Magyar sors Kárpátalján (22.-23. rész) — Fakitermelés pártirányítással és az azt követő rablógazdálkodás

2021 augusztus 20 10:44 de.38 hozzászólás

Kulcsár Zoltán sorozatának utolsó része. 

A második világháború utáni években a Kárpátokban több mint 100 millió köbméter értékes faanyagot termeltek ki, amire nagy szükség volt az újjáépítésnél, valamint a donbászi bányák megerősítésénél. Azonban volt egy nagy probléma, mégpedig az, hogy a fakitermelő vállalatoknak nem az elszállított faanyaggal kellett elszámolni, hanem a kivágottakkal, azzal amennyi elő volt írva a tervben. Ez azt eredményezte, hogy sokkal több volt a kivágott fa, mint amennyit el tudtak szállítani, így a felesleg tönkrement. Sokat javult a helyzet, mikor megalakult ez erdészeti egyesülés, ami nem csak fakitermeléssel és a fa megmunkálásával foglalkozott, hanem bútorgyártással, telepítésekkel és erdei utak építésével is. Arra is ügyeltek, hogy az ültetések száma meghaladja a kitermelt fa mennyiségét, és évente közel 150 kilométer szilárd burkolatú utat építettek a faanyag elszállítása érdekében. Fontos szempont volt az is, hogy akkoriban a fakitermelés során nem nyúltak a havasaljai, valamint a vízfolyások mentén húzódó erdőrészekhez. A pártvezetés szokása szerint igyekezett beleszólni a vállalatok működésébe, de mivel szakmai kérdésekhez nem igen értettek, megmaradtak inkább a másodlagos, főként ideológiai kérdéseknél. Persze voltak olyan törekvéseik is, amik befolyásolni szerették volna bizonyos részmegoldásokat, mint például a már említett keskeny nyomtávú erdei vasútvonalak felszámolása, vagy a minisztérium szakembereinek szakszerűtlen ajánlásának elfogadtatására a bükkfa anyagok szárításában, ami miatt rengeteg faanyag ment tönkre a munkácsi bútorgyárban. A gorbacsovi időkben Kijevből érkezett pártfunkcionáriusok erőszakkal akarták kötelezni a bútorgyárakat és a megmunkáló üzemeket arra, hogy termékeik 100%-a első osztályú legyen, amit lehetetlen volt kivitelezni.

A szakszerűtlen fakitermelés nem kegyelmezett egy ritka, matuzsálemi bükkfának sem.

A Szovjetunió felbomlása után az erdészeti egyesülés hanyatlásnak indult, az átszervezések révén az 1994 és 1997 közötti időben a termelés a hetedére csökkent. Az erdészeti vállalkozásoktól pedig elvették az állandó fakitermelési jogot, és beengedtek erre a piacra több mint 350, hozzá nem értő céget. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek azok az erdők is, amelyek kolhozok és a védelmi minisztérium kezelésében voltak, pedig ezek nagy területet foglaltak el, és közel 20%-át tették ki Kárpátalja erdeinek. A kolhozok megszűnésével az erdők jogi vákuumba kerültek, és gazdátlanok lettek. Ennek következtében, az engedély nélküli vágások eredményeként a 2000-es évek végéig 60 ezer hektár erdő ment tönkre. Az Ungvár közeli antalóci hegycsúcson található, a katonai erdészethez tartozó bükkerdőket sem kímélik a kivágásoktól, pedig azok kitűnő mikroklímával rendelkeznek, és nagyon közel vannak a megyeszékhelyhez.

Lánctalpas traktorral húzzák a kivágott rönkfákat.

A favágás kaotikusan, minden felügyelet nélkül folyt, ami ökológiai katasztrófához vezetett. Az erdőket a meglévő utak mentén kezdték vágni, új utak pedig nem épültek. Csak az utak közvetlen közelében hagytak egy kis sávot, hogy ne látszódjon rögtön az erdőirtás. Az pedig rendkívüli bajt okozott, hogy elkezdték kivágni a Fehér- és Fekete-Tisza vízgyűjtő medencéjét védő erdőket. A hegyoldalakon közlekedő lánctalpas traktorok nagyban károsították a talaj felszínét, az irtások területének 60-80%-áról pedig teljesen lehordódott aljnövényzet, ami nagymértékben fokozta a talajkimosást és intenzívebbé tette a kőpatakok képződését. Köztudott, az erdők nedvesség-visszatartó és talajvédelmi szerepe közvetlenül befolyásolják a folyók és patakok vízbőségét, így az árvizek kialakulását is. Az erdőségek területének csökkenésével nagyban csökkent azok vízbőség-szabályozó hatása. A kopáran maradt hegyoldalakon akadálytalanul folyik le az eső és olvadás után a hólé, fokozva ezzel az árvízveszélyt. További problémát okoz az aljnövényzet és a talajtakaró hiánya, mert így a lezúduló felszíni vizek nem tudnak földalatti vizekké átalakulni, emiatt sorra száradnak ki a folyóinkat tápláló csermelyek és patakok. Elég nyáron megnézni az Ung vízállását, olyan a folyó, mintha kis patak volna, a környékbeli kutakban pedig megcsappant a vízkészlet.

Ez a mértéktelen és szakszerűtlen fakitermelés volt a legnagyobb okozója az 1998. novemberi és a 2001 tavaszán bekövetkezett nagy árvizeknek, amelyek súlyos károkat okoztak Kárpátalján.

Ezért vált rendkívül aktuálissá a természetvédelem a Kárpátokban, csakúgy, mint a fakitermelés csökkentése és a helyes kitermelési technológia megválasztása.

 Nehéz idők az új államban

A kárpátaljai magyarság a legnehezebb helyzetbe a 2014-es úgynevezett Narancsos forradalom után került független Ukrajna megalakulása óta. Az ukrán állam ekkor kezdte el az 1991-ig tartó oroszosítás mintájára az ország ukránosítását. Ez a fordulat Porosenko elnöksége alatt következett be, aki nem tartotta be a 2014. május elsején, a KMKSZ-szel kötött választási megállapodást, sőt annak éppen az ellenkezőjét cselekedte. Miután nem sikerült rendezni a kelet-ukrajnai konfliktust, megkezdődött a kárpátaljai magyar közösség megszerzett jogainak visszavétele. Bevallom, én is Porosenkora szavaztam, álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen nacionalista irányt vesz a politikája.

Ezekben a nehéz időkben felejthetetlen élményben volt részem, amikor 2016. május 14-én a csíksomlyói hegynyeregben -több százezer zarándok társaságában- részt vettem a pünkösdi búcsún. A szentmisét követően megnéztem a csodatevő Szűz Mária szobrát a csíksomlyói kegytemplomban, és a Makovecz Imre által tervezett csíkszeredai Millenniumi templomot. A zarándokút festői tájakon folytatódott a Gyimesek völgyében a történelmi Magyarország határán található Gyimesbükkre, majd Madéfalván fejeződött be. Az erdélyiek vendégszeretete, a búcsú páratlan hangulata, a székely atyák szívbemarkoló prédikációi nagy hatással voltak rám, és csak ajánlani tudom, hogy akinek van rá lehetősége, legalább egyszer vegyen részt az össznemzeti zarándoklaton.

Az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő törvényt 2017 szeptemberében fogadták el. 2018. február 27-én robbanószerkezetet helyeztek el a KMKSZ székházának egyik járdára néző ablakában, ahogyan korábban már említettem, az alsó szint a robbanás következtében teljesen kiégett. Ezek az események gyökeres fordulatot hoztak a magyar–ukrán viszonyban, az ukrán média rágalomhadjáratba kezdett a kárpátaljai magyarok ellen.

Robbantásos támadás 2018. február 28-n az ungvári KMKSZ székháza ellen

2018 elején hatályon kívül helyezték a 2012-es nyelvtörvényt és 2019 áprilisában megszavazták az újat, amely csak a vallási szertartásokon és magánbeszélgetések során engedélyezi  a nemzetiségi nyelvek használatát.

Itt meg kell említeni, hogy a kárpátaljai ruszinokat és ukránokat nem tudták a helyi magyarság ellen hangolni.  A megyei tanács, ahol a magyarok kisebbségben vannak pedig, kérte az oktatási törvény hírhedt 7. cikkelyének módosítását, H. Moszkál a megye kormányzója pedig táviratba fordult Porosenko elnökhöz, amelyben arra kérte, ne írja alá az oktatási törvényt. Sajnos Kijevben figyelmen kívül hagyták a józan érveket.

2019 novemberében emlékmenetet szerveztek a 75 évvel azelőtti, sztálini lágerekbe hurcolt magyar és német férfiak emlékére. A menet a munkácsi Rákóczi kastélytól indult és a végállomása a Szolyvai Emlékpark volt, ahol a népirtásnak áldozatul esett több mint 12.000 férfi neve található gránittáblákba vésve. Magam is kötelességemnek éreztem, hogy megtegyem gyalogosan a 27 kilométert, nem tekintve a 80 éves koromra. Több mint ötszázan vettünk részt ezen a szomorú zarándoklaton, végigjárva azoknak az útját, akiket a gyűjtőtáborba hajtottak. A menet alatt találkoztam több ismerősömmel, köztük Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, Gulácsy Lajos alelnökkel, valamint Kulin Zoltánnal, az ungvári TV21 vezérigazgatójával. A gyaloglás közben csendesen véleményt cseréltünk a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetéről és jövőjéről.

Megható megemlékezést tartottak Szolyván a fáklyák fényében a történelmi egyházak részvételével, ahol több helyi és anyaországi politikus beszédet mondott. Fáradtan, de lélekben megerősödve indultam haza.

Szomorú tény, hogy Ukrajna ez idáig még arra sem mutatott hajlandóságot, hogy elismerné, hogy a deportáltak ártatlanok voltak. A magyar kormány viszont következetesen kiállt a kárpátaljai magyarok jogainak védelmében, és jelentős támogatást nyújtott és nyújt a helyi magyarságnak annak érdekében, hogy meg tudjon maradni a szülőföldjén. A kormány mellett számos civil szervezet és magánember is sokat tett a határon túli testvéreinek megsegítéséért, amiért nagyon hálásak a kárpátaljai magyarok.

Porosenko elnöknek nem sikerült a nacionalista demagógiával hatnia az ukrajnai szavazókra, és megsemmisítő vereséget szenvedett Zelenszkijtől. Kárpátalján szavaztak arányaiban a legkevesebben Porosenkora, és nagy várakozással tekintenek az új elnökre, akitől elsősorban a békét, az anyanyelvi oktatás rendezését és Ukrajna Magyarországgal való kapcsolatainak javítását várják.

Ami a jövőt illeti, az Istenben való rendületlen hittel reméljük, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének javulása be fog következni.

Köszönet Zékány János barátomnak a segítségért, amit a szöveg gondozásában nyújtott.

                                                                                                                                                Kulcsár Zoltán

Megjegyzés: korábbi fejeztek a linkre kattintva olvashatók

 1. Boldog békeidők Ugocsa vármegyében
 2. A Nagy háborúban és az összeomlás után
 3. Kisebbségben a Csehszlovák Köztársaságban

4-5. Találkozás a lengyel-szovjet határon az éhínség elől menekülőkkel / Öt hónap a Podkárpátszka Rusz és Kárpátszka Ukrajna autonómiában

6-7. Egy komikus tragikus sorsa Egy nap a Kárpátszaja Ukrajna államban. Újra az anyaországban -sajnos csak nagyon rövid időre

8-9-10. Sötét napok jöttek, Egy hithű igaz kommunista, Gyere Laci fiam, mert megfagysz!

11-12-13. Magyar sors Kárpatalján, A szovjet megszállás kezdete és a francia kém

 1. Élet a szovjet paradicsomban 15. Tanulmányaim és munkába állásom

16-17. Három év Szibéria közepén, Újra a civil életben

18-19. A hegyek vonzásában

20-21-rész Megint egy új álllamban

38 hozzászólás

 • “Kulcsár Zoltán sorozatának utolsó része.”
  ———————————————————–
  Ez az alcím akkor lenne helyes,ha a szavak más sorrendbe lennének téve. Kb. Így: “Utolsó Kulcsár Zoltán sorozatának része.”
  Aki az első rész leírásában észre sem vette,hogy Kárpátalja 40%a már jóval a kommunista paradicsom megjelenése előtt deportálva és meggyilkolva lett,az csak siránkozzon.Trianon zokogását hagyja meg írásban is az utókornak,mert +- még 300 évig aktuális marad. Insallah!

 • Mindenek elott hangsulyoznom szukseges, ,hogy a Communista Manifesto vegrehajtasa, ill. az “uralkodo osztaly mgesemmisitese” csupan tulajdonaik elrablasaval, ill. a kozgazdasag pusztitasa teheti lehetove.

  S azzal pedig az ecologiai kovetkemenjyek sem megelozhetoek!

  De az Ukrajnaban, s barhol a vilagon az u.n. nemzetisegi ellensgeskedesek a hodito hatalmanak lehetosegeit biztositja!

  Csupan azert a “szarmazasi megkulomboztetes” elkerulhetelen ev-ezredek ota.

  Csupan az emberiseg egyenlosege a leheto megoldas, de az nem az uralkodok hatalom erdeke, hanem eppen ellenkezoleg.

  NE FELEDD a tagadhatalan valosagot, hogy “MINDEN EMBERI-LENY EGGYENLOEN TEREMTETETT !!!!!!!!

  Barhol is szulketett barmi is lenne neve, barmi nyelvet is beszelne.

  De az osi Romai mondas mindeg sikeres volt a tomegek hoditasara; “DIVIDE AND CONQUER”

  Oszt szet oket es konnyen meghoditgadod mind!

 • gyuri10
  2021 augusztus 20
  12:43 du.

  talán te emlékszel még rá, ki volt az az öreg izraeli fórumtársunk, aki személyes élményeiről számolt be a kárpátaljai deportálások kapcsán. Amit írt, az ezerszer megrázóbb volt mindenféle levéltári irománynál.
  Emlékszik itt rá valaki?

 • Tüske Zsófia
  2021 augusztus 20
  5:06 du.
  Nem vagyok benne biztos,hogy jól emlékszem,de lehet,hogy a Cfáton élő Bár Lév volt,aki bizony sok szenvedésen ment keresztül és talán az életben maradása is az agresszivitás függvénye volt. Némelykor a moderátorok próbálták csitítgatni,de nem sikerült. Azután váratlanul kimaradt.Remélem,hogy még él.Kemény modora ellenére,rendes ember volt.

 • Tüske Zsófia
  2021 augusztus 20
  5:06 du.

  Valami rémlik..Nem Bar Lev volt az illető ?

 • A Holocaust nem csak Karpataljan tortent, hanem europa-szerte.
  S nem csak id.Barlev es csaladja, hanem 450,000 artalan magyar lelek is akik egyedulli “bune” volt szarmazasuk.

  Na de annak gyakorlasa ment ottan ezer-esztendeje, sot ma is, meg ha nem is a gazkamrakba valo toloncolasokkal.

  S azert am nem vadolhatjak Hitlert, mert gyakorltak azt mindeg.
  S K.Z. beszamoloja tanuvallomast nyujt azon, ami megy megallasnelkul ugy Ukrajnaban mint Magyarorszagon ma is.
  S ugyan-azon modon amikor Karpatalja Szoviet, Magyar, Szlovak, Lengyel, vagy barmi-neven is letezett, mert az emberiseg erkolcsi magatartasai valtozatlan volt mindeg.

  De azt ohajtjak es imadjak az itteni hozzaszollok tobbsegei.
  Hat hogy a feneben lehetne valtozas elvarhato, sot remelheto?????

 • Gyuri és Geyza,
  nem emlékszem a nevére, elképzelhető, hogy Bar Lev volt.
  Eleve kárpátaljai volt és borzasztó történeteket mesélt a deportálásukról. Karakán és kemény ember volt, nagyon tiszteltem. De ha jól emlékszem, már akkor is bőven 80 év felett volt.
  Nem tudom, él-e még, félek, hogy nem.
  Ha megtennétek, hogy mondtok érte egy imát, (kaddist?) megköszönném.

 • Tüske Zsófia,
  csak ha tudnám biztosra,hogy nem él(remélem,hogy igenis él)bizony mondanék érte קדיש-t,mécsest is gyújtanék.Viszont nagyon oda kell figyelni,mert élő emberre még tévedésből is bűn קדיש-t mondani. Remélem,hogy él,mert Mi(már jóval)80 felettiek.akik erre a”jogot” megszenvedtük,igencsak kemények és hosszú életűek vagyunk.Nálam 10 évvel idősebb barátaim is vannak.Isten segítségével:120 évig!

 • Gyuri10:

  Most akkor én kérek elnézést.
  (Ha már az elnézéskérések hetét éljük.)

  Visszaolvastam mindent ami Bar Lev -vel kapcsolatos volt.

  Állításom ellenére
  úgy tűnik mégsem te bosszantottad fel a
  végtelenségig,annyira hogy nekiugrott Chrisnek fenyegetőzve.

  Rodeo volt, aki az ócska
  antiszemita dumájával kikészítette Bar Lev.-et.

  Ezért lett kitiltva.
  A meggondolatlan fenyegetőzései miatt.
  Tökéletesen megértem különben hogy elveszítette az önuralmát annak a darab egérszarnak a végetnemérő mocskolódásain.

 • Bendeguz79
  2021 augusztus 21
  10:17 de.

  És látod: Az aszfalton
  megint csattognak a (Martens) bakkancsok.
  Keletnémetországban pl.minden ötödik választópolgár
  az AfD -re szavazott.

  Nem igaz az elmélet,
  amit régen sulykoltak az általánosban,
  hogy a náci eszmék akkor nyerhetnek teret
  ha nagymértékben elszegényedik a társadalom

 • gyuri10
  2021 augusztus 21
  3:26 de.

  Tüske Zsófia
  2021 augusztus 22
  10:11 de.

  Pár éve nagyon jól nevelt fia közölte velünk a haláláról szoló szomorú hírt. Nyugodjék békében!

 • Bendeguz79
  2021 augusztus 20
  2:06 du.

  Még Magyarországon sem könnyű mindenkinek magyarnak lenni, hát még egy önhibáján kívül kirekedt “bozgornak”(hazátlannak) csúfoltnak! (Talán csak az osztrákokhoz és szlovénokhoz kerülteket kivéve!)

 • Orsós Elemér
  2021 augusztus 22
  5:32 du

  És már belegondoltál abba, hogy milyen érzései lehetnek egy “bozgornak” amikor a saját (legalábbis hite szerint) hazafittyai is mocskolják?

  Merthogy sajnos az bizony itten, ezeken az oldalakon is mindennapi (itt az alagsorban) – igen az álszent hazug szocialisták feltüzelték a a szerencsétlen jószándéku embereket, hogy az Orbán miatt a kirekesztett magyarokat gyülölni kell.

  De a dolog nem itt kezdödött, hanem mint már mint irtam a nyomorult Kádár aki befeküdt és nyálazta a Kárpátok-géniuszát is! (mint jó hazaárulóhoz illik) – igen ez az emberi roncs még véletlenül sem merte megkérdöjelezni soha, hogy miért üldözik a magyarokat. …
  Mondjuk mint is várhatnánk egy hazaárulótól – minthogy egy gyáva senkiházi legyen …
  Más, az Antall hazudozó apja, aki miután meguszta a felelöségre vonást a holokauszt miatt, nem általlott élére állni a kitelepítéseknek – magyarul egy ócska, besz.ri fasiszta gazember volt minden ízében – ugyhogy ezáltal még inkább mire is számithattak a kirekesztett magyarok?!!

  És a szoci/komcsi vonal vajon miért zárkózott el rögtön a kinti magyarok védelmétöl?
  Merthogy ezekenek semmi de semmi érdekében nem áll az ország a haza védelme ….
  Azzal áltatják a szerencsétleneket, akik még hisznek nekik, hogy azért nem nyerik meg a választást, mert a kinti magyarok csalják el a voksokat tölük …??!!!
  Istenem, akkor lennének bajban, ha a kinti magyarok is rájuk szavaznának, mert akkor kire tudnák fogni a fiaskót?

  Na de miért nem emelik fel a szavukat a kisebbségek védelmében az Unióban, ahol állitólag olyan jól fekszenek?
  Na pont ezért – és pont ezért keverik a “büdöst” az egyéb “kisebbségek” okán – mint a maffia, csakhogy a VÉDELMET VOKSOKRA VÁLTJÁK!
  Igen, az Uniónak fekszenek, remélve hogy jut nekik is majd valami zsiros állás a jövöben …
  Ezért kaszáltak el a székely aláirás-gyujtést is – kéjesen beleröhögve a magyarok pofájába –
  A nyomorult aljas hazug gyáva gazemberek azt hazudják, hogy az európai kulturát “védik” amikor egyszerüen csak a román vagy ukrán hegemónia korlátozásai ellen kellene fellépni.
  ´
  De hát “Elemér” mit vársz Te el az azoktól, akik bedöltek, benyaltak a hazug eszméket terjesztöknek – azoknak akik a markukba röhögnek, mielött beleköpnek, hogy a fejsze nyelét jól megszorítva vágják a fát a hátukon ezeknek a böszméknek …

 • Orsós Elemér:
  “Még Magyarországon sem könnyű mindenkinek magyarnak lenni, hát még egy önhibáján kívül kirekedt “bozgornak”(hazátlannak) csúfoltnak!”

  Jónéhány idős zsidó férfit ismerek, közülük páran gyakran mondogatják: “- Nehéz itt zsidónak lenni!”. Ilyenkor, ha tudom vagy sejtem, hogy van humora az illetőnek, gyakran – úgy teszek, mintha nem érteném, hogy bizonos micvák, a Sabbath, a kasrut magyyrországi betartásának nehézségeire utal – így reagálok: “Nehéz itt zsidónak lenni?! Hogy mondhatsz ilyet? Ez nem így van, nagyon is könnyű! Próbáld csak ki! Elég, ha Magyarországon valaki – legyen az akár a római pápa is – csak pár dologban nem ért egyet az épp aktuális kormánnyal, vagy pláne a közvélekedéssel, s ezt ki is mondja, órák, sőt percek alatt olyan “zsidóvá” lesz, hogy azt a jeruzsálemi főrabbi is megirigyelhetné.”

 • hexadodekaéder

  Geyza 2:34

  Magadnak mondasz ellent, mert köztudomású, hogy a keletnémet életszínvonal még ma is jelentős mértékben alacsonyabb mértékű a túloldalnál.

  Ez is bizonyítja, hogy az egyén szociális helyzete igenis melegágya lehet a demagógiának és annak körébe sorolható zavaros és zavarosan misztikus kocsma-filozófikus nézetek tárházának.

  Tehát hiába próbálod egyfajta nacionális pályára terelni ezt a kérdést, mint a közelmúltban is egy alkalommal, amikor azt próbáltad elhitetni, hogy a poroszok – nem szó szerint,de szinte – a vérükben hordozzák a nácizmust. Ami márcsak azért is nonszensz, mert ezek a belső-nemzeti viszonyok történelmi hatássra Németországban már “rég” feloldódtak egymásban.

  Szerintem a német nép nagy része ma kevésbé antiszemita, mint a magyar. Ők tényleg örülnek, hogy fő bűnösségük ellenére még egyesítették is őket… Aközben a magyarok még mindig, nemcsak Trianontól, de 1945-től legalább annyira frusztráltak. S ehhez hozzá vehetjük amagyar lakosság németnél összehasonlíthatatlanul alacsonyabb életszínvonalát is, vagyis az ehhez szervesen kapcsolódó frusztrációt és az abból fakadó permanensen demagóg, radikális (állami költségen is gerjesztett irredenta és nacionalista, orbáni) tömeghisztériát; Magyarország bőven, legalább egy testhosszal vezet egykori háborús kamerádjai előtt…

  A minap hallgattam a Klubrádióban egy Berlinben élő magyar művész beszámolóját arról, hogy miért érzi jobban magát ott, mint odahaza, és kijelentette, hogy Berlin* a világ legszabadabb városa – minden elő-elő forduló szélsőség ellenére is. És, ne feledjük Kertész Imrét és Konrád Györgyöt se… Valaki azt írta:
  “Nekünk ma Berlin a Párizsunk”…
  ˙

  ˙

  * Mindez az ottani demokratikus értékből nem von le Angela-mutti
  homályos kapcsolata Orbanini “totalitárius gengszterrel”, mely kapcsolat sokkal inkább és szükségszerűen a külföldi tőke és a komprádor tőke szoros összefonódásáról szól…

 • hexadodekaéder
  2021 augusztus 23
  8:17 de.

  Rendbenvan. Más ?

 • Kulcsár úr!

  Már megbocsásson, de a magyarok . c s a k . az . Ö n . fatornyos falujából, Nagyszöllősről több zsidót deportáltak, ill. transzportáltak Auschwitzba, mint az itt megemlített és fotózott egész kárpátalján összesen 12’000 fő, akik rehabilitálásáért Ön is 27km-es gyalogbakancsot húzott…

  A baj csak az, hogy sem Ön, sem pedig 500 társa egy csöppet sem következetes, mert a kárpátaljai zsidó deportáltak “reahabilitálásáért” még egy-egy szál gyertyát sem gyújtottak miközben arról papol, hogy a magyar kormány …”jelentős támogatást nyújtott és nyújt a helyi magyarságnak”…

  Arról a magyar kormányról beszél, mely jogfolytonosnak tekinti magát a Horthy rendszerrel, annak folytatásában, illetve rehabilitásában, amely gyilkos banda (Horthy-éra) csak Kárpátaljáról előre megfontolt szándékkal, mintegy 40ezer (gyereket, asszonyt, öreget… ) embert hurcolt a biztos halálba…

  Az ő rehabilitálásukért sem Ön, sem tiltakozó (ld.fotó) társai még egy papírcetlit sem, nemhogy egy ilyen transzparenst sem emeltek a magasba. Pedig ezeket az áldozatokat előbb, a szülertésük végett vitték el, nem úgy mint a hadifoglyokat* a szovjetek. – Maguk Álszentek…!

  De Ön a legnagyobb, aki elfelejtett a naplójában megemlékezni ezekről a meggyilkoltakról.
  ˙

  ˙
  * Hadifogságért nincs apelláta, mégha sztálinizmusnak tituláljuk akkor se.

 • Gabriel
  2021 augusztus 22
  10:58 du

  “Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi utálatosabb!” (Orsós Elemér)

 • Kővendég
  2021 augusztus 23
  5:10 de.

  Teljesen egyetértek, de szerintem az utolsó mondatbeli “zsidóvá” minősítés erős túlzás, még így idézőjelben is! 😀 (Szerintem közel sincs akkora antiszemitizmust mint ahogy azt mórickai közvélekedéssel egyesek hirdetik, tréfának viszont így idézőjellel elmegy, de sajnos sokan nem ismerik e ” írásjel jelentés módosító hatását! 😀 )

 • gyuri10
  2021 augusztus 22
  1:51 du.

  Elemér ezek szerint lezárta Bar Levvel kapcsolatos nyitott kérdést. Legyen könnyű neki a föld és legyenek szebb álmai, mint amilyen az élete volt.
  Legalább olyan karakán és gerinces ember volt, mint Gábori György,a szocdemek ifjúsági titkára, aki megjárta Buchenwaldot, majd Recsket és ha jól emlékszem, Montrealban halt meg.

  Aki életben van még azokból a rettenetes időkből, annak kívánom, legyen hosszú élete és jó egészsége.

 • Orsós Elemér
  2021 augusztus 22
  5:20 du. köszönöm a tájékoztatást.

 • Gabriel,
  mivel idehoztad id.antall józsef nevét,én is idehozom a rohadék levelét.Melynek ellenére,nem tudom milyen csalásokkal került a Jád Vásém világ igazainak névsorába.Szégyen szemre! Íme a levél:

  „Méltóságos Grófnő!
  Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy Lengyelországból zsidó fajú egyének szivárognak be Magyarországra és Méltóságod vezetése alatt álló Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottságnál jelentkeznek részben támogatásért, részben pedig azért, hogy részükre valamely táborunkban való elhelyezkedés lehetősége kieszközöltessék. Kihallgatásuk alkalmával – amint értesültem – letagadják sok esetben, hogy zsidó fajúak és így könnyen lehetséges, hogy mi őket a legszigorúbb tilalom ellenére táboraink állományába felvesszük.

  Ezért mély tisztelettel kérem Grófnőt, hogy az újonnan érkezett zsidó fajú menekülteket, továbbá, akik erre gyanúsak, azonnal a KEOKH-hoz utasítani szíveskedjék. De leghelyesebb volna a KEOKH-tól egy detektívet kérni, aki őket odakísérné. Én Siménfalvy Őnagyságával a KEOKH vezetőjével megbeszéltem az ügyet. Ő a legkészségesebben küld Méltóságodékhoz detektíveket. Nagyon kérem kedves Grófnőt, hogy ezeket az eseteket a legszigorúbban méltóztassék kezelni, mert eltekintve attól, hogy ellenkező esetben magyar hatósági rendelkezésekkel méltóztatnék összeütközésbe kerülni, a lengyel szociális akció is csorbát szenvedne.

  Ugyanis, ha a magyar hatóságok azt látnák, hogy a lengyel menekültek közé – a velük szemben tanusított nobilis eljárásunk következtében – külföldi zsidók szivároghatnak be, magukkal a lengyelekkel szemben is kénytelenek volnának olyan megszorító intézkedéseket tenni, amelyek következtében a lengyel menekültek helyzete is romlana. De a közérdek is ellene szól, hogy ezen a téren engedékenyek legyünk. Ha elterjed a zsidók körében, hogy Magyarországon a külföldi zsidóságnak is menedékjogot biztosítunk, akkor egész Európa zsidósága ide özönlenék.

  Tapasztalatból tudom, hogy a Bizottság mekkora áldozatkészséggel és munkával végzi nemes feladatát, éppen ezért a Bizottság érdekében áll, hogy csak azon a területen fejtsen ki szociális működést, amelyen annak idején a Belügyminiszter Úr megengedte és hozzájárult. Egyúttal arra is kérem Grófnőt, hogy holnapi napon Siménfalvy Őméltóságát értesíteni méltóztassék arról, hogy kik jelentkeztek eddig Méltóságodnál a zsidó fajú egyének közül és Budapesten ezek hol találhatók.

  Antall s.k. miniszteri osztálytanácsos”

 • Orsós Elemér
  2021 augusztus 23
  2:01 du.

  Nálad az ötpont ….

 • Gyuri

  Sajnos, mint már máskor többször irtam, sajnos sok zsidó is “beállt” a sorba – igy ezeknek szükségük volt “támogatókra” a cobrák és viperák közül – meg a vörös ördögök közül – kéz kezet mos
  hogy árulók voltak-e? Sokan voltak az évezredek során olyanok, akik csak az elérhetö hasznukat lesték – mint ahogy ma is
  Nevek nélkül is – ugyis Te jobban tudod minezt nálamnál …
  A Teremtö irgalmazzon nekik …

  Amugy nagyon jól emlékszem hogy Bar Levnek (aki beregi volt) a fia közölte a szomoru hirt, …
  Tudod, amit ott müveltek az aljas pribékek, azt én soha sem fogom megbocsájtani – az Ur kezében van az irgalom ….

  Orsós kollegánk elöhozott egy nagyon idevaló mondást:

  ““Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi utálatosabb!””

 • hexadodekaéder
  2021 augusztus 23
  8:17 de.

  Nem mondhatod hogy nem tanulmányozom figyelmesen szélspbalos megnyilvánulásodat:

  Ismételten végigolvastam kommentedet.
  A következőkre jutottam belőle :

  Véleményed szerint tehát jogos az,
  hogy a Német Szövetségi Köztársaság
  (úgyis mint a Világ egyik legmagasabb életszínvonallal rendelkező országa)
  keleti felében mélyszegénységben élő munkások a radikális eszmék felé fordultak hogy lerázzák magukról a nyugati országrész kizsákmányolását.

  Nem kell hogy érdemben válaszolj, kettő dolog miatt is :

  1
  unalmasan hosszű szoktál lenni

  2
  nem is nagyon szokott érdekelni a szélsőbalos duma

  3
  az írásomat egyfajta “karcolatnak” szántam, hogy görbe tükröt tartsak eléd, hogy talán megláthassad mekkora böszmeségeket írsz és taglalsz kilómétereken át.

  Ez már négy ok ?
  Nem baj, sosem volt erősségem a magasabb matematika.

 • Orsós Elemér
  2021 augusztus 23
  2:01 du.

  “Ha elmerülsz egy ember lelkében,
  legyen az akár egy egyszerű muzsik, vagy vasgyári
  segédmunkás, látni fogod hogy az EMBERNEK sehol nincs vége”

  /Andrej Platonov:Éjszakai Küldetés, Európa könyvkiadó 1967..Gugli a barátod vedd meg jól jársz vele./

 • Gabriel
  2021 augusztus 23
  8:17 du.

  Minden szavaddal egyetértek.Kivéve ezt a fél mondatot:
  “A Teremtő irgalmazzon nekik …”
  SOHA NE IRGALMAZZON,MERT EZEKRE A BŰNÖKRE NINCS BOCSÁNAT!!!

 • Tüske Zsófia
  2021 augusztus 23
  2:51 du.
  Tüske Zsófia
  2021 augusztus 23
  2:54 du.

  Köszönöm szépen, ez nagyon fair volt Részedről az eddigi piszkoskodásaim ellenére!!!

 • Orsós Elemér:
  “Teljesen egyetértek, de szerintem az utolsó mondatbeli “zsidóvá” minősítés erős túlzás, még így idézőjelben is! 😀 (Szerintem közel sincs akkora antiszemitizmust mint ahogy azt mórickai közvélekedéssel egyesek hirdetik, tréfának viszont így idézőjellel elmegy, de sajnos sokan nem ismerik e ” írásjel jelentés módosító hatását!

  Téved, ezek szerint Ön még nem tapasztalta, hogy bárki életében eljöhet egy perc, amikor nolens-volens “zsidóvá” válik; sebaj, majd megtudja. 🙂 S nem csak Magyarországon, illetve Kelet-Európában van így, hanem bárhol megeshet.

  Hogy a mai Magyarországon mekkora az antiszemitizmus, kisebb -e, nagyobb -e, avagy éppen a politikailag, társadalmilag pillanatnyilag “kívánatos” mértékű? Hát… nézze, volt a kezemben egy-két szociológiai felmérés, olvastam egy-két, a témát vamelyest érintő könyvet is; ám őszintén szólva nem tudom, s talán azért nem tudom, mert különösebben mem is érdekel. Az antiszemitizmus a magyar (s általában az európai, de legalábbis a kelet-középeurópai) nemzeti tudat “génhibája” (kéretik ezt a szót nem biológiailag, hanem töténetileg értelmezni), s mint ilyen, jelenleg elsősorban nem az itt élő zsidók problémája, hanem a nem-zsidó – főként az ún. “nemzethy-keresztény/tyén” beállítottságú magyaroké. Ha egyáltalán akarják, próbálják ők megoldani. Ha meg nem akarják, hát nem akarják…. Ami személy szerint engem illett, nekem elég, ha a zsidó seggfejek (van azokból is bőven) baromságain mérgelődöm, eszembe sincs a magyarországi nem-zsidó “nemzethy-keresztény” seggfejek kisebb vagy nagyobb mértékű antiszemitizmusán is rágódni.

  2021 augusztus 23 5:10 de.-i irományomban a “zsidó” szócskát nem az Ön által említett okból tettem zárójebe, hanem mert e szónak legalább két (de inkább három) denotátuma van. Az egyik a relatíve könnyen megragadható halachikus: “zsidó az, akinek az édesanyja zsidó, vagy az, aki a zsidó vallásba érvényesen betért”. A másik,
  ami – ha egyáltalán – sokkal nehezebben írható körül: zsidó – hitétől, vallásától, hitetlenségétől majdhogynem függetlenül – egy igen fluid határok között létező, de azért létező társadalmi csoport, réteg tagja. Nos, jelzett hozzászólásomban én ebben, a második, társadalmi értelemben használtam, és tettem zárójelbe a “zsidó” szócskát. (A harmadik denotátum: zsidó, mint az újra létező, vagy legalábbis kialakulóban lévő zsidó nemzet tagja.)

  Hát nagyjából ennyi. Azért, hogy ne hagyjam Ön kíváncsiságát teljesen kielégületlenül,
  – ha érdekli – itt olvashat egy kis és felületes elemzéstt a magyarországi antiszemizmusról:
  https://tev.hu/wp-content/uploads/2019/07/TEV_Antiszemitizmus2018-Median_72dpiKE%CC%81SZ.pdf

  P.s., csak egy kis fecsegésként:
  Sir Isaiah Berlin (Riga,Russia,1909- Oxford,UK.1997) liberális gondolkodó, eszmetörténész, filozófus. Tízéves korában szüleivel Szentpétervárra költöztek, onnét 1921-ben Angliába emigráltak. Ott előbb a londoni St Paul’s School, majd az oxfordi Corpus Christi College diákja lett. 23 évesen Oxfordban elnyerte az All Souls College tudományos ösztöndíját. A II.világháború alatt a brit diplomáciai szolgálatnál dolgozott. 1957-67 között a társadalom- és politikaelmélet professzora Oxfordban, 1963-64-ben a Brit Arisztotelész Társaság elnöke. Tudományos tevékenysége elismeréseként 1957-ben a királynő lovaggá ütötte, 1971-ben megkapta a Brit Érdemrendet, 1974-78 között a Brit (tudományos) Akadémia elnöke, a polgári szabadságjogok egy életen át tartó védelméért Jeruzsálem-dijat kapott, tobb egyetem azt hiszem, egyebek között a torontoi egyetemnek is) tiszteletbeli doktora volt.
  Az öregúrnak volt egy fura szokása. Ha valahová interjut adott, nemigen engedte, hogy “a nagy brit tudós”, vagy hasonló szóvirágos titulussal tiszteljék meg.
  Kérdezgették, miért nem, hiszen 12 éves korától az UK-ban él, angol állampolgár, és amit egy tudós Nagy-Britanniában egyáltalán elérhet, azt megkapta.
  A bölcs öregúr válasza: “- Igen, így van. Most. Ám abban a pillanatban, amikor egy adott pillanatban esetleg kénytelen leszek az angol társadalom felém támasztott elvárásaival – akárcsak egy vélemény erejéig is – szembefordulni, attól kezdve én koszos vén litvák zsidó leszek; ha már muszáj titulust írni, hát maradjunk inkább eleve ennél.”

 • akkor már megemlékeznék a Kolozsvárról deportált Karácsony Benőről is
  https://librarius.hu/2015/01/27/mit-kerdezett-wass-albert-szogesdrot-masik-oldalarol/

 • GEYZA 8/22, 2;34 du

  Minden emberileny elzalogosithatlan joga azt hinni, irni, beszelni, mondani, terjeszteni amit csak ohajtana.

  Barki jogainak a korlatozasa vagy megtagadasa am a NACIZMUS!

  Csupan verbeli nacik taganak meg a : “Skoke 423 US 43 (1977)” olvasasanbak lehetoseget!!!!!

 • ELEMER 8/22, 5;32 du

  Vajon miert lehetne barminek is lenni barhol oly bonyolult?

  En szeretnek ismet fiatal, energikus, nepszeru es kivanatos ferfi lenni, de nem talalom a helyet ahol az leheto lenne;))

 • Bendeguz79:
  “En szeretnek ismet fiatal, energikus, nepszeru es kivanatos ferfi lenni”

  Hmm… És mondja már meg – bár semmi, de semmi közöm hozzá – Mr Bendeguz, ugyan miért szeretné megismételni az életét? Nem volt elég egyszer?! Megérné megismételni a darabot? Ugyan, mit cseszhetett el valaha annyira, hogy most abban a hitben él, ha replizt tarthatna, akkor most jobb lenne? Ugyan már, Mr Bendeguz…

  Aquinoi Tamás – akiről, bár nem vagyok keresztény, el kell ismernem, hogy igen okos ember volt – írta a “Summa”-ban (és ebben igaza volt), hogy I-ten ugyan mindenható, ám az Ő mindenhatósága sem terjed odáig, hogy ami megtörtént, azt képes legyen meg nem történté tenni.

  S ha már “ismet fiatal, energikus, nepszeru es kivanatos ferfi” szeretne lenni, Mr Bendeguz, akkor miért pont az, és miért nem újszülött csecsemő, vagy méginkább magzat?

  Tényleg nem értem Önt, Mr Bendeguz. Azt tudom, hogy én semmiképp nem szeretnék egyetlen nappal se fiatalabb lenni – mint ahogy egyetlen nappa idősebb sem.
  Mindennek megvan a maga ideje, ahogy a Qó’helet (Prédikátor) írja.

 • Tüske Zsófia
  2021 augusztus 24
  6:37 du.

  Az a baj hogy ez a Wass Albert egyáltalán kérdezhetett bármit.

  De a legnagyobb baj az hogy még pofázhatott is nacija.

  Mostanában meg tanítják is..asszem.

 • Kővendég
  2021 augusztus 26
  12:11 de.

  “Én, ha ismét megszülethetnék, halva születnék”

  /Géjjza, 2021.08.26./

 • Kővendég
  2021 augusztus 24
  5:40 du.
  “Téved, ezek szerint Ön még nem tapasztalta, hogy bárki életében eljöhet egy perc, amikor nolens-volens “zsidóvá” válik; sebaj, majd megtudja. 🙂 ”

  Voltam ilyen helyzetben amikor pofátlanul olyat akartam árban lealkudni, ami bőven megérte a felkínált árat, tehát ismerem e többjelentésű szót, mely a skót kétjelentésűhöz hasonltos! 😀 DE, mindkét változatnak van eltúlzott emberi motivációja, mégpedig a szánalmas irigység! 😀 )

 • Ugyan KOVENDEG, Maguknak mindent a vilagon a leheto leg-tragikusabb modon kell latniuk?????

  Hiszen Maguk a SADAS XII.keruleti cipojavitok hirdettek itten, hogy milyen bonyadalmas valamijnek lenniuk.

  Hat ki a fene nem ohajtana, meg ha barmennyire lehetelen is, de ismet fiatal, energikus, stb.stb. lenni az eletben.

  Talan Maga inkabb elvezi oregkori nyavajajait es vaszarisagait?????

  A “predikator” mondotta a mgaet, hat miert nem mondhatna barki mas is a magaet??????

  Maguk a SADAS-osok soha nem lankadnak gyuloleteikkel.
  Vajon miert nem ????
  Igazan nnyomorultan erzik eletuket.
  Hm?????

  Soraik ketsegtelenul azt tukrozi!!!!!!!!