A Szentírás zsidóellenes olvasata nem csak a Nagyhét problémája

2023 április 5 1:27 du.71 hozzászólás

Az idei Nagyhét folyamán a katolikus gyülekezetek a Máté és János evangéliumából vett passiótörténetet fogják hallani, és néhány esetben el is játsszák.

A Máté 27,25 egyedülálló módon ábrázolja a zsidó csőcseléket, amint azt kiáltja: „Az ő vére rajtunk és gyermekeinken száradjon!”. Ez a mondat volt az alapja annak a későbbi – a keresztények és vezetőik körében évszázadokon át elterjedt – elképzelésnek, hogy a zsidókat minden időben és helyen Isten megátkozta, és arra küldte, hogy erőtlenül vándoroljanak a nemzetek között.

János evangéliumának jellegzetessége, hogy gyakran használja kollektíven a „zsidók” kifejezést, mint Jézus engesztelhetetlen ellenségei, és ezzel olyan dualizmust állított fel, amely lehetővé tette a keresztények számára, hogy a zsidókat a sötétség és a gonoszság szimbólumává tegyék. A szenvedéstörténetben „a zsidók” kijelentik: „Nekünk törvényünk van, és e törvény szerint meg kell halnia, mert azt állította, hogy ő Isten Fia” (János 19:7).

A történelem azt mutatja, hogy útmutatás nélkül a keresztények könnyen a zsidókkal szembeni harag és ellenségeskedés igazolásaként olvassák az ilyen szövegeket. Ennek az az oka, hogy az evangéliumokat történelmi események szemtanúi leiratának feltételezik, nem pedig a feltámadásba vetett hit által vezérelt elbeszéléseknek. A fundamentalistákkal ellentétben, akik „nem veszik figyelembe az evangéliumi hagyomány fejlődését, hanem naivan összekeverik e hagyomány végső szakaszát (amit az evangélisták leírtak) a kezdeti (a történelmi Jézus szavai és tettei) szakaszával, a vatikáni bizottságok arra utasították a katolikusokat, hogy az evangéliumok „tükrözhetik a keresztény-zsidó kapcsolatokat jóval Jézus kora után”.

Az evangéliumok évtizedekkel a keresztre feszítés után íródtak, és egy olyan időszakban keletkeztek, amikor a hívők olyan állításokat tettek Jézus isteni státuszáról, amelyek sok zsidót nem győztek meg. Ezek az érvek alakították Jézus szenvedéstörténeteinek evangéliumi elbeszéléseit, hozzájárulva ahhoz, hogy a zsidó ellenfelek dühös portréi ne Jézus, hanem az evangéliumírók saját korában szülessenek.

Vajon hány katolikus van tisztában az evangéliumok e bonyolult történetével? Szerencsére 2024-től kezdődően a misekönyvekben János szenvedéstörténetének szövege előtt azonnal megjelenik egy megjegyzés, amely a II. vatikáni zsinat Nostra Aetate című nyilatkozatán alapul:

„A Krisztus szenvedése során elkövetett bűnöket sem az igehirdetésben, sem a katekézisben nem lehet válogatás nélkül az akkori zsidókra, sem a mai zsidókra hárítani. A zsidó népre nem szabad úgy hivatkozni, mintha elvetett vagy átkozott lenne, mintha ez a nézet a Szentírásból következne.”

E jegyzet elhelyezése közvetlenül János passiójának szövege előtt előrelépés a korábbi jegyzetekhez képest, amelyeket kevésbé lehetett észrevenni, mivel a misekönyvek borítójában voltak elhelyezve.

De van egy nagyobb probléma is. Az a mód, ahogyan az evangéliumi szerzők Krisztus szenvedéstörténetét elbeszélték, az évszázadok során beágyazta a keresztény vallásos képzeletbe azt a bináris elképzelést, hogy a „judaizmus” és a „kereszténység” egzisztenciálisan ellentétes egymással.

Ez nyilvánvaló egy 1938-ban XI. Pius pápa számára készült enciklika tervezetéből, akinek halála miatt a kezdeményezés meghiúsult: „A Messiásnak saját népe általi elutasítása következtében … a zsidó népnek a kereszténységgel szembeni történelmi ellenségeskedését találjuk, ami örökös feszültséget teremt zsidó és pogány között, amelyet az idő múlása soha nem csökkentett”.

Az ilyen „ellentétes képzelettel” operáló keresztények nehezen tudják elképzelni Jézust úgy, mint aki zsidó módon élt. Egyfajta „zsidótlanítási” folyamat zajlik, ahogyan az amerikai püspökök fogalmaztak 1975-ben a katolikus-zsidó kapcsolatokról szóló nyilatkozatukban. A legveszélyesebb formájában az eredmény a nácik árja Jézusa. De kevésbé szélsőségesen, bizonyos evangéliumi szakaszok ellenzéki szemüvegen keresztül olvashatók, mintha Jézus a zsidóságon kívülálló lenne, nem pedig a Tórának és annak helyes értelmezésének elkötelezett zsidó.

Az ellenzéki képzeletű keresztények hajlamosak lehetnek arra, hogy Jézus tanításait szembeállítsák bizonyos ószövetségi szövegekkel, amelyek Istent haragosnak vagy büntetőnek ábrázolják, figyelmen kívül hagyva azokat a rendkívül sok verset, amelyek összefoglalják Izrael tapasztalatát Istenről, aki „irgalmas és kegyelmes, lassú a haragra, és bővelkedik állhatatos szeretetben és hűségben” (2 Mózes 34:6). Hajlamosak figyelmen kívül hagyni az újszövetségi utalásokat is a büntető Istenre, mint például a Jelenések 20. fejezetét. Azok, akik ilyen ellentéteket állítanak fel, anélkül, hogy tudatában lennének ennek, a marcionizmus egy formáját mutatják, egy ősi eretnekséget, amely azt állította, hogy az Ószövetség istensége nem a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott szeretet Istene.

A nagyhét folyamán azok a keresztények, akik a judaizmust és a kereszténységet ellentétesnek képzelik el, úgy olvassák vagy hallják az evangéliumi szenvedéstörténeteket, hogy a zsidó alakok szerepét hangsúlyozzák, és a keresztre feszítés alapvetően római jellegét minimalizálják. A passióelbeszélések egyes változatai például úgy jellemzik a zsidó vallási vezetőket, mint akik „gyanakodva” figyelik Jézust, és az „ellenkezést” emelik ki Jézus halálának okaként.

A „vallási vezetők” kifejezés automatikusan és ahistorikusan áthelyezi a felelősséget a rómaiakról a zsidó alakokra. Azzal, hogy a zsidó vezetőket nem pontosítja, mint papokat, farizeusokat, heródesieket vagy rómaiellenes agitátorokat (akik közül néhányan ellenezték Jézust, néhányan pedig csodálták őt), ez a megfogalmazás a judaizmus egészét bevonja. Emellett fenntartja a Tóra zsidó betartásának keresztény karikatúráját, és Jézust úgy állítja be, mint aki alapvetően szemben áll vele.

Mindazonáltal bizonyos történelmi tények lehetetlenné teszik, hogy Jézus kivégzését túlnyomórészt „vallási” és így „zsidó” ügynek tekintsük. Először is, nem lehet azt mondani, hogy „a zsidók” bármilyen okból „elutasították” volna Jézust, mert a legtöbb zsidó soha nem hallott róla, amikor kivégezték; kétszer annyi zsidó élt akkoriban a bibliai Izrael földjén kívül, mint azon belül.

Másodszor, Jézust a páska-ünnep idején végezték ki, amikor a Földközi-tenger környékéről a zsidók Jeruzsálembe áramlottak, hogy az idegen rabszolgaságból való szabadulást ünnepeljék. A római csapatok brutálisan elfojtották az uralmukkal szembeni ellenállás minden jelét, amely jellemzően az ünnep alatt tört ki.

Harmadszor, a római erők idővel zsidók tízezreit feszítették keresztre, hogy megrémítsék a népet és leverjék a lázadást. Jézus kivégzése szörnyű rutinszerű volt, valójában rövidebb, mint a legtöbb keresztre feszítés. Az, hogy Jézust nyilvánosan megkínozták, és nem csendben végezték ki, azt mutatja, hogy a rómaiak számára csak egy újabb zsidó volt, akivel példát statuálhattak.

Negyedszer, a jeruzsálemi templom főpapja Pontius Pilátus tetszése szerint töltötte be ezt a szerepet. Pilátust Róma végül leváltotta, miután több száz szamaritánust lemészároltatott, míg a főpap félelmei, hogy a rómaiak végül lerombolják a Templomot (lásd János 11:48-50), 40 évvel később váltak valóra.

A lényeg az, hogy az az érdemdús katolikus tanítás, miszerint „ami [Jézus] szenvedésénél történt, nem róható fel különbségtétel nélkül az akkor élő összes zsidónak, sem a mai zsidóknak”, önmagában nem sokat tesz az ellenzéki képzelet ártalmas hatásának ellensúlyozására. Ha az igehirdetés és a tanítás rendszeresen és pontatlanul úgy mutatja be Jézust, mint aki szemben áll a zsidó törvényességgel, és nem részletezett „zsidó vezetők” mutatkoznak be, akik a feltámadás utáni okokból elutasítják őt, valamint a római érdekek figyelmen kívül hagyásával, akkor a zsidókról mint Krisztus és az egyház ellenségeiről való gondolkodás hosszú időn keresztül megmarad. A katolikus egyház megbecsülése „annak a teljesen egyedülálló „köteléknek”, amely minket mint egyházat a zsidókhoz és a zsidósághoz köt”, ahogyan egy vatikáni utasítás fogalmazott, alá lesz ásva. Ez a veszély nem csak a nagyhéten, hanem egész évben fennáll.

Philip A. Cunningham

A szerző teológus, a philadelphiai Zsidó-Katolikus Kapcsolatok Intézet igazgsatója. A cikk eredetileg a National Catholic Reporter-ben jelent meg angolul. Fordította: KMH

71 hozzászólás

 • olvasom, nézem és én lettem –nagyhirtelen– a Paff a Bűvös Sárkány!
  csodálatos a három fennmaradt (remélem előkerül a Márk passió is) JS Bach zenéje és a szöveg, ugye minden ellenkező híreszteléssel szemben János passió az kemény zivataros lefestése az eseményeknek Máthé passió az vadromantikus zokogó és lelkeket térdre kényszerítő tébolyító fájdalom a Lukács passió t nem ismerem de a lényeg amiről én itt is akarok szót ejteni hogy az a JS Bach akiről Pernye András anno azt mondta a Vitrai nak halála előtt nem sokkal, hogy Bach az akinek Isten léte olyan eccerű volt mint egy székláb na még ő sem említette hogy a passiókból hiányzik valami???
  na mi is? a feltámadás
  a Máthé …: Wir setzen uns kezdetű világcsodája zárókórust megelőzi a szólista négyes búcsúja a megváltótól: megköszönik neki az áldozatot és örök nyugodalmat kívánnak neki

  a másik dilemmám megmarad, mi az a fontosság amivel a zsidók (mindenféle nevük ami tragikomikus is) kiemelkednek a hottentották és a leprecsönök közül. mit tettek és az miért annyira központ népi vita tárgya az € i népmese világában mert ugye Cuba ban Santa Barbara szobra Xango a bozótharcos hatalmas lándzsával ami győzhetetlen és aranybíborban van mint Santa Barbara
  és hasonló dolgok
  valaki elmagyarázná?

 • Nem hinném, hogy kellene más bizonyság Jézus (Joshua) miben-létéröl, mint az újszövetségnek nevezett evangéliumi iratokban elhangzott idézett az egykori prófétától:

  „Nem azért jöttem, hogy az írást eltöröljem, hanem, hogy MEGTARTASSAM!!!
  Bizony mondom néktek (bizonnyal állítom) hogy az irásokban leirtakból nemhogy egy szó, hanem egy jotta (‘ betü) nem veszhet el!”

  Nyilván nem a Niceai-zsinaton 325-ben összeeszkábált irományról állitotta mindezt, ami a pálista levelgyüjtemény alapján kitalált új római egyház verediktuma lett.

  Na most két eset lehet:
  – vagy az egész „ujszövetségnek” nevezett történet nem igaz, – de akkor nincs is miröl beszélnünk
  – vagy igenis nagyon is igaz, és a „Dávid fiának” „küldetése” valóban nem másról szólt, mint a zsidó vallás képletes korabeli megtisztitásáról (vagyis a „Szerzödés” korabeli megerösitésének igényéröl) Bizony ez szerepel ott leirva azokban az evangéliumoknak nevezett irományokban, akár tetszik, akár nem.

  Dávid leszármazottjának mint messiásnak nem a gojok megtéritése a küldetése, hanem Izráel helyreállítása (amit folyamatosan kihangsulyozott az irományok (tanuságtételek) szerint)
  A késöbb apostoloknak (hirdetöknek) hivott szükkörü tanitványai – valamennyien mint az irásokat tisztelö zsidó-atyafiak, soha egy percig sem tekintettek rá másképp, mint pontosan arra a zsidó tanítóra, aki ugyan nem Áron föpapi leszármazottja, hanem Dávid királyi vérvonalaként próféta. Pontosan igy lehetett az Izraeli királyság helyreállítójaként elfogadni – vagyis messiásnak (krisztusnak) tekinteni.

  Annyira, de annyira pofánvágó, szemet kiszúró az égbekiáltó a hazug ellentmondás – de hát nemrég polemizáltunk pont erröl Lilithel

  Az „intellektüel elit” szerepét maguknak kisájátitottak bizony a tömegeknek mindig is a birkanyáj szerepét osztják le (mégha sokszor „kedveskedöen” bárányoknak is nevezik azokat – Jóshua után „szabadon”

  A többit már ismerjük .. a Saulból lett Paul-t, (a római vazallust) aki ugy a bizánci, mint késöbb a római despotista hatalmi központoknak lett az eszmei sugallója. Tehát messze nem krisztusi (keresztény) hanem PÁLISTA vallásközpontok alapítása okán – amelyek elöbb Európára, késöbb az európai gyarmattartókon keresztül a világ jó részére szó szerint tüzzel és vassal ráeröltették … a sok aljas hazugságot a zsidóságról.

 • Orsós Elemér

  „Szerencsére 2024-től kezdődően a misekönyvekben János szenvedéstörténetének szövege előtt azonnal megjelenik egy megjegyzés,”

  Állítólag pont mint a lábjegyzetekkel helyreigazított legújabb Mein Kampf kiadásban!

  (Mosom keresztény kezeinket, pedig itt is végleges megoldás a nyílvános közös kibeszélés lenne, mert mindkettő egyformán ludas az okozatban!)

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 április 5 6:16 de.

  (Az elozo cikk utolso hozzaszolasahoz.)

  Koszi a tanacsot a konyvhoz. En is gondoltam ra, de egyszer, egy masik konyv kapcsan mar volt problemam egy ilyen „redactor” elvtarsnovel, akinek nem tetszett a konyvem egy resze, es mellozni akarta.
  Ez a konyv pedig sokkal rosszabb az elozonel, mert az 5 mozesi es a 4 evangeliumot gunyolom ki, mikozben a liberalist jatszo globalistak es az azokat kiszolgalo komcsik is kapnak rendesen a jelenleg zajlo mocskok kapcsan. Tehat lenyegeben a politikai palettan levok kozul csak az igazan liberalisnak tetszene 100%-ig a konyv. Ezekbol pedig ma mar keves van.

  A legnagyobb baj, hogy az elso kb 20 oldalt is jobb lenne atirni, es lusta vagyok ra.

  Azon meg en is jokat rohogok, hogy minden milliardos es milliomos (dollarban, vagy euroban) kommunista. Minel gazdagabb, annal kommunistabb. De ami meg erdekesebb, hogy ez nem ujkeletu. Engels elvtars volt az elso kozuluk. (Legalabbis tudtommal.)
  A sok kis bebutitottnak meg fel sem tunik, hogy valami itt nem stimmel, sot meg ha szajaba ragod sem hisz a szemenek. 🙂

 • Succubus Lilith

  Igen, Luther elvtarsnak volt honnan meritenie A Zsidokrol es Hazugsagaikrol szolo „mestermuvehez”.
  Mivel a legdurvabb zsidogyulolo kirohanasok epp a 4 fennmaradt evangeliumban talalhatok, ezekkel is foglalkoztam, lehetoleg elegge gunyosan a konyvecskemben. (Csupan 525 oldal.)
  De joval tobbet lehet felfedezni benne mint amit a cikk emlit, persze ha az osszest akarta volna a cikk szerzoje, meg talan most is irna. Mar csak azert is mert vannak benne finom utalasok is, amiket talan nem is ert meg mindenki.

  A zsidogyulolet akkori kialakulasahoz termeszetesen hozzajarult az is, hogy a zsidok tobbsege elutasitotta a nyilvanvalo butasagot. Az ilyenfajta gyulolettel kapcsolatban irtam a konyvemben a Leviticus egyik verse kapcsan:

  [Much like in the case of György Lukács a communist „philosopher” and his commandment which says that „man doesn’t kill his mother, unless she is the enemy of her class”. Needless to say, comrade Lukács’s father was the CEO of a bank in Budapest, and he and his wife were exempt from the whacking – even though his mother was the “enemy of the worker’s class”, according to her stupid communist son. But Lukács wasn’t alone. Others before him made it even worse. Centuries earlier Jesus said in Matthew 10:34-37 “You may not suppose that I came to put peace on the earth; I did not come to put peace, but a sword; for I came to set a man at variance against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and the enemies of a man are those of his household. He who is loving father or mother above me, is not worthy of me, and he who is loving son or daughter above me, is not worthy of me…” It appears the commies had some good teachers in this respect, even if they hate religions. And it seems to be irrelevant if one is religious or a religion-hater, we all tend to hate, denounce, and renounce and disown those who do not share our worldview. It’s pitiful.]

  Elnezest az angol szovegert. Ez aranylag jol fordit:
  https://www.deepl.com/translator
  Oh… es a whack szo… a konyvemben sok az ilyen szleng.

 • Succubus Lilith
  2023 április 6
  5:45 de.

  Orsós Elemér
  2023 április 6
  4:12 de.

  Gabriel
  2023 április 5
  6:20 du.

  AMIT KIHÁMOZOK???
  Lili a „whack” -nak van „olyan” jelentése is, ami: a masturbáció műveleti coefficiénciája is!

  namost, egy kis néptörzs, nagy egóval és sikeres szarkeveréssel alapítója lehetett kapitalizmusz -nak, kommenyizmusz-nak, fasizmusz-nak, demokráciáziusz-nak és még sok mindennek, az egésznek nagy a füstye + a maguk köré épített legendárjom;

  azaz:

  €-i népmesevilág kis-szinesei között, mert van a világnak nagyon nagy %-ka amely csak azért tud minderről az aljasságról és gennyességről, mert mint ragályt terjeszteni próbálják, de a Tao, Olofi,

  –és a többit hadd ne mongyam–

  tesznek rá nagyot, és mosolyogva csinálják a bölcsességeiket

  ajánlott mű: Richard Straus: Also sprach Zarathusztra

  és eljöve a Húsvét azaz bezabálok füstölt kósher disznósonkából és isteni soproni kékfrankossal öblögetek, és kelesztett friss ropogós kenyérrel{SIC}, böjt azaz diétának álcázott önbecsapás hejett jó zaba, ti hogy vagytok ezzel

 • Az Újszövetséget olvasva, az egészben a legproblematikusabb, hogy az evangéliumokra hivatkozva egy Saulus nevű . r ó m a i . zsidó magát Jézus Pál-nevű apostolának kikiáltva szisztematikusan és szinte tételesen támadta meg a Jakab-az igaz-apostol [Jézus testvére] vezette, később Ősegyháznak elnevezett aggok tanácsát, illetve általában a zsidó hagyományt és annak bevett mózesi szokásait. [ld: Levelek és Ap-csel]
  Saul(us) cselekedetinek indítékaként lehetetlen lenne mást feltételezni, mint Róma korabeli majd’ kétszáz-éves eredménytelen törekvését a „szentföld” bevételére, illetve Izráél állhatatosan ellenálló népének a leverését. Más szándék nemigen vezérelhetett egy ponyva-és sátorkészítő mestert arra, hogy felmenői ősi vallását és annak népét valami merőben más célzatú felekezetté konvertálja. …Hogy személyesen ki bízta meg ezzel, arra csak az Ap-csel. egyes ellentmondásos részletei árulkodnak Pál és a rómaiak furcsa együttműködése folytán.
  Annyi bizonyos, hogy Jézus – akit ez a Saul nem is ismerhetett – nem bízta meg,márcsak azért sem mert Ő a Máté 5.17-19-ben megesküdött a Tórára (a törvény örökkévalóságára), tehát zsidó mivoltára ahogy a fenti cikk is erre utal.
  Sajnos az is bizonyos, hogy a később szentté avanzsálódott Pál aknamunkája jelentős mértékben indította el azokat az antiszemita vádakat, és indulatokat amelyek aztán a majd’kétezer évvel később a Holokausztban nyertek gonosz kielégülést.

  A történelmi teljesség kedvéért rá kell mutatni, hogy a Leveleket, valamint az Apostolok cselekedeteit először egy Markion nevű gnosztikus hittérítő mutatta be Rómában isz.150.körül,tehát Pál állítólagos eseményei után úgy 80 évvel.

  Minden esetre, Jézus új-vallásalapító szándéka márcsak e fönti momentumok alapján sem hihetők…
  Pál követői is jórészt a hitehagyott, renegát zsidókból tevődött ki, akik [félve az üldöztetéstől] ezt a számukra sajnálatos sőt, szégyenletes tényt a rómaiak előtt nemcsak tagadni igyekeztek, de aljas-mód vér és hitbéli utódaikra a zsidók gyűlöletét hagyományozták.

 • Rodeo11
  4.5.1:58

  Kérdésed, hogy „mi az a fontosság amivel a zsidók kiemelkednek..”

  Hát a cikk témájánál maradva az „Újszövetség” korában mindenképpen az volt, hogy míg Róma végighódítva a fél-világot a Brittaniától Perzsiáig, leverve és beidomítva a maga és birodalma arculatára népeket, addig „a zsidók” makacsul megfeszítve a lábukat a saját földjük talaján, nem engedték a hódítót gyökeret verni az ő – szerintük Istentől kapott – hazájuk szent földjében.
  Ha azt vizsgálod, hogy ezt hogyan tudták megtenni sokszáz kárvalott meghódított között, annak titka, a vallásuk és hitük ereje, amellyel és amilyennel az akkori ókori világban csak ők rendelkeztek… Érdemes bele-bele olvasgatni az ószövetségbe abból megfejteni, hogy miként is volt képes egy kis nép egy óriás fenevadat sakkban tartani elvileg minimális belső állami erőszakkal.
  Volt egy brit nép, az icenusok, Kb. Jézus és Pál, tehát a zsidókkal egy időben. Vezérük a hős Boudica királynő volt. Druida vallása nem nyújtott kellő . i d e o l ó g i a i . védelmet, mint a az egyetlen istent újító és hívő zsidóság hite képes volt. Az icenusokat már provinciájává tette, amikor Róma rövid probálkozások után egyetlen harapással királynőstől megsemmisítette őket.
  A zsidóságot még Szentpál bedobásával sem sikerült felszámolni , Pál után rengeteg vér árán de csak 70 évvel, csak szétzavarni, akik a vallásukat, szellemi pajzsukat azóta is tovább gyakorolták.

 • Utóirat

  „Kr.u.” 130. körül a III.Zsidó Háború során Simon bar Kochba vezetésével utoljára még egyszer 4 évre feltámadott a zsidó állam, amelynek messiása (mesiahja=felkentje=királya) Bar Kochba volt. (Szándékosan nem írtam latinul: krisztusnak 😀 ) Bar Kochba pénzt is veretett amelyen magát joggal nevezi a zsidó nép messiásának.

 • NEM ZSIDO ELLENES, hanem azokat vadolja akik a Torvenyeket ,a Torah-t megszegtek, ill.megszegik, barki is lenne az.

  A problematok hogy lustak vagytok meg olvasni is a Toraht,sot a profetak is mint Mozes is, sokszorosan ismetelte, hogy az igeretek az atkokat is tartalmazta, s mind amit olvashatnatok.

  A ‘Caino-gorog’ szoveg ( New Testament) persze sok mas es a Torah adatatiol elteroen, amit a fital rabbi szavaival ellentetben talalhatsz, de az mind tobb evszazadokkal ,a negyedik es hatodik evszazadokban kerult a mai szovegbe.

  S ami a „zsidok” akkori ,ill. a Sanhadrinhjoz valo alavetest iilleti, az mai is tapasztalhato meg itten is.

  Karaitak NEM kovetik a Rabbiniaki hatalmat,mert csupan a Mozesnek diktalt szoveget velik emberfelettinek, s NEM a rabbik mevszazadokon at valo sajat onszolgalo adtaikat.

  Hanyszor olvashattal itten is Karaita-ellenes egyeni megjegyzest.
  S vajon miert?????

  Mit ad a Torah azon??????

  Mielott regalna barki is, javbaslom olvassa elobb a Torah sorait!!!!!!!!!

  A Caino-gorog szovegben tisztan adva; ‘ a Teremto fia a Ruah ha Khodesh alatal, Adam fia a ver-altal’.

  Javaslom; olvasd az Uj szovetseget ( a piros-betust ) a Torah-hoz veve, amit abban nem talalsz ,az mind az utokorok altali hozzadasok!!!!!!

  Fokent Constantine altal a IV. szazadban, majd Theodosus altal a VI. szazadban.

  Miert adtak fel a Keresztenyek a Sabat napjanak a betartasat?

  Mert Constantine elrendelte a „Sol Invictus-t). Consatantine Mitra imado volt, s az a Nao isten imadasat kovette, kovetik maig is mind akik azt kovetik.

  OLVASS, TANULJ, EMLEKEZZ !!!!!!!!!!!

  Talan majd valami sikerulne is?

 • FORTIMBRAS
  2023 április 6
  10:20 de.

  „ez” olyan jól hangzik: a győzhetetlen… az első{SIC???} holokausztot a római birodalom Heródes kifejezett kérésére hajtotta végre, azaz győzelemről szó sincs, és soha nem is volt!

  a post holokausztikus korszak a római birodalom összeomlásán túl is fennmaradt, népmese:

  a Tóra, az összes szövetség, levelek, [mai napig „kerülnek elő” a legújabb múlt papírusa-i]

  összetartó anyagi háttérrel és a monoteisztikus felállással azaz a mindenkori despota {király vagy törzsfőnök, főpap, fősámán stb.} adózni köteles alattvalókkal ami mai napig a Holy See vagy Sancta Sedes (Szent Sámli) ridegen monetáris alapokon kialakított anyagi érdek köré épül

  az általad a druidák és rengeteg hasonló politeisztikus bázisú törzsi szervezetekről szóló lekicsinylő soraid ellenére igazán ellenálltak míg a zsidók csupán korai Quisling-ek voltak és maradtak,
  …az is ilyen nyálas alapállás: add meg a császárnak ami a császáré és add meg istennek ami istené!

  amiben lélekről szó sincs, kötelezően önkéntes vallási alapokra helyezett adófizetésről 30+ ezüst sékel -ről szól a mese, Júdás Iscariot nélkül nincs is legenda, ha nem lett volna ki kellett volna találni {lehet, hogy így is volt?}

  a középázsiai mezopotám és hasonló birodalmak nyomai fennmaradtak és hatalmas birodalmakról van szó az egész mai orosz sztyeppét és a hegyeket magukba foglaló szervezett mezőgazdasági termelésre alapozott gazdasággal és erős katonai erővel,

  azaz sohasem látta őket senki mert senki sem volt képes elfoglalni,

  a délázsiai kína és környéke kis törzseinek előnye a tengerre kijutás az hátrányukká is vált ne feledd:

  Agamemnon, Nagy Sándor és Jázón Kolombuszt, Magellánt messze megelőző gyarmatosító kalandjait,

  nyomaik vannak de eredményük csak rombolás és vérfürdő mind a mai napig akik viszik a gyemokrácíját B-52-esről atombombával és Drezda bombázásával, Jugoszlávia bombázásával mégis ott marad örök emléknek {hogy útálják hallani is} Dunkerk

  és agganyisztány, lyukra jajjna, { a többit rádbízom} az ideológia is megvan hozzá: rules based order amiből sem a rules sem az order nem ismert(SIC), azaz alaptalan rablómese!

  idáig tudtam és bírtam

  mégis:

  Easter Bunny meghozza a békét pálmával a kis pofájában € mai helyzete és a belviszály déli szomszédaimnál még a Magyarországon dúló húsvéti hóviharnál is rombolóbb, meg a rablógazdálkodás eredményei: a tornádók…,

  látva mit mutattak azt hittem Bakkmutty romjai és akkor kiderül Kansas külső és Missouri, Mississipi…

  a politikájukban Parkinson törvénye érvényesül:
  #1?: aki nálam butább annál én okosabb vagyok…
  #2?: az a szervezet amelynek 21 -nél több tagja van az döntésképtelen gittegylet
  összesen 12 törvényről tudok Cecyl Northcott Parkinson-ról van szó, ajánlott olvasmány

  üdv kellemes húsvéti ünnepeket is kívánok

 • BENDEGUZ
  2023 április 6
  2:29 du.

  grizi én nem, nekem ez magas, mint hangyának a búzakalász…

  tiszta időpocsékolás

  én leragadtam Rejtő Jenőnél, A. Dumas, Jules Verne, Cecyl Northcott Parkinson, Lion Feuchtwanger

  (a lista nem teljes: Herodotus és Hégel is benne van meg Marx a Karcsi…sok mindenki más mellett Homér),

  ő arról híres [GÁBRIEL FIGYUZZ], hogy 5 gépírónője volt egymástól másfél méterre és mindegyiknek más színű géppapír volt a gépében és egyszerre 5 regényt diktált…,

  ezeken kívül a modern szobrászművészet nagy tisztelője is vagyok João Mirò: Dona i Ocell,ű; Pájaro de Lúa; El Sol, La Lúa i una Estrella… de ezekkel nincs vége a sornak… Henry Moore kavicsait is szeretem

  a bübloszt meghagyom neked, mert az pontosan úgy van írva ahogy te írsz itt nekünk, a dodonai nyelvzavar kutya füle hozzátok képest

  but anyway I wish you a Happy Easter (don’t drink too much occasionally could hurt you)

 • Miklós Ba’!

  Persze nem kell velem vitatkozni, söt!
  Én pedig csak visszaidézem mondatról mondatra és nem reagálok, vagy kifogásolok semmit, csak megpróbálom vissza-adni az értelmezését annak amit leírtál – amugy PUBLIKUSAN ÉS NYILVÁNOSAN (és amennyiben téves, kérlek javitsd ki – persze ha nem válaszolsz, nem probléma, ennyiben maradunk)
  Tehát lássuk:

  „”Egy dologban egyetértek a szerzővel: a nácitlanítás mindig időszerű.””
  – teljesen érthetö a názitlanitás fogalma, a szerzöt hagyjuk ki

  „”De!
  Ahol a náci felüti a fejét, ott azt rögtön le kell vágni akkor, abban a pillanatban.””
  – régi bölcs mondás, szoktam mondani hogy a gazt ki kell kapálni.

  „”Még akkor is, ha a mi hazánkra hivatkozik.””
  – nyilván a magyar-földröl szól, ahol szintén igaz

  „”A náci az náci;””
  – sajnos ez viszont redundancia

  „”aki fajkeveredés veszélyére utal, az náci.””
  – önmagában így EZ valóban igaz is lehetne, ha nem tudnánk, hogy ez nem más jelent, mint a Zorbánról szóló pocskondiázás. Aminek a cikkhez SEMMI, DE SEMMI KÖZE! Sokszor leírtam, (és tudom, hogy nem kerülte el figyelmedet) hogy már böven azelött, mielött a nyilvánosság elött fellépett volna mint politikus, már számomra ismert volt, hogy egy haszonlesö, arrogáns személyiség, arról pedig, hogy egy velejéig korrupt politikus-figura, rögtön egyértelmü tanubizonyságot tett, ugy kijelentéseivel, mint megnyilvánulásaival, például a székházeladással. – hosszú, hagyjuk, de most jön a lényeg:
  tovább írtad:

  „”A nácit meg kell szüntetni. Mindegy, hogyan …””
  – így látszik elkerülte a figyelmedet ennek a két rövid, tömör mondatnak az így egymás mellett való szerepeltetése!
  Tényleg egy csepet sem zavar, hogy gyilkolásra (az ország felforgatására, káosz okozására úszítasz? Hiszen a második mondatba minden belefér, Akasztás, sortüzek, … tényleg minden. Az is ugyanugy, hogy halálra rugdosni, vesét leverni, mint EGYKOR az Andrási út 60-ban, mint Recsken – most az egykori testvéri szovjet gulágokról ne is beszéljünk …
  Tanító uram! mi más ez mint egy rövid, tömör GYÜLÖLET-BESZÉD!!

  A valódi názi – vagyis nazionalista politikáról pedig hol is van szó?!
  Kezdjük elöbb néhány ténnyel (nem a múltból, a mából)
  Nagy-Brittania (a brit-szgetek) nem államokból áll a mai napig, ahol külön parlamentje van az azt alkotó államoknak?
  Annyira, hogy alkotmányos-módon szavazásra került Skócia kiválása? Ahol még a kis Wells-nek is külön NEMZETI válogattjai vannak a sport terén is?
  Ne menjünk olyan messze, a kis Belgium két-nyelvü, külön-külön van nemzeti gyülés is!?? Svájc többnyelvüségéröl ne is beszéljünk!
  Ne merüljünk bele az egykori déli szómszédunk kálváriájába – ami azóta se mult el.
  Kérdésem egyszerü, hol is ténylegesen van NAZI-kormányzás??
  Na mégis? Ugye ne mutogassunk szomszédainkra?
  Az érzésem nagyon egyszerü, nagyon is megértetted és nagyon is mélyre hatott nálad a megjegyzésem a szomszédos Havasokról.
  Tudniillik az a több mint 2 millió aláirás, ami a székely-önrendelkezés elismeréséröl szólt volna – természetesen a Román-állam és az Uniós nemzeti önrendelkezés keretein belül úgy félre lett söpörve az Unión belül, mint annak a rendje és módja. Merthogy az egykori progresszista-baloldali kormány minden erejével ellenezte. Vajon miért?
  Hogy erröl kénytelen voltam megemlékezni, és arról is ami miatt ma háboru dúl már nemcsak déli szomszédunknál, hanem mostmár keletre is?

  Tisztelt Tanító Úr!

  Nem inkább a SZEGREGÁCIÓS POLITIKA/IDEOLÓGIA a bajok forrása mindennek?
  Tudom, hogy ez már egy nehezebb ügy, hiszen erröl az egykori EGYPÁRTI PEDAGUS-ISKOLÁKBAN NEM BESZÉLTEK! Beszéltek a párthüségröl, meg egyéb üres ígeretekröl, sulytalan ideákról, amelyeknek az volt a lényege, hogy ha majd egyszer felépül az „IGAZI” kommunista-társadalom(sicc!) akkor majd eljön a tejjel-mézzel folyó kánaán! – vagyis simán hazudtak! Ezt sulykolták a „jövö-tanítóinak” a fejébe.
  Aztán eljött a teljes pofára-esés – összedölt a kártyavár – amit még homokra is alapoztak!
  Ezért (bocsánat) de nem tudom ma sem másképp nevezni azokat az egykori intézményeket – mint foxi-maxi képzöknek.
  Sajnos a jogutódjaiban pedig nem mások, mint pont azok az ott kiképzett foxik oktatják a jövö nemzédékének a tanárait …
  VAJON MIRE?

  Aztán egyszer csak jött a reakciód az általam tett bejegyzésre, merthogy a fentiek miatt sajnos szó nélkül nem hagyhattam és milyen érdekes, hogy nem a megjegyzésemre válaszolsz! Ha ugy érezted, hogy az értelmezésem a bejegyzésedröl nemcsak hogy hibás, hanem egyenes személyes mocskoládás, akkor megtehetted volna, de nem!
  Merthogy NEM TALÁLSZ BENNE EGY SZÓ MOCSKOLÓDÁST SEM!
  Hogy talált és elsüllyedt (amit írtam) az miatt NE ENGEM OKOLJ!
  Igy a késöbbiekben kijelentésed ellenére olvasótársunk, Terike szoknyája alá bujva R E A G Á L T Á L:

  „A baj csak az, hogy a mocskolódás mindig hangosabb a kulturált szónál. Ezen én úgy próbálok átlépni, hogy nem reagálok a vasvillával összehányt használt alomtömegre.”
  Ez nem reakció? (Bocs ha ha magát „Ba'”-nak tituláló székelytöl az ember gyereke elvárja, hogy férfi legyen!

  Na de, nosza lássuk ezt is részleteiben:
  elsö mondat:

  „”A baj csak az, hogy a mocskolódás mindig hangosabb a kulturált szónál.””
  – értsek ezzel egyet? Persze, hogy egyet kell hogy értsek, hiszen a felhozott tézis szintén egy iskolapélda a kulturált együttélésre!

  Csak aztán jön a második fele a mondatnak, a Te általad felohozott kulturális iskolapéldának az ÁLTALAD ÉRTELMEZETT ALKALMAZÁSA:
  „…..a vasvillával összehányt használt alomtömegre.”

  Szóval és tettel: úgy kell értelmezzük, hogy neked valamilyen fensöges adottságból kifolyólag JOGODBAN ÁLL bármilyen kifejezeséket használni; és ez természetesen a te „KIVÁLTSÁGOS JOGÁLLÁSODBÓL KIFOLYÓLAG NORMÁLIS (vagy esetleg valami egyéb a nagy nyilvánosság elött ismeretlen tények okán!) Másképp szólva ha Te amugy ténylegesen mocskolódsz, akkor az „NEM SZÁMÍT” MOCSKOLÓDÁSNAK??!!
  Értem; ez egyszerüen „újbeszélül” igy van mondva.

  Legyen így, én pedig nem mondok semmit, csak kérlek itéld meg magad! Mint TANÍTÓ!

 • BENDEGÚZ 6.2:29
  Költői kérdése:
  „miért adták fel a keresztények a sabbat napjának a betartását?

  Az én meglátásom szerint ez nem hitfilozófiai, hanem rafinált valláspolitikai megfontolásból történt. Mégpedig abból a konokul zsidó múltukat tagadó, csakazért-se, avagy éppen csak-azértis attitűdtől ösztökélve, hogy például; „ha ők szombat, akkor mi majd csak-azértis vasárnap…!” 😀 Vagy, „ha Ők a templomban (stb) fejfedőt hordanak, akkor mi dafke, csakazértis levesszük azt…”. Avagy ha Ők nem eszik a „tréflit”, mi majd leginkább aztat favorizáljuk; stb…

  Persze mindez álreformer duzzogás éppen ama Mózes-hit megtagadása jegyében fogant bennük, mely hitet éppenséggel az oly sokat hivatkozott krisztusuk, Jézus tiszta szívvel és teljes egészében vallott a magáénak. (Ld.Hegyibeszéd)

  Minden esetre a zsidó naptár és a Tóra szerinti hét addigi hetedik sabbat/szombat napját visszatolták a hatodik helyre, és hetediknek megtéve a munkanapnak számító(!) első – vasár -napot, márcsak azért is, nehogy megint bárki is zsidónak nézze őket. A magyar nyelvű változat, a vasárnap el is árulja e csalás tényét, hogy ez így nem a „nyugalom napja” – ahogy a valódi >törvény< azt előírja – hanem az mind a mai napig a kirakodó vásárok ideje – na, persze csak a mise után. 😀

  Kevély makacsságukban az se zavarta az . ő s i . rendet így felkavaró egyházatyákat, hogy mindezekkel megmásításaikkal a sajátmaguk által felállított tilalomfa: a Hét főbűn 1./ pontját, a kevélység tilalmát szegik meg, s tegyük hozzá, hogy ezzel "jóra való restségükkel" mindjárt ugyanott, a 7./ hetedik keresztény tabut is tökéletesen áthágták.

 • Lilithke!
  23.4.6.5:16

  Mégis, mit gondolsz, olyan időkben, amikor szponzorációhoz csak nagybirtokostól, vagy tőkéstől számíthattak a tudósok, ki támogathatta őket ?

  Ergo ez az általad fölállított ellentét-pár értelmetlen, hisz támogatók nélkül a tudomány még ma is egy helyben toporogna. Vagyis Marx és Engels tudományos munkásságát akkoriban történelmi adottságok miatt, már eleve nem is támogathatta a nyomorgó munkásság, csak a gazdag Engels-család. Mint ahogy a Pest-Budai Lánchidat sem építtethette föl más, mint az ország legnagyobb földesura fia, Széchenyi István és gazdag társai.

  Méghogy Te röhögsz rajtuk ? Na ne vixelj! Nagy pökhendi gőgödben nem győzöl pöffeszkedni, mint egy pulykakakas. pedig nincs is mire, e tudós géniuszokkal szemben. Légy kicsit szerényebb, kérlek…

  Jó lenne, ha a szerinted „kommunista dollár-milliárdosok” közül is legalább egyet megneveznél.

  Amúgy meg ezek a figyelemre méltó ellentétpárok. amikor ahívő Charles Darwin tudományos kutatásai révén a „tervezett teremtéssel” szemben rádöbben a biológiai evolúció folyamatára, vagy Isaac Newton, ugyancsak hívő bibliakutatóként rájön olyan „örök” fizikai törvényekre, melyek nélkül a Voyager-1 szonda nem is érte volna el a Naprendszer határait sőt, Albert Einstein se érte volna meg világ-meglepő relativitás elméleteit…

  Utóbbi kutatásokat jószerivel egyetemeik szponzorálták, míg Marxot a porosz és a francia állam is üldözte sőt ki is utasította.
  A szerencse összjátéka, hogy Engels, aki lévén maga is nagy műveltségű filozófus és természettudós kötelességének érezte Marx közgazdasági és általános munkásságát – persze, mint egy gyáros fia – a legmesszemenőkig támogatni…

 • „Gyöngyösi Márton kipával a fején széderezett az amerikai nagykövetségen.

  Pészah alkalmából David Pressman amerikai nagykövet széderestet tartott, ahol a saját elmondása szerint „különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén”. A nagykövet vendéglistája tényleg annyira színes lett, hogy a Mazsihisz elnökén kívül ott ült az asztalnál a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton is, aki pár éve még olyan súlyos antiszemita beszédet tartott a parlamentben, hogy utána Rogán Antalnak Bajnai Gordonnal és Mesterházy Attilával kellett tüntetnie a Kossuth téren.”

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 április 5 1:58 du.

  „a másik dilemmám megmarad, mi az a fontosság amivel a zsidók (mindenféle nevük ami tragikomikus is) kiemelkednek a hottentották és a leprecsönök közül.”

  Neked fontosak a zsidok valamiert. Meg tudnad magyarazni miert?

  De kulonben ha nem lennel 100%-ig tudatlan ami az emberi (foleg europai es amerikai) tortenelmet illeti, akkor tudnal arrol, hogy kb 1500 even at (Europaban) a Biblia hatarozta meg a nep, a tudosok, es meg az uralkodok tudatat is. Ha meg azt is eszrevetted volna, hogy a kereszteny Biblia magaban foglalja a zsido Bibliat is, akkor meg talan tudnad azt is, hogy miert voltak annak idejen fontosak a zsidok a keresztenyeknek.

  Osszegyujtottem neked nehany szot miert oly fontos a zsidosag a keresztenyeknek (es a naciknak): Megszallottsag, rogeszme, mania, kenyszerkepzet, gyotrodes, lidercnyomas, zaklatottsag, monomania es szorongatottsag. De ezt pont neked magyaraznam, aki naponta 1000-szer eli at ezeket az erzeseket, sajatsagokat?

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 április 5 6:20 du.

  „” – vagy az egész “ujszövetségnek” nevezett történet nem igaz, – de akkor nincs is miröl beszélnünk „”

  Javasolnam, hogy maradjunk ennyiben. Annyi hiba es ellentmondas van benne, hogy teljesen illogikus lenne feltetelezni, hogy kiszedhetek belole nehany mondatot ami nekem tetszik, a tobbit pedig elvethetem, es kapok valami tokeletest.

  Ha egyaltalan elt valaki, akit akkoriban a romaiak keresztre feszitettek, akkor ot azert oltek meg, mert Roma ellen probalt lazitani. A tobbi nepmese.

  „” Az “intellektüel elit” szerepét maguknak kisájátitottak bizony a tömegeknek mindig is a birkanyáj szerepét osztják le (mégha sokszor “kedveskedöen” bárányoknak is nevezik azokat „”

  Tehat ezert elt a Rodeo a rozsaszinu kommunista baranyfelhok felett, ami Magyarorszag felett lebegett!!! 🙂

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 április 6 8:24 de.

  „” Lili a “whack” -nak van “olyan” jelentése is, ami: a masturbáció műveleti coefficiénciája is! „”

  Tudom, de csak akkor ha utana van teve a dick, vagy cock szo. En a gyilkossag/gyilkolni ertelmeben hasznalom.

  „namost, egy kis néptörzs, nagy egóval és sikeres szarkeveréssel alapítója lehetett kapitalizmusz -nak, kommenyizmusz-nak, fasizmusz-nak, demokráciáziusz-nak és még sok mindennek…”

  Ugyanmar ne fogd magad vissza, hiszen minden zsidogyulolo tudja, hogy a zsidok kezdtek minden haborut az emberiseg tortenelmeben, azokat is amikor meg nem leteztek zsidok. Ne szerenykedj, mutasd csak be mekkora 6okor vagy. 🙂
  De nem ertelek… ujabban mar nem tetszik neked a kommunizmus sem? Mi tortent? Lepottyantal a rozsaszinu komcsi felhokrol es bilibe zuhant a kezed? 🙂

 • Succubus Lilith

  DonGolo 2023 április 6 8:56 de.

  „” Saul(us) cselekedetinek indítékaként lehetetlen lenne mást feltételezni, mint Róma korabeli majd’ kétszáz-éves eredménytelen törekvését a “szentföld” bevételére, illetve Izráél állhatatosan ellenálló népének a leverését. „”

  Erdekes felteves, de szerintem inkabb csak uzletet latott benne. Mar csak azert is, mert Roma ugymond bevette Judeat amikor „onmaguktol” csatlakoztak a zsidok Romahoz. A vallasokat pedig toleraltak a romaiak, meg akkor is ha a gorog filozofusaik altalaban a zsido vallast barbarnak titulaltak a korulmetelkedes miatt. (Mintha az nem lett volna barbar szokas, hogy nagypapit es nagymamit kikisertek a gorogok az erdo szelere egy szendviccsel a honuk alatt es megadtak nekik a kezdo sebesseget. A zsido ilyet nem csinalt.)

  „A történelmi teljesség kedvéért rá kell mutatni, hogy a Leveleket, valamint az Apostolok cselekedeteit először egy Markion nevű gnosztikus hittérítő mutatta be Rómában isz.150.körül…”

  Ez erdekes, mar csak azert is, mert stilusat nezve is me’g egy kezdonek is feltunik, hogy a Cselekedetek es Lukacs evangeliuma ugyanazon szemely altal lett irva. Es Lukacs egyertelmuen Janos elott irt, lehet latni a kozel gyokeresen mas teologiaban is.

 • Succubus Lilith

  FORTIMBRAS 2023 április 6 10:20 de.

  Ha ertekeled a vallas altal adott erot, akkor tetszeni fog ez a video. (Ha erted az angolt.) Elsosorban a nok szerepe erdekes ebben a tekintetben:

 • Succubus Lilith
  2023 április 7
  7:47 de.
  Succubus Lilith
  2023 április 7
  8:08 de.

  így Nagy Péntek táján olyan kellemes Succubus-t olvasni, pláne ha 1000-edcerre megint kideríti hogy én milyen hüje is vagyok!!!

  te, mint usa DNC (democratic national congress) csak a saját hupikék felhőidben vagy hajlandó létezni és másokat is odatömörítesz még akkor is ha nagy tözsi támad miattad!

  anál ítikusz szemléleted egyedülállóan magányos, mint Mózes a a hattyúvonta sítalpain, amint vizisíel a Vörös tengeren viharban és a háta megett az Eggyip Tomi Tökösökkel akik rájöttek, hogy át akarta őket b…ni a palánkon…

  egyébként azért volt a Bübb Lóssz mert az akkori DNC a Zi(zizi)’N-Qui Zíci Óh minden mást elégetett azzal együtt akit annak olvasásán kaptak

  ez illen eccerűke mai napig műxik…
  ajánlom vegyél [ha még nincs] Szel Fi Rudi-t és tegyél rá egy nyitott Bübb Lóssz-t és az lebegjen állandóan az örökkévalóság végezetéig előtted, közben elénekelheted a Kárikittyom édes tyúkom mégis van egy fél pénzem című Eposz-t Cicc -moll ban hogy a zegerek ne tuggyák megrágni azt ami a rudidon fixa?
  eddig világos?
  ha nem, akkor ajánlok még egy felest stampedliből

  Békés boldog Páscoa-t

 • Succubus Lilith
  2023 április 7
  7:47 de.
  Succubus Lilith
  2023 április 7
  8:08 de.

  Succubus Lilith
  2023 április 7
  8:20 de.

  Succubus Lilith
  2023 április 7
  7:57 de.

  szóval arról a bizonyos 1500 évről

  –az a történelem tanítás amit én tanultam a többi hüjével egy padsorban–

  azt kutatta ki, hogy az az emberiség legsötétebb történelmi időszakával azonos és mai napig nincs vége…,

  és csak ott folytatódik, ahol Succubus a gazdasági irányító,

  egyetlen alapelve:

  elviszem pont! (=profit), és akinek ez nem teccik az 6ökör, tudatlan és –egyébként is– ráúszítod a gondolatrendőrséget meg a Zin quíz Í ci Óh {vagy? áh minek van az egész?} -t! mert –szerinted és a hasonszőrűek szerint– aki nem követi dodonai nyelvzavar utasításait az az 550 oldalas könyvében anál izéli,

  hogy miért is arany az ami szar, meg hogyan került a Nóéh bárkája

  –benne a bálnákkal, dinókkal és a lódarázzsal–

  az Ararát csúcsára ahová a 4 méteres hullámok már nem érnek fel…{???}

  eddig egyetértesz?

  a sivatagban született Nóéh és társai sohasem voltak a brazil őserdőkben ahol megállás nélkül esik az eső és a majmok a banánfákon banánt esznek meghámozva és nem olvasnak Bübb Lossz-t, meghaggyák Succubus-nak és azoknak akik még „azokban” az 1500 években élnek

  hosszú egészséges és mókával teli életet kívánva Felices Páscoa

 • Succubus Lilith

  Vögelein 2023 április 6 11:40 du.

  „Az én meglátásom szerint ez nem hitfilozófiai, hanem rafinált valláspolitikai megfontolásból történt. Mégpedig abból a konokul zsidó múltukat tagadó, csakazért-se, avagy éppen csak-azértis attitűdtől ösztökélve…”

  Szerintem ebben is a biznic es az eladhatosag latszik. A vallas eladhatosaga. Nehezen lehetett volna ravenni a romaiakat a korulmetelkedesre es a kasrut szabalyainak betartasara, es ezt Pal jol tudta. Tehat gyorsan lett meg egy-ket latomasa.
  Termeszetesen a szombat vasarnapra valo cserelese nem biznic erdekbol, hanem inkabb a kulonvalas miatt tortenhetett.

 • Succubus Lilith

  KORDON BLUED 2023 április 7 3:18 de.

  „Mégis, mit gondolsz, olyan időkben, amikor szponzorációhoz csak nagybirtokostól, vagy tőkéstől számíthattak a tudósok, ki támogathatta őket ?”

  Ejnye-bejnye, eszrevetted, hogy kilog a lolab? 🙂

  „Ergo ez az általad fölállított ellentét-pár értelmetlen, hisz támogatók nélkül a tudomány még ma is egy helyben toporogna.”

  Ma is egy helyben toporog. Az 1860 korul irt Geonomy cimu konyveben J.S. Grimes arra panaszkodik, hogy az eppen divatos elmelet lehet eppen fizikai lehetetlenseg is, az abban hivoket nem lehet meggyozni arrol, hogy az csak elmelet, ok mint tenyt tanitjak. Azt vette eszre, hogy meg kell varni amig azok a tudosok kihalnak es akkor talan majd elobbre lephet a tudomany.
  Nos, ez ma is igy megy, annyi kulonbseggel, hogy ha egy korabbi elmeletet tartasz elfogadhatobbnak, akkor fennsoseges es ontelt pofaval azt fogjak mondani, hogy: „Ez mar tulhaladott.” Hogy miert azt nem fejtik ki, mert vagy tudjak jol, hogy amit tanitanak butasag, de penzert toljak a szekeret, vagy tenyleg annyira butak.
  No es ha orvos lennel es szeretnel penzt kapni arra, hogy az ugynevezett Terrain Theory-t (Terep Elmelet) bebizonyitsd meg lehet, hogy le is csuknanak.
  Vagy probalj meg manapsag arra penzt kerni, hogy bebizonyitsd nincs klimavaltozas. Gondolom sejted mit fogsz kapni.

  „Vagyis Marx és Engels tudományos munkásságát akkoriban történelmi adottságok miatt, már eleve nem is támogathatta a nyomorgó munkásság, csak a gazdag Engels-család.”

  Egy olyan konyvet megirni, ami mas konyvekbol lett osszeollozva nem tul nehez. Marx sem eppen szegeny csaladbol szarmazott. A „munkassag” tudta volna tamogatni a konyv kiadasat, mert sok kicsi sokra megy. A nagyobbik problema talan az volt, hogy a munkassag legnagyobb reszet nem erdekelte a butasag.
  Talan ok is atlattak a szitan es gondolhattak, hogy valami aljassag keszul ellenuk.

  „Méghogy Te röhögsz rajtuk ? Na ne vixelj! Nagy pökhendi gőgödben nem győzöl pöffeszkedni, mint egy pulykakakas. pedig nincs is mire, e tudós géniuszokkal szemben. Légy kicsit szerényebb, kérlek…”

  En asszem felreertetted. En azon rohogok, hogy minden milliomos es milliardos kommunista tobb mint 150 eve. Az mar csak hab a tortan, hogy vannak akik meg is kajaljak a hulyeseget. Pl. nezz a tukorbe.
  Marxtol es Engelstol undorom van, nem nagyon lehet rajtuk rohogni.

  „” Jó lenne, ha a szerinted “kommunista dollár-milliárdosok” közül is legalább egyet megneveznél. „”

  Bill Gates, Bernie Sanders (csak milliomos), Ray Dalio, Marc Benioff, Mark Zuckerberg, Mark Cuban, Warren Buffett, Jamie Dimon.
  https://www.nytimes.com/2020/11/27/style/trust-fund-activism-resouce-generation.html es meg sok mas lenne, ha venned a faradtsagot es utananeznel.
  Persze ezek kozul egyik sem igazan kommunista, csak szokas szerint butitja az arra kaphato hulyeket.

  „”Isaac Newton, ugyancsak hívő bibliakutatóként rájön olyan “örök” fizikai törvényekre, melyek nélkül a Voyager-1 szonda nem is érte volna el a Naprendszer határait sőt, Albert Einstein se érte volna meg világ-meglepő relativitás elméleteit…””

  Azt hiszem nem artana egy kis tudomanytortenetet tanulnod. Egy kis segitseg: https://physicsworld.com/a/gravitational-constant-mystery-deepens-with-new-precision-measurements/#:~:text=The%20first%20measurement%20of%20G,centre%20by%20a%20thin%20wire.

  Ebbol a szempontbol az alabbi a lenyeg:
  The first measurement of G was made in 1798 by Henry Cavendish, who used a torsion balance designed by John Michell to measure the constant with 1% uncertainty.

 • Succubus Lilith

  Kordon Blued

  “”Isaac Newton … rájön olyan “örök” fizikai törvényekre, melyek nélkül … Albert Einstein se érte volna meg világ-meglepő relativitás elméleteit…””

  Ezt meg hozza kell tegyem. 🙂

  Ebben igazad vagyon. Ha Newton nem kovet el egy hibat, az utana jovo fizikusok nem gondolkodtak volna az ellentmondas feloldasan, es nem hordtak volna ossze elmeleteket, amiket aztan Einstein egy rendszerbe tehetett.
  Hogy aztan ez jo-e vagy rossz, azt dontsd el te.

 • Jézus dávidi vérvonaláról szóló mítosz azt szolgálja, hogy igazolja a messiási mivoltát. Azt, hogy az Újszövetség néhány hetes cselekménye bizonyítékát adja az Ő királyi címre igényt tartó aspirantúrája nem puszta fikció hanem, hogy az Izrael által akkor már >több, mint száz éve várt< felkent csakis az ő személyében lehetett jogos igény azaz, hogy csak ő lehet a várva-várt s ezért ő lehet megváltó messiás. Hozzátéve, hogy Jézust megelőzően addig már 7 – azaz Hét – hamis-próféta állította magáról, hogy ő Izráélt igazi, a próféciákban megjövendölt legitim királya…

  Amikor a mindig védekező keresztény hitvédőknek már a középkor feltették a kérdést, hogy Jézus messiási legitimitását mi igazolja, az apologéták a 4 evangéliumból akarták kihámozni azt, hogy márpedig Jézus igenis Dávid királyi sarja. Azonban ez a megközelítés márcsak azért is bizonyult ingatagnak, mert mert erről a 4 szent írás közül is csak Máté és Lukács szolgáltat némi, ámde eléggé szegényes, e g y m á s t ó l . jelentős mértékben . e l t é r ő . genealógiai adatot…

  I.) Máté 27 generáción, míg Lukács 43 generáción keresztül vezeti le a Dávid és Jézus között eltelt nem is rövid időszakot miközben a családfát alkotó nevek és időtényezők egymástól teljesen eltérő . z a v a r o s . a d a t o t . é s . s o r r e n d e t . is produkálnak, ami történelmi kérdésben az alapkérdés hitelességet vonja kétségbe, vagyis azt, hogy Jézus állítólagos Dávidhoz kötődése folytán, jogosan aspirált volna az Ízráél trónjára.
  Ennek az [bocs'de analfabéta] nép számára "egyszerűsítve" kivetített propaganda formája a keresztény világ különféle felekezeti templomaiban művészien megformált . J e s s e . f á j a . faragott(!) oltári tabernákulum, ahol Dávid apja "Jesse öléből" kiinduló genealógiai fantazmagória szerint "szent Józsefben" vagy Máriában, illetve Jézusban csúcsosodik ki…
  a.) Itt Szt-József személye csak abban hibádzik, hogy a jóságos
  zsidó József az evangélium szerint csak befogadta Máriát,tehát nem lehetett (volna) Jézus édesapja. Amit a szerzetes fafaragók felületes műveltségükkel nem tudhattak…
  b.) Másfelől a bálvány faragók azt sem tudhatták, hogy egy született gyermek zsidóságát csakis az anya zsidósága határozhatja meg. Vagyis, szt.József biológiai apasága – ergo helye a dávidi családfán – minimum megkérdőjelezhető, ami a zsidó trón várva-várt "felkent" várományosának a legitimitását . m i n d e n k é p p . k é t s é g b e . vonja, még akkor is, ha József magára vállalva ezt az apaságot a helyi templomban körül-metéltette Jézuskát, melyet a helyi "móhél" József iránti tiszteletből végzett el.
  c.) Az, hogy Jézust az Ev.szerint rabbinak szólították két tényezőre mutat rá.
  Először, hogy valahol valahol "felavatásban" kellett(volna) részesülnie, azonban ezt azok akik ott így szólították nem tudhatták róla…
  Ha viszont tényleg felavatták(volna) akkor azt csakis szent helyen és körülmények között, amire a titokzatos "sivatagi" tartózkodása alatt – tehát vsz.a mai Kumran környéki "esszénus" települések egyikén végezhettek el, mert a rabbi megszólítást – szemben a messiással – nem utasította vissza.
  Persze a köztiszteletnek örvendő rabbi megszólítás, lehetett afféle, a maihoz hasonló rajingói főnök megszólítás is.

  II.) A prófécia szerint a trón várományosát Emmánuél . n é v e n . fogják illetni. Ezzel szemben ezt a pályázót Jézusnak hívták, amin még az sem segít, hogy a középkori apologéták és utódaik is a Emmanuél név etimológiai, vagyis a "velünk az Isten" jelentéstartalommal magyarázzák úgy, hogy Jézusra testálják az ézsajási prófécia nyelvi jelentését, hisz őszerintük Jézus Isten fia, mely (mellék-)név megilleti őt… Viszont képtelenek megindokolni, hogy a circun cisió-tól vagyis gyermekkorától használt név miért is nem felelt meg a prófétai jóslatnak.

  III.) Jézus homályos utalásai a maga messiási mivoltára, legtöbbször tagadó, vagy legalábbis indirekt visszautasító hangvételű cáfolatai az evangéliumokban elhangzó sejtelmes állításokra. E tényező is arra enged következtetni, hogy Jézus tisztában volt a . r ó m a i . j o g . szerint . v á r h a t ó . jogi következményekkel.
  Ami viszont annak az állításnak mond ellent, hogy mint Isten küldött fia – Agnus Dei – tudhatta, tudnia kellett, hogy a rómaiak részéről várható kereszthal lesz a rá váró ítélet, és az Ő abból való feltámadása neki csak "az atyja" kebelére való visszatérést, vagyis a megváltását jelenti. Így neki attól semmi félnivalója nem volt sőt, az Ev. szerint ezt még várta is, shogy ez az Ev. szerint mennyire mindent előre tudott, bizonyítja a keresztfán az Atyjához intézett szinte szemrehányó kiáltása…

  E r g o , az evangéliumi Jézus részéről nem volt logikus az ő messiási mivoltának a tagadása és burkolt elutasítása sem az őt követők, a tanítványok, a Szanhedrín, de még Pilátus előtt sem. Hisz a kocka az Evangéliumok szerint "földi megjelenésével" – tehát az Ő tudtával – már korábban el volt vetve.
  A római hatóságoknak is fölösleges volt Jézus . o k a f o g y o t t . királyságára hivatkozni a keresztfa csúcsán kitűzött "titulus crucis" szövegében, hisz Ő ezek szerint történetileg is csak egy lázadó, egy . n a z a r é n u s . lehetett és nem több.

 • Chris, valahol elolvasható az a szabály amit a wordpress alkalmaz az oldalon? sok bosszúságtól megkímélnél, előre is köszönöm

 • Rodeo11
  4.6.7:44

  Nem mondom, de kommented szellemes hangneme alaposan megröhögtetett…

  Értem mondanivalódat és nem megyek részletekbe, de az én írásom
  lényege csupán arra vonatkozott, hogy abban az (Ó-)korban
  egy nép fennmaradásához nélkülözhetetlen „kellék” volt egy
  ideológia, amely az adott nép fennmaradásába vetett hittel
  hegyeket és”birodalmakat”volt képes megmozgatni,de lefékezni is.

  Mindez persze nem azt jelenti, hogy a zsidók naphosszat
  imádkozva mást se tettek. Nem…
  Hál’sten, a Holt-tengeri Tekercsek jóvoltából mintegy 70 éve tudjuk, és bizonyítva látjuk hogy Jiszrael népe nemcsak buzgón vallásos ájtatossággal töltötte drága idejét, de imarendjét betartva, szabadidejében – sabbat kivételével – a földeken és korabeli műhelyekben dolgozva bőségesen kovácsolt kardokat és csoroszlyákat is egyszerre azért, hogy a rabló-Rómától feszt bolygatva is békésen tarthassa fenn „Isten neki ígért” kis országát.

  A cikknél maradva ez az idea tartotta a szellemet az izraelitákban és nem hatalmas Római imperialista agresszivitás. Az Birodalomellenességük csupán annyiban osztotta meg a szentföld népét, amennyiben belső pártokra oszolva más és más módszerekkel fáradoztak agresszor kiverésén hazájukból. Mondhatni konkrét harcuk hosszú időn át a városi harcmodorra épülő, de hatékony „partizánharcban” testesült meg.

  Az evangélium szerint is Jézus szűk körében szinte minden „párt” képviseltette magát, farizeusoktól a szadduceusokig, közte a radikálisan Rómaellenes szikárius városi harcosokig. Azonban az lelkierőt s harci morált kölcsönző vallásos hitükben mindig is szilárdak és egyek maradtak, a Masszadán túl s a katonai túlerővel szétvert Bar Kochba féle immár harmadszor is felkelő zsidóállam hősiességéig.

 • Utószó:

  T é v e s . utókori spekuláció, hogy a Jézussal vitázó farizeusok ellenségesek lettek volna vele, amikor az evangéliumok tanúsága szerint(!) önmaga is vallásvédő farizeus volt.

  A rideg vallásosság megtestesítői ugyanis inkább a Rómát szolgáló főpapok és gazdag „arisztokrácia” pártja a szadduceus volt.

  Mást ne is mondjunk, mint mikor Jézus a Tóra előírásaival szembenálló pénzváltók templomi elhelyezését teszi kötél és korbács kritikájává, amivel Jézus ott végülis a római adminisztrátor fópapság effajta hallatlan istenkáromlását kárhoztatja végletesen.

 • +1 ütószó:
  6.7:44-hez
  Rodeo11 !

  Nem „lekicsinylő”, ahogyan te magadat hergelve azt te olvastad ki belőle…

  Nem lekicsinylő, hanem tárgyilagos, felvonultatva tényszerű adatokat, pl az Iceneusok Izráéllel egykorú tragédiáját is, akik végülis persze hogy nem ők tehettek arról, hogy nekik nem volt már annak előtte több,mint kétezer évvel korábban egy Mózesuk, aki szerint Isten őket választotta az ő népének.

  Nézz vissza, én nem mint „hívő”, hanem mint a vallási tételektől független szemlélődő kutatója alkotok véleményt. Azt, hogy milyen tényezők is képesek a történelmet az erőszakon túl még is befolyásolni.

  Amit pedig (Nagy) Heródesról állítasz, hogy „az első holokauszt” zsidó felelőse ő lett volna;
  1./ Melléfogtál, mert Heródes nem volt zsidó…

  2./ Kersztény állítás szerinta kis-Jézust kereste mint „a zsidók frissen született királyát”, ámde a történelem egzakt adatai szerint Heródes „”krisztus előtt !!!”” isz. 4. – azaz Négyben – már meghalt, ergo nem is kerestethette a meg sem született „csecsemő-krisztust”… Eszerint ezen a címen a többi gyanús kisbabát sem végeztethette ki, hisz ha még meg sem született, nem is hallhatott róla. Másfelől, ha így is lett volna, azt akkor is egy római helytartón kellene számon-kérned.

  3./ Ez a story is egy nagy humbug, amit gyűlölködők számára költött az egész Újszövetségnek elnevezett iratköteget egymásba fűző, másokat kihagyó és így évezredeket és milliókat (ma is) manipuláló, zsidóságtagadó Niceai Zsinat…

  Miről is beszélsz hát?Az áldozatot hibáztatod az üldöző helyett?

 • FORTIMBRAS
  2023 április 8
  10:31 de.
  köszönet a mosolyodért! röhögjünk együtt!?

  az a megjegyzésed, hogy dolgoztak is{???};

  az számomra a cikk és egyebek alapján nagyon meglepő tény!

  de

  csoda lett volna ha csak acsarkodásból, és ideológiából és egymás átbaszásából létük biztosítva lett volna!

  számomra az a történelem hatalmas fintora, hogy a zászlovaikon a munka nem szerepel és javíccs ki ha tévedek,

  de

  a történelemben legelőször és legutóljára a sarló kalapácsos zászlón van a lét meghatározza a tudatot tömören kifejezve

  minden egyéb zászlovakon a vágyak és elvetélt remények szerepelnek nekem a kétfejű koronás dögkeselyű a kedvencem a déli szomszédom címerállataként

  { a dögöket számolatlanúl, a koronát megtépve látom}

  és a zászlova {ez oroszul van?}

  hagy hejet további csillagoknak amejeket akkor lát {látott} amikor assziszi szent megváltó és ráesik a lábára a nagy gerenda amiből a keresztet akarja ácsolni

  (de se ácsszekerce se fűrész és úgy egyáltalán nem ért az asztalos munkához…, erre a tornádók a minőségellenőrző műintézetek és a biztosítóik sem fizetnek rá egy sápadt fakaurit sem)

  most hogy láttam a zselé aranyozott páncélvonatát cigánybarokk beltérrel amint begördült a warsói főpályaudvarra…,

  mialatt Ursula és tsai fapadosokon döcögtek végig a sztyeppén (talán azért, hogy a megmaradt tücskök zizegését hallhassák?)

  dehát ez is benne a testamentumban!!!
  add meg a császárnak ami a császáré és add meg istennek ami az istené…,

  manapság istennek lejárt hitelkártyával fizetnek 29.99% kamatos kamatra és istentől kértek rá hitelbiztosítást, ő most faragja furkósra a kártyát! majd nemsokára a Nyulam Bulam el is hozza nekik

  mert déli szomszédaim delegációja még ki sem hűlt Tajwánon és a tajwáni elnöknő sem érkezett meg Tajpejbe a Mennyei Birodalom máris hadgyakorlatot kezdett és szvsz nem is haggya abba és tudtad e? ursula csak a kerekasztal mellett kapott hejet, utána a szomszéd várószobába ültették pihenni és egy nappal a programja vége előtt el is utazott Pekingből nem szerette hogy pekingi kacsának nézték és odaégett…

  most ez van

  de higgyünk abban amit te is mondasz: az emberi munka az egyedüli ami valós értéket képes létrehozni és a sok rabló [ali baba is már a múlté, ezek szabadúszók] is csak erre vadászik és
  lyukra jajjnában ez nincs, azaz Pá kis aranyom pá elhagylak pá

  isteni áldással

 • Rodeio

  Zambiai szocialista párt elnöke – Fred Mmembe – kis rövid videoja
  Téma: demokracia … szólásszabadság
  mielött reklamálsz, van ahol szabad szólni

  https://www.facebook.com/watch/?v=763689968634535

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 április 7 10:15 de.

  “így Nagy Péntek táján olyan kellemes Succubus-t olvasni, pláne ha 1000-edcerre megint kideríti hogy én milyen hüje is vagyok!!!”

  Te erre valaszoltal: “Neked fontosak a zsidok valamiert. Meg tudnad magyarazni miert?
  De kulonben ha nem lennel 100%-ig tudatlan ami az emberi (foleg europai es amerikai) tortenelmet illeti…”

  A valaszod tipikusan egy elmebeteg valasza, tobbnyire ertelmetlen, raadasul amit ki lehet hamozni a halandzsadbol az osszekeveri a zsido Bibliat a kereszteny Bibliaval. Ezert is irtam mar tobbszor, hogy eloszor el kene olvasnod a Bibliat es utana kritizalnod. Csak egy elmebeteg kritizal valamit amirol halvany goze sincs.

  Azt is irtam mar parszor, hogy en sem hiszek a Bibliaban, se a zsido, se a kereszteny valtozatban, es ezt te tudod nagyon jol. Megis velem probalsz gunyolodni a Biblian – velem, aki szinten gunyolodik a Biblian. Tenyleg ennyire elmentek otthonrol nalad?

  Inkabb erre valaszoltal volna: “Neked fontosak a zsidok valamiert. Meg tudnad magyarazni miert?”

  Ródeo11 2023 április 7 3:42 du.

  “szóval arról a bizonyos 1500 évről
  –az a történelem tanítás amit én tanultam a többi hüjével egy padsorban–
  azt kutatta ki, hogy az az emberiség legsötétebb történelmi időszakával azonos és mai napig nincs vége…,”

  Hogy mennyire “sotet” vagy sem, azt mindenki maga donti el. Pl. az a “sotet” korszak adta az emberisegnek Bach-ot, Beethoven-t, Mozart-ot, Liszt-et… (van sokkal tobb is) viszont a “felvilagosult” jakobinus rendszer alig-alig parat, kesobb a cuculista rendszer pedig egyet sem. De lehetne az epiteszetrol is beszelni. Neked is nagyon tetszenek itt Eszak-Amerikaban ezek a fabol keszult teglatest alaku epuletek, ugye? Mennyivel szebbek, mint az europai cizellalt epuletek, nemde?
  Meg azt sem lehet mondani, hogy a tudomanyok es technologia nem fejlodtek, mert azok is fejlodtek, csak te annyira “felvilagosult” vagy, hogy arrol sem tudsz semmit, mert muciologia oran meggyoztek teged arrol, hogy mindenki buta, csak a marxistak nem.
  Tudom, hogy nem fogod megnezni, de hatha masok erdekesnek talaljak. Ez egy 1765-ben keszult hadihajot mutat be. A velejaro mernoki tudas nem eppen piskota:
  https://www.youtube.com/watch?v=4Nr1AgIfajI

  De a legizgalmasabb resze a valaszodnak, hogy sotet, vagy vilagos nem erdekes. Azt akartad tudni, hogy mitol fontosak a zsidok, es amikor a szadba lett ragva mint egy hulyegyereknek hogy mitol, akkor nekialltal masrol (sotetsegrol) hadovalni.

  No es megint a profiton lovagolsz, aminek ehhez semmi koze, foleg nem ha azt nezzuk, hogy a magyarorszagi cuculista rendszer is a profitra epult. Ezt mar 1000-szer megbeszeltuk, de neked ennek ellenere meg mindig profit-betegseged van. Aztan amikor szembesitenek azzal, hogy a cuculista rendszer is profitra epul, akkor nekiallsz hadovalni az elosztasrol csak azert, hogy egy het mulva elfeledve azt ujra „profitozzal”.

  Tehat lenyegeben ossze-vissza hadovalsz minden marhsagrol, csak epp a kerdesre nem tudsz valaszolni: Miert ilyen fontosak neked a zsidok? Persze ez koltoi kerdes, itt mi mindannyian tudjuk, hogy gyulolod oket. Inkabb azt kene kerdeznem, hogy miert gyulolod a zsidokat. Az pedig nem valasz, hogy nem gyulolod oket, mert minden hozzaszolasodban, ami a zsidokrol szol megtalalhatok a tipikus zsidogyulolo elemek. Ilyeneket csak olyan orult ir, akinek elborult az agya a fektelen, vak gyulolettol.

 • Succubus Lilith

  Dubois 2023 április 8 5:58 de.

  “Jézus dávidi vérvonaláról szóló mítosz azt szolgálja, hogy igazolja a messiási mivoltát.”

  Igaz, viszont teljesen logikatlan a bizonygatasa, hiszen az apuci nem Jozsef volt, hanem maga az Isten – allitolag.
  Ugyanakkor valamelyik resze a – ha jol remlik – Mate evangeliumanak arrol akar meggyozni minket, hogy Jezus nem David utoda.

  “Másfelől a bálvány faragók azt sem tudhatták, hogy egy született gyermek zsidóságát csakis az anya zsidósága határozhatja meg.”

  Ez igaz, de csak a romai kortol, pontosabban attol kezdve, hogy Judea “onkent” belepett a romai allamszovetsegbe.

  “Az, hogy Jézust az Ev.szerint rabbinak szólították két tényezőre mutat rá.”

  Szerintem csak egyre: Az egesz tortenet kesobb irodott, volt a 4 iro kozott olyan is, aki nem is volt zsido. Hasznaltak hozza olyan zsido irodalmat is ami kesobb nem lett a Biblia resze, es ugy altalaban el lehet mondani, hogy meg a kereszteny idoszamitas szerinti 1100 korul is irtak az evangeliumokhoz a “vallas nagyobb dicsosegere”. Mindez azt is jelenti, hogy sok olyan zoldseg kerult bele ami ekes bizonyiteka annak, hogy aki irta alig ismerte a zsido vallast. No es azt is jelenti, hogy ma mar csak a jo Isten tudja melyik resze mikor irodott az egyes evangeliumoknak.
  Ennelfogva a rabbi szo hasznalata is csupan azt jelentheti, hogy a tortenet iroja kb. annyit ismert a Bibliabol, mint Rodeo baratunk.

  “E r g o , az evangéliumi Jézus részéről nem volt logikus az ő messiási mivoltának a tagadása és burkolt elutasítása sem az őt követők, a tanítványok, a Szanhedrín, de még Pilátus előtt sem.”

  Igy van. Allitolag Jezus azt mondta, hogy kizarolag a zsidokhoz jott, de hat olyat is mondott allitolag, hogy nem a Torveny megvaltoztatasara jott, aztan megis megvaltoztatott vagy 20-at – legalabbis allitolag.
  Ugyanakkor mar a kesobbi evangeliumok, elsosorban Janose mar hatarozottan azt bizonygatjak, hogy Jezus az egesz emberiseghez jott. Ha ez utobbi igaz lenne akkor meg furcsabb, hogy Jezusnak titkoloznia kellett a kileterol. Persze a magyarazat az egyik peldabeszedbol szedve az volt, hogy konnyu abban hinni amit latsz, sokkal nehezebb olyanban hinni amit nem latsz. Igy tehat azok, akik joval Jezus halala utan hisznek Jezus isteni voltaban azoknak sokkal ertekesebb a hite, mint azoknak akik lattak miket muvel Jezus. Most mar csak el kell hinni, ugyanugy, hogy Isten csak egy embernek volt hajlando megjelenni, a tobbinek pedig ezt el kell hinnie. Ezt eleg nehez elfogadni – pedig az Iszlam is abban hisz, hogy Allah kizarolag Mozesnek jelent meg szemelyesen.

 • Na most egy igazi teszt ez itt alant…:

  Mi az a valami ami ennél jobban lemérné azt, hogy valójában kiben mi lakik?
  Ha a borban az igazság, akkor ebben mi lakozik?

  Boldog husvétot a tesztet kiállóknak!!!
  Tudjátok, az ajtófélfák meg lettek jelölve!

  https://www.facebook.com/watch?v=616791616977969

 • FORTIMBRAS
  2023 április 8
  10:31 de.
  ezt próbáld megérteni (ez élő felvétel 1951 Mexico City soha azóta felűlmúlt felvétel

 • SchumackerLady

  Fortimbras
  04.08.11.11

  Ha igaz, ha nem, de az Evangélium szerint Jézus a templomba, pontosabban annak lépcsőjére települt pénzváltók személyében nem a zsidóságot – a zsidókat – kárhoztatta, hanem akik ezt megengedték nekik, a RÓMA befolyása alatt álló papokat.

  Tudniillik királyság hiányában n.Heródes halála, kr.e.4. óta a jeruzsálemi papság látta el az egész zsidó állam közigazgatási feladatait is, ami a népből és Jézusból is[!] a mindennapok konfliktusai tükrében, éppen a hit a lelkek őrein keresztül váltotta ki a RÓMA elleni gyűlöletet újabb s mégújabb hullámait.

  Jézus tehát ott nem „a zsidó kufárok” ellen, ahogy azt a közép- és újkori antijudaizmus és antiszemitizmus ravaszul igyekezett beállítani, lázadt a korbáccsal, hanem a RÓMÁVAL kollaboráló templomi papság ellen.

  A papság védelmében azonban azt fel kell hozni, hogy a vallás révén éppen ők voltak azok akik a zsidóság megtartásáért „isten előtt” hittel és felelősséggel tartoztak. E kötelmüknek király ( jogos messiás) évszádos hiányában az állami kötelezettségek RÓMÁTÓL való átvállalásával véltek eleget tenni, mely áldatlanul hálátlan tevékenység számukra rengeteg konfliktus forrásává vált. Ide tartozik ismeretlen „trónigénylők”, mint Jézus is, rövid – annak mindössze pár hetes – jeruzsálemi tartózkodásának a felelős „hatósági” kezelése is, melyben a RÓMAI törvényt figyelembe véve, egy provincia királyságának az igénye szigorúan a Birodalom, a császár elleni lázadásnak minősült.

  Tekintettel a nagy-ünnepre, a hatalmas zsidó tömeg jelenlétére, szerintük fönnállt egy újabb lázadás veszélye, melyet a RŐMAI helyőrség végzetes lépése, akár egy tömegmészárlás követhetett volna. E történelmi helyzetben nem volt más választásuk, mint éppen a nép féltése okán, (egy) újabb „lázadót” akárcsak addig addig, a többi zelótát, átadni a RÓMAI BIRODALOM konzuljának.

 • mindazoknak akik méltatták arra soraimat, hogy még írjanak is róla, köszönet jár tőlem, és mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok… és utána 40000 év békés boldogságot…,
  elolvastam mindent, de most húsvét van, és a legújabb múlt hejett a faramuci jelen kriptában csörögnek a halottak részegen, és a kardokat is kiszidolozták és azokat is csörgetik békegalambok meg rejtekre szálltak, mert vadásznak rájuk…
  a Levantén érdekes dolgok történnek és még érdekesebb kelet afrika és a Maghreb kezd rendbejönni …

 • Gabriel
  2023 április 8
  7:08 du.

  amikor én évek óta ugyanazt mondom, amit Mbembe Úr akkor én vagyok a muciológus, 6ökör, történelem tudományból megbuktam és egyébként sem vagyok és sohasem leszek kíváncsi a legújabb múltra:
  Verdi Aida, Simón Boccanegra, Don Carlos, La Travaiata és még a Falstaff is tetőtől talpig politikus művek merészebbek mint sok mai senkiházi mellébeszélő, Bellini Norma, I puritani, Lucia di Lammermoor szintén, és Mozart A varázsfuvola felér egy könyvtárnyi bölcsességgel, Gustav Mahler Das Lied von der Erde, III. szimfónia, VIII. az ezrek szimfóniája és IX. szimfónia és
  ugye Csajkovszkij, Musszorgszkij, Glinka, Rachmanyinov, Kodály, Bartók, Liszt, Erkel irodalmi példákat nem mondok mert nem férne el itt

  és akkor eljött az az időszak amit itt is és sokan sokféleképpen határoznak meg a XIX. század vége óta a kiegyezés egy lépés volt ebbe bele a gyalázat és Mbembe Úr szavai mint élő múlt és jelen

  a fagyi visszanyal, most az a sok szopós b… sikoltozik hogy nem is ezt a f…-t akartam, dehát ezt dobta nekik a koceka … ha –úccse– megfogaggyák a tanácsomat? nem adom!
  véleményem azért –talán– lehet? hátrább az agarakkal!

  legyen történelem!

 • Succubus Lilith

  FORTIMBRAS 2023 április 8 10:31 de.

  „Nem mondom, de kommented szellemes hangneme alaposan megröhögtetett…”

  Nem akarok unnepronto lenni, de amikor ilyet irsz a zsidogyulolonek akkor azt hiszi, hogy o valami roppant okosat irt elozoleg.

  A kovetkezo lepese pedig az, hogy felremagyarazza azt amit valaszolsz neki.
  Maris megjelent az erre valo valaszaban a szokasos zsidogyulolo elem: „A zsidok nem dolgoznak (csak masok veret szivjak).”
  (Luther hanyszor emliti ezt az elmebeteg konyveben? 100-szor?)

  Az meg hogy Herodes nem zsido szarmazasu volt (de amugy zsidonak szamitott, mert az egesz nepet beteritettek a zsido vallasba elozoleg) es hogy 4 evvel az allitolagos Jezus megszuletese elott meghalt semmit sem mond az ilyennek.
  A zsidogyulolot tenyek, logika, ervek nem erdeklik. Az elvakultan gyololonek hiaba irsz barmit, o igy fog meghalni. Tanulni sem hajlando, semmi olyat nem olvas el vagy nez meg ami megrendithetne az elmebeteg hitet.

  Ebben persze nincs egyedul a zsidogyulolo, sajnos az emberek tobbsege nem hajlando mas utakra tevedni, hatha arrafele is talal valami hasznosat.

 • Succubus Lilith

  FORTIMBRAS:

  Meg annyit, hogy te csak feltetezted, hogy a Rodeo homalyos utalasa az „elso holokausztra” az allitolagos herodesi parancsra utal. De az meg akkor sem lenne holokauszt, ha tortenelmi teny lenne. (Arrol ne is beszeljunk, hogy az elso 3 evangelium-iro nagy eloszeretettel csinalt parhuzam-torteneteket a zsido Biblia torteneteivel. Ez is csupan egyike ezeknek a parhuzam-torteneteknek, amikoris a farao allitolag ki akarta vegeztetni az izraelita ujszulott fiukat. Tehat mar ezen is latszik, hoy bullshit az egesz.)
  Meg kellett volna kerdezned Rodeo elvtarstol, hogy pontosan mi is volt az a holokauszt a Herodes altal, es aztan jot rohogni a vegtelen tudatlansagan es butasagan…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Jézus esetében a messiás melléknév félrefordítása az évezredes (keresztény) szóhasználatban a mi . m e g v á l t ó n k . birtokos forma, egy tévedésen alapuló kisajátított igealak tekintettel arra, hogy az eredeti héber a >ha-Mosiach< egyáltalán nem a mindenki messiását hanem csakis a zsidóság rég várt felkentjét, egy "jogilag tiszta" királyt jelent. Értsd; aki a római elnyomás alól való megváltást hozta volna el a zsidóságnak, mely próféciát – ha bejön – joggal reméltek és neveztek a messiási kor eljövetelének… Na de hát a Római kolosszus hosszas kudarcai ellenére sem tágított Izrael földjéről…

  Jézus aki a Tóra és a [zsidó] próféták örökösének és abszolút hívének, és tanítójának vallotta magát, minden ellenkező híresztelés dacára, amikor nem-zsidókat több helyen is durva és "illetlen" hasonlatokkal körítve, azok tanítását tagadta meg tőlük, ennek tükrében pedig hogyan is vélekedhetett volna másképp ugyanazok úgymond "megváltásáról"?
  – Ez hatalmas ellentmondás lenne.

  Az effajta kijelentései, hogy pl. "…gyöngyöket a disznók elé…" stb. már az evangéliumok szerit annyira kategórikusak voltak, hogy félreértésük csak szándékos csalás, népbutítás, illetve egyházi hív-szerző manipuláció lehet. Mindezt aképp, hogy a zsidó Jézusba az egész-világ megváltóját magyarázzák bele, aki pantokrátori küldetésével uralkodik a Földön s tesz majd igazságot. Mely legendás állítás – ismétlem – nem, vagy nem úgy hangzik el az evangéliumokban sem.

  Holott szintén az evangéliumok . k r ó n i k á j a . s z e r i n t . a messiásváró zsidóság számára végre akkor elérkezett messiási kor – a királyi megváltó – igazsága, csakis a zsidó nép . r ó m a i . i g á t ó l . való . m e g s z a b a d í t á s á r ó l . szól ha a leírás szerint megtőrténteket vesszük figyelembe…

 • Subcubbus Lillith
  23.április 7. 8:27

  Köszönöm érdekes haditudósításodat az ókori, Jarműki csatáról.

  Tény és való, hogy az igaz, lélekből fakadó hitnek – nevezhetjük reménnyel-teliségnek, elvakultságnak, vagy bigottságnak – a hordozójának soklóerős, frenetikus eltökéltséget képes kölcsönözni, melyet akár harci morálként is értékelhetünk.

  Namost’ két mélyen hívő vallásos nép összecsapásában nehéz lenne igazságot tenni. Ott már jóval inkább a hadvezérek, a felkészültség szerepe dominál, bár a harcosok morális állhatatossága döntő erővel bírhat a csata kényes, szenzitív pontjain. – Egy gyalogharcosnál nem feltétlenül előnyös, ha a harc hevében különféle megfontolásokba, vagy meditációba bonyolódik. Ott vakon és elfogultan kell küzdeni.

  Ami Izráél ókori hitét illeti, adott olyan makacs harci morált, békés és éles harcmodort, amit a politeikus Róma képtelen volt megérteni és követni is, míg végül isz.70.körül jöttek rá, hogy a zsidóság legyűrése csak Templomának a lerombolása, azaz lelki megtörésükkel működik. A zsidó népet, Jézussal és bar Kochbával együtt a vallásban megalapozott hit tette olyanná e több-százéves küzdelmében ami magasfokú harci morálnak nevezhető összefogásból nyert erőt a harchoz. Azonban az sem volt végleges, míg végül isz.135-ben lándzsákkal és kardokkal koncolta fel, vagy kergette széjjel a Birodalmi Lépegető.

 • Ui

  Ez az erő és elszántság ismételten és a legjobban éppen a modern Izrael állam 1967-es háborújában ismerhető fel, amikor a Holokausztban nemcsak letaglózott, de emberségében is megalázott nép egyetlen reményébe vetett . h i t é b ő l . nyert harci morálját vitte győzelemre az ellene támadó gigász ellen.

 • Rodeo11
  4.8.7:07

  „Megjegyzésed, hogy dolgoztak is(???), az számomra a cikk és egyebek alapján nagyon meglepő tény! de csoda lett volna, ha csak acsarkodásból és ideológiából és egymás átbaszásából a létük biztosítva lett volna.” – Írod ebben a választéktalan és gyűlölködő reakciódban.

  Először is, én ezt a kovácsműhely példát nem arra az aljasul antiszemita sztereotípiára válaszul írtam, amit te itt kapásból produkálsz, hogy tudniillik ezek „mindent csinálnak, ami rossz, csak épp nem dolgoznak”.

  Aztán, már hiába is javítanád ki magad, hogy különben nem léteznének, de késő, mert a kockát már elvetetted…

  Jó ha elolvasod az általad megkritizált szövegrészemet, mert jómagam ott nem az antiszemiták vesszőparipáit ismertettem, hanem a Palesztina római Provincia egész zsidó lakosságának a rőmai megszálláshoz való hozzáállását, illetve ellenállását… Történetesen azt, hogy éppen Iosephus Flaviussal szemben, pl. az ún. esszénusok, nem csupán „a békés zsidó szerzetes” jámbor megtestesítői hanem, tudván a haza, az Ígéret Földje iránti kötelességüket, f e g y v e r g y á r t á s s a l . [ld.kumráni ásatások] és írott stratégiával és haditervvel [ld.háborús tekercs] is készültek „az Armageddonra”, melyet – szemben, a János Jelenései-vel – nem is nevezett evangélista talált fel, hanem – a Holt-tengeri ásatások tanúsága szerint – a nagyon is realista(!!!) sivatagi szerzet által fenntartott kovácsműhelyek(!) kardokat, lándzsákat, stb. ezerszám állítottak elő a zsidó ellenállók számára.

  Ide tartozik, hogy egyes leírások szerint, ezek a sivatagi fegyverműhelyek eredetileg római megrendeléseket teljesítettek, mert egy provincia lakóinak Róma csak így engedélyezte működésüket. Ám a politikai helyzet melegedésével a zsidók mesterek szánt-szándékkal egyre nagyobb mennyiségű „selejtet” előállítva, így a megrendelőtől visszautasított hátrahagyott „többletet” kijavítva, illetve ezeket felújítva a titkos holt-tenger-vidéki (Sós-tengeri) barlangjaikban a tervezett háborúra félretéve raktározták el.

  A szentföldi lakosság többsége mezőgazdaságból élt, ergo dolgozó zsidó tömegről van szó. Te viszont szándékosan tettetett meglepetéssel konstatálod, hogy (jééé !) dolgoznak és nem henyélnek, mint azt a nem-tudom kitől örökölt antiszemitizmusoddal sugalmazni igyekszel a téged olvasóknak…

  Oszt még azt mondd meg nekem, hogy ti mit is értetek a vele született „egymás átbaszásán”. A te, a ti felfogásotokban talán ez is valami „faji sajátosság”, ami genetikus ? Nocsak ! Melyi kromoszóma tartalmazza ?

 • vogelein 4/6, 11;40 D
  Mind a miag letezo tortenelmi madatok ,bizonyitjak hogy Constantine csaszar egy igen eszes es ugyes ficko volt, s jo politikus lenne meg ma is.

  Gallius egy Saddista es minden vallasokat uldozo idiota volt, akit Constatntine bekesen megnyert atadni a csaszari kotmonyt neki.

  Constantine ,habar a vallas-szbadsagot nem ghirdette, de azt valoban lehertove tette, habar a sjat hitet, ma Mitra-izmus hitet tette elonyben, s annak alapjan mint egy „allam-vallast” tett valosagga a Nicea-i zsinat altal.

  Az szbad lehetoseget nyujtott azon hitet is terjeszteni, de a csaszar a vilag elso vallasai torvenyet rendelte el amikor a „Sol Invictus” torvenyt kiadta. Azt hogy mindenkinek a birodalomban a Nap-istennek kellett tiszteletet adni a Nap-(Sunday/Sontag,etc.)ill. Mitra-nap-istennek.

  Tortenelmi adatok bizonyitjak azt is, hogy Constatine erossen buntette a Sabat-ot tarto zsidokat.

  Tehat nem csoda hogy a csaszari hatalomnak valo engedelmesseg a mainapig valo mszokassa lett.

  De a kerdes barkihez is, hogy Te melyoiket ohajtanad kovetni???

  A regi romai csaszar hite-altali vallast es rendeletet, vagy a Teremto altali 4. Parancsolatot????????????????????????

  Hiszen meg a Marxistak, Evolucionistak, Fraud-istak is tartanak valami piheno-napot. Nem???????

  KARIKAS:4/5, 6;20 du;

  NEM!

  Az allitasod ugy mint a kerdesem alapja megy vissza a Horeb-i esku alapjara.
  Ami igen tisztan volt am megadva, de azt kesobb Canaan elfoglalasautan on-erdeku es nemzeti, mondhatoan shovinista celopkra lett alaklmazva maig is.Megszegve az eskut.

  S a Mozes es mind a profetek alatal ismetelt „atkokra” valo emlekeztetes minden alkalommal megtortent.
  Tehat az „atkok” nem mesek, hanem tortenelmi valosagg valt az evezredeken at, sot vel;hetoen meg a jovoben is!!!!!!!
  Annak bizonyitek mind a mai „antisemitiznusok”.

  Lilth;
  A fiatal rabbi az ;’emnity between you…’ a Torah betartoi es megszegoire hivatkozott, ill. kovetiok vagy megtagadik Teremtoik utasitasait.

  A Torah, mint minden „manufacturer’s instructions…” nyujtja a javaslatokat hogyan osszeallitani azt a termeket, problemanelkulli hasznalatat es hosszu letkortrat nyerni az altal.

 • Fortimbras @ Succubus Lillith
  fel van fújva ez az egész palesztina ügy amiből azután zsidó ügy lett, a római birodalom számtalan hasonló kisebb-nagyobb népet-országot tett magáévá ez történelmi tény…

  [VAN KÖVETŐJE!!!]

  annak análizélése, hogy a palesztinok-zsidók mesevilága vallássá nőtte ki magát az megérne egy fekete misét, de ti ketten élharcosokként bedobtok mindent amitek van engem meg –ugye– ez is hidegen hagy mert a jelenlegi Levante és Maghreb esetei és kavargása egyenesági folytatása a ma már pár ezer éves kitrákotty mesének , de úgy tűnik van megoldás de nem „az” lesz amit néhányan akarnak, hanem béke és prosperitás mert a fagyi kezd visszanyalni

  értsétek már meg engem nem riaszt az a szó amit használtok: antiszemita mert nem vagyok az sem és anti fortimbras és anti succubus sem

  mint már többször írtam marhára unalmas számomra ezt a bullshit-et olvasni {ha Succubustól bejöhetett akkor tőlem is?}

  a legújabb múlt és egy nagy mesevilág volt ami volt ma van nyetány nyahú és ő kavarja keresztek még nincsenek de lőnek feszt

  ez nem ildomos és sohasem fogjátok megtalálni ki ütött először vissza és hogy melyik visszacsapás vagy megelőző csapásként népírtás jogos e vagy nem, mert el vagytok eme mese által kábulva, én meg nem…

  de nem kellene egy gyermekmesét ekkorára felfújni a Mici Mackó sokkal jobb

 • Orsós Elemér

  bendeguz
  2023 április 10
  12:00 du.

  Kedves Bendeguz, a „csaszari kotmony” olyasmi mint a tójós tyúk monyozása, azaz a készülő tojás kloakán keresztül való leellenőrzése?

 • Bendeguz

  Az alanti cikkel kapcsolotban én csak annyit emelek ki, ami az egyik hozzászóló reakciója volt az egyik ott elhangzó kommentelönek válaszul. Amugy nem tudom mi volt az pontosan amire válaszolt, mivel nem vagyok regisztrált olvasója a hirportálnak, (és nem is kivánok), imigyen viszont csak egy-két hozzászólás látható. De végül is abszolut nem fontos, akinek van füle, tudja a válaszból.

  Tehát ez volt az illetö reakciója valami feltehetöen háborupárti (progresszív) hozzászólásra:

  „”Beteg vagy. Ha a CNN tolja a pofádba az igazságot, még akkor se hiszed el. X”””

  Számodra viszont ajánlom a teljes cikk elolvasását – persze ha ugyanugy nem hiszed el mint az az ismeretlen valaki, akkor ne idegeskedj, a válasz már meg is van számodra, itt fentebb – tehát NE fáraszd majd magad olyasmi reakciókkal, hogy: „… nem ugy van”, vagy hogy „hazugság, mert az USA az maga a BÉKEGALAMB”. Ja ja! A demokratikus PAX ROMANA! Megmagyarázni se próbáld, mert az pedig nem csak erköcstelen a szememben, hanem aljas is!
  Legalább annyira, mint amilyen aljas megnyilvánulás volt a nagyköveti rangban ideszalajtott fököcsög széderestje. Amikor az ember azt hinné hogy aljasabb már nem is lehet, de, akkor van ennél is lejjebb …
  A fö diszvendég a széderesten Gyöngyösi Márton volt – talán hogy ne legyenek majd nehézségei a listázásnal ….
  Ugyhogy pontosan jól utalsz a Hórebi Átkokra és Áldásokra!
  Halljad Izreal….!

  https://makronom.mandiner.hu/cikk/20230121_ukrajna_fegyverteszteles_usa_fegyverfejlesztes

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 április 9 5:55 du.

  „… és egyébként sem vagyok és sohasem leszek kíváncsi a legújabb múltra: ”

  Hehe, vicces fiu vagy te. Hiszen te kizarolag csak a legujabb multat ismered, a komejnista multat, amit a szocializmust epitunk nevu magyar tarsadalomban hazudta be neked.
  Meg arra sem vetted es veszed a faradtsagot, hogy beleolvass a jakobinus hajdani legujabb tortenelembe, nem hogy az azt megelozo tortenelmet probalnad elovenni.

  .
  „tisztelthölgyeimésuraim” 2023 április 10 1:58 de.

  ““ Az effajta kijelentései, hogy pl. „…gyöngyöket a disznók elé…” ””

  Igazad vagyon, de talan meg nem ismerted fel, hogy ez a gyongyoket a disznoknak dolog az Ujszovetseg leheto legfontosabb eleme. Hitvitak soran amikor a kereszteny rajon arra, hogy sarokba lett szoritva es butasagokban hisz, akkor ki tudja jelenteni, hogy “Az ilyen beszelgetesek csak erositik a hitemet. Viszont van egy olyan jezusi tanitas is, hogy ne vessuk a gyongyoket a disznok ele, ezert en most elmegyek.” 😊

  .
  FORTIMBRAS 2023 április 10 2:38 de.

  “Tény és való, hogy az igaz, lélekből fakadó hitnek – nevezhetjük reménnyel-teliségnek, elvakultságnak, vagy bigottságnak – a hordozójának soklóerős, frenetikus eltökéltséget képes kölcsönözni, melyet akár harci morálként is értékelhetünk.”

  Igen, de mennyivel jobb lenne ha az emberek megtanulna’k beken hagyni egymast. Az alabbi egy kisse hibbant orosz film oroszul es angol felirattal, de az elso nehany perc nagyon jol bemutatja a haboru borzalmait.

 • Succubus Lilith

  Fortimbras:

  Nemtom hogy tortent, de rossz linket kuldtem. Az nem orosz film. 🙂
  Remelem ez mar az lesz…

 • Succubus Lilith

  Fortimbras:

  Feladom… hiaba masolom ki a linket, egy magyar filmet mutat. A Youtube-on ezzel a cimmel van az orosz film:

  The White Tiger (with english subtitles) (War movie, Director: Karen Shakhnazarov, 2012)

 • Succubus Lilith

  FORTIMBRAS 2023 április 10 2:47 de.

  „Ez az erő és elszántság ismételten és a legjobban éppen a modern Izrael állam 1967-es háborújában ismerhető fel, amikor a Holokausztban nemcsak letaglózott, de emberségében is megalázott nép egyetlen reményébe vetett . h i t é b ő l . nyert harci morálját vitte győzelemre az ellene támadó gigász ellen.”

  A 67-es haboru se volt konnyu, de szerintem a 48-as meg nehezebb, szinte csodanak szamit.

  .
  FORTIMBRAS, lathatod a Ródeo11 2023 április 10 12:35 du hozzaszolasabol megint, hogy abszolut tudatlan ami a Bibliat es az emberi tortenelmet illeti, es nem csak buszke ra, hanem ugy is akar maradni. Pl:

  “fel van fújva ez az egész palesztina ügy amiből azután zsidó ügy lett, a római birodalom számtalan hasonló kisebb-nagyobb népet-országot tett magáévá ez történelmi tény…”

  Azt sem tudja, hogy elobb volt Judea es Izrael, es “Palesztina” csak joval kesobb, a romaiak altal lett kitalalva.

  “[VAN KÖVETŐJE!!!]”

  Ez pedig ertelmetlen a hozzaszolasaban.

  “annak análizélése, hogy a palesztinok-zsidók mesevilága vallássá nőtte ki magát az megérne egy fekete misét, de ti ketten élharcosokként bedobtok mindent amitek van engem meg –ugye– ez is hidegen hagy”

  Tehat nagyon is jol erzi magat tudatlanul, meg veletlenul sem szeretne megismerni azt a temat, amit kritizal. De azert kritizalja:

  “…mert a jelenlegi Levante és Maghreb esetei és kavargása egyenesági folytatása a ma már pár ezer éves kitrákotty mesének…”

  Tehat tudatlansagaban azt kepzeli, hogy az arab-zsido haboru egy vallashaboru. Pedig hat mint meggyozodeses marxista tudnia kellene, hogy vallashaboruk sosem voltak, es ez sem az.

  “… és sohasem fogjátok megtalálni ki ütött először vissza és hogy melyik visszacsapás vagy megelőző csapásként népírtás jogos e vagy nem, mert el vagytok eme mese által kábulva, én meg nem…”

  Ezen mar inkabb rohogni lehet, mint bosszankodni. A tudatlansag netovabbja, amikor valaki tenyleg el is hiszi a reszeg agyaban, hogy senki sem tudja mikor es mivel kezdodott egy haboru.
  Es akkor hasznalja a nepirtas szot, amivel az izraeli zsidokat vadolja, holott mar irtam neki maganban parszor, hogy nepirtasrol akkor beszelunk, amikor egy nep szama nagymertekben csokken tomeggyilkossagok miatt. Az Izraelben (Ciszjordania es Gaza beleertve) elo arabok szama viszont no. De ezt sem tudja megerteni, mert elborult az agya a gyulolettol.

  “de nem kellene egy gyermekmesét ekkorára felfújni a Mici Mackó sokkal jobb”

  Vegezetul azt sem veszi eszre hogy o fujja fel a dolgokat, o foglalkozik kicsit tul sokat a zsidokkal.

 • Succubus Lilith

  Orsós Elemér 2023 április 10 2:55 du.

  ““ a “csaszari kotmony” olyasmi mint a tójós tyúk monyozása, azaz a készülő tojás kloakán keresztül való leellenőrzése? ””

  A tojozasra gondolsz? Gyerekkoromban lattam az apai nagyanyamat csinalni. Borzalmas…

  Gabriel 2023 április 10 8:50 du.

  “Legalább annyira, mint amilyen aljas megnyilvánulás volt a nagyköveti rangban ideszalajtott fököcsög széderestje. … A fö diszvendég a széderesten Gyöngyösi Márton volt – talán hogy ne legyenek majd nehézségei a listázásnal …

  Errol valo hiradast tettem en is fel ma. Csodas! Ugyanakkor nem meglepo. Az amerikai ultette be hatalomba es hasznalta a nacikat, fasisztakat es a kommunistakat is a 2 vilaghaboru elott. Ezt epp azert tettek, hogy legyen belole egy szep nagy haboru. Sikerult is. Most is sikerulni fog.

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2023 április 10
  8:50 du.

  https://mandiner.hu/cikk/20230411_az_egyesult_allamok_nelkul_nincs_eu

  Sajnos már ez is annyira igaz, hogy akár nyílt szemtelenséggel kérkedni is tudnak vele!

 • „Kedves” Cikkíró!

  Ön azt írja, hogy Máté 27.25. egyedülállóan ábrázolja a >zsidó csőcseléket<…

  Elfelejti, hogy az a szituáció ott, a Róma által megszállt szent föld, benne különösen Jeruzsálem háborús körülményeihez mért felajzott hangulatú, messiásváró nép jogos, de esszenciális fájdalmait tükrözte, különös tekintettel a főváros, tehát a Nagy Templom megalázott helyzetére… Ennél fogva ma a jeruzsálemi ünneplő tömeget "zsidó csőcselékként"(???) aposztrofálni enyhén szólva is gonosz rafinériára vall. Már bocs'!

  Először is, mert ha ott a zsidóság mindössze, tíz száléka
  lett volna is jelen az se adna olyan reprezentatív mintát, amely feljogosíthatta volna azt a sehonnai evangélistát, hogy "a zsidók"szájába adja egy bűnvallomással felérő mondat hazugságát, hogy "az ő vére rajtunk és gyermekeinken száradjon"! Ez a kamu blöff aztán még kétezer évig az antiszemitizmus muníciójaként táplálta – táplálja – a zsidóüldözés mocskos áradatát. Ráadásul, a két archaikus fordításban sem a "száradjon", hanem a gyermekeinkre "szálljon"-t használja, minthogy semmi nem szavatolja egy régies fordítás szöveghű garanciáját mint, ehelyett inkább választhatta volna a Magyar Biblia Társulat modern, mai és korszerű fordítás-változatát, amely így szól: "Mi és gyermekeink felvállaljuk a felelősséget a haláláért" mely, bár enyhébb szavakkal, de ugyanabban az "istengyilkosságban" való bűnösséggel . g e n e t i k u s a n . o k t r o j á l j a . r á . akár a jövendő 2000 év zsidóságára is a hamis bűnvádat…

  Ez az önvád több okból is az író (Máté) tudatos és hazug állítására enged következtetni minden józanul gondolkodó humánum lelkiismeretét. Hisz' hány zsidó is férhetett be oda, a helytartói palota udvarára? Biztosan nem voltak többezren se ! Ergo, ha annyian lettek volna is, se mondtak volna efféle átkot saját állhatatos és szabadságszerető népükre, magukra gyermekeikre és pláne nem későbbi zsidó generációk sorára.

  Különben is az effajta . h a m i s . t a n ú s á g t é t e l , már eleve beleütközik a mózesi parancsolatok egyik sarkalatos pontjába. Ebből következőleg, ezt a . k o h o l m á n y t . csak egy gyűlöllettől elvakult és nem is szemtanú pogány – ez esetben – úgymond' evangélista írhatta meg.

  Másrészt itt van a "Barabbas" nevű, úgymond' "bűnöző" esete:
  Sajnos kevesen tudják, de az ő teljes neve: Jézus(!!!) bar Abbas, azaz Abbas fia Jézus volt, aki egy szintén Róma-ellenes lázadó de nem egy köztörvényes bűnöző. Ilyen "bűnözök" tanítványok között is szép számmal akadtak. Ezt a kitudja, zelótát, esetleg szicariosz gyilkos anarchistát az ott lévő zsidók esetleg jobban ismerhették, mint a később agyonpropagált és ott – mint az őelőtte már oly sok – önjelölt-király Jézust. Hisz' bar Abbas mint ilyen hosszabb ideje lehetett Jeruzsálemben mint az ott pár napja a Pészachra megjelent József fia Jézus.

  Tehát Jézus-bar-Abbas mint lázadó csakis a római megszállók szemében számított "bűnözőnek", viszont a jelenlévők számára ismeretlen Jézus-bar-Jhoszif 🙂 messiásjelölttel éppoly kevésbé szimpatizálhattak, hisz ő ezzel a jogosnak beállított s így megcélzott királyi "aspirantúrájával" úgyszólván akár őket is becsaphatta, illetve érezhették így is. Tehát pár óra alatt ők nem is tehettek különbséget a két vádlott között.

  Ebből kifolyólag az ott lévő nézősereg – nem csőcselék – számára, ha Jézus-bar-Abbast feszítik keresztre, az a jelenlévők számára éppoly igazságtalanság lett volna, mint a kereszténység által jó egy évszázaddal később már valódi messiásnak felmagasztalt – ám végsősoron az ezzel szintén Róma ellen lázadó(!) – Jézus megfeszítése volt méltánytalan ítélet.

  Végül a KÉT JÉZUS szabadon-engedésére az ott jelenlévő csoportnak föltett kérdés és választás – akik nem, vagy alig ismerték a két foglyot – zavarba-ejtő feladvány lehetett ennek eldöntése és cselesen, közfelkiáltással megszavaztatása különös tekintettel a névazonosság talányára döntésképes személy mondhatnók, hogy erre Pilátuson kívül csak a "jóisten" lehetett képes,aki mindezt a passiót már jó-előre kigondolta, amikor leküldte "egyetlen fiát" rendet tenni.

 • Subcubbus Lilith
  10.12:24 és 12:32

  Tudod, az hogy a zsidógyűlölő nem törődik az ész-érvekkel, az engem sem érdekel. Ugyanis, a kvázi válaszom már nem is neki szól, hanem az itt, a KMH-portálon tartózkodó, remélt, a dologban kevésbé jártas, de tudni akaró mezei olvasóknak.

  Ez valahogy úgy van, amit a régi magyar szólásmondás is sugall, hogy; „Ipamnak mondom, hogy Napam is értse” 😀

  Üdv’

 • Schumacker Lady
  2023.04.09. 6:23

  Nagyon jó és érdekes eszmefuttatásod Jézus hűségéről a zsidósághoz, azonban én itt és most az általad érintett .
  a n t i j u d a i z m u s . és . a n t i s z e m i t i z m u s . összefüggéseire hívnám fel a figyelmet.

  Antijudaizmusról a kereszténység kialakulása időszakától kezdve beszélhetünk, amely a Római iga alatt a zsidó vallásban reményvesztett, meghasonlott, illetve hitehagyott zsidók „védekező” ösztöne hozott létre, hogy magukról zsidóságuknak még a látszatát is eltereljék. Ennek az irányzatnak a ApCsel és a Pál levelei voltak a kezdő lépései, mégpedig részben tagadva renegát és római párti, tehát annak zsidó ellenes mivoltát, a közösség előtt is nyíltan támadta a zsidóság ősi, többezer éves hittételeit és hagyományait.

  Később, a kereszténység kialakulásával nemcsak a szokások terén, de a judaika hittételeiket is tagadva saját, egykori zsidóságuk tény elemeit, egyben új hit-elemeket belemagyarázva már támadás áldozata irányába is. Harcba lendültek a zsidó vallás, a judaizmus, mint olyan megtagadni-való, vagy mint valami elavult és ettől elvetendő ellen.

  A judaista hit elleni kényszeres gyűlöletkeltő magatartás a annak hit és liturgiája vált a „keresztény” megvetés tátgyává „végigkísér[t]ve” kétezer év történelmét s vált ideológiai alapjává a később kibontakozó hamis és teljesen hazug tudománytalan az . a n t i s z e m i t i z m u s . alapkövévé. Ez vezetett a leggonoszabb áltudományos „biológiai antiszemitizmushoz” ahol egy magyar katolikus főpap, Prohászka Ottokár patkányoknak minősítve a zsidókat, Magyarország is eljutott a 3 zsidó törvényen (+ vhr-in) és Kamenyec Podolszk előgyakorlatán keresztül a gyakorlati Holokauszt precíz logisztikus megvalósításáig.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Dubois
  12.5:08
  IV.bek.
  3. sor

  Kitűnő és leleplező erejű észrevétel a pilátusi kormányzói palota udvarának befogadó képességét firtatni:
  „Hisz hány zsidó is férhetett be a helytartói palota udvarára ?”

  Ha azt vesszük, hogy egy légiós zászlóalj(cohors) létszáma, max. 5-600 fő, nem valószínű hogy a helytartói szolgálat két cohorsnál többet igényelt, tehát tegyük föl maximum 1000-2000 ember letett jelen ott a – ki tudja – történelminek beállított inkább „legendás” helyszínen, s ha tényleg így is lett volna, az az akkori zsidóságnak a korabeli zsidó népesség Egy-Tízezred részét tették ki, mely létszám arányt az állítólag történtek tanújaként értékelni semmiképp sem hiteles hivatkozási alap, különös tekintettel arra, hogy az ún. „Pilátus aktákat” több történész is utólagos . b e t o l d á s k é n t . értékeli.

  thu

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  thu
  5:27
  +1

  A Pilátus-akták fölöttébb csinált és ravasz felépítéséhöz hozzáfűzném még, hogy ez a minden hájjal megkent – váratlanul megjelenített – prokurátor római jogtudós, aki már addig is annyi zsidót küldött keresztre, egyszercsak kezesbáránnyá válva, kételkedik a Jézus ellen benyújtott felségsértés vád helytállóságában, miközben Barabbas elleni vádról egy szót nem ejt, pedig-hát az is csak egy lázadó.

  Ám ő ki tudja miért, megjátszva a jóságost és mosva kezeit, a laikus összegyűltekre hárítva az ítélet felelősségét. Érthetetlen, és logikátlan, hogy ő, annyiak gyilkosa mi célból passzolja le a saját feladatát.

  Érdekesen irreális momentum 😀 , amikor Pilátusné őnagysága, a feleség egy cédulán értesíti az urát, hogy álmában megjelent Jézus, „ezért ezt a foglyot nem ítélhetd kereszt halálra”, mely meglepő szentimentális részlet stílusa is tök’ellentmond az egész jelenet hitelesnek imitált látszólagos történetiségének . Hiszen ezzel az erővel „Jézus varázsa” éppúgy megbabonázhatta volna mindjárt magát a prokurátort is… Így csupán egy kérdés marad hátra. Az állítólagos szem és fültanú evangélista, hogy francba nézhetett bele a nagysasszony Pilátusnak küldött bármiféle cetlijébe…? 😀

 • Succubus Lilith

  Voronyezs 2023 április 12 7:43 de.

  Erdekes az elmeleted a korai keresztenyekrol, miszerint remenyvesztett, hitehagyott zsidokbol allt. Szerintem inkabb valamifele zelotak lehettek, es a vallas megvaltozasat feltehetoen a vezetoik halala, valamint Pal fellepese okozhatta.

  De antijudaizmusrol beszelhetunk meg a gorog idoszakbol, a Seleucid-ek minden bizonnyal nem vettek joneven a Maccabeusi lazadast. (Remelem jol irom a neveket magyarul.) Kritikak jelentek meg az okori gorog irodalomban minden mas ismert vallasrol, koztuk a zsido vallasrol is. A gorog filozofusok nem voltak restek kivesezni minden mas vallast.

  Celsus – bar o mar a keresztenyseg koraban elt – sem csak a kereszteny, a zsido Bibliat is kritizalta. Mellesleg, kar hogy nem maradt fenn Celsus egesz konyve, mert vannak benne olyan dolgok amik vilagosan mutatjak, hogy a Celsus korabeli kereszteny iratok “kisse” masok voltak, mint ma.
  Itt: https://www.bluffton.edu/courses/humanities/1/celsus.htm van nehany erdekes reszlet, de meg lehet talalni az interneten ingyen a Celsusnak valaszolo konyvet is.

 • K. BENDEGÚZ
  04.10. 12:58

  „A fiatal rabbi léte nem-igen vélhető mesének.”

  Amennyi időt az evangéliumok szerint a legendában eltöltött, abból az egy két hétből nagyon keveset tudhatott meg a világ. Persze ettől lett annyira sejtelmes és titokzatos ami épp elég volt a . m i s z t i k u m . befogadásához a további 100, majd kétezer éves kábítás erejéhez. Ha több jutott volna belőle, talán később nem ér el ekkora tömegsikert.

  Először is 12 éves korában tűnik fel, és „tanít” a templomban. Mint tudjuk a bar-micvo avatási ceremónia, amire a nebulónak föl kell készülni. Ilyenkor az idejük nagy részét a Tóra tanulmányozásával, ill. idősebbekkel megvitatásával, az idősb generáció segítségével, és közreműködésével töltik. Hogy közben vitáznak és kérdeznek az a legtermészetesebb, de hogy valakik ezt tanításként értékelik, az egy kissé túlzás különöst, hogy az írás a „vita” részleteit sem közli…

  Aztán eltűnt és úgy 1-2 évtized múltán – addig hol volt ???? – megjelenik a színen, pár évet tölt a sivatagban, aztán kb két hétre 😀 , vagy annyi se, mint állítólagos trónkövetelő bevonul Jeruzsálembe, tanít is keveset, jókat is cselekszik, s végül a széder este(!) után letartóztatják. Ez alatt őt hogyan ismerhették meg a „hívek” s méginkább a kortárs történetírók.

  Iosephus Flavius Zsidók történetébe bekerült nyúlfarknyi szövege is keresztény betoldásról tanúskodik,tudniilik,az Ő „történelmi”
  fontosságához képest ez oly kevés idő és adat, amely alkalmatlan bizonyíték egy történelmi személy megismerésére.

  Még egy: ha rabbi lett volna, hol avatták föl ? Tekintve, hogy az ominózus Jeruzsálemi bemutatkozásig eltelt kb.h ú sz év(!) alatt esetleg nagyrészt sivatagban élt, de nem csupán kószált,
  hanem mint feltételezik (de nem tudják) akkoriban kapcsolatba kerülhetett a csak a zsidóságuknak élő eszeusokkal és köztük is élhetett, akik ez-esetben őt rabbivá avathatták, hisz ker. – szent – János és az ő féltestvére szent Jakab is közülük került ki. (Lásd: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül c.könyv)

 • Orsós Elemér
  2023 április 12
  3:52 de.

  Elemér, a mandiner cikk az „mandiner” mivel usáska rakta össze azzal a kalapáccsal amivel a berlini falat lerombolta, hogy szétverhesse a KGST-t és legyen új piac és olcsó munkaerő és ma itt az eredménye, ha ez eredmény és nem egy katasztrófa,
  mióta a világ nagyobbik azaz bölcsebb része $, Ł, € talanít!!!
  ezért brzsezsinszkiy álma most rémálommá vált, a kis zinger a bűntársa meg keresi a szavakat… sokan pénzcsilliárdosokká válnak ami megett valós érték nincsen, ez a tőzsdéken még nem láccik eléggé, de az a hír, hogy a usáska hadiipara nem győzi a versenyt az már a 2008 Madoff – Lehmann és még kit mencsünk meg a pénzverdében ma már nem műxik… talan talan és közben 911 másolata egy 21 éves kadét legyőzte a Pentagon-t és most ápolják a Pentagon-t

  te hogy látod ezt ma???
  én iszom egy jó friss Lavazza presso-t

 • Rodeo11

  Valahol itt följebb azt állítod – most nem keresem ki szó szerint – hogy >a zsidók nem tűzik, nem tűzték a zászlójukra a munka szükségességét. Sok mindent igen, de a munkát nem.<

  Természetesen ez a blöff is az antijudaista és antiszemita alapvetés egyik . s z e m e n s z e d e t t . h a z u g s á g a .
  Hogy cáfolatául mást ne is mondjunk, mint a Móz.9/1. ahol a "Teremtő" Nojénak adja Föld összes fogyasztható állatát, melyek – tudjuk – csak munkával, maguktól, emberi munka nélkül nem repülnek az ember szájába…

  Aztán ott van a Példabeszédek 6:6-11 és 13-14; Móz. 19:11,13 stb. mind a munkáról szól "a zsidóknak", tehát mivel a Tóráből vcaló mondhatjuk róla, hogy zászlójelkép, mint a többi szent zsidó kötelezettség.

  Na de "szent József" és fia a szintén szakmunkás Jézus szakmáját figyelebe véve, talán onnan is ismerhették az ő személyét ahol az E a pészahi tömeg tagjai egymástól kérdezgetik, hogy ez "csak nem annak a galileai ácsnak a fia?"

  Nagy romlottság, estleg dellírium, vagy jobb esetben önkéntelen elbutúltság kell az efféle rágalmak nyílt állításához, amikor nyilvánvalóan látható a zsidóság kétezer éve során elsősorban mennyi munkával, hittel és akarással tudta fönntartani az oly-sok üldöztetést elszenvedett puszta létét…

 • SuccubusLilith
  2023.04.13.6:53

  Megsúgom zelóták a legzsidóbb zsidó (lázadók) voltak, méghozzá a javából, azok akik kockáztatni is mertek. A rómaiaknál nazarénus melléknévnek örvendtek, amit a keresztény utókor az akkor nem is létező Nazaret helységgel magyaráz, tehát ez sem igaz…

  Hadd mondjam, hogy közülük kerültek ki a sicarios, vagy szikárusok, akik tőrrel a ruházatuk alatt közlekedtek s akiktől a római katonák rettegtek…

  Egyébként én az esszénusokkal kapcsolatban hoztam fel a régészeti feltárások során előkerült . k o v á c s m ű h e l y e k . tényét, mégpedig Iosephus Flavius cáfolatára, aki az esszénusokat sivatagi törzsnek, sőt „jámbor” szerzeteseknek beállítva – későbbi szándékos antijudaista félremagyarázásoknak [!!!] okot szolgáltatva – őket „a romlott Jeruzsűlemtől” elszakadt, a templom életéből kimaradó, „békés”, „nőtlen” barátokként mutatta be. Tegyük hozzá, egy római császárnak, aki amúgy sem túlságosan szimpatizált a zsidósággal…

  Tehát jómagam ezt a talán jószándékkal, ám hamisan beállított békés esszénus jámborságot kívántam cáfolni a „nolám hát ők is elszakadtak”. Az áruló Iosephus „centurio”, aki felvette a császár Flavius nevét is, megpróbálta a sivatagi törzset Róma oldalára tukmálni, aminek a Qumrani Tekercsek tanúsága már teljesen ellentmond.

  Vagyis ők a zsidóságtól nem egy elszakadt törzs, hanem az egészbe szervesen beépült buzgó hitben, egyben harcosan vallásos
  hívő népegység volt, amely ugyanakkor nem hol-mi elvtelen pacifizmust – pláne nem pax-romanát – hanem még katonai szellemet is táplált a korabeli királyát-vesztett messiás-váró római provincia népébe…

  hazugságával szemben.

 • szatmári!
  04.13.8:42

  Sajnos a „Tekercsekre” fölfedezésükkor a Katolikus Egyház (a Vatikán) szinte azonnal lecsapott, ill. közülük sokat magává is
  tett addigra, mire a friss Izrael-állam végre megalakíthatta az úgynevezett Nemzetközi Kutatócsoportot, amely aztán végre megkésve bár, de védetté nyilváníthatott minden ilyen töredéket, hogy restaurálva majd kutatható közkinccsé tehessék az egész anyagot…

  A fiatal zsidó állam hatóságainak gondatlan naiv mód’ azt gondolva 1948-ban kisebb gondja is nagyobb volt annál, pedig az Egyház már a bizottság kulcspozícióira is rátette a kezét, ami nemcsak a titkolózás szellemét erőltette rá a tudós csoportra, de a korábban kisajátított tekercsek egy részét megtartva magának, azokat a világtól elzárva továbbra is Vatikán titkos irattára trezorjai őrzik. Ráadásul évtizedeken át rájuk erőltetett titkolózásba burkolták a tekercsek sorsát, tartalmát, és tudományos jelentőségét is. Csak akkor váltak minimálisan nyilvánossá, amikor az egyik angol tudós megelégelve a tudományosan indokolhatatlan titkolódzást lefotózta a meglévő anyagot és nyilvánosságra hozta.

  Mi is ennek a jelentősége ? Többekközt, a Tekercsek nem ismerheti meg a világgal azt, hogy

  1. Azokban az iratokban, milyen helyet foglalnak el az ún. Újszövetség kulcskérdései ha egyáltalán benne vannak.

  2. S z e r e p e l . e a vatikáni anyagban .J é z u s, ugyanis a nyilvános izraeli anyagban még körül-írva sincs benne úgy, mint pl. Pál, vagy Jakab személye igen… Ez pedig nagy csapás az evangélisták megbízhatóságára nézve, ahogy az egyházi bizottsági tagokra nézve is…

  3. Tudniillik a Holt-tengeri Tekercsek „életkora” megegyezik az I. században kelt, más egyéb archaikus iratok korával, ám a – Jézus hiányát el-jelentéktelenítendő, a „vatikáni csapat” – a torinói lepelhez hasonló trükkel – azokat több, mint kétszáz évvel öregítve, korábbira datálta(amikor Ő még meg se született)

 • szatmári
  2023 április 14
  4:37 de.

  sem sülve sem főve…sem nyersen!!!
  egy maroknyi akárki hangosan ordibál és kavarja az akármit…
  a Wallstreet nem ács nem asztalos és a londoni Soho sem sőt
  Svájcban is fele fele arányban kézműves és pénzügyes

  engem meg ugye hidegen hagy tekercsekkel és tekercsek nélkül, nyetány nyahúval vagy nélküle és a DNC vel vagy nélküle…

  pá kis aranyom pá elhagyom pá: hja és

  Nóéh bevitte a {haszonállatok> meg a gyesznyók}…, tirannosaurusrex-et és bálnát meg az elefántokat és hangyákat valamint a lódarazsakat a bárkába…,

  felcipelte az egészet az Ararát tetejére és várta hogy essen az eső

  de aszály lett+

  ezt én így látom és maradok a Mici Mackónál és Füles-nél
  te meg aszt csinyácc amit akarc!

 • Orsós Elemér

  Ródeo11
  2023 április 14
  2:10 de.

  Sanda lelki szemeimmel azt a szerencsétlen kis tojáshéjas fenekű, éretlen kadétocskát én inkább -szintén- léprecsalt Oswald 2.0-nek sejtem, mivelhogy sok hamis információt is kiteregetett, amit valószínű megintcsak nem a kisújjából szophatott! Azt meg szintén hülyeség volt bevallani, hogy már jóideje megfigyelték, mert akkor még időben le tudhatták volna állítani, ha …..akarják! De lehet, hogy én vagyok túl gyanakvó vagy tényleg ennyire balekok? Azért ez elég penetráns, szerinted nem? 😀

 • FORTIMBRAS

  Miért nem láthatjuk az általad sok helyütt tök jól leirt, összefüggéseiben amugy logikusan és érthetöen levezetett megállapításokat a „Róma contra Judea” idöszakból.

 • FORTIMBRAS

  A fenti bejegyzésböl lemaradt a kérdöjel
  A lényeg, nagyon-nagyon aktuális lenne mindezeket egy kiadványban a világ elé tárnod …
  Szerintem nem csak én venném szívesen …
  (vagy ha nyitott kapukat döngetek mert valahol már leirásra kerültek, akkor indikáld legyszi)

  Tudom, hogy részleteiben – a különféle irodalmakban szerte a világban – sok helyütt leirattak.
  Esetleg talán észrevetted, hogy magam is sokszor utaltam ezekre az összefüggésekre
  Ha benned van történelmi összefüggéseiben összerakott felépitett kép – vessd papirra, tedd közkinccsé

  Ennek van értéke, nem holmi elvételt lelkiéllapotu figurák agymenésein civakodni (a saját népét gyülölö marx aki jó partnert talált ebben egy zsidógyülölö engels-sarjban)