Bevezetés a kampány-időszak tudnivalóiba

2013 január 21 10:55 de.33 hozzászólás

A politika – a szakpolitika nem kevésbé – széleskörű mesterségbeli tudást követel. Az athéni alkotmány demokratikus irányú fejlődésének betetőzője, Periklész (i.e.493-429) azonban nemcsak ezt ismerte fel, hanem azt is, hogy bár egy politikai koncepciót csak kevesen tudnak felvázolni és végrehajtani, arra mindannyian képesek vagyunk (képeseknek kell lennünk!), hogy megítéljük.

Acropolis at sunrise / arachnifKid (flickr)

Mindebből számunkra több más alapigazság következik. Nevezetesen az, hogy rátermett politikus (széleskörű mesterségbeli tudással) nem terem azóta se minden fügefa tövében. Még a tehetségnek is tanulnia, tapasztalatot szereznie kell, hogy kellő ismeretekkel, készségekkel rendelkezzék. Balgák beszéde, hogy „friss arcokra” kell cserélni a megszokottakat, mert akik huzamosabb időn át részesei a közéletnek megkopnak, lejáratódnak, elvesztik hitelüket. Hozzáértőbbek úgy tartják, nem a megszokott arcokat kell eltávolítanunk, hanem a mesterségbeli tudással nem rendelkezőket, az alkalmatlanokat, a rossz (azaz: a nem demokrata) politikusokat, legyenek azok akár megszokottak, akár a közéletben kevéssé előfordultak. Szellőztetni csakugyan kell, kicserélni a megáporodottat, a dohos gondolatokat, de ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket.

A „politikusság” ugyanis szakma, amit a szükséges képességekkel (pl. józan ítélőképességgel, szociális érzékkel, együttműködési készséggel, a közjó szolgálatának megfelelő értékrenddel, tisztességgel, stb.) rendelkezők is csak hosszas előtanulmányok útján és a mindennapos gyakorlati (kormányzati vagy ellenzéki) munkában szerzett sokrétű tapasztalatokkal tudnak elsajátítani. E szakmában se más az ideális közeg, mint a többiben: arányosság mutatkozzék az idősebb és fiatalabb generációkhoz tartozók között, mert kell az utánpótlás, de az azt felkészítők tudáson, tapasztalaton nyugvó bölcsessége is. (A többi között ez okból állítjuk: a regnáló kormányzat a 62 éves kor feletti bírák nyugdíjba menesztésével „lefejezte” a bírói kart.)

Periklész praxeológiájából az is következik, hogy helytelen minden bajunkért felelőssé tenni általában a politikusokat, mondván:”egyik kutya, másik eb”, választani se érdemes közülük. Aki csak ennyit tud, ért a történtekből, politikai analfabétizmusát árulja el; azt, hogy képtelen különbséget tenni az elmúlt huszonvalahány év kormányzatainak politikai irányultságai között. Mert mindent mérlegre téve (tényhamisításokat és tényeket, nyugodt külgazdasági időszakot és válságéveket, törekvéseket és eredményeket, hasznokat és károkozásokat, jellemeket és indítékaikat, okokat és okozatokat) tárgyilagosan meg kell állapítanunk: rendkívüli különbségek mutatkoznak közöttük.

A nagy ókori politikus abban se tévedett, hogy kellő tájékozottsággal mindannyian képesek vagyunk politikai produktumaik megítélésére. Ha nekünk tetsző társadalomban kívánunk élni, úgy meg is kell ítéljük koncepcióikat és azok végrehajtását, netán kudarcaik okait. Tájékozottságon az értendő, hogy a XXI. század választópolgárának különbséget kell tennie: hír és vélemény, álhír és bizonyított tény, mendemonda (szóbeszéd) és pontosan megfogalmazott állítás, hamis vád és bűncselekmény, hazugság és igazság, diktatúra és demokrácia, stb. között. Mert tévhitből csak helytelen következtetés vonható le (ez különben már az ókorban is jól ismert logikai törvényszerűség volt; ma is az). Erre bazírozott az a hamis politikus, aki szeptemberben – mintha az IMF „kívánságlistájából” olvasna fel! – azt állította: az IMF a családi pótlék és a nyugdíjak csökkentését követeli a magyar kormánytól, amely azonban erre nem hajlandó, megvédi a családosok, nyugdíjasaink érdekeit. Kiderült: hazugság volt az egész; az IMF a folyósítandó hitel ellenében nem támasztott efféle követelést. Ugyanez a hazugságon tettenért politikus, aki hátrányok kilátásba helyezésével (zsarolással) és sokak tévedésbe ejtésével (csalással) orozta el a magánnyugdíj-pénztárak (háromezer milliárdos!) vagyonát, akinek szociálpolitikája (a 16%-os egykulcsos adó!) a társadalom harmadát mélyszegénységbe sodorta (és a rokkantellátások, közmunkásfizetések, szociális támogatások brutális csökkentését rendelte el!), a nyugdíjrendszerből pedig minden garanciális biztosítási elemet kiemelt, nos ugyanez a politikus most – a leszálló gazdaság állapotában, amit ő idézett elő! – tízszázalékos rezsi-csökkentést ígér alamizsnaként; valamint kijelenti: ez az év már nem a vetés éve lesz, hanem az aratásé. Lehet. Aki szelet vet, vihart arat.

Ezzel a kijelentéssel a kampány-időszak valószínűleg elkezdődött. Melynek során az ún. előzetes regisztrációval számolnunk már nem kell. Hála az ellenzéki tiltakozásoknak, különösen a Demokratikus Koalíció következetes fellépésének: Gyurcsány Ferenc és társai éhségsztrájkjának, a Batthyány-örökmécsesnél tartott tízezres demonstrációnak, a parlament köré vont élőlánc-tüntetésnek, a köztársasági elnöki palota előtti fáklyás tömeg-megmozdulásnak, az akkor átnyújtott DK-petíciónak, stb. Nem kétséges, hogy mindezek előmozdították az Alkotmánybíróság tisztánlátását, mely – minden kormányfői érvelés dacára – végül is alkotmányellenesnek minősítette az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közé suvasztott előzetes regisztráció jogintézményét. E döntés fogadtatásáról annyit érdemes tudni, hogy a kormányfő szerint emiatt többszázezer külföldön lévő magyar állampolgár nem gyakorolhatja választójogát. Nos, aki ezt állítja, vagy ismét hazudik, vagy nem tudja (vagy nem is akarja), hogy 2004 óta külképviseleteinken a magyarok akadálytalanul szavazhattak.

A palástolt diktatúra választási rendszere eme alkotmánybírósági döntéssel sem vált sokkal elfogadhatóbbá. Emlékeztetünk az e hasábokon is megjelent számos írásunkban kifejtettekre, amikor – még az előzetes regisztráció törvényerőre emelése előtt – rámutattunk: az orbáni választási rendszer Mussolini választójogi törvényéhez hasonlóan a kormánypárt egyoldalú előnyét biztosítja. A kormánypártnak kedvezően megrajzolt választókerületi határokhoz tartozik az a mandátumszerzési szabály, amelynek átírása folytán az egyéni körzetekben nyertes jelölt pártját az országos listán is kompenzálni kell. Az egyfordulóssá alakított választás során a nagyszámú határontúli állampolgár ellenőrízhetetlen levélvoksokban adhatja le szavazatát. A Nemzeti Választási Bízottságokban kilenc évre kinevezett fideszesek „felügyelik” majd a választás tisztaságát. A választás a kormánypárt népszerűség-vesztése okán – mielőtt az ellenzék arra felkészülhetne! – akár előrehozott is lehet: volt alelnöke (a köztársasági elnök) bármely időpontra kitűzheti a választás napját.

A demokratikus ellenzék – helyesen – végre szükségét látta az összefogásnak. Pártjai és mozgalmai – az LMP és a 4K kivételével – egyeztetik már a demokratikus államberendezkedés helyreállításának közjogi teendőit, az új alkotmányozás lehetőségeit mérlegelik. (Megfontolhatnák A vég és kezdete Magyarországon c. írásunk 3. részében – az Alaptörvény semmisségéből következő közjogi helyzet kapcsán – általunk felvázoltakat.) Tárgyalnak – az ellenzék kétharmados győzelmében bizakodva (netán elbizakodottan?) – az új parlamenti ciklus szakpolitikai kérdéseiről, stb. Nem időelőttiek, sőt sürgetően időszerűek mindezek az egyeztetések, belátjuk, korábban magunk is szorgalmaztuk.

Laikus elménkben azonban felmerül: nem azt kellene-e mindezt megelőzően felmérniük, hogy a deformált választási rendszer egyáltalán esélyt ad-e ellenzéki győzelemre? Mert, ha nem, úgy annak részrehajló szabályozása miatt helyesebb lenne bizony a választás teljes bojkottját meghirdetniük; semmint vállalniuk az egyenlőtlen küzdelmet, s utóbb kiabálni annak igazságtalan volta miatt.

Ezt támasztaná alá az a tény, hogy novemberben kormányhatározat rendelte el az IdomSoft nevű elektronikus közszolgáltatási rendszereket fejlesztő és üzemeltető informatikai cég államosítását. (Várható volt, mert a nemzeti adatvagyonról szóló törvény kimondta: állami adatnyilvántartásokat magáncégek ne kezeljenek.) Csakhogy az informatikai rendszereket az IdomSoft szerzői joga védi, másrészt mindeddig biztosított volt illetéktelenek részéről az adatok hozzáférhetetlensége. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának jogelődje, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala 2001-ben kötötte első szerződését a céggel, amely azóta az összes parlamenti, önkormányzati és EP-választásokat és népszavazásokat mindenki megelégedésére bonyolította. A cég e módon történő állami kisajátítása a csalás lehetőségének újabb módozatát illeszti a választási rendszerbe.

Ha azonban a demokratikus ellenzék pártjai akként döntenének, hogy a hátrányukra kiképzett választási rendszer keretei között mégis (félretéve korábbi és mai ideológiai és személyes ellentéteiket, külön hegemóniára törekvéseiket) vállalják megmérettetésüket, úgy kérdés: sikerül-e megállapodniuk abban, mely elvek és arányok szerint lesznek képesek biztosítani a 106 egyéni választókerületben közös jelölt-állításaikat?

Ha – nem tudván felülemelkedni önző párt-érdekeiken – erre mihamarabb nem képesek, úgy marad a szegényellenesség, a fokozódó nyomor Magyarországon. Bekövetkezik, amit a Heti Válaszban dr. Bogár László (kormányközeli körök egyik eminense) kilátásba helyezett: kegyetlen jövő vár a társadalom egyharmadára, több, mint hárommillió honfitársunkra, mert őket a tehetősebbek megmaradása érdekében a diktatúra az út szélén hagyja. A kampányban persze ennek ellenkezője fog felharsanni. A közmédia kampánygépezetté alakítása megkezdődött. Folytatódik az ellenzék vezéralakjainak besározása korábbi és újabb módszerekkel: hamis vádakkal, feljelentésekkel, beszédeik értelmének kiforgatásával. Egymásra uszításuk hamarosan várható. Lesznek szimbolikus jótétemények, némi keresletvezérelt gazdaságélénkítés is. Meggyőző kormánypárti kampány készül. Orbánra fog szavazni – nem lehetetlen – az is, aki ma nem tudja, fűtsön-e, vagy egyen. Periklész megfordulhat a sírjában.

 Búzás Huba

33 hozzászólás

 • kérdések, kérdések, kérdések…a baloldalnak egyenlőre nincsenek válaszai. de lesznek-e?

 • A kampány elkezdődött.
  Kríziskommunikációban is jártas rendezvényszervező céget keres a Miniszterelnökség: az ajánlati felhívás szerint a megbízás több száz millió forint értékű, és 2014. május 31-ig szól.

 • „…Orbánra fog szavazni – nem lehetetlen – az is, aki ma nem tudja, fűtsön-e, vagy egyen. Periklész megfordulhat a sírjában…”

  Ezért (is) mondom, hogy a magyarországi ellenzéki médiának sokkal szókimondóbbnak, sokkal vehemensebbnek, sokkal harcosabbnak kéne lennie, mint amilyen most. Nem utálni kéne Bartus Lászlót, hanem tanulni tőle. Nem hagyni, hogy Kertész Ákost elüldözzék, hanem megvédeni.

  Így sem lenne biztos, hogy egy hatásosabb média képes lenne az Orbánban való vallásos hit bigottjainak felnyitni a szemét, de ez a puha, jólfésült, jólnevelt szöveg, ami akár a Klubrádióban, akár az ATV-ben megy, már nagyon kevés.

 • Egy demokrata politikus mitől jobb és alkalmas?……és egyáltalán ki a demokrata?…..
  A frissítés alatt mit értenek a leszerepelt régiek visszatérését?JÓ!
  Az ellenzéki összefogás igen akadozik az érdekkülönbségek és a hatalmi harcok miatt!!!….
  Az IMF ahová „kölcsönt” adott ott mindenhol bér és nyugdíjcsökkentés,több helyen teljes eladósodás,csőd következett be,vagy fog hamarosan (Görögország,spanyolország
  Portugália,Olaszország stb)igenis a kölcsön fejében a belügyekbe való teljes beavatkozást és népellenes követelményeket támasztanak!
  Aztán ki látta és bizonyítja hitelt érdemlően,hogy ez nem igaz?
  Tökéletes párt,kormány nem volt és nincs sehol,de az üres
  be nem tartott ígéretektől,hazugságokról híres levitézlett politikai csoportok nem számíthatnak széles körben a szavazók bizalmára.
  Ha hiteles „múlt”mentes párt születne,akik meg tudják nyerni az emberek többségét,új perspektívákkal az más…..De ilyen jelenleg nincs….

 • Az irással és a hozzálószókkal egyetértek,Boda Marcsi kivételével!Az az ember aki nem tudja hogy mi a demokrata szó kifejezése?Az az ember aki magát több hozzászólásában demokratának nevezi,az elképesztő tévedésben van.Nagy tévedésben van,hogy ,, ahová az IMF kölcsönt adott,ott,bér és nyugdijcsökkentés volt” irja.Az IMF nem határozza meg hogy a mindenkori hatalom milyen intézkedéseket tesz,az általa megadott elvárások betartásának eléréséhez.Igy nem kérte a nyugdijak és a bérek csökkentését sem,mint ahogy az orbáni gépezet sulykolta az elmult év végén!Abban egyetértek hogy,, tökéletes párt,kormány ” nincs, de aki erre a következtetésre jut akkor miért csak az elmult 8 évet szapulja csak.miért csak nekik ró fel mindent?,, üres,be nem tartott ígéretekből,hazugságokról híres levítézlett politikai csoportok nem számithatnak a szavazók bízalmára” írja.A 8 év alatt az akkori ellenzéknek megbocsájt,aki kánaánt igért s lásd mi lett belőle.Ez a kettős mérce!
  Akik megkérdőjelezik az összefogás hiányát,azoknak igazat adok.Még most sincs érdemi összefogás,még mindig izlelgetik a pártok egymást,még mindig az esély méregetésnél tartanak.Pedig mielőbb össze kell fogni,mert baj lesz.Lásd a Pusztaszabolcsi választást,aki fuggetlenként indult,de fidess támogatással az nyert.Ha összefog legalább a DK és az MSZP akkor ők nyertek volna,hiszen együtt több volt nekik.Sürgőssen el kell gondolkodni hogy mi az előbbre való az emberek,az ország sorsa vagy az egyéni hatalmi érdek!

 • Boda Marcsi
  2013 január 21
  4:42 du.
  Magyarországon liberális demokraták vannak.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Demokratikus_liberalizmus
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Liber%C3%A1lis_demokr%C3%A1cia

  IMF hitel.
  Az IMF pénzügyi alap, amely 2,5% kamatra ad hitelt a tagországoknak. Szemben a bankközi 8-18% kamattal. Minden hitelt FELVEVŐ ORSZÁG kormánya készít egy listát, miből fogja, miből kívánja visszafizetni. Ezt a listát soha nem az IMF, hanem a kormány hozza létre. Az IMF viszont megvizsgálja, hogy az adott ország gazdasága alapján, a fedezetnek megadott dolgok valósak, és fedezik-e majd a hitelt.
  Talán illene először tájékozódni. A magyar kormánynak írott IMF levél is olvasható volt a neten teljes terjedelmében.

 • A pusztaszabolcsi időközi polgármester választás azért már mondd valamit.
  Corneliusnak igaza van! Keményebben kell bánni az „elvtársakkal”, a lehetőségek területén mindenhol.

 • Boda Marcsi
  2013 január 21
  4:42 du
  Kiegészítés.
  „Az IMF ahová “kölcsönt” adott ott mindenhol bér és nyugdíjcsökkentés,több helyen teljes eladósodás,csőd következett be,vagy fog hamarosan (Görögország,spanyolország
  Portugália,Olaszország stb)…….”

  Nem fordítva volt? Ha nem egy adott fejlesztésre vesznek fel hitelt, hanem egy csődbe ment állami költségvetést akarnak talpra állítani, az nem feltétlenül sikerülhet, ha nincs megfelelő gazdasági háttér.
  Ezen országokban nem a hitel okozott csődöt, hanem a hitellel sem sikerült megállítani. Illetve ahogyan fentebb írtam, az adott kormányok ezt állították ki fedezet gyanánt.

 • Kedves Don Ovuz!

 • A Boda Marcsinak adott válasza korrekt,de neki ez falra hányt borsó!Hiszen nem érti!

 • Bevezetés a kampànyidöszakba.
  Azok vezetnének bennünket ebbe a tudomànyba,akik és kegyeltjeik a bankok-vàgohidjàro vezették orszàgunkat.
  2002-ben még „Van itt pénz,nem tudom,hogy Orbàn miért nem adott többet”ezzel tàmadtak.
  2008-ban 20 Milliàrd £ kölcsön az IMF-töl-fizesse Orbàn vissza-.
  Eladosodàs: 2002-53 %
  2010-81 %
  2012-töl IMF kölcsöntörlesztése
  2012-3,8 Milliàrd £ visszafizetése az IMF-nek
  Ilyen, amikor a tolvajok és cinkosaik tolvajt kiabàlnak! Màr bevezették és kiabàlnak,hiszen ezt tanultàk,eredményt nem tudtak felmutatni:A Kelet-Europai élvonalbol,a sereghajtovà stabilizàlt Bajnai bennünket.

 • Kovács Éva
  2013 január 22
  9:48 de.
  Köszönöm elismerő szavait, de tudja, én még új fiú vagyok itt, csak most ismerkedem.
  Egy kávé? 🙂
  Boda Marcsi tájékozatlan a politikában, és a gazdaságban egyaránt. Ez tény. Már rájöttem, és ezért írta le az alapokat.

  Dénes ERÖS
  2013 január 22
  11:31 de.
  Két dolgot kifelejtett a felsorolásból.
  1- A Bajnai által lehívott összeget a fideSS tapsolta el a MOL részvényekre, amin jó nagyot buktunk.
  2- A hiteltörlesztés az ellopott manyup pénzből történt, amiről most nyilatkozott a kormány, miszerint végleg lenyúlták. Vagyis az átlépők pénze végleg elveszett.

 • Dénes Erős!A felsorásából kifelejtette hogy a 2012évben a 3,8 milliárd törlesztés hogyan történt?elfelejtette megemliteni hogy a 3 e milliárd kié volt?Ön ezt korrektnek tartotta,hogy elvették a fiatalok ,az előre láttók megtakaritott pénzét,más pénzével könnyü vitézkedni!A MOL-részvényekért fizetett 550 milliárd miből ment,mellyel évente 150-200 milliárdot bukik a kormány az árfolyamán!Azt is elfelejtette hogy a bankok vágóhidjára vezetését kik kezdték el?Tények bizonyitják hogy az első Orbán kormánytól kezdve minden kormány benne volt.Azt is elfelejtette hogy a devizahitelekre hozott intézkedésekkel kik jártak jól?S kiket hagyott az utcán ez a kormány?amennyiben irunk akkor kérném legyünk korrektek!

 • Magyarországnak nagyon sok Buzás Huba gondolkodásu felnőtre van szüksége és nagyon kevés Boda Marcsi félékre.De sajnos ez utobiakból a szerencsétlen hazánkban még nagyon sok van.Az ellenzék minden meghatározó személyiségének alapos tanulmányozásra és a következtetések levonására ajánlom az irást.

 • Kedves Tapis32!Igy igaz!Egyetértek önnel.

 • 550 Milliàrd Ft szük 2 Milliàrd £,és a MOL marad magyar.Az àrfolyamok pedig vàltoznak.
  2008 végén 20 Milliàrd £ kölcsönt vettek fel/Srauss-Kan vezette IMF-töl, Simor kezdeményezésére Gyurcsàny és Bajnai/.Mennyit költöttek toldozàsra,foltozàsra és a hibàik kijavitàsàra?
  Mindenféle-külsö- adossàg csökkentése enyhiti a nyomàst az orszàgra,
  A nemzetközi pénzvilàg màr nem a magyar összeomlàstol tart,hanem:Görögorszàg,Cyprus,Spanyolorszàg,Olaszorszàg és Portugàlia van veszélyesebb helyzetben.

 • tapis32
  2013 január 24
  3:55 de.
  A cikkel kapcsolatos véleményével egyetértek. Viszont én Boda Marcsit sem ítélem el. Ő is tipikus példa.
  Nem túl régen találtam a Kanadai Hírlapra, így amit eddig róla megtudtam, az annyi, hogy átlag nyugdíjas, aki most közösségben érzi magát, viszont mind a politikával, mind a gazdasággal most ismerkedik. Hiányoznak az alapok.
  Nem meggyőződéses fasiszta, inkább nyomja a fideszes lózungokat, amivel sok választót megvezettek, így lett 2/3.
  Vele úgy kell bánni, mint kezdővel, és ha nem ért valamit, leírni neki. Nekünk sokszor elég egy félmondat, egy szó, és tudjuk miről beszél a másik. Neki le kell írni az egészet, akkor érti meg. Mivel a kommentjei alapján hobbi-nácinak tartom, én nem ítélem el. Még akkor sem, ha valószínű, oda is fog szavazni. Ő csak akkor érti meg a nácizmus lényegét, ha majd vagonírozzák.
  Mert ugye, a fasizmus jellemzője az is, hogy a tisztogatásnak nevezett művelet halad befelé, és előbb-utóbb a saját soraikat is eléri.

 • Dénes ERÖS
  2013 január 24
  11:17 de.
  Tulajdonképpen ugyanazt írta amit én, csak magyarázza a megmagyarázhatatlant.
  2008 végén Bajnai lehívta azt a tartalékalapot, amit a fideSS eltapsolt. Ez az az összeg, amiből a MOL részvények vannak.
  Az árfolyamcsökkenést nyugodtan nevezhetjük orbán Sukorójának. Lehet pert indítani az elmaradt haszon miatt. Bár Sukorót a fideSS akadályozta meg, az emaradt adómilliárdok ott is a „vezíz” bűne.
  Gyurcsány-Bajnai kormány.
  Ugye még nem ott tart mint anno. Hogy ők okozták a világgazdasági válságot? Az USA hitelbank összeomlása után Európa példa értékűnek nevezte Magyarország válságkezelését. Gyurcsány áthidalta, Bajnai viszont fizetőképessé tette a gazdaságot. Amit a fideSS gyorsan lesüllyesztett a bóvli kategóriába.
  Az elmúttnyócévezés esetén talán realistábbnak kellene lenni.

  Látom, reggel, délben, este iszod a frissen csavart narancsot, és utána jóízűen büfizgetsz is.

 • Én örülök,hogy Boda Marcsi és màsok is velem vannak itt a balodaliak és mély-zsidok között.Mit hallunk ezektöl az embertàrsainktol:hobby-nàci,nàci,ss,orbànhivö…Mit mondanak a katasztrofàlis gazdasàgihelyzetet elöidézökröl és hagyokrol? Még kritikàt sem,söt visszakivànjàk öket.Miért? Ujbol kiàrusitsanak,eladositsanak és züllesszenek? Nem! Elég volt a 8 évi kàrunkra valo- Gyurcsàny,Bajnai,Mesterhàzy,dr Vadai Àgnes stb.-szerentcsétlenségeikböl,ennyi idö alatt Kelet-Europai élvonalbol sereghajtok lettünk.Ezt nem hagyhatjuk,ezért küzdünk!

 • Erős Dénes kérem hogy saját magát legyenszives meggyőzni!Azt amit a fidess csinál az nem számit,nem számit hogy harmadik éve vesz ki a közösből s saját zsebbükbe rakják az egykulcsos adóval nyert évi 600 milliárd,mely eddig 200 milliárd,az nem számit hogy a megszoritásokkal,különféle adókkal több ezer milliárdot kivett a szegény emberek,nyugdijasok zsebéből,önnek csak a felvett IMF-en hitel okoz gondott.Az nem baj hogy a kibocsájtott értékpapirok után 10-12 %-os kamatot fognak fizetni,több évre eladósitva az országot.Egy ember a gyülölettől nem lehet ennyire beszükült felfogással?Az előző kormánynak felrója hogy toldozott,foltozott/megjegyzem ez nem igaz/,azt hogy minden évben a Matolcsi költségvetése már a kihirdetéskor módositásra szorul,az nem baj,tavaly 9-szer módositotta!Kérem legyünk már korrektek!

 • Dénes ERÖS
  2013 január 25
  8:22 de
  Böff. Böff.
  Böfizze már fel a vezére eredményeit, olyan régen hallottunk már valami vicceset. Szeretnénk jókat nevetni. Tegye meg nekünk, hogy felsorolja.
  Ugyanis fárasztó már a gramafon elmélete. Lökje oldalba, mivel felakadt a tű.
  Avagy a jobb oldalon mindössze két mondatos a szellemi kapacitás?

 • Dénes ERÖS
  2013 január 25
  8:59 de.
  ugyan, hagyd. gondolom, már neki is megfeküdte a gyomrát a sok orbáni hazugság, hát most egy kis savtúltengéssel küszködik. bevette a savlekötőt, hát most böfög egy kicsit, diszkréten, kezét decensen szája elé téve.
  persze, az egészségtelen táplálkozással nem fog felhagyni, továbbra is benyeli a vezér kamuit, ő már csak ilyen.
  akkor lesz bajban, ha az oep nem fogja a jövőben támogatni a savlekötőjét.
  sokba lesz neki az unortodox táplálkozás.

 • Ille István
  2013 január 25
  1:26 du.
  Elírta a címzettet, de mi 1001-esek fél szavakból is…
  🙂

 • Erősském, erősském…………Csak egy kérdés: ha azt gaz Bajnai által felvett IMF kölcsönt a szegény vezirednek kell most visszafizetni, akkor mi a fenének kellett neki annyira a hatalom?! Ennyire hülye lenne? Ha pedig ennyire hülye, akkor te miért követed? /Persze ez az okosság sem tőled, hanem a nagyon okos Rogán Toncsitól származik…../

 • A Fidesz-t Orbànnal megvàlasztottàk a kàrokozok-Gyurcsàny és Bajnai- helyett.A rendteremtése folyamatban.Az elledrukkeroknak-érthetöen- nem tetszik,a zavaroshoz szoktak/ott szoktak halàszni/.

 • Tüske Zsófia

  Erős Dénes, a Cavinton a maga barátja. maga vagy totálisan szenilis, vagy totálisan aljas és gonosz. Mert tisztességes ember nem helyeselheti az olyan „rendteremtést” ami négymillió magyar ember létminimum alá kerülésével jár, míg a politikusok jövedelme magáért beszél.
  Szégyellje magát!

 • zsofika , gyurcsi alatt 5 millio szegeny volt es bajnai tobb tizezer LIBAT LOPOTT , szedjen CAVINTONT

 • Dénes Erős én a hozzászólásai alapján ugy értelmezzem,hogy ön is a felső tizezerhez tartozik,akiknek a mai hatalom a feneketlen zsebbüket tömik.A 4 millió mélyszegénységben élők nem számitanak!Szégyelje magát,ez a cinizmus önökre val!

 • burkus

  HAZUDSZ te nacigenya!

 • Nekem szàmitanak a honfitàrsaim,ezért irok itt,hogy ne jöhessenek vissza a hazudozok és tehetelenek,akik a Kelet-Europai élmezönyböl 8-év alatt egy eladosodott,a problémàkban fulladozo sereghajtovà „stabilizàltàk” az orszàgot.

 • kovacs eva , kolduljon ha ehes

 • Dénes Erős!Önből sugárzik a gyülölet,a szélsősség!Önnek a jelenlegi 4 millió mélyszegénységben élők ezek szerint nem honfitársai csak a felső tízezer akik jól élnek.Ajánlom önnek az IMF és EU tegnap közzétett hivatalos jelentését az ország helyzetéről!Nem a fidess propagandát,hanem a hivagtalos jelentést.S akkor mondja hogy az ország stabil!Burkus Laci az ön hozzászólása éppen olyan cinikus amilyen ön!Ez minősiti magát az embert,aki a szegény emberek tragédijához csak ezt tudja irni!Kivánnom önnek hogy adja a jó Isten hogy ön is megtudja mi az éhezés,a máról holnapra történő vegetálás!Szégyelje magát!

 • Magasabb kamattal felvett kölcsönt ki tudjuk gazdálkodni,a
  függetlenség feladása nélkül,előnyösebb gazdasági kapcsolatépítéssel és az alacsony kamatú kölcsönnek nagy ára
  van,az említett országokban egyre nagyobb az eladósodás,belügyekbe avatkozás és a népsanyargatás!
  Okos Éva meg a többiek tájékozódjanak inkább
  ,meg olvassanak talán mást is,hogy például hány nálunk fejlettebb ország akar kilépni az EU-ból és hány ország
  vezetett be a miénkhez hasonló az IMF által kritizált
  intézkedéseket!
  Egyébként ha valaki magát minősíti az Éva szinte minden szinten …..és ezt egyre többen észre veszik!