Ki ne foglalkozzék a cigánykérdéssel? Válasz Bayer Zsoltnak a Magyar Hírlapban megjelentetett cikkére

2013 január 9 9:33 de.108 hozzászólás

Bayer Zsolt újságíró úr, a Fidesz MPSZ 5. számú tagkönyve tulajdonosa komolynak szánt dörgedelemmel rukkolt elő a Magyar Hírlap január 5-i számában. A szerinte „újabb Cozma-ügy”, a két évvel ezelőtti tragédia tanulságait idézi fel a szilveszter éjszakáján megtörtént, az ifjúsági élsportoló Sávoly Gergő és társa, Bozsányi Gergő életét hajszál híján kioltó, valóban elítélendő gyilkossági kísérlettel. E szörnyűséget az eddig napvilágot látott értesülések szerint a történetesen cigány etnikumú Jónás János – és hasonló társai, a cikkíró szavaival „a gyáva, undorító, kártékony állatok” – követték volna el. Ők, akik a „cigányság jelentős részéhez” tartozóan „nem alkalmasak az együttélésre, arra, hogy emberek között éljen(ek), aki(k) állat(ok) és állatként viselkednek”.Sőt, szemmel láthatóan”potenciális gyilkos(ok)” is. Véleményt nyilvánít arról is, hogy „az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és bárhogyan!”

Bayer Zsolt „állatoknak” nevezte a romákat

Tehát egy konkrét – és önmagában természetesen minden jóérzésű ember részéről elfogadhatatlan következményű – ügyet használ fel a közismerten rasszista alapállású nézeteinek újabb kifejtésére.

Mélyen együttérezve egy ilyen kihívó brutalitású, a társadalmi lét, az együttélés legalapvetőbb követelményét sem tisztelő módon elkövetett élet-ellenes cselekedet miatti felháborodással és egyetértve annak elítélésével, a jobboldali sajtó neves kedvencének idézett szavai és az ezek használatával kifejtett gondolatai ez alkalommal több vonatkozásban mégis túlléptek a szerzőnek már jól ismert nézetvilága miatt nálam már rég elért ’személytelenségének’ a keretein és vélemény kifejtésére inspirálnak.

Először is teljes mértékben egyetértek, egyet kell értenem azzal a minősítéssel. Azzal, hogy aki a személyes akaratának erőszakos érvényesítése végett, kétségbe nem vonható bűnözői stílusban végrehajtott (azaz az erő kultuszára alapítottan), kiprovokált összetűzésben, megkockáztatom a feltételezést: ráadásul a csoportos fellépésből következő egyértelmű erőfölényének is a birtokában, nem habozik még késelni is, az – a társadalmi ’hasznossága’ szempontjából – semmivel nem haladja meg egy vadállattól elvárható viszonyulás tulajdonságait. Szlengesen kifejezve: az ilyenfajta bitang nem más, mint egy – a társadalom szövetné¬kéből, az adott jogrendszer lehetőségét kihasználva, mindenképpen kivetendő – „állat”! Miközben a jogértelmezés és a biológiai besorolás szempontjából senki által sem vonható kétségbe az emberi mivolta.

Másodszor, félig azonosulni tudok azzal a következtetéssel is, hogy az ilyen „eo ipso gyilkosokat” (azaz gyilkolásra kész személyeket, mivel a cselekmény a tényszerűség szerint, és nagy szerencsére, kísérleti szakban maradt) „nem tolerálni kell és megérteni, hanem megtorolni”. Ugyanis, jelenleg még nem tisztázottak az elkövetés körülményei és elvileg nem kizárható, hogy valamiféle provokálás is szerepet játszhatott a dráma kialakulásában; na meg egy ilyen súlyú cselekmény elkövetésének gyanúja esetén semmiképpen sem lehet lemondani a történtek és a szereplőket mozgató hatások megértésének követelményéről. Ilyennek hiányában tisztességes, igazságos ítélet sem születhet.

Egy harmadik vonatkozásban viszont – a szerző társadalomfelfogását ismerve, a magam számára is meglepően – már teljes egyetértésemet kell kifejeznem. Kimondottan nagy-formátumú meglátásnak tartom (különösen a szerző részéről), hogy a „tehetséges, szimpatikus, szerény és meghatóan mélyről jövő … és nagyon is szerethető cigány fiú(nak)”, az X-Faktor győztes Oláh Gergőnek valóságos érdeme szerint méltatja a teljesít¬ményét a cigány–magyar konfliktus enyhítésében, hiszen elérte, hogy minden előítéletességet leküzdve közönség¬szavazattal váljék a vetélkedés győztesévé. Az, hogy a szélsőjobb kiérdemesült ’szöveg-generátoraként’ funkcionáló szerző Gergőnek e tettét többre értékeli, mint az összes „jogvédő” gazember együttvéve”. Másutt meg „magyarokat rasszistázó rohadék”kifejezéssel illeti a rasszista szeméttel szemben fellépő tényleges jogvédőket, a szokásos elnéző mosoly kiváltására alkalmas izzadságszagú képzavar csupán. Hiszen a köznyelv, a köz-értelmezés nem a jogvédőt, hanem jogtiprót tartja – méghozzá a ’rohadék’ jelzőt kiérdemlően – gazembernek ! A kisebbségi jogvédelmet önként vállalt kötelességként folytató személyekre és szerveződésekre pedig éppen a rasszista, antiszemita ihletésű jogtiprókkal szembeni védekezés céljából van a társadalomnak szüksége: érkezzen e deviáns szándék jogalkalmazói, netán jogalkotói szinten, akár fasiszta elvek képviseletéből származóan, vagy ”csak” e sanda nézetek terjesztésének szándékával működő valamely média-forrásból !

A Hír TV-s szerkesztő úr idézőjele pedig vagy a ’jogvédő’ fogalom ismeretének hiányát, vagy e fogalommal való konok eszmei szembenállását mutatja.

Na de tettenérhető egy további figyelemre méltó elem is Bayer szerkesztő úr írásában.

Ami pedig nem más, csak az, hogy semmi figyelemre méltónak esetleg ítélhető újdonságra nem vetemedik atekintetben, hogy szokásához híven mindenből, még a tárgyalt megborzongtató tragédiából is – mint az ismert viccnek a mindenben a szexet felfedező Mórickája – ugyanarra a végkövetkeztetésre ne jusson: a mérhetetlen cigány- (más esetekben a zsidó-) ellenességének a szajkózására, a neki nem tetsző etnikumok (kisebbségek) elleni alig leplezett uszításra!

Mert ugyanis, Bayer úr, a köznyelvben méltán „állatinak” minősíthető tettet elkövető Jónás János etnikai hovatartozása nem tartalmi eleme ezen állatias cselekménynek, mint ahogy etnizáló megfontolás nem játszott szerepet sehol a sajtóban. Például a bestiálisan meggyilkolt tatárszentgyörgyi Csorba Róbert és Robika elleni, vagy a kislétai, alsószentmártoni, alsózsolcai, tarnabodi, galgagyörki cigánycsaládok elleni tagadhatatlanul rasszista hátterű és fasiszta jellegű bűncselekmények elkövetőinek esetében. De, hogy még csak egy további jellemző esetet említsek a sajnos nem kevés közül, az ugyancsak – a szerző által képviselt sajtó kedvenc szóhasználatában – „fehérmagyarok” által elkövetett, legalább ugyanannyira „állatinak” minősülő bűncselekmény során, a nyolc halálos áldozatot követelő móri mészárlás indítékainak vizsgálata alkalmával sem.

Az alapvető társadalmi normák betartására képtelen, bűnözői életmódot folytató emberformájú „állatok” devianciájának létrejötte ugyanis nem antropológiai kérdés! A rá való hajlamra lehet csak talán az etnikumi kulturális hagyományokból és – ahol ez fennáll – az illető etnikummal kapcsolatos össz-társadalmi megítéléssel szinkronitást mutató, általánosíthatóan jellemző szociológiai adottságokkal meghatározott nemzedéki életvitel gyakorlatából következtetni, ami messze nem egy eleve determinált bűnözői életmódot jelent! Tehát a közösség-ellenes bűnöző életmód alakulásába az egyéni sorsból táplálkozó és a civilizációs (egyszerűbben: a kulturális) szocializálódás beidegződései játsszák a meghatározó szerepet; vagyis társadalmi léptékben semmilyen etnikum, ill. kisebbség, mint egy közösség, eleve meghatározott viselkedési normákkal nem rendelkezik. Ergo: egyik, v. másik tagja, de akár csoportjai sem jellemezhetők egzakt módon általánosítható tulajdonságokkal, hiszen ezek az egyéni élet, a szubjektív szocializálódás során alakulnak ki.

Csak bűnöző személyek létezhetnek, kedves Bayer úr, de ilyennek kikiáltható teljes etnikumok (vagy akár embercsoportok), soha!

Aki e fogalmakat ismeret hiányában „keveri”, nos, azt tartják – minimum – rasszistának. De, aki ilyen megközelítést tudatosan alkalmaz egy-egy éles társadalmi helyzetben valamely politikai érdek támogatása céljából, a konfrontációs oknak egy bűnbaknak kikiáltható embercsoport nyakába zúdítása útján, azt meg a történettudomány fasisztának minősíti ! (Természetesen itt nem a történelemhamisításban jeleskedő ál-tudományra gondoltam!)

Vajon világos mindez Bayer úr számára?

Befejezésül pedig engedtessék meg nekem, hogy mintegy ötödik meglátásként emlékeztessek a „műnek” egy lényeges hiányosságára is. Egy fél szóval sem ismerteti kedves szerzőnk azt a letagadhatatlan tényt, miszerint a mai reál-gazdasági állapotnak lényeges jellemzője, hogy a privatizálás és profán módon leginkább a piac-szerzésre beinjektált külföldi tőke okozta munkanélküliségi hullám legnagyobb kárvallottja a munkaerőpiacon érvényesíthető ismeret-tőkével nem rendelkező képzetlen munkaerő, köztük is elsősorban a cigányság. A mai szociális helyzetükre emiatt egyértelműen jellemzővé vált a – kisebb-nagyobb anyagi érték (főképpen a közvetlen fogyasztható élelmiszerek) terhére elkövetett, ámde el nem vitathatóan a kárvallottak részére komoly problé¬mákat jelentő – megélhetési bűnözésre való objektív ráutaltság. Mely viselkedési attitűd, önmagában, úgyszintén etnikum-mentes: a hasonló helyzetbe került „színmagyar” szerencsétle¬nekre ugyanúgy jellemző.

E problémakör felelős elsősorban a rasszista, cigányellenes hangulat kialakulásáért ! Mely vonatkozásban az objektív tények figyelembe nem vétele, sőt, a roma-ellenes hangulat tudatos szítása – amit éppen a tárgyalt MH-cikk kapcsán tapasztalhattunk – a melegágyát képezik a cigánysággal kapcsolatos, nyilvánvalóan fasisztoid alapállású társadalmi tudat alakulásának, de egyre gyakrabban a már nyíltan fasiszta fellépéseknek.

E tudatos hangulat-befolyásolásnak egyébként talán a ’legkedvesebb’ eszköze, mikor a képzetlensége miatti objektív törvényszerűség folytán a legkevesebb munkaszerzési eséllyel rendelkező romákat valamiféle (kvázi gének által determinált) nótorius munkakerülőnek kísérlik meg beállítani. Lazán félreseperve az ezt cáfoló tényeket: a munkahellyel rendelkezők helytállását, a korábbi társadalmi rendszerben a tömeges termelésbe vonásukat.

Magától értetődően a fizikai helyzettel meghatározott objektivitás nem menti, nem magyarázhatja az említett szükségszerűségen túlmutató, különösen az élet-ellenes cselekmények elkövetését. Ez utóbbi esetben a törvény teljes szigorával kell megvédeni a társadalmat ezektől az elfogadhatatlan kilengésektől és kilengőktől; társadalmi helyzetüktől, etnikumi hovatartozásuktól függetlenül. Ám semmiképpen sem várható el a rasszista indíttatású cigány-ellenesség csökkenése mindaddig, amíg nem indul program a munkaerőpiacról kizártak szociális helyzetének humánus és érdemi eredményt biztosítani képes nagyságrendű anyagiakkal operáló megsegítésére és képzettségi szintjük szervezett emelésére, hogy a kényszer-szülte szerzési indíttatás egyértelműen kizárható legyen. Hosszabb távon pedig nem a cigányságra, mint holmi szavazó-rétegre való tekintés szerinti, sehová sem vezető, legfeljebb a regnáló hatalom melletti kiállásra alkalmasnak minősített csoportjaiknak júdás-filléreket osztogató ál-programokra lenne szükség, hanem olyan átfogó, szociológiailag megtervezett felzárkóztató képzések szervezésére, amelyek a kulturális szintjük szükséges felkondicionálására (de nem átalakítására!) koncentrálnának, és munkához juttatásuk megoldását tartaná a másik legfontosabb feladatának !

Hát, a felelős és korrekt olvasói tájékoztatás jegyében valahogy mindezt illett volna elmondania, míg a cigányellenes burkolt uszítástól pedig tartózkodnia a szélsőjobb szócsövének szerepében tetszelgő Bayer szerkesztő úrnak!

Hirschler Tamás, a Magyar Antifasiszta Liga elnöke

108 hozzászólás

 • bayer még csak-csak okkal szólhatott volna, ha konkrét elkövetőket – mivel a jogerős bírósági határozatig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, tehát még bűnöst sem lehet kiáltani – minősít förmedvényében, bár mondhatta volna szebben is a kis lovag, de így, egy teljes etnikumot, ráadásul -tetszik, vagy sem, egy nemzetalkotó elemet illet minősíthetetlen módon, nem mellesleg maga is gyilkosságra uszítva, biza, ez nem etikai vétség, hanem közbűntény!
  de a bayer-félék soha nem fognak bíróság elé kerülni, legalábbis addig, amíg ez a rezsim van hatalmon.
  amúgy a magyar szívesen másra mutogató nép, saját hibáját sem nemzetileg, sem egyedileg nem képes elismerni. nekünk vagy a szomszéd mezeje zöldebb, vagy a másik a hibás, legyen az tót, oláh, sváb, cigány, vagy zsidó, mindegy, csak lehessen rájuk mutogatni, saját elb…tt sorsunk okán vétkesnek kikiáltani.
  érdekes módon bayer tolerálhatatlan cikkével kapcsolatban a potentátok mélyen kussolnak, élükön a vezérrel. a navracsics-féle ejnye-bejnye csak egy kiosztott szerep színpadi hangja.
  pedig cinkosok közt vétkes, aki néma!

 • Mérnök úr, pontos definíció szinten megírt mérnöki munka,

  De hiányolom belőle az ok meghatározását, illetve annak személy szerinti megnevezését, az okozat amit leír tökéletes,
  Úgy érzem az izmusokat ön sem szereti – inkább Ligát vezet.
  Ez jó – mert én tudom, hogy az izmusok rosszak. Olvassa el a PERON-IZMUS – t Perontól már nincs vissza út – ha odáig engedik az emberek. Mert csak az ember gátolhatja azt meg…
  akik a megosztásra és uszításra sarkalnak azok szerintem sem emberek –
  például a KANNIBÁL indián szó írja az idegen szavak szótára – de ha jobban megnézi az ember magyar – mert szótagolva egy bálra utal – ahol tűzet rakva azon megsütve egy embert – a tűzet körül táncolva EMBEREVŐ!

  DEFINÍCIÓN ÍRJA: „…AZONOS FAJTÁJÚ ÁLLATOKNAK AZ A TULAJDONSÁGA, HOGY MEGESZIK VAGY CSONKÍTJÁK EGYMÁST…”
  VADSÁG,KEGYETLENSÉG, BARBÁRSÁG..” idézet bezárva.

  Kérem mérnök úr életem tapasztalata az:

  1952- ben születtem – tehát a háború a holokauszt idején nem éltem – igen volt holokauszt több mint 100 millió ember tudatos elpusztítását nem tapasztaltam, mert még nem éltem. De éltem és tapasztaltam utána, emlékezek még Svájcból vöröskereszt által jött csöves-nadrágomra – meg stb. emlékek 56 pl. hogy menekültek a menekülök egy éjszakát nálunk töltöttek – emlékezek pedig csak 4 éves voltam… közel volt Kőszeg és a nyugati határ Szombathelyhez – Oladhoz! hát hogyne emlékezne az aki átélte a borzalmakat és retteg tőle, hogy ne következzen be újra – Hányan lehetnek ilyenek.
  És hányan olyanok akiket úgy neveltek, hogy féljenek – nem tudom.
  Azt tudom, hogy akik okozták igen is emberbőrbe bujtatott állatok, helyesebben rosszabb – mert ez a fajta akkor is öl ha nem éhes – és játszik-rá, az uszító és csahosaik! – hogy ölhessen – ezek tények – kik ők? Maga tudja – Ki adja ki a parancsot, hogy ez a félelmetes borzalmakat előidéző esemény SOROZAT beinduljon – mert nélküle a parancs nélkül nem indul el – ugye ebbe egyet értünk.
  ennyi röviden..

  Valószínű nem fog megjelenni EZ AZ ÍRÁSOM ITT ezért el mentem magamnak amit eddig írtam – nehogy megvádoljanak antiszemitizmussal – nem is tudom értelmezni, hogy mi az.

  becsülettel, hittel és egy kis tudással

  id. Kiss László

 • teheti, mogotte van az egesz kormany…:(

 • Pontos és helyes szöveg. (Tele hassal, tele zsebbel könnyű hülyeségeket beszélni, kibicnek semmi sem drága…ennél jobban lejáratni magunkat a morális ember, a külvilág előtt, szinte lehetetlen. Bayer hozta a formáját. És megint nem állt fel senki,(mint a nyíltan zsidózó honatyánál), aki kikérte volna magának a emberség és a józan ész nevében… ezek vagyunk, az az elrettentő történelmi példa látszik megvalósulni, ami gyógyíthatatlan sebeket okozott…,- de mi nem tanulunk.)

 • Bogdán Géza

  Mindenesetre valami azért már elkezdődött Magyarországon…
  http://index.hu/belfold/2013/01/09/tomcatet_eliteltek_uszitas_miatt/

 • Ime a válasz a cikkre és hasonló véleményekre.
  http://www.magyarhirlap.hu/tenyleg-mi-legyen
  jó lenne, ha el is olvasnák!

 • Bár mellékszál, nem tudom szó nélkül hagyni.

  Abba kéne már fejezni az állatokkal való összehasonlítást, mert irgalmatlanul téves, hazug, és számomra visszataszító. Igen, amikor az állat öl, akkor kegyetlen, mert így szerzi meg a saját és a kölkei ennivalóját. Öl, de szükségből, ahogy emberek is ölnek állatokat szükségből, mert az ember mindenevő, tehát húst is eszik. Öl, mert így épül fel az élővilág, aminek az ember is része, bármennyire is „állatozik”.

  De az állat nem öl indulatból, nem öl brahiból, nem öl élvezetből. Ez kizárólag az ember nevű állat sajátja.

 • Georgina Bojana

  Egy megértő ember vagyok. De pontosan 1960-tól – 1989 októberéig TÁRSBÉRLETBEN éltem egy roma asszonnyal meg az élettársával. Egy valóban csodálatos 114 m2-es lakásban, helyesebben ennyi volt a mi részünk. Az asszonyt még 1956 után pakolták be a személyzeti szobába. Nagyanyámék balga módon elcserélték a saját tulajdonú 2 szobás házukat erre a nagy lakásra. A fürdőszoba saját használat volt, a tanács anno felosztotta a lakást. A konyha közös, spejz, fürdőszoba és a 3 nagyszoba az előző bérlőé, aki elcserélte a lakást a nagyszüleimmel. Születésem óta Ők neveltek, tehát velük együtt én is költöztem. Ha azt mondom, pokollá tette az életünket, akkor nem mondok nagyot. A konyhát teljesen átengedtük, mert Románc cigarettát szívott, de folyamatosan, büdös volt és ott ült, arra várva, ha főzünk és ott marad az étel, azonnal kilopott belőle. Ha a fürdőszobát éjszakára nem zártuk be, akkor a fregolin lógó ruháknak lába kelt. Ha a szobákat éjszakára nem zártuk be, besurrant és lopott. Ha elmentünk, akkor két zárral is bezártuk. Ha azt mondom pokol, nem mondok nagyot. Az előszoba 7 méter hosszú – régi köruti lakásról beszélek! – A végén alakítottuk ki a saját konyhánkat egy 2 lapos tűzhely, ha sütöttünk, akkor csak ki kellett menni, kivinni a sütnivalót a gáztűzhely sütő részébe. Ott ülni, amíg nem lett kész. A gáztűzhelyt is le kellett zárni lakattal, mert ha nem, onnan fűtötte a szobáját. Mi pedig fizettünk. Beleőrültem ebbe az örökös zárkózásba. A vécé közös, de meg ne tudják! Minden nap tömény fertőtlenítővel, de nem írom le, mit csináltak, csak azért, hogy minket bosszantsanak. Mindenképpen harapni akartak a nagy szobákból. * Amikor Nagyszüleim meghaltak elszabadult a borzalom. Kevermesről és környékéről 30-35 ember is feljött, ott dorbézoltak az előszobában, konyhában. Ment a kannázás, kongatás, kanalazás, puszi, ölelkezés, meg minden, végül ráccsal leválasztottam az előszobát, mert legalább biztonságban érezhettem magamat. Hol a rendőrség, hol a mentő jött ki, mert mindig folyt a vér, miután jól leitták magukat. Azonnal előkerült a bicska. Kisgyermekem volt, a Férjem egy béketűrő ember. Folyamatosan ketté akartam cserélni a lakást, a IX. ker. Tanács nem és nem. Végül 1989 szeptemberében bementem, vittem az akkor 1 éves leányomat és azt mondtam, ha nem segítenek, esküszöm, felgyújtom az egészet, mert nem lehet ott élni. Aláírásokat gyűjtöttem, miket csináltak. Végig piszkították a lépcsőt, a folyosót is éjszaka oda vizeltek. Egy szép házat képzeljenek el, egy normális lakóközösséget. Tanult ember vagyok, a családunk is az volt. Képtelen voltam feldolgozni ezt a fajta életmódot.
  Sikerült! Kaptam egy listát, mondták válasszak. Sikerült megszabadulnunk. Csak úgy mondom, miután elköltöztünk, több évig üresen állt a lakás. Jó helyen, szép állapotban – a mi részünk! Gyönyörű fürdőszobával. Ápoltan, tisztán. Az a másik rész?! Inkább nem írnám le.
  *
  Csak úgy leírom, amikor először leültem a „saját” vécénkre, sírva fakadtam. Annyi év után leülhettem, mert tiszta volt, azt az előzőt hiába sikáltam, undorodtam tőle.
  Csak az érti meg ezt, aki hasonló szomszédságban él. Az az ordibálás, vagy azért mert örülnek, mulatoznak, van ám a hajci meg a Devla áldjon, ha beborul az agyuk azonnal a bicska. Itt legalábbis olyan emberek voltak.
  *
  Nem szabad általánosítani, mert vannak közöttük természetesen értékes, tanult, jó emberek. Mind minden embercsoportban.
  De azért az érdekes, ha egy roma beköltözik paraszt környezetbe, úgy mondják, akkor az ő háza felértékelődik. De a körülötte élőkének a forgalmi értéke – béka feneke alá… kb.
  Ezek tények, amelyekkel nem lehet vitatkozni. Van természetesen pro és kontra vélemény. De én így éltem, nem tagadom, amikor azt a lakást eladtuk, vidékre költöztünk, körbejártam azt a környéket ahol házat akartunk venni. Majd egy évig kerestem azt otthont, ahol nyugodtan élhetünk. Megtaláltam. Csodálatos szomszédaim vannak, hálás vagyok a kitartásomnak. Ennyi a történet. Hja, a falunak egy része teljesen roma rész lett. Még Romániából is jöttek, nagyon sokan. Most viszont meg kell jegyeznem, hogy a Romániából jött cigányok csodálatosan tiszták! Csak úgy suhog a színes, szép tiszta szoknya az asszonyokon. A gyerekeik ropogós tiszták, a kisleányok hajában szalag. * A magyar cigányok a dűlőkben, a régi présházakban 1 szobában akár 10-en is élnek. Koszban, járnak lopni és semmi nincs biztonságban. A szőlőkben a kerítést is lebontják és eladják a vastelepen, no nem itt, de másik faluban. Hihetetlen?
  Istenemre mondom, így van.

 • Georgina Bojana

  Igaz, hogy ebben a cikkben nem szerepelt, hogy melyik népcsoporthoz tartozók voltak a gyilkosok. De az eset MOST történt.
  No comment.
  A legfrissebb borzalom.
  *
  2013-01-09 20:16:20
  Sanyi bácsi (†71) szörnyethalt, öccse, József (68) élet-halál között lebeg.
  Hirdetés

  Ózd Tábla nevű városrészében, a Szőlőkalja út végén,
  ebben a házban verték össze a testvéreket
  Ózd – Esélyük sem volt menekülni hétfőn későn este az idős testvéreknek Ózdon, amikor két suhanc rájuk törte házikójuk ajtaját. Sanyi bácsit (†71) vascsövekkel addig ütötték, amíg csak mozgott. Az öregnek valamennyi csontja eltört, koponyája szétnyílt, szörnyethalt még a brutális támadás alatt. Öccsét, Józsefet (68) szintén összeverték, koponyája szintén betört. Ő túlélte a támadást, ám tegnap még mindig életveszélyes állapotban kezelték a kórházban.

  A nyugdíjas testvérpár Ózd Tábla nevű kertvárosi részé­ben, a Szőlőkalja út végében, a hegyoldalban lakik egy házikóban. Sikításukat sem hallhatta senki, nemhogy a nyöszörgésüket.
  A vérbe fagyott testükre kedden bukkant rá egy ismerősük. A házikó szobácskája és konyhája, a falak, de még a plafon is csurom vér volt. Miskolcról egy óra alatt Ózdra értek a megyei gyilkossági nyomozók, akik 20 óra alatt azonosították az idős testvérek támadóit. A bizonyítékok alapján egy 19 éves és egy 23 éves helybeli férfit kezdtek keresni, őket végül Budapesten a BRFK nyomozói kapták el. A bűncselekmény felfedezése után 26 órával már mindkét gyanúsított rács mögött volt.

  Rendőrségi forrásból megerősítették, a két gyanúsított néhány kérdés után részletes beismerő vallomást tett. Egyikük az áldozataikkal egy utcában lakik, vélhetően ő adta a tippet, hogy a védtelen öregeket támadják meg, ám mivel látásból ismerték őt, el kellett hallgattatni Sanyi bácsit és Józsi bácsit. Így várhatóan előre kitervelt, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés miatt kell felelniük, amiért életfogytiglanit is kaphatnak.

  Úgy tudjuk, a kegyetlen rablógyilkosok mindössze kétezer forintot zsákmányoltak, azt is apróban. A gyanúsítottak egyike sem dolgozott még életében folyamatosan, csak alkalmi munkáik voltak.
  Az ózdiak szerint Táblában egyébként még nappal is rettegnek az ott élők, akik többsége idős, védtelen nyugdíjas. Nem ritka, hogy fényes nappal támadják meg őket az utcákon portyázó suhancok. A Blikknek több városlakó is arról beszélt, hogy a közbiztonság gyakorlatilag nulla, még a város központi részein is.

  A rendőrség csütörtökön ad tájékoztatást a bestiális ózdi rablógyilkosságról.

  Szemán László

 • Georgina Bojana

  De az egyedül élő idős emberek rettegnek az ország más részeiben is. Írhatnám Szabolcs, Borsod-Abaúj-Zemplém megye kieső részeit, de akár Békés megyét is.
  Ez most Ózdon történt.
  *
  Nyugodjanak békében, haláluk rettenet volt.
  *

 • Figyelő
  2013 január 9
  12:48 du.
  ne komolytalankodjék kend! nincs a nevében, hogy nemzeti! má’ mé’ olvasná el bárki is?
  ja, hogy magyar? biztos?

 • cornelius
  2013 január 9
  1:03 du.
  valahol máshol írtam: egy állat nem hagyja el a kölykét, utolsó leheletéig védi vackát, családját, képtelen hazudni, és rendszerint párját is egy életre választja.
  állat jobbadára csak más állatra vadászik, az ember meglehetősen ritkán válik zsákmányává.
  bayer zsákmánya micsoda? szóval, ki is az állat?

 • Dudás Ferenc

  Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)
  NEMZETI HITVALLÁS:,,Valljuk,hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.”
  SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG l.cikk (l),,Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelessége.”
  (4),,Az emberi méltóság sérthetetlen.”
  Most már csak az a kérdés,hogy az állatozás és a kiirtásra felhívás a Fidesz olvasatában sérti-e az emberi méltóságot.

 • Hollósy Gerti

  „Bayer szerkesztő úrnak!”

  „Bayer Zsolt újságíró úr,”

  ???????

  B.Zs. nem méltó sem az újságíró úr, sem a szerkesztő úr, sem egyáltalán az ember meghatározásra sem…sajnos…

  Nem lehet általánosítani, egyes emberek bűneiért egész nációkat elítélni, ledegradálni…nem lehet! Ezt minden épeszű ember tudja!

  (amúgy meg pl. az orgoványi erdőnél nem cigányokról volt szó, nem csak őket nem veszi emberszámba, http://hvg.hu/velemeny/20110106_bayer_orgovany_fidesz, )

 • Az egesz cikk, nem mas, mint egy tudomanyosnak (probal)latszo nyuszites. Kerdeses, hogy az iro tudta-e, hogy mit is akar mondani, azonkivul, hogy Bayert tamadja.
  Akar hogy nezzuk is a dolgot, szerintem (es sokan vagyunk igy)nem Bayer kovette el a hibat. Valoban veget kellene vetni az ilyenfajta buntenyeknek. A mit a ciganyok elleni eroszakkent folhoz a szerzo, nagyon szegenyes pelda, mivel, mindeneseteben a ciganyok kezdemenyezte cselekvesnek voltak a retorzioi. Ha a Szigethalmi esetben netan valaki follepet volna keselo ellen, akkor most ok lennenek az aldozatok. Igy sincs kizarva, hogy nem-e az lesz a vegeredmeny.

 • Jávorszky Mária

  Majd ezentúl Hollósy Gerti megmondja mindenkinek, hogy ki az újságíró, a szerkesztő, ki az ember és ki nem. Mert ő olyan szeretetteljes és megértő.
  Csak azt nem értem, miért nem megy egy cigánytelep közelébe lakni néhány napra?
  „Nem lehet általánosítani, egyes emberek bűneiért…
  Ezt minden épeszű ember tudja!”
  Gerty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nem egyes és nem kettes…emberek bűneiről van szó, még nem fogta fel az ép eszével? Szisztematikus mészárlásról van szó! Comprendo?

 • A szociológiai elemzést kiegészítem azzal, hogy a cigányok moderált része századok óta folyamatosan asszimilálódik a többséghez. Ezért bizonyos fokig csak látszat, hogy a (maradék) cigányok közt több a deviáns. Korábbi lakhelyünkön volt egy Cigány utca, ahol valaha mesteremberek laktak. Azóta teljesen asszimilálódtak, csak az utca elnevezése emlékeztet arra, hogy valaha itt cigányok éltek. Ma is ez a „probléma”. Az iskolázott cigányok elhagyják közösségeiket és asszimilálódnak.

  Nem csak a cigányokra, hanem minden népcsoportra jellemző, hogy az iskolázatlanok, (lumpenek) közt magasabb a népszaporulat.

  A Cozma gyilkosság és a mostani késelés esetében sem helyes megélhetési bűnözésről beszélni, bár lehet, hogy valaha annak indultak. Illetve, amennyiben a megélhetés eszköze a megfélemlítés. Viszont, akik ilyen eszközöket használnak a megélhetéshez, azokat rablóknak hívják.

  Szerintem Bajer Zsoltnak azzal a mondatával – pártállástól függetlenül – egyet lehet érteni, hogy „valamit tenni kell”.

 • Az emberi méltóság sérthetetlen… Mióta? A fidesz szisztematikusan aláz társadalmi csoportokat! Mikor melyiket,az igaz…
  Most,(és ezek előtt nagyon gyakran)az 5-ös számú tagkönyv tulajdonosa alázza a cigányokat.(Máskor a zsidókat).
  Egy olyan hangvételű cikkben, amitől forog az ember gyomra! Megszületett már a magyarázkodó cikke is a témában, ami ugyanolyan hazug, és uszító.
  Segít a kormánynak. Hátha Orbán nem tud hirtelen ellenségképet kreálni, ő beugrott ezzel a cikkel, segítségképpen.
  Ezt az embert úrnak nevezni???
  Egy pojáca, frusztrált egyéniséggel.
  Nem tudja elfeledhetővé tenni a múltját, ugyanúgy, mint az elvbarátai, és ezért abba rúg bele, aki védekezésre képtelen.Utal azért a múltra elég gyakran,a híveit így tévesztve meg, de kiábrándító, mert nem tud más lenni, mint volt az előző rendszerben. Egy könyöklő, csúszómászó féreg, a hatalomnak tökéletesen megfelelve. Melyiknek? Mikor melyiknek… (mondaná Hofi,ha élne)
  Teszi ezt olyan össznépi hangulatban,amikor mindenkinek meg van a maga frusztráltsága a helyzetből adódóan.
  Kellett ez a cikk,mint a betevő falat, hogy elterelje a figyelmet a regisztrációról, ami csúfosan megbukott, mert elkaszálta az AB!Majd jön ez az idióta ember, és ír egy förmedvényt, mert úgy érzi, hogy a megmondó ember szerepe rá van osztva.Vagy tényleg rá van osztva?Az sem lenne meglepő…
  .
  Azért vannak szép számmal ezeken a lelki nyomorékokon kívül is normális eberek..Akik ráadásul nem is értik, hogy egy ilyen anyagot hogyan adhatott le az újság,amelyiknek munkatársa?
  2013-ban hogyan nyerhet létjogosultságot egy ilyen rasszista cikk? Mi az hogy nem fogják perbe uszítás végett? Abban az országban, ahol sorozatosan öldösték le a cigány származású embereket, sőt, gyereket is!!!
  Itt lép be a mi kutyánk kölyke szindróma… Ha egy párt a soraiban tudhat ilyen egyéneket, akkor ne csodálkozzon, ha az egészet rasszista pártnak nevezik. Csak úgy mint ez a valaki,aki felhatalmazva érzi magát sok gyűlölet keltő cikk megírására,és egy társadalmi csoport állattá minősítésére.
  Felvetődik a kérdés. Kinek az érdekében teszi ezt?
  Mert a hazája érdeke ezzel szöges ellentétben van.A pártja érdekében? Látszólag nem…aztán ha belegondolunk rájövünk hogy de bizony! Kell ez az uszítás,pont most, pont tőle.
  Hogy elfedje azt a dilettantizmust, amivel kormányoz szeretett barátja, Orbán Viktor!
  Hogy megköszönve a 100 millión felüli összeget amit kapott a Civil Össze Fosás egyesület, a békamenetek rendezése végett!
  Hogy biztosítsa magának a megmondó ember helyét a pártjában,aminek az 5-ös számú tagkönyv birtoklása révén elért.
  Ez ma Magyarország! Ilyenné teszik a selejtes emberek, akik nem szégyenlik magukat, és egyre nagyobb vehemenciával sarkallják híveiket a gyűlölködésre.
  Csak meg kell nézni a hozzászólásokat a híveiknek az oldalán… 20-as IQ-val könnyű gyűlölködni….

  Az már nehezebb lenne, hogy leásson a probléma gyökeréig, meg hát, az nem is hozna a konyhára annyi szavazatot, mint a gyűlölet.Itt, és most, ezt kívánja tőle a pártja…

 • Hollósy Gerti:

  Nem általánosított, azokat nevezte állatoknak akik ilyen erőszakos bűncselekményeket elkövetnek. Azok pedig erkölcsi értelemben azok is.
  Meg kell tanulni olvasni. Úgy látszik ez manapság sokaknak nem megy.

  Számomra eddig érthetetlen volt, hogy a szövegértést osztályozzák az iskolákban. Az én időmben ilyen még nem volt, értettük amit olvastunk.

 • Hulye idiots. Mit csinalnal a most Ozdon gyilkolo ket cigannyal? Akik peppe vertek egy idos testverpart? Hat az ilyeneket nem ki kellene iktatni az eletbol? Tokfej , remelem egyszer szembetalalkozol a vedenceiddel ejszaka egy sotet utcan!

 • Hollósy Gerti

  Georgina Bojana, ami Önnel történt, amit átélt, az valóban szörnyű, de ebből nem következik az, hogy minden cigány ember olyan, amit Ön leírt, nem lehet egyes konkrét történetekből általánosítani…pusztán annyit lehet kimondani, hogy az Ön társbérlője egy szörnyű ember lehetett…

 • Ezen cikk íróját támadja meg 3-5 kancigány hazafelé menet, majd amikor nem ad nekik cigarettát, alázzák meg jól. Akkor majd megtudja, kiket véd.

 • Jávorszky Mária

  Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell.
  Hiába akarnak itt páran szépíteni a tényeken.
  A beltenyésztésű vérfertőzött abnormális túl sok van a cigányok között.Ők az agresszívak,a gyilkosok… Ezért egy komplex pszichikai vizsgálat alapján el kéne különíteni a normálisabb családjaikat a hülyéktől, mert azok soha a büdös életben felzárkózni nem lesznek képesek. Ők azok, akiktől a saját fajtája is retteg,mert őket sem hagyják élni és lehúzzák magukhoz a mocsokba a fejlődni kívánó egyéneket.
  Sok cigány család szeretne tőlük távol lenni,de nem tehetik meg.

 • Jávorszky Mária

  mizar, ne csodálkozzon, ezek itt szisztematikusan mindent félreértenek, félremagyaráznak,félreolvasnak, olyan félrecsináltak.
  he…….

 • Nem lehet az egyének aljasságai miatt egy egész népcsoportot elítélni , mert akkor Sztálin elvtárshoz fogunk hasonlítani.
  Ő az egész krími tatárságot bűnösnek kiáltotta ki mert a tatárok egy része együttműködött a hitleri megszállókkal és úgy ahogy volt , az egész népet egyszerűen száműzte Szibériába.
  UGYE BAYER ÁLUJSÁGÍRÓ ÚRR EZT AZZÉ NEM AKARHATNÓK ?

 • Georgina, azok a romániai cigányok valószínűleg a gábor-cigányok közé tartoznak (azért gábor-cigányok, mert legtöbbjük családneve Gábor) . Ez a csoport a cigányság elitje, tiszták, rendesek, normálisak, bádogosmunkával és kereskedéssel foglalkoznak.

  Őszinte – valóban – részvétem a „kellemes” lakótársért. Csodálom, hogy 89-ig bírták. Én kevésbé vagyok béketűrő, sajnos.

 • Igenis vannak brutális,kegyetlen cigány gyilkosságok és gyilkosok Cozma ügy,Szögi ügy és a mostani csak az ismertebbek közül (több más is)olyan csoportok, akik nem akarnak dolgozni,rabolnak fosztogatnak és ok nélkül is ölnek!!!!
  És vannak nagyon rendes,beilleszkedni,tanulni,dolgozni vágyok és tehetségesek is mint például Oláh Gergő,aki megérdemelten nyerte az X faktort!!!.és sokan mások!!!
  Ezt tudomásul kell venni,persze voltak szélsőséges ellenük irányuló atrocitások,gyilkosságok is ami szintén elítélendő,mert az erőszak erőszakot szül.
  Kissnek és Jimbonak igaza van,és a büntetés mindenkire
  vonatkozzon!!!!.
  Különben Bayert az Ügyészség is felmentette,mert igazat mondott, akkor is ha esetleg sokaknak nem tetszett,vagy azt várták jobban „csomagolja” be az igazságot.

  .

 • Egyébként erre bizonyíték,hogy pont a kanadai menekültügyi
  miniszter is besokallt az itteni „kimenekült üldözöttek”
  csalásai,randalírozásai miatt és sokakat visszatoloncoltak.
  Jó lenne tárgyilagosan nézni a dolgokat és nem mindjárt
  rasszista jelzővel illetni másokat!

 • Kedves Kiss egyébként hogyan is feltétezhet egy
  demokratikus..?lapról olyat,hogy nem jelenítik meg az
  írását,amikor a minősíthetetlen hozzászólókét is közzéteszik.
  Ez így korrekt!

 • Erdekes, hogy a benesdkretumok meg mindig ervenyben vannak es balkezrol nem kifogasolja senki. Pedig a ciganyok eseteben nincs ilyenrol szo. Bayer Zsolt sem irt semmi ilyet. Akar hogy akarjatok(balkezesek) felremagyarazni, ezt csak magatok kozt sikerul.
  Tudom, hogy ez nem szamit, de meg kell mondjam: nagyot csalodtam Hollosy Gertiben. Sehogy sem illik a kezdetben kialakitott profiljahoz az utobbi idoben irt megnyilvanulasa.

 • szarcsimbok

  ne keseredj, ellenben a te hozzaszolasaid tokeletesen illenek ahhoz a nacifereg mivoltodhoz…

 • Nemcsak vidéken van gond, én saját szememmel láttam Budapesten a VII. ker. Garay utcában hogy két testes cigányasszony hogyan vette el egy öreg néni táskáját, kivették a pénztárcáját, elvették a pénzét miközben a néni rimánkodott hogy ez az utolsó pénze! Az út másik oldalán állt két rendőr, akik látták ugyan az estet, de elfordultak, nem akartak gondot maguknak, a néni sírva ott maradt, a cigányok szépen elmentek!

 • Jávorszky Mária

  Romániában például kifejezett segíjt kínál egy rászista csoport internetes hirdetésükben, minek alapján
  300 lej=20 000 ft.ajánl minden roma nőnek akik ez évben önkéntesen és bizonyítottan hajlandóak magukat sterilizálni.A felajánlott összeg azért túl kevés, de az ötlet zseniális, több szempontból is.Így jelentős számban csökkenne az alkohol, drog, beltenyészetű spontán terhességek és pénzhiány miatti kényszerszülések száma,de nagy segítség lenne azoknak a védtelen fiatal roma lányoknak,akik ki vannak szolgáltatva a környezetükben élősködő kan állatoknak.
  http://www.facebook.com/photo.php?v=177879875587314

 • Na az a helyzet,hogy 2.000Ft- ért öltek az ózdi cigány gyilkosok és ma a hírekben,sajtóban megjelent,hogy ezt be is ismerték!!!!!!!!!!!Egyébként ne dumáljanak az ártatlanság vélelméről,eddig nem jött be……duma!Normális embereknél lehet beszélni róla,de ezeknél nem….
  Lakatos Attila cigány vajda is így nyilatkozott:
  „Ez a fajta cigány valóban állat!”
  A múltbéli esetek alapján kiderült,hogy igenis van
  cigány bűnözés és vérfertőzés is,aztán a hülye gyerekeket
  az állam az adófizetők pénzén gondozza,mert a szülők a lopás
  és kocsmázás mellett erre nem érnek rá.
  Különben régóta (kb.40 éve)támogatja az állam a cigány gyerekek beilleszkedését tanulását,meg a „kedves szülőket”sajnos eredménytelenül.Ez a kormány még többet tett,de eredménytelenül.Minden rendes dolgos cigány (gazdag és szegény) egyaránt elítéli az ilyeneket,
  mint a rendes zsidók is az aljas hazaáruló söpredéket,ugyanis ezek a fajtájuk szégyenei!!!!!!!
  Aki itthon él és nem hazudik,az tudja,hogy rendes zsidó és cigány nincs elnyomva,békében és barátságban él együtt,a kintiek meg alaptalanul aljas hazug politikai
  szándékkal uszítanak,sajnáltatják magukat!!!!!(bár lehet is…)
  Nekem több zsidó barátom is van és cigány ismerősöm,akikkel jó viszonyban vagyok és megdöbbenve,szégyenkezve olvassák azokat a hazugságokat
  amit ezen a fórumon összehordanak.
  Minden rendes és ártatlan zsidó és cigány holokauszt áldozatot sajnálok,(de a közös múlt illetőleg üldöztetés miatt)nem kell sajnálni a mai söpredéket!!!!!!
  Fel kellene lépni ellenük,elkülöníteni!!!!!!a normális
  hazug,munkakerülő jellemtelen alakokat.
  Az MSZP,és az „ál liberálisok” ezzel nem mennek semmire,hiába „igyekeznek” annyira,csak nevetségessé és hiteltelenné válnak,utóbbi már rég elkezdődött…….
  Nem tartok igényt a primitív,hazug válaszokra,itt főleg a normális hozzászólóknak írtam.

 • Georgina Bojana

  Köszönöm az együttérzést azért a sok évért! Hihetetlen, azért elmondom, leírom, hogy a társbérlőm biztosan szívósabb, egészségileg mint mi. Néha rémálmaim vannak, főleg akkor, ha valami gond, baj, megoldhatatlan probléma lebeg felettem. No, olyankor álmomban abban a bizonyos lakásban járkálok, ami öröm, mert találkozom a Nagyszüleimmel, akiket nagyon szerettem. De látom, álmomban ezt a cigány asszonyt, hallom a rikácsolását és kiver a víz, ki kell mennem lezuhanyozni, mert szinte remegek. Még ennyi év után is tud belepiszkítani az álmaimba. Kegyetlen!
  *
  Igen, áldom a jó eszemet, hogy olyan helyen élek, ahol széles egy nagy körben nincsenek cigányok. Aki nem él a közelükben, fogalma nincs milyen hangosak! Akkor is ha isznak, ha boldogok, ha gyászolnak, mindig. Más a vérmérsékletük. Amiért nem okolom őket, de én már nem tudnék kibírni egy cigány család szomszédot. Bármennyire is megvetendő – ez a kikerülés. Mert kikerülöm őket, még az utcán is.
  Azok a cigányok, akik Romániából jöttek, most is megerősítem, milyen tiszták, kedvesek, a gyerekeik? Csupa szalag, csupa ropogós ing, tiszta kabát, megfésült haj. Nem kunyerbálnak, nem piszkosak és nem ijesztgetnek senkit.
  Megvannak egy csoportban, a falu egyik részén. Élnek ahogyan tudnak, de soha nem hallani arrafelé panaszt. Pedig ott közöttük magyarok is élnek, békében. De itt a dűlőkben? Borzalmas koszban, isznak, ragasztót szívnak, verekednek, lopnak, még a kiakasztott ruhákat is.
  Egy világért nem mennék oda be közéjük. Ők kijönnek vásárolni, no ilyenkor van szerencsém találkozni némelyikkel a boltban. De onnan is ki vannak tiltva, csak a küszöbig jöhetnek, mert lopnak. Rettenet. A gyerekeik pénzért engedték be az iskolai vécébe a többieket, a kicsiket. Amikor az igazgató kiment autóval, hogy rábírja a szülőket, hogy neveljék már meg a gyerekeiket, majd megverték. Kővel dobálták meg az autóját, még szerencse, hogy négyen voltak férfiak, de úgy elhúztak, mintha ott sem lettek volna. Be lettek fenyegetve rendesen!
  No, igen. Hová menjenek panaszra? A rendőrség nem tud igazságot tenni. Régen voltak a kakastollas csendőrök, no ott kuss volt, ha csak megjelentek is a kocsma ajtajában. De azok mind válogatott, magas, jól megtermett izmos parasztgyerekekből lettek kiválogatva. Most meg boldogok, a egy alacsony, cingár ember is jelentkezik rendőrnek, mert olyan kevés a pénz. Miért kockáztassa az életét?! Meg is értem. Némelyik rendőrt a cigányok – megeszik! Reggelire! S, akkor még nem is vacsoráztak! – 🙁

 • Ja lehet,hogy a kimenekült Kertész Ákos,mint „genetikai
  csoda”? ezekre a sajnos itt született „genetikai barmokra”
  gondolt a magyarok helyett,ha igen helyesbíthetne,de mindegy… nem érezzük hiányát….!!!!

 • Kedves Georgina!
  Nincs mit tenni,ma az a helyzet,hogy a „kisebbségek”vannak
  többségben és a többségnek kell kikerülni őket,ha élni akarnak.
  Aztán csodálkoznak azon ha nem is törvényesen,de megtorlások
  vannak azok részéről, akiknek ebből elegük van.
  Minden erőszak bűntény elítélendő,de vannak csoportok akiket
  bizony segélyezés helyett el kellene vinni egy zárt területre „málenkíj robotra”,hogy valami haszon is legyen belőlük,mert a börtönt sajnos az adófizetők pénzéből tartják fent.Ingyen kéne őket dolgoztatni!!!!!!persze még
  mielőtt gyilkolnak…

 • Boda Marcsi
  2013 január 11
  1:16 du.
  orvos látta már? talán még nem késő…még sokáig szeretném élvezni ezt a epeízű gyűlöletet, ami kiskegyedből naponta, és témától függetlenül felbugyog.
  gondolom, össze függhet a nemi életével. szar ügy kielégítetlenül nyugovóra térni, nap nap után 😀

 • Kedves Marcsi! A gyűlülködés és az általánosítás helyett nem lenne jobb megoldást találni a valóban létező problémákra? Hosszú évek és évtizedek illetve regeteg munka és türelem kell ehhez -tudom. De miért helyezi magát magasabb szintre, mint azokat a „csoportokat” akiket egy zárt területre vinne, ezzel a mondatával Ön semmivel nem különb Hitlernél. Ergó miért csidálkozik ha Önt le nácizzák? Valójában egy egész népcsoportot vádol és ítél el jogtalanul. Nos ez az ami nem emberi, nem civilizált hanem barbár magatartás!

 • Georgina Bojana

  A gond az, hogy minden társadalmi réteg kitermeli az őt követő társadalmi rétegét. Értem ez alatt a diplomás családnak a gyerekei is diplomásak, vagy főiskolások lesznek. Az értelmiségiek legtöbbje szintúgy. De az is igaz, hogy sok fiatal „kiugrott” a „krémből”, mert elegük van abból az életből. Ők tudják miért?! Hja hivatkoznék itt és most a libára aki a jégre ment császkálni, azután seggére esett.
  No igen, sok pénzes csemete, aki autót kapott a feneke alá egy jól sikerült érettségi ajándékként, már nem talál örömet semmiben. Pénze van, szüleitől, de szeretet nincs, mert arra a szülőknek nincs ideje, lehetősége. Üzlet van, hajtani kell, állásuk van, vinni kell, vállalkozásuk van, biztosítani kell. Tehát könnyebb odadobni pár tíz ezrest a gyereküknek, mint beszélgetni vele.
  Sokan itt tolják el. Csodálkoznak, amikor az Erzsébet kórházban találják a gyereküket kómában, mert bedrogozott.
  Sok, nagyon sok jó családból való gyerek lecsúszott és le is csúszik a sárba.
  A sárból viszont nehéz kimászni. Aki oda beleszületett, többször és jobban kell teljesítenie, mint a többieknek. Ezért bitang nehéz onnan kiemelkednie. Ha sikerül, mert tehetséges, erős és kitartó, akkor sikeres.
  Ha sikeres, sok pénzt keres majd, a „rokonysága” megtalálja, kölcsön kérincsél, ellopja ezt-azt-amazt. Ha kitagadja őket, közben belecsavarodik a szíve, hogy a saját vérét tagadja meg. Elmagányosodik. Ha a magyarokhoz próbál húzni, bármilyen tehetséges, LÁTSZÓLAG elismerik, LÁTSZÓLAG elfogadják. De a barátságok LÁTSZÓLAGOSAK. Sok tehetséges, érzékeny, sikereiért megdolgozó cigány ember magányos.
  De legfőképpen, könnyen a fejéhez vágják, az első adandó alkalomból: hogy te csak egy cigány vagy!
  *
  Igen, az általánosításon kellene változtatni. De nagyon nehéz. Ezt én mondom, én írom, aki messzire elkerüli őket, még az utcán is.
  Igaz, nekem volt tapasztalatom, de mégsem tudom elaltatni a kis ördögöt ott bent a lelkemben, félek, tartok tőlük, mert soha nem tudom, mire képesek?! Ez szégyen, de nemcsak az enyém.

 • Georgina Bojana

  Hja igen, még nem írtam azt le, hogy a cigányság BIZONYOS RÉTEGE teljesen normálisnak tartja azt, hogy időnként bevonul a „kaptárba” vagy nevezhetném akár börtönnek is. Ez olyan természetes náluk, mint ahogyan a Nap felkel hajnalban.
  A budapesti Havanna lakótelepen a panelházak borzalmas állapotban vannak. Összefirkálva a liftek, no és az, hogy az ott lakóknak mindig csak az egyik fele van OTTHON, a másik a kaptárban, kóterban, vagy nevezzük nevén: börtönben. Így nincs nagy tumultus.
  Meg kell nézni, a pázsit tele csikkel, aki magyar és ott él, mindenféle ráccsal védi a lakását, az otthonát. Rettenet, én mondom rettenet. Az pedig, hogy valaha is el tudja adni, vagy el tudna költözni onnan, no ez egy megvalósult álomnál is lehetetlenebb. Pedig telis-tele boltokkal, ott van minden, bölcsőde, óvoda, mindenféle lehetőség, buszjárat a Tescoba, ott helyben a Lind, az Aldi, a Penny – de mégsem költözik oda egyetlen épeszű magyar ember sem.
  Kérdés?! A választ Te is tudod, aki ezeket a sorokat olvassa. No, azért.

 • Illének meg HunCanadának kellene sürgősen orvoshoz fordulni.HÜLYÉK és Aljasak én nem vagyok gyilkos,vagy maguk igen,csak még nem tudni?.
  Degenerált jellemtelen banda,lehet hogy az ilyenek tényleg nem különbek az ilyen szemét cigányoknál,de ezzel nem kellene dicsekedni.!
  Nem kell visszaírni a normálisoknak írtam!!!!!
  Még olvasni sem tudnak csak böfögni……
  Önkritikájuk egyenlő a nullával!

 • Ille a saját nemi életével foglalkozzon,meg az ” eszközével”
  ha van?
  szerkesztőcske,bunkócska,aljaska és még finom voltam!

 • HunCanada kár hogy magát nem látta Hitler!
  Talán a ÁVH-ás családból származik,nem csodálkoznék.
  Maguk a saját fajtájuk rasszistái…..

 • Jávorszky Mária

  Ille István!2013 január 11. 2:05 du.
  Ez gusztustalan volt! Nem tartozik magára!

 • Mostmár több helyről és forrásból hallom :
  Ha Magyarországon nem lennének cigányok , akkor autópálkyák sem lennének és egyáltalán..semmiféle olyan nagyberuházás nem valósulna meg ahol példátlan fizikai munka szükségeltetik , emberhez nem méltó körülmények között.

  Németországban ezt úgy oldották meg ( ott nincs népes cigány kisebbség ) hogy török vendégmunkásokat alkalmaztak arra melóra ami a németeknek nem smakkolt.

  A különbség csupáncsak annyi , hogy amíg a török vendégmunkás haza utalhatta a keresménye java részét , addig a magyar cigányságot gyakorlatilag az éhhalál szélén tartják fajmagyar nemes uraink.

  Más.
  A szocializmus idején , amikor tévészerelő voltam , egyszer kihívtak egy VII.-kerületi lakásba.
  Mikor ajtót nyitottak , vegyes érzelmeim támadtak a színes öltözetet viselő asszonyság láttán. De nem volt mit tenni , bementem.Odabent példátlan tisztaság fogadott.
  Képzeljetek el egy teljesen üres 50 négyzetméteres parkettás szobát , amiben csak a földre lerakott ideiglenes ágyak voltak és egy komód , gondolom a ruháknak. SEMMI BÚTOR a tévén kívül !
  A nő azt mondta , most kapták ezt a lakást , minden pénzük ráment a felújításra , bútorra majd csak később gondolhatnak. A három gyerek is szép volt és tiszta , szintén cigány népies viseletben.
  A munkához a földre ( parkettára ) le kellett térdelnem. Én még olyan szép , fényes és tiszta parkettát nem láttam !
  ( A kofi is jó volt amit adtak. Meg a jatt is.)

 • Van egy otletem az itt ciganyokat vedo „csport”-nak!!!
  Figyuzzatok!!!
  Ti olyan nagy joletben vagytok Canadaban(szerintetek), hat igazan megengedhatitek magatoknak, hogy cigany csaladokat/szemelyeket szponszoraljatok. Igy nem menekultnek szamitanak, az igaz, de legalabb kijutnak abbol a „pokol”-bol. Elinteznetek nekik a BEVANDORLAST, munkat szereznetek nekik, stb. Lakast is tudnatok nekik szerezni. Mikor dolgoznak mar, majd visszafizetik. Ennyi
  szovegeles utan, ez a legkevesebb amit tehettek. Mindenki jol jar: a kecske is jol lakik, a kaposzta is megmarad. Azonkivul, nem csak szoban partolnatok oket, hanem tettben is. Fogjatok ossze tobben is, ugy konnyebben megy. Ha fele kozuletek(a nevek kozul) resztvenne ebben, mar sikeres lenne.
  C’mon, put your money where your mouth is. What do you say???

 • Gay-za!
  Ezzel a fantaziaval, akar iro is lehetnel!!!

 • Ez a gondolat nem uj! 56-ban a magyarorszagi zsidoknak,
  New York zsido tanacsa tett ilyenszeru ajanlatot, de a pesti zsidok azt mondtak, hogy nem akarnak Amerikaba menni, mert nekik Mo. az Amerikajuk!!!!
  Lehet, hogy a ciganyok is igy lennenek. Azert probaljatok
  meg. Nem veszittek semmit.?

 • Tamas

  ilyenkor fotot kell kesziteni a tolvajokrol es a rendorokrol is!

 • tothpiroska

  normalis ember nem akarhat „kiiktatni” senkit…azert lennenek a rendfenntartok es a torvenyek, hogy regulazzak az embereket, ha nem regulazzak, akkor valamit rosszul csinalnak….szerintem a bunozo szonak kell szegyenletesnek lennie, nem a ciganynak…es a hangsulynak is arra kell tevodnie, mindegy ki koveti el…

 • misike….9:32 de … be ne pisikelj amikor fotot keszitesz ! igaz , te arra is MASOKAT uszitassz ! igy TE csak pofazol

 • Nem nagyon tolonganak az otletemert a „FAJVEDOK”. ertheto is, hiszen csaholni konnyebb, mint tenni valamit.
  Persze nem is nagyon vartam, mert mindig is tudtam, hogy
  ha valaki ilyen harapos, mint egyesek itt, ahhoz HIPOKRATANAK is kell lenni. Merthat azok vagytok, kedves
  BALKEZESEK. Tetotol talpig. Ezt jobb ha tolem tudjatok.
  Igaz, hogy ezt tudjatok ti en nelkulem is.

 • http://www.youtube.com/watch?v=RGnj2MQVd-o
  Ide is beteszem a vajda véleményét a cigánykérdésről. Hátha itt el is olvassák….

 • Figyelő és a többi normális!

  Sajnos nem tudnak sem olvasni,sem gondolkozni csak felelőtlenül sértegetni,gyűlölködni az önkritikáról,tárgyilagosságról és a tiszteletről meg már ne is beszéljünk,de ne is várjuk el tőlük!Reménytelen….
  Nem kell feladni,hozzá kell szólni különben még azt hiszik,
  hogy igazuk van,meg dög unalom lenne,ha csak a hozzájuk hasonlókkal „társalognának”.Végül elhinnék a fontosságukat,hitelességüket és azt,hogy befolyásolni tudják az ország és az igazi magyarok jövőjét!

 • Itt a moderátor nem moderál?
  Olyan gusztustalan, és elfogadhatatlan véleményeket, mint amiket itt egyesek megengednek maguknak, nem lenne szabad terjeszteni. Amit ezek művelnek, az a bayer féle uszítás!!!
  Hogy az agyar hírlapban megjelentetik, az egy dolog, de a külhoni magyarságnak indított blogba…. enyhén szólva undorító.
  Próbáltam érvekkel csak a realitással foglalkozni, minden esetben minősíthetetlen, alpári megjegyzések követték, de érvvel egyik sem tudott szolgálni.
  Kérem ne tegyék ezt!
  A színvonalat meg kellene őrizni, és a kőbunkóknak nem lenne szabad teret hagyni.

 • Egyszerüen elképesztö,hányan kiállnak itt a gyilkosok mellett.Milyen értékrend szerint éltek?Fordított esetben is kiállnátok,például egy magyar gyilkos mellett?Hát az áldozatokról mi a véleményetek?Az ö szenvedésük nem hat meg?Ti semmitöl sem hatódtok meg,csak szenvelegtek,mert ezáltal tökéletesen kiélhetitek a magyarság iránti gyülöleteteket.Hát nem mindegy,hogy ki kit öl meg?Ha jól számolok,úgy 25-30 évvel ezelött Konrád György ezt mondta(le is írta):”Aki öl,az gyilkos!”
  Mindegy,hogy miért öl-tette hozzá.
  Én meg azt teszem hozzá,hogy aki embert öl,az számomra nem ember:az egy ÁLLAT!Aki pedig gyilkosokat védelmez és menteget,az maga is képes bármire.

 • Kertész Ákos a magyarságról:
  „…ezek is magyarok. Percemberkék. A jelenben élnek, akár az állatok. A valóságos állatokra gondolok, vagyis ez nem erkölcsi ítélet, egyszerű ténymegállapítás.”

  „A magyar genetikusan alattvaló.”

  „…boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.”

  Nos?Senki sem háborodik fel?Nem ír senki nyílt levelet?Nem rasszistázza le senki Kertész Ákost?Hol vannak a tüntetök?Mikor határolódik el a „demokratikus oldal” KÁ-tól?Hol vannak ilyenkor az emberi méltoságra oly kényes ANTI szervezetek?Sehol,hiszen a magyar ennél sokkal rosszabbat is megérdemelne,mert:

  „…a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.”

  És ez nem rasszizmus…

 • Kuszkullo!
  Nem olyan regen kialltak,sot kuzdottek a balatoni genszter mellett is, aki terrorizalta a Balaton kornyeket. Miert??? Mert zsido volt.
  Mast nagyon kar toluk elvarni.

 • Valóban elképesztő, hirtelen milyen sok embernek fontos a bűnözők, gyilkosok mellett kampányolni.Amiről Bayer írt az sajnos a jelenlegi magyar valóság. Aki ennek ellenkezőjét állítja az ne magyarázzon félre, ne magyarázzon bele semmi hülyeséget a cikkbe, hanem tapasztalja meg személyesen . E cikk szerzője vajon Kertész Ákos, Kertész Imre, Heller Ágnes, vad magyar ellenessége,mocskolódása miatt ily vehemensen szót emelt? Ha akkor nem, akkor most a kettős mérce miatt szégyellje magát!
  Egy tanulság viszont van! E nagy okos megmondom a „tutit” firkászok , de a volt dicstelen miniszterelnök aki most táblát aggat a nyakába mind arról ordibálnak,hogy az egyén tetteiért a közösség, a népcsoport nem felelős! Nevezzük nevén az elkövetőt, ne általánosítsunk , és a bűnös kapja meg méltó büntetését. Helyes! Így jó lesz! Ezek után kus legyen, hogy Bayer melyik párt közösségének tagja, nem tartozik ide! Név szerint az elkövető a bűnös ugyebár!?
  Továbbá fölöttébb undorító, hogy eltelt nagyjából hetven év, még nem is éltem, de az akkor az EGYÉN akinek neve van által elkövetett tettéért most nekem, és honfitársaimnak kell fizetnünk, a mi adóforintjainkból, mert minden évben zsarolják az országot a már rég nem
  élők nevében is. Nem is értjük mire fizetünk, de az a népcsoport pofátlanul zsigerel mindenkit, mert nem tudja hol a határ! Tetszik érteni a párhuzamot kedves publikáló uraság? Ha a jelenben nem felel a közösség az egyéni bűnért, akkor a múltra is ez igaz.
  Nagyon elég már a magyar nép, és Magyarország ellen a nemtelen támadásokból!

 • „A kollektív bűnősség elve valamely etnikai vagy társadalmi csoport, közösség egyetemleges felelősségre vonása azon a jogcímen, hogy e közösség egyes tagjai ténylegesen (vagy föltételezhetően) jogi vagy erkölcsi értelemben elítélendő cselekedetet hajtottak végre.

  A kollektív bűnősség alkalmazását eredetileg tagadták a polgári büntetőjogi elméletek. A 20. században azonban, mint politikai elv, érvényesült a gyarkolatban. A második világháborúban győztes nagyhatalmak alkalmazták a legyőzöttekkel szemben, illetve a kisebbségben élő, a legyőzött nemzetekhez tartozó emberekkel szemben. Az 1945-ös potsdami konferencia is kimondta a csehszlovákiai, lengyelországi, magyarországi német nemzetiségű lakosok egy részének Németországba telepítését. A Beneš-dekrétumok a Csehszlovákiában élő németek és magyarok elleni intézkedéseket jelentettek.”

  A magyarokról nem is beszélve.

 • Még az a szerencse,hogy sok „genetikai csoda” illetőleg
  kísérlet” torz mellékterméke” elhagyta az országot,a többiek
  remélhetőleg követik őket,az itthon maradottaknak pedig
  nincs „fényes” jövőjük,amiért ők tesznek is szerencsére!…
  Kertész csak a nép csoportban tévedett,de ezt mindenki tudja
  A jellemtelen,hazug hazaárulók csak pár országban találnak menedéket és remélhetőleg a sorsukat nem kerülik el…..

 • Tunde Hartmann

  KUSS igy irjuk magyarul!
  A „dicstelen” miniszterelnok demokraciat epit, ellenzekbol is, a taplo paraszt meg ellenzekben is destruktiv, dilettans, demagog, arrogans, hazug …kormanyoldalon meg meginkabb, mint egy elmergesedett fekely az orszag testen…itt Kanadaban soha semmilyen politikai tevekenysegbe nem fert volna bele….az egesz magyar tarsadalom rothad, az erkolcs a beka segge alatt…nah ebbe belefer…szegyellje magat! A ciganykerdes nem egyik naprol a masikra lett, hanem egy folyamat eredmenye, az allitolagos rendszervaltast koveto kb 20 orban miatt elcseszett ev eredmenye…jah es meg lehet rosszabb is, mert nemcsak a ciganyok fognak a nincstelenseg miatt elvadulni!

 • pille konnyu ille pityoka , pistike , az elso hozzaszolo voltal es akkor is hazudtal , ehhez mit szolsz http://www.index.hu/belfold/2013/01/16/kanada_hirdetesekben_riogatja_a_kivandorlokat/ … csak sajnalni lehet a faytadat

 • Bayer, a nemzet korcsa, anno, a Népszabadságban:
  „Most biztosan nem kéne megszólalni. Mert hát kit érdekel az egész? Kaptak öt százalékot, éppen, hogy becsúsztak a parlamentbe fideszék. Fidesz? Ugyan kérem! Aztán meg én igazán jókor váltottam. Éppen jókor. Botrányok voltak már, de még potenciális esélyes volt a párt, sötét ló, akármi is lehetett volna belőle, így nem érhetett az a vád, hogy a végső bukás után menekültem el.
  Hja kérem, fontos a jó ritmusérzék. Arról nem is beszélve, hogy milyen elegánsan tudtam hallgatni. Az igazi okokról. Semmi árulás, semmi fecsegés, diszkréció, pókerarc. Mindjárt csókos gyerek lettem. Most itt az idő az árulásra: igen, én az alapító atyák egyike, dr. Simicska Lajos és Tóth Béla miatt hagytam el a pártot. Ugyanis nem szerettem őket. Nagyon nem. Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, s lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón.”

 • Boda Marcsi
  2013 január 15
  4:47 du.
  sajnos, kiskegyed itt maradt, ami, mint a mellékelt ábra mutatja, meglehetősen komoly mentális környezetszennyezést eredményezett.
  még a végén kiskegyed miatt meg kell növelni a FŐKEFE költségvetését.

 • Jávorszky Mária
  2013 január 11
  3:27 du.
  az a szép benne, hogy bodára se 😀 persze, az emlékezés megszépíti múltat 😀

 • Nyilas Misi

  2013 január 15
  6:19 du.

  Tunde Hartmann

  „KUSS igy irjuk magyarul!”

  Akkor:KUSS!

 • Ille István

  2013 január 16
  11:25 de.

  Te hogy kerültél Kanadába?Politikai menekült vagy?Ki üldözött téged?Miért?Csak azért,mert erröl nem találtam semmit szerény „bemutatkozódban”.A többihez meg be kell lépni,hogy ellenörizhetö legyen a páciens.Ügyes.Na?Válaszolsz a kérdéseimre,vagy államtitok?

 • Tünde Hartmann!………..Teljesen egyetértek azzal amit leirt.A misikével meg nem kell foglalkozni mert meg lehet ismerni még a disznók között is hiszen sapka van rajta.

 • Nyilas Misi!…..Te kis misksksncsó,bocs inkább miskaköcsög.Kitántorogtál az országból és kintről próbálod osztani azt ami neked nincs.Neked mint gyengeelméjűnek elmondom az észre gondoltam.Nem akarom érdemeidet kissebbiteni,de értelmi szinted az egysejtüekével vetekszik.Tehát ebből az következik,hogy neked KUSS!

 • kuszkullo

  osszekeversz anyaddal, annak mondhatod, bar mar igy nagy szegyene, hogy ilyet ellett, mint te…

 • Nyilas Misi

  2013 január 17
  8:21 de.

  Igenis,mama.

 • küszküllö
  2013 január 17
  7:32 de.

  Kedves Küszküllő, ille Magyarországon rontja a levegőt és a közmorált.

 • Topapo

  te gerinctelen naci kocsog, epp ellenkezoleg, ha rajtam mult volna sose szaporodtatok volna ennyire el, mint a patkanyok, mar vagy masfel evtizede irtanalak benneteket!

 • dakota

  2013 január 17
  8:22 du.

  Tökéletes.

 • Miska!……..Nyilsként,hogy tudtál beépülni a nagy demokraták közé?Különben a szivárvány szinű zászlót nem emberirtásra használják de te ezt nálam jobban tudod.

 • Ille István
  2013 január 11
  2:05 du.

  Boda Marcsi
  2013 január 11
  1:16 du.
  orvos látta már? talán még nem késő…még sokáig szeretném élvezni ezt a epeízű gyűlöletet, ami kiskegyedből naponta, és témától függetlenül felbugyog.
  gondolom, össze függhet a nemi életével. szar ügy kielégítetlenül nyugovóra térni, nap nap után 😀 Ille István!Te biztos tudod,azért volt a szülinapi tortád prostamol unoval meg viagrával díszítve.

 • Topapó
  2013 január 17
  7:52 de.

  Kedves Topapó, Libás Gedeonnak (Nyilas Misi, lánykori nevén Csipke Rózsika), nagyon érzékeny pontjára tapintottál ezzel a megállapítással:) Láthatod, máris fenyegetőzik, pedig semmi konkrétumot nem mondtál:)Még 🙂

 • küszküllö
  2013 január 17
  7:32 de.
  hülyegyerek, életemben nem voltam kanadában 😀
  kérsz lakcímkártya másolatot? megküldöm, csak add meg a mail címedet 😀

 • Cupidó
  2013 január 19
  5:51 du.
  argumentum ad personam

 • Cupidó
  2013 január 19
  5:51 du.

  :)))
  Úgy tűnik, hogy érzékeny pontjára tapintottál ille-nek, kedves Cupidó:)

  Pedig nem szégyen az, különösen nem az ő korában:)
  Senkit nem érdekelne, ha egyébként normálisan viselkedne, csak hát ugye, ő arra képtelen.

 • Dakota!
  Nem tudtam, hogy Illeu-nak van erzekeny pontja! Ez szinte lehetetlen. Vastag bor(marmint a pofajan) mindent erzeketlenne tesz.
  Nem gondolod???
  Lenyeg, hogy most mar o az UR a KMH-n. Igy lesz ebbol az organumbol, az aminek eredetileg szantak. De meg igy is gyengecske!!!

 • Tisztelt Szerkesztoseg!!
  Meg ot perce olvastam a kis megfigyelesemet, hova tunt?
  Nem hiszem, hogy valakit is megsertettem volna,csak az igazat ahogy en erzem irtam.Vettem az idot es minden hozzaszolast elolvastam,hat igen ahogy elneztem a tobbseg az velem erez.Szeretnem ha kozolnek mert varom traim reagalasat.Ille Istvan meg jarjon meg egy par orszagot es nezze meg milyen buszkek az emberek a hazajukra, en tapasztalatbol beszelek.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Ki ne foglalkozzek a ciganykerdessel?

  A szerzo, mert nem tud semmit rola. A ciganyok atlag IQ-ja 70. Ennyit az integraciorol, az etimologiai besorolasrol, meg a szerzo kedves tenyszerutlen okossagairrol.

 • Rozs Gertrud Cundill: Csak érdeklődés szinten. A faj magyarok IQ-ja mennyi?

 • Llanfair
  2013 szeptember 10
  5:29 de.
  ne kérdezd. arra se képes, hogy megfelelő kódkészletet használjon.
  egy az ékezetmentesek közül 😀
  persze, a cigányok szellemi képességeit töviről-hegyire ismeri.
  ő már csak ilyen kis okos 😛
  csak tudnám, mi késztette arra, hogy nyolc hónap elmúltával adja elő magát?
  pártfeladat? kötelező visszamenőleg is olvasnia a KMH-t?

 • Emma Szalay
  2013 február 9
  9:44 de.
  bocs, emmike, csak most olvastam lélekemelő sorait.
  jó pár országban jártam, és valóban tapasztaltam, milyen büszkék is az emberek hazájukra.

  figyelmébe ajánlok egy feliratot a bécsi mariahilfe egyik áruházából:
  magyar, ne lopj!
  nem mostani keletű. erre a hazára legyek büszke?
  orbanisztánról nem is beszélve.

 • küszküllö
  2013 január 14
  3:27 du.: Lemaradt a bizonyított cáfolatod. Vagy nem tudod cáfolni? Nem a hír hozójára kell haragudni.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Mi az, hogy faj magyar?

 • Rozs Gertrud Cundill

  Itt van, ni: http://www.test-iq.com/hu/eu-statisztikak-iq/, ez az orszag, ebben mindenki benne van, szoval a fajmagyaroke tobb lehet…

  Persze ez lenyegtelen, a lenyeg az, hogy 70-80 IQ: ‘barely functioning mental ability’. Sziszifusz munkajat talalta fel, aki a roma integraciot kitalalta; ez egy ilyen csodbemenesi gyakorlat, mert marha draga raadasul es sok emberkinzassal is jar egyutt.

  Kanadabol konnyu bekiabalni, mert az egy epeszu orszag, be sem engedi oket.

 • Rozs Gertrud Cundill: Kedves Gertrud: Ki a fajmagyar? Például a Bayer. Meg azok az emberszabásúak, akik fekete ruhában parádéznak a Hősök terén, meggyalázva ezzel hőseinket. Azok, akik hangoztatják, hogy ők különbek a cigányoknál, zsidóknál, románoknál, szlovákoknál, cseheknél homokosoknál stb. Nagyjából mindenkinél. Akik a turultól származtatják magukat, és aki nem vallja az ő eszméiket, az ellenség.
  Mindenről van véleményük, de ezt a véleményt a vezérük szabja meg. Ők vakon hisznek benne, mert a könyvekben nem hisznek. Egyáltalán a kultúrában nem hisznek. Üvöltöznek Istenről, Hazáról Szeretetről, de fogalmuk sincs egyikről sem. Nem folytatnám. Ennyi elég.

 • Ille: Kedves István: És nézd meg, ez a Török Gábor gyerek meg bennem látja a nácit. Nem talál itt más alapanyagot?

 • Rozs Gertrud Cundill

  Maga jol el van tajolva… lol.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Torok Gabornak teljesen igaza van. Azt hiszitek magatokrol, hogy anti-rasszistak vagytok. De csak rsszistak vagytok. Lol. Az ilyen pocegodor, mint ez a hely, csak egy rasszista zsido metely.

 • Rozs Gertrud Cundill: Sajnos csak métely vagyok. Nem volt szerencsém zsidónak születni. És én ebben a pöcegödörben csak a tisztító szer vagyok. Ellenben a kedves hozzászólóval.

 • Rozs Gertrud Cundill
  2013 szeptember 11
  6:47 du.
  ejnye, cuncimókus, árulja már el, hogy ha ez itt pöcegödör, akkor mégis, minek jár ide fürdőzni? kényszerítik rá?

  a zsidó mételyezéssel csak óvatosan, nyuszó-muszó, mert, ha egyszer magába ragad, rendesen ki fogja készíteni!
  mert a zsidó métely már csak ilyen.
  igaz, az agyánál már vissza fog fordulni, mert nem akar se éhen halni, se valami fertőzéstől megbetegedni.
  amúgy, elárulná nekem, hol szennyezte eddig a környezetet? mert mintha nem tette volna tiszteletét eddig ezen az oldalon.
  vagy csak most kapta meg a kurucoktól tudja, a fajmagyarokról beszélek – vagy a szellemi honvédőktől a harcba hívó parancsot?
  SAS behívó volt?

  egyébként tudja, hogy az anyarozs komoly növényi méreg? ha aratás utáni őrléskor bele kerül a lisztbe, mérgezést okozhat!
  persze, akad gyógyászati felhasználása is: méh-összehúzódás, vérzés csillapítás, vérnyomás csökkentés, ilyesmi.
  persze, az LSD egyik alkotóanyagát is belőle vonják ki. tudja, a lizergsavat. igaz, eredetileg átmeneti elmebaj tüneteket okoz, de, ahogy elnézem, ez magánál állandósult.
  kijelenthetjük – szigorúan tudományos alapon – , a maga fajta inkább parazita.
  magas hőfokon azonban elpusztítható.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Kedves, Ille, nem ‘jarok ide’, amint ezt maga is jol tudja, veletlenul kerultem ide, hirtelen, csak megvizsgalni a cuccot…

  „a zsidó mételyezéssel csak óvatosan, nyuszó-muszó, mert, ha egyszer magába ragad, rendesen ki fogja készíteni!”

  Nezze, ezt mindenki tudja az ep eszen vilagszerte. Lol!

  A szo amit maguk keresnek es nem ismernek: melymagyar.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Nem vagyok cuncimokus, mellesleg, ha civilizalt, nem raszista es nem szexista dialogust kepes folytatni barkivel.

  Halvany gozotok nincs a valosagrol itt, ezert irtam azt, amit irtam. A valosag ma Magyarorszagon: nagyon komoly rasszizmus van jelen; ez kisebbsegi rasszizmus, megfigyelheto – nagyon konnyen erzekelheto az orszagban – a 50 valahany kisebbseg kozul kettoben. Ez a zsido es a cigany kisebbseg.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Csak egy megjegyzes, nem Rozs, hanem Rozsa, csak elgepeltem, a nagy inteelligenciamban, lol…

 • Rozs Gertrud Cundill

  Ami Zsoltit illeti: semmi rasszizmus szerintem. Egy uj zsurnalisztakai mufajt teremt/ett meg, amit ugy lehetne nevezni, peldaul, hogy : anti-polcorrect.

  Eget, minden szavaval egy jo irasban.

 • Rozs Gertrud Cundill

  Csak hogy terjesszuk az intelligenciat, nem kommenista cigany:

 • Rozs Gertrud Cundill
  2013 szeptember 12
  6:24 du.
  mábocs! miért is tudnám, hova jár, és mikor? ne értékelje túl magát, a kutya se törődik szerénytelen személyével, csak hát, nagyjából ismerem a többi nagyokos jobboldali „szakértő”-t, így feltűnt, hogy egy újabb tettestárssal gyarapodott kisded táboruk.

  ami a mélymagyar, agyonmagyar, pótmagyart, kötvénymagyar és egyéb szinonimákat illeti, megnyugtatom, nem kell keresni, nap, mint nap feltűnnek a közbeszédben, sajnos valódi személyükben is.
  ami a kisebbségi rasszizmusról szóló véleményét illeti, hát, a maga által említett kettő, biza, nemzetalkotó elem, úgyhogy, hülyeséget irkál, nyuszó-muszó, de hát, mit tehetünk, ennyire képes.
  ha javasolhatom, cseréljen karakterkészletet, mert különben az a sanda gyanú támad, hogy nem itthonról pofázik bele a MI dolgainkba.
  de azért vigasztaló, hogy az intelligenciájának szintjével legalább tisztában van 😀

  amúgy civilizált vagyok, legalábbis annyira, hogy néha misszionárius pózban is szeretkezem és általában köszönök, amikor belépek egy ajtón. persze, nem mindig.
  nem köpök a padlóra, és, amennyire emlékszem, még egyetlen iskola falát sem vizeltem le, nem úgy, mint elvbarátai.

  hogy nem rozs, hanem rózsa (bár a rozsa-nak semmi értelme), annyira megnyugtatott, hogy már nem is veszem be a mai adag tudatmódosítómat.

 • A parittyás hangja

  Rozs Gertrud Cundill
  2013 szeptember 12
  6:34 du.

  „Halvany gozotok nincs a valosagrol itt, ezert irtam azt, amit irtam.”

  Bayer meg Szaniszló vérgőzös, náci világa csak a beteg fajtád szerint jelenti a valóságot te degenerált istenbarma! Szerinted a fajelmélet a valóság? Miért vagy ilyen sötét?
  „zsidó kisebbség”??? A Magyarországon élő zsidó származású honfitársad legnagyobb része nem is foglalkozik zsidó identitásával. Életmódjában, kultúrájában, még gondolati szinten sem különbözteti meg magát másoktól. Amelyikük vallásos az természetesen eltérő vallási hagyományok szerint él de mióta kisebbség egy vallási felekezet te nyomorult? Magyarabbak a fajmagyar nemzettestvéreidnél mert nem árpádsávos zászlóval a picsájukban szítják a tüzet egész nap, hanem dolgoznak, értéket teremtenek, hozzá tesznek a magyar kultúrához amit ti csak rombolni tudtok a kirekesztő, civilizálatlan demagógiátokkal!
  Szóval visszakotródhatsz a kurucinfós „igaz” valóságodba fajmagyar szuka!

 • Rozs Gertrud Cundill

  Na, kedves, Parittyas, ez a komment magaert beszel, maga meg a magyarorszagi zsidokat is utalja, ugy tele van gyulolettel. Rohejes, tenyleg, az elmebeteg embergyilkos agresszioja sok zsidonak, s meg ok aldozat statuszt probalnak maguknak krealni. Lol!

 • Rozs Gertrud Cundill

  Ille, ne farassza magat, Magyarorszagon annyira nincs ‘jobb’ oldal, hogy a Humble teleszkoppal nem tudna megtalalni!

  Nem tudom, mit is keres maga egy olyan kapitalista orszagban, mint Kanada, ha ennyire imadja a balt? Persze, minden kommunista nyugatra emmigralt…