 • Jichak Perlmutter

  Gabrielnek a Találomhoz intézett fölényeskedő förmedvényére:

  A párt egy történelmi kategória, tehát a létezése, létezésük nem kívánsághangverseny – akarom, nem akarom – mégcsak nem is gyermeteg etimológiai fejtegetés és találgatás, hanem történeti szükségszerűség kérdése. A párt erejét nemcsak hivatalos névsora, létszáma, hanem összes hívének a számában kell keresni.

  Az írott történelemben tehát mindig léteztek pártok, melyek létrejöttét történelmi törvényszerűségek és egy adott kor körülményei alakították és formálták ki. Minden pártot bizonyos csoport, réteg, vagy osztály érdeke, illetve az ebből fakadó politikai akarat hoz a megvalósulás állapotába.

  Egy párt megléte nem annak szervezeti felépítésének, működési szabályzatának, avagy nyilvános – külsődleges és propagandisztikus – megjelenésének a függvénye, hanem egy érdekcsoport, réteg avagy osztály közös akaratának.

  Például „Hunyadi Hunyadi János halála után a főurak között megindul a harc az abszolút hatalomért. A fiatal és erélytelen királyt V.Lászlót Czillei Ulrik gróf, nagybátyja befolyásolja, gondolván elérkezettnek az időt, hogy a Hunyadi-párttal leszámoljanak…”

  De vegyük vizsgálat alá Jézus történelmi korát is, amikor a Szentföldet már száz éve egy világbirodalom óhajtotta-volt bekebelezni. Az elnyomás hatására felerősödött >harcos messianizmus< hatására mozgalmak, illetve pártok sokasága – rossz kifejezéssel – ütötte fel a fejét és törekedett a harc élére, mely aprócska kezdeményekből végül is 3 olyan erejű felkelés – római terminológiával: A Zsidó Háború – robbant ki, amit a gigászi Róma [Belial] is még évszázadokig emlegetett. Ilyen párt volt többekközt a hitet, a vallás érintetlenségét védelmező farizeusok, a gazdagok szadduceus, valamint a radikális és szegényebb osztályok, a szikáriusok pártja is, melynek tagjai közül nem egy még az apostolok közé is beválogatódott… Ezek persze mindannyian, egy Róma nélküli, a már régen esedékes, legitim(!) zsidó királyságot akarták, de a történettudomány szerint is attól voltak pártok mert mindazt másképpen kívánták kivívni…

  Azt a demagóg butaságot pedig, hogy a párt, mint történelmi alakulat egy fölösleges képződmény, azt el kell felejteni, mert láthatóan nem az óhaj, a sóhaj, de még nem is a panasz kategóriájába tartozik. Az születik, van, dolgozik és kész… – A hogyanon viszont a dialektika szabályai között mindenkor el lehet és el is kell vitatkozni.

 • „és amit a grósz 1994 ben mond annak már…annyi… mikor volt a vér és miért arra nincs válasza neki sem és senki másnak sem, vagy ha valakinek van azt beléfojtjátok. ”

  Rodeo, talán magadtól nem tudod? Akkor most egyszersmindenkorra megmondom neked. Két oka van.

  1. Mivel a vagyonról van szó, amelyet a gazdagoktól el kell venni, ehhez nyilvánvalóan erőszakra van szükség.

  2. Mivel a nagy kommunista vezérek ugyanúgy férfiak, mint a kapitalista vezérek, tehát a személyes hatalomról és a hiúságról is szó van, mégpedig talán még inkább, mint a vagyonról. Ehhez pedig még sokkal inkább vérre és erőszakra van szükség.

  Megoldás? – ezt rád bízom…

 • “Az 1948-ban beindított bolsevik diktatúra könyörtelenül félresöpörte Bibót.”

  …Eddig minden kommunista párt struktúrája a következő volt: volt egy legbelső magja, szenvedélyes, eszme- és céltudatos, abszolút önfeláldozó s vasenergiájú emberekből; ezeket követte egy kevésbé intelligens, de…. stb., (Bibó István, (Magyarország és a világhelyzet, 1957. január–április,) a 20. században a legnagyobb demokrata politikai gondolkodó).

  Kommunizmus mint államforma sohasem volt a világon. Ami volt a kommunizmus név alatt és van az csak egy diktatúra egy kifinomult névvel, egy ördögi gazemberek által szervezett, mások jogait, érdekeit semmibe vevő, csupán a saját kénye-kedve szerinti nyílt gengszterizmus. Kommunizmus az egy gyönyörű álom, elképzelés, és ritkán meg lehet találni családokban, de csak ott ahol szeretet van !

 • Többeknek:
  1. Nem bírálom Bibót, de nem azért, mert „tilos” lenne nekem, hanem azért, mert nem ismerem alaposan a teljes munkásságát. Pusztán megjegyeztem, mi az, amivel egyetértek, mi az, amit vitatok. Pontosabban: nem az általa leírtakat, hanem sokak következtetését, akik rá mutogatva picsogják: hááát, nincs mit tenni, a magyar már csak ilyen zsákutcás! Ferenc1 május 24.11:55-ös hsz-e meglepett, de szó szerint egyetértek vele.
  2. Amikor a Politikai Főiskolát feltettem a profilomba, a polgárpukkasztás szándéka is vezetett. Bejött – jókat vihogok, amikor jócskán billegő erkölcsi talapzatról szónokolnak. Pedig némelyeknek jót tett volna legalább egy ml-középiskola – tán nem beszélnének úgy, mint egy hetvenes évekbeli járási funkci.

 • Almási Alma
  2020 május 25
  6:00 de.

  Álmaink Almája

  jó kezekbe helyezted, nem a tulajdonlás tényéről beszélek (és sohasem) hanem az elosztás azaz a kapitálistáknál a profitshare (lásd még Bernie Sanders -t is ugyanebben a témában, hogy ne Marx legyen állandóan)

  kösz, ha elolvasod? pláne ha nem lesz kiradírozva

 • Drizari
  2020 május 25
  3:25 de.

  ha egy értekezéssel nem is szabad vitázni akkor azt én ki szoktam dobni a szemétbe(SIC)

  ex cathedra meg hát erre …..

  itt nagyon sok nagyon illetlen szó következik a legdurvábbakat képzeld a pontok helyére

 • Jichak Perlmutter
  2020 május 25
  4:49 de.

  Ha nem azt hinnéd magadról, hogy a magas lóról fecsegsz, akkor még vinnéd is valamire.
  Pedig csak egy ordas nagy szamár ül egy bivalyon – én csak ilyet látok.

  Hol írom én azt, hogy nem léteztek pártok??? Vagy nem fognak létezni???
  A legjobb példa rá a magyar, a régi (talán hofi vicc volt eredetileg) hogy ahol két magyar megjelenik, három pártot alapít!

  A pártoskodás na az benne van a magyarság génjeiben, nem csak az alattvaló szellem.
  A párt mint írtam az részeket vagy darabokat jelent. (bár ezt azzal a sziriuszi agyaddal úgyse fogod fel soha)
  Mint ahogy Szapolyai is örömmel nézte végig a Mohácsi csatatértől kb. 20 km távolságra, „”hogy verik a magyar királyt” aztán mint aki jól végezte dolgát Mátyás fekete-seregével hazament Erdélybe, onnantól lett „önálló” vagy független Erdély

  Te világtalanok vak vezetője:
  Azt írtam, hogy a pártok vezetői, alapítói általában (a nagyvilágban is bárhol) pártot gründolnak hogy valamilyen szemétdomb kakasává kiáltsák ki magukat.

  Te meg az a világtalan vagy, akit ezek téged egy csatlósnak behálóznak, hogy te is szekértolójává válj annak, hogy megszerezzék azt a szemétdombot maguknak.

  (valamit biztos ígérniük kell persze érte cserébe, de az ilyen szamarak többségének már egy csillogó plecsni a mellén a legnagyobb örömet okozza)

 • D.Bernstein
  2020 május 24
  4:02 du.

  „május 23. 2:45
  Göllner, le kellene szállnod a túl magas lóról… ….”

  **********************************

  Neked meg rólunk kéne már leszállnod.
  Unalmas vagy ezzel az álságos dumáddal.
  Ott van neked a ezer és egy „többségi” oldal.
  Miért nem ott próbálod „villogtatni” az elméncségeidet?

  Azokon a helyeken tárt
  karokkal fogadják az ilyen nagyokosokat
  mint amilyen te is vagy.Itt meg csak ki vagy röhögve.

  Jó ez neked ? Semmit el nem érhetsz,
  csalódást okozol a megbízóidnak.
  Persze…ha hatásfokot nem is
  tudsz felmutatni,azért az a
  kis közpénz jól jön nemde?
  Hja kevés fizu mi?
  Te szegény te.

 • BrunszvikTeri

  Almási Alma 6:00

  Bocsánat, de ha jól olvasom Rodeo nem „vagyonról”, hanem >az elosztásról< beszél, mely társadalmi folyamatnak egy demokráciában minimum kiegyensúlyozottanak kell lennie. Ha ez az igazságos egyensúly nincs kellően – demokratikusan – összehangolva, akkor felborul az egyensúly és magánvagyon összessége aránytalan méreteket ölt tőke tulajdonosok és a munkásosztály összehsonlításában, utóbbiak kárára…

  De ebből az aspektusból szemlélve is, ésszerű arányok és szükségszerűen gazdaságos keretek között a magángazdaságnak még mindig lehet primátusa a társadalmi (állami) tulajdon felett.
  A magánvagyonban bennfoglaltatik a birtokolt termelőeszköz, gyár, stb. amit, mint a társadalom motorját, egyben giroszkópját elvenni valóban nem bűn, feltéve, hogy az ésszerűtlen és a nemzetgazdaság számára gazdaságtalan, avagy veszélyezteti a társadalmi, vagy a nemzetközi békét…

  A személyi vagyonhoz nem kell hozzányúlni addig amíg annak túlzott és pöffeszkedő, kevély és fösvény – már az előző rendszer etikai normáit gyökereiben is sértő – felhasználása nem okoz végzetes feszültségeket a szociális olló nyíló szárai és élei, a társadalmi béke határai körül.

  Mert tévesen közelítesz gazdaság és az abból következő politikai rendszer objektív tényezői felé, ha a mindig másodlagos szubjektív tényezőket, a hiúságot, meg büszkeséget véled azok mozgató rugójának. Hisz' Te sem hiheted azt, hogy XVI.Lajost ugyanaz mozgatta, ami Kádár Jánost…

 • A vonat zöttyent egyet, az egyik haverom felriadt édes szundikálásából, kinézett az ablakon, és csodálkozva dünnyögte:
  – Má’ itt vagyunk?
  -Má’ itt! – mondta a másik haverom, kipillantva az ablak mellé felakasztott kabátja mögül…

  🙁

 • „Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörösbe öltözött” – mondhatná Orbán Viktor, de ezek a szavak nem tőle származnak.

  Jelenünkben él a múltunk, többször említettem már. Mert akár mondhatná a miniszterelnökünk, aki a polgármester választás után az eddigi tetteivel emlékeztet a fönti idézetre, ami kicsivel több mint száz éve hangzott el. Nézzed figyelmesen az alábbi filmhíradót és rájössz, valóban van áthallása napjainkra:
  .
  https://youtu.be/VFzazf0WHh4

 • Az igazán tisztességes emberek 56 tól kezdtek harcolni az igazságért.16 évvel ezelőtt a szájhős,stréberkedők próbáltak karriert csinálni,de abban is lúzerek maradtak.

 • Drizari:
  „Kővendég nyolc általános végzettségével történészeket, filozófusokat bírálni(?) akaró megjegyzése válaszra se érdemes.”

  Ha az ember egy ideje időnként olvasgatja a KMH fórumának a hozzászólásait, akkor rendszerint többé-kevésbé előre sejti, hogy adott témában melyik hozzászólótól milyen hozzászólás várható, s ritkán éri komoly meglepetés. Ám Drizarinak most sikerült nekem ilyen meglepetést okozni.

  Valamelyes tekintélytisztelet valószínűleg minden emberben van, bennem is; de ez nem a mindenkori társadalmi, állami, hivatali, akadémiai hierarchia feltétlen tisztelete. Meglep, hogy Drizari, aki hozzászólásai alapján sem a Horthy-, sem a Rákosi-, sem a Kádár-, de még a magyarok istenétől származő, a Szent Turulban fogant Orbán Viktor rezsimje iránt sem táplál
  feltétlen tiszteletet, az akadémia hierarchiát ílyennyire szentnek tartja. Mindenesetre tájékoztatom, hogy – tudtommal – Hérodotosznak még csak egy nyavalyás PhD-je se volt történettudományból, ahogy Spinozának se filozófiából.

  Ha azt írnám, hogy eddig hét doktorandusznak voltam a témavezetője, minimum öt-hat másik doktori disszertációjának a felkért opponense, megjelölnék három-négy jelentősebb tudományos társaságot, melyeknek tagja vagyok, három-négy külföldi egyetemet, ahol egy, kettő vagy éppen négy szemeszteren át vendégelőadó voltam, felsorolnám az utóbbi öt évem legjelentősebb publikációit, sok-sok haazai és külföldi konfererenciát, melyeken részt vettem, akkor talán-talán elnyerhetném Drizari úr azt a nagyon megtisztelő és jóindulatú leereszkedését, hogy válaszra érdemesítsen. Miután semmi ilyesmit felsorolni nem tudok (de ha tudnék, se tenném), Drizari urat is felveszem azon KMH kommentelők listájára (kb. Boda Mária úrhölgy és Rodeo11 doktor úr közé), akikkel a jövőben a kölcsönös eszmecserét fájó szívvel és letört lélekkel, de nélkülözni leszek kénytelen.

  Potty, potty – ezek a könnyeim…

 • @András!

  Az improvizációs készség a legjobb „adomány” (talentum) amivel rendelkezhetünk. Talán azért van az, hogy nekem a zene is innen indul. Mondhatnám persze, hogy szakmai ártalom is – hiszen hogy tudnék egy házat „papírra vetni” ha nem lennék képes improvizálni.
  Papirra vetni csak azt lehet, amit előtte vizionáltunk, tömérdek improvizációval, hiszen minden eset más (hely, szitu, használó)
  Semmi sem örök, még-sincs új nap alatt.

 • Talalom

  remélem azért ez a foxi-maxis dolog amúgy igaz
  Hát hogy pukkasztani – legalábbis engem nem igen tudsz vele – csak egyfolytában sajnállak érte, ha még eddig nem jött volna le.
  (Bár az előremenetelbe – a karrieredbe – beszámított, tehát semmi baj nincs vele – a szempontodból – én megértelek, miért is ne lehetett volna igy – akkor?)

  Hogy amúgy meg kit akarsz pukkasztani vele ma, és akármi mással, amúgy az a Te dolgod, talán a Bodát – de ezért inkább kár volt, ez sem jött le jó fényben. Merthogy ez egy üres hencegés.
  Hiába, amikor az ember az ilyen lépéseit próbálja kimagyarázni, inkább egyre jobban belegabalyodik – olyan ez mint a mocsárba süllyedtnek a felesleges vergődés.
  Most védheted az antiszemita Marx Károlyt a sírodig. (merthogy hivatalból muszáj vagy, hiszen az oskolájába jártál )
  Inkább olvasnál Bibót – a fejem meg kösz jól van, nekem már csak ilyen folyékony jutott.
  Csak ne úgy legyél az olvasással, mint nagy opozitorod, aki az élete kezdetén először a Bibó-kollégiumot sajátította ki, a bármire, csak tiszteletre nem méltó haveri körével (kitúrtak minden más joghallgatót onnan) – ettől aztán ország–világnak hirdethette, hogy „*bibóista nézeteket vall” – és hogy ebbe a csapdába még a Soros is belesétált, hiába volt annyi tehetsége, hogy országokat fektetett pénzügyileg két-vállra – a sima horgot bekapta.
  Pedig ha akkor már ismerted volna Bibó írásait, tudhattad volna, hogy hazudik. Nem most vajlékólnál itt… hogy jaj az Orbán,jaj az Orbán…
  Mi most éppen az orbántól és bandájától szenvedünk – de merthogy ugyanúgy nem látod ma sem, sem az erdőt, sem a fát sem egyiket a másiktól – ha rád lenne bízva akkor most lehetne a Gyurcsány seggét nyalni – a lényeg, hogy valakijét kívánod tenmagadnak és vele az egész országnak – asztat írták le itt nemrég két cikkben is – dehát mint a példa mutatja – nem ért semmit.

 • Kővendég
  2020 május 25
  5:14 du.

  már régóta gyanítottam, amit most és itt be is vallottál, azzal a kifejezett céllal, hogy az itt jogoson és üdítően, élvezettel olvasható szarkazmussal kritizált „Dr Izár Í”® retteneteit másolod, azaz pontosan ugyanúgy szelektálsz mint „Ő”, hogy engem is felvettél a categoricus imperativus octroiacio listádra az nekem egy dícséret számba menő mókás momentum…csak így tovább (!!!),

  és meg is váltod a világot!?

  (csak még azt kell eldöntened, hogy mitől, és hogyan, és hogy a világ akarja e? hahaha)

  megjegyezném azért nagyon szerényen

  (én nem vezettem kézenfogva doktoranduszokat -sem- mert mindig akadt valami alkotó munka ami elfoglalta azt az időmet ami a zenehallgatás mellett megmaradt, ugyanis számomra a zene olyan mint Antaeus Antaeus számára a Földanya és mint ő is Gaea gyermekeként ihletet és pragmatikus tudást is merített ezekből a „találkozásokból” -ugye mindennek a mitológia mellett szimbólikus jelentése is van, előbb van az amit meg kell ismerni majd a megismerés és a megismerés révén „birtokosává” válni a megismertnek)

  szeretem a derűt és Jókai olyan csodálatosan alkotott új magyar szót Rousseau val kapcsolatban nekem is van „ermenonvillei virányom” és keveseknek adatott meg az oda belépés

  namost te is mint a Bibó, Forgács, Göllner, Geyza +++ elméletet az elméletért alkalmazol aminek a gyakorlati haszna (a valóság azaz a t9rténelem bizonyítja pillanatonként és folyamatosan) nulla… miattatok semmi és soha meg nem változik, de olyan jó dumálni róla cizelláltan vagy mint Göllner durva neveletlen módon másolva Geyza „sziporkáit” még gábriel a másik zseni az IGE bedobásával… hát attól sem lett semmi, csak kitalálták azt, hogyan lehet az egységsugarú embert szépen kordában tartani a felsőbbrendű lény létének riogatásával, vagy mint nálatok az elméletről szóló elmélettel (ami szintén vita a vitáról) ami ugyanaz a „kelkáposzta” ®

  hatalmas (vagy annak látszó) vita folyik a blogon arról, hogy mely politikai rendszer az üdvözítő… válaszom mindenkinek: az amelyik sikeres és a siker egyetlen criteria-ja az az, amely szerint az adott társadalom amelyben alkalmazzák milyen részében élvezi annak előnyeit…erre vannak elérhető számadatok és azokkal nem érdemes vitázni

  és nem mondok egyetlen példát sem (pedig tudok mondani!!! hogy hátha megijedsz olvasván azokat) mert nem ideillő, a KMH demokrata annak minden általam ismert jellemzőivel felvirágozva, tehát moderál

  ne válaszolj… levelezzél Dr, Izar ‘Í -val, összeilletek

 • BrunszvikTeri
  2020 május 25
  1:25 du.

  na! ez teljesen izgalmas lett a két „uralkodó” közül, csak az egyik állította, hogy: „az állam én vagyok” a másik…meghát szerényebb volt… ki szeretném egészíteni eme esszédet azzal, hogy az sem véletlen, hogy a kapitálistapistaság legfelsőbb fokában (ez Marx és sokan utálni fogják emiatt) az imperializmusban is megőrzi az állami tulajdon létét, sőt az a tulajdonforma (és az összes „ámen de mentek”® eredeti becenevükön amendment azaz USA alkotmány félcédulákon) bázisává vált a szabadkereskedelmet és a demokráciát centralizált irányítás alá rendelvén a magántőkések hasznára!!! (ha ez sem faramuci akkor nem tudom mi Fara a Muci?-nak)

  nem tudom mennyire van hozzáférésed USA tv csatornák napi nevelőcélzatú „só”-it nézni, de legnagyobb részük, azaz kivétel nélkül mind(!!!!) az egységsugarú állampolgárt egymással versenyezteti az alamizsnáért, hogy elfelejtsék minden pillanatban azt, hogy amit nyernek az száraz kenyér poshadt vízzel…,

  de kapnak pontokat és ordibálnak és assziszik namostasztán hátasztán ők a nyerők és …;

  a vesztesek is bazsalyognak, mert különben nem vehetnének részt az össznépi versenyfutásban amelyből kihullva a nihil marad, meg a San Francisco ban tegnap felszámolt hidak alatti sátorvárosok… azaz amit szintén kifelejtettél:

  a munkanélküliség, amely egy jól kitalált fegyelmező eszköz (kancsuka helyett) pofabe vagy mész …

  na erre a megőrzött állam az ő hatalmi gépezetével, amit nem azok érdekében mozgatnak akik rájuk szavaztak… már csak azt kellene megfejteni, hogy a gépezet azaz az erőszakszervezetek alkalmazottai (ugyanaz a rabszolga a másik ellen), mikor ébrednek fel, és maradnak munka nélkül? persze önként és dalolva: AZT ÉN FORRADALOMNAK NEVEZNÉM.

  mondj majd valamit erre…is, olyan üde volt olvasni soraidat… üdvözlöm Haydn Papát

 • Jichak Perlmutter

  Gábriel 12:49/5:42 improvizált vízióihoz:

  Az improvizáció készsége csak akkor értékes adottság, adomány, ha birtoklója már rendelkezik adott szakma nála nagyobbaktól megtanult és elsajátított minden csínjával és bínjával. Máskülönben smafu – ócska blöff, amit csak a laikus vesz be.

  Attól még, hogy te itt szíre-szóra önmagadat alaptalanul feldicsérve dicsekszel, és légből kapott ötletekkel, víziókkal próbálod etetni a nagyérdeműt – mint az a bizonyos Cipolla is tette – még nem azt jelenti, hogy te egyáltalán valami tehetséggel gazdálkodnál, mert előbb az alapokat kellett volna elsajátítanod. Senki sem kezdheti rögtön a tetőnél…
  A te előéleteddel és halandzsa-gyakorlatoddal nem bíznám rád egy kerti budi tervezését sem, nemhogy a házam megtervezését, hátmég a fölépítését…

  Bár elhiszem neked azt is, hogy építészettel foglalkozol, de pl. a KMH-n viselt ocsmány magatartásod alapján sokkal inkább látom a sódert némi cementtel keverő segédmunkás kiváló izomagy „talentumát”, mint a felelősségteljes mérnöki szellemnek csak a legapróbb szikráját is megnyilvánulni tebenned, hisz az birtokosától komoly fegyelmezett egyéniséget követel meg…

  Úgy, hogy talán másszál inkább lejjebb arról a magas égigérő állványzatról, ahonnan az „eszet” osztod, és pótold csak tovább a magad hiányos beton alapját ott, azon a szinten ahol a te helyed van. – A talajszintnél mindenképp lejjebb…

  De ha úgy éreznéd, hogy te már öreg vagy a tanuláshoz, hát ne skiccelgess papírfecniken, ne improvizálj, ne csapj be mit sem sejtő embereket, inkább csak kavargasd azt a híg, nyers betont, amigcsak meg nem köt…

 • A magyar „hitvilág” követhető ebben az interjúban, ami „balról” készült. Lám, halvány és gyenge célzás elhangzik, hogy az interjúalanynak volt tudomása a szocializmus Grósz említette „tele volt vérrel, kínnal, szenvedéssel, igazságtalansággal, bűnnel”, de csak annyiban, hogy Biszkut gondolta felelősségre vonni, aki ugyan bírósági eljárás alatt, de végül békében és ágyban párnák közt halt 94 évesen.
  Érdekes az interjú, kirajzolódik benne a mai balosok lelkivilága, ajánlom olvasásra:

  https://24.hu/belfold/2020/05/26/lendvai-ildiko-interju-mszp-rendszervaltas-mszmp/

 • Drizari, Horthy felvonulása igazán imponáló. Nekem egy mendemonda jut eszembe róla (ami talán nem igaz, de mindenesetre szimbolikus értelme van): Állítólag a fehér ló eredetileg Stromfeld Aurél lova volt.

 • Regen vettem reszt az itt folyo „eszmecsereben” az
  elharapozott „stilus” miatt- egymas lekicsinylese,
  kulonbozo- ontorvenyu, nagykepu „professzorok” es
  hasonlok „vita technikaja” miatt.
  Van egy szep heber kozmondas- „Minden tanitomtol-tanultam”.
  Itt lehet szo egy gyerekrol is pl. aki mar a computerrel
  „szuletett”. Egy ismerosom aki MA. fokozattal bir a matematikaban,pl.gyakorlo tanart hozott gyermekehez,
  mert o modszeresebben tanit. A lenditokerek fogalmat a
  fizikaban- iskolas koromban-jobban megertettem egy
  varrogep szerelotol-mint a fizika konyvbol- es igy tovabb.
  Ez- bevezeto akar lenni Kovendeg Drizarihoz intezett
  valaszahoz {2020.maj. 25 -5.14.d.u} bar o remekul
  megfelelt magaert.
  Vannak nagyon intelligens autodidactak- es szamar akademikusok.
  Egyik ilyen pelda volt Cvi Yanai-{auto didact} aki Olaszorszagban szuletett-
  anyja magyar zsido tancosno volt,apja magyar bariton enekes.
  A fasiszta Olaszorszagban probaltak letezni-ott szulettek
  gyermekeik, akik olasz dajkakhoz lettek kiadva-mert a szulok-
  vandoroltak a megelhetes utan. Az apa kesobb otthagyta a
  csaladot, az anya nem erte meg a felszabadulast.
  Az anya batyja 1945-ben kihozta az elsoszulott-10 eves
  Cvit- az akkori Palesztinaba-egy kibucba.
  A fiu, aki ennyi nehezsegen ment keresztul.bevonult
  az IDF-hez, kesobb az IBM=nel dolgozott evekig.
  Bar nem volt hivo-eros kotodest erzett a zsido tortenelemhez
  es gondolathoz.
  1993-1997 ig a Ministry of Science elen allt- egyetemi
  vegzettseg nelkul- es letre hozott egy magas szinvonalu
  lapot {Machsavot} Thoughts cimen- melyben a tudomanyt
  hozta kozel a tomegekhez.
  Sajnos, nem sok anyagot talaltam angolul.
  Kozzeadom,akit esetleg erdekel ez az erdekes elet.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Zvi_Yanai

  http://www.lablit.com/article/824

 • Rodeo:
  húzhatnál már egy gumibugyit a fejedre
  mert mindent elönt a szar ami a fejedből áramlik kifelé

 • Sok dolgom,intéznivalóm volt,meg kisebb betegség…stb. így csak benéztem,most a cikk tartalmától ,(amit csak átfutottam) függetlenül egy mondat: inkább hallgatom a csalogányok énekét,mint a szánalmasan ciripelő verebekét…

 • Aurora Boreálisz

  Jichak Perlmutter 3:59 😀

  Megkő, mongyam, hogy má’jóideje figyelgetve, ezt az erőltetetten „Gábriel arkangyalnak” maszkírozott brazil karneváli alakot, őt én is egy nagy svindlernek látom, aki az ő bűvészköpenye alól néha előkapva, hol egy Almásit, hol meg egy Geyzát*, most meg éppen egy Göllnert próbál az uszályába kerítve személyes hívének beállítani.

  De most gyanúnkat abszolúte igazolja ez az @András-hoz intézett tőle szokatlanul rövid 5:42-es önvallomás, ahol percek leforgása alatt mutatja be a maga bűvész tárházát, azaz nyitja ki az ő sóderládája legbennső titkait, a titkok titkát, a hiszékeny és becsapható, vagy ilyennek remélt áhított majdani szövetséges átverésének a trükkös módszerét az ő hirtelen improvizált és papírra vetett fátásztikus vízióival egy-egy kiszemelt médium számára…

  Már csak azt nem teszi hozzá, amit becsületes jóemberünk, a drága Rodolfó mindigis megtett, hogy minden trükkje és mutatványa megkezdése előtt hozzáfűzte, hogy „vigyázat csalok”…

  Jól látod amikor ezt az embert Thomas Mann éjsötét mágusával, Cipollával azonosítod, kinek a sorsát már csak a csalót felismerő Mariók képesek örökre sínre tenni…

  .

  * Úgy tűnik, hálisten’ Alma és Geyza végülis a számára eredménytelen próbálkozás maradt…

 • Göllner András

  @ Drizari
  “A demokrácia egy közösségi, társadalmi életmódszer. Ez önfejlesztve vagy kialakul, vagy nem. Magyarországon nem alakult ki, és még nagyon sokáig nem fog… A demokráciát ugyanúgy nem lehet megtanítani, mint levegőt venni, lélegezni, nyelni..Ma is kudarcot vall az, aki megpróbálná tanítani a magyar társadalomnak a demokráciát.”

  Amit Ön állít, bocsásson meg, egy csacsiság, és az is ami Magyarországon a “tanítás” neve alatt zajlik több mint ezer éve. Ezzel a fajta “tanítással” csak sorozatos karambolokat lehet produkálni. Mint arra már Márai több mint 70 éve rámutatott,a demokráciát művelni kell, az műveltséget igényel. Márai szerint, ennek hiányában van elásva a mi elveszett fejszénk nyele. Ki is lennék én hogy Máraival vitatkozzak?

  Amit szerénységem Magyarországon töltött szerepvállalásáról ír megtisztel, de sajnos nem rólam szól. Én nem azért mentem “haza” 1990-ben hogy demokráciát “tanítsak” földieimnek, hanem azért mert a távolból bele szerettem rég elhagyott “testvéreimbe”. Testközelből akartam őket megismerni, felnőtt módon óhajtottam velük szeretkezni. Nincs bennem semmiféle kudarc érzés, hisz el értem célomat, alaposan megismertem a “családomat”.

  @ Jichak/Gabriel

  Időnként még a legjobb zenészek is mellé nyúlhatnak, el üthetnek egy, egy hangot. Én nem óhajtok hozzányúlni kettőjük vitájához, ne adj Isten, felettük “pártoskodni” hisz nem is követem részleteiben mind azt ami idelenn zajlik. Csupán két dologra óhajtanám a bentlakók figyelmét felhívni. Politikai pártok, sajátos strukturáikkal, szerepkörükkel, nem a világtörténelem kezdete hanem a 18. század végétől kezdenek előbújni a földből, a 19. Század során kezdenek kibontakozni – és legelőször Angliában. A politikai párt nem az ősemberek hanem a modern politikai állam szüleménye. Azok az érdekképviseletek melyeket őseink, a Görögök vagy a Rómaiak hoztak létre egészen más fajta állatok voltak. Az improvizációs képesség valóban egy csodálatra méltó adottság, de ez egyben nagyfokú zenei műveltséget is igényel. Az a kerti-madár akire utaltam bár mit is elcsiripelt volna Bartók, vagy Mozart kottájából.

  @ ferenct

  „Göllner András! Ön tudja, hogy miben és mikor és hol vétkezett?”

  Igen. Tudom. Abban, hogy idelenn most magával szóba álltam. Kérem, ha van önben egy csepp keresztény érzelem, bocsásson meg nekem, mert a naplemente után el szeretnék menni Úrunk egyszülött fiának házába. Ott várnak rám a rokonaim.

  @ Bernstein

  “Göllner, le kellene szállnod a túl magas lóról”

  Oké karmesterem. de csak akkor ha te leszállsz arról a biliről amin idelenn üldögélsz már a Magyar trónfoglalás óta.

  Köszönöm mindnyájuk megtiszteő figyelmét és elnézést, hogy nem tudok mindenre válaszolni. A járvány óta, távolságtartó vagyok. Kérem ennek orvoslásáért forduljanak a Nemzeti Együttműködés Rendszerének törzséhez.

 • Olvasva „talalom” Majus 24,6:16 de. soraiban a :
  „Szeretet es Egyuttmukodes Partja”-t.

  Emlekezetemben, azonnal a „Johnes Town”, a „Peoples’ Temple” (a Nep Temploma)es „Mount Carmel”, „Waco”, es a „Branch Davidian” (David sarjainak uralma)remlik fel azonnal.
  (De a peldaknak vegere jutni lehetetlen)

  1., „Jim Jones” egy „szeretet es eggyuttmikodes” hivoje es szervezoje volt.
  Tobb halyen Californiaban annak alapjan „commun”-jat szervezte, es a „Peple’s Templom”(Nep Temploma)-nek nevezve.

  Jim nepszeru volt, sot keresztneven ismerve Jimmy Carter, Walter Mandel, tobb „civil rights vezetok” altal.

  De vegul kovetoit Guyana-ba atultette, ahol egy 1500 holdas „agarar-commun”-t alapitott.

  Ottan boldogan vettek mert a Guyana es Venezuela altali vitazott terulet volt mind-ket orszagok alatal.

  Igen gyatra eleteuk volt. Kozel az ehinseghez.
  Ejjel-nappal fegyveres orjei biztotitottak hogy a boldogtalan tagok nem szokhettek el.
  (Mint a „vas-fuggony” nem vedelmi, hanem rabsagi biztositek).

  Jim az „apostoli szocializmust” predikalta, mint onmaga a feltamadt Jezus.
  Senkinek nem letezett semmi egyeni sajat joga, sem tulajdona.

  Mindent Jim, az egyedulli mindent tudo,tulajdonozo es donto a „kozosseg erdekeben” persze.

  A fogva tartott „tagok” csaladtagjai torvenyesen probaltak oket szabaditani.
  Azert Jim remesen gyulolte a US hatosagokat.

  Jim a Szoviet hatosagokkal alkudozott „apostoli szocialista commun”-jat a CCCP at-telepiteni.

  Mivel az nem sikerult, egy napon Jim az egesz commun-jet meg-mergezte. Aki ellenezte a „szocialista onfelaldozast” azt legepuskaztak az orei.

  De Jim, vegrendeleteben kozel 8 millio US$-t vegrendelkezett a CCCP part-javara, vilagszerti bankokban levo penzebol.

  Tobb mint 900 comune-tag let meggyilkolva Jim Jones szoccialis messiasnaik igerete alapjan.

  2., Hasonlo volt egy Bolgar imigtans esete is.
  Akli az 1920-as evekben a Szombatistakat tevesnek itelte, s sajat Bibliai elkepzlese alapjan egy hasonlo commun-t alapitott. S a „Mount Karmel” neven levo commun-t, Texas-ban.

  Persze a ferfi idovel elhalt, ozvegye, majd fia, kesobb a commun-tagjai kozzul vezeto elolepett.

  Aki egy tucat fital lennyal velte elegendo utodot fogamzani hogy a Biblia igeret alapjan David kiralysagat megalapithatsa.

  A „vilag” volt az ellenseguk, s fogakig feyverkeztek.
  Sot mag a hatosagokkal is ellentetbe kerultek.

  Mivel a Biblia „Armagedon”, a vilag veget latva, s csupan a vezeruk leve az igazi messias, hasonloan lejatsozttak a veget.
  Ottan csak 80 halott lett.

  De a lenyeg, hogy minden ELV, ESZME, ELKEPZELES, ami az emberi termeszet, ohajai elleneben kenyszeritett az soha, sehol nem produlakt mast mint szenvedeseket, pusztulast, kegyetlenseget es teljes kudarcokat kivetel nelkul.

  Na, tudom, „talalom” allitja majd, hogy nem azt celzott a „Szeretet es Egyuttmukodes” eszmeje alatt.

  Persze soha senki mas sem. De SOHA az emberi lenyek, termeszetes ohajai, celjaik elleni kenyszeritett eszmek nem erdemenyez soha, sehol, semmi mast.

  Ezen a Foldon, minden mukodik a Termtes eredti modjan, amig a magat felsobb-rendunek velo ember-ilenyek azt a sajat onzo ohajaik alapjan valtoztatjak, de eredmnyeik mindeg kudarc es a teljes pusztitas.

  3., Minden politikai Part, valojaban es hivatalosan csupan egy „vallalat”, minden anyagi szuksegletek termelese nelkulli szervezett vallalatok.

  Csupan az emberi onzo-hatalom lehetoseg erdekeben embertarsai folott.
  Barmi mezes-mazos maszlagok, igeretek, hazugsagok elleneben is.

  S amelyek mindenkinek a teljes boldogasagokat es tokeletes megelegedest igerik, azok a leheto LEG-tisztessegtelenebbek.

 • Izraeli, 2020 május 26,11:01 de.
  Köszi szépen az ismertetőt. Érdekes ember lehet ez a Tóth Sanyi, jó lenne többet is megismerni róla.

 • Geyza
  2020 május 26
  12:17 du.

  tanulj meg úszni, ezt Lenin is javasolta: tanulni, tanulni, tanulni! hahaha

 • Jichak Perlmutter
  2020 május 26
  3:59 de.

  Regi mondás, hogy „ki mint él úgy ítél” – már ez önmagában is majdnem mindent kifejez, de én még hozzátenném – hogy „amit magad cselekszel annak a vádjával illettél meg mást”.

  Ez bizony nem franko haver, semmilyen formában;
  Nem fogom most visszaidézgetni az első kötekedő hozzám-szólásodat, amire én ugyan reagáltam, nem kellett volna, mert azelőtt én kerültelek, mivel mint zsidó sok mindent megértek a gondolkodásod háttereiből – úgy Makóról, Síp utcáról meg egyebekről.
  De hogy ettől miért az a zsigeri irigység irányomban, ami a válaszodat jellemzi, nehéz tudomásul venni. Merthogy ugyan előszörre nemigen tudtál még belekötni abba, amit válaszként írtam, amit amúgy talán nem csak úgy el kéne olvasnod hanem értelmezned, hogy az a másik hülye mit ír, lett légyen akárhonnan eleresztve. Nem pedig olyasmit adni a másik szájába olyasmit, amit az nem mondott.
  A pártok ügye valamiért nyilván bassza a csőrödet, és így kerestél újabb alkalmat a kötekedésre – amit ugyan igazi hipokrita módjára úgy akarsz tálalni, mintha én ócsároltalak volna, becsméreltelek volna, mintha ÉN KÖPKÖDTELEK VOLNA.
  Talán valahol valami pártaktivista vagy, vagy egyéb kötödésed van valami párthoz, de ez legyen a Te bajod ne az enyém.
  Olvasd vissza a beírásod, hogy ki köpködött rám, úgy hogy előtte bármit is szóltunk volna egymáshoz.
  Öreg, mint írtam, én nem reagálok a másokhoz való hozzád-szólásaidra, adassék meg ez számomra is. Hogy Te se kövesd el irányomban, oksi?
  Söt szinte senkiére sem, eltekintve attól az egy pár személytől, akikkel már „megszoktuk” egymást – akik megszokták, hogy nem kanállal mérem a habarcsot, még-csak nem is fándlival, hanem a malteros-ládát borítom az igazságért.
  De követ rá, hagyjuk, temessük el így.
  Öregem, pszichológus nem vagyok, de annyi ismeretem, intuícióm van hogy észrevegyem a háttérből kibujkáló valódi belső indítékot. Amivel (talán valami tanár-féle léted ellenére is) együtt élsz
  A REJTETT IRIGYSÉGET!
  KÖVET RÁ!

 • Bendeguz79
  2020 május 26
  2:20 du.
  Olvasva “talalom” Majus 24,6:16 de. soraiban a :
  “Szeretet es Egyuttmukodes Partja”-t.

  Emlekezetemben, azonnal a “Johnes Town”, a “Peoples’ Temple” (a Nep Temploma)es “Mount Carmel”, “Waco”, es a “Branch Davidian” (David sarjainak uralma)remlik fel azonnal.
  (De a peldaknak vegere jutni lehetetlen)

  grizi, tökéletesen igazad van!!! ebben amit itt állítasz: semmi különbséget nem vélek felfedezni Mitch McConnell, Hillary Clinton, Jack Schumer, Lindsay Graham ++++ és ezen „Óoz a csodák csodája” általad listázott egyedei között,

  kivéve azt a tényt hogy az általam kiegészítésképpen ide felsoroltak a világ legdemokratikusabb országában már usque 40 éve megszakítás nélkül a hatalom birtokosai, ugyanez a CCCP-ben sohasem fordulhatott elő… ugye grizi?

  van ám demokrácia, és én mennyire szeretem? el sem tudom mondani, nincs rá szavam, csak gyenge próbálkozás az itteni segítség neked

 • Geyza
  2020 május 26
  12:17 du.

  Te, mint a demokrácia felkent apostola és oszlopszent, mit szólsz ahhoz, hogy a Világ Legdemokratikusabb Országában, ma (Minnesota állam, Minneapolis-ban), ahol te sohasem jártál?; egy egységsugarú állampolgárt azért, mert egy sarki zöldségesnél egy rossz csekkel fizetett (hogy arrafelé egy csekk miért lehet rossz, az külön egyetemi tanulmányokat igényel… egyik eset: rosszul tépte ki a csekk könyvből és hiányzott egy sarka…)
  A helyszínen kivégezte az ezokból oda kihívott rendőrjárőr…; teljesen demokrata módszerrel 12 percen át térdelve a nyakán, hogy ne kapjon levegőt …

 • SzandiMandi 2020. majus 26.3:21 d.u
  Koszonom erdeklodo hozzaszolasodat. Azt hiszem-nem sokan
  olvastak a postot; egy reszt hosszusaga miatt, mas reszt,
  mert nem foglalkozik politikaval vagy egymas pocskondiazasaval.
  Annak idejen remeltem, hogy ezen a forumon 1}anyanyelvem
  gyakorolhatom 2} uj,erdekes dolgokat „hallok”.
  Hat,ez nem mindeg sikerul.
  Kerdesedre. Cvi Yanai-rol sokaig kerestem anyagot.
  Amit talaltam-az ivriten kivul-angol.
  Ha a Google Translate fordit elo beszedet,elkuldhetem
  neked a vele keszitett interview-t az izraeli TV-ben.{ivrit}
  Csodalom, hogy konyveit nem forditottak le ivritrol.
  Ezekben- testvereit keresi { Yours-Sandro, Too late}.
  Szamomra – es sokunknak- ket nagy gondolatot jelkepez
  ami Izraelt jellemzi- vitaink es harcaink dacara:
  1} az „olvaszto tegely”- szorvanyok egybe gyujtese
  2} a „dobozon kivuli” – eredeti gondolkodas.

 • Aurora Boreálisz
  2020 május 26
  1:21 du.

  Kimaradnék a marakodásaitokból.
  Vagy már mondtam ?

 • BrunszvikTeri

  Rodeo11 1:03

  Kösz a megértő és elismerő szavakat.
  Gondolom azt a Haydn Papát üdvözlöd, aki már rég Eisenstadt örök keletéből figyeli Esterháza oszlopai közt zengő emlékezetes Esterházy Pál koncertek örökbecsű kalapács koppanásait… – Köszöni és ő is üdvözöl téged… 🙂

  Az állam elnyomó apparátusának elégedetlenségéhez viszont, valami nagy-nagy kiváltó grimbuszra jövedelem és járadék csökkentésre, stb. lenne szükség, hisz őket (ezt a réteget) még fel is esketik az elnyomás napi bonyolítására. Többek közt ezért sem képesek egy történelmi értelemben vett társadalmi forradalom véghezvitelére. A helyzet az, hogy amennyiben ezek szociális helyzete netán tarthatatlanná válna, az állam bármit(!) megtenne kárpótlásukra, csak hogy mellette maradva kiálljanak. Ők pont ettől nem is forradalmi osztály és , hogy „rabszolgák lennének a rabszolgák ellen, az csak hamis illúzió…
  Vegyük Az 1917.,vagy a német és a magyar 1918-19. példáját, ahol a mindennel elégedetlen és háborút járt (sor-)katonák – látszólag állami rabszolgák – adtak hangot, plusz egy kis fegyverropogást a mélységes felháborodásuknak, azok akik csak civilben voltak munkások, vagy parasztok, de azt nem felejtették el, mert látták az otthon-maradtak háborús nyomorát. Ez utóbbi folytán voltak ezek valódi forradalmak, még akkor is, ha előbb, vagy utóbb, de elbuktak, mert koraiak voltak egy fejlettebb társadalmi fokozathoz.

  Amikor a tőkés-állam képtelen az igazságos egyensúly gazdasági eszközökkel is megoldható fenntartására, olyankor kapkod
  „a sátorvárosok bontásos felszámolához” – mint fals megoldáshoz. – És neked mi a véleményed a Los Angeles-i 1992-es King-zavargásokról, annak forradalmi, v. lázadás jellegéről ?

  Üdvözlettel: Brunszvik

 • BrunszvikTeri
  2020 május 27
  7:53 de.


  hogy “rabszolgák lennének a rabszolgák ellen, az csak hamis illúzió…
  Vegyük Az 1917.,vagy a német és a magyar 1918-19. példáját, ahol a mindennel elégedetlen és háborút járt (sor-)katonák – látszólag állami rabszolgák – adtak hangot, plusz egy kis fegyverropogást a mélységes felháborodásuknak, azok akik csak civilben voltak munkások, vagy parasztok, de azt nem felejtették el, mert látták az otthon-maradtak háborús nyomorát. Ez utóbbi folytán voltak ezek valódi forradalmak, még akkor is, ha előbb, vagy utóbb, de elbuktak, mert koraiak voltak egy fejlettebb társadalmi fokozathoz.

  pontosan arról beszélsz amiről én (lehet, hogy „a rabszolgák rabszolgák ellen” kifejezésem félrevezetett téged?) szóltam:

  az elnyomó gépezet tagjai ugyanúgy rabszolgák, mint azok akiket elnyomnak

  mégis előfordulhat, sőt elő kell, hogy forduljon ami már évek hosszú sora óta előfordul a „DEMOKRÁCIÁK” nak nevezett kapitálistapista faramuciságban!

  a legutóbbi a tegnapi Minneapolis-i esemény… gyilkosság a hatalom pozíciójából és -egyelőre- büntetlenül (mert, hogy kirúgták a rendőrség kötelékéből az még egy ejnyebejnyénél is kevesebb értékű)

  én ezekről a falanszterekről beszélek akiket az esetek többségében olyan szerelésben eresztenek rendcsinálásra amiben az arca nem ismerhető fel és azonosító száma is a bakancsa talpán van… én is de ezzel nem vagyok egyedül azt elemzem, hogy milyen emberszabású izék ezek akik ilyesmire képesek és nagyon sokan vannak (egy másik példa ki megy zsoldosnak Afganisztánba? és miért?)

  mert nincs más jól fizető munka??? és neki az egyednek aki a munkanélküliség kegyetlen kínszenvedéseit nem akarván elszenvedni inkább jó pénzért elmegy „oda” és reménykedik, hogy nem ő lép aknára… és utána hazatérve mosolygós családi képeket csinál az 5 gyerekével mint nemzeti hős(???)

  amit te rsz az a háború vérrel és sárral beszennyezett időszakában -majdnem- logikus volt… de az azóta eltelt 75 év békéjében(SIC) nem(???)

  a francoknál volt az elmúlt évben érdekes rendőri megmozdulás a sárga esetek vége felé… de azután valami okból lelankadt és már nyoma sincs

  ez a demokrácia maszlag a műveletlen és tanulatlan (a kettő nem fedi egymást) egyedek miatt marad??? bár vannak jelei a nagy felismeréseknek a hongkongi „tüntetők” nem máshoz fordulnak, mint az őket 100 éven át gyarmatként birtokló britekhez de a briteknél lakó hongkongiak 65-70%-ka ellene szavaz amit a MSM sikítófrászt kapva „magyaráz” azaz kilóg a lóláb de fizetik és támogatják mert ellenségre pedig szükség van és a kijelölt ellenség mégsem lehet egy délalbániai kisfalu a szamárvonta szekereivel a világ eszei ellen

  igen, az Eszterházy Mise szerzőjére gondolok… meg a Schöppfung szerzőjére amelyben sok mindenről van szó és zene csak a Schöppfung ról magáról nem mert sem JS Bach sem Haydn Papa sem ezt sem a feltámadást nem forszírozta

  üdv

 • BrunszvikTeri

  Rodeo11
  kiegészítés:

  Az állami (v.általánosan: társadalmi) tulajdon szerepe a magántulajdonon alapuló – tőkés – gazdasági(!) rendszerben a termelők(a munkásosztály) és termeltetők nivellált elosztása céljából, fokozatosan kell megvalósuljon, ill. hogy megszilárduljon. Az ilyen elemek létrehozásának szándékát éppen az igazságos és ésszerűbben kiegyensúlyozott társadalmi elosztás lehetőségének a meghiúsulása indokolhatja. Olyan okok – mint pl. a nemzet gazdasági* egyensúlya, v.a béke veszélyeztetése – teszik mindenképpen indokolttá az ún.”államosítást” amelyekre az Almási Almának címzett kommentem második bekezdésében is utalok. Ez utóbbi intézmény megvalósítását mindenképp fejlődési fokában már fejlett, azaz demokratikus társadalmi rend teheti lehetővé.

  Külön problematikát foglal magába a legfejletteb tőkés államok fegyvergyártásának óriási, sőt döntő szerepe adott gazdaságok GDP előállításának derékhadában, amelyet a propaganda természetesen nem gazdasági hanem nemzeti és biztonsági érdekként deklarál, ill. tálal a nagyérdemű elé… Erről csak annyit, hogy ha valahol, hát ott, ezekben igazán nehéz lenne kibogozni, hogy a kígyónak melyik a feje és melyik a farka, mennyit képvisel benne az állami hierarchia és mennyit a tőkés vállaltok érdekszövetségének cifra arabeszkje. Annyi bizonyos, hogy a példás szervezettséget bizonyára az állam, mert akiket ez képvisel azoknak a rendszer fennmaradása a legfőbb céljuk, nem sejtve, hogy a szerelvény fő iránya mégis valahova máshová húz… 🙂

  Kis kitérő:
  Rodeo11, remélem, Haydn Papa üdvözletét te is csak a Op.76.No.3. vonósnégyesre, de nem a később ugyanebből kikevert barna-szar nemzeti és világbotrányra szántad küldeni…(?)

  Üdv: Brunszvik

  .

  * Ezt itt direkt nem írtam egybe: csupán annak elcsépelt, vagy méginkább a formális szakkifejezés jellege miatt.

 • Ez a több-változatba szétosztódott marxista troll-társaság itt a pincebeli aluljáróban, ami lehet hogy mindössze egy-ugyanaz a személy, csak több nicknéven (e-mailcimen) próbálja még mindig fertőzni a világot mint a bubópestis, vagy mint az afrikai disznóvírus, azzal a szerencsétlen ideának a terjesztésével, ami ugyan nem marx agyában fogalmazódott meg – de csomóan terjesztették, hogy:

  — LÉTEZIK VALAMI *ÁLLAM* AMI FÜGGETLENÜL AZ EMBEREKTŐL – HUMÁN ÁLLATOK/ROBOTOK MÓDJÁRA MŰKÖDIK, AKARATA VAN, VALAMIT *VALAKIKET!!* KÉPVISEL AZ ADOTT ÁLLAM POLGÁRAINAK AKARATA NÉLKÜL, LEGINKÁBB ANNAK ELLENÉRE!

  Igen ezt a sületlenséget aztán még megtetőzik azzal, hogy a Pártok hivatottak ennek az államnak a mikéntjéről dönteni, annak MEGLÁTÁSAIRÓL*(sicc!) annak AKARATÁRÓL!

  Ilyen szörnyszülött valóban létezik, de az VALAMI MÁS a mai korunkban!

  Mert ugyan valóban létezett olyasmi az ó-világban, amikor úgy működött, hogy egy-egy közösség vezére (pl városállam) teljhatalmú úrként funkcionált mindenek felett! Söt sikeresen hódítgatta meg a szomszédait is, egészen addig míg bírta ….

  Ilyenkor a címerére (zászlaja, mellére) festett egy Istent, mondván, hogy az övé az aki a többiekét maga alá gyűri.

  A görögök (persze voltak más hasonszőrű népek is) sok-sok istent kiáltottak ki létezőnek, ezért is gondolhatták hogy a dolog kissé „demokratikusabb” ennél.

  Aztán jött egy marx, aki nagy antiszemitizmusában magáévá tette az elképzelést hogy istenek nincsenek is. (ahhoz gyáva volt, hogy izráel Istenét köpködje) a zsidó gyökereivel.

  Ez az ember mint szerencsés férfi meghódította a szívét egy olyan fiatal hölgynek aki kora egyik legjobb *partija* volt a német fejedelemségekben, közismert, gazdag nemes, gyönyörű és mélységesen vallásos (keresztény)

  Sikerült egy ilyen hölggyel mellette, aki érzelmileg soha nem távolodott el tőle – a gyerekeiket halálra éheztetni, most had ne soroljam a családi tragédiáit!

  Na egy ilyen férfinek létezhet képessége arra, hogy feltárja hogy hogyan lehetne társadalmakat bőségben, szeretetben és békében igazgatni ….. ugye vicc? Olyan horror vicc …

  Az a nem vicc, hogy millió számra léteznek/vannak humanoidok akik ennyire süketek és vakok, akik annyira elvakultan hisznek… hogy képesek hirdetni embertől idegen tanokat

 • BRUNSZWIK TERRY;

  „Az 1992-es Los Angelesi lazadasok” esten csak kattintsad a „RODNEY KING” vagy a „WATTS RIOT” cimeket es olvasd mind az adatokat, s aztan alkosd velemenyedet onalloan fuggetlenul!!!!

  A Wkipedia nyujtja a leg-reszletesebb adatokat!

 • Nem tudom, mennyien olvassák a kanadai magyarok közül ezt az internetes felületet, de azt látom, hogy túlteng a magyarországi közélettel foglalkozó cikk, az ezekhez fűzött komment, és elsősorban az ellenzéki gondolatokat (kormánykritikát) képviselő hozzászólók támadása. Ez utóbbi, gondolom hazai akció, mert egy kanadai magyar a demokratikus és liberális környezete miatt nem vetemedne ilyen viselkedésre, hacsak nem közvetlenül a magyar kormány pénzügyi támogatását élvező diaszpórás alakulat tagjáról van szó.

  Szóval, meguntam az itteni szócséplést. Néhány állandóan visszatérő szerző írásaira válaszol szintén néhány állandó szereplő, változatlan hozzáállással és mondandóval. Az utóbbi időben az oldalsó kommentdobozban csak néhány szócséplőt lehetett látni, amit szerencsére orvosolt egyórás kommentelési időkorlát bevezetésével Chris, de színesebbé így sem vált a KMH. Nem vagyunk egyformák, többeknek biztosan tetszik az itt folyó egymás „sártaposása”, nekem nem, így részemről abbahagyom az itteni szereplésem. Nem hiszem, hogy a hiányom bármiféle gondot okozna. Üdv mindenkinek.

 • Drizari
  2020 május 28
  6:24 de.

  TE KIS SZÍNFOLT!

  hiányozni fox! bagoly mondja verébnek, hogy „nagyfelyű”®

 • K.Drizari 6:24

  Biztosan jó döntés betérni egy válogatott vitakörbe, aztán odapiszkítani a parketta közepére az Ellenforradalom fővezérének, ill. a Magyarországot háborúba taszító véreskezű politikus bevonulását idealizáló végletesen hazug propagáló „nosztalgizáló” filmmel, majd ezekután a teremből angolosan kivonulni otthagyva amit oda csináltunk… ? Hát illik ez ???!

  De’stenvele Dr.Izari uram…

 • BrunszvikTeri

  Bendegúz79 6:53

  Köszönöm, de láttam az egész RODNEY KING dokumentumfilmet 🙁

  Üdvözli:Brunszvik

 • BrunszvikTeri

  Marxot antiszemitának kikiáltani nemcsak pofátlan tolakodás, de egyben akkora hazugság, mint a Bécsikapu, mellyel márcsak a lehetetlensége miatt sem érdemes vitába szállni.
  Ámde kedves Gábriel nevű olvtársunk 1:57-kor, mint afféle igazi agent provokateur, eme állítását itt már ixedszer megismételve, varázscilinderéből előkapva, odadörgölte egy-egy kiszemelt médiuma orra alá anélkül, hogy ezt, mint kérdést akár az adott cikk, vagy az illető mégcsak föltette volna…

  Az, hogy mit is akar ezzel mondani egészen pontosan, azt bonyolult lenne megállapítani talán csak egy freudi pszichoanalízis lenne képes a sötétségég mélyéről felhozni azt alvadékot, azt rögöt, ahogyan belőle az antimarxizmus periodikusan elő, és előtör.

  Mi viszont tudásunk jelenlegi állapotában csak a helyi körülmények és viszonyok elemzésére támaszkodhatunk, amely arról szól, hogy Gábriel – akár a tölcséres pók is – olyan médiumokat igyekszik ezzel a maga utcájába csalni, akiket persze csak >az ő fantáziája szerint<, akiről úgy gondolja, hogy az antiszemitizmus akár egy csöppet is, és egyáltalán érzékenyen érinthet. És ha a kiszemeltnek csupán bármi kis köze lenne a marxizmushoz, pl. olyan iskolába járt, vagy itt, a KMH-n bármikor a védelmébe vette volna a marxi tanokat – provokátorunk számára máris készen áll a mérgező elegy ahhoz, hogy az illető szemében marxista tudományt egyenest az ördög pipájának minősítse. – Legalábbis goebbelsi logikájával ez nála ösztönös módszer.

  Na szóval, ha Karikásunk mégis hajlandó lenne végre konkrétumokat és nem hol-mi csapongó maszlagokat szanaszét szórva vádaskodni a nagy tudós kárára, én hajlandó lennék néhány pontosan megfogalmazott kérdését megválaszolni. Hát mégse vergődjék tisztes idős korára a brazil őserdő bizonytalan homályában vergődni – szegény. 🙂

 • Köszi Izraeli,2020 május 27,2:47 de.
  Cvi Yanai – t és műveit érdemes lenne jobban megismerni magyarul is. Ha majd lesz időm, keresgélek kicsit és próbálok fordítgatni és elküldeni neked átnézésre, ha nem zavarlak vele. Minden jót.

 • Istenkém..
  De komolykásak vagyunk.
  Pedig MÉG nincs is háború !

 • Kedves Terike!

  Ha lehetne a témára koncentrálni, vagy annak a cáfolatára, amit írtam!!?
  Persze tudom, hogyan működött és működik ez a marxizmus háza-táján ma is, az első és legfontosabb elv:

  „NEM A LABDÁT, HANEM A BABÁT!”

  Minősíted te magadat – hiszen szívesebben küldenél egy kis foglalkoztatásra az Andrássy útra – ha az a rendszer még virulna!
  Olvasgasd csak sokáig még a téziseit az illető személynek, hátha halálod előtt még rájössz a valóságra – bár nehezen bírom elképzelni, de a csodákban azért hiszek.

  ÍGY NÉZ KI EGY IGEN KULTURÁLT, IGEN MŰVELT, „TUDOMÁNYOS ÉRVEKKEL ALÁTÁMASZTOTT NEM SZEMÉLYESKEDŐ HOZZÁSZÓLÁS, MINT AMIT ITT TEREZÁNK ELERESZTETT.

  (A bemutatott tényeket, sem a következtetésemet cáfolni nem tudja – tehát köpköd, mivel ma az hatóság már nem van, ahová bejelentést tehetne rólam, mint a pártunk és népünk ellenségéről – de köpdösni még tud)

 • Drizari:
  „részemről abbahagyom az itteni szereplésem.

  Ezt megértem. Az utóbbi időben magam is hasonlón gondolkodtam, mindinkább fölösleges időpocsékolásnak tünt a kommentek olvasása, méginkább a hozzászólás. Most majd meglátom, a szabályok szígorítása milyen eredménnyel jár.

  Drizari:
  „Nem hiszem, hogy a hiányom bármiféle gondot okozna.”
  Hiszi vagy sem – gondot ugyan nem okoz (miért okozna? kifejezetten gondot a hozzászólási lehetőség teljes hiánya, vagy akár a KMH megszünése sem okozna) – de olvasóként sajnálom ha elmegy, a legtöbb hozzászólása hiányzik majd, függetlenül attól, hogy mikor és miben értünk egyet, s miben nem.

  „Üdv mindenkinek.”

  Önnek is!