Kegyelemdöfés a demokrácia szívébe

2012 október 17 5:49 de.48 hozzászólás

Magyarország (úgyis mondhatnánk: Orbán Viktor) parlamentje hamarosan megszavazza a választási eljárásról szóló törvény újabb rendelkezését, az ún.”előzetes feliratkozást”, a választópolgárok regisztrációs kötelességét. Ezzel megadja a több sebből vérző magyar demokráciának a kegyelemdöfést. Mert az általános, titkos, egyenlő választójog – bárhol a világon – a demokrácia szíve. Nálunk megszűnik dobogni. Mondjuk ki: bevégeztetett.

Tudjuk: a jogállami berendezkedés szervezetrendszerének a demokrácia alapelveivel való teljes megegyezése jelenti valamely hatalom tartalmi, érdemi legitimitását, a működés demokratikus alapelveknek megfelelő eljárásjogi szabályozása, a rendszer ezzel adekvát működtetése pedig formai legitimitását. Az utóbbi szintúgy fontos, mert a forma ad a dolognak valóságot (forma dat esse rei – mondaná a latin). Az államhatalom hazánkban – antidemokratikus kormányzati intézkedései következtében – elveszítette mindkettőt. Államjogi ismérveit tekintve a zsarnok állama nem jogállam.

Nem is lehet az, mert a demokrácia addig működött fék-ellensúly-rendszerét lebontotta (a törvényhozásban parlamenti diktatúrát gyakorol, a végrehajtó hatalom hivatalaiban minden vezető pozíciót elfoglalt, a harmadik hatalmi ág – az igazságszolgáltatás – gerincét eltörte, az Alkotmánybíróság hatáskörét szűkítette, összetételét megváltoztatta, médiahatósága a sajtószabadságot veszélyezteti, stb.), ezzel párhuzamosan pedig népfelségi jogokat csorbító eljárásokat emel törvényerőre. Mindezek egzakt tapasztalati és jogi tények. Bizonyítják cáfolhatatlanul: a rendszer nem legitim, létjogosultsága nem igazolható, nincs ilyetén társadalmi felhatalmazottsága. Az Alkotmány hatályon kívül helyezésekor se volt, ha megmaradt is szavazóbázisának jelentős hányada. Bibó óta tudjuk: a formai szabályosság minimuma nélkül nem lehet garanciája az érdemi legitimitásnak; és egyidejűleg: a rendszer tartalmi bárdolatlansága mellett nem maradhat legitim egy mégoly szabályosan létrejött hatalom sem. A demokratikus ellenzék pártjai (az MSzP és az LMP) – a távolmaradásával tiltakozó Demokratikus Koalíció kivételével – a parlamenti „vitát” (szent együgyűség!) nem bojkottálták. A FIDESz pedig (amely csak nevében demokrata, magja kezdettől egy politikai kalandorokból álló bűnszövetkezet) és kártevéseiben tettestársa, a KDNP – a nyíltan rasszista, antiszemita, neonáci JOBBIK (amely iskolai végzettséghez kötné a választójogot) némi akadékoskodása mellett – rövidesen törvényerőre emeli ezt az általános választójogot csonkító beterjesztést is.

Ha a hatalom nem legitim, ha az állam megszegi a polgáraival kötött társadalmi szerződést, ha zsarnoki módon cselekszik, úgy – korábbi cikkünkben idéztük már John Locke szavait – „a polgárok ilyenkor kötelességüknek tekinthetik, hogy megdöntsék az államot”. Csakhogy a polgárok (parlamenti pártjaik és mozgalmaik) összefogásra képtelensége erre nem kínál lehetőséget; esélyt se. A zsarnok és tettestársai, bűnsegédei, bűnpártolói kajánul figyelik mindezt. Nem is hederítettek figyelmeztetésre, tiltakozásra, az ellenzék széthúzó vagy hallgatag tömegei ellenállására. (Holott az alkotmány, a jog, az államberendezkedés és működése nem magánügye a pártoknak; azok az állampolgárok jólétéért, biztonságáért vannak.) A látszattal se törődnek, hiszen adott magyar viszonyok közepette nincs reális indoka az előzetes regisztrációnak: a népességnyilvántartás régtől kimunkált adatbázisa minden előző választáskor produkálta a pontos választási névjegyzékeket. Az elrendelt feliratkozási kötelezettség így kizárólag a hatalom megdönthetetlenségét szolgáló egyik eszköznek minősül. Alkotmányellenes eszköznek, mert a választójog szükségtelen és aránytalan korlátozását jelenti.

A már-már fékevesztett orbáni kormányzat kártevő ámokfutása láttán vakságot, süketséget színlelő magyar társadalom legalább a fejét fölkaphatná arra, hogy ez hová vezet. Meghallhatná Wilhelm Reich (A fasizmus tömegpszichológiája c. mű szerzője) figyelmeztetését, aki „a németek történelmi katasztrófája” okait elemezve mondta: annak oka a széthúzásban, a szektáriánus klikkekben, a régi módszerekben és skolasztikus vitákban gyökerezett.

A társadalmat figyelmeztetni kötelességünk, a kormányzatot nem érdemes. Alkotmányjogászok, választási szakértők, független elemzők mindeddig hasztalan emeltek szót, hogy „elég, abbahagyni”! Hisz a választókerületek határainak átrajzolása is olyannyira az uralkodó párt érdekeinek megfelelően történt (számottevően növelve nyerési esélyeit), hogy az már Mussolini fasiszta államának választási törvényére emlékeztetett. (Az ellenzéki pártok ugyanis pusztán ennek következtében csak jelentős hátránnyal indulhatnak a választáson.) Ez azonban nem látszott elégnek a zsarnok hatalomban maradására. A kétfordulós választási rendszert egyfordulósra alakíttatta át, ami végképp kizárja – az első forduló eredményei ismeretében – az ellenzéki pártok második forduló előtti koalíciójának létrejöttét. (Emellett 200 aláírás kell a képviselő-jelöltséghez, de ugyanaz a választó több jelöltnek is aláírhat!) Egyidejűleg a nemzetivé átnevezett országos választási bízottság egypárti megszállása eleve meggátolja bárminemű panaszok ügyében a pártatlan döntéshozatalt. Továbbá: a szavazati jogot nyert mintegy félmillió határon túli új magyar állampolgár a kormány reményei szerint a kormánypártokra adja majd voksát; a leszármazotti jogon magyar állampolgárrá minősültek szintén. És noha így a 2014. évi választáson 8 millió helyett akár 8,5 millió választásra jogosulttal számolhatunk, a politikai apátia folytán, valamint – a kormány számítása szerint – az előzetes feliratkozás elrendelésével távol tartható akár az összjogosultak fele a választástól. Elsősorban a közéleti ügyekben tájékozatlan, alacsonyabb iskolai végzettségű (a FIDESz ügyvezető alelnöke szavaival: „a tudatlan másfél milliós réteg”), a politikát a politikusokra hagyó vidéki választók tömege, azaz hozzávetőleg mintegy 4 millió választópolgár. Azok, akik eddig megvolt jogaik tudatában rendszerint csak az utolsó héten vagy napon határozzák el részvételüket és – csalódottságuk miatt – várhatóan a regnáló rendszer ellen szavaznának. Valamint: a várható alacsony részvétel miatt eltörlésre kerül az ún. érvényességi küszöb: a választás így akár 30-35 százalékos részvétel mellett is érvényes lehet.

Az előzetes regisztráció ekként adminisztratív (voltaképp műveltségi és vagyoni) cenzus: a választójog „általános” jellegétől fosztja meg a magyar társadalmat. Viszonyaink között nem remélhető, hogy a választópolgárok jelentős hányada felfogja: aki nem regisztráltatja magát a választást megelőző 15-ik napig, az a választáson nem vehet részt; elveszti a történelem során minden felnőttkorú magyar állampolgárnak kiküzdött, őt személy szerint alanyi jogon mindeddig megillető választójogát, azaz regisztráltatnia kell ahhoz, hogy azt visszaszerezze. Nem várható a választópolgárok nagyszámú csoportjaitól, hogy eme számukra szokatlan kötelezettségnek határidőben tegyenek eleget. (Nem is értik, mivégre, hiszen az előző választásokon szavazhattak előzetes feliratkozás nélkül.) Nem várható, hogy a kisebb településeken élő választásra jogosult ez ügyben beutazzék a nagyobb településre, hogy ott egy elkötelezett kormányhivatalnok előtt jelentse ki: választani akar. Még, ha bízik is netán a szavazás titkosságában, a hivatalos procedúra távol tartja ettől. Többnyire azt gondolja, amit József Attila mondott valaha Levegőt! c.versében: „És nem sejthetem, mikor lesz elég ok,// előkotorni azt a kartotékot,// mely jogom sérti meg”. Emiatt nem ír levelet, elektronikus úton feladható levelet se, mert azt tartja: bolond, aki efféle módokon történő „feliratkozásokkal” magát a gyanús hatalomnak kiszolgáltatja. A cinikus hatalom éppen erre számít. Sietve az előzetes feliratkozás kényszeréhez igazítja a társadalomra erőszakolt alaptörvényt: „sarkalatos törvény a választójog gyakorlását kérelemre történő névjegyzékbevételhez kötheti” (meg efféle módosításokkal patkolja meg az „alaptörvény” szövegét). Azt reméli ettől, hogy a megcsonkolt hatáskörű Alkotmánybíróság a hatályba léptetés előtti „normakontroll” során az előzetes feliratkozás jogintézményét alaptörvénybe ütközőnek nem találhatja. Nos, e jogfosztás elleni tiltakozásra szólították föl a politikának hátat fordító, gyanútlan vagy kiábrándult választókat a Demokratikus Koalíció prominensei (Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba, Niedermüller Péter és Kolber István) 7 napos éhségsztrájkjukkal a Kossuth téren. Ugyancsak e párt az Unió alapjogi biztosához (Viviane Redinghez) fordult: akadályozzák meg az előzetes regisztráció, az egypárti választási eljárás hatályosulását Magyarországon. A demonstráció végre elérte a média ingerküszöbét: a világ jelentős lapjai helyén kezelték a hírt, a veszélyeztetett magyar demokráciáról cikkeztek. Az ezt záró nagygyűlésen pedig – a Batthyány-örökmécsesnél – tízezres tömeg háborgott a választójog általános jellegét csorbítani kész orbáni diktatúra ellen. S ha nem is sikerült megakadályozzák demokráciánk ledöfését, közhírré tették: ha Orbán hatalma marad, úgy marad az igazságtalan egykulcsos adó, a hatalmas munkanélküliség, az egypárti alaptörvény, tovább épül a FIDESz-oligarchák világa, nő a nyomor. Némelyik tüntető pólóján a következő szöveget olvastuk: „amit Orbán elveszejtett: a lét biztonsága, tető a fejünk fölött, a tudás értéke, a haza becsülete, a jövőnk”. Egy táblán pedig: „a jövő havi nyugdíjunkból csak a múlt havi számláinkat tudjuk kifizetni”.

Bízvást állíthatjuk, József Attila se így képzelte új évszázadunkban a társadalmi rendet: „Sem népet, amely retteg, hogyha választ,// szemét lesütve fontol sanda választ”//… Mi sem. Dehogy is gondoltuk, hogy majd’ egy évszázad múltával még mindig az ő szavait idézve kell figyelmeztetnünk: „ A nép majd újból ráeszmélhet a fasizmus és hitlerizmus tenger tanulságai után a maga csalódottságán, becsapottságán arra, hogy minden erejével a demokráciáért, önnön szabadságáért és érvényesüléséért kell küzdenie”.

48 hozzászólás

 • asher alexander

  a kovetkezo lepes az lesz-(mar volt ilyen!!!)-hogy elore ki lesz toltve kire KELL szavazni,-es ha nem akkor majdjolbeverikazarulopofadat!!!

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  A diktátornak nincs szüksége szavazókra, sőt, parlamentre sem.
  Ha jól ismerjük a történelmet, akkor most a parlament épületének felgyújtása következik…

 • Milyen nagyszeru iras, kar hogy egy szava sem igaz.

 • Süket Duma az egész a mit itt összefirkált amikor Magyar országon háború előtt alkotmányos rend volt akkor is meg volt határozva kiknek van szavazati joguk, 1945 után is meg fosztottak több polgárt a szavazati jogától, politikai okokból az volt a Népi diktatúra népnevében irtották a tisztességes embereket. miért szavazom olyan aki a nemzet asztalára nem tett semmi, csak élőködöt lébecolt vagy mások által megtermelt, létrehozott vagyonokat dézsmál. és filétekért meglehet vásárolni. ez kellet az elvtársaknak. Ezért nem fizették meg az embereket soha tisztességesen mert a kiszolgáltatott és nélkülöz embereket bablevessel korsó sörrel meg lehet venni. Senkit nem sért a regisztráció! az vegyen az asztalról aki tett rá valamit,

 • Nagyszerű korrajz.Minden szavával egyet értek.

 • 🙂 Húú… Tényleg! Igaza van Kedves Tamás!
  Egyébként a cikk tökéletes, precízen rajzolt képet ad a helyzetről! Csak gratulálni lehet érte a szerzőnek!

  Az ilyen elvakult, buta majmok mint gobbi meg bakonyi, szóra sem érdemesek!

 • Most az lesz, hogy csak jól informált káderek szavazhatnak, cigányok és szegények nem, aztán már érettségi kell, vagy legalább a Fidelitás tanfolyamát kell sikeresen elvégezni. Aztán a zsidók és egyéb nem „tiszta magyarok” sem szavazhatnak, nehogy a nemzetbiztonságot veszélyeztessék. Mindez csak egy választásra lesz, mert többre nincs szükség egy 99.8%-ot megszerző náci pártnak, a Fasiszta Demagógok Szövetségének (nee FiDeSZ).

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  Hátrább az agarakkal, Bakonyi úr!
  És főleg ne beszéljen többesszámban. – Ha Ön szorgalmas tagja lett a Kuruc.info körül tömörült újnáci bandának (már pedig az lett!), akkor ezen a helyen ne folytasson Jobbik-propagandát.
  Ha 22 éven át megfelelő volt az egész ország számára az általános és titkos szavazás (Önnek is, mert az utóbbi két évtizedben nem tiltakozott ellene!) – akkor most hirtelen mitől változott meg a véleménye? – A „háború előtti alkotmányos rendben”, amit emleget, pártokat tiltottak be és egymást követték a politikai ellenfelek meggyilkolása.

 • Szemenyei: Miután a tüzet kioltják, jön a kőrút és a Westend Mall, Arena és más, a sok üzlet kirakatai, szerte az országban, mert fel kell gyorsítani a folyamatot, hamarosan itt a Szent Karácsony, legyen igazi Kristallnacht. Mellesleg a GDP növekvését is segíti az utána megugrott üveggyártás. Hadd legyen a matolcs is boldog, extra adó lesz az üvegre is! A zsidóknak kell majd kifizetni, minek üvegezték be az üzletek kirakatait? Rogán majd megmagyarázza ezt is.

 • Milyen nagyszerű hozzászólás, kár, hogy minden betűje hazugság!

 • Bakonyi: Számomra hihetetlen, hogy felnőtt ember akkora hülye, idétlen vadbarom legyen, mint maga. Arra a kegyetlen, embertelen, gonosz, önkényuralmi ideológiából fakadó bejegyzésre, amit írt egyszerűen nincs kifejezés. Olyan embereket, mint maga, az ideológiájához hasonlóan kellene büntetni, úgy mint Koppányt!
  ………………..

  A nyugdíjasoktól, betegektől, rokkantaktól, felső iskolásoktól, munkanélküliektől, otthon gyereket nevelő asszonyoktól, emberektől, stb. azonnal el kell venni a szavazati jogot, nem tesznek semmit az asztalra! Joguk se legyen akkor. Maga egy olyan kegyetlenül nagy idióta, hogy megérdemelné, hogy 100% rokkant legyen testben is, nem csak az agya, akkor gyorsan felfordulhatna mert nem tesz semmit az asztalra. Amit maga idáig az asztalra tett, azt a büdöset mások lehúzzák.

 • JOBBIK (amely iskolai végzettséghez kötné a választójogot) Minimum hogy írni olvasni tudjon.

 • a kovetkezo lepes az lesz-(mar volt ilyen!!!)-hogy elore ki lesz toltve kire KELL szavazni,-es ha nem akkor majdjolbeverikazarulopofadat!!!

  Szerző: asher alexander | Október 17, 2012, 8:58 de. Hol történt ez ?

 • megérdemelné, hogy 100% rokkant legyen testben is, nem csak az agya, akkor gyorsan felfordulhatna mert nem tesz semmit az asztalra. Amit maga idáig az asztalra tett, azt a büdöset mások lehúzzák.

  Szerző: bubala51 | Október 17, 2012, 12:55 du. Te parittyás agy rokkant ikertestvére vagy?

 • Kedves Bubala! Köszi a bakonyihoz intézett bejegyzésed! Nagyszerűen megfogalmaztad azt, ami pontosan az én véleményem is!

 • asher alexander

  1960-es-1985 kozt pl,; magyarorszagon!!
  a „jelolo cetlin” elore oda volt nyomtatva a nev!!
  kuldtek akkoriban ilyen cetlit nekem!!

 • A PARITTYÁS HANGJA: „Köszi a bakonyihoz intézett bejegyzésed!”
  Nem tesz semmit. (Az asztalra?)

 • szerintem ez a kovetkezo szavazas teljesen felesleges, erre a kormanyra nem szavazocedulaval kell menni, hanem agyuval…maskulonben soha nem tudunk toluk megszabadulni, egyebkent ez is a cel, hogy kiprovokaljanak valami polgari provokaciot, ok mar arra is keszultebbek, a valaszok hamarabb keszen vannak, mint a kerdesek….van ma magyarorszagon, aki ezt latja es komolyan veszi?

 • A nembernek uzenem, aki Gobbi Hilda nevevel el vissza flegma, indokolatalan, alattomos kommentjevel. Szegyelje mindenek felett magat amiert ennek a kivallo, mar reg halott megis hallhatatlan nagy magyar szinesznonek gyavan es kajanul a neve moge bujva mocskolja a szerzot, a cikket az nelkul, hogy a legkisebb kiserletet is megtenne, hogy allitasat csak egyetlen ervel is alatamassza.
  Ez a „Gobbi Hilda” az eklatans peldaja a jelenlegi magyar radikalis jobboldal moraljanak, targyhoz valo primitiv, ellenevek nelkuli kozelitesenek. tanulatatlan bugris es modortalan tudatlansganak, roviden ocsmanysaganak.

 • Tökmindegy.
  Szépszerével EZEKET már úgysem lehet leváltani.
  Bartusnak van igaza : Bojkottálni kellene a választás komédiájukat , had magyarázgassák Európának meg az USA,.nak hogy miért van nekik 100 %.-os válsztási ” győzelmük ”
  És majd nem győznek manipulálni a szavazatokkal ( sikertelenül ) hogy lenyomják az álgyőzelmüket 61 %.-ra hehehehehe

 • Cuppi
  TE miajószentsz@rt írogatsz itten teljesen összefüggéstelenül ?
  Tanujjá’ mán meg érthetően írni , vagy húzzá’ el .

 • Érdekes lázálom.

 • T. Bakonyi Ur.
  Ha maga ugy beszel magyarul mint ahogyan ir, akkor maga jol nez ki!
  (Szemelvenyek: „Magyar orszag” „meg fosztottak” „szavazati joguk”)
  Ha ohajtja, hogy Suket Duma kezdetu beirasat magyarul beszelo es irni tudo szemely vegigolvassa es ertekelje eloszor magyarul kellene tudni valamit eloadni es azt erthetoen le is irni.

 • Cuppi
  TE miajószentsz@rt írogatsz itten teljesen összefüggéstelenül ?
  Tanujjá’ mán meg érthetően írni , vagy húzzá’ el .

  Szerző: Geyza | Október 17, 2012, 8:31 du. Nem rontod el a kedvem,maradok és te pedig végignézed hogy sz@rbasem veszlek.

 • Gobbi Hilda
  Van valami belső infód, hogy mégsem fogják megszavazni és megfosztani az egész népet, ahogy a bűnözőket szokták – a POLITIKAI JOGAIKTÓL? MERT CSAK EZ ESETBEN LENNE „MINDEN” SZAVA HAZUGSÁG A CIKKNEK. Eddig ugyanis csakis bíróság, csakis bűnözőket tilthatott el a közügyek gyakorlásától. Ezen az sem változtat, hogy „regisztrációval” visszakaphatja. Az elvétel a lényeg.
  Bakonyi Tibor
  Aki eddig eladta a szavazatát – az befektetésnek fogja tekinteni a regisztrációt, ráadásul tudja, minél kevesebben regisztrálnak, annál többért tudja eladni a szavazatát. Keress jobb indokot, ennyire Orbán és bagázsa is lökött, legyél már egy kissé kreatívabb náluk!

 • 1960-es-1985 kozt pl,; magyarorszagon!!
  a “jelolo cetlin” elore oda volt nyomtatva a nev!!
  kuldtek akkoriban ilyen cetlit nekem!!

  Szerző: asher alexander | Október 17, 2012, 4:57 du. Mint milyen állampolgár kaptad azt a cetlit?

 • Szerző: Cupidó | Október 18, 2012, 2:43 du.

  Nagyon jó kérdés, kedves Cupidó:)

 • Szerző: Cupidó | Október 18, 2012, 2:16 du.

  Göllner-Gay-za már eddig is elég labilis volt, ne fokozd, kedves Cupidó, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha egyszer tényleg átbillen:)

 • asher alexander

  1,;-semmi kozod hozza!
  2,;-egy magyar allampolgarsagu zsido kuldyte el nekem-(ide izraelbe!!)-mint kuriozum-ot!!
  most is megvan!!erdekes egy cetli!!

 • A kegyelemdöfést a Gyurcsány és bandája adta az országnak és népének veletek támogatva! Kár a szóért!

 • Dénes Erős: „Kár a szóért!” Igaza van, ne is szóljon semmit! Soha többé!

 • Szerző: Cupidó | Október 18, 2012, 2:43 du.

  Nagyon jó kérdés, kedves Cupidó:)

  Szerző: dakota | Október 19, 2012, 12:30 de. Szerintem is,nem is fog rá válaszolni, mert egy hazudós némber!

 • Bakonyi! Csak két kérdésem van:
  -Mennyit tett maga arra az asztalra (mármint nem szart, hanem materiális vagy erkölcsi javakat)?
  -A pszichiátere szerint romlik, vagy stagnál az állapota?

 • Kedves Ernő Földes!Igaza van a Magyarországnak a jobboldal és az önhöz hasonló emberek adják meg a kegyelem döfést,akiknek nincs lelkiismeretük,felelősség tudatuk a más emberek iránt!

 • Mondd csak kedves Bakonyikám! Te mégis mit is tettél le arra a bizonyos asztalra?! Vagy a te Orbánod, mit is tett oda?!

 • Ki kell már mondani és végre megérteni, ide nem pártok kellenek, hanem kemény valódi vissza hívható kormányzás, amíg a pártok vezetői és emberei marakodnak, addig az országunk ezer sebből vérzik, persze teszik ezt jó tele tömött pénztárcával. Csak egy megjegyzés, a rokkant ember nem tehet arról hogy valami állandó rossz állapotot hozott a sorsa…az öregek nem tehetnek arról szintén hogy megöregedtek. Vagy eljön hamarosan az az idő, hogy akik felnevelték a gyerekeiket azokat halálba kergetik mert kiöregedtek???? Gondolkozzunk már a fenébe….milyen zsidó „gondolkodás” hogy pusztuljon el az aki nem tesz az asztalra, nem is gondol bele mert érdeke és beteg agya ezt diktálja. Hol dolgozzanak, maikor munka sincs…. idióta!!!!
  . Tenne le ő az asztalra, volt is rá program, hogy a társadalomba megtalálja a helyét, de az erre szánt eu-s pénzeket szintén lenyúlták. Nem bántani, hanem megérteni kell egy helyzetet. Ha az illető nem volt még a cipőjükben fél órát, akkor ne is nyilatkozzon ilyen aljas módon. de itt már az egészséges embereknek sincs munkája…… Jön az éhezés, fagyhalál, öngyilkosság, közben játszadoznak és még mindig lopkodnak. Semmi felelősség, semmi tisztesség nincs már a munkájukba, ahhoz nem értenek, Többek között ezért tartunk itt! Elárulták teljesen az országot. Most meg az idegenek akarják itt játszani a vezető szerepet. 23 év alatt az összes párt vezetője elárulta a népét.Miről beszélünk itt, csak hát szembe kell nézni egyszer az Igazsággal. Már nem szavazás kell ide, mert alkalmatlan rá a nép, úgy összezavarták a szálakat tudatosan. Valamint úgy is csalás lesz a vége, mint az utóbbi….. akkor miről beszélünk?
  is egy kis „szösszenet” a nagy valóságról. Vannak még akiknek egyáltalán nem mindegy mi lesz szép Hazánk sorsa, és teszik pénz nélkül HITTEL a dolgukat a megmaradásunkért.

  http://www.youtube.com/watch?v=xEgqePv0eOU

  • 1 kis szösszenet nektek TÖLEM http://www.youtube.com/watch?v=W-WlgSBnfSo&feature=youtu.be
  • 2.-részt:http://www.youtube.com/watch?v=WKT1BckP-fU

  • harmadik is:http://www.youtube.com/watch?v=yrGugMA-4Uk

  a fim fele:) a másik fele 4 nap múlva :)http://www.youtube.com/watch?v=ZkJ9V0JjalQ&fb_source=message

  még egy gondolat 2006-óta a külföldi magyaroktól kapott támogatások, pénzek nem oda jutottak, ahová kellett volna. Magán célra használták fel, Na többek között amíg ilyesmi történik mit várunk a „nagyoktól” Szégyen, ami itt folyik.

 • KOVÁCS ANTAL: Alkotmány kell – Nem tákolmány!
  Csak kitérésként, hogy milyen más szemlélet alapján írta a Szájer és felesége a bájos Tünde a tákolmányt. Ugyanis az első sora már jelzi miről szól.
  Magyar Tákolmány: MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI……
  A tákolmány rögtön kirekesztéssel kezd, hiszen nem minden állandó lakosa és állampolgára Magyarországnak A MAGYAR NEMZET TAGJA! A kínai gyerek, aki Magyarországon született az soha nem lesz A MAGYAR NEMZET TAGJA. A cigány, aki tíz generáció óta ott született, az nem A MAGYAR NEMZET TAGJA. Erre senki nem tudott felfigyelni, aki ért magyarul???
  ……………………….
  US Constitution: „We the people”……. Azaz, mi az emberek, mi az országunk polgárai. Senki nincs kirekesztve, aki itt él, arra mind vonatkozik az Alkotmány, senki nem rekeszt ki. Egyetlen kormánynak sincs joga kirekeszteni egyetlen polgár sem. A kormány az ország minden polgárát egyenlően kell képviselje.
  ……………………….
  Az magyar állam kirekesztette MINDEN állampolgárát a kötelező szociális ellátásból, az alapvető emberi jogaiból, megszüntetve mindennemű korlátozást az államra nézve és mindennemű kötelességet polgáraival szemben.
  Amit a tákolmány ígér, hogy;
  XIX. cikk
  (1) „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.”
  TÖREKSZIK az nem KÖTELESSÉG.
  Kérem, menjen be akárki egy bankba, kérjen kölcsön 100 millió forintot, mondván a bankárnak, „törekedni fogok, hogy a kölcsönt visszafizessem. Mennyi pénzzel jön ki a bankból?
  Törvényben meghatározott támogatás, az lehet nulla, meghatározzák, hogy nincs. Megtették, az özvegységi, rokkantsági, korai és magán nyugdíj pénztári nyugdíjakkal – NINCS!
  ……………………….
  (3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevõ személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
  SZUBJEKTÍV ELBÍRÁLÁS KELL AHHOZ, HOGY VALAKI SZOCIÁLIS SEGÉLYT KAPJON – A KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA HASZNOS MUNKÁT KELL VÉGEZNI, HOGY LEGYEN! MENNYIT?
  A rokkant, a beteg, az elesett, aki születési fogyatékos, aki szerencsétlenség áldozata, az nincs a szociális programban, mert a közösség számára teher és nem folytat hasznos tevékenységet. Tehát ki van rekesztve, mint azt a Fidesz meg is valósította.
  (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.
  ……………………..
  Az állam lehetővé akarja tenni, hogy polgárai nyugdíjat kapjanak, oszt jó napot. Ha nem lesz lehetséges, nincs nyugdíj. A tűzoltók, bányászok, rendőrök, stb., már most tudják, hogy 25 évig fizették az adójukat, oszt jó napot. Most nem lehetséges, hogy korai nyugdíjat kapjanak, a szerződésüket, amit 25 éve írt egy másik kormány azt most összetépték, oszt jó napot! Menjenek melegebb éghajlatra, ott legalább nem fáznak, csak éheznek majd!
  ===================
  Kedves Kovács Antal és minden olvasó. AKKOR KELLETT VOLNA ELOLVASNI A TÁKOLMÁNYT, AMIKOR KIADTÁK PISZKOZATBAN, AKKOR KELLETT VOLNA A NÉPNEK AZONNAL MEGÉRTENI, MICSODA MERÉNYLET KÉSZÜL ELLENE! AKKOR KELLETT VOLNA MEGAKADÁLYOZNI, HOGY EZ A KOSZOS JOGTIPRÓ BAGÁZS AKÁR EGY NAPPAL IS TOVÁBB BELÉPHESSEN A PARLAMENTBE, MOST MÁR MILLIÓK ELSZENVEDTÉK A TÁKOLMÁNY ALKALMAZÁSÁT.
  Annak idején, két éve, én minden ismerősömnek felhívtam ezekre és más pontokra a figyelmét. SENKIT SEM ÉRDEKELTE, SENKI NEM VETTE A FÁRADTSÁGOT HOGY BELEKUKKANTSON A TÁKOLMÁNYBA! A MAI NAPIG SEM OLVASTA EL A TÁKOLMÁNYT AZ EMBEREK 10%-A.
  NÁLUNK 221 ÉV ALATT 17 ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁS VOLT, KETTŐ EGYMÁST SEMLEGESÍTI. Nem volt módosítás több, mint 20 éve, mert mi odafigyelünk és komolyan vesszük az Alkotmányunkat és kormány munkáját, aki minket szolgál és nem nekünk diktál. A SUPREME COURT megvéd bennünket jogtiprás ellen, mert nincs magasabb hatalom, mint a bíróké.
  ……………………
  Mint látjuk, a magyar kormány nem teremti meg a lehetőségét csak az adóemeléseknek, és nem teszi lehetővé, hogy több százezer ember nyugdíjat és szociális ellátást kapjon évtizedek óta befizetett hozzájárulása ellenére.
  ………………….
  Ma már csak akkor kap valamit a polgár, ha pisztolyt tart képviselője homlokához és meghúzza a ravaszt. Tizenöt évet kap a börtönben, teljes szociális ellátással, élelmezéssel, fedéllel a feje fölött és ingyenes orvosi ellátással. Márpedig ez sokkal több, mint amit a nyugdíjasok kaphatnak ma. Érdemes kipróbálni? Sajnos elég hamar elfogynának a képviselők.

 • asher alexander

  Todor48!
  Rendkivul Jo kerdes!!!!
  izgalmas is!!ugytunik Talalt!!………………….Elsulyedt!!-mert elnemult ez ugyben az ipse!!

 • asher alexander

  hogyaszondja az ipse a riportban,;-„beszeltem arpadhazi kiralyunkkal”-
  ajjajjajjj!!-es gyogyszerosztas volt-e mar?!
  aztan ki az az arpadhazi kiraly?csak nem-(ugye nem!!!!!)-az Orbanfuhrer,a Hon imadott Mein Vezer!!?
  aztan elhangzik ez,;-„a HUN mozgalom”-ban!!
  elmondanam hogy Attila-(mashol mas forrasokban ETELE)-HUN torzse-nek SEMMI KOZE a Magyeri torzsekhez!!
  a HUN mint nep,es a MAGYERI mint nep az ket kulombozo dolod!!
  a HUN-ok kozel alltak a KAZAR torzsekhez!!

 • Szeretnék tiszta szívből gratulálni Tisztelt Búzás Huba Úrnak az ünnepi DK gyűlésén elszavalt költeményéhez!
  Igazán felemelő volt!
  Megtisztelő volt személyesen látni és hallgatni a költőt!

 • Szeretnék tiszta szívből gratulálni Tisztelt Búzás Huba Úrnak az ünnepi DK gyűlésén elszavalt költeményéhez!
  Igazán felemelő volt!
  Megtisztelő volt személyesen látni és hallgatni a költőt!

  Szerző: A Parittyás hangja | október 23, 2012, 5:07 du. Parittyás ezt olyan megható volt olvasni.

 • orban mindenrol tudott elore mi es hogyan fog lezajlani a 2006-os tuntetessorozat alatt??!!
  one of the classified US embassy cables which originated at the embassy in Budapest discauses a demonstration organized by FIDESZ and the party’s links to „violent protestor’s”
  …” much as we saw Viktor Orban at his best in a recent meeting with Ambassador’s,this escapade-(look the protest march editor’s note!!)-shaws that the still quality liable to „play with fire”-

 • Tisztelt demokraták, különösképpen kedves ” Parittyás hangja”! Október 23-i nemzeti ünnepünkön az Egyetem téren mondott Ásóval vállamon című költeményemhez fűzött sok-sok gratulációkért (a személyesen és írásban is elhangzott mindennemű elismerésekért) tisztelettel, baráti kézszorítással mondok Mindnyájatoknak köszönetet! Búzás Huba

 • Olvashatnánk esetleg ezt a nagyszerű művet, ha már annyira dicsérik?:)

 • dakota

  meg nem jelent meg kepregeny formajaban analfabetaknak….majd tudatjuk a szerzovel, hogy lenne ra igeny:)

 • ” kivégzett sokakat a moszkovita rém”

  Ezt mondjuk igaz.

 • Kovács Árpád

  Olyan hiteles amikor egy hazátlan hazaárulózik.
  Na de ez már legalább a helyén van, oda ahová való, Kanadába!