Posztmodern fasizmus Európában

2012 augusztus 8 9:19 de.29 hozzászólás

Társadalmunk köz- és tudatállapotát tekintve napjaink Magyarországán bestseller lehetne – ha közzétennék – az ENSZ által még a múlt században megfogalmazott Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az abban foglalt jogaik (pl. a szabad véleménynyilvánítás joga, választáshoz, tulajdonhoz való jog, stb.) csorbulását egyre többen ismerik fel, ígénylik védelmét a mindezeket elorzó vagy veszélyeztető érdekszövetséggel szemben. Felismerik: az államhatalom védelmet azért nem nyújt, mert a politikai, gazdasági bűntetteket elkövető érdekszövetség ma már maga az államhatalom.

A jogaik sérelmét panaszlók persze számosan még nem látják be: tevékenyen részt kell venniük a társadalom döntéshozatalában; nem hagyhatják másokra, hogy helyettük – netán rosszul – döntsenek. Kétségtelen: helyes döntéseikhez további felismerések szükségeltetnek, hisz már Arisztotelész az ókorban tudta: az ember – mert társadalomban él – gondolkodó, morális, mérlegelő politikai lény.

Napjaink eme „politikai lénye” Magyarországon rokoni vagy baráti körben kerüli az ebbéli vitákat, mert riadtan észleli: feltárt politikai véleménye esetenként e rokoni összetartozóság szétzilálódásához vezet, barátai elvesztését okozza. Rendszerint tehát kimondatik: „nem politizálunk”. A közéletben, a munkahelyén (ha van neki) ugyancsak óvakodik nézetei hangoztatásától, mert tapasztalja: aki a hatalom ellen szól, állását veszíti, egzisztenciális hátrányok érik, vagy „nemzetárulónak” bélyegzi a kormányhű média, esetleg nyilvánosságot se kaphat véleménye. Mindössze az azonos nézeten lévők – szinte már „vérfertőző” módon – cserélgetik egymás között háborgó gondolataikat, ami azonban alig gyarapítja a társadalom szélesebb rétegei tájékozottságát, politikai kultúráját. A ma zajló kommunikációs forradalom ellenére (hiszen az internet révén – magasabb fokon – visszatértünk a közvetlen, ősi gondolatcseréhez) a korlátozott sajtószabadság elégtelen mértékben teszi lehetővé a tömegek fontos információkkal ellátását, hamis híranyagok cáfolatát, döntésképességük helyreállításának előmozdítását. Az ember – mint politikai lény – téveszméinek, megtéveszthetőségének, tévedésben tartásának, vagy épp hallgatásának lényegi oka ez.

Történelmi ismeretek híján nem közvetlenül belátható a hasonlóság és összefüggés a magát kezdetben szabadelvűnek (liberálisnak) nevező, utóbb konzervatív demokrataként meghatározó, újabban nemzeti-keresztény pártként fellépő politikai csoportosulás (gazdasági érdekszövetség) „ideológiai arculata”, a Horthy-rezsim anakronisztikus, „úrhatnám”, inkább csak félfasiszta rendszere, valamint Mussolini fasiszta állama, politikai tetteik, népbutító, populista nyilatkozataik, államjogi berendezkedésük és diktatórikus hatalom-gyakorlásuk között. Bizonyos történelmi párhuzamokra tehát érdemes rámutatnunk.

Nem véletlenül írta Paolo Flores d’Arcais látnoki cikkében a magyar miniszterelnök posztmodern fasizmusáról, hogy térnyerése Hitleréhez hasonló. Felszólította az Unió intézményeit a magyar kormányzati intézkedések, „a pestis” megállítására, mert – úgymond – „minden időhúzás, egyezkedés csak erősíti az Orbán-kormányt politikája folytatásában és ez a fertőzés kiterjedhet egész Európára”, … mert „ha Európa nem lép Orbán ellen, saját öngyilkosságát készíti elő” (Libération, 2012.január 13.). A magyar kormány demokráciát lebontó politikája a cikk megjelenése óta még inkább kiteljesedett, a kormányfő Unió-ellenes pimaszkodása pedig a nemzet érdekei ellen való súlyos anyagi, politikai károkat okozott. Mindezt a kományfő és bűntársai nemzeti eszméinkre, keresztény hitelveinkre hivatkozással, a hozandó „népjóléti” intézkedések harsány hangoztatása mellett követik el.

Emlékezzünk: a Mussolini-féle fasizmus is a nemzeti, keresztény és „szociális” eszmék keverékéből állt össze. A magyar pártvezér és Mussolini – a Duce – egyaránt váltogatták, cserélgetik „ideológiájukat”, mikor, mire volt, van szükségük. Mussolini – miközben rendet, munkát ígért – a szocialistákat sikerrel szorította ki a hatalomból és eredményesen rontotta le a demokratikus állam intézmény-rendszerét. A magyar pártvezér egymillió új munkahelyet, gazdasági növekedést ígért, eközben a jogállamot gyakorlatilag hatástalanította. A Duce választójogi törvénye szerint (amely 1923.júliusában lépett hatályba) a legtöbb szavazatot elnyert párt kaphatta a parlaamenti helyek kétharmadát. A – később, 1928-ban feloszlatott – parlament évekig megadta a fasiszta állam törvényes látszatát. – Horthy Magyarországán ugyancsak az 1922-ben hozott választójogi törvény értelmében korlátozták a szavazók számát, voltaképpen az általános választójogot. Párhuzam: szeptemberben szavaz a magyar parlament az ún. „előzetes feliratkozásról”; azaz, aki nem kéri a kijelölt hivatalokban „előzetes regisztrációját” (holott hazánkban van országos népességnyilvántartás!), nem szavazhat a 2014-es választásokon. Az ekként módosítandó új választójogi törvényben a választást már egyébként is egyfordulósra szabatta át a magyar pártvezér, kedvére átrajzolt választási körzetekkel. Egyes számítások szerint e módon a választásra jogosultak mintegy 60 %-át tarthatja távol az urnáktól. Ugyanakkor a magyar állampolgárságot nyert külföldiek – szavazati jogot kapva – levélben dönthetnek majd abban, ki kormányozza az országot.

Ma már a parlamentbe jutott neonáci párt – a JOBBIK – alig palástolt FIDESZ-támogatással tartja sakkban a demokratikus ellenzék pártjait. Fegyveres félkatonai szervezete, a Magyar Gárda – betiltása ellenére – más néven, de nyíltan működik. Emlékeztetőül: az olasz liberálisok, szocialisták hiába követelték a fasiszta milíciák felszámolását (tiltakozásul a parlamentből is kivonultak), a lakosságot nem voltak képesek mozgósítani Mussolini ellen, aki mind a sajtószabadságot, mind a helyi közigazgatás autonómiáját jelentősen korlátozta. – Horthy Magyarországán Bethlen István jobbközép Nemzeti Egyesülés Pártja mellett 1923-ban megalakult a Fajvédő Párt (vezetője Gömbös Gyula volt, aki később visszatért a NEP-be); majd a nagy gazdasági világválság nyomán megerősödő szélsőjobb – Szálasi Ferenc „nemzetvezető” vezérségével – létrehozta a Magyarországi Nemzeti Pártot, a hírhedtté vált nyilaskeresztes mozgalmat. (A polgári liberálisok parlamentbe se jutottak.) Az uralkodó ideológia akkor is konzervatív, jobboldali, tekintélyelvű volt, a „szent korona-tant” a határ-revizó szellemében fogalmazta meg. Az ország 1928-ban Mussolinivel olasz-magyar barátsági szerződést kötött. 1932-ben Horthy kormányzó Gömbös Gyulát nevezte ki miniszterelnökké, akiről tudott volt: politikai példaképéül Mussolinit választotta. Radikális programja (a 95 pontból állt Nemzeti Munkaterv) nacionalista-populista program volt, benne fajvédelem, revízió és antiszemitizmussal kevert szociális gondolatok. Ami ez utóbbit illeti: Mussolini – manapság a magyar kormány szintúgy – korlátozta a szakszervezetek jogait. (Az ezt „helyettesítő” ún. „korporációra” emlékeztet nálunkfelé a Líga – által képviselt munkavállalók – és a VOSZ – a munkáltatók – legújabb korporációs „egymásra találása”, stb.)

A fasiszta típusú államok közös sajátsága (minőségi jellemzőik) nemcsak a polgárok szabadságjogainak erőteljes korlátozása, az igazságszolgáltatás (a bírói hatalom) megfélemlítése, a politikai ellenfél erőszakos kriminalizálása, hanem a politikai és köztörvényes bűncselekmények állami privilégiumának törvényerőre emelése is. Hazánkban például az addig két pilléren álló nyugdíjrendszer egyik pillérét, a magánnyugdíjpénztárakat az orbáni hatalom szétverte, vagyonukat elorozta. A pénztárakkal szerződést kötött ügyfeleket jogtalan haszonszerzés végett zsarolással kényszerítette át az állami rendszerbe, azzal fenyegetve őket, hogy nyugdíjas korba jutva csak azok számíthatnak állami nyugdíjra, akik elhagyják a magánnyugdíjpénztárakat. E módszert a kormány csalással is kiegészítette: szóvivője útján azt állította, hogy az állami rendszerbe visszatértek számára addigi befizetéseiket „egyéni nyugdíjszámla nyitásával garantálja”, holott ez eleve hazugság volt, ilyen számlákat nyitni nem szándékozott. (Az egyéni számlavezetés és az ún. várománynyilvántartás közé ugyanis fogalmi egyenlőségjelet tenni nem lehet.) Az államhatalom az e módon megzsaroltaknak és tévedésbe ejtetteknek ténylegesen kárt okozott. A tőlük zsarolással megszerzett és kicsalt milliárdokkal a továbbiakban sajátjaként rendelkezett, a költségvetésbe helyezte, majd az összeget onnan is jogtalanul tulajdonította (sikkasztotta) el.

Miután az Európai Unió kötelességszegési eljárásokat indított az ország ellen demokráciánk védelmében (a magyar adatvédelmi biztos posztjának megszüntetése, bírák százainak kényszernyugdíjaztatása, a jegybank függetlenségét veszélyeztető szabályozás miatt), a kizárólagos hatalomra, egyeduralomra törő kormányfő körei zavarását zokon vette. Azóta hevesebb kirohanásokat intéz az EU ellen a tőle is jobbra álló neonáci párt hangját felerősítendő. A többi között kijelentve: a gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása okozhatja, hogy „a demokrácia helyett valami mást találjunk ki”. (A „valami mást” már nemcsak kitalálta, de be is vezette: a palástolt diktatúrát.) Tusnádfürdőn elmondott beszédében folytatta: „nem világos, ki legitimálja az EU döntéseit”, majd hozzátette: „érdekünk, hogy a Nyugat kilábaljon a válságból, de kilábalni mi másképp akarunk”. Amiből egyenesen következik régóta fontolgatott alattomos szándéka: Magyarországot az Európai Unióból kiléptetni akarja. Vele szemben az EU által indított „gyengéd” kötelességszegési eljárások kevésnek bizonyulnak.

Mit tehetünk? Aki veszélyeztetve érzi emberi és állampolgári jogait, az ország és nemzete jövőjét, aki fontos értéknek tartja a demokráciát, aki leváltani akarja a posztmodern fasiszta kártevők hatalmát, aki helyreállítandónak véli a jogállam szétzilált fék-ellensúly-rendszerét, aki szükségét látja értelmes reformokkal megindítani gazdasági növekedésünket, aki sürgetné társadalom-szerkezetünk modernizációját, kulturális értékeink megőrzését és gyarapítását – párt-hovatartozástól függetlenül – cselekedjék: bármennyire terhesnek érezné is, regisztráltassa magát, majd a 2014. évi választás napján felelősen húzza ikszét a megfelelő rubrikába: a demokratikus ellenzék jelöltjére adva voksát!

Kell lennie egy minőségnek, amely nélkül nem létezhet emberi élet.

29 hozzászólás

 • Tisztelt Búzás Huba!
  Mélységes köszönet ezért a cikkért!
  Önt a jelenkor egyik legnagyobb, legtiszteletreméltóbb gondolkodójának tartom!

 • Búcsúztam ugyan ettől a fórumtól a csak fröcsögni képesek miatt, de ez a téma annyira fontos, hogy megszegem fogadalmamat, hátha olvassa olyan külföldön élő honfitársam is, aki szavazni akar. Orbán első kormánya kezdetének idején, 1998-ban azt gondoltam: nem szavaztam ugyan rájuk, de nem baj, jöjjenek a fiatalok, a szocialistáknak kissé megártott a kétharmad. (Mert a közvélekedéssel ellentétben 1994-98 között az MSZP-SZDSZ kormánynak nagyobb arányú kétharmada volt, mint most Orbánnak.) 1999-ben már azt mondtam: Jesszus! Ezeknek csak az a bajuk, hogy a Kádár-rendszert nem Orbán-rendszernek hívták, ha lehetőségük lenne rá, nem lépnének be az EU-ba!) Úgyhogy engem nem ért nagy meglepetés, bár azért Kádártól Horthy-ig hátrálni nem semmi!
  Egyetértek Búzás Hubával! Tessék regisztrálni, és szavazni! DE! A REGISZTRÁCIÓNÁL MINDENKI KÉRJEN ÍRÁSOS IGAZOLÁST ARRÓL, HOGY SZAVAZATI JOGA ÉRVÉNYES!! Nem árt az óvatosság, ezektől minden kitelik.
  A Kanadában élőknek még elmondanám: Magyarországon a népességnyilvántartás ezrelékes pontosságú. 1990 óta voltam minden választáson szavazatszámláló, ezért tudom, hogy egy kb. ezer fős szavazókörben legfeljebb 2-3 ember maradt le a névjegyzékről, akit utólag a lakcímnyilvántartó igazolványa alapján a bizottság jegyzőkönyvben rögzített módon felvett. A nem a lakóhelyükön tartózkodók a vasárnapi szavazást megelőző csütörtökig kérhettek a lakóhelyük szerinti közjegyzőtől igazolást arról, hogy nem ott voksolnak (pl. szabadságon, kórházban lévők) A hajléktalanok számára minden budapesti kerületben kijelöltek egy szavazókört, ahol élhettek állampolgári jogukkal, és ezek címeit a főváros számtalan helyén kifüggesztették, de közölték a szavazatszámláló bizottságokkal is, hogy útbaigazítást tudjanak adni. E bizottságok elnökei az önkormányzat által kijelöltek voltak, jegyzőkönyveit egy hivatalnok vezette, 2 tagját ugyancsak az önkormányzat delegálta, ezen kívül minden bejegyzett, és a választásokon listát állító párt küldhetett tagot, akit felkészítettek a hatályos törvényekből.
  Mindezeket tudva elképedtem, amikor 2002-ben és 2006-ban is a szavazatok újraszámlálását követelték, meg csalást üvöltöztek. Együtt ültem mindig a fideszes (és a többi párti) szavazatszámlálóval, együtt zártuk le, majd a nap végén együtt bontottuk fel az urnákat, együtt számláltuk meg a szavazatokat, miről beszélnek?
  El tudom képzelni, hogy sok ezer kilométer távolságból, a mindennapok részleteit nem ismerve, legfeljebb a szűk családi, baráti körből, honfitársaim nem ismerik pontosan a magyarországi helyzetet. Ráadásul a környező országokban – Szlovákiában és Romániában – éppen a magukat szocialistának nevező pártok nyúlnak Orbánéhoz hasonló eszközökhöz. A Fidesz sem jobboldali párt, nem is konzervatív, nem is keresztény, felépítése, működése leginkább a lenini bolsevik pártéhoz hasonlít. Csak nem internacionalizmussal, hanem nacionalizmussal házalnak, sajnos elég eredményesen. Ha Önök azt gondolják, hogy az a hazaszeretet, ha Magyarországot egy nyílt diktatúrát építő, épp ezért a nemzetközi közösségtől minél jobban elzárni akaró, az itthoni konfliktusok élezésében érdekelt gátlástalan csoport uralma alá lökik, akkor tévednek.

 • Kedves Búzás Huba – gondoltam rá – segítsetek, hogy a 2014-es választási paksamétán legyen üres rubrika, hogy oda lehessen beírni azt aki arra méltóra tart KÖRNYEZETÉBEN – MEGYÉJÉBEN – VÁROSÁBAN FALUJÁBAN – STB. – ellenkező esetben ha ez nem valósul meg ÉRTELMETLEN AZ EGÉSZ CÉCÓ!

  UGYE ÉRTED? ÉRTENED KELL, HISZ ÉRTÜNK ÍROM!

  szer-e-tett
  spari:::::::::

  ui: tudtok ti értelmes cikket is terjeszteni….

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  A “választási csalás” felemlegetése általában a sikertelen pártok propagandájának egyik eszköze. Lásd: 2002 és 2006… Szavazni természetesen el kell menni, az a demokrácia alapja. Aki nem szavaz, önmagát zárja ki a társadalomból. – Az előzetes regisztráció – bármennyire is gusztustalan és mesterkélt – senkit sem akadályozhat meg abban, hogy kifejezze akaratát: Orbán Viktornak és cinkosainak nem biztosítunk további négy évet 2014-től.

 • Kedves Kiss úr! A nem Magyarországon élők egyéni képviselőre nem szavazhatnak, csak valamelyik pártra (listára). Valószínűleg Önöknek is regisztrálniuk kell majd, a pontos szabályokat szeptemberben fogadja el a parlament. És kérem, azt se feledje, nem Önökért, hanem értünk, itt élőkért kellene szavazniuk.

 • Ebben az egészben csak az a dühítő hogy az ” átkos ” Kádárrendszerben világosan tanították a történelem órán a fasizmus három ismérvét :
  1 : szociális demagógia
  2 : élettér-elmélet
  3 : fajelmélet
  Most az a kérdés , hol voltak az akkor iskolában ülő mai választópolgárok , hogy nem tudták megjegyezni ezt a cseppet sem bonyolult tézist !
  MOST lenne szükség arra a politikai ismeret-anyagra , amit AKKOR tanítottak a fasizmusról !

 • Kedves Geyza! A Kádár rendszerben nem tanították egészen világosan a fasizmus három ismérvét, főleg a szociális demagógia részét nem, hiszen abban utazott az a rendszer is. Legalábbis az alap- és középfokú oktatásban. Én is fokozatosan ismerkedtem meg e fogalmakkal, igaz, még a Kádár-rendszerben, és elképesztő módon éppen a marxista-leninista iskolákban. A fasizmusnak szerintem van még egy fontos, és a létezett szocializmussal nagyon hasonlatos ismérve, az állam berendezkedése, amit Bartus László kiválóan részletezett az Amerikai Népszavában. Már a 80-as évek közepétől kezdve, főként a felsőoktatásban nem a polgári demokrácia mibenlétéről tanítottak, hanem valamilyen rosszul értelmezett lelkiismeret furdalásból a vallásnak adtak terepet, amit a rómkat egyház serényen ki is használt. Ekkor kezdett divatba jönni a nagymagyarország is, sokan ekkor csodálkoztak rá arra először, hogy Erdélyben jé, magyarul beszélnek! Valahogyan lopakodva jött ez az egész: először egyre többen vállalták az egyházi szertartásokat, esküvőt, temetést, ezeknek kölcsönzött valamilyen “ellenállás” romantikát a korábbi légkör. Ez persze a fiataloknak nagyon tetszett. Akkoriban a nagyon kevés egyházi iskola színvonala volt a legmagasabb, persze csak a humán tudományok területén. Sokat “segítettek” ebben a nyugatról hazalátogató honfitársaink, meg persze a kiutazó hazánkfiai is. Az utóbbiak nem nagyon láttak mást a “Nyugatból”, mint a fényes kirakatokat, az elképesztő árubőséget, legfeljebb még a szépen rendben tartott turistalátványosságokat. Először a felsőoktatásban nyert teret az addigi dogmákat sajnos nem elutasító, hanem régi/újakkal felváltó szemlélet. És bár a történelemórákon mindenki megtanulhatta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával elveszett Magyarország területének kétharmada, és magyar nemzetiségű lakosságának csaknem fele, majd ez megismétlődött a II. világháború után, sokaknak mégis újdonságként hatott, amikor szembetalálkoztak ennek máig ható következményeivel a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben. Persze a “kommunisták” lettek mindezért a hibásak, a két súlyos vereségért a magyar értelmiség még 40 év után sem vállalta a magyar felelősséget. A zsidókérdésről a Kádár-rendszerben nem beszéltünk. Tanultunk az iskolában a holokausztról, de jellemző, hogy az Anna Frank Naplóját ismertük, Kertész Imre zseniális Sorstalanságáról viszont csak 2002 és a Nobel díj után szerzett tudomást a szélesebb közvélemény, pedig az író 1972-ben írta! Ennek az lett a következménye, hogy a magyar holokausztról szóló disputát a nyolcvanas évektől kezdve az a félművelt, sznob, hamis hazaffy-sággal átitatott, sértődött réteg határozta meg, amely szerette úgy láttatni, hogy egyéni sikertelenségéért a “zsidó-kommunisták” felelősek. Az Antall kormány idején ismert szólás volt, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen “az osztályvezető-helyettesek” lázadása. Mivel a Kádár-rendszerben Magyarországon “a legvidámabb barakk”-ban éltünk, szabadabban utazhattunk, nem volt áruhiány, mint a többi szocialista országban, a vezetőket már nem a párthűség, hanem a tudás alapján választották ki, a lakosság többsége sokként élte meg a társadalom szétszakadását. Ráadásul a szocialista párt sem tűnt el (miért is tette volna, vezetői sokat tettek a rendszerváltásért), a polgári jobboldalnak viszont szinte semmiféle hagyománya nem maradt az előző 70 év után. Így azután a Horthy-rendszerhez nyúltak vissza előképekért, aminek viszont masszív alkotóeleme volt az antiszemitizmus, ami 60 éve a tragédiához vezetett. A hullámra persze rögtön felültek a kurzuslovagok, mint Torgyán József például. De én Orbán Viktort is ilyen kurzuslovagnak tartom. Eltelt 22 év, és felnőtt az a generáció, amelyik már úgy tanulta, hogy Horthy “országgyarapító volt”, rendszere demokrácia. (Schmidt Mária magát történésznek tartó fideszes agitprop. titkár például nyilvánosan jelentette ki, hogy általános és titkos választójog volt a két háború között, miközben még édesanyám is emlékezett arra, hogy a faluban a jegyző előtt kellett aláírni a választási íveket.) A háború után meg jöttek a “zsidó-kommunisták” és nyomorba döntötték a népet. Elnézést, hogy ilyen hosszan igénybe vettem a türelmét, nagyjából így valahogy jutottunk idáig.

 • Szemenyei! Orbán Viktorra szavazó embereket amely a magyar nép többségét jelenti, maga lekicsinylően cinkosoknak nevezi. Kérdem én, ezután magát hogyan kéne nevezni? Talán van annyi fantáziája és egyedül is kitalálja, de ha nem, kérjen segítséget e cikk írójától, majd az ő múzsája megsúgja neki, feltéve, ha még nem hagyta őt el a cikk stílusa, s tartalmának jellege miatt, mivel az embereket igen, de a MÚZSÁKAT NEM LEHET BECSAPNI ! – e címen Búzás Huba írhatna egy cikket, vagy egy verset, kíváncsi lennék rá…
  Ne tegyék magukat nevetségessé, Orbán Viktor nincs rászorulva a maguk biztosítására .

  Geyza ! Nektek is tanították azt a bizonyos tézist, de eredménytelenül és ezt az állításomat ti saját magatok bizonyítjátok minden nap, csak egy példát mondjak, mégpedig itt az újságcikkekben és a magyarellenes soviniszta fasiszta hozzászólásaitokban ! De említeném még mint tényt, a rengeteg sok fáradozásotokat minden téren és időben a magyarellenes propagandátok terjesztésében amelybe már kimerülve belefáradva és reményt vesztve csúszva- mászva támogatjátok egymást célotok elérésében, egy mielőbbi polgárháború kirobbantásában Magyarországon! De ha ez bekövetkezne, akkor mint búvóhelyet elfoglalhatjátok a földalatti patkány és féregjáratokat az idők végezettéig !

 • Göllner András

  Jávorszky, csillapodj le, a magyar szabadság és demokrácia védelmezői nem fogják felgyújtani a szoknyádat fasisztoid nézeteid miatt. De azt biztosítani fogjuk, hogy társaiddal együtt a magyar történelem szégyenfoltjaiként maradjatok mindnyájunk emlékezetében, ott kinn azon a bizonyos történelmi szemétdombon ahol a helyetek. .

 • http://www.168ora.hu/velemeny/uzenet-felazsiabol-100100.html
  bár a cikk humoros de hűen tükrözi a hazai állapotokat

 • TALALOM nagyon jól összefoglaltad közelmúltunk történetét de félek, hogy Jávorszky Mariskát nem sikerült meggyőznöd igazadról.

 • Kissé magyartalan írásában B. Huba fűzfapoétánk zord képet fest az emberi jogok magyarországi helyzetéről, az ország „félfasiszta „ (még) rendszeréről. Fő érvként felsorolja a balliberális – magyar ügyekben bizonyára kiválóan tájékozott (én azt mondanám félretájékoztatott) – Paolo Flores d’Arcais írását, mint fő bizonyítékot.
  Nos, Paolo Flores d’Arcais egy marha, aki tényszerűen utána sem nézett semminek, kizárólag a baloldali hazaárulók koholmányait adta elő. Nézzük csak:
  1. Az új alkotmány lábbal tiporja a demokratikus szabadságjogokat. Miért is, hogyan? Idézet?
  2. A új választójogi törvény elősegíti a Fidesz győzelmét? Miért, mindenki köteles a Fideszre szavazni? Alkotmánybírósági határozat született az új kerületek létrehozására – lehetőleg azonos számú szavazat legyen egy képviselői helyhez. Akkor most konkrétan előre tudjuk ki hogyan fog szavazni? Na, ne már!
  3. A médiát elhallgattatták. Bizony, nem működik az ATV, megszűnt a népszabi és társai, az internetes világ se él, mit mondjak ennek a „tudósnak” fingja sincs a magyar állapotokról.
  4. Az elöljárókat a kormány nevezi ki! Na, milyen elöljárókat? Ja, majd az ellenzék fogja kinevezni az állami vezetőket – bizonyára ez így volt az igen demokratikus Gyurcsány kormány idején, mi? Teljesen hülyének nézi a 2/3-os kormányt az ellenzék?
  5. A nemzeti bank elvesztette függetlenségét! Na, ez aztán döfi – világosan látszik, hogy így van, ezért nem hoz helyes döntéseket ez a barom Simor, csak mert nem független. Csak egy kérdés – végül is mitől kellene függetlennek lennie egy nemzeti banknak? Csak nem az országtól? Mennyi harmad kéne, hogy kirúgjuk az ilyen hülyéket, mint Simor és épeszű vezetőket helyezzünk oda?
  6. Ja, ezenkívül még soviniszták és rasszisták vagyunk, következésképpen szankcionálni kellene Magyarországot! Ja, ez bizonyára kellőképpen emelné az életszínvonalat, az ország fizetőképességét.

  Nos, ha hazai hazaárulóink útmutatása alapján ez a hiszékeny (vagy talán tudatos) filozófus megírta ezt a cikket, akkor bizonyára igaza van – legalábbis B.Huba szerint!
  Előveszi a megszavazandó „előzetes regisztráció” kérdését. Hogy honnan veszi az emiatti 60% távolmaradót, nem tudom, bizonyára emlékezett gyerekkori szokására az újszopásra. Érdekes párhuzamokat erőltet a mostani és a 2 világháború közti helyzetre, mindenféle alap nélkül. A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatosan – amit egyébként már kitárgyaltunk – a baloldal már ezerszer cáfolt brosúraszövegét veszi elő, minden tényalap nélkül.
  Előveszi a bírák nyugdíjazását – mért is nem kéne a bíráknak a nyugdíjkorhatár elérésekor (ami most 62, a végén 65 lesz) nyugdíjba vonulni, mint más hasonló dolgozónak? Gondolom, ha bányászként, vagy kohászként dolgoznának, akkor a minél korábbi nyugdíjazáson járna az eszük. Biztos vagyok benne, hogy nem a nagy ügybuzgalmuk miatt akarnak a vezetői székekben tovább ücsörögni – egyébiránt nincs akadálya, hogy nyugdíjasként tovább alkalmazzák őket – persze, mint beosztott bírákat! (ja, hogy akkor már dolgozni is kell, nem csak kiadni az ügyeket és elkvaterkázni 68-70 évesen a napot, a jó magas fizetésért)
  Végszóként ez a zagyvalék a posztmodern fasiszta kártevőkről, meg a demokratikus ellenzék jelöltjeiről (gondolom a Gyurcsány párt igen demokratikus jelöltjeiről van szó) , illetve a rájuk adott voksra szóló felhívásról teszi igazán hitelessé ezt a korai választási maszlagot!
  Bizony, „Kell lennie egy minőségnek, amely nélkül nem létezhet emberi élet.” – ezt ajánlanám én is B. Huba figyelmébe!

 • Mindenki jobban járna, ha ezután is verseknek csúfolt valamiket fabrikálna inkább, minthogy itt keveri a pocsolyát.
  Pedig azok is rettenetesek voltak. 🙂

 • Tatulus ne mekegjé má..

 • Talalom :
  Lehet hogy igazad van , én mindenestre ezt történelem órán tanultam , nyolcadikban.
  És szépen ki is fejtette az igazgató , ( akiért mindenki lelkesedett abban iskolában a jófejsége miatt ) az egyes ismérvek mibenlétét.

 • Tatulus! Milyen kar, hogy – amint lathato Gay-za nyilatkozatbol – kar ide okos szot irni. A falrahanyt borsonak tobb ertelme van. Az legalabb osszegyulik a fal toveben. Itt elvesz az eterben.
  Egyebbkent, ahol en elek,kotelezo a szavazas. Komoly buntetest von magautan, ha valaki nem megy el szavazni.
  Es megis fel kell iratkozni. Ha nincs valaki a szavazo listan, akkor nem szavazhat. Hogyha valaki nem iratkozik fel
  a listara – es van jogositvanya, vagy csinal adobevallast – akkor esetleg egy szavazast uszhat meg, mert a kovetkezonel mar kiderul a turpissag. Ezert en nem latom a problemat a foliratkozassal. A tavolmaradas sokkal rosszabb, mintha masra szavaz az ember, mint azt eppen “elvarnak”.

 • Göllner András.augusztus 9.2012.8:42 DE. – “De azt biztosítani fogjuk, hogy társaiddal együtt a magyar történelem szégyenfoltjaként maradjatok mindnyájunk emlékezetében, ott kin azon a bizonyos történelmi szemétdombon ahol a helyetek”
  Maga és kollégái a számtalan magyarellenes agyrém “költeményeit” melyekre felettébb büszkék és a hozzájuk írt magyargyűlölő, hazug, becstelen, embertelen és uszító hozzászólásaikat melyekben terjesztik a mocskot a nagyvilágban hazámra és nemzetemre melyhez tartozom, arról a bizonyos történelmi szemétdombról terjesztik, ahol a helyük.

 • A 2/3-os parlamenti többség az eredménye , a mostani ellenzék teljesitményének,ha abban az idöben csak feleannyira kritikusoknak tetszettek volna lenni,még mindig elprivatizàlgathatnànak az orszàg kàràra az adossàgot gyàrto,a problémàkat az utodra hagyo Gyurcsàny és Bajnai.

 • Ha már Puchert úr megemlíti, tennék ide – bár sokkmindenben nem értek vele egyet – Sólyom beszédéből néhány idézetet:

  „Természetesen minden magyar embert érint és foglalkoztat Magyarország híre és megítélése a világban. Indokoltan kelt felháborodást az országot rossz színben feltüntető külföldi újságcikkek hangneme, a gyakori ténybeli tévedések, a felületesség, az egyoldalúság.”
  „Mert egyrészt nyilvánvaló, hogy Magyarországon szó sincs lopakodó fasizmusról, és diktatúráról sem. S az Alaptörvény ellen felhozott kifogások legnagyobb része – a házasság, mint férfi és nő kapcsolata, a magzat védelme, Isten nevének szerepeltetése – mondvacsinált.”

  Nos, ezek mindenesetre figyelemre méltóak, kár, hogy a KMH publicistái és balliberális beírói ezt nem veszik figyelembe és ontják a cikkeket a magyarországi fasizmusról és diktatúráról, félrevezetve főleg a külföldi olvasókat! Most már csak az a kérdés, ki is a szégyenfolt és ki is fog a történelem szemétdombjára kerülni?

 • Érdekes, mennyire aggódnak az Urak, ott, Kanadában Magyarországgal kapcsolatban. Érdekes, mennyire aggódnak amiatt a haza miatt, amitől nem kevesebb, mint egy egész óceán választja el Önöket. Milyen csendben is voltak, amikor Gyurcsány a tömeget verette, mely szólásszabadságánál fogva Gyurcsány és kormánya távozását követelte! Különös, hogy nem háborodtak fel azon, hogy a térköveket felszakító, majd azokat dobáló 20-30 provokátorból egynek sem lőtték ki a szemét, nem verték őket agyon, ÉS EGYETLEN EGYET SEM TARTÓZTATTAK LE KÖZÜLÜK. Nos, esetleg némi felháborodást lennének kedvesek tanúsítani? (Az öszödi beszéd természetesen nagyon satnya érv az utcára vonuláshoz, alighanem elmebeteg volt, aki ezt akarta meglovagolni. Másrészt, Gyurcsány fogdmegjei máig nem számoltak el a közvetlenül a tüntetések előtt a honvédségtől kölcsönzött fegyverekkel és éleslőszerekkel, amikre – Isten tudja miért – hirtelen szüksége támadt, még a tüntések előtt).

  A mi hazánban ritkán fordul meg amerikai elnök. És micsoda csoda, ama bizonyos tüntetések előtt pár hónappal Bush úr látogatást tett nálunk. Az a Bush, aki alig hat órával a WTC megtámadása után már tudta is, hogy otthon csúzlival lövöldöző, legfeljebb szamarat vezetni képes, analfabéta arabok voltak az elkövetők, és terrorizmus elleni harcában legyőzött (lemészárolt) kb. 1 millió fegyverrtelen iraki polgárt, nőket, gyerekeket, válogatás nélkül. (Ezt emberjogi szervezetek állítják, nem én.) De gondolom, rendkívüli módon felháborodnának, ha az arabok szerveznének egy háborús bűnösöket felkutató, azokat megsemmisítő szervezetet, ugye? Az USA fasiszta szemlélettel kezeli Ázsiát, ez egészen nyilvánvaló! Az az USA, ami jelenleg azon fáradozik, hogy bekebelezze Kanadát és Mexikót. Már elkészültek az első Ameró érmék, amikkel kiváltanák az USA, Kanada és Mexikó jelenlegi fizetőeszközét. (Az érmékről tucatnyi fotót találhatnak fenn a neten). (Ehhez a legkevésbé sem igénylik az Önök szavazatát, gondolom, ezt azért észrevették).

  Mondják, Hölgyek és Urak, az nem aggasztja Önöket, hogy politikusaik Önöket, polgáraikat kijátszva pillanatnyilag is azon dolgoznak, hogy létrehozzanak egy még nagyobb, még agresszívebb fasiszta államot Észak-Amerikában? Az nem aggasztja Önöket, hogy a nemzetek Európájából olyan államot akarnak összekovácsolni, ami ugyan ugat a demokrácia miatt, de boldogan ültet a tagállamai nyakára bilderberges és goldman suchs-os gazdasági bűnözőket a miniszterelnöki székekbe demokratikus választások nélkül? Vagy az nem aggasztó, hogy nem tűrik meg, hogy az európai polgárok szavazhassanak arról, hogy akarnak-e az EU-hoz tartozni? (Amikor a görögök ezt meg akarták tenni, a Rockefeller és a Rorhschild média (CNN, BBC) azonnal harsogni kezdett: Élednek a fasiszta erők Görögországban!) Valóban nem aggasztja Önöket? Az sem ijesztő, hogy Charles Gatti és még néhány amerikai szenátor azt mondta, vagy meg kell semmisíteni Orbánékat, vagy polgárháborút kell kirobbantani abban a Magyarországban, ahol én és szeretteim élnek, nem pedig Önök? Mindezt miért is? Mert megadóztatták a magyar kereskedelmet felszámoló, a rendszerváltás óta adót nem fizető multikat, bankokat, és mert az IMF-et bankárszakszervezetnek nevezték? (Holott a “nemzetközi bűnözők” kifejezés sokkal inkább helytálló lett volna).

  Nos, Hölgyek és Urak, dugják csak homokba továbbra is a fejüket, és jusson eszükbe majd, amikor törvény követeli meg Önöktől, hogy köszönés helyett karlendítéssel, és “Heil Rokefeller!” kiáltással köszöntsék szeretteiket, vagy majd amikor Európában “Heil Merkel”, vagy “Heil New World Order!” kiáltással kell majd belépjenek a szupermarketek Gazdaság Istennek szentelt szent kapuin!

  Valóban nem látják, mi zajlik?! Ennyire szűklátókörűek, vagy közömbösek? Vagy ekkora Önöknél a lakájmédia tekintélye?!

  Tisztelettel:

  Én

 • És mondják, tudták, hogy a genetika mint tudomány olyan fasiszta körök tudománya, akiktől Hitler is kölcsönözte az ideológiáját? Tudták, hogy az emberiség remekül elvolt évezredeken át genetikai spekulációk nélkül? És hogy az emberi fajok genetikai alapon való megkülönböztetését azok a Rothschild-ék erőltetik annyira, akik annyira oda vannak, amikor veszélyben van a demokrácia? Vagy hogy a génkezelt zöldségekben és gyümölcsökben alig lelni fel vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat és ezek nélkül ezek az élelmiszerek inkább ölnek, mint táplálnak, mégis ezzel etetik a nyugatot? (Népességcsökkentés). Vagy hogy éppen most taposta meg Olaszországot az EU, mert betiltották a “magzatok genetikai szűrését”? Tudták, hogy készek megalkotni az árja elitet, és genetikával elkorcsosítani az emberiség 97%-át? Demokrácia, mi? Élharcosaik… De ezt Önökre bízom. Találják ki, kik az élharcosaik ezeknek a demokratikus ötleteknek.

  Azt hiszem, egyelőre nincs is több mondanivalóm az Önök számára, és ennek nem a tiszteletlenségem az oka. A független médiából (a Bilderberg csoport már hevesen agyal rajta, hogyan lehet kiirtani) több információt kaphatnak, mint a Washington Post hasábjairól. A hivatalos média olyan értékes információkkal látja el Önöket, mint pl. X és Y baráti tárgyalást folytat a világpolitikát, vagy a gazdasági kérdéseket illetően. Ez ám az információ, amolyan nesze semmi értékű. Heves mellébeszélés, vagy nyílegyenes rágalmak: Tömegpusztító fegyverek Afganisztánban, Irakban, Iránban, meg a tutumkawa indiánoknál az Amazonasz mélyén. Vagy, hogy ha kerozinnal locsoljuk a WTC acél-titánium ötvezetből készült vázszerkezetét, az majd megolvad. (Még rámálmokban is kevés az a hő, akár száz évig locsolhatják kerozinnal, akkor sem olvad meg, mert pár ezer celziusszal magasabb az olvadáspontja,mint amit az égő kerozin leadni képes. Hát el is pucolták a maradványokat, mielőtt még a vizsgálóbizottság felállhatott volna, így sajna senki nem bizonyosodhatott meg a kerozin kohászatban való felhasználásának lehetőségei felől).Tőlük csak véletlenül értesülhetünk az izraeli 300 nukleáris töltetről. Ám arról, hogy az arab birkapásztorok pokolgépeket és hidrogénbombákat tartanak a farzsebükben, ezzel fenyegetve a Közel-kelet stabilitását, nos, arról rengeteg az infó….

  Igazából, sajnálom, hogy az üres falnak dobálom a szavakat! Nem is pazarlok rá több energiát. Maradjon meg Önöknek a homkba dugott, médiától átmosott fejük. Kívánom, legyen Önöknek igaza, és tíz év múlva együtt nevessünk azon, mennyi baromságot is írtam itt össze Önöknek. (De szeretném, hogy így legyen!)

  Őszinte tisztelettel:

  Én

 • Majd ha fölvállalod a nevedet és magadat, akkor társaloghatunk. Addig csak egy hang vagy a sötétségből.

 • Tisztelt Kanadai hírlap!

  Kellemesen meglepett, hogy nem törölték ki a hozzászólásaimat. Meglepett, mert az Amerikai Népszava egyik fórumában finoman megemlítettem (tényleg finom volt, mert láttam, sok zsidó ember is leírja a véleményét, és eszem ágában sem volt megbántani őket), hogy azért nem igazán tisztességes, amit a Rockefeller dinasztia művel az USA-val és a világgal. Pár perc múlva már törölték is a véleményemet. Aztán a következő írásomban felvetettem, valóban demokratikus elveket követ-e az a gyakorlat, hogy a nemtetsző írásokat kitörlik? Természetesen ezt a kérdést is kitörölték. A moderátor még annyit írt, hogy azért selejtezték a hozzászólásaimat, mert azon az oldalon nem tűrik meg a fasiszta szellemiségű megnyilvánulásokat. De az Irán lerohanásával kapcsolatos sürgető írásokat fennhagyták ezek a hajthatatlan demokraták! (Ennyit a lakájmédia elfogulatlan hozzáállásáról!)

  Köszönöm tehát!

  Isten óvja Kanadát!

  Tisztelettel:

  Én

 • Szerző: Én | szeptember 1, 2012, 11:18 de.

  Kedves Te, csak várd ki a végét:) Itt is működik a nagy radír 🙂

 • Nézd, Kopacsi!

  Valóban igazad van, felületesen fogalmaztam a falra szórt szavakkal kapcsolatban. Ezzel nem a méltatlankodásomnak akartam hangot adni, amiért nem válaszoltatok. Arra volt célzás, hogy tudom, sokan nem engedik be elméjükbe ezeket a gondolatokat. Ilyen formában ablakon kiszórt, falhoz vágott szavak. A hozzászólásod – bár semmi kifogásom ellene – remekül bizonyítja ezt. Mert mi van akkor, ha írok Neked egy nevet, Mint Ahmed Dzsamala, Grűne Kohn, Matsuki, Kovács vagy Kolompár… Hát nem totál mindegy? Leírtam néhány gondolatot, amiknek azt a célt szántam, hogy esetleg mutassak egy olyan oldalt, amire nem figyeltetek (ha nem figyeltetek), hogy gondoljátok át, és nem az volt a szándékom, hogy kihangsúlyozzam a magam fontosságát, nem is igen tehetném, mert nem vagyok senki. (Erről az az anekdota jut eszembe, amikor valaki anno felvetette, hogy A három testőr című könyvet valószínűleg nem is Dumas írta, mert teljesen ellentétes a stílusa az összes többi regényével összehasonlítva. A műértő, akinek ezt mondták, megvonta a vállát, és azt mondta: Hát, ha nem ő írta, akkor egy másik Dumas!)

  Van egy magyar mondás: Nem az számít, mit mondanak, hanem hogy ki mondja! Korábban én is használtam ezt a mondást, de soha nem gondoltam át. Merthogy az elvek és gondolatok szempontjából igenis tökmindegy, hogy Kopernikusznak hívták a fazont, vagy Adidasnak. Ez mit sem változtat az égitestek mozgásán. (Honnan tudhatom, hogy Te pl. Kopacsi vagy-e valóban? De számít ez? A lényeg, hogy amíg nem vagyok valaki, addig bármit mondtam is Neked, az számodra baromság).

  És még egy vallomás: Azért feltételeztem, hogy kevesekhez jut el, amit írtam, mert emlékszem, mintegy 15 éve, amikor először hallottam ezekről a dolgokról (Rotschildék genetikai kutatásai és fajelméleteik, vagy bármi, amit fentebb említettem), egyszerűen azt gondoltam beszélgetőpartneremről, hogy nem normális, valami paranoiás őrült. Ki az az állat, aki a mai korban komolyan arra hajtana, hogy leigázza a világot és kiirtsa az emberiség 85%-át? Ha lenne is ilyen, alighanem egy kényelmes kényszerzubbonyba bújva szívószállal szürcsölgeti a gyógyteáját. Nagyon sajnálom, hogy ma már nem vagyok az a boldog analfabéta, aki akkor voltam. Tudom, hogy ezek a dolgok, ha az ember utána jár, szinte megmérgezik a lelkét. De nincs más lehetőség. Ha az emberek nem tudják, mi történik körülöttük, és megvezethetőek, akkor… 1000 év múlva a sámánok arról suttognak majd, hogy egykor isteni erővel bíró emberek lakták a bolygót, akiknek még csak két kezük volt, nem három, és akiket elpusztított a mohóság, a nagyravágyás, és abbéli igyekezetük, hogy felülmúlják a teremtő isteneket.

  Nagyon gyakran jut eszembe egy végtelenül lejátatott gondolkodó egy mondata: “Állandó éberség! Ez a szabadság ára.” És van még egy mondat, talán én fogalmaztam meg, de lehet, valaki más követte el (igazából lényegtelen): Használd a jogaidat! Mert ha nem teszed, el fogják venni tőled!

  Köszönöm, hogy írhattam pár sort!

  Üdvözlettel: (Képzeld ide azt a nevet, amit szívesen látnál itt)

  (De akkor is csak én maradok, nem tehetek róla!)

  Kedves Dakota! Megpróbálom az emberek jóérzéseinek hullámaira bízni a palackpostámat! 🙂

 • Kedves Te, én már megkaptam az üzenetedet, és maximálisan egyetértek vele:)
  Ami tőlem telik, megteszem, hogy másokhoz is eljusson:)
  Szép napot, Neked:)

 • Köszönöm, Dakota, megörvendeztettél! 🙂

 • Ezt hallották már? 🙂

  Lech Walesa egy rádiócsatornán arról beszélt, hogy a politikusokba és a gazdasági élet szereplőibe elektronikus felügyeleti chipeket kell beültetni, hogy a korrupciót féken lehessen tartani, és hogy ezek az emberek ne hazudozhassanak többé a társadalomnak! 🙂 🙂 Remek ötlet! Többé nem lehetne nemzeteket kilóra adni-venni!

  Hát hiába! A középkorban az ágyúk használatakor rádöbbentek, hogy időnként a fegyver visszafelé sül el! Az elitnek is ideje lenne megtanulni ezt a leckét! 🙂 Szerintem, ha bármely országban ilyen törvényjavaslatot nyújtanának be, lenne pár tucatnyi ember a világon, aki azonnali elsősegélynyújtást igényelne a hír hallatán! 🙂 🙂